Podatkovni model ER

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Podatkovni model ER"

Transkripcija

1 Podatkovni model Entiteta- Razmerje Iztok Savnik, FAMNIT 2018/19

2 Pregled: Načrtovanje podatkovnih baz Konceptualno načtrovanje: (ER Model) Kaj so entite in razmerja v aplikacijskem okolju? Katere podatke o teh entitetah in razmerjih je potrebno shraniti v podatkovno bazo? Katere integritetne omejitve in poslovna pravila veljajo v aplikacijskem okolju? Shemo podatkovne baze v ER obliki lahko predstavimo grafično (ER diagrami). ER diagrame lahko preslikamo v relacijske sheme.

3 Entitete zid ime delez Zaposleni Entiteta: Objekt iz realnega sveta, ki ga lahko ločimo od ostalih objektov. Entiteta je podatkovni bazi predstavljena z množico atributov (lastnosti).

4 Entitete - formalno Entitetne množice : E, E1, E2 Π[E]={e 1, e 2,..., e n }; e 1, e 2,..., e n so entitete Vsaka entiteta ima identifikator s katerim jo lahko enolično identificiramo. Identifikator entitete tvori en ali več atributov katerih vredost je unikatna znotraj entitetne množice te entitete. Kandidatni ključi, ki enolično določa n-terice v neki relaciji. Več identifikatorjev entitet neke entitetne množice. Primarni identifikator je odločitev načrtovalca. Preostale atribute entitete, ki niso del primarnega identifikatorja imenujemo opisni atributi.

5 Atributi Lastnosti entitet predstavimo z atributi. Atribut je podatkovni element s katerim opišemo eno lastnost entitete. Vsak atribut ima zalogo vrednosti: Določa dovoljene vrednosti posameznega atributa. Enostavni atributi: enostavne vrednosti kot so na primer cela števila in nizi, Sestavljeni atributi: vrednosti sestavljene iz več enostavnih vrednosti, ki so lahko različnega tipa te imenujemo sestavljene vrednosti, ali Večvrednostni atributi: množice vrednosti, ki so vse istega tipa. Naslov Mesto Ulica Posta G-Objekt Točka Črta

6 Atributi Sestavljeni in večvrednostni atributi omogočajo bolj abstraktno predstavitev neke lastnosti entitete Lastnost, ki bi jo sicer morali predstaviti z več enostavnimi atributi ali celo z razmerjem, predstavimo z enim samim konceptom Samo nekateri praktični modeli uporabljajo sestavljene in večvrednostne atribute Extended Entity-Relationship Model Večina sistemov nima teh atributov Praktična osnova v SQL3!

7 ime Primer ER shem zid delez Zaposleni podrejen nadrejen Poroča ime od oime zid delez oid sredstva Zaposleni Dela_V Oddelki

8 Razmerja E 1 R E 2 Razmerje definira povezavo med dvemi ali več entitetami, ki lahko pripadajo različnim entitetnim množicam. Na primer, razmerje Lastnik definira povezave med entitetami iz entitetnih množic Stranke ter Račun. Konkretno razmerje lahko opišemo kot par entitet na primer (s, r), kjer je s član entitetne množice Stranka, r pa član entitetne množice Racun. Razmerje je n-terica (e 1,e 2,...,e n ), kjer predstavljajo oznake e i entitete.

9 Interpretacija E 1 R E 2 Množica razmerja: Razmerja pogosto klasificiramo v množice, ki vsebujejo podobna razmerja. Π[R]={(e 1,...,e n ) e 1 E 1,..., e n E n }, kjer so E i entitetne množice. R E 1 E n Število entitet v razmeju n imenujemo tudi stopnja razmerja. Razmerje med dvema entitetama imenujemo binarno razmerje.

10 Razmerja E 1 R E 2 Množico razmerja predstavimo z grafičnim simbolom diamant, ki je povezan z Entitetnimi množicami s črtami. Črto, ki povezuje entiteto in razmerje lahko tudi poimenujemo. Ime predstavlja vlogo entitete v razmerju. Povezavo med entitetno množico in množico razmerja imenujemo tudi vloga saj opisuje vlogo, ki jo imajo entitete v razmerju. Binarno razmerje, ki povezuje dve entiteti iz iste entitetne množice imenujemo tudi rekurzivno Rekurzivno razmerje - želimo eksplicitno ločiti med različimi vlogami, ki jih imajo entitete v razmerju. Naslednji zgled predstavlja primer rekurzivnega razmerja iz konceptualne sheme banˇcnega okolja.

11 Primer ime zid delez Zaposleni od ime oime podrejen zid delez oid sredstva Poroča (0,n) nadrejen (0,n) Zaposleni (1,n) (1,n) Dela_V Oddelki Vloga razmerja Domena je lahko ista entiteta

12 Števnost razmerja Razmerje lahko bolj natančno opišemo s števnostjo razmerja, Razmerje samo ne govori o tipu preslikave E 1 (m 1,M 1 ) Števnost preslikave med entitetnimi množicami razmerja. R (m 2,M 2 ) E 2 Dane imamo entitetne množice E 1,E 2,...,E n, ki so povezane z razmerjem R. Števnost definiramo za vsako posamezno entitetno množico, ki sodeluje v razmerju R. S števnostjo entitetne množice E i v razmerju R povemo v kolikih različnih razmerjih lahko sodeluje entiteta iz entitetne množice E i.

