POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV"

Transkripcija

1 Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov) in Špica International, d.o.o., Pot k sejmišču 33, 1231 Ljubljana, davčna št.: SI , matična št.: , ki jo zastopa [podpisnik] (v nadaljevanju: pogodbeni obdelovalec) sklepata naslednjo POGODBO O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV (v nadaljevanju: pogodba) UVODNA DOLOČILA 1. člen Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sta sklenili posebno vzdrževalno pogodbo številka XXXXX, s katero sta uredili podrobnosti medsebojnih razmerij glede vzdrževanja sistema. V razmerju s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov je vzdrževalna pogodba, skupaj z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji vzdrževanja, osnovna pogodba (v nadaljevanju skupaj: krovna pogodba); sklepata to pogodbo o obdelavi osebnih podatkov z namenom natančnejše ureditve medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z izvajanjem dogovorjenih storitev po krovni pogodbi glede varstva osebnih podatkov, ki jih bo pogodbeni obdelovalec izvajal v imenu in za račun upravljavca osebnih podatkov; ta pogodba predstavlja temeljno pogodbo, ki opredeljuje okvir, pooblastila in namen pogodbenega obdelovanja osebnih podatkov med strankama; da ima upravljavec osebnih podatkov pravno podlago oziroma potrebna soglasja za upravljanje osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalec ne odgovarja za zakonitost obdelave osebnih podatkov s strani upravljavca osebnih podatkov (pravni temelj obdelave), obdelavo s strani upravljavca osebnih podatkov ter za popolnost in kvaliteto osebnih podatkov v upravljanju upravljavca osebnih podatkov. 2. člen Vsi izrazi, kot na primer sistem, osebni podatek, tretja država, obdelava osebnih podatkov, uporabljeni v tej pogodbi, imajo enak pomen, kot je določen v vsakokrat veljavnem predpisu s področja varstva osebnih podatkov in krovni pogodbi. 1

2 PREDMET POGODBE 3. člen S to pogodbo se pogodbeni obdelovalec upravljavcu osebnih podatkov zaveže, da bo zanj obdeloval osebne podatke v obsegu in na način določen v tej pogodbi, morebitnih dodatnih pisnih navodilih upravljavca ter v skladu z določili vsakokrat veljavne zakonodaje ter tudi skladno z določili Splošne uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov z dne (v nadaljevanju: GDPR), ko le-ta stopi v neposredno veljavo. 4. člen Osebni podatki, ki jih pogodbeni obdelovalec obdeluje za namen izvajanja predmeta krovne pogodbe, so: - osebni podatki o posameznikih, - podatki o delovnem času, ter - lokaciji posameznikov, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali s katerimi upravljavec osebnih podatkov sodeluje na kakšni drugi pravni podlagi. Osebni podatki se ne smejo obdelovati za noben drug namen. Stranki soglašata, da pogodbeni obdelovalec ne spremlja in ne nadzira aktivno osebnih podatkov, ki se obdelujejo s pomočjo strojne in programske opreme, ki je predmet vzdrževanja, pač pa te podatke obdeluje zgolj na zahtevo upravljavca osebnih podatkov, in sicer zgolj v okviru vzdrževanja oziroma opravljanja storitev po krovni pogodbi. 5. člen Pogodbeni obdelovalec lahko v vsakem primeru obdeluje le toliko in le tiste vrste osebnih podatkov, kot je sorazmerno glede na namen obdelave. Upravljavec osebnih podatkov pooblašča pogodbenega obdelovalca za vsa dejanja obdelave v zvezi z osebnimi podatki, ki so potrebna za pravilno in učinkovito izpolnitev obvez pogodbenega obdelovalca po krovni pogodbi. 6. člen Po prenehanju te pogodbe, ne glede na razlog za prenehanje oziroma po navodilu upravljavca osebnih podatkov, bo pogodbeni obdelovalec upravljavcu osebnih podatkov v roku tridesetih (30) dni po prenehanju pogodbe brez nepotrebnega odlašanja vrnil osebne podatke, če z njimi razpolaga. Po izteku roka mora pogodbeni obdelovalec osebne podatke in morebitne kopije teh podatkov, če z njimi razpolaga, učinkovito in nepovratno izbrisati, vključno z varnostnimi kopijami (backupi), skladno s politikami varnostnih kopij in arhiviranja pogodbenega obdelovalca. 2

