Microsoft Word - Zaloznik2006

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - Zaloznik2006"

Transkripcija

1 Informacijska družba IS 2006 / Information Society IS mednarodna multi-konferenca / 9th Intermational Multi-Conference Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi / Education in Information Society Ljubljana, Slovenija, oktober 2006 Podpora odloanju pri izboru najboljših kandidatov za astnike v šoli za astnike Decision Support Modelling a Procedure for Selecting the Best Candidate for Officer Anita Založnik Slovenska vojska, anita@rsklan.com Povzetek V nalogi je prikazan model za pomo pri odloanju. Pri izdelavi modela kriterijev za izbor najboljšega kandidata na Šoli za astnike, je kljuno vlogo igral izbor samih kriterijev ter njihova obtežitev in vrednotenje. Poudarek je tudi na nainu analize po tem modelu. Kot raunalniška podpora je bil uporabljen raunalniški program DEXi, ki je predstavljen na podlagi vzorca zakljuene generacije. Kljune besede: sistem za podporo odloanju, veparametrsko odloanje, DEX. Abstract This paper presents a decision support model as a viable alternative to current ad-hoc grading procedures used in School for officers. The key role in building a model is determining a list of criteria to select the best candidate for officer. Scaling and valuation of criteria follows a thorough analysis, and is according to my experience one of the more difficult steps. One of the recent generations of candidates for officers is used as a benchmark and DEXi is used to automate and simplify the process of decision support. Key words: decision support systems, multi-attribute decision making, DEX. 1. Uvod Dobo informatike so napovedovali že mnogo pred pojavom prvih raunalnikov oziroma digitalne tehnologije. Kakšne razsežnosti bo imela ta doba in razvoj raunalnikov na podroju kadrovanja in odloitvenih procesov, marsikdo ni upal napovedati oziroma se o tem niti ni razmišljalo. Da danes pri podpori odloanja igrajo glavno vlogo ravno informacijski sistemi ter sredstva, ni potrebno posebej 1

2 poudarjati, nasprotno se lahko vprašamo, kdo v tej družbi še zmore predelati toliko informacij, kot jih prejme vsak dan, vsako uro, minuto Kadrovanje in z njim povezani procesi iz dneva v dan dobivajo na pomenu, vendar to še ne pomeni zavedanja in miselnosti ljudi, kako zelo pomembno je to podroje. Poleg zaposlovanja, izobraževanja, napredovanja, se kadrovska politika sreuje tudi z nagrajevanjem in motivacijo posameznikov. Kakšna naj bi bila le ta in na kakšen nain naj bi se lotevali takšne problematike, je delno zajeto v tem lanku. lanek kot takšen je ozko usmerjena v konkretni primer, in sicer primer odloanja in izbora najboljšega kandidata v Šoli za astnike. Situacija je torej izpeljati odloitveni model, ki nam bo olajšal odloanje in izbor najboljših kandidatov, kateri bo tudi grafino podprt in utemeljen. Za takšno podporo odloanju je bil izbran raunalniški program za veparametrsko odloanje DEXi. Šola za astnike Šola za astnike (Š) je opredeljena kot organizacijska enota Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, katere vsebina dela je izobraževanje in usposabljanje astnikov stalne sestave in višjih vojaških uslužbencev s poslanstvom, ki je izraženo skozi razvijanje obeh poklicnih profilov in ustvarjanje pogojev za napredek obeh vojaških profesij, ki se dosega skozi nadgrajevanje izvajanja predpisanih programov in z napredkom metodike izobraževanja in usposabljanja. Posebej pomembno je pri tem dejstvo, da šolanje na šoli pomeni vstopna vrata za pridobitev vojaških poklicev astnik in višji vojaški uslužbenec. Iz vsebine dela in iz splošnega poslanstva šole izhajajo naloge šole, ki so nartovanje, organiziranje, vodenje, izvajanje in kontrola izvedbe programov. Prav tako Š sodeluje pri evalvaciji, prenovi in izdelavi programov VIU kandidatov za astnike in višje vojaške uslužbence (Ukaz za organizacijo dela Š 2005,7 l.). Cilj današnjega temeljnega izobraževanja in usposabljanja na Šoli za astnike je»oborožitev«s temeljnim znanjem in praktinimi vešinami, ki zagotavljajo uspešno izvajanje vseh nalog, pred katerimi se kandidati (astniki) po konanem šolanju znajdejo v slovenskem in mednarodnem vojaškem okolju. Kandidati za astnike se pripravljajo za prevzem in vodenje vodov naslednjih rodov in služb: pehote, oklepno-mehaniziranih enot, RKBO, pomorstva, zvez, zrane obrambe, logistike, nadzora zranega prostora in protioklepnih enot. Šola aktivno sodeluje in izmenjuje oblike usposabljanja s eško Visoko šolo za astnike in z belgijsko Kraljevo vojaško akademijo ( Za pridobitev astniškega naziva je potrebno opraviti Šolo za astnike. Program na Šoli za astnike traja 13 mesecev. Od tega traja 1 faza šest, 2 faza pet mesecev in tretja, stažiranje en mesec. V tretji fazi se zagovarja tudi zakljuna naloga. Vojaško izobraževanje in usposabljanje kandidatov traja dvanajst mesecev. Med potekom programa vojaškega izobraževanja in usposabljanja v avgustu mesecu je prekinitev z dopustom. Tako program vojaškega izobraževanja in usposabljanja traja trinajst mesecev. Program prve faze vojaškega izobraževanja in usposabljanja se izvede v Šoli za astnike. Program druge faze vojaško specialistinega izobraževanja in usposabljanja se izvede v rodovih slovenske vojske. Program tretje faze oz. stažiranje kandidatov za astnike se izvede v enotah rodov slovenske vojske. V tretji fazi se izvede zakljuni izpit z zagovorom nalog. Opredelitev problema Po konanem dvanajstmesenem izobraževanju in usposabljanju na Šoli za astnike, se na dan sveanega zakljuka šolanja ter izroitve diplom, podelijo tudi priznanja in nagrade. V kategorijo 2