13 Števnost razmerja E 2 (m 2,M 2 ) Števnost entitetne množice E i v razmerju R zapišemo kot funkcijo: card(e i,r) = (min, max) E 1 (m 1,M 1 ) R min predstavlja minimalno števnost entitetne množice E i v razmerju R, max pa predstavlja maksimalno števnost E i v razmerju R. Vrednost minimalne in maksimalne števnosti: 0 (nič), 1 (ena) N ( N beremo mnogo ali več, kar v splošnem pomeni več kot ena). min-card(e,r) in max-card(e,r)

14 Vrste razmerja glede na števnost Vrste razmerij, ki so določena glede na števnost entitet v razmerju. Vloge entitetne množice E v razmerju R: max-card(e,r) = 1 - E ima eno-vrednostno vlogo v razmerju R. max-card(e,r) = N - entiteta E ima v razmerju R večvrednostno vlogo. Binarno razmerje R med entitetnima množicama E in F označimo: N-N -- mnogo-proti-mnogo -- če sta obe E in F večvrednostni v razmerju R ena-proti-ena -- če sta obe E in F v razmerju R enovrednostni 1-N (N-1) ena-proti-mnogo -- če ima ena izmed entitetnih množic enovrednostno vlogo in druga večvrednostno vlogo v razmerju R Pri klasifikaciji razmerij v tipe 1-1, 1-N in N-N smo uporabljali izključno samo funkcijo max-card!

15 Vrste binarnih razmerij N N--1 N--N Oracle stil! Opcijsko Zaposleni (0,N) (1,1) Vodi Oddelek Obvezno Zaposleni Vodi Oddelek

16 Vrste razmerja glede na števnost Minimalna števnost nam lahko služi za drugo vrsto klasifikacije razmerij: obveznost min-card(e,r) = 1 Za vsako entiteto iz množice E mora obstajati vsaj eno razmerje iz množice razmerja R, ki vsebuje to entiteto. Entitete iz entitetne množice E v razmerju R so obvezne. min-card(e,r) = 0 Ni nujno, da vsaki entiteti iz množice E pripada eno razmerje iz množice razmerja R. V tem primeru so entitete iz entitetne množice E v razmerju R opcijske.

17 Identifikator (ključ) Poglejmo Dela_V: Zaposleni lahko dela v več kot enem oddelku; Oddelek ima lahko več zaposlenih. Ključ? Drugače pa je z razmerjem Vodi. Vsak oddelek ima največ enega šefa. Lahko rečemo, da entiteta Oddelki identificira razmerje Vodi. zid od ime dime delez oid sredstva (0,n) (1,1) Zaposleni Vodi Oddelki (0,1)? Lahko vodi en sam oddelek Identificira

18 Šibke entitete Naj bosta E in F entitetni množici, ter R razmerje, ki povezuje entitete iz množic E in F. F R E Entitetna množica E je šibka, če je obstoj entitet iz entitetne množice E pogojen z obstojem entitet iz entitetne množice F. Z drugimi besedami, entiteta iz množice E lahko obstaja samo, če obstaja pripadajoča entiteta iz množice F. Identifikator entitetne množice E je tako relevanten samo v okviru povezave z F. Entitetno množico F v tej vlogi imenujemo močna entitetna množica.

19 Šibka entiteta Šibko entiteto lahko identificiramo samo s pomočjo primarnega ključa neke druge (lastnik) entitete. Entitetna množica lastnika in šibka entiteta morajo biti povezani v razmerju tipa _ več (en lastnik, več šibkih entitet). Šibka entiteta mora imeti obvezno članstvo, lastnik je del ključa šibke entitete. zid ime delez cena zime starost Zaposleni (0,N) (1,1) Polica Zavarovanci

20 Primer zid ime delez od oid dime sredstva Zaposleni (0,N) Vodi (1,1) Oddelki (1,N) Dela_V (1,N) od (1,1)

21 Chenova notacija zaposlen entiteta vodi razmerje zaposleniposelzgodovina zap-id zap-ime šibka entiteta identifikator opisni atribut zap-ime naslov več-vrednostni atribut kompleksni atribut ulica mesto npb4-er država država 21

22 Stopnja razmerja zaposlen N 1 vodi Rekurzivno binarno razmerje oddelek N 1 je-podenota obrata Binarno razmerje npb4-er 22

23 Stopnja razmerja zaposlen N uporablja N projekt Ternarno razmerje N zmožnost npb4-er 23

24 Števnost razmerja oddelek 1 1 vodi zaposleni ena-ena oddelek 1 N ima zaposleni ena-mnogo zaposleni N dela-na N projekt mnogo-mnogo npb4-er 24

25 ISA (`is a ) Hierarhija zid ime delez Zaposleni Kot v C++, ali ostalih PJ; placilo_na_uro atributi se dedujejo. Če deklariramo, da A ISA B, potem je st_ur_dela ISA idpogodbe vsaka A entiteta tudi B entiteta. Placani_na_uro Pogodbeni Prekrivanje pod-entitetnih množic: Je lahko Tone v množici Placan_na_uro kot tudi v množici Pogodbeni? (Da/ne) Pokrivanje nad-entitetne množice: Mora vsak zaposleni nujno biti član tudi ene izmed podrejenih entitet? (Da/ne) Razlogi za uporabo ISA: Dodajanje opisnih atributov direktno k določenem podrazredu. Identificiranje entitet, ki sodelujejo v razmerju.

26 Agregacija zid ime delez Zaposleni Uporablja se ko moramo modelirati razmerje, ki povezuje množice razmerij. Agregacija nam omogoča, da obravnavamo množice razmerij kot entitetne množice, ki lahko sodelujejo v drugih razmerjih. pid zacetek Projekti sredstva (0,N) (0,N) Nadzoruje (1,1) oid Sponzorira (1,N) oime Agregacija vs. razmerje: Nadzoruje je razmerje, ki ima opisni atribut. Lahko tudi rečemo, da je vsako sponzorstvo nadzorovano z največ enim zaposlenim. od do Oddelki sredstva

27 Konceptualno načrtovanje z ER Načrtovalske odločitve: Naj bo koncept modeliran z entiteto ali z atributom? Naj bo koncept modeliran z entiteto ali razmerjem? Razmerja: Binarna? Več kot dve entitetni množici? Agregacija? Omejitve v ER modelu: Precej pomena podatkov se lahko opiše. Nekatere omejitve ne moremo izraziti z ER.