3 7. člen Pogodbeni obdelovalec obdeluje osebne podatke v imenu in za račun upravljavca osebnih podatkov in jih, razen v primerih, ki jih določa ta pogodba, ne sme obdelovati za račun tretjih oseb, niti za svoj račun, razen če ima za to izrecno soglasje upravljavca osebnih podatkov in posameznikov, na katere se podatki nanašajo. Obveznosti iz te pogodbe ne veljajo za podatke, s katerimi pogodbeni obdelovalec razpolaga na drugi pravni podlagi in za podatke, ki jih je neodvisno od upravljavca osebnih podatkov pridobil za lasten račun, razen če jih je pridobil v neposredni povezavi z izvajanjem storitev za upravljavca osebnih podatkov po krovni pogodbi. Pogodbeni obdelovalec mora, kadar to izhaja iz narave obdelave, pomagati upravljavcu osebnih podatkov pri izpolnjevanju njegovih obveznosti iz 33. do 36. člena GDPR in uresničevanju pravic posameznika na katerega se nanašajo osebni podatki kot so podrobno navedene v 3. poglavju GDPR. Po splošnem ali posamičnem pisnem navodilu upravljavca osebnih podatkov lahko pogodbeni obdelovalec vse obveznosti do posameznika izvaja tudi samostojno in v skladu z navodili upravljavca osebnih podatkov, neposredno do posameznika. V primeru, da bo izpolnjevanje zgoraj navedenih nalog zahtevalo velik in storitvam vzdrževanja nesorazmeren obseg del in nalog, bo pogodbeni obdelovalec upravljavcu osebnih podatkov izvedbo zgoraj naštetih storitev zaračunal, skladno z vsakokrat veljavnim cenikom pogodbenega obdelovalca. Pogodbeni obdelovalec bo brez nepotrebnega odlašanja obvestil upravljavca osebnih podatkov, če po njegovem mnenju navodilo upravljavca osebnih podatkov krši GDPR ali vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov. OBVEZNOSTI POGODBENEGA OBDELOVALCA V ZVEZI S POSTOPKI IN UKREPI ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 8. člen Pogodbeni obdelovalec mora pri izvrševanju določil te pogodbe v zvezi z osebnimi podatki iz 4. člena te pogodbe in v zvezi z njihovo obdelavo iz 7. člena te pogodbe z organizacijskimi, tehničnimi in logičnotehničnimi postopki in ukrepi zagotoviti tako varovanje osebnih podatkov, da se preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov morajo biti ustrezni glede na tveganje, ki ga predstavlja obdelava in narava oziroma vrsta osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalec zagotavlja dostop do osebnih podatkov samo tistim zaposlenim oziroma osebam, ki zanj opravljajo delo na podlagi pogodbe (v nadaljevanju skupaj: zaposleni), katerih pravica dostopa do osebnih podatkov izhaja iz narave njihovega dela. Pri dostopanju do osebnih podatkov in njihovi obdelavi mora pogodbeni obdelovalec zagotavljati ustrezne kontrole v skladu s svojimi notranjimi splošnimi akti o varstvu osebnih podatkov oziroma poslovnih procesih in politikah glede informacijske varnosti in varstva osebnih podatkov. 3

