ABANKA D

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ABANKA D"

Transkripcija

1 SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod reg. št. vložka: 1/02828/00, transakcijski račun: SI , BIC-koda: ABANSI2X, identifikacijska številka za DDV: SI , matična številka: , spletni naslov: naslov e-pošte: Delovni dan: Plemenita kovina: plemenitimi kovinami in je dostopna v poslovalnicah ter na spletnem mestu; je vsak dan od ponedeljka do petka, razen dni, ki so na podlagi veljavnih predpisov določeni kot dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji; naložbene palice ali naložbeni kovanci iz zlata, srebra, platine in paladija, ki so predmet pogodbe o prodaji ali nakupu plemenite kovine, s čistino najmanj 900 tisočink ter v obliki in masi, kot je to določeno v katalogu; 2. člen ABANKA d.d. (v nadaljevanju: banka) ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev hrambe vrednostnih papirjev in druge storitve, povezane s hrambo, oddajanje sefov, trgovanje s plemenitimi kovinami za račun banke in trgovanje za račun strank s tujimi plačilnimi sredstvi. Za nadzor nad banko v zvezi z opravljanjem storitev poslovanja s plemenitimi kovinami je pristojna Banka Slovenije. Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti stranke in banke pri poslovanju s plemenitimi kovinami in so sestavni del pogodbenega razmerja o odprtju in vodenju računa za hrambo plemenitih kovin. POMEN IZRAZOV 3. člen Izrazi v teh splošnih pogojih pomenijo: Splošni pogoji: Banka: so vsakokrat veljavni Splošni pogoji za poslovanje s plemenitimi kovinami, ki so dostopni v poslovalnicah in na spletnem mestu; je ABANKA d.d.; Pogodba: je vsaka od pogodb sklenjenih za poslovanje s plemenitimi kovinami; Poslovalnica: Odkupno mesto: Katalog: Stranka: Hrambni račun plemenitih kovin: Spletno mesto: Stanje: Tarifa: so poslovalnice in sedež banke, kjer banka opravlja posle s plemenitimi kovinami, seznam je dostopen na spletnem mestu banke; so poslovalnice in sedež banke, kjer banka odkupuje plemenite kovine, seznam je dostopen na spletnem mestu banke; je katalog izdelkov plemenitih kovin, ki jih banka prodaja/odkupuje in je strankam na voljo v poslovalnicah ter objavljen tudi na spletnem mestu banke; je pravna ali fizična oseba, ki je z banko sklenila eno izmed pogodb za poslovanje s plemenitimi kovinami; je račun hrambe plemenitih kovin stranke, odprt pri banki; je spletno mesto banke, dostopno na naslovu je stanje plemenitih kovin na hrambnem računu plemenitih kovin, ki je lahko večje ali enako 0; je vsakokrat veljavna tarifa banke, ki določa vrsto, višino in način plačevanja nadomestil v zvezi z uporabo storitev poslovanja s Omejitev dnevne porabe: je najvišja omejitev seštevka vseh dvigov z računa plemenitih kovin v enem dnevu; 4. člen Banka posluje s plemenitimi kovinami navedenimi v katalogu. 5. člen Banka poslovanje s plemenitimi kovinami opravlja v poslovalnicah. 6. člen Pred sklenitvijo pogodbe za poslovanje s plemenitimi kovinami mora stranka banki predložiti naslednjo dokumentacijo: a. dokumentacijo in podatke, na podlagi katere se lahko opravi pregled stranke in pooblaščenca/ev in zastopnika/kov, ob upoštevanju vseh vsakokrat veljavnih predpisov, vključno s predpisi, ki urejajo preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma; b. dokumentacijo, iz katere izhajajo podatki, potrebni za vpis v register hrambnih računov plemenitih kovin; c. vso ostalo dokumentacijo, ki je navedena na vlogi za odprtje hrambnega računa. 7. člen Če je podan sum, da je pri poslovanju s plemenitimi kovinami prišlo do kaznivega dejanja ali poskusa kaznivega dejanja, lahko banka o tem obvesti policijo, kateri tudi izroči plemenito kovino. ODKUP IN PRODAJA PLEMENITIH KOVIN PRODAJA PLEMENITE KOVINE Splošne določbe 8. člen Predmet pogodbe Banka se zaveže stranki izročiti plemenito kovino navedeno v pogodbi določene vrste, količine in čistine plemenite kovine. Stranka se zaveže banki plačati pogodbeno ceno v pogodbenem roku. 9. člen Pogodbena cena Pogodbena cena je prodajna cena, ki velja v trenutku podpisa pogodbe o prodaji plemenite kovine. Prodajna cena je stranki na voljo v poslovalnicah in je objavljena tudi na spletnem mestu banke. ABANKA d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana, Reg. št. vl. pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 1/02828/00, Matična številka: , Osnovni kapital: ,00 EUR, Identifikacijska številka za DDV: SI