3 nagrajencev so uvršeni tudi najboljši kandidati doloene generacije Š 1, najboljši po športnih dosežkih ter najboljši po posameznih rodovih oziroma specializaciji. Poleg se na sveanosti izreejo še druge pohvale in podelijo dodatna priznanja.»mnoga podjetja nimajo sistema nagrajevanja in motiviranja ali pa je le ta slabo razdelan«, pravi Brane Gruban ( Sistem nagrajevanja je v Slovenski vojski opredeljen s pravilniki in se še vedno izpopolnjuje, zato lahko reemo, da se tudi na Šoli za astnike tega zavedajo in se sistematino lotevajo omenjenega problema. Z novim Programom Š 2, ki se bo dokonno izoblikoval z evalvacijo dveh oz. treh generacij, bo podrobneje opredeljen tudi nain in kriteriji za izbor najboljših kandidatov v generaciji. Priujoa naloga je le en izmed predlogov, kako se lotiti tega problema in zgolj možni izbor, ki bo služil kot pomo pri odloanju. Odloitveni model, ki bo predstavljen v nadaljevanju je opredeljen po kriterijih, ki najbolj izstopajo in so bili upoštevani tudi v preteklih izborih. To še ne pomeni, da je povsem dokonen, vendar so predlogi za spremembo le tega ve kot dobrodošli. Ker je sistem nagrajevanja in motiviranja strateško pomembna in zelo obutljiva tema, bi bilo potrebno o tem napisati nekaj splošnih mnenj in predpostavk. V enem izmed podjetij so prišli do zakljukov, da je motivacija in nagrajevanje zaposlenih podroje, ki ne sme biti prepušeno subjektivni presoji posameznikov. Njegovo razpoloženje lahko niha in zato mora odloitev sloneti na trdnih argumentih, ki so rezultat statistinih pokazateljev. Tudi rezultati zaposlenih nihajo in so odvisni od množice parametrov. Ne glede na to je možno v daljšem asovnem obdobju zbrati zadostno koliino podatkov o povpreni uinkovitosti in rezultatih dela slehernega posameznika. V vejih organizacijah z velikim številom zaposlenih je še bolj pomembno zmanjšati možnost napake na sprejemljivi minimum in zaposlenim poleg nadzora omogoiti tudi ustrezno motivacijo, ki je v povezavi z njihovimi osebnimi kvalitetami kot so znanje, odgovornost, uinkovitost, kakovost dela itd. ( 20Consumer%20management/Rewarding/Default.htm). V primeru Šole za astnike, je subjektivna ocena, ki jo dobijo vsi kandidati visoko obtežena, kar je lahko videti tudi v nadaljevanju. Vendar je potrebno tu poudariti, da gre za celoletno poveljnikovo oceno ter da mnenje kandidatov ima svojo težo, vendar bo potrebno dorei še nekatera dodatna pravila. Po mnenju Grubana se v podjetjih zavedajo, da ustrezen sistem nagrajevanja vodi k dobrim rezultatom, zadovoljstvu posameznikov in le tako lahko tudi zadržijo kljune kadre, ki k organizacijskemu razvoju in uspešnosti najve prispevajo. Ena temeljnih nalog vodilnih je omogoiti zaposlenim, da postanejo uspešni in motivirani. Ker so si organizacije med seboj razline, naj bi bili tudi sistemi za nagrajevanje izdelani posebej za doloeno organizacijo. Poudarja, da ni splošnega recepta, da pa je potrebno zrušiti nekatere mite, kot je tudi denarno nagrajevanje, ki je lahko zgolj kratkoroni spodbujevalec vedenja posameznikov. Tudi sistemi individualnega nagrajevanja sami po sebi ne zagotavljajo izboljšano delovno uspešnost posameznika. Pravi tudi, da je redni sistem nagrajevanja gotovo preživeli nain, podcenjevanje nefinannih oblik pa je še vedno precejšne ( V Slovenski vojski je bil sistem nagrajevanja izdelan nartno, koliko je primeren in ga bo v prihodnosti potrebno spremeniti, bo pokazal as. Spremembe bodo verjetno nastale, ko se bodo spremenila tudi posameznikova priakovanja in zadovoljevanje individualnih potreb 3. Kar se tie rednega nagrajevanja, se v vojaški organizaciji lahko pokaže kot dobrodošel. V podjetju Oria Computers so prišli celo do ugotovitve, da pri nainu prenosa informacij ter lastnega znanja na ostale, igra veliko vlogo ravno nagrajevanje zaposlenih. e nagrajujejo celoten tim, je stopnja sodelovanja ter delitev informacij velika, še veja pa je ob nagrajevanju celotnega podjetja. e pa podjetje nagrajuje individualne dosežke, je stopnja sodelovanja nižja. V primerih, ko je nagrajevanje posameznika vezano na relativno uspešnost glede na ostale, bodo posamezniki zelo verjetno zadrževali informacije, 1 Zlati, srebrni, bronasti znak Šole za astnike. 2 Šola za astnike z letom 2004 uvaja povsem novo obliko izobraževanja in usposabljanja, ki je trenutno še v poskusnem obdobju. 3 Že danes nekateri posamezniki stremijo bolj k prostemu asu kot nagradi, drugi k izobrazbi, tretji uspehu 3

