USODL iskalnik

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "USODL iskalnik"

Transkripcija

1 Opravilna št.: U-I-210/98 ECLI: ECLI:SI:USRS:2002:U.I Akt: Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98) (ZSpo), 18., 19., 20., 26., 31. in 34., 47., 49., 51. čl. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 50/97 in 59/01) (ZLNDL), 2. odst. 1. čl. Izrek: Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 26., 31. in 34. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) se zavrže. Členi 18, 19, 20, 47, 49 in 51 ter prvi odstavek 64. člena Zakona o športu niso v neskladju z Ustavo. Drugi odstavek 1. člena Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 50/97 in 59/01) ni v neskladju z Ustavo. Evidenčni stavek: Asociacija športnih društev nima pravnega interesa za izpodbijanje zakonskih določb, ki veljajo le posameznikom, delavcem v športu. Ni v neskladju z Ustavo, da Zakon o športu ne vsebuje meril, po katerih bi športni objekti lahko prešli tudi v državno last; da določa za športne objekte, ki jih izberejo lokalne skupnosti, status javnega dobra, in da podrobneje ne določa odgovornosti prirediteljev športnih prireditev. Tudi določbe prvega odstavka 64. člena tega Zakona o lastninjenju športnih objektov, ki so bili ob uveljavitvi Zakona v družbeni lastnini, ni v neskladju z Ustavo. Ne nasprotuje ustavnemu načelu o enakosti vseh pred zakonom, če je zakonodajalec v Zakonu o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini predvidel, da bo lastninjenje nepremičnin športnih društev uredil v drugem zakonu. Geslo: Ustavno sodišče, delni sprejem pobude. Ustavno sodišče, začasna odredba, zavrnitev. Šport, lastninjenje športnih objektov. Lastnina, športni objekti. Javno dobro, športni objekti. Javno dobro, posebna pravica uporabe. Načelo enakosti pred zakonom. Pravni interes kot procesna predpostavka ustavnosodnega postopka. Načela pravne države. Načelo enakosti pred zakonom. Pravica do zasebne lastnine in dedovanja. Lastnina. Razlastitev. Javno dobro in naravna bogastva. Nepristojnost ustavnega sodišča za presojo skladnosti enega zakona z drugim. Pravica do zasebne lastnine. Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno primernosti zakonodajne ureditve (self-restraint).

2 Pravna podlaga: Ustava, 2., 14., 33., 67., 69., 70. čl. Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS), 21., 25. čl. Opomba: K obravnavani zadevi so bile s sklepom Ustavnega sodišča pridružene zadeve št. U-I-109/99 z dne , št. U-I- 121/99 z dne , št. U-I-114/99 z dne , št. U- I-235/99 z dne in št. U-I-183/00 z dne zaradi skupnega obravnavanja in odločanja. Dokument v PDF obliki: U-I pdf U-I _Sklep1.pdf U-I pdf Polno besedilo: U-I-210/ S K L E P Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Športne unije Slovenije, Ljubljana, ki jo zastopa Jože Ilc, odvetnik v Ljubljani, Športnega društva Trnovo, Ljubljana, ki ga zastopa Marjan Sušnik, odvetnik v Ljubljani, in Športnega društva Tabor, ki ga zastopa Jože Ilc, odvetnik v Ljubljani, na seji dne 3. junija 1999 s k l e n i l o : 1. Pobuda za oceno ustavnosti 18., 19., 20., 26., 31., 34., 47., 49., 51. in 64. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in drugega odstavka 1. člena Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 44/97) se sprejme. 2. Predlog, da se do končne odločitve zadrži izvrševanje 64. člena Zakona o športu, se zavrne. 3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 22/99) se zavrže. O b r a z l o ž i t e v A. 1. Športna unija Slovenije (v nadaljevanju: pobudnica) je organizirana kot zveza športnih društev in je vpisana v registru društev pri Ministrstvu za notranje zadeve pod št Navaja, da povezuje športna društva in izvaja športne dejavnosti ter je lastnica in imetnica pravice uporabe na številnih športnih objektih. Zato meni, da Zakon o športu (v nadaljevanju: ZSpo) posega v njen pravni interes, saj ureja delovanje športnih organizacij, pridobivanje sredstev ter izvajanje programov športa, lastninjenje športnih objektov ter ostala vprašanja, povezana s športom. 2. Navaja, da naj bi bili členi 18, 19 in 20 ZSpo v nasprotju s prvim odstavkom 67. člena in s prvim