2 Prodajna cena se lahko spreminja večkrat dnevno. 10. člen Plačilo kupnine Stranka je dolžna plačati kupnino v roku dveh delovnih dni po sklenitvi pogodbe o prodaji plemenite kovine. Banka lahko ob sklenitvi pogodbe o prodaji plemenite kovine zahteva, da stranka položi del ali celotno kupnino kot predujem. V tem primeru se šteje, da je pogodba sklenjena, ko je položen zahtevani predujem. 11. člen Pridobitev lastninske pravice Stranka pridobi lastninsko pravico na plemeniti kovini, ko ji je plemenita kovina izročena v posest. Pogodba o prodaji plemenitih kovin 12. člen Izročitev plemenite kovine Banka izroči stranki plemenito kovino v poslovalnici, kjer je sklenila pogodbo o prodaji plemenite kovine, razen če se pogodbeni stranki pisno ne dogovorita drugače. Pogoj za izročitev je plačilo celotne pogodbene cene. Če banka ob podpisu pogodbe plemenite kovine nima na zalogi, jo stranki izroči najkasneje v roku 60 dni od podpisa pogodbe. O datumu izročitve banka obvesti stranko. Če stranka ne prevzame plemenite kovine najkasneje v roku 7 dni po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka, je dolžna plačati banki stroške hrambe v skladu s tarifo. Če stranka ne prevzame plemenite kovine v roku 30 dni po prejemu obvestila iz drugega odstavka tega člena ali v 90 dneh od sklenitve pogodbe o prodaji plemenite kovine, lahko banka odstopi od pogodbe o prodaji plemenite kovine in stranki plemenito kovino odkupi po odkupni ceni, veljavni v trenutku odstopa od pogodbe, pomnoženi s korekcijskim faktorjem 0,95. računa, kamor banka nakaže morebiten ostanek pogodbene cene. Prodaja na podlagi pogodbe o prodaji in hrambi plemenitih kovin 13. člen Izročitev plemenite kovine Banka izroči stranki plemenito kovino tako, da jo položi na hrambni račun. Pogoj za izročitev je plačilo celotne pogodbene cene. Če banka ob podpisu pogodbe plemenite kovine nima na zalogi, jo stranki izroči najkasneje v roku 60 dni od podpisa pogodbe. O datumu izročitve banka obvesti stranko. ODKUP PLEMENITE KOVINE Splošne določbe 14. člen Banka ne jamči za odkup plemenite kovine, ki jo je stranka kupila pri banki in lahko kadar koli preneha z odkupovanjem plemenitih kovin. 15. člen Predmet pogodbe Stranka se zaveže banki izročiti plemenito kovino v pogodbi določene vrste, količine in čistine plemenite kovine, banka pa se zaveže stranki v pogodbenem roku plačati pogodbeno ceno. Pogodbena cena 16. člen Pogodbena cena je odkupna cena, ki velja v trenutku podpisa pogodbe o prodaji plemenite kovine. Odkupna cena je stranki na voljo v poslovalnicah in je objavljena na spletnem mestu banke. Odkupna cena se lahko spreminja večkrat dnevno. Odkup na podlagi Pogodbe o odkupu plemenitih kovin 17. člen Banka na odkupnih mestih odkupuje plemenite kovine navedene v Katalogu, katere odkupna vrednost ne presega ,00 evrov. Plemenite kovine, navedene v Katalogu, katerih odkupna vrednost presega ,00 evrov, odkupuje samo na podlagi posebnega dogovora s stranko. 18. člen Preverjanje kakovosti plemenite kovine Banka pred sklenitvijo pogodbe o odkupu plemenite kovine preveri kakovost, čistino, maso in druge lastnosti plemenite kovine. Banka lahko v petih delovnih dneh po sklenitvi pogodbe dodatno preveri kakovost, čistino, maso in druge lastnosti plemenite kovine. Če banka po dodatnem pregledu ugotovi, da plemenita kovina ne ustreza v pogodbi določenim lastnostim, lahko odstopi od pogodbe o nakupu plemenite kovine in o tem obvesti stranko s priporočeno poštno pošiljko. Ob tem banka stranki določi rok za prevzem plemenite kovine, ki ne sme biti krajši od petih delovnih dni. obvestilu iz drugega odstavka tega člena lahko banka plemenito kovino odkupi po odkupni ceni veljavni v trenutku odkupa pomnoženi s faktorjem čistine plemenite kovine (odkupna cena je določena za čistino 0,999) in s korekcijskim faktorjem 0, člen Banka stranki nakaže pogodbeno ceno v roku petih delovnih dni po sklenitvi pogodbe o odkupu plemenite kovin na transakcijski račun naveden v pogodbi. Če banka odstopi od pogodbe, stranki ne nakaže pogodbene cene ampak morebiten znesek določen v četrtem odstavku prejšnjega člena, zmanjšan za dejanske stroške preverjanja čistine. Če odkupna cena iz četrtega odstavka prejšnjega člena ne zadošča za plačilo dejanskih stroškov preverjanja čistine, se stranka zaveže razliko plačati v roku petih delovnih dni po prejemu obvestila banke. Odkup na podlagi Pogodbe o odkupu plemenitih kovin s hrambnega računa 20. člen Pogodbo o odkupu plemenite kovine lahko stranka sklene v katerikoli izmed poslovalnic. Pogodbeno ceno banka nakaže stranki najpozneje naslednji delovni dan po podpisu pogodbe o odkupu, na transakcijski račun naveden pogodbi, če je bila pogodba sklenjena na delovni dan do ure, drugače pa najkasneje v roku dveh delovnih dni. HRAMBA PLEMENITIH KOVIN, POSTOPKI TER NAČIN UPORABE IN VODENJA RAČUNA HRAMBE PLEMENITIH KOVIN 21. člen Stranka lahko pri banki položi plemenite kovine iz kataloga, banka pa se zaveže stranki vrniti enako količino plemenitih kovin enake gramature, čistine in kovnice plemenite kovine, kot jih je prejela v hrambo (nepristna hramba). Odprtje računa 22. člen