28 Ostale teme pri načrtovanju Funkcijske odvisnosti Množica atributov X funkcionalno določa atribut A N-terice, ki se ujemajo v X se ujemajo tudi v A Teorija funkcionalnih odvisnosti Oblika logike! Skepanje na osnovi funkcionalnih odvisnosti Normalizacija Izbira ključev relacije Na osnovi funcionalnih odvisnosti definiramo neredundantne dekompozicije relacij, ki imajo lepo strukturo 3 normalna oblika, Boyce-Coddova normalna oblika Vsi atributi so lepo odvisni od ključev

29 Povzetek Konceptualno načrtovanje sledi analizi potreb. Rezultat je abstrakten opis podatkov oz. modeliranega okolja. ER model je popularen za koceptualno načrtovanje Gradniki so močni, blizu razmišljanja ljudi. Osnovni konstrukti: entitete, razmerja, and atributi. Dodatni konstrukti: šibke entitete, ISA hierarhija, in agregacija. Pozor: Obstaja veliko verzij ER modela.

30 Povzetek ER model lahko izrazi več vrst integritetnih omejitev: Ključi, obveznost, prekrivanje/pokrivanje ISA. Nekatere vrste tujih ključev je definirano implicitno. Funkcionalne odvisnosti se ne da izraziti in ER modelu. Omejitve igrajo pomembno vlogo pri določanju najboljšega načrta za dano podatkovno okolje.

31 Povzetek Načrtovanje z ER modelom je subjektivno. Velikokrat je več načinov modeliranja istega okolja. Pogoste izbire: Entiteta vs. atribut, entiteta vs. razmerje, binarno ali n-arno razmerje ISA hierarhija? Agregacija? Zagotavljanje dobrega načrta: relacijska shema, ki je rezultat ER načrtovanja se mora še dodatno analizirati.

Microsoft PowerPoint - PIS_2005_03_02.ppt

Microsoft PowerPoint - PIS_2005_03_02.ppt Utišajmo mobilne telefone! 1 Vsebina predmeta Osnove poslovnih informacijskih sistemov Modeliranje poslovnih procesov Podatkovne baze in modeliranje podatkov 2. del Osnove jezika SQL Življenjski cikel

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Računalništvo in informatika Program: Mehatronika dr. Hubert Fröhlich, univ. dipl. el. Podatkovne baze 2 Podatkovne baze Podatki osnova za odločanje in izvajanje akcij tiskana oblika elektronska oblika

Prikaži več

PRIPOROČILA ZA OBLIKOVANJE KATALOGOV ZNANJA ZA MODULE V PROGRAMIH VIŠJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

PRIPOROČILA ZA OBLIKOVANJE KATALOGOV ZNANJA ZA MODULE V PROGRAMIH VIŠJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA KATALOG ZNANJA 1. IME PREDMETA ZBIRKE PODATKOV I ZBIRKE PODATKOV II 2. SPLOŠNI CILJI Splošni cilji predmeta so: razvijanje sposobnosti za uporabo znanstvenih metod in sredstev, razvijanje odgovornosti

Prikaži več

CMSC 838T Lecture

CMSC 838T Lecture Uvod v UML Iztok Savnik Uvod Standarden jezik za pisanje specifikacij programske opreme. Poslovni informacijski sistemi Porazdeljene spletne aplikacije Vgnezdeni sistemi v realnem času Kreiranje konceptualnega

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Vsak vektor na premici skozi izhodišče lahko zapišemo kot kjer je v smerni vektor premice in a poljubno število. r a v Vsak vektor na ravnini skozi izhodišče lahko zapišemo kot kjer sta v, v vektorja na

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : ržavni izpitni center *M15178112* SPOMLNSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Četrtek, 4. junij 2015 / 90 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali

Prikaži več

Protege, I.Savnik

Protege, I.Savnik Protégé Iztok Savnik Uporabljeni viri: A Practical Guide To Building OWL Ontologies Using Protege 4 and CO ODE Tools, Edition 1.1 http://protege.stanford.edu/ Protégé OWL ontologije za Semantični splet

Prikaži več

Kazalo 1 DVOMESTNE RELACIJE Operacije z dvomestnimi relacijami Predstavitev relacij

Kazalo 1 DVOMESTNE RELACIJE Operacije z dvomestnimi relacijami Predstavitev relacij Kazalo 1 DVOMESTNE RELACIJE 1 1.1 Operacije z dvomestnimi relacijami...................... 2 1.2 Predstavitev relacij............................... 3 1.3 Lastnosti relacij na dani množici (R X X)................

Prikaži več

Optimizacija z roji delcev - Seminarska naloga pri predmetu Izbrana poglavja iz optimizacije

Optimizacija z roji delcev - Seminarska naloga pri predmetu Izbrana poglavja iz optimizacije Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Seminarska naloga pri predmetu Izbrana poglavja iz optimizacije 2. junij 2011 Koncept PSO Motivacija: vedenje organizmov v naravi Ideja: koordinirano

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - MSPO_4_DiagramiVpliva.pptx

Microsoft PowerPoint - MSPO_4_DiagramiVpliva.pptx 8. Diagrami vpliva Odločitveno drevo alternative status quo razširitev gradnja povezovanje izidi 28 30 24 42 16 44 30 34, Univerza v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fakulteta 1 Slabosti odločitvenih dreves

Prikaži več

Chapter 1

Chapter 1 - 1 - Poglavje 1 Uvod v podatkovne baze - 2 - Poglavje 1 Cilji (Teme).. Nekatere domene, kjer se uporabljajo podatkovne baze Značilnosti datotečnih sistemov Problemi vezani na datotečne sisteme Pomen izraza

Prikaži več

Orodje za izvoz podatkov

Orodje za izvoz podatkov Pomoč uporabnikom -NA-SI-200, V6.13-00 IZUM, 2018 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Predstavitev orodja za izvoz podatkov...