3 odstavkom 70. člena Ustave, saj športni objekti ne morejo biti javno dobro, ki jih lahko uporablja vsak pod enakimi pogoji, ker morajo uporabo športnih objektov urejati merila za način uporabe športnih objektov, vrstni red, pravice lastnika objekta in odnos med lastnikom in uporabnikom. 3. Prvi odstavek 26. člena in prvi odstavek 34. člena ZSpo, ki urejata položaj strokovnega delavca v športu in položaj zasebnega športnega delavca, naj bi bila nejasna in nasprotujoča. Določba prvega odstavka pa naj bi bila tudi v nasprotju s prvim odstavkom 42. člena in z drugim odstavkom 49. člena Ustave. 4. Členi 47, 49 in 51 ZSpo, ki urejajo varnost na športnih prireditvah, po mnenju pobudnice niso usklajeni z Zakonom o javnih shodih in javnih prireditvah (Uradni list SRS, št. 20/73 s spremembami - ZJSJP). Zaradi nejasnosti in nedorečenosti naj bi bili tudi v nasprotju z načeli pravne države (2. člen Ustave). 5. Določbo 64. člena ZSpo, ki ureja prenos športnih objektov v last društev razen tistih, ki jih lokalna skupnost razglasi za objekte občinskega pomena, izpodbijata pobudnica in Športno društvo Trnovo (v nadaljevanju: prvi pobudnik). Pobudnica predlaga, da Ustavno sodišče začasno zadrži izvrševanje 64. člena ZSpo. Navaja, da ureditev ne upošteva investicij športnih društev v športne objekte. Meni, da gre za razlastitev, kar naj bi bilo v nasprotju s 67. in z 69. členom Ustave. Navaja tudi, da Zakon ni določil meril, po katerih naj bi organi lokalne skupnosti razvrščali športne objekte v objekte občinskega pomena in druge objekte, to pa naj bi omogočalo organom lokalne skupnosti arbitrarnost, kar naj bi bilo v nasprotju z 2. členom ter s prvim in četrtim odstavkom 153. člena Ustave. Prvi pobudnik uveljavlja neustavnost 64. člena ZSpo v zvezi z drugim odstavkom 1. člena Zakona o lastninjenju nepremičnim v družbeni lastnini (v nadaljevanju: ZLNDL), ki je določil, da bo lastninjenje športnih objektov določil ZSpo. Meni, da je bilo s tem kršeno načelo enakosti pred zakonom, saj Zakon ne določa enakih razmerij za vse subjekte, samo dejstvo, da so eni subjekti športna društva, drugi pa ne, je po mnenju pobudnice premalo za legitimnost neenakopravnega obravnavanja. 6. Pobudnica in pobudnika so vložili tudi pobudo za oceno zakonitosti in ustavnosti Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: Sklep), ki je bil izdan na podlagi 64. člena ZSpo. Pobudnica navaja, da Sklep mimo zakonskega pooblastila posega tudi v nepremičnine v zasebni lastnini pobudnice, kar naj bi bilo v nasprotju s 64. členom ZSpo kakor tudi s 64. in z 69. členom Ustave. Prvi pobudnik navaja, da je na nepremičninah, navedenih v Sklepu pod zaporedno številko 32, imetnik pravice uporabe ter da niso vse navedene nepremičnine špotni objekti, temveč gre tudi za nepremičnine, ki niso namenjene športu v smislu 17. člena ZSpo. V konkretnem primeru naj bi šlo za kvazi razlastitev oziroma odvzem pravice uporabe brez nadomestila. Športno društvo Tabor, ki izpodbija samo Sklep, med drugim navaja, da je ta posegel v njegovo zasebno lastnino. 7. Pobudniki predlagajo, naj Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje Sklepa. B. 8. Ustavno sodišče je vse naštete pobude združilo zaradi skupnega obravnavanja in odločanja. 9. Pobudo za oceno ustavnosti ZSpo je sprejelo v obravnavo. V nadaljnem postopku bo v okviru navedb pobudnikov ocenilo ustavnost izpodbijanih določb ZSpo in ZLNDL. 10. Člen 39 Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) daje Ustavnemu sodišču možnost, da začasno zadrži izvrševanje izpodbijanega akta, če bi zaradi

4 njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Ustavno sodišče predloga za začasno zadržanje izvrševanja 64. člena ZSpo ni sprejelo. Pobudnica namreč ne utemeljuje, kakšne težko popravljive škodljive posledice bi ji lahko nastale. Zadržanje izvrševanja pa bi bilo tudi sicer nesmiselno, saj je rok, v katerem so lahko lokalne skupnosti športne objekte v družbeni lastnini ali lasti razvojnih skladov in v upravljanju društev določile za športne objekte občinskega pomena, potekel že Na podlagi prvega odstavka 160. člena Ustave in 21. člena ZUstS odloča Ustavno sodišče med drugim o ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil. Izpodbijani sklep je po svoji pravni naravi posamičen akt in ne predpis, saj na podlagi določb ZSpo določa objekte in površine občinskega pomena, torej le identificira konkretne nepremičnine, ki naj bi za tako določitev izpolnjevale zakonsko določene kriterije. To pa so značilnosti posamičnega akta. 12. Ustavnosti in zakonitosti posamičnih aktov ni mogoče izpodbijati s pobudo. Oceno njihove ustavnosti je ob izpolnjenosti predpostavk iz 50. do 53. člena ZUstS mogoče zahtevati z ustavno pritožbo. Zakonitost aktov organov lokalnih skupnosti, izdanih v obliki predpisa, kolikor urejajo posamična razmerja, pa se presoja v upravnem sporu (četrti odstavek 1. člena Zakona o upravnem sporu, Uradni list RS, št. 50/97 - v nadaljevanju: ZUS). V upravnem sporu odloča na prvi stopnji Upravno sodišče, kolikor ni z zakonom drugače določeno (9. člen ZUS). Pobudniki zato lahko izpodbijajo Sklep s tožbo pri Upravnem sodišču v roku trideset dni od vročitve tega sklepa (četrti odstavek 21. člena ZUS). 13. Ker je pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa zavrglo, Ustavno sodišče ni odločalo o predlogu, da do končne odločitve zadrži njegovo izvrševanje. C. 14. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena in tretjega odstavka 26. člena člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Lojze Ude, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam - Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. P r e d s e d n i k : Franc Testen U-I-183/ S K L E P Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe T. Knez, k.d., Ljubljana, ki jo zastopata Nataša Vidovič in Vladimir Horvat, odvetnika v Ljubljani, na seji dne 13. julija 2000 s k l e n i l o : 1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o določitvi javnih športnih