3 Stranka ima lahko pri banki samo en račun hrambe plemenitih kovin. VODENJE RAČUNA HRAMBE PLEMENITIH KOVIN 23. člen Banka vodi račun hrambe plemenitih kovin kot račun, na katerem se lahko vodijo različne vrste plemenitih kovin, znotraj določene vrste plemenite kovine pa različni produkti te plemenite kovine. Banka izvaja transakcije na hrambnem računu na podlagi nalogov, ki morajo biti podpisani v poslovalnici pred bančnim uslužbencem. Polog plemenite kovine na hrambni račun Polog na podlagi sklenjene pogodbe o prodaji in hrambi plemenitih kovin 24. člen Šteje se, da je polog na podlagi sklenjene pogodbe o prodaji in hrambi plemenitih kovin opravljen, ko banka pošlje obvestilo iz četrtega odstavka 13. člena teh splošnih pogojev. Fizični polog plemenite kovine 25. člen Stranka lahko naredi polog na odkupnih mestih. 26. člen Preverjanje kakovosti plemenite kovine Banka pred pologom preveri kakovost, čistino, maso in druge lastnosti plemenite kovine. Banka lahko v petih delovnih dneh po pologu dodatno preveri kakovost, čistino, maso in druge lastnosti plemenite kovine. Če banka po dodatnem pregledu ugotovi, da plemenita kovina ne ustreza v pogodbi določenim lastnostim, lahko zavrne polog in o tem obvesti stranko s priporočeno poštno pošiljko. Ob tem banka stranki določi rok za prevzem plemenite kovine, ki ne sme biti krajši od petih delovnih dni. obvestilu iz drugega odstavka tega člena, lahko banka plemenito kovino odkupi po odkupni ceni veljavni v trenutku odkupa pomnoženi s faktorjem čistine plemenite kovine (odkupna cena je določena za čistino 0,999) in s korekcijskim faktorjem 0,95 zmanjšani za dejanske stroške preverjanja čistine. računa, kamor banka nakaže morebiten ostanek odkupne cene iz prejšnjega odstavka. Če kupnina iz prejšnjega odstavka tega člena ne zadošča za plačilo dejanskih stroškov preverjanja čistine, se stranka zaveže razliko plačati v roku petih delovnih dni po prejemu obvestila banke. Šteje se, da je polog opravljen, ko banka pošlje obvestilo o opravljenem pologu. Banka se zavezuje takšno obvestilo poslati najkasneje v roku petih delovnih dni po izročitvi plemenite kovine. Dvig plemenite kovine s hrambnega računa plemenitih kovin 27. člen Stranka lahko v enem dnevu zahteva izročitev v posest in last plemenite kovine katere prodajna vrednost ne presega ,00 evrov. Banka se zaveže stranki izročiti plemenito kovino najkasneje v roku petih delovnih po prejemu veljavnega zahtevka za dvig plemenite kovine. 28. člen Neizvršitev naloga za dvig Banka lahko zavrne nalog za dvig plemenitih kovin s hrambnega računa če: - stranka na hrambnem računu plemenitih kovin nima ustreznega kritja v količini in enotah plemenitih kovin, ki jih je navedla na nalogu ali - nalog za dvig presega znesek ,00 evrov ali - ima banka do stranke zapadle terjatve. Banka lahko začasno odloži dvig plemenitih kovin s hrambnega računa: - v primeru obstoja utemeljenih in resnih razlogov zaradi katerih je treba izvedbo dviga začasno odložiti. 29. člen Preklic naloga za dvig Stranka lahko nalog za dvig prekliče, če je zahteva za preklic oddana isti delovni dan, kot nalog za dvig. Prenos plemenite kovine med hrambnimi računi znotraj banke 30. člen Stranka lahko kadarkoli zahteva prenos plemenite kovine iz svojega hrambnega računa na hrambni račun druge stranke. 31. člen Zastava Stranka lahko terjatev do banke na izročitev plemenite kovine na hrambnem računu v celoti ali delno zastavi v korist banke kot zastavne upnice. 32. člen Obveščanje Banka bo stranko o stanju na hrambnem računu obveščala ob vsaki transakciji in enkrat letno do 31. januarja. Stranka lahko izbere način prejemanja izpiskov: - v matični poslovalnici banke, - po pošti. Stranka, ki izbere način prejemanja izpiskov v matični poslovalnici banke, se zavezuje, da bo izpisek mesečno prevzemala. Stranka, ki izbere način prejemanja izpiskov po pošti, se zavezuje, da bo nemudoma sporočila banki, če izpiska ne bo prejela. Stranka se zavezuje, da bo takoj po prejemu izpiska preverila vse izvedene transakcije in ali je začetno stanje plemenitih kovin na hrambnem računu enako končnemu stanju plemenitih kovin na predhodnem izpisku stanja na hrambnem računu ter najpozneje osmi delovni dan po prejemu izpiska banko obvestila, če obstaja kakršna koli nepravilnost v zvezi s transakcijami na hrambnem računu ali, če v roku iz prvega odstavka tega člena izpiska ni prejela. NADOMESTILA 33. člen Banka stranki zaračunava nadomestila v zvezi z izvajanjem storitev poslovanja s plemenitimi kovinami v vrsti, višini, rokih in na način, določen v veljavni Tarifi. Banka ima nadalje pravico, da pobota katerokoli terjatev do stranke s katerokoli strankino terjatvijo do banke. Stranka svojih terjatev do banke, brez njenega izrecnega pisnega soglasja, ne sme pobotati s katero koli obveznostjo banke do nje. Stranka pooblašča banko, da ob zapadlosti v breme njenega transakcijskega računa navedenega na pogodbi plačuje nadomestila iz prvega odstavka tega člena. Če iz katerega koli razloga ne bo mogoče izvršiti plačila, se stranka zaveže sama poravnati vse obveznosti na podlagi poslanega računa. Če na transakcijskem računu ni kritja za poplačilo terjatev banke, stranka dovoljuje banki, da se poplača iz katerega koli drugega denarnega dobroimetja, ki ga ima stranka na računih pri banki. Če ima banka zapadle terjatve do stranke, stranka pooblašča banko, da lahko banka najmanjšo možno količino plemenitih kovin, ki zadošča za plačilo teh zapadlih terjatev, odkupi po odkupni ceni veljavni v trenutku odkupa pomnoženi s korekcijskim faktorjem 0,95. Banka znesek iz prejšnjega odstavka pobota z zapadlimi terjatvami, morebiten ostanek pogodbene cene pa nakaže na transakcijski račun iz tretjega odstavka tega člena. POOBLAŠČENCI 34. člen

