(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)"

Transkripcija

1 PRORAČUN za leto 2017

2 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ODHODKI TEKOČI ODHODKI TEKOČI TRANSFERI INVESTICIJSKI ODHODKI INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIHODKI DAVČNI PRIHODKI NEDAVČNI PRIHODKI KAPITALSKI PRIHODKI TRANSFERNI PRIHODKI C. RAČUN FINANCIRANJA ZADOLŽEVANJE ZADOLŽEVANJE ODPLAČILA DOLGA II. POSEBNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINSKI SVET POLITIČNI SISTEM SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE GOSPODARSTVO PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST NADZORNI ODBOR EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ŽUPAN POLITIČNI SISTEM SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE LOKALNA SAMOUPRAVA OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ZDRAVSTVENO VARSTVO KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE IZOBRAŽEVANJE SOCIALNO VARSTVO

3 4004 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE GOSPODARSTVO PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO DEJAVNOST PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST REŽIJSKI OBRAT LOKALNA SAMOUPRAVA PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST C. RAČUN FINANCIRANJA OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV Upravna zgradba - Občina Dornava GASILSKO - KULTURNI DOM MEZGOVCI JAVNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE IN VZDRŽ. DELA Rekonstrucija JP in ureditev dovoza Rekonstrukcija JP Rekonstrukcija JP Rekonstrukcija JP Razširitev in preplastitev JP Kapela - Strelci Ureditev priključka LC Pacinje - Dornava na držav. cesto R3-713/ Rekonstrukcija JP LAS - ureditev vaških jeder RRP - Turistično športno - rekreacijski park Ureditev igrišča pri OŠ Polenšak VRTEC DORNAVA

4 I. SPLOŠNI DEL 4

5 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ODHODKI TEKOČI ODHODKI PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM Obrazložitev konta Plače in drugi izdatki zaposlenim - zajemajo: plače, stroške prevoza na delo, malica, regres za delavce občinske uprave, delavce režijskega obrata.v proračunu za leto 2017 so v okviru tega ekonomskega področja načrtovana sredstva za plače in druge izdatke za zaposlenega funkcionarja (župana). 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST Obrazložitev konta Prispevki delodajalcev za socialno varnost - prispevek delodajalcev za plače (zaposleni). 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE Obrazložitev konta Izdatki za blago in storitve - zajemajo: stroške za pisarniški material, čiščenje, časopise, strokovna literatura, stroški objav, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material, stroški električne energije, stroški ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefona, poštnine, registracije vozil, zavarovanja, dnevnice, kilometrine, vzdrževanje stanovanjskih objektov, tekoče vzdrževanje, plačila avtorskega dela, pogodbena dela, delo preko študentskega servisa, stroški sej občinskega sveta, odborov in komisij, nagrada podžupanu, strokovno izobraževanje, storitve odvetnikov, notarjev, članarine, stroški povezani z zadolževanjem, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet. 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI Obrazložitev konta Plačila domačih obresti - plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov. 41 TEKOČI TRANSFERI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM Obrazložitev konta Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki se plačujejo iz občinskega proračuna se v pretežni meri nanašajo na doplačila raznih oskrbnih stroškov (v domovih za ostarele, v domovih s posebnimi potrebami, razlik v ceni v vrtcih) - zajema: darilo ob rojstvu otroka, regresiranje prevozov v šolo, denarne nagrade uspešnim študentom in odličnjakom, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med celo programov v vrtcih, izplačilo plače - družinskemu pomočniku. 5