4 Pogodbeni obdelovalec je dolžan voditi evidenco vseh vrst dejavnosti obdelave, ki jih izvaja v imenu upravljavca osebnih podatkov, in ki vsebuje: naziv in kontaktne podatke podobdelovalca in pooblaščene osebe za varstvo podatkov, vrste obdelave, ki se izvajajo v imenu upravljavca osebnih podatkov, prenose osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, vključno z identifikacijo te tretje države, v primeru prenosov iz drugega pododstavka člena 49(1) GDPR tudi dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepih ter, kadar je mogoče, splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov za varnost podatkov. Pogodbeni obdelovalec je dolžan v primeru seznanitve s kršitvijo varstva osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja o tem pisno obvestiti upravljavca osebnih podatkov. Pisno obvestilo mora vsebovati opis kršitve varstva osebnih podatkov skupaj z vrstami in številom osebnih podatkov ter kategorijami in številom zadevnih oseb. V pisnem obvestilu mora pogodbeni obdelovalec navesti tudi opis verjetnih posledic kršitve varstva osebnih podatkov in ukrepe, ki jih je sprejel za omejitev kršitve. Pogodbeni obdelovalec izjavlja, da ima glede obdelave osebnih podatkov pridobljene naslednje certifikate oziroma dovoljenja: - standard ISO 9001:2015 Sistem za vodenje kakovosti; - standard ISO/IEC 27001:2013 Sistem vodenja varovanja informacij; - varnostno dovoljenje za obravnavanje tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO v prostorih upravljavca osebnih podatkov; - licenca za izvajanje tehničnega varovanja. Pogodbeni obdelovalec se zavezuje, da bo tekom trajanja te pogodbe izpolnjeval kriterije, ki jih zahtevajo pridobljeni certifikati oziroma licence v prejšnjem odstavku. 9. člen Pogodbeni obdelovalec je dolžan na zahtevo upravljavca osebnih podatkov predložiti opis konkretnih organizacijskih, tehničnih in logičnih postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov, skladno z 8. členom te pogodbe, ki jih zagotavlja. Upravljavec osebnih podatkov lahko pogodbenemu obdelovalcu predlaga konkretne usmeritve glede ukrepov varstva in zavarovanja osebnih podatkov oziroma morebitne posebne predloge glede uporabe določene strojne ali programske opreme oziroma baze osebnih podatkov. 10. člen Pogodbeni obdelovalec mora omogočiti upravljavcu osebnih podatkov izvrševanje nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov varstva in zavarovanja osebnih podatkov, skladno s 14. členom te pogodbe. Izvrševanje nadzora mora biti izvajano na temelju razumno utemeljenih razlogov in ne sme brez posebnega razloga oteževati poslovanja pogodbenega obdelovalca. 4

5 POGODBENI PODOBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV 11. člen Pogodbeni obdelovalec lahko samo po predhodnem pisnem dovoljenju upravljavca osebnih podatkov posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov poveri pogodbenemu podobdelovalcu, ki je registriran za opravljanje takšne dejavnosti in, ki zagotavlja ustrezne postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov. Upravljavec osebnih podatkov pooblašča pogodbenega obdelovalca, da nastopa v imenu in za račun upravljavca osebnih podatkov v odnosu do teh pogodbenih podobdelovalcev. Seznam pogodbenih podobdelovalcev je v prilogi 1 te pogodbe. Za vsakega pogodbenega podobdelovalca osebnih podatkov določi pogodbeni obdelovalec v pisni pogodbi o obdelavi osebnih podatkov do katerih vrst osebnih podatkov ima pogodbeni podobdelovalec dostop, kakšna pooblastila ima pogodbeni podobdelovalec na teh vrstah podatkov (primeroma: dostop, pregledovanje, spreminjanje, brisanje, posredovanje) ter kakšne ukrepe in postopke mora pogodbeni podobdelovalec sprejeti oz. izvajati za varstvo teh podatkov. Pogodbeni podobdelovalec mora za vsako obdelavo osebnih podatkov zagotoviti primerne postopke in ukrepe za varstvo osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalec upravljavca osebnih podatkov obvesti o vseh nameravanih spremembah glede angažmaja dodatnih podobdelovalcev ali njihove zamenjave, s čimer se upravljavcu osebnih podatkov omogoči, da nasprotuje takšnim spremembam. V primeru utemeljenega razloga lahko upravljavec osebnih podatkov nasprotuje spremembam glede dodatnih oziroma novih podobdelovalcev v roku petnajstih (15) dni po prejemu obvestila s strani pogodbenega obdelovalca. V primeru, da v roku petnajstih (15) dni ne izda soglasja in dodatnemu podobdelovalcu ne nasprotuje, se šteje, da je takšno soglasje izdano. V primeru nasprotovanja lahko pogodbeni obdelovalec odloči, da ne angažira novega podobdelovalca ali pa sprejme korekcijske ukrepe, predlagane s strani upravljavca osebnih podatkov. Če se stranki glede tega ne moreta dogovoriti, lahko vsaka pogodbena stranka odstopi od te pogodbe s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom. Če je pogodbeni obdelovalec opravljanje teh dejanj upravičeno poveril pogodbenemu podobdelovalcu, mora zagotoviti, da tretja oseba v celoti spoštuje določila te pogodbe. Za izvršitev obveznosti iz te pogodbe odgovarja pogodbeni obdelovalec tako, kot da bi jih opravil sam, ter v celoti odgovarja upravljavcu osebnih podatkov za izpolnjevanje obveznosti pogodbenega podobdelovalca. Pogodbeni obdelovalec se zavezuje, da se bo morebitno obdelovanje osebnih podatkov v tretjih državah izvajalo le ob pridobitvi ustrezne pravne podlage za iznos osebnih podatkov v to tretjo državo. 12. člen Pogodbeni podobdelovalec sme opravljati posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru pooblastil pogodbenega obdelovalca in osebnih podatkov ne sme obdelovati za drug namen. Pogodbeni obdelovalec nadzoruje izvajanje teh postopkov in ukrepov pri pogodbenem podobdelovalcu. 5

