USODL iskalnik

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "USODL iskalnik"

Transkripcija

1 Opravilna št.: U-I-39/95 ECLI: ECLI:SI:USRS:1998:U.I Akt: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, št. 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97 in 70/97) (ZLS), 4. al. 1. odst. 37. a čl., 2. odst. 37. b čl., 3. odst. 37. b čl. Izrek: Določba 4. alinee prvega odstavka 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi se razveljavi, kolikor velja za člane občinskih svetov in župane, ki so bili izvoljeni pred njeno uveljavitvijo, in so tudi že pred njeno uveljavitvijo opravljali funkcijo ali dejavnost, ki na podlagi drugega ali tretjega odstavka 37. b člena ne bi bila združljiva s funkcijo člana občinskega sveta ali s funkcijo župana. Določba drugega odstavka 37. b člena istega zakona ni v neskladju z Ustavo. Določba tretjega odstavka 37. b člena istega zakona v delu, ki se glasi: "kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma primernostjo in strokovnostjo dela organov občine", ni v neskladju z Ustavo. Evidenčni stavek: Nove določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95) o nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana so začele veljati, ne da bi zakonodajalec uredil določeno prehodno obdobje za tiste, ki so, zaupajoč v veljavno zakonsko ureditev, poleg funkcije opravljali še kakšno drugo funkcijo ali dejavnost, ki na podlagi kasnejših določb ne bi bila združljiva s funkcijo člana občinskega sveta ali župana. S tem je zakonodajalec posegel v pravne položaje, ki so nastali v preteklosti v času veljavnosti prvotne ureditve. Taki primeri povratne veljave predpisa se v teoriji označujejo kot neprava retroaktivnost, ki načeloma ni ustavno prepovedanan razen če gre za nedopusten poseg v načelo varstva zaupanja v pravo kot eno izmed načel pravne države (2. člen Ustave). Ker določbe o nezdružljivosti niso take narave, da bi njihovo veljavnost za pravne položaje, ki so nastali na podlagi prejšnje zakonske ureditve, ki ni določala nezdružljivosti, narekovala taka javna potreba, ki bi lahko opravičila poseg v varstvo zaupanja v pravo tistih oseb, ki so se odločili za funkcije v občinskih organih in so zanašajoč se na veljavno zakonsko ureditev obdržali ali pridobili funkcijo oziroma opravljali ali začeli opravljati dejavnosti, ki po kasnejši zakonski ureditvi ni bila več združljiva s funkcijo člana občinskega sveta ali župana, je Ustavno sodišče določbo 4. alinee prvega odstavka 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi v tem obsegu razveljavilo. Določba drugega odstavka 37. b člena Zakona o lokalni samoupravi ni v neskladju z Ustavo, ker je zakonodajalec imel za določitev nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta z delom v občinski upravi stvarne in utemeljene razloge in ni ravnal arbitrarno. 3. Določba tretjega odstavka 37. b člena v delu, ki določa, da "funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine ", niso v neskladju z Ustavo, ker temelji na določbi 144. člena Ustave, ki nalaga državnim organom, da nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti in na določbi tretjega odstavku 140. člena

2 Ustave, ki določa, da v zadevah, ki jih na organe lokalne skupnosti prenese država, opravljajo državni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo organov lokalnih skupnosti. Geslo: Lokalna samouprava. Nezdružljivost funkcij v organih občine. Prenehanje mandata občinskih organov. Retroaktivnost, neprava retroaktivnost predpisa. Načelo pravne in socialne države. Svoboda dela. Lokalne skupnosti, delovno področje. Lokalna samouprava, nadzor državnih organov. Upravni spor. Pravna podlaga: Ustava, 2., 49., 140., 144., 155., 157. čl. Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS), 21., 43. čl. Opomba: V obrazložitvi svoje odločitve se Ustavno sodišče sklicuje na svoji zadevi št. U-I-123/92 (OdlUS II,109) in št. U-I-86/96 (OdlUS V,176). K obravnavani zadevi so bile s sklepom Ustavne sodišča pridružene zadeve št. U-I-66/95 z dne , št. U-I- 55/95, št. U-I-46/95 z dne in , št. U-I- 102/95 z dne Dokument v PDF obliki: U-I-39-95_Sklep.pdf U-I pdf Polno besedilo: U-I-39/ / S K L E P Ustavno sodišče je na seji dne 20/ obravnavalo pobudo Franca Bezjaka iz Majšperka za oceno ustavnosti in zakonitosti 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 14/95) in s k l e n i l o : 1. Pobuda se sprejme v obravnavo v delu, v kolikor se nanaša na 4. alineo 1. odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, 72/93, 6/94 in 14/95). 2. Do dokončne odločitve o pobudi v sprejetem delu se zadrži izvajanje 4. alineje 1. odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, 72/93, 6/94 in 14/95). O b r a z l o ž i t e v