5 objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 22/99) se zavrže. 2. Pobuda za oceno ustavnosti 64. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) se sprejme. O b r a z l o ž i t e v A. 1. Pobudnica navaja, da ima na parcelah št. 215/7, 216/2, 217/2, 217/3, 217/5, 218/2 in 222/4 vse vl. št. 657 k.o. Spodnja Šiška lastninsko pravico, ki naj bi ji bila z izpodbijanim sklepom odvzeta. Izpodbijani sklep je namreč navedene nepremičnine na podlagi 64. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 - v nadaljevanju: ZSpo) določil za športne objekte občinskega pomena v lasti Mestne občine Ljubljana. 2. Pobudnica vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega sklepa, kolikor se nanaša na prenos lastnine na zgoraj navedenih parcelah. Meni, da je Mestna občina Ljubljana samovoljno in v nasprotju z Ustavo in zakoni sprejela arbitraren Sklep. Pobudnici naj bi bila odvzeta lastninska pravica na navedenih zemljiščih v nasprotju z 2., 14., 22., 33., 96. in 153. členom Ustave in v nasprotju z Zakonom o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 - ZSZ). Pobudnici naj bi bila s Sklepom kršena tudi pravica do sodnega varstva (23. člen Ustave) in pravica do pravnega sredstva (25. člen Ustave). 3. Pobudnica predlaga tudi oceno ustavnosti 64. člena ZSpo. Meni, da bi bila izpodbijana zakonska določba v nasprotju z 2., 23., 25. in 33. členom Ustave, če bi bila možna razlaga, da izpodbijana zakonska določba izključi sodni postopek odvzema lastninske pravice. Lastninska pravica bi namreč v posameznih primerih prenehala kar na podlagi zakona, ne da bi bil izveden ustrezen postopek, ki bi omogočal sodelovanje prizadetih. 4. Ustavnemu sodišču predlaga, naj začasno zadrži izvršitev Sklepa, saj bi se sicer lahko Mestna občina Ljubljana vpisala v zemljiško knjigo kot lastnik parcel in z njimi tudi razpolagala. B. 5. Na podlagi prvega odstavka 160. člena Ustave in 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) odloča Ustavno sodišče med drugim o ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil. Izpodbijani sklep je po svoji pravni naravi posamičen akt in ne predpis, saj na podlagi določb ZSpo določa objekte in površine občinskega pomena, torej le identificira konkretne nepremičnine, ki naj bi za tako določitev izpolnjevale zakonsko določene kriterije. To pa so značilnosti posamičnega akta. 6. Ustavnosti in zakonitosti posamičnih aktov ni mogoče izpodbijati s pobudo. Oceno njihove ustavnosti je ob izpolnjenosti predpostavk iz 50. do 53. člena ZUstS mogoče zahtevati z ustavno pritožbo. Zakonitost aktov organov lokalnih skupnosti, izdanih v obliki predpisa, če urejajo posamična razmerja, pa se presoja v upravnem sporu (četrti odstavek 1. člena Zakona o upravnem sporu, Uradni list RS, št. 50/97 - v nadaljevanju: ZUS). V upravnem sporu odloča na prvi stopnji Upravno sodišče, kolikor ni z zakonom drugače določeno (9. člen ZUS). Pobudniki zato lahko izpodbijajo Sklep s tožbo pri Upravnem sodišču v roku trideset dni od vročitve tega sklepa (četrti odstavek 21. člena ZUS). 7. Ker je pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa zavrglo, Ustavno sodišče ni odločalo o predlogu, da do končne odločitve zadrži njegovo izvrševanje.

6 8. Ustavno sodišče je že s sklepom št. U-I-210/98 z dne med drugim sprejelo v obravnavo pobudo za oceno ustavnosti 64. člena ZSpo. V nadaljnem postopku bo ocenilo ustavnost 64. člena ZSpo tudi v okviru navedb pobudnice, zato bo obravnavano zadevo, zaradi skupnega obravnavanja in odločanja, pridružilo zadevi št. U-I-210/ Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. P r e d s e d n i k Franc Testen U-I-210/ O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Športne unije Slovenije, Ljubljana, ki jo zastopa Jože Ilc, odvetnik v Ljubljani, Športnega društva Trnovo, Ljubljana, ki ga zastopa Marjan Sušnik, odvetnik v Ljubljani, in družbe T. Knez, k. d., Ljubljana, ki jo zastopata Nataša Vidovič in Vladimir Horvat, odvetnika v Ljubljani, na seji dne 28. februarja 2002 odločilo: 1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 26., 31. in 34. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) se zavrže. 2. Členi 18, 19, 20, 47, 49 in 51 ter prvi odstavek 64. člena Zakona o športu niso v neskladju z Ustavo. 3. Drugi odstavek 1. člena Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 50/97 in 59/01) ni v neskladju z Ustavo. Obrazložitev A. 1. Prva pobudnica izpodbija 18. in 19. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 - v nadaljevanju ZSpo), ker da ne vsebujeta meril, po katerih postane športni objekt objekt v državni lasti. To da je v nasprotju s prvim odstavkom 67. člena (lastnina) in s prvim odstavkom 70. člena (javno dobro in naravna bogastva) Ustave. S tema določbama da je v nasprotju tudi delitev na javne in zasebne objekte. 2. Enako neskladje z Ustavo očita prva pobudnica 20. členu ZSpo in utemeljuje: "javno dobro" pomeni, da ga vsak lahko uporablja pod enakimi pogoji, to pa za športni objekt ne more veljati; obstajati morajo merila za način uporabe, vrstni red, pravica lastnika in odnos med njim in uporabniki. 3. Prvi odstavek člena 31 ZSpo, po katerem izdaja strokovnemu delavcu v športu licenco za