6 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM Obrazložitev konta V okviru transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu zagotavljajo sredstva za delovanje različnih društev in organizacij s področja: športa, kulture, turizma, požarnega varstva, organizaciji Rdečega križa, sredstva za delovanje političnih strank in drugih. 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI Obrazložitev konta V to skupino proračunskih odhodkov spadajo odhodki za delovanje javnih zavodov in agencij, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina in jim je dolžna zagotavljati sredstva za njihovo delovanje. Sem spadajo tudi sredstva za delovanje skupne občinske uprave ter prispevki za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, tekoči transfer v javne zavode - plačilo za vrtce, plačilo za pomoč na domu, plačilo za Športni zavod Ptuj, raziskovalnim zavodom ter knjižnici Ivana Potrča Ptuj. 42 INVESTICIJSKI ODHODKI NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV Obrazložitev konta Nakup in gradnja osnovnih sredstev - zajema: stroške novogradnje, investicijskega vzdrževanja, načrti in druga projektna dokumentacija, odplačilo obresti Cestnemu podjetju Ptuj d.d. za izgradnjo kanalizacije. 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM Obrazložitev konta Gre za sofinanciranje investicije gradnje OŠ Ljudevita Pivka Ptuj. 7 PRIHODKI DAVČNI PRIHODKI DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK Obrazložitev konta Prihodki iz naslova dohodnine pomenijo dejansko izračunano glavarino na podlagi ZFO-1. V strukturi celotnega proračuna predstavljajo pomemben delež. Prihodki iz naslova dohodnine so izračunani glede na zneske povprečnine. Navedena višina pripadajoče dohodnine občine je določena na podlagi izračuna Ministrstva za finance. Dohodnina, izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1, se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana, ter na način, ki je določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam. (Ur.l. RS, št. 123/08). Povprečnina, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin, je določena za leto 2017 v znesku 530,00 EUR. 6

7 703 DAVKI NA PREMOŽENJE Obrazložitev konta Davki na premoženje - zajema: davek od premoženja od stavb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, davek na dediščine in darila, davek na nepremičnine. Določeni prihodki so ocenjeni, ker so odvisni od dogodkov, ki jih je nemogoče točno planirani. 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE Obrazložitev konta Domači davki na blago in storitve - tu so zajeti davki, ki zajemajo: davek na dobiček od iger na srečo, taksa za obremenjevanje vode, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov, turistično takso. 71 NEDAVČNI PRIHODKI UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA Obrazložitev konta Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja - zajema: prihodke od obresti in prihodke od najemnin za poslovne prostore, stanovanja, prihodke iz naslova podeljenih koncesij. 711 TAKSE IN PRISTOJBINE Obrazložitev konta Takse in pristojbine - zajemajo: upravno takso, ki pripada občinskemu proračunu, ki so jo stranke dolžne plačati na podlagi Zakona o upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave. 712 DENARNE KAZNI Obrazložitev konta Denarne kazni - zajemajo: prihodke od glob za prekrške, ki pripadajo občini in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora ter denarne kazni za prekrške predpisov občin. 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI Obrazložitev konta Drugi nedavčni prihodki - zajemajo: sredstva za kanalščino in odvajanje odplak, od komunalnih prispevkov občanov, povračilo odškodnin za zavarovanja ter prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega in investicijskega značaja in drugi nedavčni prihodki (grobnina). 72 KAPITALSKI PRIHODKI PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV Obrazložitev konta Prihodki od podaje osnovnih sredstev - zajemajo: prodajo stanovanj, katerih lastnik je občina. 7

8 722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA Obrazložitev konta Prihodki od prodaje zemljišč - zajemajo: prihodke od prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč. 74 TRANSFERNI PRIHODKI TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ Obrazložitev konta Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij - zajemajo nakazilo sredstev iz Ministrstev na občino. C. RAČUN FINANCIRANJA ZADOLŽEVANJE ZADOLŽEVANJE DOMAČE ZADOLŽEVANJE Obrazložitev konta V letu 2017 se bo občina za investicijo Izgradnja vrtca zadolžila v znesku ,00 EUR. 55 ODPLAČILA DOLGA ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA Obrazložitev konta Odplačila domačega dolga - zajema: odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov bankam za kanalizacijo in sicer: - NLB d.d ,00 EUR - Unicredit Bank ,00 EUR - BKS Bank AG ,00 EUR in najetje novega dolgoročnega kredita v letu 2017 za investicijo Izgradnja Vrtca Dornava v znesku , 00 EUR. 8

