Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del"

Transkripcija

1 Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber= , cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije Date: :44:37 +1'' Uradni list Republike Slovenije Internet: Št. 13 Ljubljana, torek e-pošta: Cena 8,35 ISSN DRŽAVNI ZBOR 418. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto (RZ) Na podlagi četrtega odstavka 97. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/, 79/1, 3/2, 56/2 ZJU, 11/2 ZDT-B, 127/6 ZJZP, 14/7 ZSPDPO in 19/8) ter 167. in 168. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/7 uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. februarja 29 sprejel ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Republike Slovenije za leto (RZ) 1. člen Sprejme se zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto. 2. člen Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Republike Slovenije za leto, v načrtu razvojnih programov pa prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta ter o njihovi realizaciji v tem letu. 3. člen Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št /9-2/1 Ljubljana, dne 9. februarja 29 EPA 17-V Državni zbor Republike Slovenije dr. Pavel Gantar l.r. Predsednik Leto XIX

2 Stran 1342 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih Konto Rebalans proračuna Veljavni proračun Realizacija Real/SP Real/VP I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) ,45 - TEKOČI PRIHODKI (7+71) ,67-7 DAVČNI PRIHODKI ,98-7 Davki na dohodek in dobiček ,89-7 Dohodnina ,1-71 Davek od dohodkov pravnih oseb ,31-71 Prispevki za socialno varnost ,29-71 Prispevki zaposlenih , Prispevki delodajalcev , Prispevki samozaposlenih ,1-713 Ostali prispevki za socialno varnost ,75-72 Davki na plačilno listo in delovno silo ,34-72 Davek na izplačane plače , Posebni davek na določene prejemke ,7-74 Domači davki na blago in storitve ,24-74 Davek na dodano vrednost , Drugi davki na blago in storitve , Trošarine (akcize) , Davki na posebne storitve , Letna povračila za uporabo cest ,7-747 Drugi davki na uporabo blaga in storitev , Davki na motorna vozila ,54-75 Davki na mednarodno trgovino in transakcije ,91-75 Carine ,2-751 Druge uvozne dajatve ,22-76 Drugi davki ,19-76 Drugi davki ,19-71 NEDAVČNI PRIHODKI ,28-71 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja ,6-71 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki , Prihodki od obresti , Prihodki od premoženja , Takse in pristojbine ,7-711 Sodne takse , Upravne takse in pristojbine , Globe in druge denarne kazni ,1-712 Globe in druge denarne kazni ,1 - priloga

3 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1343 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih Konto Rebalans proračuna Veljavni proračun Realizacija Real/SP Real/VP 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev , Prihodki od prodaje blaga in storitev , Drugi nedavčni prihodki , Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost Drugi nedavčni prihodki ,45-72 KAPITALSKI PRIHODKI ,25-72 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev ,2-72 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov , Prihodki od prodaje prevoznih sredstev Prihodki od prodaje opreme Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč PREJETE DONACIJE ,17-73 Prejete donacije iz domačih virov ,75-73 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb , Prejete donacije iz tujine , Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij , Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij TRANSFERNI PRIHODKI ,93-74 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij ,93-74 Prejeta sredstva iz državnega proračuna , Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja ,78-78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE ,65-78 Predpristopna sredstva Evropske unije ,53-78 Prejeta sredstva PHARE Prejeta sredstva ISPA , Prejeta sredstva SAPARD Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike 781 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) 7811 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) 7812 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) , , , , Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko , Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund) 7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) , Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF) , Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG) Prejeta sredstva iz proračuna EU za kohezijsko politiko , Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF) ,69 -

4 Stran 1344 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih Konto Rebalans proračuna Veljavni proračun Realizacija Real/SP Real/VP 784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike , Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo , Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije , Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU , Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij II. SKUPAJ ODHODKI ( ) ,27 94,24 4 TEKOČI ODHODKI ,67 93,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,22 98,83 4 Plače in dodatki ,45 98,82 41 Regres za letni dopust ,96 98,81 42 Povračila in nadomestila ,76 99,5 43 Sredstva za delovno uspešnost ,28 98,79 44 Sredstva za nadurno delo ,86 98,8 45 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 1 -, 49 Drugi izdatki zaposlenim ,78 97,3 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,73 99,29 41 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ,61 99, Prispevek za zdravstveno zavarovanje ,28 99, Prispevek za zaposlovanje ,2 83, Prispevek za starševsko varstvo ,98 94, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU ,68 99,19 42 Izdatki za blago in storitve ,61 92,13 42 Pisarniški in splošni material in storitve ,67 82, Posebni material in storitve ,23 93,8 422 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ,55 96, Prevozni stroški in storitve ,61 92, Izdatki za službena potovanja ,56 87, Tekoče vzdrževanje ,63 94, Poslovne najemnine in zakupnine ,45 97, Kazni in odškodnine ,65 96,6 428 Davek na izplačane plače ,77 98, Drugi operativni odhodki ,88 89,85 43 Plačila domačih obresti ,21 99, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam ,16 1, 432 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam ,88 1, 433 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem ,95 96, Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu ,64 99,4 44 Plačila tujih obresti , 1, 44 Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam ,36 1, 442 Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam ,1 1, 444 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih ,85 1, 49 Rezerve ,47 45,79 49 Splošna proračunska rezervacija ,, 491 Proračunska rezerva ,55 1, 492 Druge rezerve ,, 493 Sredstva za posebne namene ,2 1,

5 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1345 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih Konto Rebalans proračuna Veljavni proračun Realizacija Real/SP Real/VP 41 TEKOČI TRANSFERI ,38 97,22 41 Subvencije ,19 87,94 41 Subvencije javnim podjetjem ,58 99, Subvencije finančnim institucijam ,38 76, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ,18 85, Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,26 98, Transferi nezaposlenim ,39 92, Družinski prejemki in starševska nadomestila ,51 99, Transferi za zagotavljanje socialne varnosti ,7 98, Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja ,77 99, Štipendije ,43 95, Drugi transferi posameznikom ,97 96, Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,3 84, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,3 84, Drugi tekoči domači transferi ,2 98, Tekoči transferi občinam ,82 91, Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja ,59 97, Tekoči transferi v javne sklade ,42 86, Tekoči transferi v javne zavode ,88 99, Tekoči transferi v državni proračun ,32 99, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki ,78 99, Tekoči transferi v javne agencije ,57 99, Tekoči transferi v tujino ,38 98, Tekoči transferi mednarodnim institucijam ,19 98, Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam ,95 78, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini ,65 95, Drugi tekoči transferi v tujino ,46 99,55 42 INVESTICIJSKI ODHODKI ,73 91,24 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,73 91,24 42 Nakup zgradb in prostorov ,71 85, Nakup prevoznih sredstev ,96 92, Nakup opreme ,27 92,5 423 Nakup drugih osnovnih sredstev ,15 84, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,62 94, Investicijsko vzdrževanje in obnove ,62 87, Nakup zemljišč in naravnih bogastev ,59 94,3 427 Nakup nematerialnega premoženja ,85 9, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ,77 83, Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog ,8 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI ,59 7, Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,8 76, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,73 61, Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin ,99 78, Investicijski transferi privatnim podjetjem ,18 7, Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom ,51 86, Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki ,44 96, Investicijski transferi v tujino , Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,42 66,6 432 Investicijski transferi občinam ,89 55, Investicijski transferi javnim skladom in agencijam ,5 97, Investicijski transferi javnim zavodom ,29 94,4

6 Stran 1346 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih Konto Rebalans proračuna Veljavni proračun Realizacija Real/SP Real/VP 45 PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE ,22 99,68 45 Plačila sredstev v proračun Evropske unije ,22 99,68 45 Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije ,78 98, Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost ,68 1, 452 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka ,21 1, 453 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Velike Britanije ,93 1, III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I ) - ( II ) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

7 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1347 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v eurih Konto Rebalans proračuna Veljavni proračun Realizacija Real/SP Real/VP IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ,27 - PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ,27-75 Prejeta vračila danih posojil ,38-75 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov , Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov , Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij , Prejeta vračila plačanih poroštev Prodaja kapitalskih deležev , Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 14.., Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah , Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih Kupnine iz naslova privatizacije , Sredstva kupnin iz naslova privatizacije ,87 - V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE ,69 59,19 KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ,69 59,19 44 Dana posojila ,83 22, Dana posojila privatnim podjetjem ,97 67, Plačila zapadlih poroštev ,75 11, Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb ,87 68, Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin ,, 4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah ,83 7, Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih Povečanje kapitalskih deležev v tujino , 1, 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije ,17 23, Dana posojila iz sredstev kupnin ,78 6, Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije ,34 32, Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin ,, 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti ,82 88, Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih ,82 88,53 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) ,31 -

8 Stran 1348 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije C. RAČUN FINANCIRANJA v eurih Konto Rebalans proračuna Veljavni proračun Realizacija Real/SP Real/VP VII. ZADOLŽEVANJE (5+51) ,36-5 ZADOLŽEVANJE ,36-5 Domače zadolževanje ,52-5 Najeti krediti pri Banki Slovenije , - 51 Najeti krediti pri poslovnih bankah Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu Zadolževanje v tujini Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev VIII. ODPLAČILA DOLGA (55+551) ,42 98,94 55 ODPLAČILA DOLGA ,42 98,94 55 Odplačila domačega dolga ,39 98, Odplačila kreditov poslovnim bankam ,94 99, Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu ,33 98, Odplačila dolga v tujino , 99, Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam ,99 99, Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam ,2 1, IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)

9 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1349 II. POSEBNI DEL (1) Odhodki in drugi izdatki proračuna Republike Slovenije so bili realizirani v zneskih, kot sledi: Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE ,4 99, Predsednik Republike Slovenije ,4 99,8 1 POLITIČNI SISTEM ,4 99,8 11 Politični sistem ,4 99, Dejavnost Urada predsednika Republike Slovenije ,4 99,9 3 Plače ,9 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 3324 Materialni stroški ,4 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,7 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 1, 633 Odlikovanja Republike Slovenije ,5 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,5 99, Prevozna sredstva - prodaja premoženja Nakup in gradnja osnovnih sredstev Prevozna sredstva - sredstva odškodnine Nakup in gradnja osnovnih sredstev Dejavnost bivšega predsednika Republike Slovenije ,7 97,7 127 Plače pisarne bivšega predsednika Republike Slovenije ,4 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 146 Materialni stroški pisarne bivšega predsednika Republike Slovenije ,2 94,3 42 Izdatki za blago in storitve ,2 94,3 161 Investicije in investicijsko vzdrževanje pisarne bivšega predsednika Republike Slovenije ,7 99,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 99,8

10 Stran 135 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 121 DRŽAVNI ZBOR SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 121 DRŽAVNI ZBOR ,5 94, Državni zbor ,5 94,2 1 POLITIČNI SISTEM ,1 94,5 11 Politični sistem ,1 94, Dejavnost državnega zbora ,1 94,5 31 Plače ,2 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 3325 Materialni stroški ,6 83,3 42 Izdatki za blago in storitve ,6 83, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,3 96,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 96, Strokovna pomoč poslancem ,4 92,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 86,1 744 TF - Slovenska udeležba - Krepitev parlamentarnega nadzora nad javnimi financami ,2 42 Izdatki za blago in storitve ,2 911 TF CFCU - Krepitev parlamentarnega nadzora nad javnimi financami , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 7415 Twinning projekt - nadaljna pomoč Skupščini Kosova ,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve , 122 Prevozna sredstva - sredstva odprodaje državnega premoženja Nakup in gradnja osnovnih sredstev Poročevalec ,5 42 Izdatki za blago in storitve ,5 125 Restavracija ,3 77,9 42 Izdatki za blago in storitve ,3 77, Prevozna sredstva - sredstva odškodnine , 42 Izdatki za blago in storitve , 7816 Vzdrževanje službenih stanovanj - sredstva najemnine , 56,5 42 Izdatki za blago in storitve ,8 48,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 57,8 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,9 34 Predsedovanje EU , Predsedovanje EU , Predsedovanje EU ,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 42 Izdatki za blago in storitve ,8

11 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1351 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 122 DRŽAVNI SVET SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 122 DRŽAVNI SVET ,5 98, Državni svet ,5 98,5 1 POLITIČNI SISTEM ,5 98,5 11 Politični sistem ,5 98, Dejavnost državnega sveta ,5 98, Plače ,1 98,1 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 98,5 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 98,6 42 Izdatki za blago in storitve ,7 87, Materialni stroški ,4 97,4 42 Izdatki za blago in storitve ,4 97, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 8139 Drugi odhodki za delo ,1 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,1 99, Prodaja državnega premoženja - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,4 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 1, 8721 Stvarno premoženje - sredstva odškodnine 949 -, 42 Izdatki za blago in storitve 949 -,

12 Stran 1352 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 123 DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 123 DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA ,9 79, Državna volilna komisija ,9 79,8 1 POLITIČNI SISTEM ,9 79,8 11 Politični sistem ,9 79, Izvedba in nadzor volitev in referendumov ,9 79,8 766 Plače , 83, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 84, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 84,4 42 Izdatki za blago in storitve ,3 56,3 767 Materialni stroški ,8 99, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99, 2819 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 96,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 96, Izvedba referendumov ,3 42 Izdatki za blago in storitve , Izvedba volitev članov Državnega sveta ,5 8,8 42 Izdatki za blago in storitve ,5 8, Izvedba volitev predsednika republike , 85,4 42 Izdatki za blago in storitve , 85, Stalna izplačila nadomestil (ZVDZ-B) ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1,

13 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1353 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC ,1 97, Varuh človekovih pravic ,1 97,8 1 POLITIČNI SISTEM ,1 97,8 11 Politični sistem ,1 97, Varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ,7 99,4 395 Plače ,5 99,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 98,3 42 Izdatki za blago in storitve , 99, Materialni stroški ,4 98,9 42 Izdatki za blago in storitve ,4 98, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 1, 9129 TF CFCU - Twinning , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 8621 Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 7983 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine 46 -, 42 Izdatki za blago in storitve 46 -, Izvajanje Opcijskega protokola ,8 45, Plače - Opcijski sporazum , 45,1 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 46,3 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 37,3 42 Izdatki za blago in storitve , 49, 5823 Materialni stroški - Opcijski sporazum ,8 98,9 42 Izdatki za blago in storitve ,8 98, Sodelovanje z nevladnimi organizacijami ,, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,,

14 Stran 1354 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 125 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 125 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC ,4 99, Informacijski pooblaščenec ,4 99,1 1 POLITIČNI SISTEM ,4 99,1 11 Politični sistem ,4 99, Dostop do informacij javnega značaja ,4 99, Plače ,1 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8 93, Materialni stroški ,4 99,5 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,7 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 1, 7459 Stvarno premoženje - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 3.3 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.3 -, 746 Stvarno premoženje - sredstva odškodnine , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,

15 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1355 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 131 USTAVNO SODIŠČE SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 131 USTAVNO SODIŠČE ,2 95, Ustavno sodišče ,2 95,5 1 POLITIČNI SISTEM ,2 95,5 11 Politični sistem ,2 95, Ustavno sodišče in njegovo delovanje ,2 95,5 37 Plače ,6 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 3331 Materialni stroški ,3 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,3 99,6 282 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,4 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 1, 3655 Drugi odhodki za delo na drugih področjih , 98,9 42 Izdatki za blago in storitve , 98, Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 8421 Prodaja državnega premoženja - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,1 12,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 12,9 131 Gostinska dejavnost za potrebe državnih organov ,7 73,5 42 Izdatki za blago in storitve ,7 73,5 896 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine , 59,8 42 Izdatki za blago in storitve , 59, Nepremičnine - sredstva najemnine ,3 9,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 9,9

16 Stran 1356 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 132 RAČUNSKO SODIŠČE SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 132 RAČUNSKO SODIŠČE ,5 99, Računsko sodišče ,5 99,3 2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ,5 99,3 23 Fiskalni nadzor ,5 99, Dejavnost Računskega sodišča ,5 99, Plače ,7 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 5914 Materialni stroški ,2 98,4 42 Izdatki za blago in storitve ,2 98, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,5 97, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 97, 9118 TF CFCU - Twinning Izdatki za blago in storitve Odprodaja - Sredstva od prodaje državnega premoženja ,1 9,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 9,5

17 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1357 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 134 DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 134 DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA , 84, Državna revizijska komisija , 84,3 2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA , 84,3 22 Urejanje na področju fiskalne politike , 84, Javna naročila in nadzor , 84,3 12 Plače ,2 98,2 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 98,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 94,7 42 Izdatki za blago in storitve ,9 96,9 121 Materialni stroški ,3 96,3 42 Izdatki za blago in storitve ,3 96,3 122 Investicije in investicijsko vzdrževanje ,5 83,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 83,5 961 Twinning BiH 2. -, 42 Izdatki za blago in storitve 2. -, 7982 Twinning projekt za R Hrvaško ,8 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 1, 9185 Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,8 93,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 93,7

18 Stran 1358 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 135 KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 135 KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE ,5 98, 1315 Komisija za preprečevanje korupcije ,5 98, 8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ,5 98, 81 Notranje zadeve ,4 98, Urejanje na področju preprečevanja korupcije ,4 98, Plače ,2 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 99, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99, Materialni stroški ,6 94,1 42 Izdatki za blago in storitve ,6 94, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,5 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 1, 7352 OCO - raziskava - tuja donacija 287 -, 42 Izdatki za blago in storitve 287 -, 82 Policijska in kriminalistična dejavnost , Urejanje na področju preprečevanja korupcije ,9 745 Stvarno premoženje - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 536 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 536 -, 7413 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine Izdatki za blago in storitve

19 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1359 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) Bilanca odhodkov RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) ,5 96, Slovenska akademija znanosti in umetnosti ,5 96,9 5 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ ,5 96,9 51 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja ,3 96, Slovenska akademija znanosti in umetnosti ,3 96,7 392 Plače ,8 97,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 97,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,8 98,8 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 3416 Materialni stroški ,8 89,1 42 Izdatki za blago in storitve ,8 89, Materialni stroški biblioteke ,1 92,5 42 Izdatki za blago in storitve ,1 92, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,5 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 1, 5252 Članske nagrade akademikom ,6 97,6 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,6 97, Fond upokojenih akademikov , 81,4 42 Izdatki za blago in storitve ,6 82,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 31,4 374 Meddržavno sodelovanje ,1 84,7 42 Izdatki za blago in storitve ,1 84, Nakup revij in knjig ,8 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99, Svetovni biblični kongres ,6 99, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 99, 6165 Tisk Letopisa in publikacij SAZU ,2 92,7 42 Izdatki za blago in storitve ,4 91,7 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi , 1, 7913 Finančne pomoči - donacija ,7 89,4 42 Izdatki za blago in storitve ,1 81,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 171 Prodaja knjig, najemnine in drugo ,7 93, 42 Izdatki za blago in storitve ,9 93, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Stanovanjska sredstva Izdatki za blago in storitve Znanstveno - raziskovalna dejavnost , 1, Znanstveno-raziskovalna dejavnost , 1, 4483 Znanstveno raziskovalni center SAZU , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1,

20 Stran 136 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 14 KABINET PREDSEDNIKA VLADE SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 14 KABINET PREDSEDNIKA VLADE , 82, Kabinet predsednika vlade , 82,2 1 POLITIČNI SISTEM ,2 84,1 11 Politični sistem ,2 84, Dejavnost kabineta predsednika vlade ,2 84,1 32 Plače ,7 96,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 96,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 96,8 42 Izdatki za blago in storitve ,7 91, Materialni stroški ,9 66,6 42 Izdatki za blago in storitve ,9 66, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 73,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 73, Financiranje projektov ,9 6,9 42 Izdatki za blago in storitve ,9 6,9 49 Sistem varovanja ,4 94,7 42 Izdatki za blago in storitve ,9 98, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 76,4 894 Stvarno premoženje - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 7629 Stvarno premoženje - sredstva odškodnine , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,7 34 Predsedovanje EU , Predsedovanje EU ,7 752 Predsedovanje EU ,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve ,6

21 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1361 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 15 VLADNE SLUŽBE SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 15 VLADNE SLUŽBE ,3 91, Generalni sekretariat vlade ,5 89,9 1 POLITIČNI SISTEM ,7 77,3 11 Politični sistem ,7 77, Dejavnost generalnega sekretariata vlade ,7 77, Plače , 98,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 98,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 99,2 42 Izdatki za blago in storitve ,9 98,3 167 Materialni stroški ,6 8,9 42 Izdatki za blago in storitve ,6 8, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,3 78,2 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 78,2 139 EU - portal ,2 92,2 42 Izdatki za blago in storitve ,8 82,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 99, Sofinanciranje strank , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 8922 Stvarno premoženje - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 142 Počitniška dejavnost GSV Izdatki za blago in storitve Osnovna sredstva - sredstva odškodnine ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 749 Najemnine - sredstva najemnine ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,6 94,9 34 Predsedovanje EU ,6 94, Predsedovanje EU ,6 94,9 582 Predsedovanje EU - plače ,2 98,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 94,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 9,8 641 Kongresna dvorana Brdo , 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , 1, 6614 Predsedovanje EU ,7 85, 42 Izdatki za blago in storitve ,9 84,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , 1, 43 Druge skupne administrativne službe , 1, Izvedba protokolarnih dogodkov , 1, 2177 JGZ - Brdo - investicije ,5 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,5 1, 2175 JGZ - Brdo ,5 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,5 1,

22 Stran 1362 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 15 VLADNE SLUŽBE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 5822 Kongresni center Brdo ,5 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,5 1, 1512 Protokol v vladi Republike Slovenije ,8 97,9 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,5 91,6 34 Predsedovanje EU ,5 91, Predsedovanje EU ,5 91, Predsedovanje EU ,5 91,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 94,1 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 74,4 42 Izdatki za blago in storitve ,3 91,5 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,1 99,4 43 Druge skupne administrativne službe ,1 99, Izvedba protokolarnih dogodkov ,1 99,4 35 Plače , 99, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 99,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,2 9, Materialni stroški ,4 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,3 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 1, 3653 Drugi odhodki za delo na drugih področjih ,8 99,2 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99,2 543 Državne proslave ,3 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,3 99, Dobrodošlica evru - donacija Izdatki za blago in storitve Urad za enake možnosti ,6 68,1 1 POLITIČNI SISTEM ,1 94,6 11 Politični sistem ,1 94, Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic ,1 94, Plače ,3 96, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 95,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 96,4 42 Izdatki za blago in storitve ,2 97, Materialni stroški ,3 9,7 42 Izdatki za blago in storitve ,3 9,7 16 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,6 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 1, 131 Raziskave in analize s področja enakih možnosti ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 439 Sofinanciranje programov nevladnih ženskih organizacij ,6 95,6 42 Izdatki za blago in storitve ,1 58,1 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,2 98,2

23 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1363 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 15 VLADNE SLUŽBE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 1318 Sofinanciranje publikacij s področja enakih možnosti žensk in moških ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,5 1, 5413 Projekt Program EU za enakost spolov - lastna udeležba , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 7796 Projekt Program EU za enakost spolov - tuja donacija , 9,8 42 Izdatki za blago in storitve , 9,8 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,5 34 Predsedovanje EU , Predsedovanje EU , Predsedovanje EU ,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 42 Izdatki za blago in storitve ,1 979 Predsedovanje EU - donacija , 42 Izdatki za blago in storitve , 1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije ,2 98,3 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ,2 98,3 184 Podpora posebnim skupinam ,2 98, Podpora narodnostnim skupnostim ,2 98,3 33 Plače ,5 87,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 86,2 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 93,4 42 Izdatki za blago in storitve ,1 97, Materialni stroški ,6 56,2 42 Izdatki za blago in storitve ,6 56, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,8 6,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 6,9 525 Narodnostne skupnosti ,3 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,5 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , 99,8 523 Obveznosti do ustanov italijanske narodne skupnosti ,1 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,1 1, 1872 Sofinanciranje radijskih in televizijskih programov - oddaj za Rome ,9 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,9 1, 1321 Sofinanciranje občin na narodnostno mešanih področjih - dvojezičnost in druge ustavne pravice ,3 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 1, 1821 Sofinanciranje romske skupnosti ,7 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,4 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,2 1, 7356 Sofinanciranje RTV programov za narodnostne skupnosti ,7 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 1, 7357 Sofinanciranje tednika Nepujsag ,8 99,6 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,4 85, Študije, objave, ekspertize Izdatki za blago in storitve

24 Stran 1364 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 15 VLADNE SLUŽBE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 1518 Urad vlade za komuniciranje ,9 88, 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,3 69,2 34 Predsedovanje EU ,3 69, Predsedovanje EU ,3 69, Stroški predsedovanja EU ,3 69,2 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 48,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 91,1 42 Izdatki za blago in storitve ,8 68,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,1 94,4 43 Druge skupne administrativne službe ,1 94, Obveščanje domače in tuje javnosti ,1 94,4 313 Plače ,4 98,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 99,1 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,8 99,5 42 Izdatki za blago in storitve ,1 86, Materialni stroški ,7 77,2 42 Izdatki za blago in storitve ,7 77, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,5 98,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 98, Komunikacijska podpora uvajanju evra ,6 77,7 42 Izdatki za blago in storitve ,6 77, Neposredno komuniciranje vlade z javnostjo in vladne informacijske kampanje ,2 83,5 42 Izdatki za blago in storitve ,7 81, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,8 95, Obveščanje domače in tuje javnosti , 96,4 42 Izdatki za blago in storitve , 96, Promocija Slovenije ,5 93,5 42 Izdatki za blago in storitve ,5 93, Slovenska tiskovna agencija ,5 96,1 42 Izdatki za blago in storitve ,5 96,1 622 Strokovno usposabljanje ,8 72,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8 72, Tiskovna in publicistična dejavnost ,4 94,2 42 Izdatki za blago in storitve ,4 94, Sofinanciranje oglaševalske kampanje za evro ( Banka Slovenije ) - donacija Izdatki za blago in storitve Sofinanciranje oglaševalske kampanje za evro ( Evropska komisija ) - tuja donacija Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Prevozna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja 876 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 876 -, 8897 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,

25 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1365 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 15 VLADNE SLUŽBE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 1526 Urad vlade za verske skupnosti ,8 99,8 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ,8 99,8 184 Podpora posebnim skupinam ,8 99, Podpora duhovnikom in verskim skupnostim ,8 99, Plače ,2 98,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 98,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 98,9 42 Izdatki za blago in storitve ,1 99, 472 Materialni stroški , 98,9 42 Izdatki za blago in storitve , 98, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 72,6 42 Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 72,6 629 Pomoč verskim skupnostim , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 472 Prispevki duhovnikom ,9 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,9 1, 1535 Urad za varovanje tajnih podatkov ,8 99,8 7 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ,8 99,8 71 Splošne in skupne funkcije ,8 99, Varovanje tajnih podatkov ,8 99, Plače , 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 2233 Materialni stroški , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 2234 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,7 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 1,

26 Stran 1366 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 151 SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 151 SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) ,9 48, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko ,9 48,5 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,4 29,4 34 Predsedovanje EU ,4 29, Predsedovanje EU ,4 29, Predsedovanje EU ,4 29,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 27,4 6 LOKALNA SAMOUPRAVA ,5 67, 61 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne in strukturne politike ,5 67, ,2 89,1 111 Plače ,8 92,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 92,5 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 98,3 42 Izdatki za blago in storitve ,1 83,1 112 Materialni stroški ,6 83,6 42 Izdatki za blago in storitve ,6 83,6 114 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 54,5 42 Izdatki za blago in storitve ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 81, Sofinanciranje skupnih občinskih uprav ,8 94,6 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 94, Strokovna pomoč občinam ,4 89,4 42 Izdatki za blago in storitve ,9 79, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,9 413 Drugi tekoči domači transferi Vzdrževanje in razvoj sistema ISARR ,4 86,4 42 Izdatki za blago in storitve ,2 81,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Stvarno premoženje - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 7442 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine Izdatki za blago in storitve EU razvojne spodbude ,9 51, 6513 Nacionalno sofinanciranje Cilja ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 1134 Transregionalni projekti ,9 75,3 42 Izdatki za blago in storitve ,8 91,4 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,7 57, 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 6, Lastna udeležba - EU projekti ,4 1, 413 Drugi tekoči domači transferi Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,2 1, 776 PHARE CFCU - CBC SLO/ITA ,3 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,3 1,

27 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1367 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 151 SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 734 PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija - nacionalni program za leto Investicijski transferi proračunskim uporabnikom PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija Drugi tekoči domači transferi PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija za prekomejno sodelovanje med Slo/Mad za leto Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Interreg lll A - Slovenija - Avstrija - EU ,1 69,1 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 28,5 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,5 77,5 42 Izdatki za blago in storitve ,3 68,7 41 Subvencije ,9 74,6 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,6 73,1 413 Drugi tekoči domači transferi ,5 75,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso ,5 31,6 proračunski uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,2 75,9 168 Interreg lll A - Slovenija - Italija - EU ,9 59,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 96,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 67,8 41 Subvencije ,7 65,2 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,6 44,4 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 61,8 414 Tekoči transferi v tujino ,5 99,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso ,6 62,2 proračunski uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,7 69,9 169 Interreg lll A - Trilaterala SLO-H-CRO - EU ,9 6,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 98,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,6 97,9 41 Subvencije ,5 57,5 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,7 72,9 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 63,7 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso ,6 49,2 proračunski uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,4 5, Tehnična pomoč EPD ,6 79,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 76,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 88,1 42 Izdatki za blago in storitve ,5 77,8 41 Subvencije ,5 413 Drugi tekoči domači transferi Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 82, Interreg - lastna udeležba ,3 63,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 58,1 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 82,4 42 Izdatki za blago in storitve ,6 68,7 41 Subvencije ,7 67,7 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,4 64,1 413 Drugi tekoči domači transferi ,1 7, 414 Tekoči transferi v tujino ,5 99,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 5,2 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso , 45,2 proračunski uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,6 54,7

28 Stran 1368 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 151 SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 166 Tehnična pomoč EPD - lastna udeležba ,7 79,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 76,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 86,8 42 Izdatki za blago in storitve ,6 77,8 41 Subvencije ,5 413 Drugi tekoči domači transferi Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 84, Razvoj obmejnih območij s Hrvaško EU Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Sofinanciranje lokalne komunalne in cestne infrastrukture EU Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Tehnična pomoč Strukturni skladi - EU ,3 9, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 1,2 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 42 Izdatki za blago in storitve ,7 43,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 767 Tehnična pomoč ESS EU ,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 42 Izdatki za blago in storitve , Razvoj obmejnih območij s Hrvaško slovenska udeležba Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Tehnična pomoč Strukturni skladi - slovenska udeležba ,5 9,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 1,2 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 42 Izdatki za blago in storitve ,9 44,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 695 -, 769 Tehnična pomoč ESS slovenska udeležba ,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 42 Izdatki za blago in storitve , Tehnična pomoč Kohezijski sklad - EU ,4 5,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 42 Izdatki za blago in storitve ,3 3,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 943 Tehnična pomoč Kohezijski sklad - slovenska udeležba ,4 5,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 42 Izdatki za blago in storitve ,3 3,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Teritorialno sodelovanje EU ,6 1,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,8 42 Izdatki za blago in storitve ,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 919 Teritorialno sodelovanje slovenska udeležba ,7 81, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,8 42 Izdatki za blago in storitve ,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Posebni ukrepi regionalne politike ,8 9, Infrastruktura na območjih kjer žive Romske etnične skupnosti ,5 88,4 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,5 88,4

29 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1369 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 151 SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 1135 Priprava in spremljanje izvajanja državnih dokumentov razvojnega načrtovanja ,4 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 413 Drugi tekoči domači transferi Razvojna pomoč Posočju ,1 9,1 42 Izdatki za blago in storitve Subvencije ,4 72,2 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,5 413 Drugi tekoči domači transferi Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,3 86,2 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,9 98,1 116 Razvojne naloge ,2 41,5 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 41, Regionalna infrastruktura ,5 74,4 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,5 74, Sofinanciranje izvedbenih delov RRP ,1 94,6 42 Izdatki za blago in storitve Subvencije Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,9 78,4 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 98,1 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,5 94, Ublažitev gospodarskih posledic spremembe mejnih režimov zaradi pristopa k EU ,7 47,6 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,7 47,6 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,7 132 Cestni promet in infrastruktura , Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ,7 751 Regionalna infrastruktura - lokalne ceste , 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 7618 Razvoj regij - prometna infrastruktura EU ,4 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,4 762 Razvoj regij - razvoj urbanih naselij EU ,3 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , Razvoj regij - prometna infrastruktura slovenska udeležba ,9 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,9 14 GOSPODARSTVO ,6 143 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva , Spodbujanje turizma v turističnih območjih in območjih s posebnimi varstvenimi režimi , Razvoj regij - spodbujanje razvoja turizma EU ,6 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,6 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ,2 163 Komunalna dejavnost , Sofinanciranje lokalne komunalne infrastrukture , Regionalna infrastruktura - komunala , 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 7619 Razvoj regij - okoljska infrastruktura EU ,8 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,8

30 Stran 137 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 151 SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 7627 Razvoj regij - okoljska infrastruktura slovenska udeležba , 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 166 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) , Nakup in komunalno opremljanje stavbnih zemljišč , 7512 Regionalna infrastruktura - opremljanje zemljišč ,7 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , Razvoj regij - infrastruktura regionalnih poslovnih con EU , 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 7624 Razvoj regij - infrastruktura regionalnih poslovnih con slovenska udeležba Investicijski transferi proračunskim uporabnikom SOCIALNO VARSTVO ,6 24 Izvajanje programov socialnega varstva , Sofinanciranje lokalne socialne infrastrukture , Razvoj regij - socialna infrastruktura EU ,6 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,6

31 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1371 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Račun finančnih terjatev in naložb 151 SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 151 SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) ,2 65, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko ,2 65,9 6 LOKALNA SAMOUPRAVA ,2 65,9 61 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne in strukturne politike 1158 Dokapitalizacija sklada za spodbujanje regionalnega razvoja in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja ,2 65, ,2 65, ,2 65,9 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije ,2 65, Gospodarska osnova za avtohtone narodne skupnosti ,1 65, Sredstva za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne skupnosti ,1 65,9 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije ,1 65,9

32 Stran 1372 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 152 SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA AGENCIJA SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 152 SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA AGENCIJA Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) Bilanca odhodkov RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) ,6 97, Slovenska obveščevalno - varnostna agencija ,6 97,6 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,9 61,9 34 Predsedovanje EU ,9 61, Predsedovanje EU ,9 61, Predsedovanje EU ,9 61,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 62, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 42 Izdatki za blago in storitve ,8 8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ,6 97,6 83 Obveščevalno varnostna dejavnost ,6 97, Obveščevalno varnostna dejavnost ,6 97, Plače ,6 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 1988 Materialni stroški ,4 98,8 42 Izdatki za blago in storitve ,4 98, Materialni stroški - Svet za nacionalno varnost ,1 94,9 42 Izdatki za blago in storitve ,1 94,9 284 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 99,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 99, Investicije - Svet za nacionalno varnost , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 1989 Drugi odhodki za delo na drugih področjih , 99, 42 Izdatki za blago in storitve , 99, 119 Predstavniki agencije v tujini ,8 97, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 92,2 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Sredstva donacij ,6 42 Izdatki za blago in storitve ,6 842 Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja ,5 19, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 19, 8419 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine ,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Stanovanja in poslovni objekti - sredstva najemnine ,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8

33 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1373 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 154 URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 154 URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) , 97, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu , 97,3 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE , 97,3 184 Podpora posebnim skupinam , 97, Podpora Slovencem v zamejstvu in tujini , 97, Plače , 65,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 61,5 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 94,6 42 Izdatki za blago in storitve ,9 93, Materialni stroški ,8 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99, Izseljensko društvo Slovenija v svetu , 1, 414 Tekoči transferi v tujino , 1, 6432 Osrednja revija za Slovence po svetu ,9 98,9 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,9 98, Rafaelova družba , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 6425 Repatriacija Tekoči transferi v tujino Slovenska izseljenska matica , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 5489 Svetovni slovenski kongres , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 5497 Ustavne obveznosti - podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu ,2 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,6 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,8 99,9 414 Tekoči transferi v tujino ,9 99,6 55 Ustavne obveznosti - podpora Slovencem po svetu ,5 96,9 42 Izdatki za blago in storitve , 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,5 94,5 414 Tekoči transferi v tujino ,5 98, Donacije - Pomoč Slovencem v zamejstvu in tujini Transferi posameznikom in gospodinjstvom

34 Stran 1374 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 155 SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 155 SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO ,6 99, Služba vlade za zakonodajo ,6 99,3 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,6 99,3 43 Druge skupne administrativne službe ,6 99, Priprava in nadzor zakonov ter drugih pravnih aktov ,6 99,3 314 Plače ,2 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 3338 Materialni stroški , 99,5 42 Izdatki za blago in storitve , 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 4277 Projekt IDC ,4 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 1329 Publikacije in prevodi , 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 42 Izdatki za blago in storitve ,9 83,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Twinning Bosna in Hercegovina ( BA 4-IB-OT-5 ) ,3 84,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 8,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 42 Izdatki za blago in storitve ,7 85,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Osnovna sredstva - sredstva odškodnine ,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6