Prikaži več

1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1: Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slove

1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1: Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slove 1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1:250.000 1.2 Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1:250.000 1.3 Okrajšani naslov - 1.4 Globalni

Prikaži več

-

- Informatika v organizaciji in managementu PROGRAMSKA REŠITEV ZA SLEDENJE MATERIALA Mentor: doc. dr. Borut Werber Kandidat: Stojan Erker Kranj, junij 2016 ZAHVALA Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Borutu

Prikaži več

Microsoft Word - M _mod..docx

Microsoft Word - M _mod..docx Državni izpitni center *M17278113* JESENSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE Ponedeljek, 28. avgust 2017 SPLOŠNA MATURA Državni izpitni center Vse pravice pridržane. M172-781-1-3 2 IZPITNA POLA 1 1

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 9. Funkcije 1 9. 1. F U N K C I J A m a i n () 9.2. D E F I N I C I J A F U N K C I J E 9.3. S T A V E K r e t u r n 9.4. K L I C F U N K C I J E I N P R E N O S P A R A M E T R O V 9.5. P R E K R I V

Prikaži več

5 SIMPLICIALNI KOMPLEKSI Definicija 5.1 Vektorji r 0,..., r k v R n so afino neodvisni, če so vektorji r 1 r 0, r 2 r 0,..., r k r 0 linearno neodvisn

5 SIMPLICIALNI KOMPLEKSI Definicija 5.1 Vektorji r 0,..., r k v R n so afino neodvisni, če so vektorji r 1 r 0, r 2 r 0,..., r k r 0 linearno neodvisn 5 SIMPLICIALNI KOMPLEKSI Definicija 5.1 Vektorji r 0,..., r k v R n so afino neodvisni, če so vektorji r 1 r 0, r 2 r 0,..., r k r 0 linearno neodvisni. Če so krajevni vektorji do točk a 0,..., a k v R

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Sequi_SecDAy.ppt

Microsoft PowerPoint - Sequi_SecDAy.ppt Sistem za zagotavljanje revizijske sledi zbirk podatkov Marko Hočevar Premisa d.o.o. Iztok Lasič Hic Salta d.o.o. O revizijski sledi Namen revizijske sledi Znane težave pri zajemanju revizijske sledi Zakaj

Prikaži več

-

- Organizacija in management informacijskih sistemov RAZVOJ APLIKACIJE ZA UPRAVLJANJE S STRANKAMI V PODJETJU ANET, D.O.O. Mentor: red. prof. dr. Jože Zupančič Kandidat: Nejc Šter Kranj, April 2011 ZAHVALA

Prikaži več

6.1 Uvod 6 Igra Chomp Marko Repše, Chomp je nepristranska igra dveh igralcev s popolno informacijo na dvo (ali vec) dimenzionalnem prostoru

6.1 Uvod 6 Igra Chomp Marko Repše, Chomp je nepristranska igra dveh igralcev s popolno informacijo na dvo (ali vec) dimenzionalnem prostoru 6.1 Uvod 6 Igra Chomp Marko Repše, 30.03.2009 Chomp je nepristranska igra dveh igralcev s popolno informacijo na dvo (ali vec) dimenzionalnem prostoru in na končni ali neskončni čokoladi. Igralca si izmenjujeta

Prikaži več

Turingov stroj in programiranje Barbara Strniša Opis in definicija Definirajmo nekaj oznak: Σ abeceda... končna neprazna množica simbolo

Turingov stroj in programiranje Barbara Strniša Opis in definicija Definirajmo nekaj oznak: Σ abeceda... končna neprazna množica simbolo Turingov stroj in programiranje Barbara Strniša 12. 4. 2010 1 Opis in definicija Definirajmo nekaj oznak: Σ abeceda... končna neprazna množica simbolov (običajno Σ 2) Σ n = {s 1 s 2... s n ; s i Σ, i =

Prikaži več

II-RIS-Primer Seminarske Naloge Redni-LJ

II-RIS-Primer Seminarske Naloge Redni-LJ UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Študijski program: Visokošolski strokovni program Uprava Prva stopnja (bolonjski) Način študija: redni ČIŠČENJE VOZIL V AVTOPRALNICI Seminarska naloga Predmet:

Prikaži več

Zadeva: Ponudba

Zadeva: Ponudba Navodila za urejanje Spletne strani CTEK.si 1. Dodajanje novega polnilnika Za dodajanje novega polnilnika nikoli ne prepisujte že objavljenih vsebin, ampak sledite tem navodilom. Ta so zagotovilo, da bodo

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - IPPU-V2.ppt

Microsoft PowerPoint - IPPU-V2.ppt Informatizacija poslovnih procesov v upravi VAJA 2 Procesni pogled Diagram aktivnosti IPPU vaja 2; stran: 1 Fakulteta za upravo, 2006/07 Procesni pogled Je osnova za razvoj programov Prikazuje algoritme

Prikaži več

Datum in kraj

Datum in kraj Ljubljana, 5. 4. 2017 Katalog znanj in vzorci nalog za izbirni izpit za vpis na magistrski študij Pedagoško računalništvo in informatika 2017/2018 0 KATALOG ZNANJ ZA IZBIRNI IZPIT ZA VPIS NA MAGISTRSKI

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Katja Ciglar Analiza občutljivosti v Excel-u Seminarska naloga pri predmetu Optimizacija v fina

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Katja Ciglar Analiza občutljivosti v Excel-u Seminarska naloga pri predmetu Optimizacija v fina UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Katja Ciglar Analiza občutljivosti v Excel-u Seminarska naloga pri predmetu Optimizacija v financah Ljubljana, 2010 1. Klasični pristop k analizi

Prikaži več

Matematika Diferencialne enačbe prvega reda (1) Reši diferencialne enačbe z ločljivimi spremenljivkami: (a) y = 2xy, (b) y tg x = y, (c) y = 2x(1 + y