6 13. člen V primeru spora med pogodbenim obdelovalcem in pogodbenim podobdelovalcem je pogodbeni podobdelovalec, na podlagi zahteve pogodbenega obdelovalca ali upravljavca osebnih podatkov, dolžan osebne podatke, ki jih je pogodbeno obdeloval, nemudoma vrniti pogodbenemu obdelovalcu. V primeru prenehanja pogodbenega podobdelovalca se osebni podatki brez nepotrebnega odlašanja vrnejo pogodbenu obdelovalcu. OBVEZNOSTI IN POOBLASTILA UPRAVLJAVCA OSEBNIH PODATKOV 14. člen Upravljavec osebnih podatkov je dolžan pred posredovanjem osebnih podatkov pogodbenemu obdelovalcu pred začetkom obdelave s strani pogodbenega obdelovalca zagotoviti in izvesti ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotovi, da se privzeto obdelajo samo osebni podatki, ki so potrebni za vsak poseben namen obdelave. Ta dolžnost vključuje obveznost upravljavca osebnih podatkov, da pogodbenemu obdelovalcu posreduje ali naloži obdelavo le nujno potrebne količine osebnih podatkov, da mu naloži le nujno potreben obseg njihove obdelave, ter samo za obdobje, ki je nujno potrebno. Ne glede na določbe te pogodbe, lahko pogodbeni obdelovalec zavrne obdelavo osebnih podatkov, če obstaja dvom o tem, ali obstaja zakonita podlaga za obdelavo osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalec v takem primeru ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi zaradi zavrnitve obdelave nastala upravljavcu osebnih podatkov. Kadar bo to mogoče in primerno, bo upravljavec osebnih podatkov pogodbenemu obdelovalcu osebne podatke posredoval v psevdonimizirani obliki. Upravljavec osebnih podatkov bo pogodbenemu obdelovalcu ločeno posredoval ključ, podatke oziroma mehanizem, ki bo pogodbenemu obdelovalcu omogočal depsevdonimizacijo (personalizacijo) osebnih podatkov. Upravljavec osebnih podatkov lahko od pogodbenega obdelovalca zahteva informacije in poročila o zagotavljanju določenih postopkov in ukrepov varstva osebnih podatkov, ki so predmet te pogodbe, ter informacije v zvezi z morebitnimi pogodbenimi podobdelovalci in ostale informacije o izpolnjevanju določil te pogodbe (v nadaljevanju: posredni nadzor). V primeru, da upravljavec osebnih podatkov preko posrednega nadzora ali kako drugače ugotovi tveganje za varstvo osebnih podatkov pri pogodbenem obdelovalcu, lahko upravljavec osebnih podatkov oz. oseba, ki jo ta pooblasti, izvede nadzor nad spoštovanjem določil te pogodbe, tudi neposredno, pogodbeni obdelovalec pa mu mora to omogočiti ter pri njem sodelovati (v nadaljevanju: neposredni nadzor). Morebitni nadzori bodo zahtevani na temelju razumno utemeljenih razlogov, pod pogojem podpisa primernih pogodb o varovanju zaupnih podatkov s strani upravljavca osebnih podatkov oziroma oseb, ki jih ta pooblasti. Pred takšnim izvajanjem revizij in pregledov bosta pogodbeni stranki v dobri veri in upoštevaje veljavno zakonodajo dogovorili obseg pregleda, časovnico in čas trajanja pregleda. Med strankama je nesporno, da bo upravljavec osebnih podatkov sam kril svoje stroške takšnega neposrednega nadzora (kar med drugim vključuje potne stroške, stroške in nagrade morebitnega zunanjega revizorja in podobno). Oseba, ki vrši neposredni nadzor, mora pogodbenemu obdelovalcu izkazati pooblastilo upravljavca 6