35 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1375 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 156 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 156 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ,7 86, Statistični urad Republike Slovenije ,7 86,1 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,2 93,2 34 Predsedovanje EU ,2 93, Predsedovanje EU ,2 93, Predsedovanje EU ,2 93,2 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,6 91,2 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,7 86,1 43 Druge skupne administrativne službe ,7 86, Statistične storitve ,7 86,1 333 Plače ,1 99, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 99,3 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 97,2 42 Izdatki za blago in storitve ,2 98, Materialni stroški ,4 99,2 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,5 92,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 92, Mednarodno sodelovanje ,8 94,1 42 Izdatki za blago in storitve ,8 94,1 631 Raziskave-ankete-mednarodne ,7 73,5 42 Izdatki za blago in storitve ,7 73, Razvojne naloge ,8 51,8 42 Izdatki za blago in storitve ,2 58,2 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 6967 Redne letne raziskave - ankete ,9 95,7 42 Izdatki za blago in storitve ,9 95, Grant STAT 23 - ESTAT file no.: tuja donacija , 42 Izdatki za blago in storitve , 7381 GRANT STAT tuja donacija ,1 27,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 49,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 46,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 26, Phare Stat 21 - ESTAT file nr.: tuja donacija , 42 Izdatki za blago in storitve , 7961 Phare Stat 22 - ESTAT file nr.: tuja donacija , 42 Izdatki za blago in storitve , 8242 Pilotne raziskave - tuja donacija ,5 36, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 61,1 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,8 56,1 42 Izdatki za blago in storitve ,3 33, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Statistical Integration in ,9 42 Izdatki za blago in storitve , Prehodni vir - slovenska soudeležba ,9 15,9 42 Izdatki za blago in storitve ,4 32,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,,

36 Stran 1376 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 156 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6777 Sistem demografskih statistik Izdatki za blago in storitve TF CFCU - Setting up the social Statistics Database for the implementation of EU SILC ,4 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 742 Twinning - BIH ,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 42 Izdatki za blago in storitve , 12 Prodaja publikacij ,9 65,7 42 Izdatki za blago in storitve ,9 65,7

37 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1377 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 157 SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 157 SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) Bilanca odhodkov RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) ,7 95, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj ,7 95,3 2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ,7 95,3 21 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor ,7 95, Podlage ekonomske in razvojne politike ,7 95, Plače , 92,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 95,3 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,5 89,5 42 Izdatki za blago in storitve ,4 7,4 645 Materialni stroški ,3 85,9 42 Izdatki za blago in storitve ,3 85, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,1 99,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 99, Strukturne reforme in razvojna politika ,1 96,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 96,8

38 Stran 1378 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 158 SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA EVROPSKE ZADEVE SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 158 SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA EVROPSKE ZADEVE Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) ,6 89, Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve ,6 89,5 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,6 89,5 32 Mednarodno sodelovanje in udeležba , 89, Koordinacija aktivnosti v procesu vključevanja in delovanja v EU , 89, Plače ,1 98,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 98,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 95,7 42 Izdatki za blago in storitve ,6 99, Materialni stroški ,6 92,8 42 Izdatki za blago in storitve ,6 92, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,2 92,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 92,7 92 EGP FM - Finančni mehanizem EGP Investicijski transferi proračunskim uporabnikom NOR in EGP FM - slovenska udeležba ,4 42 Izdatki za blago in storitve ,7 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 7. -, 1133 Aktivnosti na področju vključevanja in delovanja v EU ,8 63,5 42 Izdatki za blago in storitve ,8 63, EGP in norveški finančni mehanizem ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 5856 EGP in Norveški finančni mehanizem - sofinanciranje sklada za NGO ,, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,, 5855 Mednarodna razvojna pomoč ,6,6 42 Izdatki za blago in storitve ,6,6 494 Prevajanje ,5 88,5 42 Izdatki za blago in storitve ,5 88,5 493 Usposabljanje ,4 94,4 42 Izdatki za blago in storitve ,4 94,4 157 Vmesna evalvacija programov PHARE , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 7952 CARDS 2 - FRY-.2/ Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve CARDS 24 - BA - 4.3/1.6 - Twinning projekt z BiH ,9 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,8 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1, 7398 CARDS 24 - Twinning projekt v Srbiji in Črni gori ,5 33,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 69, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 37,7 42 Izdatki za blago in storitve ,6 26, Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.26

39 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1379 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 158 SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA EVROPSKE ZADEVE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 34 Predsedovanje EU ,4 8, Predsedovanje EU ,4 8, Predsedovanje EU ,4 8,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 99,2 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,6 11,9

40 Stran 138 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 159 URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 159 URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) Bilanca odhodkov RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) ,4 98, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj ,4 98,1 2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ,3 98,1 21 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor ,3 98, Analiza in napovedovanje gospodarskih in razvojnih gibanj ter politik ,3 98, Plače ,6 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 99, Materialni stroški , 99,2 42 Izdatki za blago in storitve , 99,2 157 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,1 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 1, 1881 Kotizacije in članarine mednarodnim organizacijam ,4 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 635 Podlage in analize ekonomske in razvojne politike ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 1939 Publicistična dejavnost ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 7854 EIRO - tuja donacija ,4 64,9 42 Izdatki za blago in storitve ,1 66,7 413 Drugi tekoči domači transferi ,5 63, ICEG European Center - tuja donacija ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 7923 IHS Karnten - tuja donacija ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Izvedba poročila o družbenem razvoju Slovenije - tuja donacija ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 7612 Jožef Stefan - donacija ,9 42 Izdatki za blago in storitve ,9 217 Konferenca - tuja donacija ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 747 REPUS - donacija ,1 42 Izdatki za blago in storitve ,1 145 Obveščanje javnosti ,7 93,7 42 Izdatki za blago in storitve ,7 93, Povračila škode - sredstva odškodnine ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,8 1, 34 Predsedovanje EU ,8 1, Predsedovanje EU ,8 1, 5857 Predsedovanje EU ,8 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1,

41 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1381 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE ,3 98, Ministrstvo za finance ,2 98, 2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ,1 82,9 22 Urejanje na področju fiskalne politike ,7 94, Urejanje na področju fiskalne politike ,3 94,6 38 Plače ,3 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,6 99, Materialni stroški ,9 96,6 42 Izdatki za blago in storitve ,9 96, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,4 91,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 91, Investicije in investicijsko vzdrževanje - sredstva od prodaje državnega premoženja , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 167 Aktivnosti vezane na EU proračun ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 46 Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema MF ,7 76,5 42 Izdatki za blago in storitve ,7 76, Program Fiscalis - tuja donacija ,1 47,6 42 Izdatki za blago in storitve ,1 47, Prevozna sredstva - sredstva odškodnine ,2 42 Izdatki za blago in storitve ,2 962 Tehnična pomoč EPD ,3 81,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 91,2 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 65,5 42 Izdatki za blago in storitve ,8 74,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 93,7 963 Tehnična pomoč EPD - lastna udeležba ,5 8,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 91,2 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 65,4 42 Izdatki za blago in storitve ,2 72,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 1, Fiskalni sistem ,3 94, Investicije EZS in GKZ ,2 51,2 42 Izdatki za blago in storitve ,7 72,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 41, AJPES ,4 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Stroški kovanja kovancev in ostali stroški BS ,3 93,7 42 Izdatki za blago in storitve ,3 93, Stroški plačilnega prometa ,9 88,9 42 Izdatki za blago in storitve ,9 88, Stroški tiskanja in distribucije tobačne znamke in vrednotnic ,4 91,8 42 Izdatki za blago in storitve ,4 91,8 25 Privatizacija in nadzor ,4 5, Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem ,4 5, Stroški privatizacije ,3 69,6 42 Izdatki za blago in storitve ,3 69,6

42 Stran 1382 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 46 Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev ,4 7,9 42 Izdatki za blago in storitve ,4 7,9 441 Stroški prodaje bank (NLB, NKBM ) , 42 Izdatki za blago in storitve , 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,1 99,1 32 Mednarodno sodelovanje in udeležba ,5 95, Sodelovanje z mednarodnimi institucijami ,5 95, 125 Članarine v mednarodnih organizacijah ,5 96,5 42 Izdatki za blago in storitve ,5 96, EIB Forum ,9 29,9 42 Izdatki za blago in storitve ,9 29, Pomoč pri vzpostavitvi sistema usposabljanja javnih računovodij - donacija ,, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,, 914 TF CFCU - Izobraževanje notranjih revizorjev javnega sektorja (tuja donacija) ,4 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,4 1, 33 Mednarodna pomoč ,4 99, Mednarodna razvojna in humanitarna pomoč ,4 99, Bilateralna razvojna pomoč , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 126 Center za razvoj financ ,2 98,1 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,2 98, Donacija skladu svetovne banke (GEF) ,4 1, 414 Tekoči transferi v tujino ,4 1, 5817 Multilateralni odpis dolgov (MDRI) ,5 95,5 414 Tekoči transferi v tujino ,5 95,5 45 Namenski sklad za sofinanciranje projektov Svetovne banke in MDS ,6 98,7 42 Izdatki za blago in storitve Tekoči transferi v tujino ,3 91,2 129 Pakt stabilnosti za JVE 4. 4.,, 42 Izdatki za blago in storitve 4. 4.,, 6421 Prispevek v sklad Mednarodnega združenja za razvoj , 1, 414 Tekoči transferi v tujino , 1, 584 Sklad EBRD za Zahodni Balkan , 1, 414 Tekoči transferi v tujino , 1, 915 TF - Izobraževanje notranjih revizorjev javnega sektorja (lastna udeležba) , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 34 Predsedovanje EU , Predsedovanje EU , Predsedovanje EU ,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 8, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 71,3 42 Izdatki za blago in storitve ,1 71,1 414 Tekoči transferi v tujino Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 6. 6.

43 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1383 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6 LOKALNA SAMOUPRAVA ,6 96,6 62 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ,6 96, Dopolnilna sredstva občinam ,6 96,6 755 Dopolnilna sredstva občinam ,6 96,6 413 Drugi tekoči domači transferi ,6 96,6 9 PRAVOSODJE , 98,4 95 Odškodnine , 98, Odškodnine po sodnih sklepih , 98,4 761 Odškodnine po sodnih sklepih , 96,2 42 Izdatki za blago in storitve , 96, Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 14 GOSPODARSTVO ,7 87,7 142 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ,7 87, Programi povečevanja konkurenčnosti ,7 87, Program izravnave obresti ( PIO ) , 1, 41 Subvencije , 1, 5447 Provizija SID ,2 3,6 42 Izdatki za blago in storitve ,2 3,6 21 POKOJNINSKO VARSTVO ,7 97,7 212 Pokojnine ,7 97, Obveznosti države do ZPIZ ,7 97, Dodatne obveznosti do ZPIZ ,5 96,5 413 Drugi tekoči domači transferi ,5 96,5 476 Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, Obveznosti države do SOP ,4 76,4 586 Obveznosti države do SOP ,4 76,4 41 Subvencije ,4 76,4 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ,5 99,6 221 Servisiranje javnega dolga ,5 99, Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega in bančnega sektorja ,3 1, 163 Obresti za domače prevzete dolgove ,2 1, 43 Plačila domačih obresti ,2 1, 1631 Obresti za tuje prevzete dolgove ,8 1, 44 Plačila tujih obresti ,8 1, Obveznosti iz naslova sukcesije ,9 1, 1635 Obresti - sukcesija SFRJ - Pariški klub in Londonski klub ter IMF ,9 1, 43 Plačila domačih obresti ,9 1, Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje ,3 1, 4145 Obresti - domači krediti - TRP ,6 1, 43 Plačila domačih obresti ,6 1, 1624 Obresti za domače zadolževanje ,9 1, 43 Plačila domačih obresti ,9 1,

44 Stran 1384 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - tuje zadolževanje ,2 1, 1627 Obresti za tuje zadolževanje ,2 1, 44 Plačila tujih obresti ,2 1, Stroški financiranja in upravljanja z dolgom ,4 99, Stroški kratkoročnega in dolgoročnega zadolževanja ,4 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99, Obveznosti iz naslova obveznic za posebne namene ,5 84, Obresti - obveznice (SOD) za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje ,8 1, 43 Plačila domačih obresti ,8 1, 117 Obresti RS ,1 68,3 43 Plačila domačih obresti ,1 68,3 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ,3 99,4 232 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč ,6 1, Rezerva Republike Slovenije ,6 1, 764 Rezerva Republike Slovenije ,6 1, 49 Rezerve ,6 1, Posebni programi pomoči v primerih nesreč ,3 1, 9 Sredstva rezerv - za popotresno obnovo Posočja 24 (donacije) Rezerve Sredstva rezerv - za popotresno obnovo Posočja (posočnina) ,5 1, 49 Rezerve ,5 1, 233 Splošna proračunska rezervacija ,, Splošna proračunska rezervacija ,, 768 Tekoča proračunska rezerva ,, 49 Rezerve ,, 24 PRISPEVEK V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE ,2 99,7 241 Plačila sredstev v proračun Evropske unije ,2 99, Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije ,8 98, Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije ,8 98,6 45 Plačila sredstev v proračun Evropske unije ,8 98, Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost 1619 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost ,7 1, ,7 1, 45 Plačila sredstev v proračun Evropske unije ,7 1, Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka 162 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka ,2 1, ,2 1, 45 Plačila sredstev v proračun Evropske unije ,2 1, Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Velike Britanije 1621 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Velike Britanije ,9 1, ,9 1, 45 Plačila sredstev v proračun Evropske unije ,9 1,

45 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1385 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 1612 Davčna uprava RS ,2 99,5 2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ,2 99,5 24 Davčna in carinska administracija ,2 99, Davčna administracija ,2 99,5 33 Plače ,4 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 99,1 42 Izdatki za blago in storitve ,8 1, 3354 Materialni stroški ,1 99,4 42 Izdatki za blago in storitve ,1 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,4 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 99, Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja ,1 94,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 94,5 283 Pobiranje prihodkov za druge uporabnike ,6 94,2 42 Izdatki za blago in storitve ,6 94, Prevozna sredstva - sredstva odškodnine ,1 45,1 42 Izdatki za blago in storitve ,6 7,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Nepremičnine - sredstva najemnine ,3 23,5 42 Izdatki za blago in storitve ,3 23, Carinska uprava RS ,2 99,3 2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ,1 99,4 24 Davčna in carinska administracija ,1 99, Carinska administracija ,1 99,4 396 Plače ,4 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,5 99,1 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 342 Materialni stroški ,4 98,5 42 Izdatki za blago in storitve ,4 98, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,5 99,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 99, Nakup, graditev, obnova ali investicijsko vzdrževanje nepremičnin - sredstva najemnine ,5 85,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 85,7 632 Organizacija in udeležba na carinskih igrah alpskih držav ,1 5,3 42 Izdatki za blago in storitve ,1 5, Stroški hrambe in prodaje carinskega in drugega blaga ,6 9,1 42 Izdatki za blago in storitve ,6 9, Tekoče vzdrževanje objektov CURS ,2 98,5 42 Izdatki za blago in storitve ,2 98, Nakup opreme - sredstva od prodaje državnega premoženja ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 8328 Nakup prevoznih sredstev - sredstva od prodaje državnega premoženja ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 846 Nakup opreme - sredstva odškodnine ,7 91,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 91,4

46 Stran 1386 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 8467 Nakup prevoznih sredstev - sredstva odškodnine ,1 93,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 93,7 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,8 81,3 32 Mednarodno sodelovanje in udeležba ,8 81, Sodelovanje z mednarodnimi institucijami ,8 81, Sredstva za sodelovanje Slovenije v mednarodnih organizacijah ,3 99,5 42 Izdatki za blago in storitve ,3 99, Sodelovanje v programu CUSTOMS - tuja donacija ,8 79,9 42 Izdatki za blago in storitve ,8 79,9 8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ,8 96,5 84 Vzpostavitev južne meje ,8 96, Vzpostavitev južne meje ,8 96, Vzpostavitev nadzora na zunanji meji ,5 92,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 92, TF - Sistem za boj proti goljufijam v nadzoru prometa na zunanjih mejah EU - lastna udeležba ,8 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 1, 916 TF CFCU - Sistem za boj proti goljufijam v nadzoru prometa na zunanjih mejah EU - tuja donacija ,8 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 1, 1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja ,1 95,4 14 GOSPODARSTVO ,1 95,4 144 Urejanje in nadzor na področju bančništva in zavarovalništva ,1 95, Urejanje in nadzor na področju preprečevanja pranja denarja ,1 95,4 592 Plače ,6 96,2 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 96,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 95, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 96,3 452 Materialni stroški ,7 94,7 42 Izdatki za blago in storitve ,7 94, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,1 99,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 99, Plačilo članarine organizacije EGMONT ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 1617 Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo ,9 96,8 14 GOSPODARSTVO ,9 96,8 145 Urejanje in nadzor iger na srečo ,9 96, Urejanje in nadzor iger na srečo ,9 96, Plače ,9 99,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 99,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 99,2 42 Izdatki za blago in storitve ,2 98, Materialni stroški ,3 79, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 79, 2855 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 93, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 93,

47 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1387 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 7912 Premičnine - sredstva odškodnine ,7 42 Izdatki za blago in storitve , Uprava RS za javna plačila ,8 95,2 2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ,8 95,2 22 Urejanje na področju fiskalne politike ,8 95, Fiskalni sistem ,8 95, Plače ,5 99,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 98,5 42 Izdatki za blago in storitve ,8 1, 2448 Materialni stroški ,6 86,9 42 Izdatki za blago in storitve ,6 86, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,3 94,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 94,8 796 Stvarno premoženje - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,3 65,2 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 65, Stvarno premoženje - sredstva odškodnine ,1 42 Izdatki za blago in storitve , Urad RS za nadzor proračuna , 89,3 2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA , 89,3 23 Fiskalni nadzor , 89, Dejavnost proračunskega nadzora , 89, Plače ,4 97,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 98,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 91,1 42 Izdatki za blago in storitve , 98, 1644 Materialni stroški , 79,7 42 Izdatki za blago in storitve , 79, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,1 95,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 95, Boj proti goljufijam - tuja donacija , 42 Izdatki za blago in storitve , 7331 TF - Nadaljnja okrepitev notranjega nadzora javnih financ - lastna udeležba , 83,8 42 Izdatki za blago in storitve , 83,8 996 TF CFCU - Nadaljnja okrepitev notranjega nadzora javnih financ - tuja donacija ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 964 Tehnična pomoč EPD ,8 88,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim Izdatki za blago in storitve ,9 88,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 99,3 965 Tehnična pomoč EPD - lastna udeležba ,8 88,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim Izdatki za blago in storitve ,9 88,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 99, Tehnična pomoč KS EU ,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 42 Izdatki za blago in storitve

48 Stran 1388 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 7597 Tehnična pomoč KS slovenska udeležba ,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 42 Izdatki za blago in storitve

49 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1389 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Račun finančnih terjatev in naložb 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE ,8 56, Ministrstvo za finance ,8 56,1 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ , 1, 32 Mednarodno sodelovanje in udeležba , 1, Sodelovanje z mednarodnimi institucijami , 1, 8687 Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov , 1, 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb , 1, 9 PRAVOSODJE ,9 1, 95 Odškodnine ,9 1, Odškodnine po sodnih sklepih ,9 1, 7246 Sredstva za poplačilo vojne odškodnine in odškodnine po zakonu o popravi krivic ,9 1, 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije ,9 1, 14 GOSPODARSTVO ,6 46, 141 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov , 59, Urejanje na področju gospodarstva , 59, 7567 Dokapitalizacija Nove ljubljanske banke, d.d ,8 7,8 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb ,8 7, Povečanje kapitalskih naložb RS ,, 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb ,, 142 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ,3 8, Jamstva ,8 11, Jamstva Republike Slovenije ,8 11,8 44 Dana posojila ,8 11, Programi povečevanja konkurenčnosti ,, 2858 Sredstva za spodbujanje izvoza ,, 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije ,,

50 Stran 139 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Račun financiranja 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE ,4 98, Ministrstvo za finance ,4 98,9 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ,4 98,9 221 Servisiranje javnega dolga ,4 98, Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega in bančnega sektorja ,3 99, Glavnica za domače prevzete dolgove ,3 99,4 55 Odplačila domačega dolga ,3 99, Glavnica za tuje prevzete dolgove ,1 99,1 551 Odplačila dolga v tujino ,1 99, Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje ,7 98, Glavnica - domači krediti - TRP , 1, 55 Odplačila domačega dolga , 1, 1623 Glavnica za domače zadolževanje ,5 98,5 55 Odplačila domačega dolga ,5 98, Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - tuje zadolževanje ,6 99, Glavnica za tuje zadolževanje ,6 99,4 551 Odplačila dolga v tujino ,6 99, Obveznosti iz naslova obveznic za posebne namene ,5 1, 248 Glavnica - obveznice (SOD) za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje ,9 1, 55 Odplačila domačega dolga ,9 1, 4316 Glavnica - obveznice (SOD) za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ,3 1, 55 Odplačila domačega dolga ,3 1,

51 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1391 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE ,9 97, Ministrstvo za notranje zadeve ,8 83, 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,8 95,4 34 Predsedovanje EU ,8 95, Predsedovanje EU ,8 95,4 547 Priprava na predsedovanje EU ,8 95,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 99,3 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve ,8 8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ,7 82,9 81 Notranje zadeve ,7 82, Urejanje notranjih zadev ,4 94,5 317 Plače ,6 99,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 99,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 3431 Materialni stroški ,1 96,6 42 Izdatki za blago in storitve ,1 96, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,4 99,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 99,7 694 Oskrba migrantov ,1 92,7 42 Izdatki za blago in storitve ,6 92,6 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,5 99,4 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,4 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Državna meja - Lastna udeležba PHARE ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 778 FM Nakup in gradnja osnovnih sredstev Evropski begunski sklad II - letni program 25 - lastna udeležba Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Evropski begunski sklad II - letni program 26 - lastna udeležba ,5 69,9 42 Izdatki za blago in storitve ,5 78,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 68, Evropski begunski sklad II - letni program - lastna udeležba ,4 42 Izdatki za blago in storitve ,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , ESF - tuja donacija ,6 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 1, 7955 Evropski begunski sklad - tuja donacija , 42 Izdatki za blago in storitve , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 9162 Evropski begunski sklad II - letni program 25 - tuja donacija ,3 42 Izdatki za blago in storitve ,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Evropski begunski sklad II - letni program 26 - tuja donacija ,4 9,4 42 Izdatki za blago in storitve ,7 62,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 98, Evropski begunski sklad II - letni program - tuja donacija ,9 42 Izdatki za blago in storitve , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8

52 Stran 1392 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 7333 TF CFCU slovenska udeležba Nakup in gradnja osnovnih sredstev TF CFCU popristopna pomoč Nakup in gradnja osnovnih sredstev Vplačane tiskovine ,5 86,8 42 Izdatki za blago in storitve ,5 86, Upravljanje z državnim premoženjem ,5 9, Novogradnje in adaptacije prostorov za potrebe MNZ - sred. od prodaje državnega premoženja ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 8599 Posebna tehnična oprema MNZ - sredstva od prodaje državnega premoženja , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 847 Stanovanja - sredstva od prodaje državnega premoženja ,4 7,6 42 Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 7, Premičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja ,3 19,3 42 Izdatki za blago in storitve ,6 96,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 19, 844 Premičnine - sredstva odškodnine ,3 12,1 42 Izdatki za blago in storitve ,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 1, Policija ,4 98,8 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,1 93,8 34 Predsedovanje EU ,1 93, Predsedovanje EU ,1 93, Priprava na predsedovanje EU ,1 93,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve ,2 91,3 8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ,4 98,8 81 Notranje zadeve ,3 63, Upravljanje z državnim premoženjem ,3 63, Prevozna sredstva - sredstva odškodnine ,9 7,4 42 Izdatki za blago in storitve ,6 7,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Stroški službenih stanovanj in samskih sob - sredstva najemnine ,7 7,3 42 Izdatki za blago in storitve ,3 36,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 77,5 82 Policijska in kriminalistična dejavnost ,9 99, Prometna varnost ,4 93, SPV - Plače ,3 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 1226 Posebna sredstva za nadzor prometa ,1 93,5 42 Izdatki za blago in storitve ,2 91,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 1, 5583 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS Izdatki za blago in storitve

53 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1393 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 7326 EUCHIRES - tuja donacija Izdatki za blago in storitve Nakup motornega kolesa - donacija ,9 42 Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev 124 -, 7979 SARTRE - tuja donacija Nakup in gradnja osnovnih sredstev Sofinanciranje nakupa terenskega vozila - donacija 378 -, 42 Izdatki za blago in storitve 378 -, 299 Izvajanje preventive v cestnem prometu Izdatki za blago in storitve Notranja varnost ,1 99, Plače ,6 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 5572 Materialni stroški ,8 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje policije ,3 99,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 99, Osebna oprema ,2 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99,8 156 Oskrba, prehrana in prevozi tujcev ,1 98,3 42 Izdatki za blago in storitve ,1 98, Sredstva za varstvo pri delu ,5 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,5 99, Strelivo, plinska sredstva ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 5577 Stroški službenih stanovanj in samskih domov ,2 99,1 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99,1 693 Varovanje določenih oseb, objektov in okolišev objektov ,6 98,4 42 Izdatki za blago in storitve , 98, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 1, 558 Zaščitna sredstva ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 7856 Konferenca FBI NAA - tuja donacija , 42 Izdatki za blago in storitve 759 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 8969 Manjše donacije , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 7456 Posebni operativni nameni - tuja donacija ,6 42 Izdatki za blago in storitve , TF CFCU policijske mirovne operacije - slovenska udeležba ,2 74,2 42 Izdatki za blago in storitve ,2 53,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 94,1 998 TF CFCU policijske mirovne operacije - popristopna pomoč ,8 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 137 Počitniška dejavnost ,4 72,9 42 Izdatki za blago in storitve ,7 78,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 61,7

54 Stran 1394 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 139 Prehrana - gostinske storitve ,9 86, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 85,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Prevozne in druge storitve ,1 93,5 42 Izdatki za blago in storitve ,9 93,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Zdravstvena preventiva ,8 6,6 42 Izdatki za blago in storitve ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Kriminalistična dejavnost , 99, Posebna sredstva za izvajanje kriminalistične dejavnosti , 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 1, 84 Vzpostavitev južne meje ,4 98, Vzpostavitev južne meje ,4 98, Plače - Schengenski kader ,2 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 993 Plače - Schengenski vir , 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 5861 Mejni prehodi na zunanji meji EU ,3 97,6 42 Izdatki za blago in storitve ,3 97, Schengen - objekti in oprema ,2 93, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 92, Lastna udeležba FM21 - Schengen 4 4,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4 4,, 1656 Lastna udeležba FM ,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 733 TF lcfcu usposabljanje - pravni red EU, Schengen - slovenska udeležba ,5 38,5 42 Izdatki za blago in storitve ,3 8,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 99,2 999 TF CFCU usposabljanje - pravni red EU, Schengen - popristopna pomoč ,8 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 1, 1649 Vzpostavitev nadzora na južni meji ,4 99,5 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 99, Sklad za meje EU 5 5,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5 5,, 9437 Sklad za vračanje EU 5 5,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5 5,,

55 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1395 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 1715 Inšpektorat RS za notranje zadeve ,8 99,5 8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ,8 99,5 81 Notranje zadeve ,8 99, Urejanje notranjih zadev ,8 99, Plače ,4 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 1657 Materialni stroški , 89,1 42 Izdatki za blago in storitve , 89,1

56 Stran 1396 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE ,7 94, Ministrstvo za zunanje zadeve ,7 94,4 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,5 94,4 31 Zunanje zadeve in konzularne storitve ,2 93, Izvajanje zunanje politike ,7 98,9 315 Plače ,1 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 95, Materialni stroški ,7 98,6 42 Izdatki za blago in storitve ,7 98, Evropski letalski muzej ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 7431 Izobraževanje diplomatov ,5 97,5 42 Izdatki za blago in storitve ,5 97, Meddržavno sodelovanje ,3 98,7 42 Izdatki za blago in storitve ,3 98, Raziskovalne dejavnosti , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 412 Ureditev državne meje ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 28 Zunanje kulturna politika ,2 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,7 99,8 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,3 1, 7859 Pakt stabilnosti za JVE - tuja donacija ,8 42 Izdatki za blago in storitve , Strateški forum Bled - donacija ,3 42 Izdatki za blago in storitve , Delovanje diplomatsko konzularnih predstavništev ,4 92, 2499 Plače DKP ,3 98,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 98,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,8 99,5 42 Izdatki za blago in storitve ,6 87, Materialni stroški DKP ,2 97,1 42 Izdatki za blago in storitve ,2 97, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,3 59,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 58,3 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Najemnine in druge pogodbene obveznosti DKP ,3 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,3 99, Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja ,9 83,4 42 Izdatki za blago in storitve ,2 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 83, Osnovna sredstva - sredstva odškodnine , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 32 Mednarodno sodelovanje in udeležba ,1 98, Članarine mednarodnim organizacijam ,1 98, Članarine in kotizacije v tujini ,1 98,3 42 Izdatki za blago in storitve ,1 98,3

57 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1397 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 33 Mednarodna pomoč ,7 98, Razvojna in humanitarna pomoč ,7 98, Pakt stabilnosti za JVE ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Pomoč pri vključevanju v EU ,3 98,5 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,3 98,5 827 Humanitarna pomoč ,3 98,6 42 Izdatki za blago in storitve 6. -, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,3 1, 34 Predsedovanje EU ,1 97, Predsedovanje EU ,1 97, Plače - predsedovanje EU ,5 97, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 96,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99, Materialni stroški - predsedovanje EU , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 5847 Investicije - predsedovanje EU ,5 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 1, 668 Usposabljanje zaposlenih za predsedovanje EU Izdatki za blago in storitve NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ,8 94,9 84 Vzpostavitev južne meje ,8 94, Vzpostavitev južne meje ,8 94, Plače (Schengenski vir) ,8 95, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 95,5 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 94,5 42 Izdatki za blago in storitve ,9 81, Materialni stroški (Schengenski vir) ,6 42 Izdatki za blago in storitve , Investicije (Schengenski vir) ,6 94, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 94, 2 SOCIALNO VARSTVO ,, 24 Izvajanje programov socialnega varstva ,, Odškodnine žrtvam zalivske vojne ,, 8268 Odškodninski zahtevki - Irak - tuja donacija ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,,

58 Stran 1398 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO ,5 94, Ministrstvo za obrambo ,1 86,9 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,6 99,6 34 Predsedovanje EU ,6 99, Predsedovanje EU ,6 99,6 622 Predsedovanje EU ,6 99,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 97, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 1, 5 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ ,8 99,9 52 Znanstveno - raziskovalna dejavnost ,8 1, Znanstveno-raziskovalna dejavnost na obrambnem področju ,8 1, 229 Razvoj in raziskave ,8 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 41 Subvencije Drugi tekoči domači transferi ,7 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,2 99,9 54 Tehnološki razvoj ,4 99, Tehnološki razvoj na obrambnem področju ,4 99,8 23 Tehnološki razvoj ,4 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99,7 41 Subvencije ,9 1, 414 Tekoči transferi v tujino ,3 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 1, 7 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ,3 83,4 71 Splošne in skupne funkcije ,3 83, Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe , 99,4 39 Plače , 99,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 99,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 99,2 42 Izdatki za blago in storitve ,9 99, Materialni stroški , 99,5 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99,5 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,8 45,8 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,3 1, 5884 Obrambne zadeve ,5 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,6 99,3 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,8 98, Sredstva za operativno delovanje , 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,5 99,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 99,7 116 COU Poljče ,7 86,4 42 Izdatki za blago in storitve ,4 86,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 1, 117 Počitniška dejavnost ,1 9, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 92,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 79,5 118 Prehrambna lastna dejavnost ,8 89,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 88,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 1,

59 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1399 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) Mednarodno sodelovanje ,1 96, Plače predstavnikov v tujini ,9 89,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 89, Materialni stroški predstavnikov v tujini ,4 99,4 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99, Evropski letalski muzej Izdatki za blago in storitve Mednarodno sodelovanje ,5 99,3 42 Izdatki za blago in storitve , 98,4 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,1 1, 414 Tekoči transferi v tujino ,3 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , Upravljanje z državnim premoženjem ,9 49, Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja ,8 48,9 42 Izdatki za blago in storitve ,2 55,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 4,4 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 841 Premičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja ,1 79,6 42 Izdatki za blago in storitve ,9 63,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 81, Zavarovalnica- sredstva odškodnine ,3 82,2 42 Izdatki za blago in storitve ,7 62,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 788 Oddaja poslovnih prostorov - sredstva najemnine ,5 34,9 42 Izdatki za blago in storitve ,2 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 4, Oddaja službenih stanovanj - sredstva najemnine ,4 51,7 42 Izdatki za blago in storitve , 46,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 55, Oddaja telekomunikacijskih objektov - sredstva najemnine 1.5 -, 42 Izdatki za blago in storitve 1.5 -, 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje , 94,5 7 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH , 94,5 73 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami , 94, Mednarodno sodelovanje ,2 99, Mednarodni sklad za odstranjevanje min ,8 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,8 1, 8833 Mednarodno sodelovanje ,7 98,8 42 Izdatki za blago in storitve ,7 98, Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ,5 99, Plače ,9 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99, Materialni stroški ,9 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99,9 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,5 1, 6551 Delovanje Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje , 99, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 98,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1,

60 Stran 14 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 5844 Državne rezerve in oprema enot za zaščito in reševanje ,6 99,1 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 99, 589 Gradnje in adaptacije ,1 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,5 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 99, Izpostave URSZR ,1 99, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 99, Razvoj in raziskave ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 5887 Sredstva za operativno delovanje ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 99,9 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 1, 5888 Usposabljanje in izobraževanje ,4 99,8 42 Izdatki za blago in storitve , 99,8 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom , 77,2 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,4 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 1, 11 Izobraževalni center IG ,4 68,1 42 Izdatki za blago in storitve , 67, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ,1 88, Gasilska zveza Slovenija , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 6278 Komisije, enote in štabi CZ ,7 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99,9 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,1 98,5 639 Sofinanciranje društev in drugih organizacij ,7 99,8 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,1 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,5 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,3 99,7 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,6 1, 4791 Požarni sklad ,3 77,3 42 Izdatki za blago in storitve ,6 18,1 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,3 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 29,8 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,5 97, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ,7 99,7 7 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ,7 99,7 73 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ,7 99, Nadzor delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ,7 99, Plače ,1 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1,

61 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 141 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 4955 Materialni stroški , 98,9 42 Izdatki za blago in storitve , 98,9 236 Mednarodno sodelovanje ,4 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99, Oprema za redno dejavnost ,7 99,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 99, Sredstva za operativno delovanje ,2 98, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 98, 1914 Generalštab Slovenske vojske ,8 96,5 7 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ,8 96,5 72 Vojaška obramba in nacionalna varnost ,8 96, Zagotavljanje kadrovske pripravljenosti ,8 98, Plače ,4 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,8 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99, Plače in nadomestila pripadnikov SV v predstavništvih v tujini ,6 94,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 94,7 42 Izdatki za blago in storitve ,4 93, Plače pripadnikom SV v operacijah kriznega odzivanja ,9 95,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 95, Izobraževanje in usposabljanje posameznikov ,3 91,2 42 Izdatki za blago in storitve ,5 91,1 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,7 97, Nadomestila in pripravljenost pogodbene rezerve ,7 91,5 42 Izdatki za blago in storitve ,7 91, Osebna oprema in izdatki za osebje ,7 87,3 42 Izdatki za blago in storitve ,7 87, Operativno delovanje in vzdrževanje pripravljenosti ,8 89,8 582 Delovanje Slovenske vojske v RS ,3 92,3 42 Izdatki za blago in storitve ,3 92,3 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,5 5,5 649 Delovanje v operacijah kriznega odzivanja ,2 87, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 87, 5899 Mednarodno sodelovanje ,2 88,4 42 Izdatki za blago in storitve ,2 88, Nakup streliva , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 5859 Oprema za operativno delovanje ,7 96,7 42 Izdatki za blago in storitve ,7 96, Usposabljanje in vaje ,4 81,6 42 Izdatki za blago in storitve ,4 81, Vzdrževanje opreme, streliva in materialno tehničnih sredstev , 84,7 42 Izdatki za blago in storitve , 84,7 677 Vzdrževanje vojaške infrastrukture ,9 93,7 42 Izdatki za blago in storitve ,9 93,7 181 Lastna dejavnost SV - logistična oskrba Izdatki za blago in storitve Letalski prevozi ,8 97,9 42 Izdatki za blago in storitve ,8 97,9