4 Stranka lahko za: polog plemenih kovin na hrambi račun, dvig plemenih kovin iz hrambnega računa, prenos plemenih kovin iz hrambnega računa na drug hrambni račun pooblasti eno ali več poslovno sposobnih fizičnih oseb (največ 3): - s pisnim pooblastilom za poslovanje s hrambnim računom plemenitih kovin, ki ga stranka podpiše v prisotnosti bančnega delavca ali - s pisnim pooblastilom, na katerem je podpis stranke overjen pri notarju ali na upravni enoti. Pisno pooblastilo mora vsebovati vse podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti in preveriti istovetnost pooblaščenca, vključno z vsemi podatki, ki jih zahtevajo predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Pooblaščenec mora pooblastilo sprejeti in potrditi, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji. Pooblastilo velja do pisnega preklica stranke. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK OBVEZNOSTI STRANKE IN POOBLAŠČENCEV 35. člen Stranka se zavezuje, da bo: - s temi splošnimi pogoji seznanila vse svoje pooblaščence; - banko takoj obvestila o vseh ugotovljenih nepravilnostih; - nemudoma obvestila banko o spremembi njenega ali pooblaščenčevega imena, priimka, stalnega oziroma začasnega prebivališča ter drugih podatkov, ki se nanašajo na hrambni račun in so navedeni v vlogi za odprtje hrambnega računa; - takoj po prejemu preverila vsako obvestilo in banko takoj obvestila o morebitnih nepooblaščenih transakcijah. OBVEZNOSTI BANKE 36. člen Banka se zavezuje: - da bo skladno s temi splošnimi pogoji in veljavnimi predpisi izvedla vse pravilno izpolnjene naloge stranke v določenih rokih; - da bo vse podatke, dejstva in okoliščine, za katere je izvedela pri opravljanju storitev za stranko in pri poslovanju s stranko, štela za zaupne in za poslovno skrivnost. Banka bo navedene podatke, dejstva in okoliščine razkrila le v primerih, v obsegu in na način, kot to določajo veljavni predpisi. OSTALE DOLOČBE Odgovornost za škodo 37. člen Banka odgovarja le za škodo, ki je bila povzročena namerno ali iz hude malomarnosti. Odgovornost banke za morebitno povzročeno škodo je omejena le do višine navadne škode. Banka ne odgovarja za morebitno nepremoženjsko škodo. V primeru odkritja napak in nepravilnosti oziroma v primeru nastanka škode, mora stranka nastopiti z ustreznim ukrepom za zmanjšanje škode. Pritožbe in reševanje sporov 38. člen Morebitne spore, nesoglasja ali pritožbe v zvezi z opravljanjem storitev v skladu s temi splošnimi pogoji bosta stranka in banka reševali sporazumno. Pritožbo v zvezi z opravljeno storitvijo banke lahko stranka ali pooblaščenec posreduje banki osebno, po pošti na naslov banke, prek brezplačne telefonske številke banke ( ), prek spletnega mesta ali na elektronski naslov Če se stranka ali pooblaščenec z odločitvijo banke o pritožbi ne strinja ali, če v 15 dneh ne prejme odgovora banke na pritožbo, ima pravico pisno pritožbo nasloviti na Poravnalni svet Združenja bank Slovenije, Šubičeva 2, 1000 Ljubljana. Kljub pritožbi na Poravnalni svet Združenja bank Slovenije ima stranka pravico vložiti tožbo za rešitev spora pri pristojnem sodišču. Za reševanje vseh morebitnih sporov, ki bi nastali na podlagi teh splošnih pogojev in jih stranka in banka ne bi uspela rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ne glede na določilo o pristojnosti sodišča v Ljubljani pa lahko banka po svoji izbiri začne sodni postopek zoper stranko pred katerim koli drugim pristojnim sodiščem. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev 39. člen Banka lahko spreminja, dopolnjuje ali sprejme nove splošne pogoje, ki v celoti ali delno nadomestijo te splošne pogoje, o čemer bo seznanila stranko najmanj 15 dni pred predlaganim dnem začetka uporabe spremenjenih ali novih pogojev v izpiskih prometa in stanja na hrambnem računu. Stranka se zaveže, da bo o spremembah, dopolnitvah ali novih splošnih pogojih seznanila pooblaščenca. Vsakokrat veljavne splošne pogoje bo banka objavila v vseh svojih poslovalnicah, ki poslujejo s plemenitimi kovinami in na sedežu banke ter na spletnem mestu banke. Stranka, ki s spremembami ali dopolnitvami splošnih pogojev ali z novimi splošnimi pogoji, ki bi nadomestili te ne soglaša, je dolžna do dneva pred predlaganim datumom začetka veljavnosti spremenjenih, dopolnjenih ali novih splošnih pogojev, pisno odpovedati pogodbo o hrambi plemenitih kovin, kakor je določeno v teh splošnih pogojih, sicer se šteje, da spremembe, dopolnitve oziroma nove splošne pogoje sprejema. Smiselno enako velja tudi za spremembe oziroma dopolnitve Tarife banke, ki določajo nadomestila za poslovanje s hrambnim računom za plemenite kovine. ODPOVED POGODBE O ODPRTJU IN VODENJU RAČUNA HRAMBE PLEMENITIH KOVIN 40. člen Stranka ali banka lahko kadar koli enostransko pisno odpove pogodbo o odprtju in vodenju računa hrambe plemenitih kovin z enomesečnim odpovednim rokom. Banka lahko odpove pogodbo brez odpovednega roka, če stranka: - niti po opominu ne poravna svojih obveznosti do banke iz naslova poslovanja s plemenitimi kovinami; - krši določila teh splošnih pogojev, sklenjene pogodbe ali veljavnih predpisov in s kršitvami nadaljuje kljub opozorilu, ali kršitev ne odpravi v roku, ki ga določi banka; - takoj pisno ne sporoči banki vsake spremembe njegovih podatkov ali okoliščin, ki bi lahko vplivale na sklenitev ali izvrševanje pogodbe; - banki posreduje neresnične podatke; - če več kot 6 mesecev ni transakcij na hrambnem računu plemenitih kovin in je račun prazen. Obvestilo o odpovedi banka posreduje stranki pisno. Stranka je dolžna prevzeti plemenite kovine na hrambnem računu v 30 dneh po prejemu prenehanja veljavnosti pogodbe. obvestilu iz drugega odstavka tega člena lahko banka plemenito kovino odkupi po odkupni ceni, veljavni v trenutku odkupa, pomnoženi s korekcijskim faktorjem 0,95. računa, kamor banka nakaže morebiten ostanek odkupne cene iz prejšnjega odstavka po plačilu vseh zapadlih obveznosti stranke do banke. 41. člen Z dnem prenehanja pogodbe o hrambnem računu zapadejo v plačilo vse do tedaj nastale obveznosti.