Matematika Diferencialne enačbe prvega reda (1) Reši diferencialne enačbe z ločljivimi spremenljivkami: (a) y = 2xy, (b) y tg x = y, (c) y = 2x(1 + y Matematika Diferencialne enačbe prvega reda (1) Reši diferencialne enačbe z ločljivimi spremenljivkami: (a) y = 2xy, (b) y tg x = y, (c) y = 2x(1 + y 2 ). Rešitev: Diferencialna enačba ima ločljive spremenljivke,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - p_TK_inzeniring_1_dan_v5_shortTS.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - p_TK_inzeniring_1_dan_v5_shortTS.ppt [Compatibility Mode] Telekomunikacijski inženiring dr. Iztok Humar Vsebina Značilnosti TK prometa, preprosti modeli, uporaba Uvod Značilnosti telekomunikacijskega prometa Modeliranje vodovno komutiranih zvez Erlang B Erlang

Prikaži več

7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE

7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE 7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE 1. UVOD Enačbo leče dobimo navadno s pomočjo geometrijskih konstrukcij. V našem primeru bomo do te enačbe prišli eksperimentalno, z merjenjem razdalj a in b. 2. NALOGA Izračunaj

Prikaži več

Delavnica Načrtovanje digitalnih vezij

Delavnica Načrtovanje digitalnih vezij Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Digitalni Elektronski Sistemi Osnove jezika VHDL Strukturno načrtovanje in testiranje Struktura vezja s komponentami

Prikaži več

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Statistika Pisni izpit 6. julij 2018 Navodila Pazljivo preberite be

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Statistika Pisni izpit 6. julij 2018 Navodila Pazljivo preberite be Ime in priimek: Vpisna št: FAKULEA ZA MAEMAIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Statistika Pisni izpit 6 julij 2018 Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite reševanja Za pozitiven rezultat

Prikaži več

Diplomsko delo

Diplomsko delo UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer Informatika v organizaciji in managementu PROGRAMSKA REŠITEV ZA SPREMLJANJE UPORABE SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONOV Mentor: doc. dr. Borut Werber

Prikaži več

Zagotavljanje trajnosti podatkov v ogrodju .Net

Zagotavljanje trajnosti podatkov v ogrodju .Net Rok Žontar ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI OBJEKTOV V OGRODJU.NET Diplomsko delo Maribor, marec 2009 I Diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI OBJEKTOV V OGRODJU.NET Študent:

Prikaži več

Microsoft Word - Diploma

Microsoft Word - Diploma UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Boštjan Senica PRIMERJAVA METODOLOGIJ IN ORODIJ ZA RAZVOJ IN UPORABO ONTOLOGIJ DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Mentor: izr. prof.

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Napovedno oglaševanje Kombiniranje internih in eksternih podatkov za boljšo učinkovitost oglaševanja Miloš Suša, iprom Andraž Zorko, Valicon Mojca Pesendorfer, Atlantic Grupa Ljubljana, 22.10.2018 PREDIKTIVNO

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Novosti Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST Mag. Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo 11.12.2018 ... 2000 2001 2015 2018 Overitelj na MJU Državni center za storitve zaupanja Novosti v letu

Prikaži več

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_ junij 2013_pola1 in 2

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_ junij 2013_pola1 in 2 Šifra kandidata: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ELEKTROTEHNIKA PISNA IZPITNA POLA 1 12. junij 2013 Čas pisanja 40 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Državni izpitni center *M11145113* INFORMATIKA SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE Petek, 10. junij 2011 SPLOŠNA MATURA RIC 2011 2 M111-451-1-3 IZPITNA POLA 1 1. b 2. a 3. Pojem se povezuje

Prikaži več

ENV2:

ENV2: . Kazalo. KAZALO.... UVOD... 3. ANALIZA POPULACIJE DRŽAV EU...5 4. VSEBINSKE UGOTOVITVE...8 5. LITERATURA... . Uvod Vir podatkov za izdelavo statistične naloge je Eurostat ali Statistični urad Evropske

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Geodetski načrt kot osnova za izdelavo državnega prostorskega načrta geodetskih načrtov Miran Brumec, univ. dipl. inž. geod. LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o. Ljubljana, 14.

Prikaži več

11. Navadne diferencialne enačbe Začetni problem prvega reda Iščemo funkcijo y(x), ki zadošča diferencialni enačbi y = f(x, y) in začetnemu pogo

11. Navadne diferencialne enačbe Začetni problem prvega reda Iščemo funkcijo y(x), ki zadošča diferencialni enačbi y = f(x, y) in začetnemu pogo 11. Navadne diferencialne enačbe 11.1. Začetni problem prvega reda Iščemo funkcijo y(x), ki zadošča diferencialni enačbi y = f(x, y) in začetnemu pogoju y(x 0 ) = y 0, kjer je f dana dovolj gladka funkcija

Prikaži več

3. Metode, ki temeljijo na minimalnem ostanku Denimo, da smo z Arnoldijevim algoritmom zgenerirali ON bazo podprostora Krilova K k (A, r 0 ) in velja

3. Metode, ki temeljijo na minimalnem ostanku Denimo, da smo z Arnoldijevim algoritmom zgenerirali ON bazo podprostora Krilova K k (A, r 0 ) in velja 3. Metode, ki temeljijo na minimalnem ostanku Denimo, da smo z Arnoldijevim algoritmom zgenerirali ON bazo podprostora Krilova K k (A, r 0 ) in velja AV k = V k H k + h k+1,k v k+1 e T k = V kh k+1,k.