9 I I. POSEBNI DEL 9

10 II. POSEBNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINSKI SVET POLITIČNI SISTEM Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov ( občinski svet, župan, podžupan). Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 01- POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer: Politični sistem 0101 Politični sistem Opis glavnega programa Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: - občinskega sveta, - župana in podžupanov Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. Glavni izvedbeni cilj občinske volilne komisije je izvedba prvega kroga volitev župana in občinskih svetnikov ter izvedba volitev v primeru drugega kroga volitev za župana Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: Dejavnost občinskega sveta Izvedba in nadzor volitev in referendumov, Dejavnost župana in podžupan 10

11 Dejavnost občinskega sveta Občinski svet svoje poslanstvo uresničuje s tem, da normativno ureja lokalne zadeve (sprejema splošne in posamične akte), omogoča pogoje za razvoj občine na gospodarskem področju, na področju družbenih dejavnosti, okolja in prostora, komunalne infrastrukture, izvršuje ustanoviteljske pravice v javnih zavodih, odloča o občinskem premoženju, nadzoruje delo organov lokalne skupnosti in naloge, ki jih določajo zakoni in drugi predpisi. Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah,statut Občine Dornava, Poslovnih o delu občinskega sveta Občine Dornava, Pravilnik o spremembah pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta Občine Dornava, Sklep o financiranju političnih strank. Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje Stroški sej občinskega sveta Proračunska postavka Stroški sej občinskega sveta: - zajema sejnine svetnikom za prisotnost na seji občinskega sveta. Sredstva so planirana glede na realizacijo preteklega leta Stroški odborov in komisij Proračunska postavka Stroški odborov in komisij: - zajema stroške sejnine odborov in komisij za prisotnost na seji. Sredstva so planirana glede na realizacijo preteklega leta. 11

12 01040 Financiranje političnih strank Proračunska postavka Financiranje političnih strank: - zajema sredstva za financiranje političnih strank. Veljavni sklep o financiranju političnih strank v Občini Dornava, ki določa višino sredstev namenjenih za financiranje političnih strank 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Področje proračunske porabe se nanaša na druge administrativne in javne storitve kot so obveščanje javnosti, podelitev občinskih nagrad in izvedba protokolarnih dogodkov. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in prostorih. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Z dobro postavljeno kadrovsko zasedbo delavcev občinske uprave se občanom omogoča kvalitetno in ažurno nudenje storitev in s tem se dosega zadovoljstvo občanov. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednji glavni program: Druge skupne administrativne služb 0403 Druge skupne administrativne službe Opis glavnega programa Glavni program 0403 Druge skupine administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanaj z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni izid je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: Obveščanje domače in tuje javnosti, 12

13 Izvedba protokolarnih dogodkov Obveščanje domače in tuje javnosti Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine, celovita podoba občine. Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS Cilji podprograma je čim kakovostnejše obveščanje javnosti. Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi Objava občinskih predpisov Proračunska postavka Objava občinskih predpisov: - zajema stroške oglaševanja storitev. Objave v Uradnem glasilu slovenskih občin in urejanje kataloga informacij javnega značaja Izvedba protokolarnih dogodkov Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov. Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah. Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev. Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju. 13

14 04060 Prireditve ob občinskem prazniku Prireditve ob občinskem prazniku: - stroški izvedbe občinskega praznika in pogostitev občanov. Predlog pravic porabe temelji na realizaciji iz preteklega leta 14 GOSPODARSTVO Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, prispevanje in podporo gospodarskih dejavnikov, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Strategija razvoja Slovenije, Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, razvoj turizma Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe: Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Opis glavnega programa Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma Dolgoročni cilji glavnega programa Naravna, kulturno-zgodovinska dediščina v naši občini so dobra osnova za razvoj turizma. Zato je potrebno postopno vlagati v razvoj turizma in sistematično obdelati možnosti, oblikovati turistične produkte in jih tržiti ter povečati sedanji obseg turistične dejavnosti. Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno zagotoviti načrtno sodelovanje vseh projektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: Promocija občine, 14