62 Stran 142 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 111 Vadbeni center Pokljuka ,1 89,5 42 Izdatki za blago in storitve ,1 89,5 795 Oddaja premičnin (Falcon) - sredstva najemnine ,4 55,9 42 Izdatki za blago in storitve ,4 55, Zagotavljanje oborožitvenih in infrastrukturnih zmogljivosti ,1 98, Investicije v temeljne razvojne programe obrambnih sil ,3 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,3 99,9 592 Konstrukcije in infrastruktura ,8 95,6 42 Izdatki za blago in storitve ,8 95, Modernizacija enot Slovenske vojske ,7 93,5 42 Izdatki za blago in storitve ,7 93, Finančna podpora organizacijam posebnega pomena za obrambo ,7 92, Civilno vojaško sodelovanje ,6 84,8 42 Izdatki za blago in storitve ,7 8,1 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,3 91, 58 Prispevek v Nato vojaški proračun ,3 96,7 414 Tekoči transferi v tujino ,3 96, Prispevki EU in skupnim projektom ,7 92, 414 Tekoči transferi v tujino ,7 92, 4236 Zveza slovenskih častnikov ,5 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,5 1, 1915 Inšpektorat RS za obrambo ,9 98,9 7 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ,9 98,9 71 Splošne in skupne funkcije ,9 98, Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe ,9 98,9 239 Plače ,8 98,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 98,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,7 99,8 242 Materialni stroški ,6 97,8 42 Izdatki za blago in storitve ,6 97,8 241 Mednarodno sodelovanje ,3 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,3 99,3 24 Sredstva za operativno delovanje ,1 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 1,

63 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 143 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 2 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 2 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE ,1 99, 211 Ministrstvo za pravosodje ,4 98,6 2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ,2 69,4 25 Privatizacija in nadzor ,2 69, Denacionalizacija ,2 69, Študije in analize ,2 69,4 42 Izdatki za blago in storitve ,2 69,4 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,7 99,5 34 Predsedovanje EU ,7 99, Predsedovanje EU ,7 99,5 554 Predsedovanje EU ,7 99,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 9 PRAVOSODJE ,6 98,6 91 Koordinacija pravosodja in splošne administrativne zadeve ,6 98, Urejanje področja pravosodja ,1 98, 31 Plače ,8 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 3334 Materialni stroški , 99,8 42 Izdatki za blago in storitve , 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov (v Ministrstvu za pravosodje) ,6 86,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 83, 2159 Odnosi z javnostmi ,7 98,1 42 Izdatki za blago in storitve ,7 98, Poprava krivic in narodna sprava ,6 98, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 98, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Počitniška dejavnost ,7 81,3 42 Izdatki za blago in storitve ,3 81,2 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 81, Tehnična pomoč ESS EU , 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 7579 Tehnična pomoč ESS slovenska udeležba , 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 9122 Splošne storitve za pravosodne organe ,4 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih organov ,5 42 Izdatki za blago in storitve ,4 87,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Drugi odhodki za delo na drugih področjih ,8 94,3 42 Izdatki za blago in storitve ,8 94,3 618 Najemnine za prostore pravosodnih organov ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1,

64 Stran 144 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 2 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6731 Nakupi - sredstva od prodaje državnega premoženja ,1 67,6 42 Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 67, Osnovna sredstva - sredstva odškodnine , 42 Izdatki za blago in storitve , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 494 -, 7986 Vzdrževanje službenih stanovanj - sredstva najemnine ,9 4,7 42 Izdatki za blago in storitve ,9 4, Oblikovanje in izvajanje politike v pravosodju ,4 97,9 552 Pomoč organizacijam po sklepih Vlade RS ,4 99,9 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,4 99, Priprava zakonodaje , 97,7 42 Izdatki za blago in storitve , 97, Program razvoja pravosodnega sistema ,7 98,7 42 Izdatki za blago in storitve ,7 98, Strokovne naloge v zvezi z dodelitvijo in odvzemom licenc steč. uprav. in izvršit. ter stroški revizij mnenj sodnih cenilcev in izvedencev ,1 98,3 42 Izdatki za blago in storitve ,1 98, Strokovno izpopolnjevanje v pravosodju ,4 93, Pravniški državni izpiti in drugi stroški preizkusov znanja ,9 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,9 99,9 525 Sredstva Centra za izobraževanje v pravosodju ,1 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,1 99,3 685 Izobraževanje PO - slovenska udeležba ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 6784 Izobraževanje PO - EU donacija Izdatki za blago in storitve Izpiti za sodne cenilce in izvedence ,9 6,7 42 Izdatki za blago in storitve ,9 6,7 243 Izvršitelji ,7 42 Izdatki za blago in storitve ,7 54 Pravosodni bilten ,9 75,9 42 Izdatki za blago in storitve ,9 75,9 242 Stečajni upravitelji ,4 96,1 42 Izdatki za blago in storitve ,4 96, Program usklajevanja pravosodja s pravom EU ,6 62, TF - Center za izobraževanje - lastna udeležba ,4 35,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 35, TF CFCU - Center za izobraževanje ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 1, 6833 Projekt E-pravosodje EU 5. 5.,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5. 5.,, 6836 Projekt E-pravosodje slovenska udeležba ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 9126 Mednarodno pravno sodelovanje ,6 98, Civilne misije ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 2158 Mednarodno sodelovanje ,8 99,4 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99,4

65 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 145 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 2 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 2157 Sodelovanje z evropskimi integracijami in mednarodnimi organizacijami ,7 98,1 42 Izdatki za blago in storitve ,7 98,1 19 IZOBRAŽEVANJE , 99,5 196 Pomoči šolajočim , 99, Štipendije za študij prava , 99, Štipendije , 99,5 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom , 99,5 22 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij ,5 99,6 9 PRAVOSODJE ,2 99,6 94 Uprava in delovanje zaporov ,2 99, Delovanje uprave za izvrševanje kazenskih sankcij ,2 99,6 628 Plače ,4 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 458 Materialni stroški ,4 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 2876 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,7 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 1, 555 Financiranje javnih gospodarskih zavodov ,7 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 1, 6395 Izobraževanje delavcev ,4 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 416 Najemnine poslovnih prostorov ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 6681 Oborožitev in posebna varnostna oprema , 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 19 Odškodnine po sodnih sklepih Izdatki za blago in storitve Oprema PUO ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 7934 Program Socrates - tuja donacija ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja , 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , 31 Obrat družbene prehrane ,2 9,3 42 Izdatki za blago in storitve ,2 9,3 16 Obrat družbene prehrane ,9 87,6 42 Izdatki za blago in storitve ,9 87,6 164 Obrat družbene prehrane ZPMZKZ Celje ,2 85,1 42 Izdatki za blago in storitve ,2 85,1 162 Prevzgojni dom Radeče - obrat družbene prehrane ,9 9,3 42 Izdatki za blago in storitve ,9 9,3 16 ZPKZ DOB - Obrat družbene prehrane , 91,5 42 Izdatki za blago in storitve ,4 91,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 1,

66 Stran 146 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 2 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 18 ZPKZ DOB - Počitniška dejavnost ,4 96, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 95,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 97,9 169 ZPKZ Ljubljana - Obrat družbene prehrane , 65,6 42 Izdatki za blago in storitve , 65,6 891 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine ,8 27,6 42 Izdatki za blago in storitve , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 34, 2 SOCIALNO VARSTVO ,8 99,8 23 Posebni programi pomoči prebivalstvu ,8 99, Socialno varstvo obsojencev ,8 99, Zdravstveno zavarovanje obsojencev ,8 99,8 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,8 99,8 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 99,8

67 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 147 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO ,4 75, Ministrstvo za gospodarstvo ,9 74,1 2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ,8 89,4 25 Privatizacija in nadzor ,8 89, Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem ,8 89,4 417 Privatizacija in upravljanje državnega premoženja ,8 89,4 42 Izdatki za blago in storitve ,8 89,4 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,3 78,2 33 Mednarodna pomoč ,7 73, Razvojna in humanitarna pomoč ,7 73,3 634 Mednarodno razvojno sodelovanje ,7 73,3 42 Izdatki za blago in storitve ,, 413 Drugi tekoči domači transferi Tekoči transferi v tujino Predsedovanje EU ,6 89, Predsedovanje EU ,6 89,6 559 Stroški predsedovanja EU ,6 89,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 94,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 48,3 42 Izdatki za blago in storitve ,6 98, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 99,9 5 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ ,7 66,5 54 Tehnološki razvoj ,7 66, Programi pospeševanja tehnološkega razvoja gospodarstva ,7 66,5 689 Spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti gospodarstva EU ,, 41 Subvencije ,, 6958 Spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti gospodarstva slovenska udeležba Subvencije Inovacijsko okolje in razvoj gospodarstva ,2 95,6 41 Subvencije ,3 96,9 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso , proračunski uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 255 Tehnološka agencija ,5 88,1 413 Drugi tekoči domači transferi ,5 87, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,4 1, 253 Inovacijsko okolje - EU - Strukturni skladi ,1 97,4 41 Subvencije ,8 93, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , 99,2 254 Inovacijsko okolje - EU - Strukturni skladi - slovenska udeležba ,1 97,4 41 Subvencije ,8 93, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , 99, Usposabljanje strokovnjakov in raziskovalcev EU ,, 41 Subvencije ,,

68 Stran 148 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6966 Usposabljanje strokovnjakov in raziskovalcev slovenska udeležba Subvencije PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 121 Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin Urejanje področja pridobivanja in distribucije energetskih surovin ,9 99, ,3 97, ,3 97,6 581 Arbitražni postopek RS - HEP , 99,7 42 Izdatki za blago in storitve , 99,7 556 Operacionalizacija energetske zakonodaje ,3 89,8 42 Izdatki za blago in storitve ,3 89,8 122 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije Intervencije in programi na področju proizvodnje in distribucije električne energije ,2 98, ,2 98, Priprava dela in študije HE - spodnja Sava ,2 98,4 42 Izdatki za blago in storitve , 98,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina Programi podpor na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina , 1, , 1, 581 Ekološka in tehnološka sanacija Nafte Lendava , 1, 41 Subvencije , 1, 125 Urejanje in nadzor na področju rudarstva (vključuje tudi premogovništvo) ,4 1, Oblikovanje strategije na področju rudarstva ,3 99,7 585 Izvajanje nalog s področja gospodarjenja in raziskovanja mineralnih surovin ,9 99,6 41 Subvencije ,9 99, Sofinanciranje dejavnosti Nacionalnega geološkega zavoda , 1, 42 Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Programi zapiranja premogovnikov ,3 1, 6376 Programi zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik po ZPZRTH ,6 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 41 Subvencije , 99,9 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,4 1, 8195 Programi zapiranja rudnikov rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje , 1, 41 Subvencije , 1, Programi zapiranja rudnikov , 1, 5186 Programi zapiranja rudnikov Idrija in Mežica , 1, 41 Subvencije , 1, 8786 Rudarska škoda - Idrija , 1, 41 Subvencije , 1,

69 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 149 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,7 24,8 136 Telekomunikacije in pošta ,7 24, Programi elektronskih komunikacij in pošte ,7 24,8 558 Pilotni projekt e - Vas ,9 93,6 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,3 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,6 97, Prehod na digitalno radiodifuzijo ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 413 Drugi tekoči domači transferi Strokovne podlage za ureditev informacijsko telekomunikacijske dejavnosti ,7 85,4 42 Izdatki za blago in storitve ,7 85, Zagotavljanje sistemskih rešitev po ZEK ,4 78,6 42 Izdatki za blago in storitve ,7 99,6 413 Drugi tekoči domači transferi ,, 915 TF CFCU - Uporaba primernega sistema za regulacijo cen v poštnem sektorju Izdatki za blago in storitve Razvoj širokopasovnih omrežij EU ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,, 94 Razvoj širokopasovnih omrežij slovenska udeležba Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki GOSPODARSTVO ,8 71, 141 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov ,9 96, Urejanje na področju gospodarstva ,6 98,5 318 Plače ,7 99,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 99,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,2 98, Materialni stroški ,2 98,9 42 Izdatki za blago in storitve ,2 98, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,6 99,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 99, Raziskave in ekspertize ,8 91, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 91, 977 TF CFCU - HACCP - Mesnice in ribarnice - slovenska udeležba ,6 4,5 42 Izdatki za blago in storitve ,7 43,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 976 TF CFCU - Sledljivost trgovskega blaga - slovenska udeležba ,3 8,8 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5. 5.,, 6783 TF CFCU Prenova poslovnih procesov - slovenska udeležba 5. 5.,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5. 5.,, 914 TF CFCU - HACCP - Mesnice in ribarnice ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1,

70 Stran 141 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6781 TF CFCU - Prenova poslovnih procesov Izdatki za blago in storitve TF CFCU - Sledljivost trgovskega blaga , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 2155 Povračila škode - sredstva odškodnine , 42 Izdatki za blago in storitve , Mednarodno sodelovanje in udeležba ,2 82, 1546 Članarine mednarodnim organizacijam ,5 9,1 42 Izdatki za blago in storitve ,5 9, Gospodarska predstavništva ,7 75,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,9 36,8 413 Drugi tekoči domači transferi ,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,5 53, Stroški delegacij in gospodarskega sodelovanja s tujino ,9 88,9 42 Izdatki za blago in storitve ,4 89,2 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, Nacionalni meroslovni sistem , 1, 1277 Slovenska akreditacija ,1 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 127 Slovenski inštitut za standardizacijo , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 142 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ,8 59, Programi povečevanja konkurenčnosti , 66, Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije ,6 98,4 413 Drugi tekoči domači transferi ,6 98,3 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,4 99,9 245 Spodbujanje javnih investicij - EU - Strukturni skladi ,4 73,2 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,4 73, Spodbujanje tujih investicij ,2 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 96,9 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,1 1, 2224 Priprava, evalvacija in razvoj programov ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 632 Spodbujanje internacionalizacije ,3 78,2 42 Izdatki za blago in storitve ,3 78,2 256 Phare - lastna udeležba , 64, 41 Subvencije ,3 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,1 22,9 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom PHARE CFCU - Poslovne cone ,6 1, 413 Drugi tekoči domači transferi Investicijski transferi proračunskim uporabnikom PHARE CFCU - Vse na enem mestu , 1, 41 Subvencije Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,1 1, 413 Drugi tekoči domači transferi

71 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1411 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 5395 Tehnična pomoč ESRR-EU - strukturni skladi ,1 73,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,8 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 91,7 413 Drugi tekoči domači transferi , Tehnična pomoč ESRR-EU - strukturni skladi - slovenska udeležba ,2 73,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 99,1 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 92,3 413 Drugi tekoči domači transferi , Gospodarsko razvojna logistična središča EU ,, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,, 7488 Tehnična pomoč ESRR EU ,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 42 Izdatki za blago in storitve , 413 Drugi tekoči domači transferi , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Gospodarsko razvojna logistična središča slovenska udeležba 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Tehnična pomoč ESRR slovenska udeležba ,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 42 Izdatki za blago in storitve , 413 Drugi tekoči domači transferi , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Prestrukturiranje podjetij ,7 99, Pomoč podjetjem v težavah ,7 99,8 41 Subvencije ,7 99, Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ,3 49, Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo ,7 94, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 41 Subvencije ,1 97,4 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,9 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 73,7 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo - EU - Strukturni skladi ,6 73, 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso ,6 proračunski uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo - EU - Strukturni skladi - slovenska udeležba ,6 73, 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso ,6 proračunski uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 6927 Spodbujanje podjetništva EU ,, 41 Subvencije ,, 6965 Spodbujanje podjetništva slovenska udeležba Subvencije

72 Stran 1412 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 143 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ,7 78, Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ,7 78,3 171 Slovenska turistična organizacija ,3 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,9 1, 1732 Trženje in razvoj turizma , 98,6 42 Izdatki za blago in storitve ,4 98,6 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,2 98,9 243 Razvoj turističnih destinacij - EU - Strukturni skladi ,5 92,5 41 Subvencije ,5 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 74,1 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 244 Razvoj turističnih destinacij - EU - Strukturni skladi - slovenska udeležba ,6 93, ,5 95,1 41 Subvencije ,3 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 95,4 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,6 95, Razvoj turističnih destinacij EU ,, 413 Drugi tekoči domači transferi ,, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,, 6959 Razvoj turističnih destinacij slovenska udeležba Drugi tekoči domači transferi Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE , 89,5 153 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki , 89, Ravnanje z radioaktivnimi in drugimi nevarnimi odpadki , 89, Agencija za radioaktivne odpadke ,9 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,5 1, 744 PHARE ARAO - lastna udeležba ,3 59,3 42 Izdatki za blago in storitve ,3 59, TF CFCU - Informacijski sistem JS - lastna udeležba ,5 42,5 42 Izdatki za blago in storitve ,5 42,5 97 TF CFCU - Informacijski sistem JS - tuja udeležba , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 6782 TF Izboljšanje ravnanja z institucionalnimi RAO ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ,6 1, 231 Blagovne rezerve ,6 1, Oblikovanje in vzdrževanje blagovnih rezerv ,6 1, 1924 Obnavljanje in dopolnjevanje blagovnih rezerv ,4 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Zavod RS za blagovne rezerve ,1 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,1 1,

73 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1413 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 212 Urad RS za varstvo potrošnikov ,7 98,7 14 GOSPODARSTVO ,7 98,7 141 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov ,7 98, Varstvo potrošnikov ,7 98, Plače ,8 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 174 Materialni stroški , 91, 42 Izdatki za blago in storitve , 91, 1555 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,6 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 1, 6183 Delovanje potrošniških organizacij , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 631 Evropski potrošniški center ,1 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,1 1, 1929 Izvajanje programa varstva potrošnikov ,1 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,1 1, 188 Študije in raziskave s področja varstva potrošnikov , 98,4 42 Izdatki za blago in storitve , 98, Urad RS za varstvo konkurence ,7 92, 14 GOSPODARSTVO ,7 92, 141 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov ,7 92, Varstvo konkurence ,7 92, 1865 Plače ,5 89,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 89,3 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 93,8 42 Izdatki za blago in storitve ,9 79, Materialni stroški , 97,6 42 Izdatki za blago in storitve , 97,6 156 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,8 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 1, 431 Tržne raziskave, ekspertize in izvedenjska mnenja , 99, 42 Izdatki za blago in storitve , 99, 2123 Tržni inšpektorat RS , 98, 14 GOSPODARSTVO , 98, 141 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov , 98, Tržni nadzor (cene in kakovost) , 98, 1871 Plače ,3 99,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 99,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 98,7 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99, Materialni stroški ,6 93,4 42 Izdatki za blago in storitve ,6 93,4

74 Stran 1414 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 1571 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 89,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 89, Analize vzorcev ,2 94,2 42 Izdatki za blago in storitve ,2 94, TF - Varstvo potrošnikov - slovenska udeležba ,5 42 Izdatki za blago in storitve ,5 916 TF CFCU - Varstvo potrošnikov Izdatki za blago in storitve Prevozna sredstva - sredstva odškodnine ,6 42 Izdatki za blago in storitve , Urad RS za intelektualno lastnino , 93,3 14 GOSPODARSTVO , 93,3 141 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov , 93, Zaščita intelektualne lastnine , 93, Plače ,2 99,2 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 99,2 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,8 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99,2 169 Materialni stroški ,3 99,1 42 Izdatki za blago in storitve ,3 99,1 551 Pristojbine za vzdrževanje evropskih patentov ,5 1, 414 Tekoči transferi v tujino ,5 1, 1977 EPO -mednarodna donacija ,8 94,1 42 Izdatki za blago in storitve , 413 Drugi tekoči domači transferi Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 97,8 197 WIPO Madrid - tuja donacija ,6 8, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 42 Izdatki za blago in storitve , 83,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 73,2 143 Informacijske storitve , 91,9 42 Izdatki za blago in storitve , 91, Inšpektorat RS za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,4 87, ,4 87,4 136 Telekomunikacije in pošta ,4 87, Nadzor telekomunikacij in pošte ,4 87, Plače ,9 84,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 94,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,8 51,2 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 5516 Materialni stroški ,1 94,2 42 Izdatki za blago in storitve ,1 94, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,7 88,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 88,7

75 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1415 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 2128 Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 121 Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin ,6 92, ,6 92, ,6 92, Nadzor na področju energetike in rudarstva ,6 92, Plače ,9 94,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 98,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,5 77,5 42 Izdatki za blago in storitve ,4 93, Materialni stroški ,6 76,8 42 Izdatki za blago in storitve ,6 76,8 552 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,1 93,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 93,4

76 Stran 1416 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Račun finančnih terjatev in naložb 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO ,1 33, Ministrstvo za gospodarstvo ,1 33,4 9 PRAVOSODJE ,9 1, 95 Odškodnine ,9 1, Poprava krivic ,9 1, 233 Sredstva za poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o denacionalizaciji - Slovenski odškodninski sklad ,9 1, 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije ,9 1, 14 GOSPODARSTVO ,1 29,5 142 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ,1 29, Prestrukturiranje podjetij ,8 27, Sredstva za investicije v javni sektor gospodarstva ,, 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije ,, 722 Sredstva za sanacijo podjetij in gospodarstva , 67,6 44 Dana posojila , 67, Sredstva za sanacijo podjetij in gospodarstva - kupnine ,, 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije ,, Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ,2 5, Slovenski podjetniški sklad - kupnine ,2 5,8 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije ,2 5,8

77 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1417 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) ,3 93, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ,5 92,6 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,1 7,1 34 Predsedovanje EU ,1 7, Predsedovanje EU ,1 7, Predsedovanje EU ,1 7,1 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 89,1 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 9, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 41,1 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ,5 92,6 111 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ,5 88, Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ,9 96,4 32 Plače ,3 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,5 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 2244 Kmetijski ataše - plače ,2 87,2 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 87, Materialni stroški ,9 95,5 42 Izdatki za blago in storitve ,9 95, Kmetijski ataše - materialni stroški ,5 98,9 42 Izdatki za blago in storitve ,5 98, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,3 92, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 92, 159 Drugi odhodki za delo na drugih področjih , 93,7 42 Izdatki za blago in storitve ,1 92,9 41 Subvencije Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 5 -, 413 Drugi tekoči domači transferi Državno in svetovno tekmovanje v oranju , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 587 Evidence in povezava baz podatkov v kmetijstvu ,9 9,8 42 Izdatki za blago in storitve ,2 89,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 93,5 588 Reševanje pritožb ,2 83,5 42 Izdatki za blago in storitve ,2 83,5 771 FAO - Mednarodno leto gora - tuja donacija 653 -, 42 Izdatki za blago in storitve 653 -, 8961 Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja ,8 42 Izdatki za blago in storitve , 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , Prevozna sredstva - sredstva odškodnine , 42 Izdatki za blago in storitve , Spremljajoči ukrepi prilagajanja EU ,6 86, Izdelava analiz in zakonodaje ter prevodi ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 6635 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin v Republiki Sloveniji ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev

78 Stran 1418 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 1474 Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva , 97,5 42 Izdatki za blago in storitve Subvencije ,7 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 99, FADN - EU ,1 41,6 413 Drugi tekoči domači transferi ,1 41, Prehodni Vir - lastna udeležba , 62,7 42 Izdatki za blago in storitve ,9 46,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 99, 91 TF CFCU - Prehodni vir ,4 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev TF CFCU - Prehodni Vir ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 1, 91 TF CFCU - Prehodni Vir Izdatki za blago in storitve TMIS - Kmetijstvo ,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 42 Izdatki za blago in storitve ,1 413 Drugi tekoči domači transferi 1.8 -, Mednarodno razvojno sodelovanje in promocija kmetijstva ,1 65, Drugi mednarodni projekti ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 414 Tekoči transferi v tujino ,, 2558 Humanitarna pomoč ,7 99,7 414 Tekoči transferi v tujino ,7 99,7 754 Kotizacija za članstvo v mednarodnih organizacijah ,8 93,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8 93, Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - podpora ,8 97,8 42 Izdatki za blago in storitve ,7 97,8 41 Subvencije Sodelovanje s slovenskimi kmetijskimi organizacijami v zamejstvu ,2 74,8 42 Izdatki za blago in storitve ,, 414 Tekoči transferi v tujino , Sodelovanje z EU in mednarodnimi integracijami ,4 89,3 42 Izdatki za blago in storitve ,4 89, Uradna razvojna pomoč ,9 75,6 414 Tekoči transferi v tujino ,9 75,6 944 Programi informiranja in promocije EU ,, 41 Subvencije ,, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,, 9449 Programi informiranja in promocije slovenska udeležba Subvencije Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Program reforme kmetijstva in živilstva ,4 92, Ukrepi za stabilizacijo trga (tržno-cenovna politika) ,7 87,5 274 Obnova vinogradov , 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , 294 Podpora čebelarstvu ,3 48,4 41 Subvencije ,5 56,2 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,1

79 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1419 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 2242 Podpora organizacijam proizvajalcev vina ,6 99,5 42 Izdatki za blago in storitve Subvencije , 99,5 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO ,4 99,9 41 Subvencije ,4 99, Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) ,9 73,2 42 Izdatki za blago in storitve ,5 76,5 41 Subvencije Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,4 295 ECO - RP ,4 82,3 41 Subvencije ,4 82,3 297 ECO - EU ,4 93,4 41 Subvencije ,4 93,4 291 Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) - EU ,2 87,2 42 Izdatki za blago in storitve Subvencije ,7 87,9 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Podpore organizacijam proizvajalcev EU ,, 41 Subvencije ,, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,, 9433 Prestrukturiranje vinogradništva EU ,2 79,2 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,2 79, Ukrepi za stabilizacijo trga EU ,7 23,7 41 Subvencije ,7 2,1 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,8 54, Program ukrepov v čebelarstvu EU ,1 77,1 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,9 78,1 413 Drugi tekoči domači transferi Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,7 69, Program ukrepov v čebelarstvu slovenska udeležba ,1 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,9 1, 413 Drugi tekoči domači transferi Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,7 1, Program razvoja podeželja ,5 94,9 585 Območja s težjimi razmerami - ECO , 9,6 41 Subvencije , 9, Podpora KMG zaradi neugodnih naravnih razmer , 41 Subvencije , 5799 Program razvoja podeželja DP ,2 99,3 41 Subvencije ,2 99, Slovenski kmetijski okoljski program - ECO 2, ECO ,9 9,5 41 Subvencije ,9 9,5 268 Program razvoja podeželja EKUJS ,4 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 52,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 53,8 42 Izdatki za blago in storitve ,2 98,4 41 Subvencije ,9 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 1,

80 Stran 142 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 269 Program razvoja podeželja SLO ,5 98,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 93,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 92,2 42 Izdatki za blago in storitve ,5 97,8 41 Subvencije ,4 98,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 1, 92 Program razvoja podeželja EU ,2 84,2 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 41 Subvencije ,3 95,3 413 Drugi tekoči domači transferi ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 921 Program razvoja podeželja slovenska udeležba ,5 84,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 41 Subvencije ,3 95,3 413 Drugi tekoči domači transferi ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu ,7 92, Hidromelioracije kmetijskih zemljišč ,2 8,2 42 Izdatki za blago in storitve ,8 85,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 48, Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij ,5 99,5 42 Izdatki za blago in storitve ,, 413 Drugi tekoči domači transferi ,5 243 Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij ,5 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,5 92,6 413 Drugi tekoči domači transferi ,6 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju ,4 97,4 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,4 97,4 247 Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja - alternativni dohodkovni viri ,2 92,2 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 92, Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje ,4 1, 41 Subvencije ,9 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,6 1, 2436 Vzdrževanje akumulacije Vogršček , 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 1, 8227 Vzdrževanje melioracijskih sistemov ,3 29,7 42 Izdatki za blago in storitve ,3 29, EKUJS - Tehnična pomoč - delež EU ,8 72,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,4 59,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 1,9

81 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1421 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 263 EKUJS - Usmerjevalni del - delež EU ,7 95,7 42 Izdatki za blago in storitve , 41 Subvencije ,2 6,2 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,6 63,7 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,7 96,2 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , EKUJS - Tehnična pomoč - delež RS ,8 72,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,4 59,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 1,9 265 EKUJS - Usmerjevalni del - lastna udeležba ,7 95,7 42 Izdatki za blago in storitve , 41 Subvencije ,2 6,2 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,6 63,7 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,7 96,2 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,4 113 Splošne storitve v kmetijstvu ,6 96, Delovanje služb in javnih zavodov , 99, Sredstva za izvedbo ZSPJS ,, 413 Drugi tekoči domači transferi ,, 1328 Identifikacija in registracija živali ,5 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,9 99,9 413 Drugi tekoči domači transferi ,6 99, Javna kmetijska svetovalna služba ,2 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 5545 Javni zavod Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable Drugi tekoči domači transferi Javni zavod Kobilarna Lipica , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 256 Kmetijska gozdarska zbornica , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 2246 Kongresi s področja zootehnike Drugi tekoči domači transferi Podpora reji in preizkušanju plemenskih živali ,1 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,1 1, 272 Razvoj konjereje ,9 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 1, 273 Register kopitarjev , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 2423 Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji ,3 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 1, 546 Strokovne naloge v živinoreji ,8 99,9 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 99, Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji ,8 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 1, Varstvo in registracija sort rastlin ,8 99,4 143 Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,9 1,

82 Stran 1422 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji ,7 98,9 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 98, Strokovne in svetovalne naloge, izobraževanje in raziskovanje ,3 95, Genska banka ,8 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 1, 2551 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo - podpora , 97, 42 Izdatki za blago in storitve Subvencije Drugi tekoči domači transferi ,7 96, Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični pouk ,7 98,7 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 98, Usposobitev javnih zavodov, ustanov, organizacij in razvojnih centrov v kmetijstvu ,7 83,2 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,7 83, Kakovost in nadzor ,7 1, 6631 Varnost in kakovost hrane in krme ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 41 Subvencije Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi ,5 1, Zmanjševanje škod v kmetijstvu , 82, Obramba pred točo , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 416 Zavarovanje kmetijske pridelave ,5 82, 41 Subvencije ,5 82, 114 Gozdarstvo ,5 98, Delovanje služb in javnih zavodov ,5 99, Javna gozdarska služba , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 9883 Forest focus - EU ,4 6,4 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 6, Forest focus - SLO ,5 87,5 413 Drugi tekoči domači transferi ,5 87, Program obnove, nege in varstva gozdov ,6 98, Nega v zasebnih gozdovih ,9 99,5 41 Subvencije ,9 99, Obnova gozdov na pogoriščih in obnova gozdov poškodovanih v naravnih ujmah , 98,6 41 Subvencije ,9 98,6 413 Drugi tekoči domači transferi , 98, Obnova zasebnih gozdov ,6 98,6 41 Subvencije ,6 98, Ostalo varstvo v zasebnih gozdovih ,6 99,6 41 Subvencije ,6 99, Preventivno varstvo gozdov ,2 98,2 41 Subvencije ,7 99,7 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 93, Protipožarno varstvo na Krasu ,8 97,8 41 Subvencije ,8 99,8 413 Drugi tekoči domači transferi ,6 89,6

83 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1423 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 633 Semenarska in drevesničarska dejavnost v gozdarstvu ,6 52,6 41 Subvencije ,6 52, Vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali v zasebnih gozdovih ,4 98,4 41 Subvencije ,4 98, Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest ,2 97, Popravilo gozdnih cest v državnih gozdovih ,1 95,1 413 Drugi tekoči domači transferi ,1 95, Popravilo gozdnih cest v zasebnih gozdovih ,8 98,3 42 Izdatki za blago in storitve ,3 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 98,3 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , Spremljajoči ukrepi v gozdarstvu ,2 81, Financiranje nakupa varovalnih gozdov s posebnim namenom , 75,9 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 75, Izvršba odločb ZZG Slovenije ,2 19,2 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 19, Odškodnine za povzročeno škodo od divjadi ,1 32,4 42 Izdatki za blago in storitve ,1 32, Odškodnine zaradi razglasitve gozdov s posebnim namenom ,8 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 1, 772 Podpora nevladnim organizacijam, strokovnim prireditvam in strokovni publicistiki v gozdarstvu ,6 75,7 42 Izdatki za blago in storitve ,8 58,9 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,1 9,4 413 Drugi tekoči domači transferi Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu - podpora , 97,1 42 Izdatki za blago in storitve ,8 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 97,7 115 Ribištvo ,7 7, Program razvoja ribištva ,7 7, Javni zavod za ribištvo Slovenije ,8 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 1859 Ukrepi v morskem ribištvu in ribogojstvu ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 2553 Varstvo naravnih virov v ribištvu ,1 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,1 41 Subvencije Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi FIUR - delež EU ,4 73,4 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,4 73,4 29 FIUR - lastna udeležba ,5 73,5 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,5 73,5 969 Ukrepi v ribištvu - EU ,7 52,7 42 Izdatki za blago in storitve ,3 47,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 52,9 968 Ukrepi v ribištvu - EU - slovenska udeležba ,8 99,2 42 Izdatki za blago in storitve ,2 73,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 1,

84 Stran 1424 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 9442 Ukrepi v ribištvu EU , 36, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 31, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Ukrepi v ribištvu slovenska udeležba ,9 75,1 42 Izdatki za blago in storitve ,2 97,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 945 Evropski sklad za ribištvo EU ,, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,, 9451 Evropski sklad za ribištvo slovenska udeležba Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Veterinarska uprava RS , 97,7 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,7 97,7 34 Predsedovanje EU ,7 97, Predsedovanje EU ,7 97,7 974 Predsedovanje EU ,7 97,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,5 98,6 42 Izdatki za blago in storitve , 94,9 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO , 97,7 111 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva , 99, Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva , 99, 5968 Plače ,1 99,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 99,3 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8 1, 4522 Materialni stroški ,1 98, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 98, 7717 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 99,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 99, Informacijski sistem VURS ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 1, 771 Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 8913 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine ,2 53,9 42 Izdatki za blago in storitve ,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 113 Splošne storitve v kmetijstvu ,1 96, Delovanje služb in javnih zavodov ,2 99, Sredstva za izvedbo ZSPJS ,, 413 Drugi tekoči domači transferi ,, 2254 Nacionalni veterinarski inštitut , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 21 Veterinarska zbornica Slovenije ,4 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 1, Zdravstveno varstvo rastlin in živali ,3 95, Certifikati in zaračunljive tiskovine ,4 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1,

85 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1425 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 2255 Odstranjevanje odpadkov živalskega izvora ,4 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 1, 5552 Odškodnine za živali, predmete in surovine ,2 99,5 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99, Predpisano in preventivno zdravstveno varstvo živali ter ukrepi v veterini ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,5 1, 2353 Sistematičen nadzor povzročiteljev zoonoz ,6 99,5 42 Izdatki za blago in storitve ,6 99, Ukrepi v veterini - EU Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Ukrepi v veterini - SLO Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Ukrepi v veterini EU , 61, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 72,3 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 54, Ukrepi v veterini slovenska udeležba ,2 77,1 42 Izdatki za blago in storitve ,7 71,1 413 Drugi tekoči domači transferi ,1 86, Kakovost in nadzor ,9 96, Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci ,9 85,3 42 Izdatki za blago in storitve ,9 85,3 134 Monitoring škodljivih ostankov okolja v živalih ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 2314 Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ,4 96,5 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ,4 96,5 111 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ,7 97, Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ,7 97,5 597 Plače ,2 99,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 99,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,5 99,9 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 4524 Materialni stroški ,1 88,1 42 Izdatki za blago in storitve ,1 88,1 772 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 98,2 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 98, Certifikati, informatika, obrazci in registri ,3 61,1 42 Izdatki za blago in storitve ,3 61, Izvršbe inšpekcijskih odločb ,1 46,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 46, Projekt PORT CHECK - tuja donacija ,9 91,6 42 Izdatki za blago in storitve ,9 91, Stvarno premoženje - sredstva od prodaje državnega premoženja , 1, 42 Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 1, 8898 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine ,8 4,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 4,8

86 Stran 1426 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 113 Splošne storitve v kmetijstvu ,1 85, Kakovost in nadzor ,1 85, Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci ,1 85,1 42 Izdatki za blago in storitve ,1 85, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ,2 99,6 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ,2 99,6 111 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ,2 99, Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ,2 99, Plače ,5 99,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 99,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,8 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 6649 Materialni stroški , 99,4 42 Izdatki za blago in storitve , 99,4 665 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 1, 7417 Podpora programiranju razvoja podeželja in plačilni sistem v Srbiji ,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8 982 Stvarno premoženje - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 7384 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine , 42 Izdatki za blago in storitve , 2321 Fitosanitarna uprava RS ,1 99,1 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,9 96,7 34 Predsedovanje EU ,9 96, Predsedovanje EU ,9 96,7 975 Predsedovanje EU ,9 96,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 95,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,9 97,5 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ,2 99,2 111 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ,6 98, Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ,6 98, Plače ,6 99,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 99,5 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,5 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99, Materialni stroški ,6 96,1 42 Izdatki za blago in storitve ,6 96, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,4 95,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 95,3 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Fitosanitarni informacijski sistem ,9 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,3 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 99,9