Prikaži več

DES

DES Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Digitalni Elektronski Sistemi Model vezja Računalniški model in realno vezje Model logičnega negatorja Načini

Prikaži več

8_ICPx

8_ICPx INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR PULP AND PAPER INSTITUTE Vpliv dizajna na reciklabilnost papirne embalaže Matej Šuštaršič, Janja Zule GZS, 12.12.2014 Vsebina - Kaj je (eko)dizajn? - Pomen recikliranja papirja

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zapisovanje učnih izidov Bled, 21.1.2016 Darko Mali ECVET ekspert, CPI Pojmi: Kvalifikacija Kompetenca Učni cilji Učni izidi Enote učnih izidov Kreditne točke Programi usposabljanja NE! 2 Učni cilji kompetence

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

PODATKI O STRANKI IN OBVLADUJOČIH OSEBAH Na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) ter sporazumov o spoštovanju davčnih predpisov na mednarodni r

PODATKI O STRANKI IN OBVLADUJOČIH OSEBAH Na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) ter sporazumov o spoštovanju davčnih predpisov na mednarodni r PODATKI O STRANKI IN OBVLADUJOČIH OSEBAH Na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) ter sporazumov o spoštovanju davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (Foreign Account Tax Compliance

Prikaži več

FGG13

FGG13 10.8 Metoda zveznega nadaljevanja To je metoda za reševanje nelinearne enačbe f(x) = 0. Če je težko poiskati začetni približek (še posebno pri nelinearnih sistemih), si lahko pomagamo z uvedbo dodatnega

Prikaži več

Osnove matematicne analize 2018/19

Osnove matematicne analize  2018/19 Osnove matematične analize 2018/19 Neža Mramor Kosta Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerza v Ljubljani Funkcija je predpis, ki vsakemu elementu x iz definicijskega območja D f R priredi natanko

Prikaži več

DEDOVANJE BARVNE SLEPOTE

DEDOVANJE BARVNE SLEPOTE DEDOVANJE BARVNE SLEPOTE 1. UVOD: Vsak človek ima 23 parov kromosomov, od tega 22 parov avtosomih kromosomov in en par spolnih kromosomov. Ta ne določata samo spola, temveč vsebujeta tudi gene za nekatere

Prikaži več

Tehnični list 9900 M9 Surfacer, Univerzalno HS polnilo primer Ver.: Opis Univerzalno HS akrilno primer polnilo primerno za manjša popravila ali

Tehnični list 9900 M9 Surfacer, Univerzalno HS polnilo primer Ver.: Opis Univerzalno HS akrilno primer polnilo primerno za manjša popravila ali Opis Univerzalno HS akrilno primer polnilo primerno za manjša popravila ali za večje površine. Možno je izbrati med dvema različnima trdilcema za doseganje hitrega ali normalnega sušenja Lastnosti izdelka

Prikaži več

Statistika, Prakticna matematika, , izrocki

Statistika, Prakticna matematika, , izrocki Srednje vrednosti Srednja vrednost...... številske spremenljivke X je tako število, s katerim skušamo kar najbolje naenkrat povzeti vrednosti na posameznih enotah: Polovica zaposlenih oseb ima bruto osebni

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Dnevi slovenske informatike 2019 NOVOSTI NA PODROČJU STORTEV ZAUPANJA DRŽAVNEGA CENTRA SI-TRUST Dr. Alenka Žužek Nemec 16. april 2019 e-identitete v Sloveniji

Prikaži več

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5. februar 2018 Navodila Pazljivo preberite

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5. februar 2018 Navodila Pazljivo preberite Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5 februar 018 Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite reševanja Nalog je

Prikaži več

RAM stroj Nataša Naglič 4. junij RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni

RAM stroj Nataša Naglič 4. junij RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni RAM stroj Nataša Naglič 4. junij 2009 1 RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni trak, pomnilnik ter program. Bralni trak- zaporedje

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

ACAD-BAU-Analiza-prostorov

ACAD-BAU-Analiza-prostorov ANALIZA PROSTOROV Ko obdelujemo večje projekte, je analiza prostorov zelo pomembna v vseh fazah projektiranja. Pri idejnem snovanju moramo npr. za določeno površino trgovske namembnosti zagotoviti primerno

Prikaži več

EU-TPD 1 PODROBNOSTI KODIRANJA Informacije za trgovino JB za DCTA, (Final 1.2) Obveznost kodiranja izdelka, urejena s predpisom EU-TPD se n

EU-TPD 1 PODROBNOSTI KODIRANJA Informacije za trgovino JB za DCTA, (Final 1.2) Obveznost kodiranja izdelka, urejena s predpisom EU-TPD se n EU-TPD 1 PODROBNOSTI KODIRANJA Informacije za trgovino Obveznost kodiranja izdelka, urejena s predpisom EU-TPD se nanaša na tobačne izdelke na trgu EU in na tobačne izdelke, izdelane v EU, vključno s tistimi

Prikaži več

Ime in priimek

Ime in priimek Polje v osi tokovne zanke Seminar pri predmetu Osnove Elektrotehnike II, VSŠ (Uporaba programskih orodij v elektrotehniki) Ime Priimek, vpisna številka, skupina Ljubljana,.. Kratka navodila: Seminar mora

Prikaži več

Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Informatika v organizaciji in managementu OBDELAVA IN PRIPRAVA PODATKOVNE KOCKE OLAP Mentor: izr. pr

Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Informatika v organizaciji in managementu OBDELAVA IN PRIPRAVA PODATKOVNE KOCKE OLAP Mentor: izr. pr Informatika v organizaciji in managementu OBDELAVA IN PRIPRAVA PODATKOVNE KOCKE OLAP Mentor: izr. prof. dr. Uroš Rajkovič Kandidat: Gregor Povhe Kranj, maj 2016 ZAHVALA Zahvaljujem se mentorju izr. prof.