3 Pobudnik izpodbija ustavnost 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 14/95), ki je spremenil 43. člen Zakona o lokalni samoupravi in določil nezdružljivost funkcije župana in podžupana z nekaterimi drugimi funkcijami in dejavnostmi. Pri tem navaja, da je bil na lokalnih volitvah izvoljen za župana občine Majšperk, hkrati pa je bil imenovan za vršilca dolžnosti vodenje notranje organizacijske enote za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Upravni enoti Ptuj. Glede na izpodbijane spremembe zakona, ki so bile uveljavljene šele po tem, in sicer , funkcija župana ni združljiva s funkcijo vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti. Ker je bila ta nezdružljivost določena šele po lokalnih volitvah, so bili na teh volitvah izvoljeni kandidati prikrajšani za ustavno pravico iz 49. člena ustave, da jim je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. Hkrati je s tem kršena prepoved povratne veljave pravnih aktov iz 155. člena ustave. Pobudnik tudi predlaga zadržanje izvajanja izpodbijane določbe zakona, saj mu po 15. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 14/95), ki dopolnjuje 42. člen Zakona o lokalni samoupravi, v zvezi s 14. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 14/95), ki uvaja 37.a in 37.b člen Zakona o lokalni samoupravi funkcija župana preneha v treh mesecih po potrditvi mandata, če ne preneha z opravljanjem dejavnosti, ki je nezdružljiva s funkcijo župana, ta trimesečni rok pa mu poteče Ustavno sodišče je pobudo sprejelo v delu, v kolikor se nanaša na 4. alineo 1. odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, 72/93, 6/94 in 14/95), ki jo posredno pobudnik tudi izpodbija. Ta alineja namreč določa, da članu občinskega sveta preneha mandat, če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha z opravljanjem dejavnosti, ki ni združljiva z njegovo funkcijo, po 42. členu tega zakona pa se uporablja tudi za župana. Ker nikjer v zadnjih spremembah in dopolnitvah tega zakona ni prehodne ali končne določbe, da ta rok začne za sedanje člane občinskih svetov ali župane teči šele z uveljavitvijo zakona, je treba v postopku pred ustavnim sodiščem preizkusiti, ali ni s tem kršena prepoved povratne veljave zakona, saj bi tako ta rok začel teči že pred uveljavitvijo zakona. Pri tem je treba poudariti, da sicer Zakon o lokalni samoupravi za vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti uporablja izraz "funkcija", vendar gre v tem primeru za delavca v državnem organu in ne za funkcionarja v smislu Zakona o funkcionarjih (Ur.l. RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93). Prav tako so načelniki upravne enote in vodje notranjih organizacijskih enot razvrščeni med višje upravne delavce v Uredbi o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih in upravnih enotah (Ur.l. RS, št. 8/91 in 82/94). Nedvomno gre torej za delo v upravni enoti, torej za dejavnost v smislu navedene na 4. alinejo 1. odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi, ki je nezdružljiva s funkcijo župana. Glede na to se navedena alineja uporablja z pobudnikov primer in je s tem tudi podan njegov pravni interes glede te alineje. Ustavno sodišče je tudi do končne odločitve zadržalo izpodbijano na 4. alinejo 1. odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi, saj bi njena uporaba sedanjim članom občinskih svetov in županom dala izredno kratek rok le nekaj dni, da prenehajo opravljati tako dejavnost. Ker bi s tem lahko izgubili svojo funkcijo, bi zanje tako nastala težko popravljiva škoda, s čimer je izpolnjen pogoj iz 39. člena Zakona o ustavnem sodišču. Ustavno sodišče je odločitev sprejelo v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno. P r e d s e d n i k : dr. Tone Jerovšek

4 U-I-39/ O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Franca Bezjaka iz Majšperka, Brigite Bavčar iz Murske Sobote, Marjana Tomaža Jegliča iz Celja, Vincencija Demšarja in Jerneja Prevca iz Škofje Loke ter Tomislava Nemca iz Ljutomera na seji dne 23. septembra 1998 o d l o č i l o : 1. Določba 4. alinee prvega odstavka 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, št. 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97 in 70/97) se razveljavi, kolikor velja za člane občinskih svetov in župane, ki so bili izvoljeni pred njeno uveljavitvijo, in so tudi že pred njeno uveljavitvijo opravljali funkcijo ali dejavnost, ki na podlagi drugega ali tretjega odstavka 37. b člena ne bi bila združljiva s funkcijo člana občinskega sveta ali s funkcijo župana. 2. Določba drugega odstavka 37. b člena istega zakona ni v neskladju z Ustavo. 3. Določba tretjega odstavka 37. b člena istega zakona v delu, ki se glasi: "kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma primernostjo in strokovnostjo dela organov občine", ni v neskladju z Ustavo. O b r a z l o ž i t e v A. 1. Pobudnik Franc Bezjak v svoji pobudi navaja, da je bil na lokalnih volitvah izvoljen za župana Občine Majšperk, nato pa dne imenovan za vršilca dolžnosti vodje notranje organizacijske enote za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Upravni enoti Ptuj. V času njegovega kandidiranja za župana zakon ni določal nezdružljivosti funkcije župana s funkcijami in deli v občinski ali državni upravi. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95 - v nadaljevanju: Novela ZLS iz leta 1995) je bil spremenjen 43. člen Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS), ki je določil nezdružljivost funkcije župana in podžupana z nekaterimi drugimi funkcijami in dejavnostmi. Ker je bila izpodbijana sprememba uzakonjena po lokalnih volitvah, naj bi bili na teh volitvah izvoljeni kandidati prikrajšani za ustavno pravico iz 49. člena Ustave, da jim je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. Hkrati naj bi bila s tem kršena prepoved povratne veljave pravnih aktov iz 155. člena Ustave. Pobudnik je predlagal zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe, ker bi mu na podlagi 37. a člena ZLS funkcija župana prenehala v treh mesecih po potrditvi mandata, če ne bi prenehal z opravljanjem dejavnosti, ki je nezdružljiva s funkcijo župana. Ta trimesečni rok naj bi mu bil potekel dne Brigita Bavčar v svoji pobudi za oceno ustavnosti 37. b člena ZLS navaja, da v času njene izvolitve za svetnico občinskega sveta ni bila določena nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z delom v občinski ali državni upravi. Svojo funkcijo podpredsednice Mestnega sveta Občine Murska Sobota opravlja neprofesionalno in kolikor ne bo sprejela ponujenega delovnega mesta v občinski upravi, bo