7 opravljanje strokovnega dela Olimpijski komite Slovenije (v nadaljevanju OKS), po mnenju pobudnice nasprotuje določbi prvega odstavka 57. člena Ustave (izobrazba in šolanje), da je izobraževanje svobodno, to pa predvsem zaradi statusne narave OKS kot zveze društev, a tudi zaradi strokovne neprimernosti, saj gre, kot izhaja iz 7. člena ZSpo, v športu tudi za dejavnosti, ki ne sodijo v strokovni krog OKS. Z enakim očitkom pobudnica izpodbija 26. člen, ki določa, kdo so strokovni delavci v športu in da morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo oziroma usposobljenost. 4. Določbe prvega odstavka 34. člena ZSpo, ki določa, pod katerimi pogoji lahko posameznik opravlja naloge v športu kot zasebni športni delavec, so po mnenju pobudnice v neskladju z določbo prvega odstavka 42. člena (pravica do zbiranja in združevanja) in drugega odstavka 49. člena Ustave (svoboda dela). Športno delovanje je lahko prostovoljno in brez plačila, zato svobode združevanja (zaradi športa) ni mogoče omejevati z licencami in drugimi pogoji, pojasnjuje pobudnica. 5. Členi 47, 49 in 51 ZSpo nasprotujejo ustavnemu načelu, da je Slovenija pravna država (2. člen Ustave), meni pobudnica, zaradi svoje nedorečenosti in neusklajenosti z Zakonom o javnih shodih in prireditvah; slednjega očitka ne obrazloži. 6. Prvi odstavek 64. člena ZSpo, po katerem postanejo športni objekti, ki so družbena lastnina ali last razvojnih skladov in so v upravljanju društev, lastnina teh društev, razen objektov, ki jih pristojni organ lokalne skupnosti v zakonskem roku določi za objekte občinskega pomena, je po mnenju pobudnice neskladen z določbo prvega odstavka 67. člena Ustave (lastnina), "ki določa nedotakljivost lastnine, saj se lastninska pravica lahko razlasti po členu 69 Ustave samo, če obstaja javna korist in če se nadomesti v naravi ali proti odškodnini." Pobudnica meni, da bi lastnina morala pripadati prvenstveno športnim organizacijam, ki so športne objekte dolga leta vzdrževale in vanje investirale. Ker zakon ne določa, po kakšnih merilih bo organ lokalne skupnosti določil športne objekte občinskega pomena, omogoča arbitrarnost, kar nasprotuje 2. členu Ustave (Slovenija kot pravna država). Slednjič očita pobudnica zakonodajalcu tudi, da v 64. členu ne predvideva, da bi nekateri športni objekti iz družbene lastnine prešli v državno, kar bi bilo po njenem mnenju smotrno, pa še, da ZSpo ne upošteva Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in nasl. - ZDen). 7. Drugi pobudnik izpodbija drugi odstavek 1. člena Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti (v nadaljevanju ZLNDL), kolikor med drugim izrecno ne velja za nepremičnine športnih društev. Meni, da je to izvzetje v neskladju z ustavnim načelom o enakosti vseh pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave) in da zgolj dejstvo, da gre za športna društva oziroma njihove nepremičnine, ne opravičuje posebne pravne ureditve, kakršno je prinesel ZSpo. 8. O tej ureditvi torej drugi pobudnik zatrjuje, da je neskladna z Ustavo že zaradi tega, ker je posebna. Kakršna je, pa po njegovem potencialno jemlje športnim društvom objekte, ki so pogoj za njihovo delovanje in obstoj, jih prepušča "na milost in nemilost" lokalnim skupnostim glede tega, ali bodo te objekte prepustile ali ne, in pomeni neopravičeno nezaupanje civilni sferi. 9. Tretji pobudnik sicer predlaga presojo skladnosti 64. člena ZSpo z Ustavo, izpodbija ga pa smiselno ne. Po njegovem mnenju bi bil ta člen v neskladju z Ustavo, če bi ga razlagali tako, da ureja tudi prehod športnih objektov iz lastnine pravnih ali fizičnih oseb v lastnino lokalnih skupnosti, česar sicer sam določbam tega člena ne pripisuje. 10. Vsi trije pobudniki so predlagali, naj Ustavno sodišče do končne odločitve o stvari zadrži izvrševanje določbe 64. člena ZSpo. Poleg tega so izpodbijali ustavnost in zakonitost Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 22/98 - v nadaljevanju Sklep).