7 osebnih podatkov za izvajanje nadzora. V primerih obsežnejšega neposrednega nadzora ima pogodbeni obdelovalec pravico zaračunati storitve svojih strokovnjakov po takrat veljavnem ceniku. OBVEŠČANJE UPRAVLJAVCA OSEBNIH PODATKOV V PRIMERU ZAHTEV TUJIH UPRAVNIH IN SODNIH ORGANOV 15. člen Pogodbeni obdelovalec se zavezuje, da bo nemudoma obvestil upravljavca osebnih podatkov v primeru, da prejme zahtevo za dostop do osebnih podatkov, ki so opredeljeni v 4. členu te pogodbe, s strani kateregakoli tujega (EU ali ne-eu) upravnega ali sodnega organa. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST 16. člen Pogodbeni obdelovalec je dolžan pri izpolnjevanju predmeta te pogodbe ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Glede omejitve odgovornosti za nastalo škodo upravljavcu osebnih podatkov sta stranki sporazumni, da se uporabljajo določila krovne pogodbe. V primeru kršitve določb te pogodbe s strani pogodbenega obdelovalca, mora upravljavec osebnih podatkov od pogodbenega obdelovalca zahtevati odpravo kršitev, za kar mu postavi primeren rok, ki ne sme biti krajši od petnajstih (15) dni. V kolikor kršitve v dodatno postavljenem roku niso odpravljene, lahko upravljavec osebnih podatkov odpove to pogodbo brez odpovednega roka in zahteva vrnitev oz. uničenje vseh osebnih podatkov, ki so bili z njegove strani dani v obdelavo pogodbenemu obdelovalcu. 17. člen Pogodbeni obdelovalec ne odgovarja za škodo, ki je pri izpolnjevanju te pogodbe povzročena s strani upravljavca osebnih podatkov oziroma osebe, za katero je upravljavec osebnih podatkov odgovoren. V primeru, da je je za nastalo škodo ali otežitev položaja pogodbenega obdelovalca odgovoren tudi upravljavec osebnih podatkov oziroma kdo drug, za katerega je upravljavec osebnih podatkov odgovoren, se odškodninska odgovornost pogodbenega obdelovalca temu ustrezno zmanjša (v tolikšnem obsegu, kot je višina škode, ki jo je mogoče pripisati upravljavcu osebnih podatkov oz. osebi, za katero je upravljavec osebnih podatkov odgovoren). Pogodbeni obdelovalec ne odgovarja za izgubo, poškodbo, ali drugo obliko spremembe osebnih podatkov, do katere je prišlo zaradi višje sile. 18. člen Pri določanju višine škode bosta pogodbeni stranki upoštevali naslednje kriterije: 7

8 a.) narava, teža in trajanje kršitve, pri čemer se upoštevajo narava, obseg ali namen zadevne obdelave ter število posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki in ki jih je kršitev prizadela, in raven škode, ki so jo utrpeli; b.) ali je kršitev naklepna ali posledica malomarnosti; c.) vsi ukrepi, ki jih je sprejel pogodbeni obdelovalec, da bi omilil škodo, ki so jo utrpeli posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki; d.) vse zadevne predhodne kršitve pogodbenega obdelovalca; e.) stopnja sodelovanja z upravljavcem osebnih podatkov; f.) vrsta osebnih podatkov, ki jih zadeva kršitev; g.) kako je upravljavec osebnih podatkov izvedel za kršitev; h.) morebitni drugi oteževalni ali olajševalni dejavniki v zvezi z okoliščinami primera, med drugimtudi pridobljene finančne koristi ali preprečene izgube. VAROVANJE ZAUPNOSTI PODATKOV 19. člen Pogodbeni obdelovalec je dolžan skrbeti, da bodo zaposleni in pogodbeni podobdelovalci, ki opravljajo dela ali naloge obdelave osebnih podatkov, varovali vse podatke, s katerimi se seznanijo pri opravljanju njihovih del in nalog, kot poslovno skrivnost (kot zaupne/tajne). Dolžnost varovanja tajnosti osebnih podatkov te osebe obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve oz. opravljanja del ali nalog pogodbene podobdelave. TRAJANJE POGODBE 20. člen Ta pogodba je sklenjena za čas trajanja krovne pogodbe. Vezano oziroma na podlagi samega prenehanja ali odpovedi krovne pogodbe istočasno nastopi tudi prenehanje ali odpoved te pogodbe, brez obveznosti za upravljavca osebnih podatkov do pogodbenega obdelovalca, razen za plačilo izvedenih storitev, ki so plačljive po tej pogodbi. 21. člen V primeru prenehanja oz. odpovedi krovne pogodbe mora pogodbeni obdelovalec nemudoma prenehati obdelovati osebne podatke upravljavca osebnih podatkov. Izjemoma jih lahko obdeluje le še zaradi dokončanja začetih poslov po krovni pogodbi, ki jih je dolžan zagotoviti. 22. člen Če pogodbeni obdelovalec ne ravna v skladu z določili 9. in 10. člena te pogodbe in zato obstaja nevarnost uničenja, spremembe, izgube ali nepooblaščene obdelave osebnih podatkov, ga mora upravljavec osebnih podatkov na to opozoriti in mu določiti primeren rok za odpravo nepravilnosti. Če 8