4 da maksimirajo svojo uspešnost in minimizirajo uspešnost sodelavcev. Takšne izsledke je objavila tudi Harvard Business Review. Zgoraj opisani primer bi bil lahko v premislek tudi Šoli za astnike, tako, da bi spodbudili in nagradili doloene time, oddelke, posamezno vrsto specializacije, za neko dobro opravljeno nalogo. To bi pospešilo še veje sodelovanje kandidatov kot slušateljev. Za merjenje uspešnosti oziroma doseganja nadpovprene ocene, bi morali doloiti kriterije po katerih bi se ocenjevalo in nato nagraditi skupine ali celotno generacijo, ki je skupaj uspešno opravila neko nalogo. Kakšne kazalce bi se uporabljalo, bi bila le stvar pravilnika. Pomembno pa bi bilo navesti še nekaj dejstev, ki jih je v svoji predstavitvi Nefinanni vidiki nagrajevanja zaposlenih, poudaril Brane Gruban: Ljudje se stalno pritožujejo nad vremenom, a nihe ne ukrepa! Palica in korenek sta nadvse uinkovita motivatorja, toda, e ljudi obravnavate kot osle, bodo tudi uspešni kot osli! Stvari, ki ljudi motivirajo, so relativno enostavne in ne stanejo veliko Najveji vpliv formalnih nagrad je njihova mo simbolna mo (šteje simbolni, ustveni vidik, poudarek samim dosežkom in ne nagradi) Ko priznanje izree nekdo, ki ga cenimo, to šteje najve. Plae zaposleni ne doživljajo kot nagrade in sicer: 1. vodje jo vidijo kot velikodušno, sodelavci kot napitnino!? 2. nepošteno glede na uspešnost delavca 3. drugi (slabši?) dobijo enako ali ve 4. 90% ljudi sebe vidi kot nadpovprene!? Kljuen izziv pri ocenjevanju in nagrajevanju je že v tem, kaj morajo zaposleni sploh opraviti že za osnovno plao!? Predpogoji za uspešno nagrajevanje bi bili naslednji: Politika nagrajevanja mora biti odprta brez skrivalnic Plae morajo zaposleni doživljati kot pomembne, da bi bila povišanja razumljena kot prave nagrade Nagrada mora biti dovolj velika, da bi ljudem nekaj zares pomenila Vezana mora biti na visoko delovno uspešnost Nagrajevati moramo le pozitivne delovne dosežke, nikakor pa ne povprene Nagrade ne smejo biti redne. Morajo pa biti razmeroma pogoste, da permanentno vzdržujejo želeno raven delovne uspešnosti. Razlikovanje je nujno in neizogibno, e se želi zgraditi kultura uspešnosti in uinkovitosti. Da smo vsi uspešni, je tragina zmota, ki generira kulturo povprenosti in mediokritete. V nadaljevanju bo opisan odloitveni model, ki naj bi del zgoraj navedenih trditev podpiral. Na Šoli za astnike, se zavedajo, da morajo dovolj pozornosti nameniti nagrajevanju in pohvalam. Dodatno bi bilo potrebno še dorei merila in kriterije, ki bi bili predhodno predstavljeni in podpreti odloitev o najboljših kandidatih s konkretnimi predpostavkami, kaj se je od kandidatov priakovalo, kdo je izpolnil cilje in kdo je bil pri tem najuspešnejši ter zakaj. V pomo za odloitev so lahko raunalniški programi za podporo odloanju ter konkretni kazalci. 4

5 Odloitveni model ter doloitev kriterijev Izbor najboljših kandidatov v generaciji se lahko opravi le na osnovi kriterijev, ki so vnaprej doloeni glede na zastavljeni cilj. Spisek kriterijev po katerih bi lahko ocenjevali kandidate je lahko glede na loveške lastnosti in sposobnosti precej dolg, vendar je le te možno vsebinsko združiti. V nadaljevanju bomo pod drobnogled vzeli subjektivno oceno o kandidatih, kot preostale združene kriterije. Zaradi veje preglednosti, lažjega doloanja odloitvenih pravil se ni združevalo ve kot tri kriterije. Prav tako je bila velika mera pozornosti namenjena izboru kriterijev, saj je bistveno, da le te lahko na doloen nain merimo. V kolikor naelo polnosti ni bilo zajeto v vsej meri, bo možno model še nadgraditi ali preoblikovati. Izbira zalog vrednosti se je izkazala za kar precejšen zalogaj, poleg tega pa jih je bilo težko doloiti tako, da bi v konni fazi resnino pokazale na najboljše kandidate. Odloitvena pravila so bila postavljena in popravljena na vzornem modelu, potrebno pa jih bo dorei tudi v pravilniku oziroma naknadno. Uteži so bile povzete po predhodnih nainih izbora kandidatov, ki se je iz leta v leto spreminjalo, sedaj pa se na Š zavzemajo za doloitev konkretnega in tono doloenega ter kot takega predhodno predstavljenega naina izbora kandidatov. Zavedajo se namre, da le na ta nain pridobi takšno nagrajevanje smisel ter da tudi predhodno seznanjenje kandidatov s temi pravili in kriteriji lahko prinese vejo motivacijo posameznikov. Po mnenju nekaterih na šoli, bi želeli poleg priznanj in simbolinih nagrad, uvesti celo doloene koristi za tiste, ki bi dosegali nadpovprene rezultate. Eno izmed takšnih predlogov je bila tudi možnost, da bi imeli najboljši kandidati prednost pri izbiri enote, kamor trenutno kandidate po lastni odloitvi napoti Poveljstvo sil. Uni uspeh Izbor najboljšega kandidata je v 40% odvisen od njegovega unega uspeha. Uni uspeh pa je združen iz treh kriterijev in sicer povprene ocene iz prve faze IU (izobraževanje in usposabljanje), ki je zajeta iz predmetov, se lahko v bodoe spremenijo, zato je bila raje zajeta povprena ocena in ne vsak predmet posebej 4. Druga faza je upoštevana enakovredno prvi in nosi 35 odstotkov teže, medtem ko zakljuna naloga doprinese le 30%. Izbor uteži je bil z vidika trajanja posamezne faze ter z vidika pomembnosti, kako se samo izobraževanje zakljui v tem primeru z zakljuno nalogo. e bi upoštevali primere iz šolstva, bi videli da v veini izobraževalnih institucij nosi veliko težo matura, zagovor diplome v tem primeru je zagovor zakljune naloge opredeljen kot tretjina uteži. Zanimivo je tudi, da se pri konni oceni v t.i. sprievalu zakljuna naloga šteje le kot predmet in ne na nain, ki je opredeljen pri izbiri najboljšega kandidata. 4 Vsakemu predmetu bi lahko dodali svojo utež 5