Prikaži več

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011 ta Veleprodaja Maloprodaja Storitve Računovodstvo Proizvodnja Gostinstvo Turizem Hotelirstvo Ticketing CRM Internetna trgovina Izdelava internetnih strani Grafično oblikovanje NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO

Prikaži več

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

Matematika 2

Matematika 2 Matematika 2 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 23. april 2014 Soda in liha Fourierjeva vrsta Opomba Pri razvoju sode periodične funkcije f v Fourierjevo vrsto v razvoju nastopajo

Prikaži več

glava.dvi

glava.dvi Lastnosti verjetnosti 1. Za dogodka A in B velja: P(A B) = P(A) + P(B) P(A B) 2. Za dogodke A, B in C velja: P(A B C) = P(A) + P(B) + P(C) P(A B) P(A C) P(B C) + P(A B C) Kako lahko to pravilo posplošimo

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ matematika 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ matematika 2018.docx Analiza dosežkov pri predmetu matematika za NPZ 28 6. razred NPZ matematika 28 Dosežek šole Povprečno število točk v % Državno povprečje Povprečno število točk v % Odstopanje v % 49,55 52,52 2,97 Povprečni

Prikaži več

Microsoft Word - e-SLOG_Priporocila_za_izdelavo_varnostne_politike_e-podpisa_1.0__Hermes Plus_.doc

Microsoft Word - e-SLOG_Priporocila_za_izdelavo_varnostne_politike_e-podpisa_1.0__Hermes Plus_.doc Projekt e-slog Elektronsko poslovanje slovenskega gospodarstva A2 Priporočila za izdelavo varnostne politike e- podpisa Verzija 1.0 junij 2004 STANJE DOKUMENTA Namen dokumenta: Dokument vsebuje opis in

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Leon Bošnjak VPLIV PODOBNOSTI NA USPEŠNOST KLASIFIKACIJE EVOLUCIJSKIH OD

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Leon Bošnjak VPLIV PODOBNOSTI NA USPEŠNOST KLASIFIKACIJE EVOLUCIJSKIH OD UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Leon Bošnjak VPLIV PODOBNOSTI NA USPEŠNOST KLASIFIKACIJE EVOLUCIJSKIH ODLOČITVENIH DREVES Magistrsko delo Maribor, junij 2014

Prikaži več

Postopek za pripravo in oddajo kontrolnih podatkov za napoved dohodnine za leto 2007

Postopek za pripravo in oddajo kontrolnih podatkov za napoved dohodnine za leto 2007 Novosti v REK-1 po 1.1.2014 v programu POTNI NALOGI (posodobljeno 17.1.2014) V skladu s spremenjeno zakonodajo glede poročanja na REK obrazcih oziroma Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika

Prikaži več

Požarna odpornost konstrukcij

Požarna odpornost konstrukcij Požarna obtežba in razvoj požara v požarnem sektorju Tomaž Hozjan e-mail: tomaz.hozjan@fgg.uni-lj.si soba: 503 Postopek požarnega projektiranja konstrukcij (SIST EN 1992-1-2 Izbira za projektiranje merodajnih

Prikaži več

2. Model multiple regresije

2. Model multiple regresije 2. Model multiple regresije doc. dr. Miroslav Verbič miroslav.verbic@ef.uni-lj.si www.miroslav-verbic.si Ljubljana, februar 2014 2.1 Populacijski regresijski model in regresijski model vzorčnih podatkov

Prikaži več

LaTeX slides

LaTeX slides Statistični modeli - interakcija - Milena Kovač 23. november 2007 Biometrija 2007/08 1 Število živorojenih pujskov Biometrija 2007/08 2 Sestavimo model! Vplivi: leto, farma Odvisna spremenljivka: število

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx NAVODILA ZA UPORABO VODILO CCM-18A/N-E (K02-MODBUS) Hvala ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo rabo. Vsebina

Prikaži več

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: 17.07.2013 Ver. 2.9.1.2 Spletni portal članov uporabniška navodila

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

PREDMETNI KURIKULUM ZA RAZVOJ METEMATIČNIH KOMPETENC

PREDMETNI KURIKULUM ZA RAZVOJ METEMATIČNIH KOMPETENC MATEMATIKA 1.razred OSNOVE PREDMETA POKAZATELJI ZNANJA SPRETNOSTI KOMPETENCE Naravna števila -pozna štiri osnovne računske operacije in njihove lastnosti, -izračuna številske izraze z uporabo štirih računskih

Prikaži več

STAVKI _5_

STAVKI _5_ 5. Stavki (Teoremi) Vsebina: Stavek superpozicije, stavek Thévenina in Nortona, maksimalna moč na bremenu (drugič), stavek Tellegena. 1. Stavek superpozicije Ta stavek določa, da lahko poljubno vezje sestavljeno

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Projektno vodenje PREDAVANJE 7 doc. dr. M. Zajc matej.zajc@fe.uni-lj.si Projektno vodenje z orodjem Excel Predstavitev Najbolj razširjeno orodje za delo s preglednicami Dva sklopa funkcij: Obdelava številk

Prikaži več

Teorija kodiranja in kriptografija 2013/ AES

Teorija kodiranja in kriptografija 2013/ AES Teorija kodiranja in kriptografija 23/24 AES Arjana Žitnik Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana, 8. 3. 24 AES - zgodovina Septembra 997 je NIST objavil natečaj za izbor nove

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Namesto (x,y)R uporabljamo xRy

Namesto (x,y)R uporabljamo xRy RELACIJE Namesto (x,y) R uporabljamo xry Def.: Naj bo R AxA D R = { x; y A: xry } je domena ali definicijsko obmocje relacije R Z R = { y; x A: xry } je zaloga vrednosti relacije R Za zgled od zadnjič:

Prikaži več

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA Navdih Poizvedovanje po BD podatkovnih virih, ki imajo časovno dimenzijo in so dostopni. Večji promet pomeni večje število dobrin in močnejšo

Prikaži več

KONTINGENČNI PRISTOP K OBLIKOVANJU SISTEMA STRATEŠKEGA POSLOVODNEGA RAČUNOVODSTVA: EMPIRIČNA PREVERBA V SLOVENSKIH PODJETJIH