15 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Promocija občine Slaba prepoznavnost in nepoznavanje turistične ponudbe našega območja znotraj in zunaj meja Slovenije je eden izmed glavnih razlogov za majhen obisk turistov v naši občini, zato bodo sredstva namenjena za financiranje promocijskih materialov in druge promocijske aktivnosti. Promocija občine: promocijske prireditve( na primer: sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne dediščine - premične in nepremične in naravne dediščine (razstave...) ter druge promocijske aktivnosti ( karte, zloženke, razglednice). Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi. Cilj promocijskih aktivnosti je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov. Sredstva bodo namenjena za financiranje promocijskih materialov in druge promocijske aktivnosti Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim Celovita podoba in promoc. občine Proračunska postavka Celovita podoba občine: - zajema stroške gostovanja v Šabcu in gostitve gostov iz Šabca na prireditvah ob pustnem dogajanju Občinske prireditve - fašenk Proračunska postavka Občinske prireditve - fašenk: - zajema vse stroške povezane s prireditvijo fašenk po dornavsko Občinski interes - JR koncert godba Proračunska postavka Občinski interes - JR koncert godba: 15

16 - zajema sredstva po javnem razpisu za koncert Pihalne godbe Občine Dornava Občinske prireditve - JR koncert oktet Proračunska postavka Občinske prireditve - JR koncert oktet: - zajema sredstva po javnem razpisu za koncert Oktet Dornava. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostor, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Cilj je zagotovitev stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje in infrastrukturno opremljenost prostora. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje programe: Prostorsko in podeželsko planiranje in administacija, Komunalna dejavnost, Spodbujanje stanovanjske gradnje, Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16

17 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Opis glavnega programa Glavni program 1602 Prostorsko podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotovitev stanja v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revatilizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave upoštevajoč veljavno zakonodajo. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: Prostorsko načrtovanje Prostorsko načrtovanje Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji. Občina usmerja prostorski razvoj s prostorskimi akti, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev pristojnih služb. S prostorskimi akti se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja. Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revatilizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim Vzdrževanje evidenc NUSZ in uskladitev z REN Proračunska postavka zajema stroške vzdrževanja evidenc NUSZ in uskladitev z REN. 17

18 16013 Občinski prostorski načrt Proračunska postavka Občinski prostorski načrt - gre za izdelavo občinskega prostorskega načrta za novo urejanje površin Občinski prodrobni prostorski načrt Proračunska postavka Občinski podrobni prostorski načrt - gre za podrobno urejanje prostora za območje športno rekreacijskega centra NADZORNI ODBOR EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna programa, in sicer: Urejanje na področju fiskalne politike, Fiskalni nadzor Fiskalni nadzor Opis glavnega programa V glavnem programi 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine 18

19 Dolgoročni cilji glavnega programa Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Dornava in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo in tako zagotoviti učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Dornava in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: Dejavnost nadzornega odbora Dejavnost nadzornega odbora V podprogramu so zajeti stroški za izplačilo sejnin članom nadzornega odbora, materialni stroški za delo nadzornega odbora, stroški potnih nalogov in stroški za izobraževanje (seminarji). Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine. Delovanje Občine Dornava v skladu z veljavno zakonodajo, uspešnost bo merljiva s številom utemeljenih, ugotovljenih nepravilnosti s strani nadzornega odbora Izvajanje nalog v skladu s sprejetim programom Dejavnost nadzornega odbora Proračunska postavka Dejavnost nadzornega odbora Sredstva so namenjena za delovanje nadzornega odbora občine Dornava. To so sejnine za prisotnost na seji, različnih strokovnih nadzorih ter sredstva za strokovno izobraževanje. Plan, ki si ga sestavi nadzorni odbor Občine Dornava. Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih oranov ter o povračilih stroškov ŽUPAN POLITIČNI SISTEM Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov ( občinski svet, župan, podžupan). 19