8 11. Državni zbor kot nasprotni udeleženec odgovarja, da zajemajo določbe o lastninjenju le športne objekte, ki so v družbeni lastnini. Vsi športni objekti v lasti lokalnih skupnosti (tudi tisti, ki so to postali po 64. členu ZSpo) so javni športni objekti. Oglede športnih objektov, ki jih pristojni občinski organ opredeli kot objekte občinskega pomena, lahko društva in druge osebe v zakonskem roku uveljavljajo svojo lastninsko pravico. Predvsem pa po 64. členu ZSpo društva, ki so na dan uveljavitve opravljala dejavnost v športu in upravljala z objekti, postanejo njihovi lastniki. Očitki, da gre za razlastitev, neenakopravnost ali druge kršitve Ustave, so glede tega po mnenju nasprotnega udeleženca odveč. To velja tudi za izpodbijanje 1. člena ZLNDL, ki le napoveduje, da bo neka vprašanja uredil drug zakon. Da so javni športni objekti enako dostopni vsem izvajalcem športnih dejavnosti, tudi ne more biti v neskladju z Ustavo, meni Državni zbor. Zakon ureja le pogoje za opravljanje vzgojno izobraževalnega in strokovno organizacijskega dela v športu in s tem ne krši svobode dela, proste izbire zaposlitve in dostopnosti delovnih mest pod enakimi pogoji, odgovarja dalje. Zakonske določbe o varnosti na športnih prireditvah so po njegovem jasne in izkustveno povsem utemeljene. Predlaga torej zavrnitev pobude. 12. Vlada v svojem mnenju opozarja, da ZSpo v 18. členu obravnava le tiste športne objekte, ki so državna last (šolski in univerzitetni) ali last lokalne skupnosti; v lastninjenje pa zajema le objekte, ki ob uveljavitvi Zakona niso imeli lastnika, temveč so bili v družbeni lastnini. O mreži športnih objektov (19. člen ZSpo) pojasnjuje, da je to dokument, ki omogoča načrtno izgradnjo športnih zmogljivosti, zajema pa le javne športne objekte. Določba 20. člena po njenem mnenju pomeni, da lastnik opredeli režim delovanja športnega objekta glede na njegovo namembnost, objekt pa je pod enakimi pogoji odprt za vse. B. - I. 13. Ustavno sodišče je s sklepoma št. U-I- 210/98 z dne ter št. U-I-183/00 z dne sprejelo vse tri pobude za presojo ustavnosti določb ZSpo in ZLNDL, pobudi za presojo ustavnosti in zakonitosti Sklepa zavrglo, predlog za začasno zadržanje izvajanja 64. člena ZSpo pa zavrnilo. Pobude je združilo za skupno obravnavanje. B. - II. 14. Člen 18 ZSpo ne določa drugega, kot da so športni objekti, ki so državna lastnina ali lastnina lokalnih skupnosti, javni športni objekti, ki tvorijo po 19. členu obstoječi, materializirani del mreže javnih športnih objektov. V teh dveh členih torej ne gre za vprašanje, kako nastane državna ali zasebna ali drugačna lastnina na objektih. Očitek, da v obeh členih manjkajo merila za nastanek te ali one lastnine, je očitno neutemeljen. Njena vsebina ne zadeva ob določbi prvih odstavkov 67. in 70. člena Ustave in z njima zato ne more biti v neskladju. 15. Po izpodbijani določbi 20. člena, ki velja za javne športne objekte, se morajo ti uporabljati "v javno dobro" in za namen, za katerega so zgrajeni in urejeni. Misel drugega odstavka 20. člena pa je, da se javni športni objekti praviloma ne smejo prepuščati drugim namenom, vsekakor pa ne brez enakovrednega nadomestila, tako da se obseg (tega dela) mreže javnih športnih objektov (19. člen ZSpo) ne zmanjša. Ne glede na vprašanje, ali je med formulacijo "v javno dobro" in "kot javno dobro" kaj pomenske razlike, se izpodbijane določbe popolnoma skladajo z določbo prvega odstavka 67. člena Ustave, da zakon med drugim določa način uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija, ne nasprotujejo pa niti določbi prvega odstavka 70. člena Ustave, da se lahko pod pogoji, določenimi z zakonom, pridobi na javnem dobru posebna pravica uporabe. Prva pobudnica ima prav, da vsaj nekaterih športnih objektov, odvisno od njihovega namena in urejenosti ter povpraševanja po njihovi uporabi, ni mogoče uporabljati kar poljubno, brez meril in