5 44. člen Razno 42. člen Opozorilo strankam Naložbe v plemenite kovine so tvegane, saj lahko stranka zaradi neugodnih tržnih razmer, odvisnih od razmer na trgih plemenitih kovin, valut in drugih trgih, razmer na svetovnih trgih kapitala ter drugih dejavnikov, pri prodaji plemenitih kovin iztrži nižjo ceno, kot je zanje plačala pri nakupu. Posli s plemenitimi kovinami niso enaki bančnim depozitom. Pri nakupu plemenitih kovin stranka prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji dobila manj, kot je plačala ob nakupu. Banka ne svetuje strankam pri odločitvi o nakupu ali prodaji plemenitih kovin, temveč je naložbena odločitev izključno rezultat strankine lastne presoje. Nobeno mnenje, stališče, pojasnilo ali katera koli druga informacija, ki jo stranki posredujejo osebe, zaposlene v banki, se ne more šteti za naložbeno svetovanje oz. za priporočilo za sklenitev pogodbe o nakupu ali prodaji plemenitih kovin in banka ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo, ki jo utrpi stranka. Terjatve stranke do banke iz storitev, ki so predmet teh splošnih pogojev, ne sodijo med zajamčene vloge v skladu z Zakonom o bančništvu. 43. člen Prenehanje opravljanja storitev Banka si pridržuje pravico, da kadar koli preneha opravljati vse ali le nekatere storitve, določene v teh splošnih pogojih. Zlasti lahko banka preneha odkupovati plemenite kovine in ne jamči strankam, da bo odkupila plemenite kovine, ki so jih stranke kupile pri banki. Če stranka ne plača katere koli zapadle terjatve, ki jo ima banka do nje iz naslova opravljanja storitev plemenitih kovin, tečejo na vse zapadle terjatve zakonske zamudne obresti od dneva zamude do plačila. Osebni in drugi podatki o strankah 45. člen Banka v skladu z veljavno zakonodajo zbira, vodi, obdeluje in hrani podatke, povezane z opravljanjem storitev, določenih v teh splošnih pogojih. Stranka dovoljuje, da lahko banka njene osebne in druge podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za naslednje namene: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in obveščanje strank o morebitnih napakah pri storitvah Banka bo osebne podatke stranke uporabljala za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenih razmerij, določenih v teh splošnih pogojih ter za izpolnjevanje obveznosti poročanja državnim organom, ki temeljijo na zakonu. KONČNE DOLOČBE Osebni in drugi podatki o strankah 46. člen Sestavni del teh splošnih pogojev je Tarifa banke v delu, ki se nanaša na poslovanje s plemenitimi kovinami. Ti splošni pogoji veljajo od in so na voljo poslovalnicah in na spletnem mestu banke. V Ljubljana, Zamudne obresti