6 Slika 1: Primer odloitvenega modela Psihofizine sposobnosti Psihofizine sposobnosti posameznika zavzemajo pomembnih dvajset odstotkov ocene. Razdeljene so na dosežke, ki jih ima posameznik pri športni vzgoji oziroma ocena NATO testiranja ter strelski usposobljenosti. Oba kriterija sta lepo merljiva in ju lahko uporabimo tudi za izbor najboljšega strelca ter najboljšega športnika v generaciji. Pravila testiranj so doloena in tako omogoajo objektivno ocenjevanje kandidatov. V letošnjem letu se sicer uvaja nov nain testiranja psihofizine sposobnosti posameznika pri športni vzgoji, vendar ne gre za zamenjavo naina ocenjevanja. Namesto t.i. NATO testov se uvaja testiranje petih komponent: skok v daljino, tek na 2400m, prisunski koraki vstran, sklece in dvigovanje trupa. Pri streljanju gre za povpreno oceno, ki jo posamezniki dosežejo v streljanju. Subjektivna ocena Subjektivna ocena je sestavljena iz ocene kandidatov ter ocene stalne sestave na Šoli za astnike. Ta kriterij predstavlja najve preglavic ravno zaradi subjektivnega ocenjevanja, saj se vedno priakuje, da so kriteriji merljivi. Tako je ob upoštevanju tega izbor po oceni kandidatov na podlagi glasovanja vseh kandidatov. V šoli bo potrebno natanno doloiti kdaj se glasuje, kolikokrat in na kakšen nain. Trenutno je bila situacija takšna, da se je iz leta v leto ta nain spreminjal. Za v bodoe pa predlagam, da se zbere glasove kandidatov vekrat in ne le enkrat. Na ta nain bi zabrisali nihanja v razpoloženjih in odnosih med sodelavci. Glasove bi izbirali na podlagi šest glasov za tri najboljše kandidate. Prvi bi dobil tri, drugi dva in tretji en glas. Ker ima ocena kandidatov 20 odstotno težo za izbor najboljšega je izredno pomembno tono doloiti nain izbire. Podobno je s subjektivno oceno stalne sestave (STAS), ki naj bi ocenjevala kandidate. Potrebno bo doloiti kdaj ocenjevanje poteka in na kakšen nain. Predlog je seveda malce drugaen od ustaljene prakse. Gre za kriterij, ki je lahko sestavljen iz ocene poveljnika une enote ter vodje une skupine v asu specializacije in nikakor ne vseh prisotnih na šoli itd. Mnenja stalne sestave gre sicer upoštevati, vendar ne sme biti odloilnega pomena pri konni odloitvi poveljnika, ki dejansko opravlja tudi pomembno vlogo kadrovnika v generaciji. Smiselno bi bilo dodati kvejemu mnenje mentorja na stažiranju v enoti v tretji fazi. Ocena poveljnika une enote naj bi nosila tudi najvejo težo (predlagam 6