9 pravil, ureditve vrstnega reda, prednosti (na kar kažejo tudi določbe 21. člena ZSpo) in podobno. To pa ni v neskladju s pojmom javnega dobra, kar so po definiciji (Leksikon Pravo, Cankarjeva založba, 1987, str ) stvari, ki služijo rabi vseh ali potrebi ožjih skupnosti in so izvzete iz premoženjskopravnega prometa. Če so pogoji dostopnosti enaki za vse reflektante, tudi ni mogoče govoriti o morebitni kršitvi določbe drugega odstavka 14. člena Ustave, da so pred zakonom vsi enaki. 16. Določbe 26., 31. in 34. člena ZSpo urejajo pravice posameznika kot strokovnega delavca v športu oziroma zasebnega športnega delavca in torej neposredno ne posegajo v pravice, pravne interese oziroma pravni položaj društev, ki so člani prve pobudnice, pa tudi ne v pravice, pravne interese oziroma pravni položaj te pobudnice kot zveze društev. Zaradi tega za ta del njene pobude manjka pravni interes, ki je eden od pogojev za dopustnost pobude (24. člen Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS), in je bilo treba pobude v tem delu zavreči. 17. Po 47. členu ZSpo mora organizator športne prireditve, t.j. organiziranega športnega srečanja ali tekmovanja (46. člen), poskrbeti za varnost vseh udeležencev in gledalcev ter zagotoviti nujno medicinsko pomoč. Po 49. členu ne sme dovoliti vstopa na športno prireditev osebam, ki so pod vplivom alkohola, in po 51. členu ne sme dovoliti prinašanja in uporabe nevarnih pirotehničnih in drugih nevarnih sredstev. Vse tri določbe imajo med kazenskimi določbami (62. člen) ustrezne določbe o kaznovanju za prekrške (peta in šesta alinea prvega ter drugi odstavek). Po presoji Ustavnega sodišča izpodbijane določbe niso tako nedorečene in nejasne, da bi bile v neskladju z načeli pravne države. O skladnosti enega zakona z drugim pa Ustavno sodišče ne presoja, ker to ni ena od pristojnosti, ki mu jih nalagata Ustava in zakon, razen če bi šlo za takšno neskladnost, ki bi pomenila kršitev 2. člena Ustave. Za tako kršitev v obravnavanem primeru ne gre. 18. Člen 64 ureja lastninjenje športnih objektov, ki ob uveljavitvi Zakona niso imeli lastnika, temveč so bili v družbeni lastnini (ali pa so bili njihovi lastniki razvojni skladi). V mejah njihovega pravnega interesa s stališča pobudnikov je odločilno, da gre za lastninjenje športnih objektov, ki so bili ob uveljavitvi Zakona v upravljanju društev. Člen 64 določa dve na videz vzporedni, v resnici pa zaporedni lastninjenji. Prvo, prednostno, a časovno omejeno lastninjenje, da omenjeni športni objekti postanejo po sili ZSpo last lokalnih skupnosti: to velja za tiste športne objekte, o katerih bo pristojni organ lokalne skupnosti odločil, da so občinskega pomena. To je moral storiti v letu dni po uveljavitvi ZSpo, torej do Do poteka tega roka torej drugega olastninjenja ni moglo biti. Po preteku tega roka pa je za vse obravnavane športne objekte, ki niso na omenjeni način postali last občine, obveljalo, da so po sili istega 64. člena ZSpo postali last društev, ki so z njimi upravljala. 19. Drugi odstavek 64. člena v svojem drugem stavku ureja primere, ko bi pristojni občinski organ o nekem športnem objektu določil, da je občinskega pomena, čeprav bi ta objekt ne bil v družbeni lastnini, temveč v lasti društva ali druge pravne ali fizične osebe. V takem primeru lastninjenje ne pride v poštev; zakonska določba daje napotek prizadetemu lastniku, kako in v kakšnem roku naj ga prepreči. Tudi ta določba ni predmet izpodbijanja. Iz besedila pobude razbere Ustavno sodišče, da izpodbija vsebino prvega stavka 64. člena ZSpo. 20. Za presojo, ali je ta v neskladju s prvim odstavkom 67. člena Ustave, z 69. členom ali morda s 33. členom Ustave (pravica do zasebne lastnine), je odločilno prav to, da (z izjemo lastnine razvojnih skladov, za kar pa v obravnavanih pobudah ne gre) izpodbijana določba ne določa odvzemanja, omejevanja ali spreminjanja te obstoječe lastnine, temveč le olastninjenje tistih športnih objektov, na katerih ob uveljavitvi Zakona lastnine še sploh ni bilo: društva (ali druge osebe) so jih imela v upravljanju, niso pa bila njihovi lastniki. 21. Zagotoviti premoženju v družbeni lastnini, torej premoženju brez znanega lastnika, primerno

10 olastninjenje je bila ena od temeljnih nalog zakonodajalca pri pravnem urejanju prehoda v nov družbeni red, ki ga oblikuje Ustava. Pri tem je imel, ker podrobnejših ustavnih določb ni, zakonodajalec nujno zelo široko polje odločanja o tem, komu in zakaj bo uzakonil lastninsko pravico na premoženju, ki je dotlej bilo v družbeni lastnini. Ustavnosodna presoja o tem, ali je zakonodajalec pri urejanju tega vprašanja ravnal v skladu z Ustavo, mora biti zadržana. To je Ustavno sodišče že večkrat ugotovilo in obrazložilo. Zakonodajalčeve odločitve o tem bi lahko bile v neskladju z Ustavo le, če bi jim manjkali razumni razlogi in če bi bile v nasprotju s temeljnim namenom olastninjenja. 22. V zahtevah, da se uresničuje javni interes v športu, kot ga v svojih splošnih določbah opredeljuje ZSpo, je našel zakonodajalec dovolj razumnih razlogov tako za posebno ureditev lastninjenja na tem področju kot za obe kategoriji olastninjenja športnih objektov, ki jih vsebuje izpodbijana določba, pa tudi za to, da je pri tem dal prednost vzpostavljanju lastnine lokalnih skupnosti in s tem materialni in pravni krepitvi mreže javnih športnih objektov (18. in 19. člen ZSpo). Tudi njegova odločitev, da predvsem in najprej lokalni skupnosti prepusti odločitev o tem, kateri športni objekti bodo na način iz izpodbijane določbe postali lastnina lokalnih skupnosti, ni v neskladju z Ustavo, prav tako ne odločitev, da v ostalem postanejo lastniki športnih objektov iz družbene lastnine društva, ki jih upravljajo, če tako lastnino sprejmejo. 23. Z razlogi iz prejšnje točke te obrazložitve je hkrati utemeljeno, zakaj drugi odstavek 1. člena ZLNDL v tistem delu, ko napoveduje ureditev lastninjenja nepremičnin športnih društev s posebnim zakonom, ni v neskladju z Ustavo. 24. Vprašanja, ali ne bi bilo primerneje, če bi zakonodajalec vsaj nekaterim društvom ali pod določenimi pogoji in pri določenih okoliščinah določil v lastninjenju športnih objektov še ugodnejše mesto, ali bi bilo mogoče in primerno uzakoniti kriterije za to, kateri športni objekti so lahko določeni kot objekti občinskega pomena, in ali naj bi bila uzakonjena tudi možnost, da nekateri športni objekti preidejo iz družbene lastnine v državno, ocenjuje Ustavno sodišče kot vprašanja večje ali manjše primernosti in se zato vanja ne spušča. 25. Pravilno razlaganje določb 64. člena ZSpo, kot ugotavlja že tretji pobudnik sam, ne dopušča razumevanja, da gre za kakršenkoli prehod lastnine od lastnika - zasebne pravne ali fizične osebe - na lokalno skupnost. Zato določbam, ki jih iz previdnosti izpodbija, v tem smislu ni mogoče očitati, da so nejasne in da upravičeno vzbujajo negotovost, zaradi česar bi lahko bile v neskladju z načeli pravne države (2. člen Ustave). C. 26. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21. in 25 člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnica in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Odločbo je sprejelo soglasno. P r e d s e d n i c a : dr. Dragica Wedam-Lukić Vrsta zadeve: ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov

11 Vrsta akta: zakon Vlagatelj: Športna unija Slovenije, Ljubljana in drugi Datum vloge: Datum odločitve: Vrsta odločitve: odločba Vrsta rešitve: zavrženje Objava: Uradni list RS, št. 27/2002 in OdlUS XI, 26 Dokument: US21241

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-55/03 ECLI: ECLI:SI:USRS:2004:U.I.55.03 Akt: Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-326/00, U-I-295/00 ECLI: ECLI:SI:USRS:2003:Up.326.00 Akt: Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 153/99 z dne 22. 6. 2000 Zakon o sanaciji in prenehanju

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-311/18, U-I-125/18 ECLI: ECLI:SI:USRS:2018:Up.311.18 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 695/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-159/11 ECLI: ECLI:SI:USRS:2011:U.I.159.11 Akt: Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 popr., 123/08, 28/10 in 49/11) (ZPCP), 11. odst. in 12. odst. 102.

Prikaži več

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1 Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: 15. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 15. julija 2019 sklenilo: 1. Ustavna pritožba zoper

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-20/05 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:Up.20.05 Akt: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. P 449/2002 z dne 6. 5. 2004 Izrek: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-39/95 ECLI: ECLI:SI:USRS:1998:U.I.39.95 Akt: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, št. 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna

Prikaži več

Sklep

Sklep REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: Mp-1/07-16 - Datum: 17. 1. 2008 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pritožbi Antona Zakrajška, Velike Lašče, ki ga zastopa Marjeta Šinkovec,

Prikaži več

Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus u

Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus u Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: 22. 6. 2017 SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavnih pritožb, ki so jih vložile družbe Pozavarovalnica

Prikaži več

Sklep

Sklep REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-240/07-15 Datum: 9. 7. 2009 SKLEP Ustavno sodišče je v postopku za začetek postopka za preizkus pobud Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki jo zastopa

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-1025/12 ECLI: ECLI:SI:USRS:2013:Up.1025.12 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 181/2012 z dne 23. 8. 2012 Izrek: Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-200/13 ECLI: ECLI:SI:USRS:2014:Up.200.13 Akt: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 Izrek: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 se razveljavi

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-137/10 ECLI: ECLI:SI:USRS:2010:U.I.137.10 Akt: Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 uradno prečiščeno besedilo) (ZUODNO) Akt Predsednika

Prikaži več

OdloĊba

OdloĊba REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-219/09-18 Datum: 5. 5. 2010 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji

Prikaži več

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d.,

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: 4. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Žibret,

Prikaži več

Številka: U-I-181/16-18 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Državnega sveta, na seji 15.

Številka: U-I-181/16-18 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Državnega sveta, na seji 15. Številka: U-I-181/16-18 Datum: 15. 11. 2018 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Državnega sveta, na seji 15. novembra 2018 odločilo: Drugi stavek prvega odstavka

Prikaži več

Številka: Up-672/16-24 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. B., C., ki ga zastopa Tomaž Križman, o

Številka: Up-672/16-24 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. B., C., ki ga zastopa Tomaž Križman, o Številka: Up-672/16-24 Datum: 13. 3. 2019 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. B., C., ki ga zastopa Tomaž Križman, odvetnik v Ljubljani, na seji 13. marca 2019 odločilo:

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Številka: Up-335/17-10 U-I-56/17-9 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribo

Številka: Up-335/17-10 U-I-56/17-9 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribo Številka: Up-335/17-10 U-I-56/17-9 Datum: 6. 7. 2017 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Primec, Lah & Jambrovič,

Prikaži več

Od RTV Slovenija bomo zahtevali najmanj 600 evrov povrnitve že plačanega RTV prispevka + obresti + odškodnino!

Od RTV Slovenija bomo zahtevali najmanj 600 evrov povrnitve že plačanega RTV prispevka + obresti + odškodnino! Od RTV Slovenija bomo zahtevali najmanj 600 evrov povrnitve že plačanega RTV prispevka + obresti + od Spoštovani! Kot že rečeno, se cenzura in diskriminacija drugače mislečih v Sloveniji dogaja že dolgo

Prikaži več

Številka: U-II-1/15-24 Datum: PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA MAG. MIROSLAVA MOZETIČA K ODLOČBI ŠT. U-II-1/15 Z DNE Glaso

Številka: U-II-1/15-24 Datum: PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA MAG. MIROSLAVA MOZETIČA K ODLOČBI ŠT. U-II-1/15 Z DNE Glaso Številka: U-II-1/15-24 Datum: 19. 10. 2015 PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA MAG. MIROSLAVA MOZETIČA K ODLOČBI ŠT. U-II-1/15 Z DNE 28. 9. 2015 1. Glasoval sem za sprejem odločbe št. U-II-1/15 z dne 28.