5 ostala brez zaposlitve in brez dohodkov, če se ne odpove funkciji občinske svetnice. Meni, da izpodbijana določba posega v njeno že pridobljeno pravico, pomeni pa tudi kršitev prepovedi povratne veljave predpisov iz 155. člena Ustave. 3. Marjan Tomaž Jeglič v pobudi navaja, da je bil na lokalnih volitvah izvoljen za člana Občinskega sveta Mestne občine Celje in da je zaposlen na Ministrstvu za okolje in prostor kot svetovalec Vlade v službi za pravnosistemska vprašanja prostora. Meni, da je besedilo izpodbijane določbe tretjega odstavka 37. b člena, ki se glasi: "kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma primernostjo in strokovnostjo dela organov občine", nejasno in da omogoča arbitriranje posameznih organov. Predlaga, da Ustavno sodišče izpodbijani del besedila tretjega odstavka 37. b člena ZLS razveljavi. 4. Vincencij Demšar in Jernej Prevc v pobudi navajata, da so bile določbe drugega in tretjega odstavka 37. b člena ZLS o nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta z delom v občinski in državni upravi sprejete po lokalnih volitvah 4. decembra 1994 in da v času kandidiranja za člane občinskih svetov pred kandidate ni bila postavljena ovira nezdružljivosti. Uveljavljata kršitev pravice iz 49. člena Ustave in kršitev načela prepovedi povratne veljave predpisov iz 155. člena Ustave. Navajata, da sta bila oba izvoljena za člana občinskega sveta Občine Škofja Loka. Njuna mandata sta bila potrjena dne , občinski svet pa je na seji dne sprejel sklep o prenehanju njunega mandata zaradi nezdružljivosti funkcij. Pobudnik Vincencij Demšar je bil z odločbo Vlade dne imenovan za vršilca dolžnosti načelnika Upravne enote Škofja Loka, pobudnik Jernej Prevc pa je od oktobra 1994 zaposlen kot strokovni sodelavec za investicije in investicijsko vzdrževanje v Sekretariatu za družbeni razvoj Občine Škofja Loka. 5.Tomislav Nemec v pobudi navaja, da pomeni določba tretjega odstavka 37. b člena ZLS, ki je bila uzakonjena po lokalnih volitvah, kršitev prepovedi povratne veljave predpisov iz 155. člena Ustave. Kljub temu, da je bil z odločbo Vlade imenovan za vršilca dolžnosti načelnika Upravne enote Ljutomer, mu mandat člana občinskega sveta na podlagi odločitve občinskega sveta še ni prenehal, prenehal pa mu bo, če bo v mesecu juniju imenovan za načelnika upravne enote. 6. Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora v odgovoru z dne navaja, da določbe ZLS, ki urejajo nezdružljivost funkcij občinskih svetnikov, županov in podžupanov z določenimi funkcijami ali dejavnostmi, temeljijo na ustavnem načelu delitve oblasti in na ustavnih določbah 144. člena in tretjega odstavka 140. člena Ustave. Določbe ZLS o nezdružljivosti funkcij in dejavnosti po mnenju nasprotnega udeleženca tudi ne nasprotujejo 49. členu Ustave, ker se ta ustavna določba ne nanaša na obravnavane primere nezdružljivosti volilnih funkcij. Izpodbijane določbe ZLS tudi ne kršijo ustavne prepovedi učinkovanja predpisov za nazaj, ker prizadetim funkcionarjem oziroma delavcem le narekujejo, da opustijo eno od nezdružljivih dejavnosti. Izpodbijanim določbam je mogoče očitati le to, da niso določale primerno daljšega roka za njihovo uveljavitev, v katerem bi se lahko razrešila ob uveljavitvi izpodbijanih določb že obstoječa razmerja. To pomanjkljivost pa naj bi že odpravilo Ustavno sodišče s sklepom o zadržanju. 7. V zvezi z odgovorom Državnega zbora pobudnik Marjan Tomaž Jeglič v svojem pojasnilu z dne navaja, da mu je prenehal mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Celje v sredini leta 1997 in da svojega pravnega interesa za oceno ustavnosti tretjega odstavka 37. b člena ZLS ne utemeljuje več kot član občinskega sveta, ampak kot državljan Republike Slovenije, ki je zainteresiran za strokovno delovanje občinskih svetov. V ta namen podaja obširno obrazložitev razlogov, ki naj ne bi opravičevali stroge ločitve nalog države od nalog lokalne skupnosti. Predlaga, da Ustavno sodišče ugotovi neskladnost izpodbijanih določb z Ustavo in z Evropsko listino lokalne samouprave.