87 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1427 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 113 Splošne storitve v kmetijstvu ,1 99, Zdravstveno varstvo rastlin in živali ,4 99, Fitofarmacevtska sredstva , 96,5 42 Izdatki za blago in storitve ,1 64,4 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 98, Odškodnine - zdravstveno varstvo rastlin ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 4273 Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu - oprema , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,9 1, 4275 Zdravstveno varstvo rastlin ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve Subvencije Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 9441 Ukrepi za varstvo rastlin EU , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 9445 Ukrepi za varstvo rastlin slovenska udeležba , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, Varstvo in registracija sort rastlin ,8 1, 1678 Program varstva in registracije sort rastlin ,8 1, 42 Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi , 1,

88 Stran 1428 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 24 MINISTRSTVO ZA PROMET SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 24 MINISTRSTVO ZA PROMET ,8 95, Ministrstvo za promet ,3 91,2 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ , 85, 34 Predsedovanje EU , 85, Predsedovanje EU , 85, 6126 Predsedovanje EU , 85, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 99,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,8 97,5 42 Izdatki za blago in storitve ,5 68,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,5 91,3 131 Urejanje in nadzor na področju prometa ,9 89, Administracija , 98, 321 Plače ,1 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,5 99, Materialni stroški ,3 94,6 42 Izdatki za blago in storitve ,3 94, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,8 95,2 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 95, Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 25 Publikacije v civilnem letalstvu Izdatki za blago in storitve Urejanje in nadzor na področju prometa ,5 67, Članstvo v mednarodnih organizacijah ,3 99,4 42 Izdatki za blago in storitve ,3 99,4 652 INTERREG III B-Revita-Redecon ,1 65,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 65,8 287 Odškodnine zaradi sodnih postopkov Izdatki za blago in storitve Preiskovalni organ v letalskem prometu ,8 86,6 42 Izdatki za blago in storitve ,7 87,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 75, Preiskovalni organ v železniškem prometu Izdatki za blago in storitve Privatna sovlaganja Izdatki za blago in storitve Prometna politika ,1 98,7 42 Izdatki za blago in storitve ,1 98, Strokovno razvojne naloge ,6 93,1 42 Izdatki za blago in storitve ,6 93, TEMPO - Inteligentni transportni sistemi - slovenska udeležba ,4 58,2 42 Izdatki za blago in storitve ,3 58,2 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.782

89 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1429 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 24 MINISTRSTVO ZA PROMET v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 749 TEMPO - Inteligentni transportni sistemi - tuja donacija ,2 78,4 42 Izdatki za blago in storitve ,, 413 Drugi tekoči domači transferi , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , 99, Javni potniški promet - ESRR EU ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 6946 Javni potniški promet - ESRR slovenska udeležba 1. 1.,, 42 Izdatki za blago in storitve 1. 1.,, 132 Cestni promet in infrastruktura ,3 94, Sredstva za izgradnjo avtocest ,3 94, 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) , 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , 1, 972 Cestna infrastruktura - EU - ESRR ,4 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,4 1, 973 Cestna infrastruktura - EU - ESRR - slovenska udeležba ,4 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,4 1, 213 Avtocestni program - Kohezija ,5 99,9 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,5 99, Avtocestni program - Kohezija EU ,, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,, 9231 Avtocestni program - TEN - vseevropsko omrežje EU Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Železniški promet in infrastruktura ,2 1, Javne službe v železniškem prometu , 1, 6128 Sredstva za izvedbo ZSPJS Drugi tekoči domači transferi Izredni dogodki na JŽI Drugi tekoči domači transferi Izvajanje prometne politike ,2 1, 41 Subvencije ,2 1, 215 Javna agencija za železniški promet ,2 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 1, 219 Redno vzdrževanje potniških postaj ,3 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 1, 9199 Servisiranje obveznosti JAŽP , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 216 Vodenje železniškega prometa ,5 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,5 1, 218 Vzdrževanje železniške infrastrukture ,7 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 211 Zavarovalne premije za javno železniško infrastrukturo ,6 99,6 413 Drugi tekoči domači transferi ,6 99, Investicijske dejavnosti na železniški infrastrukturi Investicije v železniško infrastrukturo Nakup in gradnja osnovnih sredstev - -

90 Stran 143 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 24 MINISTRSTVO ZA PROMET v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 7196 PHARE - Twinning - Investicije JŽI Drugi tekoči domači transferi Letalski promet in infrastruktura ,6 7, Letališča in letališka infrastruktura ,6 7, Objekti in oprema letališke infrastrukture ,8 98,4 42 Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 95, 959 Letališka infrastruktura - EU - Strukturni skladi ,1 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 1, 96 Letališka infrastruktura - EU - Strukturni skladi - slovenska udeležba , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 6845 Letališka infrastruktura - ESRR EU ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 949 Letališka infrastruktura - ESRR slovenska udeležba ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 9413 Letališka infrastruktura - Kohezija EU ,, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,, 135 Vodni promet in infrastruktura ,6 99, Hidrografija in kartografija ,6 99, Hidrografske meritve slovenskega morja ,6 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,6 99, Uprava RS za pomorstvo ,1 58,3 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ , 26, 34 Predsedovanje EU , 26, Predsedovanje EU , 26, 5836 Predsedovanje EU , 26, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 39,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 42 Izdatki za blago in storitve ,7 7,2 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,6 58,6 135 Vodni promet in infrastruktura ,6 58, Administracija ,1 96,8 339 Plače ,3 99,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 99,5 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 99,4 42 Izdatki za blago in storitve ,6 99, Materialni stroški ,4 88,1 42 Izdatki za blago in storitve ,4 88,1 29 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,4 99,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 99,4 862 Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja , 3,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 3, Nadzor in varnost pomorskega prometa ,8 94, Materialni stroški za pomorski promet ,6 96, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 96,

91 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1431 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 24 MINISTRSTVO ZA PROMET v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 577 Oprema za srednjo pomorsko šolo in fakulteto za pomorstvo in promet ,9 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 99,9 383 Oprema za varnost pomorskega prometa ,4 99,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 99, Vzdrževanje objektov in opreme - varnost plovbe ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 8399 Nakup opreme - sredstva odškodnine ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, Pristaniška infrastruktura ,8 2, Pomorska in pristaniška infrastruktura - sredstva najemnine ,8 2,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 2, Direkcija RS za ceste ,2 99,5 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,9 96, 34 Predsedovanje EU ,9 96, Predsedovanje EU ,9 96, 6554 Predsedovanje EU ,9 96, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 95,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 42 Izdatki za blago in storitve ,9 98,5 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,2 99,5 131 Urejanje in nadzor na področju prometa , 99, Urejanje in nadzor na področju prometa , 99, Gospodarska javna služba v linijskem prometu ,9 99,3 42 Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi ,7 99,3 545 PHARE - lastna udeležba - Twinning - Motorna vozila 1. 1.,, 42 Izdatki za blago in storitve 1. 1.,, 8894 PHARE CFCU - Twinning - Motorna vozila Izdatki za blago in storitve Cestni promet in infrastruktura ,4 99, Administracija ,5 91,1 391 Plače ,7 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 3415 Materialni stroški ,9 94,8 42 Izdatki za blago in storitve ,2 94,8 43 Plačila domačih obresti Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,7 7,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 7,8 113 Informiranje ,8 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99, Izobraževanje ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 7464 Akcija vozimo pametno - tuja donacija ,5 42 Izdatki za blago in storitve ,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1 -, 7461 EUCHIRES - donacije ,1 42 Izdatki za blago in storitve ,1

92 Stran 1432 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 24 MINISTRSTVO ZA PROMET v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 7463 SARTRE - tuja donacija ,5 42 Izdatki za blago in storitve ,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 624 -, 7462 VAMOS - Prostovoljci - tuja donacija ,9 42 Izdatki za blago in storitve , Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 231 Publikacije ,3 78,1 42 Izdatki za blago in storitve ,3 78, Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest ,3 99,8 436 Redno vzdrževanje javnih cest ,7 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,7 99,9 438 Upravljanje in varstvo cest ,7 99,5 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 99, Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest ,7 99,7 135 Investicijsko vzdrževanje državnih cest ,8 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 99, Gradnja državnih cest ,7 99,7 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 99,7 899 Varstvo okolja zaradi prometa ,9 99,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 99, Prometni inšpektorat RS ,2 97,1 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,2 97,1 131 Urejanje in nadzor na področju prometa ,2 97, Inšpekcijske službe ,2 97, Plače ,3 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 99,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 99, Materialni stroški ,1 89,9 42 Izdatki za blago in storitve ,1 89,9 299 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,3 87,2 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 87, Direkcija za vodenje investicij JŽI ,6 92,4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,6 92,4 133 Železniški promet in infrastruktura ,6 92, Administracija ,4 69, Plače ,4 7,1 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 68, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 9,1 42 Izdatki za blago in storitve ,6 6, Materialni stroški ,8 62,7 42 Izdatki za blago in storitve ,8 62,7

93 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1433 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 24 MINISTRSTVO ZA PROMET v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 7518 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 86,7 42 Izdatki za blago in storitve ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 93, Javne službe v železniškem prometu ,4 98, Izredni dogodki na JŽI ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 7526 Izvajanje prometne politike ,7 1, 41 Subvencije ,7 1, 7525 Redno vzdrževanje potniških postaj ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 7522 Vodenje železniškega prometa ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 7524 Vzdrževanje železniške infrastrukture ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 752 Zavarovalne premije za javno železniško infrastrukturo , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 978 Trženje JŽI - sredstva najemnine , 42 Izdatki za blago in storitve , Investicijske dejavnosti na železniški infrastrukturi ,5 84, Investicije v železniško infrastrukturo ,6 99,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 99, INTERREG III A - Trst - Divača , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 7565 INTERREG III B - Revita - slovenski partner ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 7533 Vzdrževalna dela v javno korist ,8 99,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 99, ISPA CFCU - 21 lastna udeležba - SV Divača - Koper Nakup in gradnja osnovnih sredstev ISPA lastna udeležba - SV Pragersko - Ormož Nakup in gradnja osnovnih sredstev ISPA - SV Pragersko - Ormož Nakup in gradnja osnovnih sredstev ISPA 22 - Povečanje hitrosti LJ - MB Nakup in gradnja osnovnih sredstev ISPA CFCU SV Divača - Koper Nakup in gradnja osnovnih sredstev Železniški program - Kohezija EU ,3 65,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 65, Železniški program - Kohezija slovenska udeležba , 99,2 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 99, Železniški program - Kohezija EU ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 7538 Železniški program - Kohezija slovenska udeležba Nakup in gradnja osnovnih sredstev TEN - Vseevropsko omrežje EU ,3 7,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 7, TEN - Vseevropsko omrežje slovenska udeležba ,5 97,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 97,5

94 Stran 1434 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR ,4 8, 2511 Ministrstvo za okolje in prostor ,4 71,4 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,4 51,7 34 Predsedovanje EU ,4 51, Predsedovanje EU ,4 51, Predsedovanje Evropski Uniji za področje MOP ,4 51,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 36,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 58,2 42 Izdatki za blago in storitve ,2 59,1 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 126 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ,7 93, ,7 93, ,7 93, Intervencije v obnovljive vire energije ,9 97,9 42 Izdatki za blago in storitve ,9 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,9 97, Operativni program izkoriščanja biomase Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Sofinanciranje mednarodnih projektov ,5 99,6 41 Subvencije ,6 99,9 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi ,2 98, Spodbujanje URE in OVE ,7 85,8 42 Izdatki za blago in storitve ,3 85, 41 Subvencije ,6 83,3 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,9 89,6 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 92, Subvencioniranje ukrepov v učinkovito rabo energije ,7 79,7 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,7 79, Lastna udeležba GEF - biomasa ,6 98,7 42 Izdatki za blago in storitve ,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,2 1, 7491 GEF - biomasa - tuja donacija ,1 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve ,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Implementacija direktive o energetski učinkovitosti stavb - tuja donacija ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1,

95 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1435 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ,4 69,1 151 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve ,2 96, Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike ,2 96,9 316 Plače ,5 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 334 Materialni stroški ,9 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,9 99,3 787 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,6 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 99,7 136 Agende 21 in trajnostni razvoj ,6 63,7 42 Izdatki za blago in storitve ,6 63, Aktivnosti za približevanje in delovanje v Evropski Uniji , 68,7 42 Izdatki za blago in storitve , 68,7 16 Članarine in prispevki mednarodnim organizacijam ,5 97,9 42 Izdatki za blago in storitve ,5 97, Delovanje informacijskega sistema ,7 98,6 42 Izdatki za blago in storitve ,9 98,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Informacijsko - promocijska dejavnost ,3 87,7 42 Izdatki za blago in storitve ,5 87,7 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Mednarodno sodelovanje ,6 7,5 42 Izdatki za blago in storitve ,1 41 Subvencije ,3 56,3 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,5 55,5 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 63,2 414 Tekoči transferi v tujino ,8 44,3 431 Okoljsko izobraževanje - Eko šole ,7 69,2 42 Izdatki za blago in storitve ,6 69,3 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,, 5815 Skupni predpisi ,9 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,9 99, Sofinanciranje nevladnih organizacij , 95,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,8 96, 5731 Stroški Stalne misije RS pri EU ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 2327 Svet za varstvo okolja ,7 93,7 42 Izdatki za blago in storitve ,6 93,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev DEFRA - donacija ,3 42 Izdatki za blago in storitve , Lastna udeležba - TF - Celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja ,6 89,6 42 Izdatki za blago in storitve ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 994 TF CFCU - Celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja , 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

96 Stran 1436 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 917 TF CFCU - Finančni instrumenti za upravljanje z vodami Izdatki za blago in storitve Premičnine - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 4 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4 -, 8998 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine ,6 42 Izdatki za blago in storitve ,6 152 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ,8 52, Izboljšanje stanja okolja ,8 52, Lastna udeležba ISPA - realizacija investicij v komunalni infrastrukturi v skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU ,2 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,4 1, 6336 Ciljni raziskovalni projekti , 1, 42 Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi ,7 1, 43 Ekološka sanacija gorskih postojank Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Implementacija direktive EU o skupni politiki do voda ,4 89,6 42 Izdatki za blago in storitve ,4 89,6 541 ISPA CFCU - zalaganje ,1 98,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,2 1, 4311 Predelava izrabljenih motornih vozil ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 41 Subvencije Drugi tekoči domači transferi Predpisi ,2 98,6 42 Izdatki za blago in storitve ,2 98, Priprave in vodenje EU projektov ,6 88,5 42 Izdatki za blago in storitve ,7 91,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 2328 Saniranje neurejenih odlagališč ,8 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,9 91,1 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso ,8 1, proračunski uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,5 1, 1366 Sofinanciranje okoljske komunalne infrastrukture ,3 96,5 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,3 96, ISPA - CFCU Center za ravnanje z odpadki Novo mesto - 2/SI/16/P/PE/ ,4 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,4 1, 8986 ISPA CFCU - Center za ravnanje z odpadki Puconci ,9 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,9 1, 8985 ISPA CFCU - Odvodnja in čiščenje Mislinje (CČN Dravograd, Mislinja) ,9 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,9 1, 8984 ISPA CFCU - Odvodnja in čiščenje Posavje (Sevnica, Krško, Brežice) ,8 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,8 1, 8927 PHARE CFCU-Supplementary Investment Facility - SL Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Druge donacije 162 -, 42 Izdatki za blago in storitve 162 -,

97 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1437 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6168 Sofinanciranje izvedbe operativnega programa varstva okolja - odpadki Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Sofinanciranje izvedbe operativnega programa varstva okolja - vode Investicijski transferi proračunskim uporabnikom CF - Celovita zaščita podtalnice Ljubljanskega polja ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 7348 CF - Celovito varovanje podtalnice Ptujskega polja ( I. in II. faza ) ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 953 CF - Čistilne naprave in kanalizacijski sistemi (Koper, Izola) ,1 76,1 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,1 76,1 954 CF - Čistilne naprave in kanalizacijski sistemi (Piran) ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 7341 CF - Izgradnja centra za ravnanje z odpadki Celje ( I. in II. faza ) ,7 99,9 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,7 99,9 951 CF - Odvodnja in čiščenje odpadnih voda in celovita oskrba s pitno vodo - občina Tržič ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 7329 CF - Odvodnja in čiščenje v povodju srednje Save ( Šmartno pri Litiji, Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik ) ,6 2,6 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,6 2,6 95 EU - kohezijski sklad - slovenska udeležba ,1 68,2 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,1 68, Celovito varovanje podtalnice Ptujskega polja - II. Faza EU ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 9423 Center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II. Faza EU ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 942 Izgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana EU ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 9421 Koroški regionalni center za ravnanje z odpadki - KOCEROD EU ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 9428 Odvodnja in čiščenje povodja Savinje EU ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 9416 Odvodnja in čiščenje povodja srednje Save (Litija, Šmartno in Zagorje) EU ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 9415 Varovanje vodnega vira Mrzlek EU ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 9422 Vodooskrba Bele Krajine EU ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 9429 Kohezijski sklad slovenska udeležba ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 153 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki , 99, Nadzor in kontrola sevanj , 99, Rudnik Žirovski vrh , 99,8 42 Izdatki za blago in storitve Subvencije ,9 99,6 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,8 1,

98 Stran 1438 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 154 Upravljanje in nadzor vodnih virov ,4 83, Načrtovanje, varstvo in urejanje voda ,4 83,6 317 Vodni sklad ,4 83,6 42 Izdatki za blago in storitve ,7 42,7 413 Drugi tekoči domači transferi , 96,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 92,2 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,5 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,8 98,2 155 Pomoč in podpora ohranjanju narave ,3 96, Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ,3 96, Sredstva za izvedbo ZSPJS - javni zavodi Drugi tekoči domači transferi Biotehnologija ,1 99,5 42 Izdatki za blago in storitve ,1 99,5 413 Drugi tekoči domači transferi EU in druge mednarodne zadeve ,7 2,7 42 Izdatki za blago in storitve ,7 2,7 248 Kartiranje habitatnih tipov , 95,7 42 Izdatki za blago in storitve , 95, Kozjanski park , 99, 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 98,9 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,2 1, 2469 Krajinski park Goričko ,9 98,9 42 Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi ,6 98,7 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,7 1, 2114 Krajinski park Kolpa ,1 96,1 42 Izdatki za blago in storitve ,9 413 Drugi tekoči domači transferi , 97,7 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,2 93, Krajinski park Sečoveljske soline , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Krajinski park Strunjan ,8 72,7 42 Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi ,4 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,8 977 Mednarodni projekti Life III - narava , 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 99, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,8 1, 413 Drugi tekoči domači transferi Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Naravni rezervat Škocjanski zatok , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,6 1, 2484 Naravovarstveno usposabljanje in nadzor ter publikacije ,7 41,4 42 Izdatki za blago in storitve ,8 9,6 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,, 413 Drugi tekoči domači transferi ,,

99 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1439 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 328 Natura ,3 95, 42 Izdatki za blago in storitve , 95, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Park Škocjanske jame ,7 97,7 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 97, Triglavski narodni park ,3 99,8 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 99,8 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,3 1, 2443 Zavarovana območja narave ,7 84,4 42 Izdatki za blago in storitve ,3 82, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Zavod RS za varstvo narave ,4 98,9 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 98,9 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 7339 Lastna udeležba - TF - EU - komunikacija na Natura območjih ,2 98,2 42 Izdatki za blago in storitve ,8 98,7 413 Drugi tekoči domači transferi Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom TF CFCU - EU komunikacija na Natura območjih - donacija ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 413 Drugi tekoči domači transferi Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi proračunskim uporabnikom TNP - inf.sred.bled - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja Investicijski transferi proračunskim uporabnikom PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ,4 91, 161 Prostorska politika in splošne administrativne zadeve ,1 31, Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike ,1 31, 2961 Sistem graditve ,2 62, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 57,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Sistem urejanja prostora in strategije trajnostnega razvoja ,6 17,9 42 Izdatki za blago in storitve ,3 14,9 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,8 162 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ,2 67, Prostorsko načrtovanje ,2 67,5 322 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje ter implementacija prostorske zakonodaje ,2 67,5 42 Izdatki za blago in storitve ,9 83,3 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 85,2 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 165 Spodbujanje stanovanjske gradnje ,4 99, Spodbujanje stanovanjske gradnje ,4 99, Nadomestila najemnikov denacionaliziranih stanovanj ,9 94,5 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,9 94, Premiranje varčevalnih vlog , 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , 1,

100 Stran 144 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 2966 Stanovanjska dejavnost , 99,4 42 Izdatki za blago in storitve ,9 82,8 41 Subvencije ,, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Nakup in gradnja osnovnih sredstev INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ,7 232 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč , Posebni programi v primerih nesreč , Komisija za oceno škod po naravnih nesrečah ,5 42 Izdatki za blago in storitve , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 7483 Sanacija plazov srednjega in malega obsega ,5 42 Izdatki za blago in storitve ,1 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , Sanacija plazov velikega obsega ,5 42 Izdatki za blago in storitve ,4 413 Drugi tekoči domači transferi 835 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 2512 Geodetska uprava RS ,4 98,1 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ,4 98,1 162 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ,4 98, Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc ,4 98,1 329 Plače ,1 98,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 98,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 97,3 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 3353 Materialni stroški ,9 94,6 42 Izdatki za blago in storitve ,9 94, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,6 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 99, Evidentiranje nepremičnin ,1 98,6 42 Izdatki za blago in storitve ,3 98,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 99,3 39 Geodezija, topografija in kartografija ,1 98,2 42 Izdatki za blago in storitve ,5 97,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 1, 626 Množično vrednotenje nepremičnin ,8 89,1 42 Izdatki za blago in storitve ,8 84,2 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 1, 313 Posredovanje podatkov ,7 99,2 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99,6 413 Drugi tekoči domači transferi Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 97, Razgrnitev podatkov katastra stavb ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 1, 7473 EGN - zemljepisna imena za Evropo - donacija 5.4 -, 42 Izdatki za blago in storitve 5.4 -,

101 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1441 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 7899 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,6 29,5 42 Izdatki za blago in storitve 7.9 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 1, 3 Glavni urad - geodetski podatki ,1 87,6 42 Izdatki za blago in storitve ,1 87, Osnovna sredstva - sredstva odškodnine , 42 Izdatki za blago in storitve , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 7974 Projekt evidentiranja nepremičnin - sredstva odškodnine ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 7878 Poslovni prostori - sredstva najemnine , 91,1 42 Izdatki za blago in storitve , 91, Uprava RS za jedrsko varnost , 98,3 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE , 98,3 153 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki , 98, Nadzor in kontrola sevanj , 98,3 331 Plače ,9 98, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 97,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 99,8 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 3355 Materialni stroški ,5 99,4 42 Izdatki za blago in storitve ,5 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,3 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 1, 6186 CRP - Zagotavljanje podpore jedrski varnosti , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 5748 Članarine MAAE in USNRC ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 52 Jedrska varnost , 98,6 42 Izdatki za blago in storitve ,4 98,6 413 Drugi tekoči domači transferi Radiološka varnost ,9 98,7 42 Izdatki za blago in storitve ,8 98,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Projekt EURANOS FI6R - CT 24 - tuja donacija ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 7712 Stvarno premoženje - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja , 42 Izdatki za blago in storitve , 796 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 465 -, 42 Izdatki za blago in storitve 465 -,

102 Stran 1442 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 2522 Inšpektorat RS za okolje in prostor ,4 98,5 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ,4 98,5 162 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ,4 98, Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave ,4 98, Plače , 99,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 99,2 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 4526 Materialni stroški ,7 92,9 42 Izdatki za blago in storitve ,7 92, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 99,9 42 Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 99, Izvedenska mnenja ,3 92,9 42 Izdatki za blago in storitve ,3 92,9 51 Rušenje nedovoljeno zgrajenih objektov ,4 96,7 42 Izdatki za blago in storitve ,4 96, Prevozna sredstva - sredstva odškodnine ,7 42 Izdatki za blago in storitve ,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Agencija RS za okolje ,4 98,9 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,9,9 34 Predsedovanje EU ,9, Predsedovanje EU ,9, Predsedovanje Evropski Uniji za področje ARSO ,9,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1,5 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ,6 99, 151 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike ,2 99, ,2 99, Plače , 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 99,4 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 4254 Materialni stroški ,4 99,4 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,3 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 1, 2518 Informacijski sistem varstva okolja ,4 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 99,7 825 Razvoj mreže EMERALD - tuja donacija , 42 Izdatki za blago in storitve , 7969 Nepremičnine - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,3 86,2 42 Izdatki za blago in storitve ,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 94,3

103 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1443 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 896 Prevozna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja Nakup in gradnja osnovnih sredstev Prevozna sredstva - sredstva odškodnine ,3 46, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 46, 8999 Sodni postopki - sredstva odškodnine ,1 42 Izdatki za blago in storitve ,1 152 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ,3 94, Izboljšanje stanja okolja ,3 94,2 252 Naloge v zvezi s Konvencijo o klimatskih spremembah in kakovostjo zraka ,6 99,5 42 Izdatki za blago in storitve ,6 99, Presoje vplivov na okolje ,8 35,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8 35, Ravnanje z odpadki ,4 93,4 42 Izdatki za blago in storitve ,4 93, Študije in raziskovanje - varstvo okolja in podpora izvajanju predpisov ,5 94,8 42 Izdatki za blago in storitve ,5 94,8 154 Upravljanje in nadzor vodnih virov ,6 1, Načrtovanje, varstvo in urejanje voda ,6 1, 255 Dolgoročna strategija vodooskrbe RS ,2 99,2 42 Izdatki za blago in storitve ,, 413 Drugi tekoči domači transferi , 99, Strokovne obveznosti po mednarodnih konvencijah ,8 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99,8 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 99, Strokovne podlage za vodnogospodarsko in prostorsko dokumentacijo ,2 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99,8 257 Upravna in razvojna dokumentacija ,3 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,1 99,8 413 Drugi tekoči domači transferi , 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Varstvo obalnega morja ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 1, 3539 Vodna zemljišča ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Vodnogospodarska javna služba ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Vzdrževanje vodnogospodarskih objektov v območju avtocest , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 155 Pomoč in podpora ohranjanju narave ,9 99, Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ,9 99,8 243 Akcije varstva narave in intervencije , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 3544 Nadomestila in odškodnine ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,7 1,

104 Stran 1444 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 247 Odkup nepremičnin na zavarovanih območjih narave ,6 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 1, 245 Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ,3 99,4 42 Izdatki za blago in storitve ,7 99,4 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 1, 156 Splošne okoljevarstvene storitve ,1 93, Informacijski sistem varstva okolja in narave ,1 93, Članstvo v mednarodnih organizacijah ,6 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,6 99,3 246 Hidrološki monitoring ,9 99,4 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99,3 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 99, Kakovost voda - monitoring ,3 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,5 99,6 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 2458 Kakovost zraka - monitoring , 94,6 42 Izdatki za blago in storitve , 94, Meteorološka zaščita letalskega prometa ,1 92,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8 83,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 97, Meteorološki monitoring ,2 96,6 42 Izdatki za blago in storitve ,2 96, Podnebne spremembe in prilagajanje ,6 98,2 42 Izdatki za blago in storitve ,6 98, Poročilo o stanju okolja ,2 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99, Umerjanje meteoroloških in hidroloških instrumentov ter zagotavljanje kakovosti meritev ,8 98, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 98, 826 ALATNET - tuja donacija ,4 42 Izdatki za blago in storitve , COST tuja donacija ,4 28,8 42 Izdatki za blago in storitve ,4 28, COST 78 - TUJA DONACIJA ,2 8,5 42 Izdatki za blago in storitve ,2 8, ESEAS RI - tuja donacija ,2 42 Izdatki za blago in storitve ,2 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 214 -, 794 GHGI - tuja donacija ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 7765 Model MONERIS - tuja donacija ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 8138 Refundacija potnih stroškov - tuja donacija ,7 42 Izdatki za blago in storitve , Slovensko - ameriški projekt; donacija ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev WMO - USDA - tuja donacija ,6 73,4 42 Izdatki za blago in storitve ,6 73,4 156 Center za kakovostne meritve - umerjanje inštrumentov ,8 81,2 42 Izdatki za blago in storitve ,9 6,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

105 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1445 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 154 Hidrologija - pogodbe, podatki ,8 44,1 42 Izdatki za blago in storitve , 13,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Meteorologija - pogodbe, podatki ,9 5, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 49,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 158 Posredovanje napovedi uporabnikom , 76,6 42 Izdatki za blago in storitve ,9 77,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 7,1 152 Razne publikacije ,4 19,4 42 Izdatki za blago in storitve ,4 19,4 165 Seizmologija ,4 26,3 42 Izdatki za blago in storitve ,2 18,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Storitve številke 9 - Telekom ,7 66,6 42 Izdatki za blago in storitve ,7 66,6 155 Varstvo okolja - pogodbe, podatki ,9 53,9 42 Izdatki za blago in storitve ,7 53,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Osnovna sredstva - sredstva odškodnine , 42 Izdatki za blago in storitve 366 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ,7 93,6 164 Gradbena regulativa in nadzor ,7 93, Priprava regulative za potresno odporno gradnjo ,7 93,6 249 Geološki monitoring ,6 99,4 42 Izdatki za blago in storitve ,5 93,4 413 Drugi tekoči domači transferi ,6 99,8 353 Potresno inženirstvo ,6 92, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 92, 3531 Seizmološki monitoring ,9 94,7 42 Izdatki za blago in storitve ,7 95,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 89,4 828 EU projekt - tuja donacija ,9 42 Izdatki za blago in storitve ,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev INGV - MI - donacija , 42 Izdatki za blago in storitve 2.7 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , NATO SfP - tuja donacija ,8 42 Izdatki za blago in storitve ,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Posebni programi v primerih nesreč Komisija za oceno škod po naravnih nesrečah Izdatki za blago in storitve Sanacija plazov srednjega in malega obsega Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

106 Stran 1446 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 2228 Sanacija plazov velikega obsega Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 2.865

107 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1447 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Račun finančnih terjatev in naložb 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR ,5 87, Ministrstvo za okolje in prostor ,5 87,5 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 126 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije GEF - biomasa - tuja donacija Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ,5 32,8 152 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ,5 32, Izboljšanje stanja okolja ,5 32, EKO SKLAD RS - Spodbujanje ukrepov OVE ,, 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti ,, 7254 Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada RS ,4 75,4 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije ,4 75,4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , 1, 165 Spodbujanje stanovanjske gradnje , 1, Spodbujanje stanovanjske gradnje , 1, 6439 Stanovanjski sklad RS , 1, 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti , 1,

108 Stran 1448 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) ,3 97, 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ,3 97, 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,6 3,8 34 Predsedovanje EU ,6 3, Predsedovanje EU ,6 3, Sredstva za namen priprave na predsedovanje EU ,6 99,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 97,7 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 983 Sredstva EK - donacija , 42 Izdatki za blago in storitve , 1 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI ,8 87,4 11 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti , 97, Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti 7869 Spremljanje, nadzor in evalvacija programov na področju trga dela ,5 8, ,6 77,8 42 Izdatki za blago in storitve ,6 77,8 49 Vzpostavitev informacijskega sistema za ESS ,7 77,4 42 Izdatki za blago in storitve ,3 38,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 1, 142 Lastna udeležba PHARE - EU programi ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ESS - sredstva Tehnične pomoči za ukrep ,3 96,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 94,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 97,9 42 Izdatki za blago in storitve ,8 98, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 93,4 942 Lastna udeležba - Ukrep 4.2. Tehnična pomoč ESS ,6 96,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 95,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 97,9 42 Izdatki za blago in storitve ,8 98, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 93,4 758 Tehnična pomoč ESS EU ,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 42 Izdatki za blago in storitve , Tehnična pomoč ESS slovenska udeležba ,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 42 Izdatki za blago in storitve , Varnost in zdravje pri delu ,5 87,5 627 Akcijski načrt Bilbao agencije - osnove varnosti in zdravja pri delu ,4 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Evropski teden varnosti in zdravja pri delu ter tekmovanje za dobro prakso , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 4326 Informacijski sistem na področju varnosti in zdravja pri delu ,7 64,7 42 Izdatki za blago in storitve ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 69,5

109 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1449 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6215 Izdelava praktičnih smernic na podlagi predpisov ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 628 Promocija varnosti in zdravja pri delu ,1 9,6 42 Izdatki za blago in storitve ,1 9,6 655 Sodelovanje MDDSZ pri Nacionalnem programu za kemijsko varnost Izdatki za blago in storitve Evropski teden varnosti in zdravja pri delu ter tekmovanje za dobro prakso ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 926 TF - Kemijska varnost III - Lastna udeležba ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, Javne službe za zaposlovanje in brezposelne ,5 98, 336 Sredstva za izvedbo ZSPJS - Zavod RS za zaposlovanje Drugi tekoči domači transferi Investicijsko vzdrževanje Zavoda RS za zaposlovanje Nakup in gradnja osnovnih sredstev Dejavnost Zavoda RS za zaposlovanje ,4 98,7 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 98,7 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,6 1, 267 Izvajanje zakona o jamstvenem in preživninskem skladu ,7 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 1, 4173 Koncesije na področju zaposlovanja ,4 81,3 42 Izdatki za blago in storitve ,4 81, Poslovni prostori Zavoda RS za zaposlovanje ,9 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 1, 3341 Premije KDPZ - Zavod RS za zaposlovanje ,2 95,8 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 95, Prodaja in zamenjava poslovnih prostorov ,2 3,1 42 Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 29,1 12 Varstvo brezposelnih , 98, Prejemki in pravice brezposelnih , 98, Jamstveni in preživninski sklad - pravice brezposelnih ,6 55,5 413 Drugi tekoči domači transferi ,6 55, Transferi brezposelnim ,7 99,2 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,4 99,1 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 99,4 13 Aktivna politika zaposlovanja ,9 67, Povečanje zaposljivosti ,6 7,9 723 Priprava brezposelnih na zaposlitev ,7 94,7 41 Subvencije Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,2 83,6 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,5 99,2 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,6 1, 3551 Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb ,3 97, 41 Subvencije ,2 97,1 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,1 87, Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev ,6 79,9 41 Subvencije ,2 92,2 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,6 95,5 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,6 67,2

110 Stran 145 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 4292 Lastna udeležba - PHARE ,4 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1, 41 Subvencije ,8 99, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,8 95,3 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 99, Lastna udeležba - PHARE CBC ,4 95,6 42 Izdatki za blago in storitve Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,, 413 Drugi tekoči domači transferi ,, 728 PHARE CFCU - PHARE 23 CBC Slovenija - Madžarska Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi PHARE CFCU - PHARE Nacionalni program ESC ,7 1, 41 Subvencije ,7 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,3 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,1 1, 3559 ESS - sredstva EU za ukrep ,4 34,3 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,1 35,5 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,8 32, Lastna udeležba - Ukrep 2.1. ESS ,4 34,3 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,1 35,5 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,8 32, Razvojna prioriteta 2. (PU2.1., PU5.2) EU ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,, 6998 Razvojna prioriteta 2. (PU2.1., PU5.2) slovenska udeležba Izdatki za blago in storitve Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Zagotavljanje socialne vključenosti ,9 7, 725 Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb ,3 1, 41 Subvencije Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,5 1, 413 Drugi tekoči domači transferi Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 6216 Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ,9 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 1, 4285 Spodbude za zaposlovanje in delo invalidov ,, 41 Subvencije ,, 3577 Zaposlitvena rehabilitacija invalidov ,8 99,6 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,3 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,5 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 99, EQUAL - sredstva EU ,3 61,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 89,1 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 86,7 42 Izdatki za blago in storitve ,5 72,5 41 Subvencije ,6 56,8 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,8 66,8 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 46,8

111 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1451 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 3587 ESS - sredstva EU za ukrep ,5 46,4 41 Subvencije , 64,7 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom , 19,7 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,2 3,2 359 EQUAL - lastna udeležba ,4 61,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 89,1 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 86,7 42 Izdatki za blago in storitve ,1 73,6 41 Subvencije ,6 56,8 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,8 66,8 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 46, Lastna udeležba - Ukrep 2.2. ESS ,5 74,1 41 Subvencije , 8,8 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom , 39,8 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,2 19, Razvojna prioriteta 4. (PU4.1) EU ,, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,, 948 Razvojna prioriteta 4. (PU4.1) slovenska udeležba ,, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,, Kreiranje novih delovnih mest in povečanje prilagodljivosti podjetij 3595 Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje težje zaposljivih oseb ,9 58, ,3 95,5 41 Subvencije ,3 95, ZPRPGDT - izvajanje zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje GD v težavah Subvencije ESS - sredstva EU za ukrep ,8 41,1 41 Subvencije ,8 41, Lastna udeležba - Ukrep 2.4.ESS ,8 41,1 41 Subvencije ,8 41, Razvojna prioriteta 1. (PU1.2., PU1.3., PU1.4) EU ,, 41 Subvencije ,, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,, 413 Drugi tekoči domači transferi ,, 945 Razvojna prioriteta 1. (PU1.2., PU1.3., PU1.4) slovenska udeležba ,, 41 Subvencije ,, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,, 413 Drugi tekoči domači transferi ,, 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ,3 97,9 182 Ohranjanje kulturne dediščine ,6 94, Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine ,4 49,2 22 Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč ,4 49,2 42 Izdatki za blago in storitve ,4 49, Ohranjanje, obnova in gradnja spomenikov ,9 94,2 222 Investicijsko vzdrževanje grobišč v RS in tujini ,9 62,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 62,3