7 utež do maksimalno 70%), medtem ko bi ocena vodje une skupine nosila preostalih trideset odstotkov ocene. Ocena poveljnika naj bi temeljila na službeni oceni, ki jo poda poveljnik na koncu šolanja in je rezultat celoletne ocene kandidata. Službena ocena bi lahko predstavljala nov odloitveni model, vendar se trenutno ocene pridobiva na podlagi kriterijev, ki jih ocenjuje poveljnik samostojno, brez raunalniške podpore, po tono doloenem obrazcu. Na tej toki je pomembno omeniti, da je zaradi neredundantnosti kriterijev potrebo iz službene ocene izloiti oceno gibalnih sposobnosti ter oceno strelske usposobljenosti. Ta dva kriterija sta podrobneje zajeta že v združenem kriteriju o psihomotorini sposobnosti posameznika. Kriterija sta obravnavana posebej, ker sta vejega pomena za izbor najboljšega kandidata in sta temu primerno tudi bolj obtežena. O nivoju in pomenu psihofizine pripravljenosti kandidatov za delo v Slovenski vojski ni potrebno posebej komentirati. Kriteriji po katerih naj bi ocenjevala kandidate poveljnik une enote ter vodja une skupine so v službeni oceni zajeti pod: Oceno uspešnosti, lastnosti pri delu, lastnosti pri delu vodje in usposobljenosti. V okviru ocenjevanja usposobljenosti za opravljanje vojaške dolžnosti, naj bi poveljnik od 1-4 (nezadovoljiv, zadovoljiv, dober, odlien) ocenil splošno znanje ter specialistino znanje. Pri ocenjevanju uspešnosti opravljanja vojaške dolžnosti bi ocenjeval obseg (koliino) dela, kakovost izdelkov, delovne metode. Ocenjevanje lastnosti pri delu, naj bi zajemalo zmožnost za delo v skupini, natannost pri opravljanju dela, ustvarjalnost, zanesljivost pri opravljanju dela, osebni zgled, sodelovanje. Pri delu vodij bi se ocenjevalo še odloanje, avtoriteta, samostojnost, organizacijske sposobnosti, pisno komuniciranje, ustno komuniciranje ter vodenje. Vrednotenje in analiza variant Program DEXi rezultate vrednotenja izpiše v poroilu. Na vzorcu ene generacije je bilo že možno podati ve možnosti, vendar je potrebno opozoriti, da bodo v prihodnje generacije številnejše, v povpreju od kandidatov. Ko bo v model vnesenih še nekaj variant, bomo lahko še bolj gotovo trdili o primernosti za uporabo takšnega modela. Po analizi in vrednotenju variant, ki smo jih izbrali v tej nalogi, je razvidno, da je najboljši kandidat v generaciji kandidat številka pet. Slika 2: Vrednotenje razlinih variant (kandidatov) 7

8 e pogledamo sliko št. 2 vidimo, da v primeru izbora najboljšega športnika pri ŠVZ isti rezultat dosega tudi kandidat št. 4. Ker sta tu kandidata izenaena, se je v takšnih primerih najbolje posvetovati s izvajalcem tega predmeta ali upoštevati oba dosežka. e gledamo na psihofizine sposobnosti v celoti, kar pomeni tudi strelsko usposobljenost, bi kandidat št. 4 prevzel vlogo najboljšega športnika. Za izbor najboljšega športnika ter strelca, bi bilo smiselno izdelati poseben odloitveni model, ali že tega prilagoditi na razrede odstotkov, ki bi natanneje doloali kriterije. Še posebno, e gledamo strelsko usposobljenost, vidimo, da je veje število ljudi ocenjenih z odlino oceno zaradi tega, ker so kriteriji pri ocenjevanju precej nizki in doseganje odline ocene ne predstavlja bistvene ovire (primer pištola, kjer je od 50 zadetkov 25 zadetkov že odlino). e bi uvedli rangiranje po odstotkih, bi dobili tiste, ki streljajo nad povprejem itd. 5 Na spodnji sliki so grafino prikazani poglavitni kriteriji za izbor najboljšega kandidata. Na podlagi štirih kandidatov se jasno vidi v em se razlikuje najboljši kandidat št.5 od ostalih. Slika 3: Grafini prikaz Veje težave nastanejo, ko kandidati dosegajo podobne rezultate, takrat je smiselno pravilnik o ocenjevanju podrobneje pregledati. V vsakem primeru, ko se pojavijo enakosti med kandidati, je potrebno podrobneje pregledati njihove dosežke, konkretne ocene oziroma tono povpreje ocen ali dosežek zadetkov pri streljanju. Najmanj lahko odloevalec, v našem primeru poveljnik une skupine, vpliva na subjektivno oceno kandidatov. Vendar tudi tu lahko preveri, kako velika razlika je bila v številu glasov, ali je bila razlika velika ali le za en glas itd. 5 Nad 90%. 8

9 Vsekakor pa je omenjeni model v veliko pomo pri izloitvi najslabših in konkretni analizi ter odloanju za najboljšega. Na podlagi prikazanih grafov ter preproste uporabe ekspertnega sistema, je naloga precej olajšana. Sklep V lanku so podane bistvene smernice za uporabo odloitvenega modela kot pomo pri izboru najboljših kandidatov, opredeljenih pa je bilo tudi nekaj primerov, ko je potrebno samostojno odloanje in dodatno preverjanje rezultatov. V primeru, da je imela doloena skupina kandidatov slabše pogoje za izpolnitev doloenih zahtev, ki jih zajema model, je potrebno tudi to upoštevati. Namen ocenjevanja je seveda omogoiti vsem enake pogoje, vendar lahko izjemoma pride tudi do odstopanja in takrat je potrebno to upoštevati. Model se je izkazal kot odlien pripomoek za podporo pri odloanju, vendar še ne pomeni, da mora takšna odloitev sloneti na vrednotenju z raunalniškim programom. Analiza dobljenih rezultatov je kljuna, a je model odlina pomo pri iskanju bistvenih razlik in nihaj ter odstopanj. V konni fazi program izdela tudi poroilo, najbolj prepriljiva pa je grafina analiza ter možnost izbora in ocenitve kriterijev posamino ali združeno. Odloitev je seveda vaša. Literatura in viri 1. /Rewarding/Default.htm Nagrajevanje Sodobni pristopi k nagrajevanju in motiviranju zaposlenih. 4. Jereb, Eva et all, (2003): Raunalniški program za veparametrsko odloanje uporabniški prironik. 5. Pravilnik o službeni oceni št /2003-2, Ljubljana 29.okt Pripomoek pri ocenjevanju pripadnikov STAS v službeni oceni Priloga I 7. Ukaz za organizacijo dela Šole za astnike , MORS-SV-PDRIU-Š, januar 2005, Ljubljana. 8. Program Šole za astnike. CVŠ 9. ( Strokovni življenjepis Anita Založnik je Diplomirala leta 2003 na Fakulteti za družbene vede na Univerzi v Ljubljani, smer obramboslovje in si pridobila naziv univ. dipl. politologinje. V letih od 2003 do 2005 obiskovala Šolo za astnike v Šentvidu ter Vrhniki in temeljno vojaško strokovno usposabljanje v Centru za usposabljanje v Vipavi. Trenutno opravlja magistrski študij na Fakulteti za organizacijske vede, smer kadrovski management. Zaposlena je kot poveljnica voda v bataljonu za nadzor zranega prostora Slovenske vojske in se specializira za delo z radarskimi sistemi. 9