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-174/94 Datum: O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Ivice Radja i

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-174/94 Datum: O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Ivice Radja i REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-174/94 Datum: 23.9.1998 O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Ivice Radja iz Velenja, Lojzeta Cafute iz Seţane, Igorja Čurina

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-278/18 ECLI: ECLI:SI:USRS:2019:Up.278.18 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 180/2017 z dne 6. 12. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

Številka: Up-278/18-11 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Peter del Cott, Lju

Številka: Up-278/18-11 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Peter del Cott, Lju Številka: Up-278/18-11 Datum: 8. 4. 2019 SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Peter del Cott, Ljubljana, ki ga zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljubljani,

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

Datum:

Datum: Številka: 090-107/2011/ Datum: 27. 10. 2011 Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu

Prikaži več

OBČINA DESTRNIK Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, Gradivo za 10. točko dnevnega reda Predlagatelj: Župan Zadeva: Seznanitev z

OBČINA DESTRNIK Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, Gradivo za 10. točko dnevnega reda Predlagatelj: Župan Zadeva: Seznanitev z OBČINA DESTRNIK Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 18. 12. 2014 Gradivo za 10. točko dnevnega reda Predlagatelj: Župan Zadeva: Seznanitev z sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije Poročevalec/ka:

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

zakonitost izdajanja obvestil o prekrških

zakonitost izdajanja obvestil o prekrških Zakonitost izdajanja obvestil o prekrških s strani kontrolorjev javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 20.10.2014 Zavod UP, zavod za upravno poslovanje Jure Trbič MNENJE GLEDE ZAKONITOSTI

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-265/96 Datum: O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti vprašanj, vs

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-265/96 Datum: O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti vprašanj, vs REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-265/96 Datum: 31.7.1996 O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti vprašanj, vsebovanih v zahtevah za razpis referenduma, začetem

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna uprava 2. stopnja 1 1 Vrsta predmeta / Course type

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Dopis / Urgenca - prednostna obravnava

Dopis / Urgenca - prednostna obravnava Številka: U-I-349/18-7 Mp-1/18-31 Mp-2/18-30 Datum: 29. 11. 2018 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku, začetem s sklepom Ustavnega sodišča, in v postopkih odločanja o pritožbah Zorana Božiča, Nova Gorica,

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Številka: U-I-393/18-29 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Občinskega svet

Številka: U-I-393/18-29 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Občinskega svet Številka: U-I-393/18-29 Datum: 25. 4. 2019 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Občinskega sveta Občine Braslovče in Občinskega sveta Občine Polzela,

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA SEVNICA Sedež organa: GLAVNI TRG 19A, 8290 SEVNICA Spletni naslov kataloga www.obcina-sevnica.si informacij

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: Občina Ajdovščina Sedež organa: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina Spletni naslov kataloga http:www.ajdovscina.si

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV KATALOGA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA: WWW.LEX-LOCALIS.INFO

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

Uradni list RS - 73/1997, Uredbeni del

Uradni list RS - 73/1997, Uredbeni del URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE LIST Stran 5709 R E P U B L I K E S L O V E N I J E Številka 73 Ljubljana, petek 28. novembra 1997 Cena 880 SIT ISSN 1318-0576 Leto VII PREDSEDNIK REPUBLIKE 3493. Na podlagi

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Revizijsko poročilo Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija Revizijsko poročilo Pravilnost

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-86/96 Datum: O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-86/96 Datum: O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-86/96 Datum: 12.12.1996 O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo 47 pobudnikov, ki jih zastopa Carmen Dobnik,

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

Številka: Up-217/15-13 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi družbe STRABAG AG, Republika Avstrija, Pod

Številka: Up-217/15-13 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi družbe STRABAG AG, Republika Avstrija, Pod Številka: Up-217/15-13 Datum: 7. 7. 2016 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi družbe STRABAG AG, Republika Avstrija, Podružnica Ljubljana, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

Uradni list RS 027/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 027/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

Ustavno sodišče je na predlog Podjetja FINSA -Finančni inženiring in svetovanje p.o., Ljubljana, in Podjetja Emona Merkur, trgovina na drobno d.d., Lj

Ustavno sodišče je na predlog Podjetja FINSA -Finančni inženiring in svetovanje p.o., Ljubljana, in Podjetja Emona Merkur, trgovina na drobno d.d., Lj Ustavno sodišče je na predlog Podjetja FINSA -Finančni inženiring in svetovanje p.o., Ljubljana, in Podjetja Emona Merkur, trgovina na drobno d.d., Ljubljana, ki ju zastopa Anton Marolt, odvetnik v Ljubljani;

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-518/17 ECLI: ECLI:SI:USRS:2018:Up.518.17 Akt: Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 47551/2016 z dne 6. 4. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. II

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20)

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 28. maja 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB)

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Številka: U-I-28/16-28 Datum: ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNICE DR. JADRANKE SOVDAT K ODLOČBI ŠT. U-I-28/16 Z DNE , KI SE MU PRID

Številka: U-I-28/16-28 Datum: ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNICE DR. JADRANKE SOVDAT K ODLOČBI ŠT. U-I-28/16 Z DNE , KI SE MU PRID Številka: U-I-28/16-28 Datum: 2. 6. 2016 ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNICE DR. JADRANKE SOVDAT K ODLOČBI ŠT. U-I-28/16 Z DNE 12. 5. 2016, KI SE MU PRIDRUŽUJE SODNICA DR. DUNJA JADEK PENSA I. 1. "[T]isti,

Prikaži več