112 Stran 1452 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6661 Grobišča - Teharje, Kočevski Rog, Tezno pri Mariboru in druga tovrstna grobišča ,3 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 1, 1415 Projekt "Posočje - POT MIRU" , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 144 Spominska obeležja iz vojne za Slovenijo Nakup in gradnja osnovnih sredstev Vzdrževanje grobov v Republiki Sloveniji ,9 93,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 93,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Vzdrževanje grobov v tujini ,6 89,6 42 Izdatki za blago in storitve ,6 89, Intervencijsko vzdrževanje - Dutovlje - donacija ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 184 Podpora posebnim skupinam ,2 1, Programi veteranskih organizacij ,2 1, 4542 Društvo TIGR , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 6442 Nova slovenska zaveza , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 6181 Združenje SEVER , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 1416 Združenje žrtev okupatorjev Kranj , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 4124 Zveza društev invalidov vojn Slovenije , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 6847 Zveza društev izgnancev Slovenije , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 6846 Zveza društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 7874 Zveza društev vojnih invalidov Slovenije , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 1432 Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora Celovec , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 618 Zveza veteranov vojne za Slovenijo ,3 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,3 1, 1421 Zveza vojnih invalidov NOV v Trstu , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 494 Zveza združenj borcev NOV , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 19 IZOBRAŽEVANJE ,5 95,6 191 Urejanje izobraževalnega sistema , 1, Urejanje izobraževalnega sistema , 1, 7868 Stroški izvajanja študentske prehrane , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 195 Drugi izobraževalni programi ,9 1, Izobraževanje odraslih ,9 1, 3243 Sredstva za izvedbo ZSPJS - Zavodi za poklicno izobraževanje in izobraževanje odraslih Drugi tekoči domači transferi 8.96

113 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1453 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 3244 Premije KDPZ - Zavodi za poklicno izobraževanje in izobraževanje odraslih ,9 99,9 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 99, Razvoj nacionalne kvalifikacijske strukture ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 1, 8663 Vseživljenjsko učenje , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 196 Pomoči šolajočim ,4 95, Študijske pomoči ,6 98, Subvencioniranje študentske prehrane ,6 98,1 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,6 98, Štipendije ,7 95, Sredstva za izvedbo ZSPJS - Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije , 413 Drugi tekoči domači transferi , 7486 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije ,2 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,3 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,5 754 Republiške štipendije ,2 95,6 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,2 95,6 2 SOCIALNO VARSTVO ,5 99,6 21 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva ,7 97, Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva ,8 96,4 311 Plače ,8 99, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 99,1 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 98,5 42 Izdatki za blago in storitve ,1 99,2 686 Sredstva za izvedbo ZSPJS - IRSSV Drugi tekoči domači transferi Materialni stroški ,5 97,1 42 Izdatki za blago in storitve ,5 97,1 291 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,1 82,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 82,1 597 Stroški izvajanja investicij v javne zavode ,6 98,5 42 Izdatki za blago in storitve ,2 61,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 99, Delo organov in komisij ,1 44,1 42 Izdatki za blago in storitve ,1 44, Družinski pomočnik - poračun občinam Drugi tekoči domači transferi Evropsko leto enakih možnosti žensk in moških ,4 99,2 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99, Informatizacija ministrstva ,1 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,1 98, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 1, 1279 Inštitut RS za socialno varstvo ,2 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,9 99, Izobraževanje zaposlenih , 84,8 42 Izdatki za blago in storitve , 84,8

114 Stran 1454 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 2386 Javna pooblastila Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije ,4 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 1, 2384 Javna pooblastila Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ,4 99,4 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 99, Mednarodno sodelovanje ,4 82,6 42 Izdatki za blago in storitve ,4 82,6 579 Pomoč v hrani - plačilo DDV Izdatki za blago in storitve Premije KDPZ - IRSSV ,1 99,9 413 Drugi tekoči domači transferi ,1 99,9 719 Priznanja socialnega varstva ,3 55,9 42 Izdatki za blago in storitve ,2 36,3 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,9 76,8 624 Projekti socialnega vključevanja ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 2487 Raziskave, razvoj ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 595 Seznanjanje javnosti s pravicami s področja socialne varnosti ,3 54,2 42 Izdatki za blago in storitve ,3 54,2 476 Socialna zbornica , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 5553 Sofinanciranje Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 789 Sofinanciranje tiska in drugih projektov ,8 97,3 41 Subvencije ,5 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 96,5 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 1, 1435 Spodbujanje socialnega dialoga Izdatki za blago in storitve Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 787 Stroški izvajanja vojnih zakonov ,9 99,1 42 Izdatki za blago in storitve ,9 99, Stroški izvajanja zakona o socialnem varstvu ,4 89,3 42 Izdatki za blago in storitve ,4 89, Stroški vodenja upravnega postopka ,2 72,2 42 Izdatki za blago in storitve ,2 72, Vzdrževanje in razvoj informacijskih sistemov socialnega varstva in družinskih prejemkov ,2 94, 42 Izdatki za blago in storitve , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Vzdrževanje informacijskega sistema in obdelava podatkov po vojnih zakonih ,9 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,9 99,9 753 ELEM - donacija EK Izdatki za blago in storitve Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 4328 Prodaja in zamenjava premoženja socialno varstvenih zavodov ,5 68,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 68, Osnovna sredstva - sredstva odškodnine , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,

115 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1455 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) Javni in razvojni programi socialnega varstva ,6 99,8 346 Sredstva za izvedbo ZSPJS - materinski domovi Drugi tekoči domači transferi Eksperimentalni in razvojni programi socialnega varstva ter sofinanciranje programov nevladnega sektorja ,4 99,7 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,4 99, Evalviranje javnih socialno varstvenih programov ,5 49, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,5 49, 474 Materinski domovi in zavetišča za otroke in ženske žrtve nasilja ,1 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,2 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,5 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 99, Premije KDPZ - materinski domovi ,8 99,9 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 99,9 475 Programi duševnega zdravja ,6 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,6 1, 5821 Programi za invalide ,1 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,1 1, 2485 Socialna rehabilitacija zasvojenih ,9 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,9 1, 5791 Terapevtski programi psihosocialne pomoči otrokom, odraslim in družinam ,1 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,1 1, 22 Varstvo otrok in družine ,8 99, Družinski prejemki in starševska nadomestila ,9 99,8 356 Drugi družinski prejemki ,4 99,6 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,4 99, Otroški dodatek ,2 99,8 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,2 99, Starševska nadomestila ,9 99,9 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,6 99,9 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 99, Rejništvo ,8 99,7 757 Rejnine ,3 99,8 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,3 99,8 719 Zdravstveno in pokojninsko zavarovanje rejnic in rejnikov ,4 99,4 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,4 99, Drugi programi v pomoč družini ,3 93,9 47 Nevladne organizacije na področju otroka in družine ,2 91,9 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,2 91, Otroška opazovalnica ,6 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,2 471 Programi v podporo družini ,2 98,8 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,2 98,8 555 Sredstva za izvajanje aktivnosti krepitve in promocije na področju družinske politike ,8 97,3 42 Izdatki za blago in storitve ,8 97,3 714 Stroški izvajanja zakonov s področja družine ,7 91,4 42 Izdatki za blago in storitve ,8 91,4 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,7 1,

116 Stran 1456 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) Nadomestila preživnin ,3 1, 4119 Jamstveni in preživninski sklad - nadomestila preživnin ,3 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 1, 23 Posebni programi pomoči prebivalstvu ,9 98, Socialno varstvo in odškodnine zaradi prestrukturiranja proizvodnje ,9 98, Dokup zavarovalne dobe in odškodnine po ZOPDA ,9 98,1 42 Izdatki za blago in storitve ,1 98, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,9 1, 24 Izvajanje programov socialnega varstva , 99, Centri za socialno delo ,2 1, 3238 Sredstva za izvedbo ZSPJS - centri za socialno delo Drugi tekoči domači transferi Sredstva za izvedbo ZSPJS - KCM Drugi tekoči domači transferi Dejavnost centrov za socialno delo ,1 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,1 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,3 1, 7147 Interventne službe CSD , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 473 Krizni centri ,9 99,3 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 99,3 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,8 1, 4442 Poslovni prostori CSD ,9 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 99, Premije KDPZ - centri za socialno delo ,2 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 1, 6526 Premije KDPZ - KCM ,1 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,1 1, 1288 Računalniška oprema CSD ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 1, 7873 Nakup poslovnih prostorov - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja , 42 Izdatki za blago in storitve , Socialno varstvo invalidov ,9 99, Sredstva za izvedbo ZSPJS - VDC Drugi tekoči domači transferi Sredstva za izvedbo ZSPJS - ZU Drugi tekoči domači transferi Sredstva za izvedbo ZSPJS - koncesije Drugi tekoči domači transferi Dejavnost varstveno-delovnih centrov ,7 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 794 Institucionalno varstvo v zavodih za usposabljanje ,6 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,6 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 2363 Izvajanje zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1,

117 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1457 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6221 Izvedba ukrepov po Zakonu o elektronskih komunikacijah za končne uporabnike - invalide Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Koncesije na področju socialnega varstva ,6 99,9 413 Drugi tekoči domači transferi ,6 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,4 95, Poslovni prostori in oprema varstveno-delovnih centrov ,9 98,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 98, Poslovni prostori in oprema zavodov za usposabljanje ,3 99,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 99, Premije KDPZ - koncesije , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 3346 Premije KDPZ - VDC ,8 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 1, 3352 Premije KDPZ - ZU ,9 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 1, 2486 Prevozi slepih ,6 94,5 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,6 94, Programi socialne vključenosti za invalide ,1 94,4 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,7 84,5 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,1 97, 2197 Računalniška podpora za potrebe invalidov Izdatki za blago in storitve Sklad za inovacije - invalidi Izdatki za blago in storitve Stanovanjske skupnosti ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 1, 4441 Vozila za socialnovarstvene zavode Nakup in gradnja osnovnih sredstev Socialno varstvo starih ,9 99, Investicijsko vzdrževanje socialnovarstvenih zavodov ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 147 Centri za pomoč na domu - zagonski stroški ,6 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,7 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Intervencije v socialnem varstvu ,8 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Program mreže domov za starostnike ,2 99,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 99,8 144 Zagonski stroški delovanja socialnovarstvenih zavodov in njihovih enot , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 6848 Zagotavljanje, vzdrževanje in oprema posebnih socialnovarstvenih zavodov ,3 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 1, Socialno varstvo materialno ogroženih , 98, Transferi za socialno ogrožene ,7 98,5 41 Subvencije ,9 78,6 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,9 98,6

118 Stran 1458 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 3563 Transferi za varstvo duševno in telesno prizadetih ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,6 1, Socialno varstvo žrtev vojnega nasilja ,8 99, Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja ,8 99,9 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,8 99, Socialno varstvo zasvojenih ,2 1, 2377 Prostori za izvajanje terapevtskih dejavnosti ,2 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 1, 2613 Inšpektorat RS za delo , 99,1 1 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI , 99,1 11 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti , 99, Inšpektorat za delo ,1 99, Plače ,3 99,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 99,5 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 98,2 42 Izdatki za blago in storitve ,3 97, Materialni stroški ,5 99, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 99, 789 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,3 99,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 99, Izobraževanje ,6 94,8 42 Izdatki za blago in storitve ,6 94, Varstvena oprema, varstvo pri delu ,9 91,2 42 Izdatki za blago in storitve ,9 91,2 746 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine 7 662,, 42 Izdatki za blago in storitve 7 662,, Varnost in zdravje pri delu ,2 43,2 15 Preizkusi koordinatorjev za VZPD ,2 43,2 42 Izdatki za blago in storitve ,2 43,2

119 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1459 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ,7 98, Ministrstvo za zdravje ,5 98,1 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,1 1, 33 Mednarodna pomoč ,9 99, Razvojna in humanitarna pomoč ,9 99, Humanitarna pomoč ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve Tekoči transferi v tujino ,7 1, 6246 Mednarodno razvojno sodelovanje ,8 99,9 42 Izdatki za blago in storitve 4. 92,, 414 Tekoči transferi v tujino ,3 1, 34 Predsedovanje EU ,1 1, Predsedovanje EU ,1 1, 6444 Predsedovanje EU ,1 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 1, 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO ,5 98,1 171 Urejanje in nadzor sistema zdravstva ,1 9, Urejanje in nadzor sistema zdravstva ,1 89,9 323 Plače ,2 91,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 89,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1, 3347 Materialni stroški ,4 99, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99, 2913 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,7 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 1, 6529 Delovanje zdravstva v kriznih razmerah in vojni ,5 92,9 42 Izdatki za blago in storitve ,4 95,1 413 Drugi tekoči domači transferi ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Informatika v zdravstvu ,1 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,3 99,9 413 Drugi tekoči domači transferi Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Izboljšanje kakovosti in varnosti v zdravstvu ,4 98,2 42 Izdatki za blago in storitve ,3 98,2 413 Drugi tekoči domači transferi Komisija za medicinsko etiko ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 99,9 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 6543 Sistem preskrbe z zdravili ,6 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi ,1 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Strokovne skupine in posebni programi ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1,

120 Stran 146 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 7893 Strokovni izpiti ,8 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 1, 7123 Strokovni nadzor in javna pooblastila ,7 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,7 1, 6187 Tehnične smernice in verifikacije v zdravstvu , 95,4 42 Izdatki za blago in storitve , 95, Varstvo potrošnikov zdravstvenega varstva ,4 74,3 42 Izdatki za blago in storitve ,3 74,3 413 Drugi tekoči domači transferi Verifikacija prostorov za zasebno zdravstveno delo ,8 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 1, 7891 Zdravstveni svet ,5 97,5 42 Izdatki za blago in storitve ,5 97,5 684 E-zdravje konferenca 28 - lastna udeležba , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 7466 Druge donacije Drugi tekoči domači transferi E-zdravje konferenca 28 - donacija EK Izdatki za blago in storitve Komisija za medicinsko etiko - tuja donacija , 42 Izdatki za blago in storitve , 7467 TF CFCU - Izboljšanje kakovosti inšpekcij na področju farmacevtskih izdelkov Izdatki za blago in storitve Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Prodaja in zamenjava stvarnega premoženja 1.3 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.3 -, 6854 Krepitev institucionalne usposobljenosti na področju zdravja in zdravstvenega varstva - Evropski socialni sklad EU 5. 5.,, 42 Izdatki za blago in storitve 2. 2.,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 3. 3.,, 6971 Krepitev institucionalne usposobljenosti na področju zdravja in zdravstvenega varstva - Evropski socialni sklad slovenska udeležba ,, 42 Izdatki za blago in storitve Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, Mednarodno sodelovanje na področju zdravstva ,5 99,7 665 Članarine in prispevki v mednarodnih organizacijah , 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1, 414 Tekoči transferi v tujino ,2 1, 2274 Izvajanje programov sodelovanja z WHO ,7 97,5 42 Izdatki za blago in storitve , 96,8 413 Drugi tekoči domači transferi Mednarodno sodelovanje na področju zdravstva ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Primarno zdravstvo ,3 1, Investicijska vlaganja v primarno zdravstvo ,9 1, 4341 Sofinanciranje investicij v primarno zdravstvo ,9 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,9 1,

121 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1461 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) Zdravstvo na demografsko ogroženih območjih , 1, 7184 Zdravstvo - demografsko ogrožena območja , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Bolnišnično zdravstvo ,5 99, Investicijska vlaganja v bolnišnice ,5 99, Investicije v javne zdravstvene zavode ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 49 Rezerve Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Investicije - Prodaja in menjava premoženja JZZ ,3 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , Sredstva za delo odbora za investicije v javne zdravstvene zavode ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 2229 Sredstva amortizacije in drugi viri po ZIJZ ,5 1, 49 Rezerve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Preventivni programi zdravstvenega varstva ,5 1, Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva ,6 99, Spremljanje vplivov okolja na zdravje ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1, 7263 TF - Izboljšanje upravljanja z varno hrano in krmo - lastna udeležba , 1, 42 Izdatki za blago in storitve Investicijski transferi proračunskim uporabnikom TF - Študija izvedljivosti opreme - lastna udeležba ,7 96, 42 Izdatki za blago in storitve ,9 78,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , TF - Upravljanje z varno hrano in krmo - lastna udeležba ,2 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,3 99,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 95 TF CFCU - Izboljšanje upravljanja z varno hrano in krmo , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 98 TF CFCU - Študije izvedljivosti opreme , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 9143 TF CFCU - Upravljanje z varno hrano in krmo II , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, Programi varovanja in krepitve zdravja, zmanjševanja razlik v zdravju in razvojno raziskovalna dejavnost ,3 99, Nacionalni programi boja proti AIDS ,5 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,5 96,5 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 783 Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja , 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99,9 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,3 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,5 1, 775 Raziskovalne naloge in študije ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,1 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 1,

122 Stran 1462 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 5527 Sodelovanje v programih in agencijah EU Izdatki za blago in storitve Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Zmanjševanje razlik v zdravju ,9 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,, 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 1, 79 Mednarodni prilivi - tuja donacija , 42 Izdatki za blago in storitve , 917 TF - AGIS - Zdravljenje zapornikov odvisnih od drog - lastna udeležba Izdatki za blago in storitve TF - Evalvacija programov zdravljenja in socialne rehabilitacije - lastna udeležba ,8 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 1, 7337 TF - Zmanjševanje povpraševanja po drogah - lastna udeležba ,2 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso ,8 1, proračunski uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom TF CFCU - AGIS - Zdravljenje zapornikov odvisnih od drog Izdatki za blago in storitve TF CFCU - Evalvacija programov zdravljenja in socialne rehabilitacije ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 997 TF CFCU - Zmanjševanje povpraševanja po drogah Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Izvajanje javne službe na področju javnega zdravja ,8 1, 9182 Sredstva za izvedbo ZSPJS - IVZ in ZZV-ji Drugi tekoči domači transferi Izvajanje javne službe na IVZ in ZZV ,5 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,5 1, 1446 Program varovanja zdravja delavcev , 1, 42 Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi ,1 1, 177 Drugi programi na področju zdravstva ,1 97, Zbiranje krvi in organov za presajanje ,4 1, 5524 Transplantacijska dejavnost ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi , 1, 786 Zbiranje krvi , 1, 42 Izdatki za blago in storitve Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,6 1, Nujno zdravstveno varstvo ,8 92, Nujna medicinska pomoč ,1 97,3 42 Izdatki za blago in storitve ,5 96,9 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

123 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1463 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 7122 Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb ,9 84,4 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 84, Odškodnine ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,9 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,4 1, 7121 Plačilo obveznega psihiatričnega zdravljenja ,4 98,9 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 98, Programi duševnega zdravja in preprečevanja zasvojenosti ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 847 Zdravstvena oskrba prireditve državnega pomena ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 7916 Koordinacija NMP - Projekt HESCULAEP - tuja donacija ,6 5,9 42 Izdatki za blago in storitve ,6 5, Sekundariji in pripravniki Pripravniki - zobozdravniki Drugi tekoči domači transferi Pripravniki ostali poklici Drugi tekoči domači transferi Zdravstveni inšpektorat RS ,3 99,8 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO ,3 99,8 171 Urejanje in nadzor sistema zdravstva ,4 99, Urejanje in nadzor sistema zdravstva ,4 99, Plače ,8 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 453 Materialni stroški ,5 98,9 42 Izdatki za blago in storitve ,5 98, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 99, Stvarno premoženje - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 396 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 396 -, 7419 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 176 Preventivni programi zdravstvenega varstva ,9 1, Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva ,9 1, 6136 Analize vzorcev ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1, 2715 Urad RS za kemikalije , 94,3 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO , 94,3 171 Urejanje in nadzor sistema zdravstva ,1 99, Urejanje in nadzor sistema zdravstva ,1 99, Plače ,1 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 6176 Materialni stroški ,4 97,7 42 Izdatki za blago in storitve ,4 97,7

124 Stran 1464 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6279 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,6 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 1, 6189 Akreditacija laboratorijev ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 413 Drugi tekoči domači transferi Konvencija o kemičnem orožju 6 42 Izdatki za blago in storitve Medresorska komisija za kemijsko varnost ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 176 Preventivni programi zdravstvenega varstva ,9 88, Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva ,9 88, Sredstva za izvedbo ZSPJS Drugi tekoči domači transferi Monitoring kemikalij ,5 43,1 42 Izdatki za blago in storitve ,5 43, Zagotavljanje kemijske varnosti ,5 97, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 96,2 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 99, Pilotni projekt UNITAR - lastna udeležba ,6 58,5 42 Izdatki za blago in storitve ,6 58,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Projekt GHS-lastna udeležba ,8 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99, Pilotni projekt UNITAR - tuja donacija , 42 Izdatki za blago in storitve , 9163 Projekt GHS-enotno označevanje kemikalij-donacija ,6 42 Izdatki za blago in storitve ,6 777 Projekt o obstojnih organskih onesnaževalcih - POPs - tuja donacija , 42 Izdatki za blago in storitve , 9152 Kemijska varnost III - lastna udeležba ,9 98,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve ,3 98,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 1, 9149 TF-FSKV-Lastna udeležba-študija potreb po opremi za kemijsko varnost ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1, 9112 TF CFCU - FSKV - Študija potreb po opremi za kemijsko varnost Izdatki za blago in storitve TF CFCU - Kemijska varnost III ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Uprava RS za varstvo pred sevanji ,5 99,9 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO ,5 99,9 171 Urejanje in nadzor sistema zdravstva ,5 99, Urejanje in nadzor sistema zdravstva ,5 99, Plače ,7 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1,

125 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1465 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 2318 Materialni stroški ,4 99,5 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 1, 176 Preventivni programi zdravstvenega varstva ,8 1, Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva ,8 1, 232 Sevanja ,8 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 1,

126 Stran 1466 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 31 MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 31 MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO ,1 51, Ministrstvo za javno upravo ,1 51,5 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,5 91,9 34 Predsedovanje EU ,5 91, Predsedovanje EU ,5 91, Sredstva za plače iz naslova predsedovanja EU , 81, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 84,5 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 75,6 42 Izdatki za blago in storitve ,2 49, Izobraževanje kadrov za predsedovanje EU ,5 98,5 42 Izdatki za blago in storitve ,5 98, Predsedovanje EU ,4 9,4 42 Izdatki za blago in storitve ,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , 41,3 41 Kadrovska uprava ,1, Vodenje kadrovskih zadev ,1, 5565 Uradniški svet, komisija za pritožbe iz delovnih razmerij ,4 64,2 42 Izdatki za blago in storitve ,4 64, Usklajevanje plačnih nesorazmerij ,, 49 Rezerve ,, 42 Informatizacija uprave ,2 89, Izgradnja in delovanje centralne informacijske infrastrukture in telekomunikacijske tehnologije ,2 89, Investicije, podpora in vzdrževanje informacijske infrastrukture državnih organov ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 1, 5622 Investicije, podpora in vzdrževanje strojne, komunikacijske in licenčne programske opreme, lokalnih računalniških omrežij UE in DO , 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 1, 5634 Kontaktni center (EVT) , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 1, 5621 Razvoj in vzdrževanje projektov e-uprave ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 1, 5618 Razvoj ter vzdrževanje in upravljanje obratovalnega okolja skupne infrstrukture ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 1, 5616 Razvoj ter vzdrževanje in upravljanje skupne komunikacijske infrastrukture (hrbtenično, pristopno omrežje in storitve) ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 1, 5614 Razvoj ter vzdrževanje in upravljanje skupne informacijske infrastrukture (strežniške in licenčne) ,4 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 1,

127 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1467 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 31 MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 635 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,3 1, 5798 Tehnična oprema in podpora za domače in tuje dogodke ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 1, 5625 Upravno poslovanje ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 7416 OneStopGov ,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 42 Izdatki za blago in storitve ,1 174 Lastna dejavnost - priklop na komunikacijsko državno omrežje ,3 9,7 42 Izdatki za blago in storitve ,3 9,7 175 Lastna dejavnost - sodobna javna uprava ,6 41,3 42 Izdatki za blago in storitve ,6 41,3 182 Lastna dejavnost - storitve overitelja na MJU , 42 Izdatki za blago in storitve ,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Informacijska oprema - sredstva odškodnine 4.5 -, 42 Izdatki za blago in storitve 4.5 -, 6863 Učinkovita in uspešna javna uprava EU ,9 25,9 42 Izdatki za blago in storitve ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 31, Učinkovita in uspešna javna uprava slovenska udeležba ,9 93,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 93,7 43 Druge skupne administrativne službe ,9 8, Delovanje ministrstva, pristojnega za javno upravo ,1 99, Plače ,6 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,5 99, Materialni stroški ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 5564 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 1, 7574 Tehnična pomoč ESS EU ,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve , Tehnična pomoč ESS slovenska udeležba ,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve , Upravne zadeve ,6 7, Opravljanje izpitov ,6 96,6 42 Izdatki za blago in storitve ,6 96,6 561 Usposabljanje javnih uslužbencev za delo v EU Izdatki za blago in storitve Lastna dejavnost - organizacija in izvedba usposabljanj , 7,2 42 Izdatki za blago in storitve ,6 7,2 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 72,4

128 Stran 1468 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 31 MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) Zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za delo državnih organov ,5 83, Investicije in investicijsko vzdrževanje na mejnih prehodih ,7 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 1, 5642 Investicije in investicijsko vzdrževanje za potrebe drugih državnih organov ,8 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Najemnine poslovnih prostorov in drugi stroški , 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 5598 Tekoče vzdrževanje skupnih površin na mejnih prehodih ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 5571 Tekoče vzdrževanje zgradb in prostorov ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 557 Ukinitev notranje meje EU ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja , 24,3 42 Izdatki za blago in storitve ,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 27, Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja ,8 16,6 42 Izdatki za blago in storitve ,8 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 7553 Počitniške kapacitete - sredstva od prodaje državnega premoženja ,, 42 Izdatki za blago in storitve , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 173 Lastna dejavnost - počitniška dejavnost ,1 89,6 42 Izdatki za blago in storitve , 88,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 99, Mejni prehodi - sredstva odškodnine ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 7557 Počitniški objekti - sredstva odškodnine Izdatki za blago in storitve Prevozna sredstva - sredstva odškodnine ,6 2,7 42 Izdatki za blago in storitve ,6 2,7 756 Najemnine - sredstva od oddaje državnega premoženja ,8 41,4 42 Izdatki za blago in storitve ,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 6,1 922 Tekoče vzdrževanje MP - schengen ,9 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,9 99,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj ,3 33, Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj ,3 99,2 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Nepremičnine - stanovanja - sredstva od prodaje državnega premoženja ,6 34,8 42 Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 32, Stanovanja in poslovni prostori - sredstva odškodnine , 3,3 42 Izdatki za blago in storitve , 3,3

129 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1469 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 31 MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 7561 Najemnine - stanovanja - sredstva od oddaje državnega premoženja ,7 28,6 42 Izdatki za blago in storitve ,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 3,9 8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ,9 1, 84 Vzpostavitev južne meje ,9 1, Vzpostavitev južne meje ,9 1, 5613 Izgradnja mejnih prehodov na zunanji meji EU ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 1, 7995 Lastna udeležba PHARE projektov za izgradnjo objektov na mejnih prehodih ,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 95 PHARE CFCU - Izgradnja objektov na MP Dragonja in Starod - SNP Nakup in gradnja osnovnih sredstev Ureditev zunanje meje EU ,6 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 1, 19 IZOBRAŽEVANJE ,9 88, 196 Pomoči šolajočim ,9 88, Vladne štipendije in štipendije za študij v tujini ,9 88, 5566 Republiške štipendije ,6 89,6 42 Izdatki za blago in storitve , 16, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,7 89, Republiške štipendije v tujini ,7 55,8 42 Izdatki za blago in storitve ,6 15, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,7 57,

130 Stran 147 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 32 MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 32 MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) ,7 97, 3211 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ,6 97, 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,5 75,5 34 Predsedovanje EU ,5 75, Predsedovanje EU ,5 75,5 658 Priprava projekta za predsedovanje Slovenije EU ,5 75,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 99,2 42 Izdatki za blago in storitve ,9 43,9 5 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ ,1 93, 51 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja ,5 85, Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja ,5 85, 5691 Sredstva za izvedbo ZSPJS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Drugi tekoči domači transferi Delovanje Javne agencije za raziskovalno dejavnost ,7 99,8 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 99,8 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 7993 Projekti okvirnih programov EU - tuja donacija ,1 48, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 77,2 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 67,7 42 Izdatki za blago in storitve ,9 46,7 41 Subvencije Drugi tekoči domači transferi ,8 52 Znanstveno - raziskovalna dejavnost ,5 97, Znanstveno raziskovalna dejavnost ,5 97, Sredstva za izvedbo ZSPJS - Znanstveno-raziskovalna dejavnost Drugi tekoči domači transferi Investicije v raziskovalno dejavnost ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,6 1, 573 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave , 98,8 41 Subvencije ,2 98, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 99,2 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , Infrastrukturne obveznosti ,3 99,9 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,6 75,8 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,9 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,5 1, 5826 Infrastrukturni programi ,1 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi ,6 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Nagrade na področju znanosti ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom , 1, 638 Odlični tuji uveljavljeni znanstveniki v Sloveniji , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1,

131 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1471 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 32 MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 5694 Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja ,3 9,2 42 Izdatki za blago in storitve , 85,6 41 Subvencije ,4 91,4 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,1 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,4 86,1 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 91,6 414 Tekoči transferi v tujino ,1 92, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,7 21,1 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,8 97, Programi UNESCO ,4 96,7 42 Izdatki za blago in storitve ,5 91,8 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,3 69,6 413 Drugi tekoči domači transferi ,1 97, Projektno raziskovalni centri , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi ,3 1, 414 Tekoči transferi v tujino Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,6 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,8 1, 574 Raziskovalna oprema , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 636 Raziskovalni programi ,6 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,7 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 1, 414 Tekoči transferi v tujino , 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,2 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,1 1, 637 Raziskovalni projekti ,9 1, 41 Subvencije ,8 99,9 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi ,9 1, 414 Tekoči transferi v tujino ,9 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 5797 Spodbujanje mednarodnega raziskovanja v okviru EU ,5 99,5 41 Subvencije Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi ,7 99,2 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov , 1, 41 Subvencije Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,8 99,9 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,6 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 1, 414 Tekoči transferi v tujino Znanstveni tisk in sestanki ,3 99,3 41 Subvencije ,4 98,3 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,1 99,8 413 Drugi tekoči domači transferi , 99,3 414 Tekoči transferi v tujino ,6 1, 743 NATO HSD Workshop - donacija ,2 42 Izdatki za blago in storitve ,2

132 Stran 1472 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 32 MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 7455 Stvarno premoženje - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 757 Nepremičnine - sredstva najemnine , 42 Izdatki za blago in storitve , 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 38 -, 934 Strukturni skladi - tuja udeležba - ERDF - inovativno okolje ,3 46,3 413 Drugi tekoči domači transferi ,1 34,6 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,8 55,9 97 Tehnična pomoč EPD ,1 52,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 94, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 944 Strukturni skladi - lastna udeležba - ERDF - inovativno okolje ,3 53,4 413 Drugi tekoči domači transferi ,1 34,6 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,8 73,6 971 Tehnična pomoč EPD - lastna udeležba ,1 52,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 92,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost - ESRR EU ,, 413 Drugi tekoči domači transferi ,, 946 Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost - ESRR slovenska udeležba Drugi tekoči domači transferi Programi v podporo znanosti ,4 88, Informacijsko komunikacijski sistemi ,4 88, Sredstva za izvedbo ZSPJS - IZUM Drugi tekoči domači transferi Sredstva za izvedbo ZSPJS - ARNES Drugi tekoči domači transferi ARNES ,3 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 5677 Članarine v mednarodnih in medvladnih organizacijah ,8 92,6 42 Izdatki za blago in storitve ,2 95,4 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,9 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 568 e-slovenija / javna uprava, gospodarstvo in civilna družba ,5 98,5 42 Izdatki za blago in storitve ,1 94,9 41 Subvencije ,9 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi ,1 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,4 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,8 1,

133 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1473 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 32 MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 5685 Razvoj E-storitev in E-vsebin ,7 97,6 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 41 Subvencije Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi ,9 99,9 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Hitri internet priključki ,7 99,7 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,7 99,7 651 Opremljanje izobraževalnih in znanstvenih institucij z informacijsko tehnologijo ,3 99,8 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,3 99, Informacijska in komunikacijska infrastruktura , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 5724 IZUM in druga knjižnično informacijska dejavnost ,8 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,6 1, 6771 Mednarodno sodelovanje na področju razvoja informacijske družbe ,9 69,8 42 Izdatki za blago in storitve ,9 64,6 413 Drugi tekoči domači transferi , Tuja periodika in baze podatkov ,3 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 1, 7411 E GOVERNET - donacija ,3 52,5 42 Izdatki za blago in storitve ,8 44,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Informacijska družba - ESRR EU ,, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 6972 Informacijska družba - ESRR slovenska udeležba Izdatki za blago in storitve Tehnološki razvoj ,1 57, Programi pospeševanja tehnološkega razvoja gospodarstva ,1 57, Podpora tehnološkemu razvoju, recenzije in ekspertize ,9 94,4 42 Izdatki za blago in storitve ,4 41 Subvencije ,4 94, Razvojni projekti in infrastruktura ,7 9,6 42 Izdatki za blago in storitve ,, 41 Subvencije , 92, Sodelovanje v evropskem raziskovalnem prostoru , 87,9 42 Izdatki za blago in storitve ,3 51,5 41 Subvencije ,5 94,3 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 9,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , ERA Net - CORNET - tuja donacija ,1 87,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 93,3 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 42 Izdatki za blago in storitve , Konkurenčnost podjetij - ESRR EU ,, 41 Subvencije ,, 6942 Raziskovalci za gospodarstvo - ESS EU ,, 41 Subvencije ,, 6949 Konkurenčnost podjetij - ESRR slovenska udeležba ,, 41 Subvencije ,,

134 Stran 1474 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 32 MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6983 Raziskovalci za gospodarstvo - ESS slovenska udeležba Subvencije IZOBRAŽEVANJE ,9 99,9 191 Urejanje izobraževalnega sistema , 96, Urejanje izobraževalnega sistema , 96, Plače ,3 98,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 98,2 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8 1, 5656 Materialni stroški ,4 88,4 42 Izdatki za blago in storitve ,4 88, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,5 96, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 77,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 1, 657 Ekspertni sistemi Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Promocija programov, financiranje recenzij in ekspertiz ,2 99,5 42 Izdatki za blago in storitve ,5 98, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,6 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 1, 7396 Tempus projekt - vzpostavitev ENIC centra v Črni gori , 97,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim 129 -, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 197 -, 42 Izdatki za blago in storitve ,9 414 Tekoči transferi v tujino ,7 1, 26 Lastna dejavnost MVZT Izdatki za blago in storitve Terciarno izobraževanje ,9 1, Visokošolsko izobraževanje ,9 1, 5827 Sredstva za izvedbo ZSPJS za CTK in UKM Drugi tekoči domači transferi Investicije v visokem šolstvu ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi ,8 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,7 1, 5737 Dejavnost visokega šolstva ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 5743 Interesna dejavnost študentov , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 5741 Kakovost visokega šolstva Izdatki za blago in storitve Mednarodna dejavnost ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,1 1, 5742 Nacionalni projekti visokega šolstva ,8 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,5 98,7 413 Drugi tekoči domači transferi ,6 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Narodna in univerzitetna knjižnica ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,2 1,