6 8. Pobudnica Brigita Bavčar v svojem pojasnilu na odgovor Državnega zbora z dne navaja, da opravlja v mestni upravi delo višje strokovne sodelavke za področje informiranja in da ni ne funkcionarka in ne vodilna oseba. Čeprav je bila na lokalnih volitvah legitimno izvoljena, je bila z ugotovitvenim sklepom Mestnega sveta Občine Murska Sobota odstranjena s funkcije mestne svetnice oziroma podpredsednice Mestnega sveta. 9. Pobudnik Tomislav Nemec v zvezi z odgovorom Državnega zbora meni, da obstaja še vedno vprašanje povratne veljave izpodbijanih določb in predlaga, da se sedanjim občinskim funkcionarjem omogoči normalen zaključek mandata, ki se izteka v letošnjem letu. B. - I. 10. Ustavno sodišče je pobudo Franca Bezjaka s sklepom št. U- I-39/95 z dne sprejelo v obravnavo, kolikor se je nanašala na 4. alineo prvega odstavka 37. a člena ZLS, ki jo je pobudnik vsebinsko izpodbijal, in do dokončne odločitve zadržalo izvrševanje navedene zakonske določbe. 11. Po sprejemu navedenega sklepa je Ustavno sodišče zaradi skupnega obravnavanja in odločanja pridružilo še pobude Brigite Bavčar, Marjana Tomaža Jegliča, Vincencija Demšarja in Jerneja Prevca ter Tomislava Nemca. Glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) je Ustavno sodišče sprejelo navedene pobude in takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami. Ustavno sodišče je priznalo pravni interes za izpodbijanje določbe 4. alinee prvega odstavka 37. a člena ZLS Marjanu Tomažu Jegliču, Vincenciju Demšarju in Jerneju Prevcu ter Tomislavu Nemcu v obsegu, razvidnem iz izreka te odločbe, ker se je izpodbijana določba nanašala na njihov položaj v času njene uveljavitve in jim je bilo omogočeno na podlagi sklepa Ustavnega sodišča o zadržanju izvrševanja izpodbijane določbe še nadaljnje opravljanje funkcije člana občinskega sveta ali župana. B. - II. 12. Ustavno sodišče je sprejelo pobudo Franca Bezjaka in zadržalo izvrševanje 4. alinee prvega odstavka 37. a člena ZLS, da bi v postopku obravnavanja in odločanja ugotovilo, ali je bilo z izpodbijano novo določbo Novela ZLS iz leta 1995, ki določa, da članu občinskega sveta preneha mandat, če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha z opravljanjem dejavnosti, ki ni združljiva z njegovo funkcijo, kršena prepoved povratne veljave predpisov iz 155. člena Ustave. 13. Z ustanovitvijo občin in z izvolitvijo njihovih organov - občinskih svetov in županov - v decembru leta 1994 se je 1. januarja 1995 začel postopek uvajanja in uresničevanja novega sistema lokalne samouprave v skladu s takrat veljavnim ZLS (Uradni list RS, št. 72/93 in 6/94), ki v svojem prvotnem besedilu ni vseboval določb o nezdružljivosti posameznih funkcij in dejavnosti v občinskih organih. Novela ZLS, ki je začela veljati 11. marca 1995, torej takoj na začetku delovanja občinskih svetov in županov, ki so bili izvoljeni na prvih občinskih volitvah, je uvedla strožjo delitev oblastnih funkcij na normativne in izvršilne funkcije in s tem odpravila nejasnosti in težave, ki so se pojavljale v praksi v zvezi s položajem, pristojnostmi in pooblastili občinskih svetov in županov. V skladu s spremenjeno zakonsko ureditvijo so bile naknadno vnesene tudi določbe o nezdružljivosti posameznih funkcij z drugimi funkcijami ali delom v občinskih organih. Tako je novi 37. b člen v drugem odstavku določil, da funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, podžupana, člana nadzornega odbora in z delom v občinski upravi, spremenjeni 43. člen pa, da funkcija župana in podžupana ni združljiva s funkcijo članov občinskega sveta, članov nadzornega odbora in z delom v občinski upravi. Glede združljivosti funkcije člana občinskega sveta in