20 Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 01- POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer: Politični sistem 0101 Politični sistem Opis glavnega programa Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: - občinskega sveta, - župana in podžupanov Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. Glavni izvedbeni cilj občinske volilne komisije je izvedba prvega kroga volitev župana in občinskih svetnikov ter izvedba volitev v primeru drugega kroga volitev za župana Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: Dejavnost občinskega sveta Izvedba in nadzor volitev in referendumov, Dejavnost župana in podžupan Dejavnost župana in podžupanov Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije in materialne stroške funkcionarjev (stroški potnih nalogov, seminarjev) Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti izvajanje nalog župana Občine Dornava in potrebno podporo ob izvrševanju funkcije župana. 20

21 Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju Profesionalno oprav. funkcije - župan - neprofesionalno Proračunska postavka Plača županu za profesionalno opravljan funkcije. V postavki so zajeta sredstva za izplačilo plače župana, regresa ter stroškov prevoza. Izračun porabe izhaja iz zakonskih podlag in sprememb, ki so se uveljavile z zakonodajo Nadomestilo za neprof. opravlj. funcije - podžupan Proračunska postavka Nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije - podžupan - izplačilo nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana. V leto 2017 sta imenovana dva podžupana, sredstva se s tem tudi sorazmerno razdelijo na dva dela. Višina planiranih sredstev v okviru postavke je določena v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi in -Sklepa o določitvi plače podžupana Reprezentanca Proračunska postavka Reprezentanca - sredstva na tej postavki so namenjena stroškom reprezentance (pogostitve). Predlog pravic porabe temelji na realizaciji porabe iz preteklega leta. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Področje proračunske porabe se nanaša na druge administrativne in 21

22 javne storitve kot so obveščanje javnosti, podelitev občinskih nagrad in izvedba protokolarnih dogodkov. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in prostorih. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Z dobro postavljeno kadrovsko zasedbo delavcev občinske uprave se občanom omogoča kvalitetno in ažurno nudenje storitev in s tem se dosega zadovoljstvo občanov. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednji glavni program: Druge skupne administrativne služb 0403 Druge skupne administrativne službe Opis glavnega programa Glavni program 0403 Druge skupine administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni izid je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: Obveščanje domače in tuje javnosti, Izvedba protokolarnih dogodkov Izvedba protokolarnih dogodkov Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah. Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev. Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju Pokrov. prireditev župana Proračunska postavka Pokrov. prireditev župana 22

23 - zajema stroške pogostitve, sodelovanje na festivalu, prispevki in sofinanciranje za različne prireditve (Božiček, čistilna akcija, zlate poroke, predavanja... Predlog pravic porabe na postavki temelji na realizacijo prejšnjega leta Nagrade uspešnim študentom Nagrade uspešnim študentom - nagrade za uspešne študente. Ta sredstva so namenjena nagradam uspešnim študentom in odličnjakom. Pravilnik o nagrajevanju odličnjakov v srednji šoli ter uspešnih študentov. Planirana sredstva na tej postavki so ocenjena na osnovi realizacije prejšnjega leta OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Področje proračunske porabe se nanaša na druge administrativne in javne storitve kot so obveščanje javnosti, podelitev občinskih nagrad in izvedba protokolarnih dogodkov. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in prostorih. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Z dobro postavljeno kadrovsko zasedbo delavcev občinske uprave se občanom omogoča kvalitetno in ažurno nudenje storitev in s tem se dosega zadovoljstvo občanov. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednji glavni program: Druge skupne administrativne služb 23

24 0403 Druge skupne administrativne službe Opis glavnega programa Glavni program 0403 Druge skupine administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni izid je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: Obveščanje domače in tuje javnosti, Izvedba protokolarnih dogodkov Izvedba protokolarnih dogodkov Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah. Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev. Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju Obveščanje občanov Proračunska postavka Obveščanje občanov zajema: - mesečno kroniko - snemanje seje - urejanje spletne strani - objave, kronika, čestitke in voščilnice v Štajerskem tedniku in na Radio Ptuj - vzdrževanje PISO 24