135 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1475 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 32 MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 5744 Prestrukturiranje visokega šolstva ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 413 Drugi tekoči domači transferi Sofinanciranje podiplomskega študija ,9 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 1, 5746 Visokošolske knjižnice ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 931 ESS - tuja udeležba - EPD 2.3.: razvoj izobraževanja v visokem šolstvu ,3 93,3 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 93,8 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,4 25,6 941 ESS - lastna udeležba - EPD 2.3.: razvoj izobraževanja v visokem šolstvu ,3 93,3 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 94,5 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,4 11,9 196 Pomoči šolajočim ,1 1, Študijske pomoči ,1 1, 5829 Sredstva za izvedbo ZSPJS - AD FUTURA Drugi tekoči domači transferi Investicije v študentske domove , 1, 42 Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi ,5 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,5 1, 7282 Sredstva za investicije v visoko šolstvo in študentske domove (koncesije) ,7 1, 49 Rezerve ,7 1, 5758 AD FUTURA Transferi posameznikom in gospodinjstvom Drugi tekoči domači transferi Dom podiplomcev - upravljanje , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 5753 Regresiranje prevozov študentom ,6 1, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,6 1, 5754 Štipendiranje tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev slovenskih izseljencev ,9 1, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,5 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 1, 5755 Študentski domovi ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve Transferi posameznikom in gospodinjstvom , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,6 1, 3212 Urad za meroslovje ,4 91,4 5 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ ,4 91,4 53 Programi v podporo znanosti ,4 91, Nacionalni meroslovni sistem ,4 91, Plače ,3 9,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 91, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 91,1 42 Izdatki za blago in storitve ,8 7,8

136 Stran 1476 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 32 MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 576 Materialni stroški ,4 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,2 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 1, 5781 PRSPO - program RS za poslovno odličnost ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1, 5784 Vzdrževanje meroslovnega sistema RS ,4 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 7446 CARDS - tuja donacija , 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve ,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , COEPT - tuja donacija Izdatki za blago in storitve IMERA ( 6. OP ) - tuja donacija ,2 4, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,8 51,1 42 Izdatki za blago in storitve ,6 11,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 7499 Metrotrade - tuja donacija 799 -, 42 Izdatki za blago in storitve 799 -, 7256 MID - SOFTWARE - tuja donacija ,3 42 Izdatki za blago in storitve ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Nakup merilne opreme - donacija Nakup in gradnja osnovnih sredstev MSTQ UNMIK Kosovo ,1 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 42 Izdatki za blago in storitve , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1 -, 211 Lastna dejavnost - MIRS ,1 8,7 42 Izdatki za blago in storitve ,4 67,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev GOSPODARSTVO 543 -, 141 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov 543 -, Nacionalni meroslovni sistem 543 -, 7243 Train Mic - tuja donacija 125 -, 42 Izdatki za blago in storitve 125 -, 7353 Prevozna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 417 -, 42 Izdatki za blago in storitve 417 -,

137 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1477 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Račun finančnih terjatev in naložb 32 MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 32 MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) , Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ,1 5 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ ,1 54 Tehnološki razvoj , Programi pospeševanja tehnološkega razvoja gospodarstva , Podpora tehnološkemu razvoju ,1 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije ,, 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti ,6

138 Stran 1478 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT ,6 98, Ministrstvo za šolstvo in šport ,6 98,7 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,7 96,7 33 Mednarodna pomoč ,6 81, Razvojna in humanitarna pomoč ,6 81,6 697 Sodelovanje z državami v razvoju na področju izobraževanja ,6 81,6 42 Izdatki za blago in storitve ,3 8,3 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 82,2 34 Predsedovanje EU ,6 99, Predsedovanje EU ,6 99, Stroški predsedovanja EU na področju izobraževanja ,6 99,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 99,4 413 Drugi tekoči domači transferi TRG DELA IN DELOVNI POGOJI ,5 82,2 13 Aktivna politika zaposlovanja ,5 82, Izobraževanje in usposabljanje nezaposlenih ,5 82,2 578 Izobraževanje brezposelnih ,7 99,6 41 Subvencije ,1 93,6 413 Drugi tekoči domači transferi ,6 99, Projektno učenje za mlajše odrasle ,1 99,3 41 Subvencije ,7 98,2 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 4367 Strukturni skladi EPD izobraževanje brezposelnih - EU sredstva , 41,6 41 Subvencije ,3 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 37, Strukturni skladi EPD izobraževanje brezposelnih - lastna udeležba , 41,6 41 Subvencije ,3 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 37,4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ,3 84,3 182 Ohranjanje kulturne dediščine , 1, Kulturna dediščina v izobraževanju , 1, 8632 Slovenski šolski muzej , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 185 Šport in prostočasne aktivnosti , 84, Programi športa , 84,1 222 Investicije v športno infrastrukturo , 98,1 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , 97,8 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,3 98,2 71 Program vrhunskega športa ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,8 99,7 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,2 1, 413 Drugi tekoči domači transferi 4

139 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1479 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 7159 Strokovne in razvojne naloge v športu ,8 94,4 42 Izdatki za blago in storitve ,1 59,6 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,4 88,4 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,8 99,8 413 Drugi tekoči domači transferi ,6 96, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Šport otrok in mladine ter športna rekreacija ,2 95,6 42 Izdatki za blago in storitve ,7 66,3 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,9 97,6 413 Drugi tekoči domači transferi ,1 92, 4392 Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje v športu ,4 61,1 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim Drugi tekoči domači transferi , Strukturni skladi - tuja udeležba - ERDF - športno-turistična infrastruktura , 92, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 92, 4393 Strukturni skladi - lastna udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje v športu ,4 61,1 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim Drugi tekoči domači transferi , Strukturni skladi - lastna udeležba - ERDF - športno-turistična infrastruktura , 92, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 92, 6937 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu - ESS EU ,, 413 Drugi tekoči domači transferi ,, 6938 Športna infrastruktura - ESRR EU ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 6984 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu - ESS slovenska udeležba ,, 413 Drugi tekoči domači transferi ,, 6951 Športna infrastruktura - ESRR slovenska udeležba ,, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 19 IZOBRAŽEVANJE , 99, 191 Urejanje izobraževalnega sistema ,2 82, Urejanje izobraževalnega sistema ,2 82,1 324 Plače ,7 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 98,9 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 4361 Sredstva za izvedbo ZSPJS - Center za mobilnost Drugi tekoči domači transferi Materialni stroški ,1 97,1 42 Izdatki za blago in storitve ,1 97, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,6 99,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 99,5 436 Center za mobilnost ,6 1, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,1 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 1, 687 Evalvacije in nacionalni kurikulum ,2 98,2 42 Izdatki za blago in storitve ,4 93,9 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi ,7 99,

140 Stran 148 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 2398 Informatizacija organa ,6 88,8 42 Izdatki za blago in storitve ,3 64,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 99, Inventarizacija premoženja ,6 55,6 42 Izdatki za blago in storitve ,6 55, Mednarodna dejavnost , 96,5 42 Izdatki za blago in storitve ,4 96,2 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,1 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,1 96,5 414 Tekoči transferi v tujino Promocija izobraževalne dejavnosti , 97,7 42 Izdatki za blago in storitve ,4 98,2 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,2 96,1 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,2 93,6 413 Drugi tekoči domači transferi ,6 1, 2397 Razvoj in vzdrževanje računalniških aplikacij ,7 96,4 42 Izdatki za blago in storitve ,1 95,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 97,2 798 Stroški komisij za strokovne izpite ,4 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 9169 EURYDICE baza podatkov - lastna udeležba ,, 413 Drugi tekoči domači transferi ,, 792 EURYDICE baza podatkov - tuja donacija Drugi tekoči domači transferi Izobraževanje in usposabljanje 21 - donacija ,7 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 932 TALIS - tuja donacija Izdatki za blago in storitve Stvarno premoženje - sredstva od prodaje državnega premoženja ,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , Stvarno premoženje - sredstva najemnine 8.2 -, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 8.2 -, 4391 Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: svetovalna podpora v sistemu kakovosti, razvoj izobraževanja ,9 96,9 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 97, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,2 9, Strukturni skladi EPD tehnična pomoč - EU sredstva ,3 76,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 63, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 82,7 42 Izdatki za blago in storitve ,5 76,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 84, Strukturni skladi - lastna udeležba - EPD 2.3.: svetovalna podpora v sistemu kakovosti, razvoj izobraževanja ,9 96,9 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 97, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,2 9,4 437 Strukturni skladi EPD tehnična pomoč - lastna udeležba ,3 76,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 63, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 82,7 42 Izdatki za blago in storitve ,5 76,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 84, Posodabljanje izobraževalnega sistema in zagotavljanje kakovosti - ESS EU ,, 413 Drugi tekoči domači transferi ,,

141 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1481 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 7582 Tehnična pomoč ESRR EU ,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 42 Izdatki za blago in storitve , Tehnična pomoč ESS EU ,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 42 Izdatki za blago in storitve , 6954 Posodabljanje izobraževalnega sistema in zagotavljanje kakovosti - ESS slovenska udeležba ,, 413 Drugi tekoči domači transferi ,, 7583 Tehnična pomoč ESRR slovenska udeležba ,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 42 Izdatki za blago in storitve , Tehnična pomoč ESS slovenska udeležba ,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 42 Izdatki za blago in storitve , 192 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok ,6 1, Vrtci ,6 1, 8736 Plače pripravnikov v vrtcih in zaposlenih v bolnišničnih vrtcih ,4 99,7 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 99, Sofinanciranje investicij v vrtcih , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 8872 Predšolska vzgoja otrok italijanske in madžarske narodnosti ,8 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 1, 8878 Razvojno in strokovno delo za vrtce ,8 99,2 42 Izdatki za blago in storitve ,3 98,1 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi ,4 1, 4455 Vrtci - računalniško opismenjevanje in informatika , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 193 Primarno in sekundarno izobraževanje ,2 99, Osnovno šolstvo , 1, 9174 Sredstva za izvedbo ZSPJS - CŠOD Drugi tekoči domači transferi Sredstva za izvedbo ZSPJS - dejavnost osnovnega šolstva Drugi tekoči domači transferi Investicije v CŠOD , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 4377 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu ,4 99,4 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,4 99, Šolstvo narodnosti - investicije , 99,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,3 99,1 863 Dejavnost centra šolskih in obšolskih dejavnosti ,9 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 1, 6672 Dejavnost osnovnega šolstva ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 1, 72 Šolstvo narodnosti in zamejstva , 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 97,3 413 Drugi tekoči domači transferi ,5 1,

142 Stran 1482 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 798 Tekmovanja učencev in dijakov ,6 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,4 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,6 1, Splošno srednje in poklicno šolstvo ,1 99, Sredstva za izvedbo ZSPJS - Center poklicnega izobraževanja Drugi tekoči domači transferi Sredstva za izvedbo ZSPJS - dejavnost srednjega šolstva Drugi tekoči domači transferi Investicije in investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu ,1 99,3 42 Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 99,2 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,1 99, Intervencijska sredstva za investicije v srednjem šolstvu ,3 97, 42 Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,3 97, 6872 Center poklicnega izobraževanja ,2 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,7 1, 6676 Dejavnost srednjega šolstva ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi ,4 1, 2394 Inventarizacija srednješolskega prostora ,6 93,3 42 Izdatki za blago in storitve , 93,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Priprava dokumentacije v srednjem šolstvu ,6 76,4 42 Izdatki za blago in storitve ,1 8,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 59, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,8 244 Razvoj poklicnega in srednješolskega izobraževanja ,1 97,6 42 Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi ,7 97, Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: razvoj izobraževanja in izobraževanje učiteljev v srednjem šolstvu ,5 95,9 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 96,7 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,6 47, 4427 Strukturni skladi - lastna udeležba - EPD 2.3.: razvoj izobraževanja in izobraževanje učiteljev v srednjem šolstvu ,5 95,9 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 96,7 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,6 47, 6876 Medpodjetniški izobraževalni centri - ESRR EU ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 6997 Medpodjetniški izobraževalni centri - ESRR slovenska udeležba ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, Zavodi za usposabljanje ,2 99, Sredstva za izvedbo ZSPJS - dejavnost zavodov Drugi tekoči domači transferi Investicije v zavode za usposabljanje ,8 98,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 98,4 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,9 99, Dejavnost zavodov za usposabljanje ,9 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 1,

143 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1483 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju ,6 88, 4386 Sredstva za izvedbo ZSPJS - Zavod RS za šolstvo Drugi tekoči domači transferi Sredstva za izvedbo ZSPJS - Državni izpitni center Drugi tekoči domači transferi Sredstva za izvedbo ZSPJS - Šola za ravnatelje Drugi tekoči domači transferi Investicije v izobraževalne zavode in centre Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Državni izpitni center ,6 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,1 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,9 1, 716 Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine ,4 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 7153 Izobraževanje učiteljev ,8 1, 42 Izdatki za blago in storitve Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi ,8 1, 483 Računalniško opismenjevanje in informatika ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,6 1, 7169 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi ,6 1, 69 Sofinanciranje društev s področja šolstva ,1 95,7 42 Izdatki za blago in storitve Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,3 95, Storitve po vlogah Izdatki za blago in storitve Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Strokovna literatura ,1 97,2 42 Izdatki za blago in storitve ,, 41 Subvencije Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,1 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 76, Šola za ravnatelje, mentorje in pripravnike , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 4832 Učbeniki in učna tehnologija ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 41 Subvencije ,3 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Zavod RS za šolstvo , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1,

144 Stran 1484 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 4423 Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje učiteljev in razvoj izobraževanja v primarnem in sekundarnem sektorju ,4 61, 41 Subvencije ,1 47,3 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,4 413 Drugi tekoči domači transferi , 66,8 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,3 441 Strukturni skladi - lastna udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje učiteljev in razvoj izobraževanja v primarnem in sekundarnem sektorju ,4 61, 41 Subvencije ,1 47,3 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,4 413 Drugi tekoči domači transferi , 66,8 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,6 691 Izobraževanje in usposabljanje učiteljev in izobraževalcev - ESS EU ,, 413 Drugi tekoči domači transferi ,, 6873 Razvoj informatizacije šolstva - ESS EU ,, 413 Drugi tekoči domači transferi ,, 697 Izobraževanje in usposabljanje učiteljev in izobraževalcev - ESS slovenska udeležba ,, 413 Drugi tekoči domači transferi ,, 6956 Razvoj informatizacije šolstva - ESS slovenska udeležba ,, 413 Drugi tekoči domači transferi ,, 194 Terciarno izobraževanje ,2 99, Višješolsko izobraževanje ,2 99, Sredstva za izvedbo ZSPJS - dejavnost višjega šolstva Drugi tekoči domači transferi Investicije v višjem šolstvu , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,3 1, 8733 Dejavnost višjega šolstva , 1, 42 Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi , 1, 4389 Razvoj višjega šolstva ,3 6,2 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 6, Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: razvoj izobraževanja v višjem šolstvu ,6 94, 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 96,2 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,2 13, 4383 Strukturni skladi - lastna udeležba - EPD 2.3.: razvoj izobraževanja v višjem šolstvu ,6 94, 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 96,2 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,2 13, 195 Drugi izobraževalni programi ,8 61, Izobraževanje odraslih , 9,7 695 Andragoški center RS ,1 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 7229 Dejavnost izobraževanja odraslih ,9 97,4 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 41 Subvencije ,9 92,3 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,8 91, 413 Drugi tekoči domači transferi ,6 99,2

145 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1485 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 4482 Izobraževanje odraslih - računalniško opismenjevanje in informatika , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 914 Mreža javnih zavodov za izobraževanje odraslih , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi ,6 1, 4831 Tuji jeziki ,8 98,4 42 Izdatki za blago in storitve Subvencije ,, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi ,8 1, 4379 Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje odraslih, razvoj mreže svetovalnih središč ,6 64,4 41 Subvencije ,2 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 68, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,8 438 Strukturni skladi - lastna udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje odraslih, razvoj mreže svetovalnih središč ,6 64,4 41 Subvencije ,2 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 68, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , Izobraževanje in usposabljanje učiteljev in izobraževalcev za odrasle - ESS EU ,, 413 Drugi tekoči domači transferi ,, 6962 Izobraževanje in usposabljanje učiteljev in izobraževalcev za odrasle - ESS slovenska udeležba ,, 413 Drugi tekoči domači transferi ,, Druge oblike izobraževanja ,8 93, Dopolnilni pouk materinega jezika za otroke drugih narodnosti ,4 64,3 42 Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi ,1 64, Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini ,8 94,6 42 Izdatki za blago in storitve ,4 84,6 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 97,2 414 Tekoči transferi v tujino ,8 97, Sofinanciranje izobraževalnega primankljaja ,2 37, 433 Odpravljanje izobrazbenega primanjkljaja ,3 1, 41 Subvencije Transferi posameznikom in gospodinjstvom Drugi tekoči domači transferi Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje odraslih za zmanjšanje izobraževalnega primanjkljaja ,5 27,9 41 Subvencije , 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,3 1,5 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 41,9 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , Strukturni skladi - lastna udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje odraslih za zmanjšanje izobraževalnega primanjkljaja ,1 64,3 42 Izdatki za blago in storitve Subvencije , 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,3 57,6 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 41,1 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,2

146 Stran 1486 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 196 Pomoči šolajočim ,3 1, Pomoči v osnovnem šolstvu ,7 99, Regresirana prehrana učencev , 1, 42 Izdatki za blago in storitve Transferi posameznikom in gospodinjstvom , 1, 4394 Regresiranje prevozov gojencev v zavodih za usposabljanje ,2 98,8 42 Izdatki za blago in storitve Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,7 98, Regresiranje prevozov učencem zaradi nevarnih zveri ,4 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 1, 799 Subvencije za šolo v naravi , 1, 42 Izdatki za blago in storitve Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,1 1, Pomoči v srednjem šolstvu ,3 1, 9173 Sredstva za izvedbo ZSPJS - dejavnost dijaških domov Drugi tekoči domači transferi Investicije v dijaške domove , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,3 1, 6673 Dejavnost dijaških domov ,5 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,5 1, 4488 Dijaški domovi - računalniško opismenjevanje in informatika , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 8638 Regresirana prehrana dijakov ,7 1, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,7 1, 75 Regresiranje prevozov dijakom ,3 99,9 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,3 99, Študijske pomoči ,8 1, 1528 Regresiranje prevozov študentom višjih šol ,6 99,5 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,6 99, Štipendije za pedagoške poklice ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 88,9 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,6 1, 3313 Urad RS za mladino ,4 99,4 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,8 99,8 33 Mednarodna pomoč , 1, Razvojna in humanitarna pomoč , 1, 2427 Pakt stabilnosti za JV Evropo , 1, 42 Izdatki za blago in storitve Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,3 1, 34 Predsedovanje EU ,6 99, Predsedovanje EU ,6 99, Stroški delovne skupine za mladino v projektu predsedovanja EU ,6 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,4

147 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1487 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ,3 99,4 185 Šport in prostočasne aktivnosti ,3 99, Urejanje sistema dejavnosti za mladino ,3 97,6 399 Plače , 97,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 94, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 66, Materialni stroški ,4 98,4 42 Izdatki za blago in storitve ,4 98, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,5 97,5 42 Izdatki za blago in storitve ,7 91,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 1, Programi za mladino ,7 99, Mladinska prenočišča ,6 74,3 42 Izdatki za blago in storitve ,6 7,1 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,3 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,6 61 Podpora delovanju mladinskih organizacij ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,4 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 1, 7223 Programi za mlade ,4 1, 42 Izdatki za blago in storitve Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,9 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 9131 Programske aktivnosti , 99,5 42 Izdatki za blago in storitve ,9 98,2 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,2 99, Stvarno premoženje - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 793 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 793 -, 3314 Inšpektorat RS za šolstvo in šport ,4 97,1 19 IZOBRAŽEVANJE ,4 97,1 191 Urejanje izobraževalnega sistema ,4 97, Urejanje izobraževalnega sistema ,4 97, Plače ,7 99, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 98,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 99,6 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 4531 Materialni stroški , 92,9 42 Izdatki za blago in storitve , 92, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 86,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 86, ARION izobraževanje - tuja donacija Izdatki za blago in storitve 2.186

148 Stran 1488 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO ,1 96, Ministrstvo za kulturo ,2 96,7 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ , 79,7 34 Predsedovanje EU , 79, Predsedovanje EU , 79, Predsedovanje EU , 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 97,3 41 Subvencije Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,9 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,1 1, 981 Predsedovanje EU - donacija 15. -, 413 Drugi tekoči domači transferi 15. -, 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ,2 96,8 181 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti ,8 96, Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti ,8 96,6 325 Plače ,9 96,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 96,3 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1, 3349 Materialni stroški ,7 99,1 42 Izdatki za blago in storitve ,7 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,5 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 1, 488 Članarine v mednarodnih organizacijah ,7 99,5 42 Izdatki za blago in storitve ,7 99, INDOK ,4 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 7114 Mednarodno sodelovanje ,3 97, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 98,8 41 Subvencije ,7 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,5 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,6 89,4 414 Tekoči transferi v tujino Popularizacija kulturnih dejavnosti ,8 99,4 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99, Raziskovalne naloge ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 1, 414 Tekoči transferi v tujino Stroški nepremičnin v upravljanju ,4 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 6121 Stroški zunanjih strokovnih pomoči ,6 99,9 42 Izdatki za blago in storitve , 99,9 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,3 1, 7813 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja , 42 Izdatki za blago in storitve 1 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,

149 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1489 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 7882 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine 63 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 63 -, 7741 Najemnine - poslovni prostori - sredstva od oddaje državnega premoženja , 6,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Tehnična pomoč EPD ,5 97, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 88,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 92,7 42 Izdatki za blago in storitve ,3 97,7 967 Tehnična pomoč EPD - lastna udeležba ,5 97, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 88,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 92,7 42 Izdatki za blago in storitve ,2 97,7 182 Ohranjanje kulturne dediščine ,3 96, Ohranjanje kulturne dediščine ,3 96,7 25 Arhivski programi in projekti , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 6473 Evropski letalski muzej Izdatki za blago in storitve Javni zavodi na področju kulturne dediščine ,5 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,1 1, 5788 Kobilarna Lipica ,1 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,5 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Kulturni tolar - spomeniki ,5 98,7 413 Drugi tekoči domači transferi Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,7 97, Odkupi kulturne dediščine in skupne muzejske naloge ,5 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,5 1, 6419 Programi in projekti na področju kulturne dediščine ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve Subvencije Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,4 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,2 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,4 1, 455 Spomeniki ,1 98,7 413 Drugi tekoči domači transferi Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,6 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,8 9, Spomeniki - last RS ,4 1, 413 Drugi tekoči domači transferi Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 1, 6418 Stroški upravljanja spomenikov last RS ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 413 Drugi tekoči domači transferi Strukturni skladi - EU ,6 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 1,

150 Stran 149 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 4555 Strukturni skladi - spomeniki - slovenska udeležba ,6 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 1, 6877 Mreženje kulturnih potencialov EU ,, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,, 6955 Mreženje kulturnih potencialov slovenska udeležba ,, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,, 183 Programi v kulturi ,9 96, Umetniški programi , 1, 2324 Glasbeni programi in projekti nevladnih organizacij in posameznikov ,9 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 41 Subvencije ,8 1, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,5 99,8 413 Drugi tekoči domači transferi ,5 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,3 1, 2347 Intermedijske umetnosti - programi in projekti nevladnih organizacij , 99,9 42 Izdatki za blago in storitve Subvencije ,6 1, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,7 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,1 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 98,4 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Kulturni tolar - centri za digitalne medije , 1, 41 Subvencije Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,4 1, 413 Drugi tekoči domači transferi Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Regijski kulturni centri ,5 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,3 1, 413 Drugi tekoči domači transferi Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso ,1 1, proračunski uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Umetniški programi v javnih zavodih , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,8 1, 2322 Uprizoritvene umetnosti - programi in projekti nevladnih organizacij ,2 99,4 42 Izdatki za blago in storitve Subvencije Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,2 99,3 413 Drugi tekoči domači transferi ,9 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,3 1,

151 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1491 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 2323 Vizualne umetnosti - programi in projekti organizacij in posameznikov ,9 99,2 42 Izdatki za blago in storitve Subvencije ,4 1, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,2 98,4 413 Drugi tekoči domači transferi ,6 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , 1, 4556 Izvedba ZSPJS - javni zavodi Drugi tekoči domači transferi Kulturni programi posebnih skupin v RS ,5 76, Kulturna dejavnost drugih manjšinskih skupnosti ,8 97,8 41 Subvencije Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,9 97,7 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , 1, 642 Kulturna dejavnost italijanske in madžarske narodne skupnosti , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,8 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 6423 Kulturna dejavnost romske skupnosti ,6 97,6 41 Subvencije , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 97,5 413 Drugi tekoči domači transferi Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Programske vsebine in razvoj tehnološke infrastrukture za senzorno ovirane , 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,5 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , 1, 692 Socialna vključenost EU 3. 3.,, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3. 3.,, 941 Socialna vključenost slovenska udeležba ,, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,, Mediji in avdiovizualna kultura ,3 99,8 711 Filmski sklad , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , 1, 2489 Izvajanje zakona o medijih , 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 97,7 41 Subvencije ,9 1, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,9 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Kulturni tolar- art kino in nakup filmov ,9 9,8 41 Subvencije ,8 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,7 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,3 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso ,6 1, proračunski uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,3 1, 2364 Programi RTV za tujino , 1, 42 Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi ,9 1,

152 Stran 1492 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 3991 Programi za avdiovizualne medije , 1, 42 Izdatki za blago in storitve Subvencije ,1 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi ,5 1, 2492 Viba ,2 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,9 1, Knjižničarstvo in založništvo ,6 99,8 498 Knjigarniška mreža ,9 1, 41 Subvencije ,7 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,9 1, 414 Tekoči transferi v tujino Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Knjižničarstvo ,5 99,9 42 Izdatki za blago in storitve Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 99,9 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,8 1, 6155 Knjižnično nadomestilo , 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 41 Subvencije ,3 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,3 1, 6416 Kulturni tolar - knjigarniška mreža ,8 1, 41 Subvencije ,1 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,3 1, 413 Drugi tekoči domači transferi Tekoči transferi v tujino , 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Kulturni tolar - knjižnice , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,8 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,8 1, 249 Narodna in univerzitetna knjižnica ,2 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,6 1, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,7 1, 492 Območne knjižnice - izvajanje zakona , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1, 495 Večletni projekti na področju založništva ,4 1, 41 Subvencije ,5 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,9 1, 413 Drugi tekoči domači transferi Založništvo ,6 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,6 94,6 41 Subvencije ,8 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,6 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,7 1, 414 Tekoči transferi v tujino Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki MINERVA - tuja donacija ,1 6,2 42 Izdatki za blago in storitve ,4 7,5 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,, Ljubiteljska kultura ,5 1, 6878 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti , 1, 413 Drugi tekoči domači transferi , 1,

153 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1493 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 5667 Kulturni tolar - ljubiteljska kultura ,6 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,5 1, Drugi programi v kulturi ,1 99, Nepredvidene akcije ,5 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 41 Subvencije ,1 1, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,5 1, 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,6 98,4 413 Drugi tekoči domači transferi ,2 1, 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,1 1, 4553 Promocija in razvoj slovenskega jezika ,4 95, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 1, 41 Subvencije ,1 1, 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,7 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,5 57,5 414 Tekoči transferi v tujino Razvoj projektov za financiranje iz EU sredstev , 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,, 41 Subvencije Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,4 1, 413 Drugi tekoči domači transferi Nagrade in socialne pravice na področju kulture ,6 98, Prešernove nagrade ,7 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,3 99,5 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,7 1, 413 Drugi tekoči domači transferi ,, 7285 Republiške priznavalnine ,7 92,1 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,7 92,1 749 Samostojni ustvarjalci na področju kulture , 98,9 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom , 98, Investicije na področju kulture ,9 82, 2477 Investicije v kulturi ,5 41,2 42 Izdatki za blago in storitve ,7 6,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 4, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,2 94, Metelkova - investicija ,8 69,2 42 Izdatki za blago in storitve ,9 6,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 72, 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,, 4561 Sofinanciranje investicij v kulturi ,7 99,7 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,7 99, Kulturni tolar - javni zavodi ,6 97,7 42 Izdatki za blago in storitve ,3 75,3 413 Drugi tekoči domači transferi Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 97,2 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,8 98,4

154 Stran 1494 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 19 IZOBRAŽEVANJE ,9 97,9 196 Pomoči šolajočim ,9 97, Štipendije na področju kulture ,9 97,9 752 Kultura - štipendije ,5 97,5 42 Izdatki za blago in storitve Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,3 97, Poklicno usposabljanje na področju kulture ,2 99,2 42 Izdatki za blago in storitve Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,5 99, Arhiv Republike Slovenije ,8 89,8 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ,8 89,8 182 Ohranjanje kulturne dediščine ,8 89, Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine ,8 89,8 338 Plače ,5 95,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 94,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 3362 Materialni stroški ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 2935 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,3 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 1, 8712 Izvajanje zakona ZAGA , 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Skeniranje načrtov ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Raziskovalni projekti - tuja donacija ,1 42,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 46,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 37,7 42 Izdatki za blago in storitve ,6 47,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 742 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja , 5, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 5, 35 Reprodukcija ,4 85,2 42 Izdatki za blago in storitve ,6 79,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 1, 3514 Inšpektorat RS za kulturo in medije ,1 92,1 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ,1 92,1 181 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti ,1 92, Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti ,1 92,1 64 Plače ,7 93,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 92,5 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1, 4533 Materialni stroški ,7 78,7 42 Izdatki za blago in storitve ,7 78, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,7 98,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 98,7

155 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1495 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 62 UPRAVNE ENOTE ,5 99,2 621 Upravna enota Ajdovščina ,3 99,2 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,3 99,2 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,3 99, Administracija upravnih enot ,2 99, Plače ,9 99,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 99,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 266 Materialni stroški ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 368 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,8 99,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 99, Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 65 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 65 -, Upravne storitve upravnih enot ,8 95, Vplačane tiskovine ,8 95,3 42 Izdatki za blago in storitve ,8 95,3 622 Upravna enota Brežice ,5 99,3 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,5 99,3 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,5 99, Administracija upravnih enot ,4 99, Plače ,8 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 2661 Materialni stroški ,4 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 369 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,6 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 1, 7964 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Upravne storitve upravnih enot , 92,7 372 Vplačane tiskovine , 92,7 42 Izdatki za blago in storitve , 92,7 623 Upravna enota Celje ,2 99,4 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,2 99,4 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,2 99, Administracija upravnih enot ,3 99, Plače ,6 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1,

156 Stran 1496 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 2662 Materialni stroški ,3 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,3 99,8 361 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 99,9 754 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 275 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 275 -, Upravne storitve upravnih enot ,3 95, Vplačane tiskovine ,3 95,9 42 Izdatki za blago in storitve ,3 95,9 624 Upravna enota Cerknica ,4 99,1 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,4 99,1 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,4 99, Administracija upravnih enot ,1 99,4 498 Plače ,9 99,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 99,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,2 98, Materialni stroški ,1 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,8 96,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 96, Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 63 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 63 -, 7451 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine ,3 42 Izdatki za blago in storitve , Upravne storitve upravnih enot ,3 94, Vplačane tiskovine ,3 94,9 42 Izdatki za blago in storitve ,3 94,9 625 Upravna enota Črnomelj ,4 98,4 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,4 98,4 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,4 98, Administracija upravnih enot , 98, Plače ,5 99,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 99,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,6 97, Materialni stroški ,9 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,9 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 99, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 99, 7374 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine , 42 Izdatki za blago in storitve , Upravne storitve upravnih enot ,9 94, Vplačane tiskovine ,9 94,9 42 Izdatki za blago in storitve ,9 94,9

157 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1497 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 626 Upravna enota Domžale ,2 99,2 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,2 99,2 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,2 99, Administracija upravnih enot ,1 99, Plače ,9 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,1 99, Materialni stroški ,8 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,8 99,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 99, Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 39 58,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 39 58,, Upravne storitve upravnih enot ,5 96,3 386 Vplačane tiskovine ,5 96,3 42 Izdatki za blago in storitve ,5 96,3 627 Upravna enota Dravograd ,9 99,5 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,9 99,5 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,9 99, Administracija upravnih enot ,7 99, Plače ,4 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 2669 Materialni stroški ,8 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,3 99,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 99, Oprema - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Upravne storitve upravnih enot ,3 96, Vplačane tiskovine ,3 96,1 42 Izdatki za blago in storitve ,3 96,1 628 Upravna enota Gornja Radgona ,9 99,6 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,9 99,6 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,9 99, Administracija upravnih enot ,2 99,9 492 Plače ,6 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 2671 Materialni stroški ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1,

158 Stran 1498 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 3615 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 7542 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Upravne storitve upravnih enot , 95, Vplačane tiskovine , 95,1 42 Izdatki za blago in storitve , 95,1 629 Upravna enota Grosuplje ,3 99,3 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,3 99,3 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,3 99, Administracija upravnih enot ,4 99, Plače ,3 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 2672 Materialni stroški ,8 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, Upravne storitve upravnih enot ,1 95, Vplačane tiskovine ,1 95,4 42 Izdatki za blago in storitve ,1 95,4 621 Upravna enota Hrastnik ,4 99,4 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,4 99,4 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,4 99, Administracija upravnih enot ,5 99, Plače ,1 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 2675 Materialni stroški ,1 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,1 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,6 99,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 99, Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 4 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4 -, Upravne storitve upravnih enot ,5 95,6 387 Vplačane tiskovine ,5 95,6 42 Izdatki za blago in storitve ,5 95,6

159 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1499 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6211 Upravna enota Idrija ,5 99,5 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,5 99,5 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,5 99, Administracija upravnih enot ,5 1, 4941 Plače ,7 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1, 2679 Materialni stroški ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 3618 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,4 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 1, 7865 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 7 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7 -, Upravne storitve upravnih enot ,7 95, Vplačane tiskovine ,7 95,5 42 Izdatki za blago in storitve ,7 95, Upravna enota Ilirska Bistrica ,1 99,5 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,1 99,5 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,1 99, Administracija upravnih enot ,5 99, Plače ,3 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,8 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,8 1, 2682 Materialni stroški ,7 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,7 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,7 99,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 99, Upravne storitve upravnih enot ,5 93, Vplačane tiskovine ,5 93,1 42 Izdatki za blago in storitve ,5 93, Upravna enota Izola ,5 99, 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,5 99, 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,5 99, Administracija upravnih enot ,4 99, Plače ,3 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,7 95, Materialni stroški ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 362 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 1,

160 Stran 15 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 784 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 7841 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine , 99,5 42 Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev 417 5,, Upravne storitve upravnih enot ,2 91, Vplačane tiskovine ,2 91,4 42 Izdatki za blago in storitve ,2 91, Upravna enota Jesenice ,9 99,1 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,9 99,1 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,9 99, Administracija upravnih enot ,4 99,4 495 Plače ,2 99,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 97,4 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 2686 Materialni stroški ,5 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,5 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,1 91,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 91, Upravne storitve upravnih enot ,3 96, Vplačane tiskovine ,3 96,1 42 Izdatki za blago in storitve ,3 96, Upravna enota Kamnik ,1 99,4 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,1 99,4 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,1 99, Administracija upravnih enot ,6 99, Plače ,8 99,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 99,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,8 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 269 Materialni stroški ,7 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,7 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 99,9 897 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,4 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 1, Upravne storitve upravnih enot ,8 97, Vplačane tiskovine ,8 97,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8 97,8

161 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 151 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6216 Upravna enota Kočevje ,9 98,6 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,9 98,6 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,9 98, Administracija upravnih enot ,8 99, 4967 Plače ,5 99, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 99, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 2692 Materialni stroški ,8 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 533 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Prevozna sredstva - sredstva odškodnine , 42 Izdatki za blago in storitve , Upravne storitve upravnih enot ,2 93, Vplačane tiskovine ,2 93,7 42 Izdatki za blago in storitve ,2 93, Upravna enota Koper ,4 99,1 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,4 99,1 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,4 99, Administracija upravnih enot ,4 99, Plače ,1 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 2695 Materialni stroški ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 3624 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,8 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 1, Upravne storitve upravnih enot ,7 94, Vplačane tiskovine ,7 94,4 42 Izdatki za blago in storitve ,7 94, Upravna enota Kranj ,9 99,3 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,9 99,3 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,9 99, Administracija upravnih enot ,2 99, Plače ,3 99,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 99, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99, Materialni stroški ,5 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,5 99,8

162 Stran 152 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 3625 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, Upravne storitve upravnih enot , 97, 3895 Vplačane tiskovine , 97, 42 Izdatki za blago in storitve , 97, 6219 Upravna enota Krško ,3 99,7 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,3 99,7 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,3 99, Administracija upravnih enot ,2 99,9 558 Plače ,5 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 2697 Materialni stroški ,1 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,1 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,2 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 1, 8971 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,5 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 1, Upravne storitve upravnih enot ,3 96, Vplačane tiskovine ,3 96,9 42 Izdatki za blago in storitve ,3 96,9 622 Upravna enota Laško ,5 99,8 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,5 99,8 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,5 99, Administracija upravnih enot ,2 1, 57 Plače ,6 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1, 2699 Materialni stroški , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 3627 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,2 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 1, 7541 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,5 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 1, Upravne storitve upravnih enot ,4 98, Vplačane tiskovine ,4 98,5 42 Izdatki za blago in storitve ,4 98,5