9 pogodbeni obdelovalec ne ravna v skladu z zahtevo upravljavca osebnih podatkov, lahko upravljavec osebnih podatkov odstopi od te pogodbe in istočasno od krovne pogodbe brez odpovednega roka. KONČNE DOLOČBE 23. člen V primeru sprememb poslovnega sodelovanja med pogodbenima strankama, ki vplivajo na razširitev ali zožitev pravic ali obveznosti iz te pogodbe, sta pogodbeni stranki dolžni sprejeti aneks k tej pogodbi. Samo z aneksom, sklenjenim v pisni obliki, je mogoče spreminjati določila te pogodbe. V primeru spremembe priloge 1, to je imenovanja oziroma zamenjave pogodbenega podobdelovalca, obe stranki parafirata samo novo prilogo. Odpoved pogodbe, opomini ter druge izjave, ki pomenijo uresničevanje pravic po tej pogodbi ali na podlagi zakona, morajo biti v pisni obliki, poslane s priporočeno poštno pošiljko, naslovljeno na naslov nasprotne stranke, ki je naveden v tej pogodbi ali ki ga je stranka nasprotni stranki sporočila naknadno. Pošiljka, ki je bila poslana nasprotni stranki, pa je nasprotna stranka ni prejela, se šteje za vročeno 3. delovni dan od dneva pošiljanja, razen če nasprotna stranka dokaže, da pošiljke ni prejela brez svoje krivde. Razen v kolikor ta pogodba določa drugače, stranki kot veljavno obliko komunikacije pri izpolnjevanju te pogodbe ali v zvezi z njo določata elektronsko pošto nujnih primerih, ko bi bilo nevarno odlašati, se šteje za veljavno tudi telefonska komunikacija, ki pa mora biti takoj, ko je to mogoče, potrjena z elektronskim sporočilom. 24. člen Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. Če sporazuma ne bo mogoče doseči, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani. 25. člen Pogodba je sklenjena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod. Pogodba začne veljati z dnem ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki oziroma velja kasnejši datum v primeru, da stranki ne podpišeta pogodbe na isti datum. V, dne V Ljubljani, dne [[datumpodpisa]] Upravljavec osebnih podatkov: [XXXXXXX] Pogodbeni obdelovalec: [Podpisnik] 9

10 PRILOGA 1 SEZNAM POGODBENIH PODOBDELOVALCEV POGODBENEGA OBDELOVALCA NA DAN [XX.XX.2018] Mave, kartice in RFID sistemi d.o.o., Pod jezom 40, 1000 Ljubljana (v primeru tiskanja personaliziranih kartic) 10

Pogoji obdelovanja osebnih podatkov UVODNE DOLOČBE Pogoji obdelovanja osebnih podatkov Pogoji obdelovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: pogoji) so

Pogoji obdelovanja osebnih podatkov UVODNE DOLOČBE Pogoji obdelovanja osebnih podatkov Pogoji obdelovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: pogoji) so Pogoji obdelovanja osebnih podatkov UVODNE DOLOČBE Pogoji obdelovanja osebnih podatkov Pogoji obdelovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: pogoji) so neločljivi sestavni del Uporabniške pogodbe, v skladu

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC Družba X Y d.o.o.,, (naslov), matična št., na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05), sprejema naslednji PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV I. SPLOŠNE