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word - Hribar27

Microsoft Word - Hribar27 UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA KRITINOSTI RAUNALNIŠKIH SISTEMOV GLEDE NA REGULATIVO O ELEKTRONSKIH ZAPISIH IN ELEKTRONSKIH PODPISIH Ljubljana, maj 2002 Robert Hribar POVZETEK

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi IS 2004 Izbira ravnatelja Boštjan Vouk TŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica, bostja

Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi IS 2004 Izbira ravnatelja Boštjan Vouk TŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica,   bostja Izbira ravnatelja Boštjan Vouk TŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica, e-mail: bostjan.vouk@tscng.neta V pomoč učiteljem pri izbiri ravnatelja je bil s pomočjo lupine DEX izdelan odločitveni

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx številka 13, 15. dec.2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! Danes nadaljujemo z vprašanji, s katerimi vrednotite konkretne lastnosti in sposobnosti posameznega kandidata. V prejšnjih

Prikaži več

Tabela_javni sektor

Tabela_javni sektor VLADNI PROTIKRIZNI I, NAMENJENI JAVNEMU SEKTORJU UINEK; REZULTAT A Sprememba normativne ureditve na podroju pla: Aneks št. 1 h KPJS (Dogovor o ukrepih s podroja pla v javnem sektorju zaradi spremenjenih

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Microsoft Word - Kocijancic2006

Microsoft Word - Kocijancic2006 Informacijska družba IS 2006 / Information Society IS 2006 9. mednarodna multi-konferenca / 9th Intermational Multi-Conference Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi / Education in Information

Prikaži več

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11 ŠPORTNA ZVEZA OBČINE GORIŠNICA GORIŠNICA 83 2272 GORIŠNICA gor.sport@gmail.com Na podlagi 5., 6., 9., 15., 18. in 29. člena statuta Športne zveze občine Gorišnica so predstavniki društev in klubov na 7.

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

Event name or presentation title

Event name or  presentation title Marko Škufca Vodja programa BI, ADD d.o.o. Gorazd Cah Specialist področja Služba za informatiko, DARS d.d. Izziv Rešitev Rezultati... PROCESI + TEHNOLOGIJA + LJUDJE Poslanstvo: s sodobnimi pristopi in

Prikaži več

(Microsoft Word - VIS_\212egula_Bojan_1981.doc)

(Microsoft Word - VIS_\212egula_Bojan_1981.doc) UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: Informatika v organizaciji in managementu UVEDBA IN ANALIZA SLUŽBE ZA PODPORO UPORABNIKOM V PODJETJU SRC.SI Mentor: doc. dr. Igor Bernik Kandidat:

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Organizacija, letnik 39 Razprava {tevilka 5, maj 2006 Vpeljava mentorstva v proces prodaje storitev: primer zavarovalnice Boštjan Štempelj Šubi~eva ul

Organizacija, letnik 39 Razprava {tevilka 5, maj 2006 Vpeljava mentorstva v proces prodaje storitev: primer zavarovalnice Boštjan Štempelj Šubi~eva ul Vpeljava mentorstva v proces prodaje storitev: primer zavarovalnice Boštjan Štempelj Šubi~eva ulica 9, 1234 Mengeš,Slovenija, bostjan.stempelj@moj.net V zavarovalnici do sedaj ni bilo sistema za sledenje

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Napredovanja v plačne razrede javnih uslužbencev 2019 S pomočjo SAOP programa Kadrovska evidenca lahko ob dokupljeni kodi vodimo napredovanja javnih uslužbencev. Za napredovanja v letu 2019 je potrebno

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

MAGISTERIJ

MAGISTERIJ UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE MAGISTRSKO DELO ORGANIZACIJSKI MODEL SPREMLJANJA ZASEDENOSTI IZVAJALCEV ZDRAVSTVENIH STORITEV Mentor: izred. prof. dr. Robert Leskovar Kandidat: Emil

Prikaži več

KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – SLOVENŠČINA

KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – SLOVENŠČINA KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA SLOVENŠČINA Obvezni učbeniki Berilo Branja 1, 2, 3, 4 Na pragu besedila 1, 2, 3, 4 (učbenik in delovni zvezek); Če dijak pri pouku nima ustreznega učbenika,

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

Informacijska družba IS 2008 / Information Society IS mednarodna multi-konferenca / 11 th Intermational Multi-Conference Vzgoja in izobraževa