7 župana ter podžupana s funkcijami in delom v državnih organih pa je tretji odstavek 37. b člena določil, da te funkcije niso združljive s funkcijo načelnika upravne enote, vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti in z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine. Kot posledico nezdružljivosti posameznih funkcij v občinskih organih je Novela ZLS iz leta 1995 v novem 37. a členu določila, da članu občinskega sveta preneha mandat, če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta (izpodbijana 4. alinea prvega odstavka 37. a člena). Navedena določba se na podlagi prvega odstavka 43. člena smiselno uporablja tudi glede prenehanja mandata župana. 14. Novela ZLS iz leta 1995 je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je dne 11. marca Nove določbe o nezdružljivosti in o prenehanju so bile torej uveljavljene za naprej in so urejale bodoča dejanska stanja in pravna razmerja. Zakonodajalec pa v prehodnih in končnih določbah ni uredil položaja vseh tistih članov občinskih svetov in županov, ki so bili že izvoljeni na prvih občinskih volitvah, ko določbe o nezdružljivosti še niso veljale oziroma ko jih glede na zakonsko ureditev, iz katere ni jasno in nedvoumno izhajalo, da bi bila nezdružljivost funkcij v okviru lokalnih skupnosti zakonsko utemeljena in upravičena, tudi ni bilo mogoče pričakovati. Nove določbe o nezdružljivosti in s tem določbe o prenehanju funkcije so torej začele veljati, ne da bi zakonodajalec uredil določeno prehodno obdobje za tiste, ki so, zaupajoč v veljavno zakonsko ureditev, poleg funkcije opravljali še kakšno drugo funkcijo ali dejavnost, ki na podlagi kasnejših določb ne bi bila združljiva s funkcijo člana občinskega sveta ali župana. S tem je zakonodajalec posegel v pravne položaje, ki so nastali v preteklosti v času veljavnosti prvotne ureditve. Taki primeri povratne veljave predpisa se v teoriji označujejo kot neprava retroaktivnost, ki načeloma ni prepovedana, razen če gre za nedopusten poseg v načelo varstva zaupanja v pravo kot eno izmed načel pravne države (2. člen Ustave). To načelo posamezniku zagotavlja, da mu država njegovega pravnega položaja ne bo poslabšala arbitrarno, torej brez stvarnega razloga, utemeljenega v prevladujočem in legitimnem javnem interesu (odločbi Ustavnega sodišča št. U-I- 123/92 - OdlUS II, 109 in št. U-I-86/96 - OdlUS V, 176). V obravnavani zadevi ne gre za kršitev določbe 49. člena Ustave, katere kršitev uveljavljajo posamezni pobudniki. 15. V obravnavanem primeru je Ustavno sodišče v skladu z načelom sorazmernosti tehtalo dve dobrini - na eni strani zaupanje v pravo vseh tistih oseb, ki so bile izvoljene za župana ali člana občinskega sveta in so hkrati opravljale tudi drugo funkcijo ali dejavnost, ki je s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami zakona postala nezdružljiva s funkcijo člana občinskega sveta ali župana in - na drugi strani javno potrebo po uveljavitvi novih določb o nezdružljivosti tudi za te osebe. Namen nezdružljivosti hkratnega opravljanja funkcij v različnih občinskih ali državnih organih oziroma z drugimi dejavnostmi je, da se naprej onemogoči morebitno izkoriščanje in zloraba funkcije. Kolikor bi se izkazalo, da določena oseba zlorablja hkratno opravljanje funkcije oziroma dejavnosti in bi zloraba predstavljala kaznivo dejanje, zakon omogoča prenehanje funkcije tudi zaradi pravnomočne obsodbe za kaznivo dejanje (3. alinea prvega odstavka 37. a člena). Določbe o nezdružljivosti niso take narave, da bi njihovo veljavnost za pravne položaje, ki so nastali na podlagi prejšnje zakonske ureditve, ki ni določala nezdružljivosti, narekovala taka javna potreba, ki bi lahko opravičila poseg v varstvo zaupanja v pravo tistih oseb, ki so se odločile za funkcije v občinskih organih in so, zanašajoč se na veljavno zakonsko ureditev obdržale ali pridobile funkcijo oziroma opravljale ali začele opravljati dejavnosti, ki po kasnejši zakonski ureditvi ni bila več združljiva s funkcijo člana občinskega sveta ali župana. Pri tem je potrebno tudi upoštevati, da se funkcija člana občinskega sveta in župana praviloma opravlja nepoklicno (prvi odstavek 37. b člena), kar pomeni, da opravljanje funkcije ne zagotavlja ustreznega materialnega in socialnega položaja teh oseb. Iz navedenih razlogov je Ustavno sodišče razveljavilo določbo 4. alinee prvega odstavka 37. a člena ZLS v obsegu, kolikor velja za člane občinskih svetov in župane, ki so bili izvoljeni pred njeno uveljavitvijo, in so tudi že pred njeno

8 uveljavitvijo opravljali funkcijo ali dejavnost, ki na podlagi drugega ali tretjega odstavka 37. b člena ne bi bila združljiva s funkcijo člana občinskega sveta ali s funkcijo župana. Razveljavitev pomeni, da člani občinskih svetov in župani, na katere se ta odločba nanaša, lahko še naprej opravljajo funkcijo, določeno dejavnost oziroma delo, kljub določbam o nezdružljivosti iz drugega in tretjega odstavka 37. b člena ZLS, kolikor zakonodajalec njihovega položaja ne bo uredil v skladu s stališči, sprejetimi v tej odločbi, še pred potekom njihovega mandata. B. - III. 16. Pobudnica Brigita Bavčar, ki je bila izvoljena za članico Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, v času do uveljavitve izpodbijane določbe ni opravljala druge funkcije ali dela, ki bi bilo nezdružljivo s funkcijo članice Mestnega sveta oziroma ga ni opravljala niti v času vložitve pobude dne 31. marca Iz njene pobude in prilog - ugotovitvenega sklepa Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota z dne je razvidno, da ji je funkcija članice Mestnega sveta prenehala dne 18. julija 1995 na podlagi 5. alinee prvega odstavka 37. a člena v zvezi z drugim odstavkom 37. b člena ZLS iz razloga, ker je začela opravljati delo v mestni upravi. Zato odločitev Ustavnega sodišča o razveljavitvi 4. alinee prvega odstavka 36. a člena ne more učinkovati na njen pravni položaj. Pobudnica se kot drugi pobudniki ne more sklicevati na načelo zaupanja v pravo. Kljub temu, da je izpodbijana določba že veljala, je pobudnica v nasprotju z veljavno zakonsko ureditvijo sprejela zaposlitev v mestni upravi in do odločitve Mestnega sveta o prenehanju mandata tudi opravljala funkcijo članice Mestnega sveta. Pobudnici je bila dana možnost izbire oziroma možnost, da si poišče zaposlitev, ki bi bila združljiva s funkcijo članice Mestnega sveta. Izpodbijana določba torej ni imela povratnega učinka na njen pravni položaj, ki ga je pridobila na podlagi prejšnje ureditve. Zato Ustavno sodišče ni moglo upoštevati pobudničine navedbe o kršitvi njenih pridobljenih pravic in povratne veljave predpisa. Vendar pa pobudnica v svoji pobudi in v pojasnilih na odgovor Državnega zbora posredno vsebinsko izpodbija drugi odstavek 37. b člena v delu, ki določa, da funkcija člana občinskega sveta ni združljiva z delom v občinski upravi. 17. V točki 12. te obrazložitve so obrazloženi bistveni razlogi, ki so opravičevali zakonodajalca, da je s spremembami in dopolnitvami ZLS vnesel tudi določbe o nezdružljivosti. S strožjo ločitvijo funkcij na področju lokalne samouprave (normativne in izvršilne) naj bi se zagotovila večja samostojnost in neodvisnost funkcije župana, ki je tako kot občinski svet izvoljen neposredno. To pa pomeni, da osebe, ki so zaposlene v občinski upravi, katere predstojnik je župan (drugi odstavek 49. člena ZLS), in ki po njegovih navodilih in smernicah pripravljajo gradiva za občinski svet, ne morejo hkrati tudi odločati o teh gradivih. Zakonodajalec je za določitev nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta z delom v občinski upravi imel stvarne in utemeljene razloge in ni ravnal arbitrarno. Ker izpodbijana ureditev ni v nasprotju z načeli pravne države (2. člen Ustave), je Ustavno sodišče v 2. točki izreka odločilo, da določba drugega odstavka 37. b člena ZLS ni v neskladju z Ustavo. B. - IV. 18. Navedbe pobudnika Tomaža Jegliča o nejasnosti določbe tretjega odstavka 37. b člena v delu, ki določa, da "funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine ", Ustavno sodišče ni moglo upoštevati. Izpodbijani del določbe tretjega odstavka 37. b člena temelji na določbi 144. člena Ustave, ki nalaga državnim organom, da nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti in na tretjem odstavku 140. člena Ustave, ki določa, da v zadevah, ki jih na organe lokalne skupnosti prenese država, opravljajo državni