163 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 153 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6221 Upravna enota Lenart ,4 99,1 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,4 99,1 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,4 99, Administracija upravnih enot ,6 99,7 573 Plače ,8 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 99,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 27 Materialni stroški ,1 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 99, Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja Nakup in gradnja osnovnih sredstev Osnovna sredstva - sredstva odškodnine 29 -, 42 Izdatki za blago in storitve 29 -, Upravne storitve upravnih enot ,2 92, Vplačane tiskovine ,2 92,3 42 Izdatki za blago in storitve ,2 92, Upravna enota Lendava , 99,2 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , 99,2 44 Upravne službe na lokalnem nivoju , 99, Administracija upravnih enot ,2 99,3 576 Plače ,8 99,2 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 99,2 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,7 98,9 271 Materialni stroški ,8 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 99, Upravne storitve upravnih enot ,1 98,5 393 Vplačane tiskovine ,1 98,5 42 Izdatki za blago in storitve ,1 98, Upravna enota Litija ,6 99,2 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,6 99,2 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,6 99, Administracija upravnih enot ,3 99,6 579 Plače ,8 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 99,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 271 Materialni stroški ,2 99,1 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99,1

164 Stran 154 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 363 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,7 99,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 99, Upravne storitve upravnih enot ,7 95,2 394 Vplačane tiskovine ,7 95,2 42 Izdatki za blago in storitve ,7 95, Upravna enota Ljubljana , 99,3 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , 99,3 44 Upravne službe na lokalnem nivoju , 99, Administracija upravnih enot , 99,9 582 Plače ,8 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,5 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 2711 Materialni stroški ,2 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 5313 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Upravne storitve upravnih enot ,9 95,8 395 Vplačane tiskovine ,9 95,8 42 Izdatki za blago in storitve ,9 95, Upravna enota Ljutomer ,6 99,3 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,6 99,3 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,6 99, Administracija upravnih enot ,7 99,7 585 Plače ,2 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,5 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 2719 Materialni stroški ,7 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,7 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 99, Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 29 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 29 -, 8722 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine 189 -, 42 Izdatki za blago in storitve 189 -, Upravne storitve upravnih enot ,3 93,8 396 Vplačane tiskovine ,3 93,8 42 Izdatki za blago in storitve ,3 93,8

165 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 155 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6226 Upravna enota Logatec ,1 99,6 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,1 99,6 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,1 99, Administracija upravnih enot ,3 1, 588 Plače ,3 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 2723 Materialni stroški ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 3633 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,1 98,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 98, Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 25 14,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 25 14,, Upravne storitve upravnih enot ,1 95,8 398 Vplačane tiskovine ,1 95,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 95, Upravna enota Maribor ,2 99,2 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,2 99,2 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,2 99, Administracija upravnih enot ,7 99,8 591 Plače ,3 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 2725 Materialni stroški ,2 99,4 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,4 99,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 99, Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 4 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4 -, Upravne storitve upravnih enot ,2 94,4 399 Vplačane tiskovine ,2 94,4 42 Izdatki za blago in storitve ,2 94, Upravna enota Metlika ,3 98,7 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,3 98,7 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,3 98, Administracija upravnih enot ,1 98,9 594 Plače ,5 99,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 96,7 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1,

166 Stran 156 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 2727 Materialni stroški ,9 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,9 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,3 97,3 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 97,3 797 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 799 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine ,6 6,5 42 Izdatki za blago in storitve ,6 6, Upravne storitve upravnih enot ,4 94, Vplačane tiskovine ,4 94,8 42 Izdatki za blago in storitve ,4 94, Upravna enota Mozirje ,2 99,7 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,2 99,7 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,2 99, Administracija upravnih enot ,1 1, 597 Plače ,9 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 2729 Materialni stroški ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 3636 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 7544 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Upravne storitve upravnih enot ,8 94, Vplačane tiskovine ,8 94,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8 94,8 623 Upravna enota Murska Sobota ,1 99,6 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,1 99,6 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,1 99, Administracija upravnih enot ,1 99,8 51 Plače ,9 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 2731 Materialni stroški ,5 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,5 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,7 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 1, Upravne storitve upravnih enot ,7 96, Vplačane tiskovine ,7 96,8 42 Izdatki za blago in storitve ,7 96,8

167 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 157 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6231 Upravna enota Nova Gorica ,1 99,5 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,1 99,5 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,1 99, Administracija upravnih enot ,7 99,9 513 Plače ,4 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 99,9 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 2734 Materialni stroški ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 3638 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 7547 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja Nakup in gradnja osnovnih sredstev Osnovna sredstva - sredstva odškodnine ,4 68,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 68, Upravne storitve upravnih enot ,5 94, Vplačane tiskovine ,5 94,8 42 Izdatki za blago in storitve ,5 94, Upravna enota Novo mesto ,7 99,5 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,7 99,5 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,7 99, Administracija upravnih enot ,9 99,7 516 Plače ,2 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 2736 Materialni stroški ,5 99,4 42 Izdatki za blago in storitve ,5 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 98, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 98, 681 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,9 5,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 5, Upravne storitve upravnih enot ,7 97, Vplačane tiskovine ,7 97,2 42 Izdatki za blago in storitve ,7 97,2

168 Stran 158 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6233 Upravna enota Ormož ,6 99,4 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,6 99,4 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,6 99, Administracija upravnih enot ,3 99,8 519 Plače ,6 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99,9 274 Materialni stroški , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 364 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, Upravne storitve upravnih enot ,5 92, Vplačane tiskovine ,5 92,8 42 Izdatki za blago in storitve ,5 92, Upravna enota Pesnica ,5 99, 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,5 99, 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,5 99, Administracija upravnih enot ,3 99, Plače ,1 99,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 98,2 42 Izdatki za blago in storitve ,7 91, Materialni stroški ,1 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 68,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 68,7 688 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, Upravne storitve upravnih enot ,9 97, Vplačane tiskovine ,9 97,6 42 Izdatki za blago in storitve ,9 97, Upravna enota Piran ,4 98,9 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,4 98,9 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,4 98, Administracija upravnih enot ,6 99, Plače ,5 99,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 99,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 2743 Materialni stroški , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 3642 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,4 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 99,9

169 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 159 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 773 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 8947 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine 54 -, 42 Izdatki za blago in storitve 54 -, Upravne storitve upravnih enot ,8 93, Vplačane tiskovine ,8 93,7 42 Izdatki za blago in storitve ,8 93, Upravna enota Postojna ,7 99,5 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,7 99,5 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,7 99, Administracija upravnih enot ,5 99, Plače ,9 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 2745 Materialni stroški ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 3643 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 1, 7726 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja Nakup in gradnja osnovnih sredstev Upravne storitve upravnih enot ,9 95, Vplačane tiskovine ,9 95,9 42 Izdatki za blago in storitve ,9 95, Upravna enota Ptuj ,4 99,1 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,4 99,1 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,4 99, Administracija upravnih enot , 99, Plače ,7 99,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 99,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1, 2746 Materialni stroški ,9 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,9 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,4 99,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 99, Osnovna sredstva - sredstva odškodnine Izdatki za blago in storitve Upravne storitve upravnih enot ,3 94, Vplačane tiskovine ,3 94,5 42 Izdatki za blago in storitve ,3 94,5

170 Stran 151 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6238 Upravna enota Radlje ob Dravi ,2 98,2 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,2 98,2 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,2 98, Administracija upravnih enot ,1 98, Plače ,4 98,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 99,5 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 97,6 42 Izdatki za blago in storitve ,5 83, Materialni stroški ,4 97,5 42 Izdatki za blago in storitve ,4 97, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 99, Upravne storitve upravnih enot ,8 95, Vplačane tiskovine ,8 95,1 42 Izdatki za blago in storitve ,8 95, Upravna enota Radovljica ,7 99, 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,7 99, 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,7 99, Administracija upravnih enot ,4 99, Plače ,9 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 276 Materialni stroški ,1 99,1 42 Izdatki za blago in storitve ,1 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,5 98,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 98, Upravne storitve upravnih enot ,4 93, Vplačane tiskovine ,4 93,2 42 Izdatki za blago in storitve ,4 93,2 624 Upravna enota Ravne na Koroškem ,3 99,3 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,3 99,3 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,3 99, Administracija upravnih enot ,8 99, Plače , 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 2763 Materialni stroški ,5 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,5 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 99, Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,9 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 1,

171 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1511 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) Upravne storitve upravnih enot ,5 93, Vplačane tiskovine ,5 93,3 42 Izdatki za blago in storitve ,5 93, Upravna enota Ribnica ,3 98,1 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,3 98,1 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,3 98, Administracija upravnih enot ,7 98, Plače ,4 98,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 99, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 99,1 42 Izdatki za blago in storitve ,9 87, Materialni stroški ,4 98,8 42 Izdatki za blago in storitve ,4 98, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 65, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 65, 5322 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja Nakup in gradnja osnovnih sredstev Upravne storitve upravnih enot ,4 93, Vplačane tiskovine ,4 93,6 42 Izdatki za blago in storitve ,4 93, Upravna enota Ruše ,1 98,9 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,1 98,9 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,1 98, Administracija upravnih enot ,9 99, Plače ,1 99,2 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 99,2 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 99,4 42 Izdatki za blago in storitve ,9 97, Materialni stroški , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 3657 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,5 98,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 98, Upravne storitve upravnih enot ,2 92, Vplačane tiskovine ,2 92,8 42 Izdatki za blago in storitve ,2 92, Upravna enota Sevnica ,8 98,3 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,8 98,3 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,8 98, Administracija upravnih enot ,4 98, Plače ,2 98,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 98,5 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,6 99,6

172 Stran 1512 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 2788 Materialni stroški ,3 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,3 99,3 366 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 7545 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 786 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine 126 -, 42 Izdatki za blago in storitve 126 -, Upravne storitve upravnih enot ,6 94, Vplačane tiskovine ,6 94,7 42 Izdatki za blago in storitve ,6 94, Upravna enota Sežana ,8 98,8 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,8 98,8 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,8 98, Administracija upravnih enot , 99,5 52 Plače ,2 99,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 99,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 2789 Materialni stroški ,2 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 99, Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 8 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8 -, Upravne storitve upravnih enot ,3 91, Vplačane tiskovine ,3 91,8 42 Izdatki za blago in storitve ,3 91, Upravna enota Slovenj Gradec ,3 98,5 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,3 98,5 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,3 98, Administracija upravnih enot ,6 98, Plače ,3 99,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 99,2 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 2792 Materialni stroški ,1 98,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 98, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 7858 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 3.3 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.3 -, Upravne storitve upravnih enot ,7 95, Vplačane tiskovine ,7 95,2 42 Izdatki za blago in storitve ,7 95,2

173 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1513 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6246 Upravna enota Slovenska Bistrica ,6 99,4 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,6 99,4 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,6 99, Administracija upravnih enot ,1 99, Plače , 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 2793 Materialni stroški ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 3665 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,7 99,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 99,7 755 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,9 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 1, Upravne storitve upravnih enot ,8 94, Vplačane tiskovine ,8 94,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8 94, Upravna enota Slovenske Konjice ,8 98,9 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,8 98,9 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,8 98, Administracija upravnih enot ,4 99,4 523 Plače ,5 99,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 99,3 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 2794 Materialni stroški ,7 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,7 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 7546 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja Nakup in gradnja osnovnih sredstev Osnovna sredstva - sredstva odškodnine , 42 Izdatki za blago in storitve , Upravne storitve upravnih enot ,2 93, Vplačane tiskovine ,2 93,8 42 Izdatki za blago in storitve ,2 93,8

174 Stran 1514 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6248 Upravna enota Šentjur pri Celju ,1 98,5 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,1 98,5 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,1 98, Administracija upravnih enot , 99, Plače ,4 99,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 99,3 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 2795 Materialni stroški , 99,9 42 Izdatki za blago in storitve , 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, Upravne storitve upravnih enot ,1 88, Vplačane tiskovine ,1 88,9 42 Izdatki za blago in storitve ,1 88, Upravna enota Škofja Loka ,9 99,4 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,9 99,4 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,9 99, Administracija upravnih enot ,4 99, Plače ,1 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 2796 Materialni stroški , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 367 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,7 99,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 99, Oprema - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,5 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 1, 748 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine 55 -, 42 Izdatki za blago in storitve 55 -, Upravne storitve upravnih enot ,1 95, Vplačane tiskovine ,1 95,7 42 Izdatki za blago in storitve ,1 95,7 625 Upravna enota Šmarje pri Jelšah ,5 99,2 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,5 99,2 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,5 99, Administracija upravnih enot ,5 99, Plače ,3 99,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 99,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 1, 2797 Materialni stroški ,7 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,7 99,9

175 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1515 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 3674 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 7956 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,3 35,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 35,6 759 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine 696 -, 42 Izdatki za blago in storitve 696 -, Upravne storitve upravnih enot ,3 96, Vplačane tiskovine ,3 96,1 42 Izdatki za blago in storitve ,3 96, Upravna enota Tolmin ,3 98,6 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,3 98,6 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,3 98, Administracija upravnih enot ,9 98,7 529 Plače ,7 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 2798 Materialni stroški ,7 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,7 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,7 21,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 21,7 872 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 8716 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine 299 -, 42 Izdatki za blago in storitve 41 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 257 -, Upravne storitve upravnih enot ,4 98, Vplačane tiskovine ,4 98,1 42 Izdatki za blago in storitve ,4 98, Upravna enota Trbovlje ,6 99,5 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,6 99,5 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,6 99, Administracija upravnih enot , 1, 5293 Plače ,5 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve Materialni stroški ,9 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,9 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,7 99,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 99, Upravne storitve upravnih enot ,9 93, Vplačane tiskovine ,9 93,8 42 Izdatki za blago in storitve ,9 93,8

176 Stran 1516 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6253 Upravna enota Trebnje ,7 98,9 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,7 98,9 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,7 98, Administracija upravnih enot ,3 99, Plače ,1 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,8 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 283 Materialni stroški ,6 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,6 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,6 97,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 97, Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, 798 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine 465 -, 42 Izdatki za blago in storitve 465 -, Upravne storitve upravnih enot ,8 95, Vplačane tiskovine ,8 95,3 42 Izdatki za blago in storitve ,8 95, Upravna enota Tržič ,7 99,5 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,7 99,5 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,7 99, Administracija upravnih enot ,3 99,7 535 Plače ,6 99,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 99,5 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,8 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 285 Materialni stroški ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 3683 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 99,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 99, Osnovna sredstva - sredstva odškodnine Izdatki za blago in storitve Upravne storitve upravnih enot ,5 96, Vplačane tiskovine ,5 96,9 42 Izdatki za blago in storitve ,5 96, Upravna enota Velenje , 99,1 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , 99,1 44 Upravne službe na lokalnem nivoju , 99, Administracija upravnih enot ,9 99, Plače ,8 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1,

177 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1517 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 286 Materialni stroški ,9 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1, 3687 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,4 99,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 99, Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja Nakup in gradnja osnovnih sredstev Upravne storitve upravnih enot ,7 93, Vplačane tiskovine ,7 93,4 42 Izdatki za blago in storitve ,7 93, Upravna enota Vrhnika , 99,5 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , 99,5 44 Upravne službe na lokalnem nivoju , 99, Administracija upravnih enot , 99,9 536 Plače ,5 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 287 Materialni stroški ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 3689 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 7855 Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premożenja Nakup in gradnja osnovnih sredstev Upravne storitve upravnih enot ,5 95, Vplačane tiskovine ,5 95,7 42 Izdatki za blago in storitve ,5 95, Upravna enota Zagorje ob Savi ,4 98,7 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,4 98,7 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,4 98, Administracija upravnih enot ,3 99, Plače ,8 99,1 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 98,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 288 Materialni stroški ,6 99,4 42 Izdatki za blago in storitve ,6 99,4 369 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,1 99,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 99, Upravne storitve upravnih enot ,8 94, Vplačane tiskovine ,8 94,1 42 Izdatki za blago in storitve ,8 94,1

178 Stran 1518 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 62 UPRAVNE ENOTE v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6258 Upravna enota Žalec ,9 99,5 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,9 99,5 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,9 99, Administracija upravnih enot ,7 99, Plače , 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 289 Materialni stroški ,9 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,9 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 99, Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja ,, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,, Upravne storitve upravnih enot ,1 95, Vplačane tiskovine ,1 95,6 42 Izdatki za blago in storitve ,1 95,6

179 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1519 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 41 VRHOVNO SODIŠČE RS SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 41 VRHOVNO SODIŠČE RS ,7 97, Vrhovno sodišče RS ,1 97,6 9 PRAVOSODJE ,1 97,6 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,1 97, Administracija vrhovnega sodišča ,1 99,2 353 Plače ,3 99,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 99,5 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 3377 Materialni stroški ,7 98,4 42 Izdatki za blago in storitve ,7 98, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,2 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 1, 688 Centralna pravosodna knjižnica ,3 95,8 42 Izdatki za blago in storitve ,3 95, Stroški sodnih postopkov ,6 77,7 42 Izdatki za blago in storitve ,6 77, Brezplačna pravna pomoč ,7 98,4 666 Brezplačna pravna pomoč ,7 98,4 42 Izdatki za blago in storitve ,7 98, Informatizacija sodišč ,5 95, Informatizacija sodišč ,7 96,3 42 Izdatki za blago in storitve ,8 96, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 96, Zmanjševanje sodnih zaostankov na področju izvršbe - prehodni vir - lastna udeležba ,2 9, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 93,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 83, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 94, TF CFCU - Zmanjševanje sodnih zaostankov na področju izvršbe ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 7887 Vzdrževanje strojne opreme - sredstva odškodnine ,4 42 Izdatki za blago in storitve , Reševanje sodnih zaostankov - posebni programi in programi sodišč 1536 Posebni programi in programi sodišč za odpravo sodnih zaostankov ,7 96, ,7 96,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,2 96, 4112 Sodni svet RS ,3 94, 9 PRAVOSODJE ,3 94, 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,3 94, Administracija Sodnega sveta ,3 94, 6728 Plače ,3 96,2 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 97,3 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 9,6 42 Izdatki za blago in storitve ,3 87,3

180 Stran 152 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 41 VRHOVNO SODIŠČE RS v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6729 Materialni stroški , 91,7 42 Izdatki za blago in storitve , 91,7 673 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1,

181 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1521 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA ,5 98, Višje sodišče Celje ,8 99,3 9 PRAVOSODJE ,8 99,3 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,8 99, Administracija višjih sodišč ,8 99,3 355 Plače ,3 99,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 99,5 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 98,2 42 Izdatki za blago in storitve ,4 98, Materialni stroški ,2 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,7 99,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 99, Stroški sodnih postopkov ,1 39,1 42 Izdatki za blago in storitve ,1 39, Višje sodišče Koper ,8 99,3 9 PRAVOSODJE ,8 99,3 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,8 99, Administracija višjih sodišč ,8 99,3 356 Plače , 99,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 99,3 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,3 99,9 338 Materialni stroški ,8 97,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8 97,8 294 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 98,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 98, Stroški sodnih postopkov ,3 99,4 42 Izdatki za blago in storitve ,3 99, Višje sodišče Ljubljana ,6 99,3 9 PRAVOSODJE ,6 99,3 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,6 99, Administracija višjih sodišč ,6 99,3 357 Plače ,1 99,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 99,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 3381 Materialni stroški ,1 93,1 42 Izdatki za blago in storitve ,1 93, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,6 99,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 99, Stroški sodnih postopkov ,1 96,4 42 Izdatki za blago in storitve ,1 96,4

182 Stran 1522 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 4214 Višje sodišče Maribor ,1 99,3 9 PRAVOSODJE ,1 99,3 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,1 99, Administracija višjih sodišč ,1 99,3 358 Plače ,3 99,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 99,5 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,5 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,6 99, Materialni stroški ,2 97,1 42 Izdatki za blago in storitve ,2 97, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,7 93,7 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 93, Stroški sodnih postopkov ,9 95,9 42 Izdatki za blago in storitve ,9 95, Okrožno sodišče v Celju ,2 99,9 9 PRAVOSODJE ,2 99,9 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,2 99, Administracija okrožnih sodišč ,2 99,9 373 Plače , 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99, Materialni stroški ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 2941 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,7 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 1, 6435 Stroški sodnih postopkov ,3 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,3 99, Okrožno sodišče v Kopru ,8 99,5 9 PRAVOSODJE ,8 99,5 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,8 99, Administracija okrožnih sodišč ,8 99,5 374 Plače ,5 99,5 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 99,5 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,1 1, 3398 Materialni stroški ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 2942 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,7 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 1, 6434 Stroški sodnih postopkov ,4 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 7457 Stvarno premoženje - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 198 -, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 198 -, 7973 Osnovna sredstva - Sredstva odškodnine ,2 3,8 42 Izdatki za blago in storitve , 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 8,6

183 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1523 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 7967 Poslovni prostori - sredstva najemnine ,8 49,2 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 49, Okrožno sodišče v Kranju ,9 99,3 9 PRAVOSODJE ,9 99,3 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,9 99, Administracija okrožnih sodišč ,9 99,3 375 Plače ,9 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 99,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 3399 Materialni stroški ,7 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,7 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,6 99,2 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 99, Stroški sodnih postopkov ,1 98, 42 Izdatki za blago in storitve ,1 98, 4218 Okrožno sodišče v Ljubljani ,7 97,7 9 PRAVOSODJE ,7 97,7 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,7 97, Administracija okrožnih sodišč ,7 97,7 376 Plače ,2 97,2 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 96,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 34 Materialni stroški ,7 98,4 42 Izdatki za blago in storitve ,7 98, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,3 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 1, 643 Stroški sodnih postopkov ,4 99,4 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99, Mediacija - donacija SE , 42 Izdatki za blago in storitve , 7445 Program usposabljanja brezposelnih na delovnem mestu ( mentorstvo ) - donacija ,2 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 42 Izdatki za blago in storitve , Okrožno sodišče v Mariboru ,2 97,3 9 PRAVOSODJE ,2 97,3 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,2 97, Administracija okrožnih sodišč ,2 97,3 377 Plače ,9 99,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 99,4 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,5 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,3 99,8 341 Materialni stroški ,4 98,6 42 Izdatki za blago in storitve ,4 98,6

184 Stran 1524 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 2944 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,1 99,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 99, Stroški sodnih postopkov ,1 91,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 91,8 422 Okrožno sodišče v Murski Soboti ,6 99,4 9 PRAVOSODJE ,6 99,4 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,6 99, Administracija okrožnih sodišč ,6 99,4 378 Plače ,2 99,2 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 99, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 342 Materialni stroški , 99,7 42 Izdatki za blago in storitve , 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,2 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 1, 6334 Stroški sodnih postopkov ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,7 1, 21 Lastna dejavnost - prehrambene storitve ,5 98,1 42 Izdatki za blago in storitve ,9 98,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Okrožno sodišče v Novi Gorici ,3 99,7 9 PRAVOSODJE ,3 99,7 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,3 99, Administracija okrožnih sodišč ,3 99,7 379 Plače ,5 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,2 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8 98, 343 Materialni stroški ,5 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,5 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,8 99,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 99, Stroški sodnih postopkov ,8 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99, Okrožno sodišče v Novem mestu ,3 99,9 9 PRAVOSODJE ,3 99,9 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,3 99, Administracija okrožnih sodišč ,3 99,9 38 Plače ,6 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,8 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,3 1, 344 Materialni stroški ,8 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,8 1, 7972 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,4 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 1,

185 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1525 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 6296 Stroški sodnih postopkov ,5 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,5 99, Okrožno sodišče v Krškem ,5 99,2 9 PRAVOSODJE ,5 99,2 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,5 99, Administracija okrožnih sodišč ,5 99,2 454 Plače ,5 99,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 99,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,9 99, Materialni stroški ,8 94,2 42 Izdatki za blago in storitve ,8 94, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,3 95,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 95,8 63 Stroški sodnih postopkov ,5 99,4 42 Izdatki za blago in storitve ,5 99, Okrožno sodišče na Ptuju ,9 99,4 9 PRAVOSODJE ,9 99,4 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,9 99, Administracija okrožnih sodišč ,9 99, Plače ,4 99,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 99,3 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 5669 Materialni stroški ,5 99,2 42 Izdatki za blago in storitve ,5 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,3 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 1, 6276 Stroški sodnih postopkov ,7 99,4 42 Izdatki za blago in storitve ,7 99, Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu ,9 99, 9 PRAVOSODJE ,9 99, 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,9 99, Administracija okrožnih sodišč ,9 99, 4547 Plače ,9 99,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,1 99,2 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99,8 567 Materialni stroški ,3 92,5 42 Izdatki za blago in storitve ,3 92, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,1 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 1, 6366 Stroški sodnih postopkov ,4 99,5 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99,5

186 Stran 1526 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 44 TOŽILSTVA SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 44 TOŽILSTVA ,3 98, Vrhovno državno tožilstvo RS ,6 98,4 9 PRAVOSODJE ,6 98,4 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,6 98, Administracija vrhovnega državnega tožilstva ,6 98,4 354 Plače ,3 99,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 99,2 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,9 1, 3378 Materialni stroški ,9 96,3 42 Izdatki za blago in storitve ,9 96, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,3 84,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,3 84, Okrožno državno tožilstvo v Celju ,7 99,9 9 PRAVOSODJE ,7 99,9 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,7 99, Administracija okrožnih državnih tožilstev ,7 99,9 381 Plače ,2 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,4 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 345 Materialni stroški ,8 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,5 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,5 1, 4417 Okrožno državno tožilstvo v Kopru , 95,9 9 PRAVOSODJE , 95,9 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva , 95, Administracija okrožnih državnih tožilstev , 95,9 382 Plače ,7 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 98,9 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 346 Materialni stroški , 76,1 42 Izdatki za blago in storitve , 76, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,6 9,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 9, Okrožno državno tožilstvo v Kranju ,6 99,9 9 PRAVOSODJE ,6 99,9 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,6 99, Administracija okrožnih državnih tožilstev ,6 99,9 383 Plače ,9 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,6 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1,

187 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1527 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 44 TOŽILSTVA v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 347 Materialni stroški , 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 3565 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,7 99,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,7 99, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani ,9 99,8 9 PRAVOSODJE ,9 99,8 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,9 99, Administracija okrožnih državnih tožilstev ,9 99,8 384 Plače ,4 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,4 1, 348 Materialni stroški ,4 99,2 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,6 99,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 99,6 442 Okrožno državno tožilstvo v Mariboru ,2 99,7 9 PRAVOSODJE ,2 99,7 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,2 99, Administracija okrožnih državnih tožilstev ,2 99,7 385 Plače ,3 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 349 Materialni stroški ,4 98,4 42 Izdatki za blago in storitve ,4 98, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,1 97,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 97, Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti ,9 99,2 9 PRAVOSODJE ,9 99,2 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,9 99, Administracija okrožnih državnih tožilstev ,9 99,2 386 Plače ,8 99,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 99,1 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 341 Materialni stroški ,2 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,6 78,2 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 78,2

188 Stran 1528 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 44 TOŽILSTVA v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 4422 Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici ,1 97,2 9 PRAVOSODJE ,1 97,2 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,1 97, Administracija okrožnih državnih tožilstev ,1 97,2 387 Plače ,9 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 3411 Materialni stroški ,4 82,4 42 Izdatki za blago in storitve ,4 82, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 68, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 68, 4423 Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu ,6 98, 9 PRAVOSODJE ,6 98, 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,6 98, Administracija okrožnih državnih tožilstev ,6 98, 388 Plače ,4 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,6 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,3 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,2 1, 3412 Materialni stroški ,7 83,7 42 Izdatki za blago in storitve ,7 83, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,8 98,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,8 98, Okrožno državno tožilstvo v Krškem ,8 97,3 9 PRAVOSODJE ,8 97,3 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,8 97, Administracija okrožnih državnih tožilstev ,8 97,3 456 Plače ,9 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 99,6 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,9 99,8 42 Izdatki za blago in storitve , 1, 5683 Materialni stroški ,4 79,4 42 Izdatki za blago in storitve ,4 79, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,1 98,1 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,1 98, Okrožno državno tožilstvo na Ptuju ,2 99,3 9 PRAVOSODJE ,2 99,3 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,2 99, Administracija okrožnih državnih tožilstev ,2 99, Plače ,6 99,3 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,5 99,3 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 5689 Materialni stroški ,1 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,1 99,6

189 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1529 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 44 TOŽILSTVA v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 3578 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 4426 Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu ,1 98,6 9 PRAVOSODJE ,1 98,6 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,1 98, Administracija okrožnih državnih tožilstev ,1 98,6 639 Plače ,6 99,7 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 99,7 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 642 Materialni stroški ,8 9,8 42 Izdatki za blago in storitve ,8 9, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,2 99,2 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,2 99,2

190 Stran 153 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 454 DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO RS SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 454 DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO RS ,4 99, Državno pravobranilstvo RS ,4 99,4 9 PRAVOSODJE ,4 99,4 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva , 99, Administracija državnega pravobranilca , 99,3 352 Plače ,9 99,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,3 99,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,8 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,9 99, Materialni stroški ,5 96,1 42 Izdatki za blago in storitve ,5 96, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,6 99,8 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 99,8 95 Odškodnine ,7 99, Odškodnine neupravičeno obsojenim in za postopke pred ESČP ,7 99, Odškodnine na podlagi sodbe , 99,4 42 Izdatki za blago in storitve , 99, Odškodnine po sklenjeni prijateljski poravnavi ,5 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,5 99, Odškodnine zaradi sojenja v nerazumnem roku ,6 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,6 99, Odškodnine žrtvam kaznivih dejanj ,3 93,8 42 Izdatki za blago in storitve ,3 93, Sredstva za odškodnine neupravičeno obsojenim ,8 99,2 42 Izdatki za blago in storitve ,8 99,2

191 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1531 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 46 UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 46 UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE ,9 99, Upravno sodišče Republike Slovenije ,9 99,9 9 PRAVOSODJE ,9 99,9 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,9 99, Administracija upravnega sodišča ,9 99, Plače ,2 1, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 1, 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 2659 Materialni stroški ,4 99,5 42 Izdatki za blago in storitve ,4 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,4 99,5 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 99, Stroški sodnih postopkov ,2 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99,3

192 Stran 1532 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 5 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) v evrih RE/VP (5=3/2) 5 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA , 99,2 511 Višje delovno in socialno sodišče , 98,9 9 PRAVOSODJE , 98,9 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč , 98, Administracija višjega delovnega in socialnega sodišča , 98,9 41 Plače ,3 98,9 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,8 98,9 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,2 98,7 42 Izdatki za blago in storitve ,5 99, 413 Materialni stroški ,2 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,2 99,3 361 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,9 99,9 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,9 99, Stroški sodnih postopkov ,5 1, 42 Izdatki za blago in storitve ,5 1, 512 Delovno sodišče v Celju ,1 98,3 9 PRAVOSODJE ,1 98,3 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,1 98, Administracija delovnih in socialnih sodišč ,1 98,3 411 Plače ,8 99,4 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 99,3 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,1 99,9 42 Izdatki za blago in storitve ,8 1, 4113 Materialni stroški ,1 91,8 42 Izdatki za blago in storitve ,1 91,8 362 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 1, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 1, 6398 Stroški sodnih postopkov ,2 98,8 42 Izdatki za blago in storitve ,2 98,8 513 Delovno sodišče v Kopru ,5 99, 9 PRAVOSODJE ,5 99, 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,5 99, 9252 Administracija delovnih in socialnih sodišč ,5 99, 412 Plače ,7 99, 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 98,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , 99,8 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 4123 Materialni stroški ,8 98,9 42 Izdatki za blago in storitve ,8 98,9 363 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 75, 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , 75, 644 Stroški sodnih postopkov ,3 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,3 99,7

193 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1533 Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI Bilanca odhodkov 5 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA v evrih SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Rebalans proračuna (1) Veljavni proračun (2) Realizacija (3) RE/REB (4=3/1) RE/VP (5=3/2) 514 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani ,3 99,3 9 PRAVOSODJE ,3 99,3 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,3 99, Administracija delovnih in socialnih sodišč ,3 99,3 413 Plače ,1 99,8 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim , 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,5 99,6 42 Izdatki za blago in storitve ,6 1, 4133 Materialni stroški ,4 98,2 42 Izdatki za blago in storitve ,4 98,2 364 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,4 99,4 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,4 99,4 645 Stroški sodnih postopkov ,4 98,7 42 Izdatki za blago in storitve ,4 98,7 515 Delovno sodišče v Mariboru ,2 99,4 9 PRAVOSODJE ,2 99,4 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,2 99, Administracija delovnih in socialnih sodišč ,2 99,4 414 Plače ,9 99,6 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,7 99,8 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,4 99,7 42 Izdatki za blago in storitve ,2 95, Materialni stroški ,7 98,2 42 Izdatki za blago in storitve ,7 98,2 365 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ,6 97,6 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,6 97,6 648 Stroški sodnih postopkov ,6 99,3 42 Izdatki za blago in storitve ,6 99,3

194 Stran 1534 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV -21 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 1111 Predsednik Republike Slovenije ,4 1, 11 Politični sistem ,4 1, Dejavnost Urada predsednika Republike Slovenije ,7 1, Posodobitev osnovnih sredstev Posodobitev osnovnih sredstev v UPRS Dejavnost bivšega predsednika Republike Slovenije ,3 1, Pisarna bivšega predsednika RS ,3 1, 1211 Državni zbor ,2 94,4 11 Politični sistem ,2 94, Dejavnost državnega zbora ,2 94, Razvoj audio in video sistema Razvoj informacijskega sistema Razvoj tiskarne Nakup licenc Nakup prevoznih sredstev Obnova avle in dvoran na Tomšičevi Nakup opreme in druge investicije Obnovitvena dela Krepitev parlamentarnega nadzora nad javnimi fina Načrt informatizacije ,5 1, ,9 99, , 99, ,8 99, ,9 99, ,5 67, ,9 96, ,2 139, , 88, 1212 Državni svet ,6 116,3 11 Politični sistem ,6 116, Dejavnost državnega sveta ,6 116, Obnova opreme Vzdrževanje strojne in programske opreme ,9 1, ,7 134, Državna volilna komisija ,8 99,8 11 Politični sistem ,8 99, Izvedba in nadzor volitev in referendumov ,8 99, Investicije in investicijsko vzdrževanje Načrt informatizacije ,9 96, , 1, 1214 Varuh človekovih pravic ,2 78,9 11 Politični sistem ,2 78, Varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ,2 78, Program nadgradenj in posodobitev inform. Sistema ,5 71,2

195 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1535 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Program redne menjave avtomobilskega parka Investicijsko vzdrževanje in obnove TWINNING ,6 92, ,8 126, ,4 66, Informacijski pooblaščenec , 92, 11 Politični sistem , 92, Dostop do informacij javnega značaja , 92, Male investicije , 92, 1311 Ustavno sodišče ,9 1, 11 Politični sistem ,9 1, Ustavno sodišče in njegovo delovanje ,9 1, Nakup službenega stanovanja Inv. vzdrževanje sl. stanovanj Posodobitev opreme Vzdrževanje programske in strojne opreme ,2 1, , 1, ,8 1, 1312 Računsko sodišče , 92,2 23 Fiskalni nadzor , 92, Dejavnost Računskega sodišča , 92, Nakup poslovnih prostorov Modernizacija TWINNING Storitve in vzdrževanje ,9 1, ,5 83,9 48.,, ,5 92, Državna revizijska komisija ,2 84, 22 Urejanje na področju fiskalne politike ,2 84, Javna naročila in nadzor ,2 84, Twinning projekt za R Hrvaško Nakup opreme - manjše investicije Posodobitev pisarniških prostorov in opreme ,8 85, , 72, ,3 84, Komisija za preprečevanje korupcije ,, 81 Notranje zadeve ,, Urejanje na področju preprečevanja korupcije ,, Investicije manjših vrednosti ,, 1411 Kabinet predsednika vlade ,8 73,7 11 Politični sistem ,8 73, Dejavnost kabineta predsednika vlade ,8 73, Investicije ,8 73,7

196 Stran 1536 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 1511 Generalni sekretariat vlade ,5 156, 11 Politični sistem ,2 83, Dejavnost generalnega sekretariata vlade ,2 83, Investicije ,2 83,6 34 Predsedovanje EU ,4 187, Predsedovanje EU ,4 187, Kongresna dvorana Brdo ,4 187,4 43 Druge skupne administrativne službe ,5 118, Izvedba protokolarnih dogodkov ,5 118, Investicje Brdo ,5 118, Protokol v vladi Republike Slovenije ,9 151,9 43 Druge skupne administrativne službe ,9 151, Izvedba protokolarnih dogodkov ,9 151, Posodobitev opreme ,9 151, Urad za enake možnosti ,4 69,4 11 Politični sistem ,4 69, Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic ,4 69, Enake možnosti spolov v lokalnem razvoju Aktivno očetovstvo Posodobitev tehnične opreme ,3 5, ,6 147, Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije ,4 77,4 184 Podpora posebnim skupinam ,4 77, Podpora narodnostnim skupnostim ,4 77, Investicije in investicijsko vzdrževanje Investicije ,2 77, Služba vlade za zakonodajo ,8 69,6 43 Druge skupne administrativne službe ,8 69, Priprava in nadzor zakonov ter drugih pravnih aktov ,8 69, Nakup opreme za delovanje službe Twining BiH Prevajanje sodb ,6 92, ,3 38, , Urad vlade za komuniciranje ,7 52,2 34 Predsedovanje EU , Predsedovanje EU , Označevalni sistemi za predsedovanje Slovenije EU ,8