25 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje uporabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednje glavne programe: Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni, Dejavnost občinske uprave Dejavnost občinske uprave Opis glavnega programa Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi Občine Dornava. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: Administracija občinske uprave, Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Administracija občinske uprave Podprogram vključuje sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami ter materialne stroške za delovanje občinske uprave. Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah. Zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene z zagotovitvijo odprave nesorazmerij med plačami, zagotavljati optimalne pogoje za delo občinske uprave, zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil ter učinkovitosti dela občinske uprave. Zagotovitev rednosti izplačil, zagotavljanje najvišje možne učinkovitosti zaposlenih. 25

26 06030 Plače in drugi izdatki zaposlenim Proračunska postavka Plače in drugi izdatki zaposlenim: - zajema stroške plač in regresa za zaposlene v občinski upravi. Število zaposlenih je razvidno iz kadrovskega načrta, ki je sestavni del predloga proračuna. Izračun porabe je ocenjen na osnovi realizacije preteklega leta. Izhodišča na katerih temelji izračuni je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju Materialni stroški občinske uprave Proračunska postavka Materialni stroški občinske uprave: - zajema stroške za: - pisarniški material, čistilni material, časopisi in strokovna literatura, drugi potrošni material, stroški električne energije za občinsko zgradbo, - stroški vode, odvoz smeti, stroški telefona in elektronske pošte, poštne storitve, potni stroški, stroški zavarovanja zgradb, stroški vzdrževanja računalniških programov in opreme, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški odvetnikov in notarjev, članarine, Ogrevanje (šola, občina) Proračunska postavka Ogrevanje (šola občina): - zajema stroške ogrevanja Občina Dornava in OŠ Dornava Sofinanciranje - Skupna občinska uprava Ptuj Proračunska postavka Sofinanciranje - Skupna občinska uprava Ptuj 26

27 - sofinanciranje določenih nalog, ki jih za občino Dornava opravlja Skupna občinska uprava Ptuj. Letni program dela Skupne občinske uprave občin v spodnjem Podravju v dogovoru z Občino Dornava Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti. Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu, kazalci za uspešnost so pritožbe zaposlenih, stanje v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Dornava Letni cilj pri izvajanju podprograma je izvedba vseh zastavljenih nalog v skladu z načrtom nabav in vzdrževanj LEA - energetsko upravljanje Proračunska postavka LEA - energetsko upravljanje V skladu z zakonodajo je z LEA - Spodnje Podravje sklenjena pogodba o energetskem upravljanju Investicija - upravna zgradba Proračunska postavka Investicija - upravna zgradba - zajema: - delno odplačilo dolga za upravno zgradbo- obresti in nadomestila kredita, 27

28 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednji glavni program: Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Civilna zaščita in protipožarna varnost Opis glavnega programa Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj se ugotovi na podlagi opremljenosti, usposobljenosti in odzivnosti enot služb ter drugih operativnih sestavov za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Dornava. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje, Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje ocene vzajemne zaščite, vzdrževanja javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč 28

29 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu. Dolgoročno zagotoviti pripravljenost in opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje s ciljem zagotoviti varstvo pred nesrečami in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč. Kazalci se preverjajo skozi vaje ob izvajanju nalog požarnega in splošnega varstva ob nesrečah. Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnemu cilju Civilna zaščita Proračunska postavka Civilna zaščita - zajema sredstva za usposabljanje za prvo pomoč in nabava materiala za prvo pomoč in požarno varnost Nabava gasilske opreme - požarna taksa Proračunska postavka Nabava gasilske opreme - požarna taksa Transferi - gasilskim društvom in Gasilski zvezi Občine Dornava po pogodbi za leto Protipožarna varnost Podprogram obsega zagotovitev požarnega varstva in splošnega reševanja ob nesrečah, dejavnost gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financiranje tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu. 29