Informacijska družba IS 2008 / Information Society IS mednarodna multi-konferenca / 11 th Intermational Multi-Conference Vzgoja in izobraževa Informacijska družba IS 2008 / Information Society IS 2008 11. mednarodna multi-konferenca / 11 th Intermational Multi-Conference Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi / Education in Information

Prikaži več

Sinopsis

Sinopsis Socialno integracijski vidiki vkljuevanja otrok s posebnimi potrebami v šolo in vrtec Avtorji: Lebari Nada, Grum Kobal Darja, Kolenc Janez V izhodišu smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Obvestilo o prostem delovnem mestu Upravni direktor Eurojusta Začasni uslužbenec razreda AD 14 - Haag Opravilna številka 17/EJ/01 Prijave pošljite naj

Obvestilo o prostem delovnem mestu Upravni direktor Eurojusta Začasni uslužbenec razreda AD 14 - Haag Opravilna številka 17/EJ/01 Prijave pošljite naj Obvestilo o prostem delovnem mestu Upravni direktor Eurojusta Začasni uslužbenec razreda AD 14 - Haag Opravilna številka 17/EJ/01 Prijave pošljite najpozneje 17. marca 2017 do polnoči po srednjeevropskem

Prikaži več

Poročilo anket

Poročilo anket POROČILO ANKET Zadovoljstvo na delovnem mestu 2018 V času od 11. 6. do 22. 6. 2018 je med zaposlenimi na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede potekala anonimna anketa»zadovoljstvo na delovnem

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

PROJEKT RAZVOJA MLADIH PERSPEKTIVNIH KADROV V BANKI KOPER D.D. mag. Katja Sabadin, vodja projekta razvoja kadrov v Banki Koper, d.d "Vse organizacije,

PROJEKT RAZVOJA MLADIH PERSPEKTIVNIH KADROV V BANKI KOPER D.D. mag. Katja Sabadin, vodja projekta razvoja kadrov v Banki Koper, d.d Vse organizacije, PROJEKT RAZVOJA MLADIH PERSPEKTIVNIH KADROV V BANKI KOPER D.D. mag. Katja Sabadin, vodja projekta razvoja kadrov v Banki Koper, d.d "Vse organizacije, podjetja in ustanove danes rutinsko zatrjujejo, da

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

Organizacija, letnik 41 Razprave številka 6, november-december 2008 Funkcionalno izobra`evanje turisti~nih delavcev za delo z gosti s posebnimi potreb

Organizacija, letnik 41 Razprave številka 6, november-december 2008 Funkcionalno izobra`evanje turisti~nih delavcev za delo z gosti s posebnimi potreb Funkcionalno izobra`evanje turisti~nih delavcev za delo z gosti s posebnimi potrebami Boštjan Bizjak, Margareta Ben~i~, Miro Grabar Univerza na Primorskem, Turistica, Obala 11a, 6320 Portoro`, Slovenija,

Prikaži več

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani Vloga energetskega upravljanja za doseganje prihrankov po energetski prenovi Ekonomske fakultete v Ljubljani 19. Dnevi energetikov, Portorož, 11.4.2017 Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Seminarska naloga Učinkovit sistem nagrajevanja v javni upravi s poudarkom na nedenarnih nagradah Uroš Ostrež Nataša Jančar Rovan Univerzitetni študijski program

Prikaži več

Informacijska družba IS 2008 / Information Society IS mednarodna multi-konferenca / 11 th Intermational Multi-Conference Vzgoja in izobraževa

Informacijska družba IS 2008 / Information Society IS mednarodna multi-konferenca / 11 th Intermational Multi-Conference Vzgoja in izobraževa Informacijska družba IS 2008 / Information Society IS 2008 11. mednarodna multi-konferenca / 11 th Intermational Multi-Conference Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi / Education in Information

Prikaži več

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI V PSIU (Usposabljanje timov za kakovost izvajalcev PSIU) Gradivo je nastalo v okviru projekta Finančna podpora nacionalnim referenčnim točkam EQAVET 2017 (Project

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

ZELENA DOLINA

ZELENA DOLINA REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZELENA DOLINA Evalvacija programa dr. Janez Drobnič Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje

Prikaži več

Poročilo anket

Poročilo anket POROČILO ANKET Zadovoljstvo zaposlenih 2016 V času od 10. 6. do 30. 6.2016 je med zaposlenimi na Univerze v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede potekala anonimna anketa»zadovoljstvo na delovnem mestu«.

Prikaži več

Usmerjevalna skupina 2018 pripravljalni dokumenti Zadeva: Sklepi organov in strokovnih teles - ZSA Uvodna opomba: uvrščamo sklepe, ki se nanašajo na p

Usmerjevalna skupina 2018 pripravljalni dokumenti Zadeva: Sklepi organov in strokovnih teles - ZSA Uvodna opomba: uvrščamo sklepe, ki se nanašajo na p Usmerjevalna skupina 2018 pripravljalni dokumenti Zadeva: Sklepi organov in strokovnih teles - ZSA Uvodna opomba: uvrščamo sklepe, ki se nanašajo na predloge sprememb ali pripombe na veljavne akte agencije.