9 organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo organov lokalnih skupnosti. Uresničevanje navedenih ustavnih določb zahteva, da se nadzorstvo opravlja nepristransko in neodvisno. Eden izmed pogojev za opravljanje neodvisnega in nepristranskega nadzorstva nad organi lokalnih skupnosti je nedvomno, da nadzor opravlja oseba, ki ne opravlja hkrati tudi kakšne funkcije v občinskih organih. Izpodbijani del določbe povsem jasno določa, da se nezdružljivost nanaša le na delovna mesta, na katerih delavci izvršujejo opisano nadzorstvo in ne na vse delavce v državni upravi. Glede na to, da akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest državnih organov vsebujejo opise del in nalog, ki sodijo v opis posameznega delovnega mesta, je izpodbijana določba povsem določna in zato ni v nasprotju z načeli pravne države. Konkretne težave pobudnika v zvezi z ugotavljanjem ali je bilo opravljanje del in nalog na delovnem mestu, ki ga je sam zasedal, nezdružljivo z njegovo funkcijo člana občinskega sveta, še ne pomenijo, da je zakonska določba nejasna in da omogoča arbitrarnost odločanja. Kolikor pa bi do odločitve o prenehanju funkcije prišlo v nasprotju z določbami ZLS, je na podlagi 157. člena Ustave zagotovljeno sodno varstvo. Pobudnikove navedbe, da zoper navedene odločitve ni predvideno sodno varstvo, so torej neutemeljene. Zoper odločbo o prenehanju funkcije je dopustno sprožiti upravni spor, za katerega pa od 1. januarja 1998 ni več pristojno Vrhovno sodišče, ampak Upravno sodišče v skladu z novim Zakonom o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97). C. 19. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi 21. in 43. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm ter sodnici in sodniki dr. Miroslava Geč - Korošec, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude, dr. Dragica Wedam - Lukić in dr. Boštjan M. Zupančič. Prvo točko izreka je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik dr. Lojze Ude. Drugo in tretjo točko izreka je sprejelo soglasno. P r e d s e d n i k : dr. Lovro Šturm Vrsta zadeve: ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov Vrsta akta: zakon Vlagatelj: Franc Bezjak, Majšperk, in drugi Datum vloge: Datum odločitve: Vrsta odločitve: odločba Vrsta rešitve: razveljavitev ali odprava

10 Objava: Uradni list RS, št. 68/98 in OdlUS VII, 162 Dokument: US19079

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-55/03 ECLI: ECLI:SI:USRS:2004:U.I.55.03 Akt: Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja

Prikaži več

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1 Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: 15. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 15. julija 2019 sklenilo: 1. Ustavna pritožba zoper

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-326/00, U-I-295/00 ECLI: ECLI:SI:USRS:2003:Up.326.00 Akt: Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 153/99 z dne 22. 6. 2000 Zakon o sanaciji in prenehanju

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-159/11 ECLI: ECLI:SI:USRS:2011:U.I.159.11 Akt: Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 popr., 123/08, 28/10 in 49/11) (ZPCP), 11. odst. in 12. odst. 102.

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-311/18, U-I-125/18 ECLI: ECLI:SI:USRS:2018:Up.311.18 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 695/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-20/05 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:Up.20.05 Akt: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. P 449/2002 z dne 6. 5. 2004 Izrek: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-210/98 ECLI: ECLI:SI:USRS:2002:U.I.210.98 Akt: Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98) (ZSpo), 18., 19., 20., 26., 31. in 34., 47., 49., 51. čl. Zakon o lastninjenju nepremičnin v

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-137/10 ECLI: ECLI:SI:USRS:2010:U.I.137.10 Akt: Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 uradno prečiščeno besedilo) (ZUODNO) Akt Predsednika

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-200/13 ECLI: ECLI:SI:USRS:2014:Up.200.13 Akt: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 Izrek: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 se razveljavi