30 Dolgoročno zagotoviti pripravljenost in opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje s ciljem zagotoviti varstvo pred nesrečami in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč. Kazalci se preverjajo skozi vaje ob izvajanju nalog požarnega in splošnega varstva ob nesrečah. Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnemu cilju Protipožarna varnost Proračunska postavka Protipožarna varnost - zajema stroške financiranja gasilskih društev in Gasilske zveze Občine Dornava po pogodbi Gasilsko - kulturni dom Mezgovci Proračunska postavka Gasilsko - kulturni dom Mezgovci: - zajema sredstva za načrte, projektno dokumentacijo in gradnjo Gasilsko - kulturnega doma Mezgovci. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o lokalni samoupravi Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Predvsem z izobraževanjem in preventivnimi akcijami zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu in s tem zmanjšati število prometnih nesreč in tako vplivati na zmanjšanje števila žrtev in materialnih škod. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni program: Policijska in kriminalistična dejavnost. 30

31 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost Opis glavnega programa Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Dolgoročni cilji glavnega programa Predvsem z izobraževanjem in preventivnimi akcijami zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu in s tem zmanjšati število prometnih nesreč in tako vplivati na zmanjšanje števila žrtev in materialnih škod. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvedba letnih aktivnosti v obliki usposabljanja in praktičnega izvajanja prikazov varne udeležbe v cestnem prometu. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: Prometna varnost, Notranja varnost, Prometna varnost Vsebina podprograma prometna varnost je: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ( zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan...) Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi Zmanjšanje števila prometnih nesreč Letni izvedbeni cilji in kazalniki so dejansko enaki dolgoročnim izvedbenim ciljem in kazalnikom Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem Proračunska postavka Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: - zajema stroške za delovanje preventive in vzgoje v cestnem prometu, nabava kresničk, plakatov in drugega opozorilnega materiala ter stroški meritve hitrosti v občini Dornava. 31

32 4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna programa, in sicer: Urejanje na področju fiskalne politike, Fiskalni nadzor Urejanje na področju fiskalne politike Opis glavnega programa Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalna politika zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev Dolgoročni cilji glavnega programa Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Dornava in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogram, ki se nanaša na ta program, je: Urejanje na področju fiskalne politike Urejanje na področju fiskalne politike Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa - provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev ( nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks...), komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna. 32

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc) MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPAN Mestni trg 1 2250 Ptuj Telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13 Telefaks: 02 748 29 98 E-pošta: moptuj@ptuj.si ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2010 Ptuj, marec

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) I. SPLOŠNI DEL... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 6 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.844.933... 6 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 25.476.008...

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

PRORAČUN OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov INDEX INDEX konto besedilo VELJAVNI PR

PRORAČUN OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov INDEX INDEX konto besedilo VELJAVNI PR OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov konto I. PRIHODKI SKUPAJ 3.798.000 3.729.300 3.696.300 98,2 97 70 DAVČNI PRIHODKI 3.246.900 3.146.400 3.146.800 97 97 700

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA 12. /redna/ seja občinskega sveta December 2016 OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2017 (1. obravnava) 1 I. UVOD Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 - popr. 101/13

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: 1.1.2018 Datum do: 31.12.2018 Stran 1 03.02.2018 001-2018 PP 060001 Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP 060011

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

II. Posebni del proračuna

II. Posebni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.3.2012 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI za leto 2012 so po proračunskih

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009)

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009) OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2009 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 1.1. UVOD Proračun Občine Žirovnica za leto 2009 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 10.

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Št. 52 Maribor, petek 12.10.2018 ISSN 1854-2409 / 2386-0448 Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje

Prikaži več

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc)

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc) UREDBA o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja neuradno prečiščeno besedilo Uradna lista RS, št. 140/06 (29.12.2006) in 76/08 (25.07.2008). Datum veljavnosti in uporabe:

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več