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ matematika 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ matematika 2018.docx Analiza dosežkov pri predmetu matematika za NPZ 28 6. razred NPZ matematika 28 Dosežek šole Povprečno število točk v % Državno povprečje Povprečno število točk v % Odstopanje v % 49,55 52,52 2,97 Povprečni

Prikaži več

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc Izvedba ankete za zaposle FERI "Raziskava delovga zadovoljstva - Vprašalnik za zaposle 2014" Ocena stanja Anketo za zaposle»raziskava delovga zadovoljstva Vprašalnik za zaposle 2014«smo izvedli od 8.4.2014

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

PowerPoint Template

PowerPoint Template IV. Strateško planiranje v splošnem Strateško planiranje ni izolirano področje od managementa Dve vrsti managementa: Strateški management Operativni management Strateški managemenet šele v zadnjem obdobju

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Akademija upravljanja s človeškimi viri Informativni dan J A S M I N A R I D Z I F R A N J A R I D Z I D R. A L E K S A N D E R Z A D E L P R I M O Ž K O Č A R 0 4. J U L I J, 2 0 0 8 Zakaj HRM Akademija?

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc PREDLAGATELJ: (ime in priimek) (GSM) DATUM: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA Predlog za podelitev nagrade občine Grosuplje z zlatim znakom občine Grosuplje PODATKI O KANDIDATU (fizična

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Microsoft Word - FREM-2010-prispevek-obratna-sredstva-oktober-2008

Microsoft Word - FREM-2010-prispevek-obratna-sredstva-oktober-2008 NAČRTOVANJE UREJENOSTI ORGANIZACIJE Mirko Jenko mirko.jenko@t-2.net 1. Povzetek Prispevek je poslovni projekt iz prakse, s katerim želimo prenoviti organizacijski ustroj organizacije in spremljanje stroškov.

Prikaži več

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi Nacionalna konferenca, Brdo pri Kranju, 25. in 26. oktober 2011 Izhodišče razmišljanja Rezultati raziskav o povezanosti

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev OD STRATEGIJ DO RECEPTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije Andragoški kolokvij, Ljubljana, 31.5.2019 KAJ JE POMEMBNEJŠE ZA NAČRTOVANJE: - Tisto kar vemo - Tisto

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

Microsoft Word - Slovene_Final Guide _FINAL_.doc

Microsoft Word - Slovene_Final Guide _FINAL_.doc VARNOST PROIZVODOV V EVROPI Prironik za korektivne ukrepe, vkljuno z umikom v pomo podjetjem pri zašiti potrošnikov pred nevarnimi proizvodi Podprto s subvencijo Evropske Komisije Generalni direktorat

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

P183A22112

P183A22112 Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P183A22112* ZIMSKI IZPITNI ROK ANGLEŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek (60 70 besed) B) Daljši pisni sestavek (150 160

Prikaži več

(Microsoft Word - Diploma-kon\350na vezava _lektorirana_ v-1.doc)

(Microsoft Word - Diploma-kon\350na vezava _lektorirana_ v-1.doc) UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov PLANIRANJE IN RAZVOJ SCHENGENSKEGA KADRA NA POLICIJSKI POSTAJI Mentor: dr. Jože

Prikaži več

Zapisnik 5 seje strokovnega sveta za sport

Zapisnik 5 seje strokovnega sveta za sport STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR Železniki, 6.12.2011 Zapisnik 5. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec, ki je potekala v pisarni direktorja JZR, v torek 6.12.2011, s pričetkom

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Ponudba storitev in izhodišča delovanja Askit.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ponudba storitev in izhodišča delovanja Askit.ppt [Compatibility Mode] Izhodia delovanja podjetja Askit d.o.o. Dvig uspenosti poslovanja naih strank. Dodana vrednost za stranko je osnova prepoznavanja koristnosti naega angamaja. Omogoamo vam zunanji neodvisen in strokoven

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

SELECTION D’AGENTS TEMPORAIRES

SELECTION D’AGENTS TEMPORAIRES IZBOR ZAČASNEGA OSEBJA ZA GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO Evropska komisija razpisuje izbor za delovno mesto uslužbenca AD v Generalnem direktoratu za podjetništvo in industrijo, in

Prikaži več

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE –

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE – PRAŠALNIK BRALNE MOTIACIJE ZA STAREJŠE UČENCE BM-st Pred teboj je vprašalnik o branju. Prosimo te, da nanj odgovoriš tako, kot velja zate. vprašalniku ni pravilnih oz. napačnih odgovorov. Na posamezne

Prikaži več

kolofon

kolofon 1 Uredni{ki odbor Jana [ubic Prislan, Irena Porekar Kacafura, Igor Ravbar, Nada Mad arac, Eva Ilec in Zoran Mili} Glavni in odgovorni urednik Zoran Mili} Tehni~ni urednik Zoran Mili}, Gorazd Lemaji~ Lektorica

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka INTERVJU: Leon Lebar, direktor oddelka za zavarovanje kreditov in investicij SID banke, d.d. G. Leon Lebar je bil kot gost iz prakse letos povabljen k predmetu Mednarodno poslovanje. Študentom je na primerih

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja PREDSTAVITEV ZA STARŠE ŠOLSKO LETO 2011/12 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc Analiza evalvacije Konference Ogljični odtis kot merilo uspešnosti Z analizo evalvacijskih vprašalnikov smo ugotavljali zadovoljnost udeležencev z izvedeno konferenco glede na različne vidike in kateri

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft Word - besedilo natecaja - spletna.doc

Microsoft Word - besedilo natecaja - spletna.doc Posoški razvojni center in Občina Tolmin razpisujeta likovno-literarno-multimedijski natečaj z naslovom Moj planet čist in zelen. Namen natečaja je razvijati ekološko ozaveščenost in vzorce trajnostno

Prikaži več