Prikaži več

Sklep

Sklep REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: Mp-1/07-16 - Datum: 17. 1. 2008 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pritožbi Antona Zakrajška, Velike Lašče, ki ga zastopa Marjeta Šinkovec,

Prikaži več

Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus u

Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus u Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: 22. 6. 2017 SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavnih pritožb, ki so jih vložile družbe Pozavarovalnica

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-265/96 Datum: O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti vprašanj, vs

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-265/96 Datum: O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti vprašanj, vs REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-265/96 Datum: 31.7.1996 O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti vprašanj, vsebovanih v zahtevah za razpis referenduma, začetem

Prikaži več

OdloĊba

OdloĊba REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-219/09-18 Datum: 5. 5. 2010 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-1025/12 ECLI: ECLI:SI:USRS:2013:Up.1025.12 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 181/2012 z dne 23. 8. 2012 Izrek: Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča

Prikaži več

Številka: Up-335/17-10 U-I-56/17-9 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribo

Številka: Up-335/17-10 U-I-56/17-9 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribo Številka: Up-335/17-10 U-I-56/17-9 Datum: 6. 7. 2017 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Primec, Lah & Jambrovič,

Prikaži več

Sklep

Sklep REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-240/07-15 Datum: 9. 7. 2009 SKLEP Ustavno sodišče je v postopku za začetek postopka za preizkus pobud Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki jo zastopa

Prikaži več

Dopis / Urgenca - prednostna obravnava

Dopis / Urgenca - prednostna obravnava Številka: U-I-349/18-7 Mp-1/18-31 Mp-2/18-30 Datum: 29. 11. 2018 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku, začetem s sklepom Ustavnega sodišča, in v postopkih odločanja o pritožbah Zorana Božiča, Nova Gorica,

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Številka: U-II-1/15-24 Datum: PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA MAG. MIROSLAVA MOZETIČA K ODLOČBI ŠT. U-II-1/15 Z DNE Glaso

Številka: U-II-1/15-24 Datum: PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA MAG. MIROSLAVA MOZETIČA K ODLOČBI ŠT. U-II-1/15 Z DNE Glaso Številka: U-II-1/15-24 Datum: 19. 10. 2015 PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA MAG. MIROSLAVA MOZETIČA K ODLOČBI ŠT. U-II-1/15 Z DNE 28. 9. 2015 1. Glasoval sem za sprejem odločbe št. U-II-1/15 z dne 28.

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Datum:

Datum: Številka: 090-107/2011/ Datum: 27. 10. 2011 Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Številka: U-I-56/17-20 Up-335/17-25 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi in v postopku za oceno ustavn

Številka: U-I-56/17-20 Up-335/17-25 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi in v postopku za oceno ustavn Številka: U-I-56/17-20 Up-335/17-25 Datum: 4. 4. 2019 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi in v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Janeza Šenice, Maribor, ki

Prikaži več

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d.,

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: 4. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Žibret,

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-174/94 Datum: O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Ivice Radja i

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-174/94 Datum: O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Ivice Radja i REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-174/94 Datum: 23.9.1998 O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Ivice Radja iz Velenja, Lojzeta Cafute iz Seţane, Igorja Čurina

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna uprava 2. stopnja 1 1 Vrsta predmeta / Course type

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-86/96 Datum: O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-86/96 Datum: O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-86/96 Datum: 12.12.1996 O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo 47 pobudnikov, ki jih zastopa Carmen Dobnik,

Prikaži več

Številka: U-I-158/11-81 Datum: ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNICE DR. ETELKE KORPIČ HORVAT K ODLOČBI ŠT. U-I-158/11 1. Glasovala sem proti

Številka: U-I-158/11-81 Datum: ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNICE DR. ETELKE KORPIČ HORVAT K ODLOČBI ŠT. U-I-158/11 1. Glasovala sem proti Številka: U-I-158/11-81 Datum: 13. 12. 2013 ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNICE DR. ETELKE KORPIČ HORVAT K ODLOČBI ŠT. U-I-158/11 1. Glasovala sem proti razveljavitvi 12. člena Zakona o dodatnem davku od

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Številka: Up-672/16-24 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. B., C., ki ga zastopa Tomaž Križman, o

Številka: Up-672/16-24 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. B., C., ki ga zastopa Tomaž Križman, o Številka: Up-672/16-24 Datum: 13. 3. 2019 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. B., C., ki ga zastopa Tomaž Križman, odvetnik v Ljubljani, na seji 13. marca 2019 odločilo:

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Osnutek statuta občine z obrazložitvijo

Osnutek statuta občine z obrazložitvijo OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NASLOV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU Statut Občine Ruše prva obravnava 2. PREDLAGATELJ GRADIVA Župan 3. PRIPRAVLJAVEC GRADIVA - Inštitut za lokalno

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

Uradni list RS - 61/1996, Uredbeni del

Uradni list RS - 61/1996, Uredbeni del URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE LIST Stran 5217 R E P U B L I K E S L O V E N I J E Številka 61 Ljubljana, ponedeljek 4. novembra 1996 Cena 480 SIT ISSN 1318-0576 Leto VI MINISTRSTVA 3469. Na podlagi tretjega

Prikaži več

Z n a n s t v e n a k o n f e r e n c a ČASOVNOST RAZLAGE ZAKONA Torek, 9. januar 2018 Atrij ZRC SAZU P o v z e t k i p r i s p e v k o v