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_ V-PV-maj-2-2018 SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO VISA 1. UVODNE DOLOČBE Izdajatelj teh splošnih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

SPP Net StikPRO_2014

SPP Net StikPRO_2014 SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO ELEKTRONSKE BANKE Net.StikPRO 1. UVOD Predmetni splošni pogoji (v nadaljevanju SPP Net.StikPRO) so sestavni del splošnih pogojev vodenja transakcijskega računa in opravljanja

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV KREDITA Fizične osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 22.05.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Priimek in ime: Datum rojstva: Naslov stalnega prebivališča: Naslov

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZVEZDE PLEŠEJO (za uporabnike T2) SPREMEMBA: v trajanju glasovanja, opredeljeno v točki 1. pod OPIS STORITVE. 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba PRODAJNA POGODBA»Vzorec prodajne pogodbe poslovnih prostorov/2017«, ki jo dogovorita in skleneta: Prodajalec: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: 6762905000; Davčna št.: SI45405387 UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana p.p. 2023 tel.: 031/359-569 e-pošta: upravitelj@rfp.si

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja borzno posredniške hiše

Splošni pogoji poslovanja borzno posredniške hiše SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA S FINANČNIMI INSTRUMENTI ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK Pravila nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: pravila) I. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo,

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE 1. Splošni del 1.1. Uvodne določbe Izdajatelj teh splošnih pogojev je Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska

Prikaži več

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta pravila določajo način in pogoje sodelovanja v telefonskem

Prikaži več

Gramiz d.d._vabilo_Dol_

Gramiz d.d._vabilo_Dol_ GRAMIZ Gradbeno podjetje d.d. Kočevje v stečaju, Kočevje Ob mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje MŠ: 5129702000, DŠ: 49311506 Okrožno sodišče v Ljubljani Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Dne, 8.10.2014 Opr.št.:

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti, NLB d.d. I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Splošne informacije o banki in storitvah (1) Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

NEPREMIČNINE - REAL ESTATES Posredništvo, svetovanje, trgovina Šmarska cesta 5b, 6000 KOPER gsm

NEPREMIČNINE - REAL ESTATES Posredništvo, svetovanje, trgovina Šmarska cesta 5b, 6000 KOPER gsm sprejema na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju ZNPosr-UPB1, Ur.l.RS, 72/2006, 49/11 naslednje SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA pri posredovanju v prometu z nepremičninami 1. UVODNE DOLOČBE 1.1 S Splošnimi

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več