KONTINGENČNI PRISTOP K OBLIKOVANJU SISTEMA STRATEŠKEGA POSLOVODNEGA RAČUNOVODSTVA:  EMPIRIČNA PREVERBA V SLOVENSKIH PODJETJIH Temelji poslovodnega računovodstva(1) Uvod v poslovodno računovodstvo (kontroling) Prof. dr. Simon Čadež simon.cadez@ef.uni-lj.si 2 CILJI PREDMETA Opredeliti vlogo managerjev in poslovodnega računovodstva

Prikaži več

4.Racionalna števila Ulomek je zapis oblike. Sestavljen je iz števila a (a ), ki ga imenujemo števec, in iz števila b (b, b 0), ki ga imenujemo imenov

4.Racionalna števila Ulomek je zapis oblike. Sestavljen je iz števila a (a ), ki ga imenujemo števec, in iz števila b (b, b 0), ki ga imenujemo imenov 4.Racionalna števila Ulomek je zapis oblike. Sestavljen je iz števila a (a ), ki ga imenujemo števec, in iz števila b (b, b 0), ki ga imenujemo imenovalec, ter iz ulomkove črte. Racionalna števila so števila,

Prikaži več

POROČILO

POROČILO UVOD Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT), ki je sedaj že 17 let funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico (CTK), lahko ocenimo kot uspešno kar

Prikaži več

Brownova kovariancna razdalja

Brownova kovariancna razdalja Brownova kovariančna razdalja Nace Čebulj Fakulteta za matematiko in fiziko 8. januar 2015 Nova mera odvisnosti Motivacija in definicija S primerno izbiro funkcije uteži w(t, s) lahko definiramo mero odvisnosti

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFORMACIJSKI SISTEM MFERAC - LETA 2022 mag. Andreja Sladoje Jemec, Sanja Štumberger Kovačič Ministrstvo za finance 10.12.2018 Vsebina predstavitve 1. Projekt MFERAC05 in izhodišča prenove 2. Izvajanje

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Napredovanja v plačne razrede javnih uslužbencev 2019 S pomočjo SAOP programa Kadrovska evidenca lahko ob dokupljeni kodi vodimo napredovanja javnih uslužbencev. Za napredovanja v letu 2019 je potrebno

Prikaži več

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo mesto, april 2008 Ime in priimek študenta ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Boštjan KRANJC RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME ZA VODENJE TURISTIČNIH NASTANITEV DIPLOMSKO DEL

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Boštjan KRANJC RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME ZA VODENJE TURISTIČNIH NASTANITEV DIPLOMSKO DEL UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Boštjan KRANJC RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME ZA VODENJE TURISTIČNIH NASTANITEV DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Mentor: prof. dr. Viljan

Prikaži več

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard matematika Opisi dosežkov učencev 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja Slika: Porazdelitev točk pri matematiki (NIS), 6. razred 1 ZELENO OBMOČJE

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Vaje: Matrike 1. Ugani rezultat, nato pa dokaži z indukcijo: (a) (b) [ ] n 1 1 ; n N 0 1 n ; n N Pokaži, da je množica x 0 y 0 x

Vaje: Matrike 1. Ugani rezultat, nato pa dokaži z indukcijo: (a) (b) [ ] n 1 1 ; n N 0 1 n ; n N Pokaži, da je množica x 0 y 0 x Vaje: Matrike 1 Ugani rezultat, nato pa dokaži z indukcijo: (a) (b) [ ] n 1 1 ; n N n 1 1 0 1 ; n N 0 2 Pokaži, da je množica x 0 y 0 x y x + z ; x, y, z R y x z x vektorski podprostor v prostoru matrik

Prikaži več

E-nepremična inženirska zakladnica

E-nepremična inženirska zakladnica Smetanova ulica 17 2000 Maribor, Slovenija E-NEPREMIČNA INŽENIRSKA ZAKLADNICA - TEHNIŠKE FAKULTETE Naročnik: Energetika Maribor d.o.o. Vodja projekta: Daniela Dvornik Perhavec Fakultete za gradbeništvo,

Prikaži več

Šolski center Celje Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo ELEKTRONSKA REDOVALNICA RAZISKOVALNA NALOGA AVTORJI Aleš Budna Jure Ulaga

Šolski center Celje Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo ELEKTRONSKA REDOVALNICA RAZISKOVALNA NALOGA AVTORJI Aleš Budna Jure Ulaga Šolski center Celje Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo ELEKTRONSKA REDOVALNICA RAZISKOVALNA NALOGA AVTORJI Aleš Budna Jure Ulaga Nik Perčič MENTOR Dušan Fugina, prof. Celje, marec

Prikaži več

1. izbirni test za MMO 2018 Ljubljana, 16. december Naj bo n naravno število. Na mizi imamo n 2 okraskov n različnih barv in ni nujno, da imam

1. izbirni test za MMO 2018 Ljubljana, 16. december Naj bo n naravno število. Na mizi imamo n 2 okraskov n različnih barv in ni nujno, da imam 1. izbirni test za MMO 018 Ljubljana, 16. december 017 1. Naj bo n naravno število. Na mizi imamo n okraskov n različnih barv in ni nujno, da imamo enako število okraskov vsake barve. Dokaži, da se okraske

Prikaži več

APS1

APS1 Algoritmi in podatkovne strukture 1 Visokošolski strokovni študij Računalništvo in informatika Abstraktni podatkovni tipi Jurij Mihelič, UniLj, FRI Podatkovni tipi Razvil Pascal, Oberon itd. Software is

Prikaži več

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA za OBNOVO EVIDENCE DEJANSKE RABE KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ (območje V in Z del SLO) Verzija 1.0 Ljubljana, marec 2016 KAZALO 1 UVOD... 3 1.1 OBMOČJE PROJEKTA... 4 1.2 ČASOVNICA

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije

Prikaži več