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 5. februarja 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu

Sklep Komisije z dne 5. februarja 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu 12.2.2010 Uradni list Evropske unije L 39/5 SKLEP KOMISIJE z dne 5. februarja 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu z Direktivo

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

A1 template without footer short

A1 template without footer short A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1), je gospodarska družba, ki v okviru

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRAVILA NAGRADNE IGRE PRAVILA NAGRADNE IGRE»Pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje kuhinjo po meri«1. člen ORGANIZATOR Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri»pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje

Prikaži več

Na podlagi sklepa direktorja podjetja Uralta, d.o.o., in na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04 in 113/0

Na podlagi sklepa direktorja podjetja Uralta, d.o.o., in na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04 in 113/0 Na podlagi sklepa direktorja podjetja Uralta, d.o.o., in na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04 in 113/05) izdaja Uralta, d.o.o. PRAVILNIK o zavarovanju osebnih

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik varstvo osebnih podatkov KL pravi (2)

Microsoft Word - Pravilnik varstvo osebnih podatkov KL pravi (2) Dokumentacija, ki vsebuje informacijo o sistemu zagotavljanja varnosti kreditojemalcem pri uporabi in hranjenju njegovih osebnih podatkov Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni

Prikaži več

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba PRODAJNA POGODBA»Vzorec prodajne pogodbe poslovnih prostorov/2017«, ki jo dogovorita in skleneta: Prodajalec: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.doc

Microsoft Word - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.doc Na podlagi 7. alinee 17. člena Statuta Ribiške zveze Slovenije in na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS, št. 94/2007, je skupščina Ribiške

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Microsoft Word - P-3_vzorec_pogodbe.doc

Microsoft Word - P-3_vzorec_pogodbe.doc Naziv in sedež NAROČNIK ID št. za DDV 44724535 Matična številka 6462642000 Poslovni račun Telefon 01 244 14 00 Faks 01 244 14 47 E-pošta Skrbnik pogodbe/ nadzornik Podpisnik Nacionalni inštitut za javno

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

NEPREMIČNINE - REAL ESTATES Posredništvo, svetovanje, trgovina Šmarska cesta 5b, 6000 KOPER gsm

NEPREMIČNINE - REAL ESTATES Posredništvo, svetovanje, trgovina Šmarska cesta 5b, 6000 KOPER gsm sprejema na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju ZNPosr-UPB1, Ur.l.RS, 72/2006, 49/11 naslednje SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA pri posredovanju v prometu z nepremičninami 1. UVODNE DOLOČBE 1.1 S Splošnimi

Prikaži več

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Posrednik išče priložnosti, biti mora nevtralen in delati kot dober gospodar.

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka 6125123000, Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Izvajalec) sprejema

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Upb ZVOP-1-UPB1,Ur.l. RS, št. 94/2007 v nadaljevanju ZVOP-1) in pa skladno z novo uredi

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Upb ZVOP-1-UPB1,Ur.l. RS, št. 94/2007 v nadaljevanju ZVOP-1) in pa skladno z novo uredi Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Upb ZVOP-1-UPB1,Ur.l. RS, št. 94/2007 v nadaljevanju ZVOP-1) in pa skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

ZVOP Personal Data Protection Act _Slovenia_

ZVOP Personal Data Protection Act _Slovenia_ Uradni list št. 86, 5. 8. 2004 3836. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), stran 10389. Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta pravila določajo način in pogoje sodelovanja v telefonskem

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana; zastopa ga minister dr. Jernej Pikalo ID za DDV: SI14246821 Matična številka: 2399300 (v nadaljevanju:

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

[Partner] [Partner: Naslov] [Partner: Hišna št.] [Proizvodna naprava: Naziv] [Partner: Poštna št.] [Partner: Pošta] Naš znak: PE-CP [Številka pogodbe]

[Partner] [Partner: Naslov] [Partner: Hišna št.] [Proizvodna naprava: Naziv] [Partner: Poštna št.] [Partner: Pošta] Naš znak: PE-CP [Številka pogodbe] [Partner] [Partner: Naslov] [Partner: Hišna št.] [Proizvodna naprava: Naziv] [Partner: Poštna št.] [Partner: Pošta] Naš znak: PE-CP [Številka pogodbe] Ljubljana, [Datum dokumenta] Podpis PE-CP pogodbe

Prikaži več