Z n a n s t v e n a k o n f e r e n c a ČASOVNOST RAZLAGE ZAKONA Torek, 9. januar 2018 Atrij ZRC SAZU P o v z e t k i p r i s p e v k o v Z n a n s t v e n a k o n f e r e n c a ČASOVNOST RAZLAGE ZAKONA Torek, 9. januar 2018 Atrij ZRC SAZU P o v z e t k i p r i s p e v k o v Marijan Pavčnik Časovnost razlage zakona V naravi prava je, da

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-278/18 ECLI: ECLI:SI:USRS:2019:Up.278.18 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 180/2017 z dne 6. 12. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Na podlagi 9

Na podlagi 9 V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011), je ustanovni občni zbor društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, dne 12.2.2015 sprejel naslednja PRAVILA društva

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2 Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Osilnica ki obsega: - Statut Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/1995) - Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 8/1999) - Spremembe

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

Številka: U-I-158/11-77 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevama Upravnega sodišča, po oprav

Številka: U-I-158/11-77 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevama Upravnega sodišča, po oprav Številka: U-I-158/11-77 Datum: 28. 11. 2013 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevama Upravnega sodišča, po opravljeni javni obravnavi 7. 11. 2013, na seji 28. novembra

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

OBČINA DESTRNIK Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, Gradivo za 10. točko dnevnega reda Predlagatelj: Župan Zadeva: Seznanitev z

OBČINA DESTRNIK Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, Gradivo za 10. točko dnevnega reda Predlagatelj: Župan Zadeva: Seznanitev z OBČINA DESTRNIK Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 18. 12. 2014 Gradivo za 10. točko dnevnega reda Predlagatelj: Župan Zadeva: Seznanitev z sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije Poročevalec/ka:

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc Mestna občina Ljubljana ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106; 1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@siol.net Številka: 900-19/2006-2-14206 Datum: 7. December

Prikaži več

Od RTV Slovenija bomo zahtevali najmanj 600 evrov povrnitve že plačanega RTV prispevka + obresti + odškodnino!

Od RTV Slovenija bomo zahtevali najmanj 600 evrov povrnitve že plačanega RTV prispevka + obresti + odškodnino! Od RTV Slovenija bomo zahtevali najmanj 600 evrov povrnitve že plačanega RTV prispevka + obresti + od Spoštovani! Kot že rečeno, se cenzura in diskriminacija drugače mislečih v Sloveniji dogaja že dolgo

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-518/17 ECLI: ECLI:SI:USRS:2018:Up.518.17 Akt: Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 47551/2016 z dne 6. 4. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. II

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

STATUT

STATUT STATUT Policijskega sindikata Slovenije Spremembe in dopolnitve S spremembami in dopolnitvami 5. Kongresa PSS, dne 18.5.2011 Izredne Skupščine, dne 17.1.2012 1. redne Skupščine, dne 10.1.2013 6. Kongresa,

Prikaži več

Številka: U-I-393/18-29 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Občinskega svet

Številka: U-I-393/18-29 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Občinskega svet Številka: U-I-393/18-29 Datum: 25. 4. 2019 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Občinskega sveta Občine Braslovče in Občinskega sveta Občine Polzela,

Prikaži več

Številka: Up-278/18-11 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Peter del Cott, Lju

Številka: Up-278/18-11 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Peter del Cott, Lju Številka: Up-278/18-11 Datum: 8. 4. 2019 SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Peter del Cott, Ljubljana, ki ga zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljubljani,

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Uradni vestnik Gorenjske LETO: XXVIII torek, 25. aprila 1995 Številka 6 VSEBINA OBČINA ŽELEZNIKI 11. STATUT OBČINE ŽELEZNIKI 12. SKLEP O VREDNOSTI TOČ

Uradni vestnik Gorenjske LETO: XXVIII torek, 25. aprila 1995 Številka 6 VSEBINA OBČINA ŽELEZNIKI 11. STATUT OBČINE ŽELEZNIKI 12. SKLEP O VREDNOSTI TOČ Uradni vestnik Gorenjske LETO: XXVIII torek, 25. aprila 1995 Številka 6 VSEBINA OBČINA ŽELEZNIKI 11. STATUT OBČINE ŽELEZNIKI 12. SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ

Prikaži več

– Aktualna problematika beguncev v luči prava Evropske unije Reševanje investicijskih sporov v trgovinskih in investicijskih sporazumih Evropske Unije s tretjimi državami: ustanovitev Mednarodnega investicijskega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prekrških

Prikaži več

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI Samostojno izdelovanje predstavitev s programom za

Prikaži več

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO) je Občinski svet Občine Hodoš na svoji 13.

Prikaži več

Številka: U-I-181/16-18 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Državnega sveta, na seji 15.

Številka: U-I-181/16-18 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Državnega sveta, na seji 15. Številka: U-I-181/16-18 Datum: 15. 11. 2018 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Državnega sveta, na seji 15. novembra 2018 odločilo: Drugi stavek prvega odstavka

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-249/96 Datum: O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z z

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-249/96 Datum: O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z z REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-249/96 Datum: 12.3.1998 O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Generalnega državnega tožilca Republike Slovenije

Prikaži več

DEMOKRACIJA OD BLIZU Demokracija je 1. a) Demokratično sprejete odločitve so sprejete s soglasjem večine udeležencev. Nedemokratične odločitve sprejme

DEMOKRACIJA OD BLIZU Demokracija je 1. a) Demokratično sprejete odločitve so sprejete s soglasjem večine udeležencev. Nedemokratične odločitve sprejme DEMOKRACIJA OD BLIZU Demokracija je 1. a) Demokratično sprejete odločitve so sprejete s soglasjem večine udeležencev. Nedemokratične odločitve sprejme posameznik ali manjša skupina ljudi, ki si jemlje

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več