197 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1537 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 43 Druge skupne administrativne službe ,7 37, Obveščanje domače in tuje javnosti ,7 37, Nakup opreme,avtomobila in računalniške storitve Komunikacijska podpora uvajanju evra ,5 93, , Statistični urad Republike Slovenije ,7 95,4 43 Druge skupne administrativne službe ,7 95, Statistične storitve ,7 95, Posodobitev strojne in programske opreme ISIS-poslovne statistike Posodobitev osnovnih sredstev razen računalnišk Vzpostavitev podatkovne baze socialnih statistik Twinning - BIH Usklajevanje slovenske statistike z mednarodno Demografija-DC-CMS ,6 98, ,, ,5 1, ,9 1, ,7 88, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj ,1 99,8 21 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor ,1 99, Podlage ekonomske in razvojne politike ,1 99, Manjše investicije ,1 99, Slovenska obveščevalno - varnostna agencija ,8 91,9 83 Obveščevalno varnostna dejavnost ,8 91, Obveščevalno varnostna dejavnost ,8 91, Reševanje prostorske problematike Obnova avtoparka Posebna in splošna oprema ,, ,5 1, , 99, Urad vlade za verske skupnosti ,2 47,2 184 Podpora posebnim skupinam ,2 47, Podpora duhovnikom in verskim skupnostim ,2 47, Informatizacija Urada ,2 47, Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve ,1 66,9 32 Mednarodno sodelovanje in udeležba ,1 66, Koordinacija aktivnosti v procesu vključevanja in delovanja v EU ,5 92, Popolnitev pisarniške opreme in pohištva Twinning Makedonija Twinning BiH Twinning SCG Obnova prostorov na G25a Nakup opreme in ureditev poslovnih prostorov , ,9 95, ,5 1, , 1, ,7 88,5

198 Stran 1538 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Investicije in vzdrževanje IT sistema Nakup avtomobila ,1 85,6 6.26,, Izvajanje finančnih mehanizmov , Obnova petih starih mest v gorenjski regiji Digitalna knjižnica v Sloveniji- dlib.si Sklad za teh. pomoč - EGP in NOR FM Mladinski hotel Situla , , , , , Urad RS za makroekonomske analize in razvoj ,7 12, 21 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor ,7 12, Analiza in napovedovanje gospodarskih in razvojnih gibanj ter politik ,7 12, Informacijsko središče Investicije in investicijsko vzdrževanje Evropska sredstva - tuje donacije , 1, ,8 1, ,4 115, 1535 Urad za varovanje tajnih podatkov ,7 86,7 71 Splošne in skupne funkcije ,7 86, Varovanje tajnih podatkov ,7 86, Oprema za prenos tajnih podatkov ter mobilni telef ,7 86, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko ,5 56,4 61 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni ,1 41, Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne in strukturne politike ,5 61, Nakup računalniške, programske opreme in osnovn Vzdrževanje in razvoj sistema ISARR , 44, ,4 86, EU razvojne spodbude ,3 25, Izgradnja ČN v občini Dobrovnik PPF SI-HR - ESK I3A Slovenija-Avstrija - Tehnični sekretariat I3A Slovenija-Avstrija - Infomiranje Primorski tehnološki poli - Objekt na MMP Vrtojba ,2 94, ,6 46, ,2 174, Primorski tehnološki poli - PIC Sežana I3A Slovenija-Italija - Tehnični sekretariat I3A Slovenija-Italija - Informiranje ,8 28, , 1, , 1, ,1 1, , 1, ,7 12, ,5 15,5

199 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1539 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP TP - Obveščanje javnosti - OU ,5 1, ( Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) ( Ministrstvo za kulturo) TP - Študije in vrednotenja - OU ( Ministrstvo za gospodarstvo) ( Ministrstvo za promet) ( Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) ( Ministrstvo za kulturo) TP - Upravljanje in izvajanje programa - OU ,8 1, ,6 1, ,4 1, ,4 1, ,4 1, ,2 1, ,4 1, ,2 1, ( Ministrstvo za finance) ( Ministrstvo za gospodarstvo) ( Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) ( Ministrstvo za šolstvo in šport) ( Ministrstvo za kulturo) I3A Sosedski program - Tehnična pomoč I3A Sosedski program - Informiranje EP EP1 Trilaterala Skupni gospodarski prostor EP EP2 Trilaterala Skupen razvoj človeških virov EP EP3 Trilaterala Skupen turistični in kultur EP EP4 Trilaterala Trajnostna raba naravnih virov EP EP5 Trilaterala Varstvo narave EP EP6 Trilaterala Dostopnost EP EP9 I3A Slo-Aut Ekonomski razvoj EP EP1 I3A Slo-Aut Turizem EP EP11 I3A Slo-Aut Razvoj podeželja EP EP12 I3A Slo-Aut Razvoj človeških virov - tr EP EP15 I3A Slo-Aut Prostorski razvoj in promet EP EP16 I3A Slo-Aut Trajnostni prostorski in ok EP EP17 I3A Slo-Aut Upravljanje okolja in energije EP EP18 I3A Slo-Aut Tehnična pomoč EP EP2 I3A Slo-Ita Varstvo,ohranjanje in razvo EP EP21 I3A Slo-Ita Čezmejno sodelovanje na pod EP EP22 I3A Slo-Ita Čezmejno sodelovanje v pri INNOVIN: čezmejna mreža spin-off inkubatorjev ,2 1, ,1 1, , 1, ,1 1, ,3 1, ,4 1, ,4 88, ,2 58, ,, ,, ,, 6.745,, ,, ,, 4.382,, ,, ,6 118, Mreženje Pomurje-Radkesburg ,1 1, ,5 222, ,6 99, ,6 9, ,4 18,7

200 Stran 154 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Tehnološka os Maribor-Gradec ,9 95, ROPOL ,9 94, ,8 99, ,3 95, Mednarodna destinacija zdravja Dravska kolpot ,3 93, ,5 16, ,5 99, ,9 92, , ,7 39, HH Štajerske Kakteje v Rogaški Slatini ,5 32, , 58, ,7 52, ,9 11, , ,, Povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Kultrana-KULtura-TRAdicija-NArava! Center za usposabljanje kolesarskih vodnikov ,, 367,, ,3 64, ,7 64, ,7 64, ,, 2.613,, , Slomškova pot Partnerstvo dobrot brez meja , , ,1 67, Intenziviranje rabe lesa v Sloveniji in Avstriji ,7 71, ,6 2, ,8 96, TE.TR.A.P.A.C.S Vključitev težje zaposljivih oseb na trg dela ,2 95, ,9 11, , 93, ,9 9, ,5 112, ,5 78, Crossborder ,8 78, ,2 75, , 82, ,7 82, ,5 1,

201 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1541 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Evroregija SV Slovenija ,9 89, REGIO-ART ,3 98, ,2 12, ,3 68, INDU.PIK Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe Jadran ,5 37, ,6 1, , , , ,7 76, ERA-EKO Regia Alpe Adria TRANSLAND ,5 77, , 37, ,8 11, ,6 93, ,3 135, ,7 23, INTERREG IIIC Vzhod PALPIS-TNP ,, ,5 1, ,6 44, ,2 5, MAPSHARING ,6 39, ,9 1, ,1 75, JEDIS Kraški okraj PSJ-INFO MIN-TUR SABOTIN SPORTUR Tematske poti RRC ZATOK ,3 75, , 7, ,6 69, ,7 1, ,5 95, ,4 96, ,6 96, ,3 23, ,7 65, ,9 49, ,2 1, ,8 74, ,1 73, , , ,6

202 Stran 1542 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP KAL ,5 62, VALO-PT ,2 62, ,2 1, ,9 81, AGROMIN LACIO-DROM ,8 79, ,2 1, , 61, , 61, ,1 1, ,6 67, SIGMA WELLGENE MURANIA Znanje ne pozna meja ,9 65, ,5 1, ,9 19, ,1 17, ,7 1, ,, ,9 114, ,9 96, , 275, ,8 97, Brkinska sadna cesta EKOPLAN Stopimo na skupno pot znanja ,6 96, , 116, ,7 26, , 9, ,7 96, , 6, ,5 92, Revitalizacija gojenja fig v Istri Cesta stražarjev ,3 9, ,8 1, ,9 57, ,6 56, , 1, ,3 99, Podpora MSP PannEP ,7 98, ,5 125, ,4 93, ,5 92, ,2 1, ,5 1, Stronger together ,4 1, ,2 1, ,8 81, ,7 87, ,3 51,1

203 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1543 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Priprava dok. za vzpost. železniške proge Redic ,7 14, Pot zdravja in prijateljstva ,7 89, ,7 73, Poslovno-informacijski center na obmejnem območju TC Haloze - Zagorje , 67, , 1, ,6 222, ,1 89, ,5 11, Zeliščarstvo Bastion SLO-HR-RA ,2 99, ,8 135, , 114, ,7 51, ,6 549, ,4 13, Vedeti Travniški sadovnjaki , 99, ,7 418, ,7 9, ,3 9, ,7 91, ,1 92, Ekološki mostovi - hidak Crafting professions ,6 92, ,9 15, ,3 7, ,7 68, , 1, ,2 8, CrosboR&D ,2 82, ,9 71, ,2 81, Turistične cone Prlekije in Medžimurja Depact ,7 79, ,2 1, ,1 15, ,6 93, , 13, ,6 16, Karneval ,5 12, ,2 1, ,2 83, ,7 83, ,3 83,9

204 Stran 1544 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP From past to future ,8 94, "MURANIA" - inkubator ,5 65, ,2 25, ,4 64, Čezmejni koncept 4R+3E Ekoremediacije , 63, ,2 69, ,4 69, ,6 65, ,5 1, ,5 87, Ohranimo vode čiste IQ-EURO ,9 87, ,5 85, ,5 92, ,2 9, , 14, ,8 79, Heart of Istria EP Teritorialno sodelovanje SI-A OEKOSAN-OPA Zaženi svoje inovativno podjetje! , 78, ,8 1, ,4 71, ,7 7, , 1, ,, ,8 92, ,4 89, ,6 134, , 2, regija ,4 11, ,8 1, ,5 126, Regionalni inovacijski center Dežela pod Peco-Petzenland ,5 92, , , 119, ,4 82, ,1 75, Grenzenlos geniessen Vinsko - kulturna pot Nadvojvode Janeza ,4 96, ,3 14, ,1 99, ,8 98, ,8 13, ,9 97, ,5 97, , 84,7

205 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1545 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Emina romarska pot ,4 89, Netmen ,4 92, ,6 58, ,8 9, Turistični produkt-tematske poti Prekomejno trženje kulturnega turizma ,5 9, ,2 9, ,3 92, ,8 99, ,3 66, ,8 65, Pozdravljeni, ljubitelji utrdb! Inovativna prodajna struktura kmetijskih produktov ,8 75, ,6 43, ,9 17, ,7 1, ,7 137, ,6 87, Nova priložnost-novo delo KROŽIŠČE - g Evropski center za alternativne vire energije ,2 75, ,9 25, ,3 84, , 82, ,1 63, ,3 57, ,2 223, ,1 91, LOPTREG Jezero ,1 51, , ,7 111, ,6 97, , ,8 85, SPNU Ledave in jezera Ohranimo življenjski prostor ogroženim pticam ,6 84, ,3 1, ,9 13, ,2 97, , 21, ,5 9, Gozd in voda Trajnostni razvoj v Kamniško Savinjskih Alpah , 85, ,2 152, ,4 74, , 12, , 99, , 11,6

206 Stran 1546 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP TRANSTHERMAL , 68, EURESUN ,3 65, ,3 98, ,2, COVE MPR ,2, , ,2 11, , 96, ,2 178, ,9 89, ISMO Natura Primorske ,4 92, , ,2 79, ,9 72, ,4 1, ,3 67, HARMO-GEO VONG Zgodovinske poti ,8 5, ,3 1, ,9 87, ,9 83, ,8 1, , ,8 83, ,8 58, LAND, ART AND WINE TEMPO ,1 45, ,9 1, , 295, ,5 438, ,9 1, ,3 74, TURSUB TIPI-NET ,9 72, ,4 1, , 31, , 21, ,5 1, ,3 71, UE-LI-JE CIS TROPLO ,2 65, , 112, ,7 11, ,5 79, , 79, ,2 1,

207 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1547 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP E-zaposlovanje ,8 51, SMEs go online ,5 44, ,7 13, ,1 67, Sci Park KAPO ,3 65, ,5 1, ,5 32, ,1 29, ,8 1, ,5 27, MILLER PATH HOMER ,2 22, ,4 61, ,5 54, ,7 45, ,5 1, ,8 86, ICE FuturePublicEnergy Prekrižane meje ,3 8, ,8 1, ,1 43, ,4 23, , 1, ,1 28, ,7 26, ,7 59, ,9 9, Turizem s kolesom LRC Nazarje ,7 5, ,1 17, ,3 76, ,9 56, ,5 1, ,6 69, BP Net Povezave VTC ,9 62, ,9 1, ,8 48, ,4 31, , 1, ,7 1, VIA URBIUM , 1, ,1 138, ,2 19, ,4 1, ,8 1,

208 Stran 1548 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP CRAFTATTRACT ,3 39, Sveta Barbara ,9 13, ,6 1, ,1 58, A 21-TURIN DINA - RIS VALIS COLAPIS Razvoj za razvoj ,8 57, ,2 863, ,2 53, ,8 47, , ,7 44, ,1 45, ,7 41, ,7 1, ,8 5, SLOHRAZONET EKO-NET ,2 45, , 1, ,5 1, ,5 1, , 1, ,3 116, CARPE DIEM , 96, ,1 458, ,4 69, MEDIATOR-C Multikultura Muranie ,9 63, , 1, ,4 68, ,4 65, , 1, , 29, Očistimo bregove Business Zones Net , 23, ,7 64, ,4 9, ,4 87, ,2 111, ,5 93, KOBILJSKI ZADRŽEVALNIK EP Tehnična pomoč - OP ESS EP Tehnična pomoč - OP ESRR EP Tehnična pomoč - OP ROPI EP Regionalni razvojni programi ,1 93, , 1, ,, ,, ,, ,,

209 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1549 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP EP Regionalno razvojni programi koh.reg. Zahod. Slov ,, EP Razvoj obmejnih območij s Hrvaško EP Teritorialno sodelovanje Slovenija-Hrvaška EP Teritorialno sodelovanje Slovenija-Italija EP Teritorialno sod. Slovenija-Madžarska EP Teritorialno sodelovanje Jadranska pobuda EP Medregionalno sodelovanje EP Interact Tehnična pomoč OP ESS ,, 1.258,, 38.89,, 2.426,, ,, 1.324,, ( Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve) ( Ministrstvo za javno upravo) ( Ministrstvo za šolstvo in šport) Tehnična pomoč OP RR ( Ministrstvo za gospodarstvo) ( Ministrstvo za šolstvo in šport) Tehnična pomoč OP ROPI ( Urad RS za nadzor proračuna) BIO NET - Mreža ekosocialnih kmetij FOR PLAN - Interregional forestry management plan Upravljanje - PSJ , , Pot Ohranjanja Tradicije na podeželju , Skupne okoljevarstvene aktivnosti za čistejšo reko Tehnična pomoč SI-A Čezmejno sodelovanje z MAD 22 - skupna čistil , , , , ,, ,, Posebni ukrepi regionalne politike ,8 79,8 EP Izvedbeni programi RRP EP Razvojna pomoč Posočju ,, ,, ,, ,,

210 Stran 155 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP IC Neverke , Komunalna ureditev poslovne cone Poljubinj , , 1, Umetno bogatenje podtalnice za VZ v Mihovcih Posavska štipendijska shema Goričko in Ravensko-pilotna e-regija Pomurja Severna obrtno industrijska cona Murska Sobota Program spodbujanja priprave projektov ,9 1, ,9 1, ,9 84, Gorenjska štipendijska shema Obrtna cona Rožna dolina Štipendijska shema za Dolenjsko ,8 69, , 1, ,7 86, ,9 77, , 1, ,1 1, ,3 1, , Ureditev galerije likovnih samorastnikov Dom za starejše občene Kočevje - enota Osilnica , Prenova objekta za visokošol. središče v Postojni Štipendijska shema za Notranjsko-kraško regijo Reg.štip. shema goriške regije Komunalna infrastruktura POC Gortina - Muta Štipendijska shema za Koroško Obrtna cona Moškanjci , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, , 1,

211 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1551 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Program spodbujanja začetnih investicij v Posoč ,4 96, Elektrif. rom. naselja Boriha in ureditev dovoz Vodovod v romska naselja v občini Cankova Nakup zemljišč za legaliz. rom. naselja - Lendava Vodovod v romska naselja v občini Rogaševci Rekonstr. javne poti v rom. naselju Otočec - L Osnovna komunalna infrastr. rom. naselij - MO N Izgradnja kanalizacije do rom. zaselka - Dobrovnik ,3 86, ,4 1, ,2 74, , 1, 93.87,, , 1, ,, 34.91,, ,9 117, Čistilna naprava v Murski Črnci ( Ministrstvo za okolje in prostor) Ureditev Valvazorjevega trga ,9 97, ,5 111, , , Obrtna cona Breg - III. faza Rekonstrukcija Brunskoletove hiše v Semiču ( Ministrstvo za kulturo) Poslovna cona "Pod letališčem" EP Komunalna infrastruktura ob meji s Hrvaško Vzpostavitev skupnega informiranja v Notranjsko Komunalna infrastruktura OPC Šenčur ,6 1, , 1, ,5 1, ,5 1, ,3 1, ,1 1, ,, ,3 11, , 1, ,2 12, ,2 54, Podporno okolje za poslovno cono Lesce Jug-I.faza ,, , 58, ,6 18, Ureditev muzejskega paviljona št Industrijska cona Podskrajnik ,1 29, ,3 17,

212 Stran 1552 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Podjetniški inkubator Veliki Otok ,1 99, Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v LUR , 99, , 1, ,8 1, Zbirni center komunalnih odpadkov Bled Industrijska cona Hoče Slivnica , 1, ,6 1, ,1 667, ,3 94, , ,1 5, Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Skupen boj proti zasvojenosti ,, ,2 1, ,7 99, ,5 99, ,3 1, , 1, EP Komunalna infrastruktura v romskih naseljih Ureditev komunalne infrastrukture za zdravilišče Rimske toplice Laško , 1, , 1, 61.78,, Regionalna zasnova prostorskega razvoja spodnje Program spodbujanja usposabljanja v Posočju Program spodbujanja zaposlovanja kadrov v Posoč ,2 1, ,2 1, ,2 1, ,5 75, ,9 54, ,8 1, ,1 94, Izgradnja poti v romskem naselju Pušča Gradnja komunalnih vodov v obrtno cono Odranci ,2 88, , 1, ,4 89, ,3 89, , 1, Pomurje - energetsko vzdržna regija PSC Gornja Radgona - center Izgradnja PIC Celje vzhod

213 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1553 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Izgradnja PIC Arclin Vojnik Izgradnja PIC Polzela Izgradnja PIC Prebold Izgradnja PIC Loke Ljubno Ureditev trškega jedra v Mozirju Modernizacija križišča v OC C1-R Šentjur Ureditev kanalizacije v POC Veliki otok Ureditev križišča v Radomljah , , , Obnova vodovoda Stegne - visoka cona ,4 1, Rekonstrukcija ceste Kovačija Rek.ceste Gora pri Pečah;odsek Dolina-Zg.Gora ,4 1, ,6 1, , 1, ,9 1, Vodovod Loka,Lokovina,Klanc,Parož,V.gora-1.faz Obnova Lokalne ceste Žiri - Smrečje ,2 1, Gradnja vodovoda Ambrož-Škrjančevo-Stiška vas ,4 68, Povezovalka B31-1.faza:Hp Future Bridge Rekonstrukcija lokalne ceste Čurile - Rosalnice , ,4 1, ,8 125, Modernizacija odsekov lokalnih in gozdnih cest ,2 14,

214 Stran 1554 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Ureditev pločnika skozi Grobelno ob G Ureditev LC 4425 Božje-Koroška vas Obnovitveno vzdrževalna dela na LC Obnova kanalizacije v centru Črne na Koroškem , Gradnja vodovoda Stare Žage - Občice , Adaptacija dela javne poti Falorn-Primož I.faza Rekonstrukcijla LC Ravne-Šrotnek III.faza Nakup in opremljanje stavb. zemljišča v Sp.Rečici Rekonstrukcija LC 175 Križ-Florjan Razširitev cestišča na LC Mostje-Vodul Sanacija občinskih cest v občini Lendava Obnova LC 51 Dolnja Bistrica-Murska Sobota Rekonstrukcija občinske LC -del odseka Modernizacija LC 4567 Dolena-Gorca Rekonstrukcija LC Slavšina - Rjavci (LC 6131) Odv.odpad.voda naselij Dol.Laze pri Borovnici Ureditev Lc 2165 Vnanje Gorice-Ljubljana Rekonstrukcija LC Ljubljanica-Butajnova-Reka , Rekonstrukcija JP Mačkov Graben-Mežnar ,

215 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1555 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Ureditev ceste LZ 1652 Ljubljanska cesta Rekonstrukcija LC 2137;odsek Podkraj-Beden , Gradnja parkirišča pri Zdravstvenem domu Litija Komun.infrast.v PC Brdo (I.etapa,I.faza) Rekonstrukcija vodovoda v Lukovici in Krašnji , , , Rekonstrukcija LC 2511 Vlaburga-Trboje Obnova SLamnikarske ulice v Mengšu Obnova-preplastitve LC247 Bušeča vas-vinji v Ureditev križišča pri OŠ Kapela Rekonstrukcija JP Rekonstrukcija dela ceste Planica-Breznik Prestavitev LC v Svetinjah , JP 8116 LC-Ornik-Šprinčnik z odcepi Zazidalni načrt Grivče II-2.faza Vodovod Šmartno - Selo II. faza , Kolesarska steza na Erjavčevi ulici v Novi Gorici Obnova LC št.16 Hotavlje-Kopačnica-Planina Modernizacija LC št.432 Reka-Bukovo Asfaltacija LC št.4317 Straža-Otalež-Jazne Razširitev čistilne naprave Lukačevci , ,8 ---

216 Stran 1556 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Novogradnja vodovodnega omrežja občine Kobilje , 1, ( Ministrstvo za okolje in prostor) Rekonstrukcija ceste Domajinci-Gerlinci-Fikšinci , 1, , 1, Ureditev obrtno poslovne cone v Bučečovcih,IIfaz Ureditev obči. ceste v predvideni poslovni coni Obnova javne poti JP Veržej-Bunčani Izgradnja kolesarske steze Beltinci - Lipa Cesta v Mestnem Logu - rekonstrukcija ceste Rekonstrukcija LC št.3423 Jagnjenica-S.-Sela ,5 81, , ,6 55, , 1, Kanalizacija Vransko Modernizacija poti Hrastovec-Furjan Rekonstrukcija LC 615 Dajčman-Duga , 1, Zamen. magistr.dela vodov.omrežja MB-Zg.Duplek Izgradnja zbirnega centra Gorenja vas Rekonstrukcija LC 2826(Sp.Kraše-Šemlak) ,4 1, ,4 1, Obnova LC v občini Železniki 23-21,faza Nakup zemljišča-izgradnja prom.omrežja Sodražica Modernizacija LC št.2437 Vrhovnica-občin. meje Nadomestni most čez potok Sevnična - Šmarje , Ureditev Savske ceste v Sevnici ,

217 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1557 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Regionalna kolesarska pot-cesta Damelj-Kot Rekonstrukcija ceste Pod Lipo-OŠ Brestanica Rekonstrukcija ceste Ojstrica - Presedle Rekonstrukcija LC Oplotnica - Tepanje Cesta na Gajperg - obnova Obnova JP odcep Pec-Gaube-Šerbinek Vodovod in kanalizacija za Rakitovec Modernizacija JP Boršt - Pekel Rekonstrukcija LC odsek Socka-Podkraj , Rekonstrukcija LC Rastke Grega Komunalna ureditev G.in D. Suhadola Prometna ureditev naselja Vinica z MMP , Rekonstrukcija Butorajske ceste Izdelava lok. načrta za izvedbo fekalne kanalizac Obnova prometne signalizacije Krožišče v Prepoljah Parkirišče B v ulici Pod obzidjem Rekonstrukcija LC št.481 "Hudi Potok" Obnova in rekonstrukcija LC in JP v občini Rogaš , ,

218 Stran 1558 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Izgradnja vodovoda v romskem naselju Sovinek Uvedba nove tehnologije nanosa silikonov Zasavska štipendijska shema Požarna voda za obrtno cono Kobarid , , 94, Program zaposl. kadrov v Posočju Ureditev dostopa do naselja Mali Okič: LC Rekonstrukcija LC št EP Regionalna in lokalna infrastruktura Sofinanciranje razvojnih nalog RRA Študija izvedljivosti reg.gos. središč Sanacija škode po neurju Celostna prenova gradu Rajhenburg ,7 91, ,9 1, , , , ,, , , , , Komunalna opremljenost v romskih naseljih Investicija v gradnjo infrastrukture v naselju Željne Izgradnja ceste do vaškega doma naselja Vanča vas-borejci , , , , , , , Vodovod in kanalizacija v romskem naselju Jama-Kanižarica Kanalizacijsko omrežje za romski zaselek Kamenci , , , , , Rekonstrukcija javne poti v romskem zaselku Vadarci , , , ,

219 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1559 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Vodovod v romsko naselje Gornji Črnci , Izgradnja komunalne infrastrukture v romskem naselju Sovinek , , Izgradnja 1. faze kanalizacije v romskem naselju Hudeje Tržnica v Bovcu , , , , Turistična cesta Podklopca-Plužna Turistična cesta Krnica , , , , Program zaposlovanja kadrov v Posočju Rekonstrukcija cest v naselju Vanča vas-borejci Izgradnja vodovoda v romskem zaselku Kuštanovci , , , , , , , , 132 Cestni promet in infrastruktura , Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti , Rekonstrukcija LC št Brestovec-Jurg , Ureditev ceste Samotorica - Seč (JP 56831) Obnova LC 445 Turjak-Želimlje, 2. faza , , , Ureditev hodnika za pešce v nasel. Turjak, 1.faza Obnova dela LC Koseze-Šinkov Turn , , , ,5

220 Stran 156 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Ureditev ceste Polica-Exoterm , Obnova LC 51 MS-D. Bistrica (O.S. Bistrica) , , Rekonstrukcija mostu Dolnje Ložine Modernizacija JP BIŠ-ČEH SREČKO , Modernizacija JP Trnovska Vas-Novo naselje Rekonstrukcija dela ceste Planica-Breznik Rekonstrukcija LC-odsek Rdeči breg, 1.faza Obnovitvena dela na LC Borl-Zavrč Modernizacija lokalnih cest v občini Idrija , , , , , Investicijska dela na mostu v Čezsočo Rekonstrukcija LC Konjiška vas-tolsti vrh , Vzdrževanje ceste Čezsoča - Log Čezsoški Ureditev LC in javnih poti v občini , , Rekonstrukcija dela ceste Domajinci- Fukšinci 2.f ,

221 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1561 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Rekonstr. Kolodvorske ulice v Kranjski Gori , Rekonstrukcija LC 411 Selšček-Cajnarje, 2.f , , Rekonstrukcija LC Rekonstrukcija LC Medana - Plešivo , , , , Rek. LC Podvin-Zapuže, odsek Podvin-Zg. otok Rekonstrukcija LC 2827 Kecelj-Strojanšek , , , , Rekonstr. LC Četena Ravan-Zapreval-obč. meja Rekonstr. LC Hotavlje-Malenski vrh-volča Moderniz.c. M.Varn.-Bel.-V.Okič-Skor.-M.Varnica , , , , , , , , Modernizacija ceste Ljubstava-Vareja-Dr.Vrh-I.faz Izgr. pločnikov v naselju Zlatoličje-odsek Cin , , Rekonstrukcija LC Oplotnica-Tepanje-II.etapa Obnova JP Fras-globoki klanec-drankovec , Obnova JP Paričjak-Rihtarovci, odsek B , , , ,9

222 Stran 1562 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Rekonstrukcija JP (odsek Lovranovo-Bočkovo) , Obnova LC Zarečica-Koseze, 1.f , Rekonstrukcija LC faza Prenova LC Faza , Rekonstrukcija LC Obnova LC Stoperce-Pridna vas , , , , Obnova JP Grdina-Stojnšek-Ledine(o.Grdina) Ureditev Ljubljanske ceste II. faza Izgradnja pločnika in JR do naselja Strmca , , Izgradnja pločnika in JR-podvoz Marija Gradec Obnova JP št. 717 Lurd-Jesenova raven , , , , Obnova LC št. 213 Lahomna-Reka Obnova LC št. 21 Tevče-Vrh , , , , , Reg. kolesarska pot - cesta Damelj - Kot - 2. faza ,

223 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1563 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Modernizacija LC 545 Črnomelj - Dragatuš Modernizacija LC 541 Stara Lipa - Drežnik Izgr. oz. rekon. ceste v nas. Sela pri Dol. Top Rekonstr. Gorjanske ter pločnika s KI - 1.faza , , Modernizacija. JP 7319 Hrib - Retje - Grda dol Modernizacija križišča in ceste JP , Modern. in podalj. ceste JP dostop Karla Ureditev parkirišča Blejska dobrava Modern. prom. infr. v Obč. Mokronog - Trebelno , , , , , Preplast. občinskih cest v Občini Semič v l PD za izvedbo del CP in infrastrukture , Rekonstr. LC 42531, odsek v letu Obnov. LC Goriška vas-zagrad-klenovik , , Ureditev LC 4959 Gjerek-Podvoz , ,5

224 Stran 1564 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Rekonstrukcija LC R74-Čavk-Anton , Rekonstrukcija JP Zadružni dom Vuhred - Smolar , , Posodobitev odseka ceste v Mrakov jarek Izvedba JR in parkom. na CPB in Kržišnikovi ul , , , Dobava in polaganje tlakov na CPB, 1. del Rekonstr. CPB od Ul. stare pravde do Bizeljske , Rekonstrukcija CPB med Bizeljsko in Prešernovo Pločnik Globoko - del 1. faze Izvedba pločnika v Brezini: Vinarska-Slopšek , , , , , , Nadomestni most čez Gabernico v Mostecu Modernizacija cest v KS Bizeljsko-cesta Pudvaj , , , , Modernizacija cest v KS Bizeljsko-cesta Lipovec Rekonstrukcija LC št Medvednica-Vrhe , Rekonstr.ceste Sp. Muta-Gumpat 1.faza (2. del) , , , ,7

225 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1565 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Ureditev ceste v delu naselja Ribnica na Pohorju , Rekonstrukcija lokalne ceste Spodnja Jamnica , , , Rekonstr. dela ceste JP 8271 Kanonir-Dol Rekonstrukcija in obnova LC in JP , , , , Rekonstrukcija LC 2232 v naselju Mota Modernizacija LC (Kokolajnščak-Kutinci) , , , , , Ureditev cest Strmca in Studeno-Belsko Obnova JP 122 Gorišnica-Zamušani Rek.ceste Lukovica-Žabnica-V. Gorice, I.faza , , , , , , Preplastitev LC Oblaki-Zagorci(Zagorci 57-Sen Rekonstrukcija LC Grajena-Šauperl-odsek Hruške , , , Ureditev pločnika Zagrebška cesta-suha veja Modernizacija LC Jurovski dol-malna.zg.gastrej , , , , , Sanacija mostu na lc 4465 v Sp.Poljčanah , , ,

226 Stran 1566 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Ureditev ceste Stari trg-pudob , Sanacija ceste Breginj-Logje-Robidišče , Sanacija vozišča na cesti Livek-Avsa Obnova JP Haličev Drevor.-V.Kozjak-Morski jarek , , Vzdrževalna dela na cesti Slap ob Idrijci-Bukovo Vzdrževalna dela na cesti Idrija pri Bači-Ponikve , , Vzdrževalna dela na cesti Markaduc - Klavže Obnova LC odsek Levpa-Koprivišče Rekonstrukcija Slemenske ceste , , Rekonstrukcija LC Korita-Sela na Kras Ureditev Partizanske ul.v Poljačnah, š.c , Obnovitvena dela LC Cirkulane-Dravci Rekonstrukcija JP št Zagaj-Mlinar , , , , Rekonstrukcija LC Sp.Trebče-Črešnjevec , , ,3

227 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1567 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Rekonstr. LZ št v Breznu , Rekonstr. LZ št v Ožboltu , , Modernizacija JP odsek skozi Bezgovico Rekonstr. dela JP 8518 ods. Papeži hiše št , , , , Rekonstrukcija JP Obrat-Verjane:2.faza Obnova JP Dobrina-Dobrinska gorca , , Obnova vozišča LC Podlože- Lokanja vas Obnova kanalizacije, cestišča in JR-Rožna ulica Dokument. za rekonstr. ceste Vanča vas - Boreci , , Rekonstrukcija LC 3331 Bodonci - Pečarovci Ureditev osrednjega dela naselja Veržej , , Prestavitev LC v Svetinjah-II.etapa Ureditev LC in JP v občini Luče , , , , Ureditev športnega parka Lipa ,

228 Stran 1568 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Modernizacija LC V. Brdo-Lažiše-Lešje , Obnova LC 4623 OŠ Sv. Štefan-Brezje , , Ureditev Rakeževe ulice Sanac. LC 289 (Grbin-Grad. Laze-Jablanica) , , , , Asfaltiranje JP na Vidmu (Grad-Kralj) Gradnja opornega zidu na LC R3 642-Preserje , , , , , Gradnja op. zidu na LC R3 642-Preserje (h.š.2) Ureditev LC št Lukovica-Žabnica Delna ureditev okolice Ljubljanskega gradu , , , , , , Dogradnja JR v nas. Sp. in Zg. Jezersko Ureditev lokalnih cest v Orehovici , , , Rekonstrukcija odseka LC39225 I.etapa Gradnja pločnika na LC 2892 Gradiške Laze , , , Ureditev odsekov LC in JP v občini Desternik , ,5

229 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1569 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Rekonstr. ceste JP 7921 Razbore-Mulhe , Prepl. cest v Obč. Semič v l. odsek , Hodnik za pešce na delu drž. ceste R Modern. ceste med Kocljevo ul. in Dom. star. obč , Rekonstrukcija LC št v Skornem Gradnja ulice Nad kanalom-i.faza , , , Gradnja odcepa Mladinske ulice (Dobrovce) Gradnja Ulice Paherjevih-jug Modernizacija JR-odcep Skorba , , , , , , Modernizacija LC Frankolovo-Socka - 2.del Ureditev parkirišč za osebna vozila v Žalcu , , Obnova LC v občini Železniki, III. faza Rekonstr. ceste Sp. Prekar-Velika vas, I. faza , , , Moderniz. GC Obad-Sv. Vid, LC Prevalje-Stenica , ,9

230 Stran 157 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Rekonstrukcija LC št odsek Jerčin , Rekonstrukcija LC št Nezbiše-Škrbnik , , Rekonstrukcija LC št Polje-Sedlarjevo Rekonstrukcija LC št odsek Amon , , , Rekonstrukcija LC št Virštanj-Buče Obnova Grobeljske ceste, I. faza , , Rekonstrukcija LC 4896 Rečica ob Paki-Foršt Ureditev Mlinske ulice II.faza in ul.pot k jelšam Modernizacija JR-odcep Gajec-Gerečja vas , , , , , , , , Pločnik Žeje-Zbilje, cesta RII-413/179, faza II Ureditev pločnikov in ulične razsvetljave-1, faza , Rekonstrukcija LC Noršinci-Lukavci - dokum Obnova LC 4321 v naselju Nedelica , , , , Adaptacija dela JP Falorn-Primož-2. faza , ,8

231 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1571 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Poslovna cona Ozare-prirpavljalna faza , Ureditev hodnikov za pešče , , Rekonstr.LC št ods.Podkrnica-Mošenik Ureditev Savske ceste-most in dod.ured , , , , Rekonstr. JP Mačkov graben-kobilica, II. faza Rekonstr. JP Sovov grič-petečev graben, I. faza , , , , , Sanacija mostu Vrlovc Sanacija občinske ceste nad objektom Žirovnica Javna razsvetljava v vasi Solčava, 1. faza , , , , Ureditev LC 171 Sluga-N.Štifta-Črnevska rida Rekonstrukcija javne poti Ojstrica-Presedle , , , , Rekonstrukcija javne poti Miklavž-Klovno Modernizacija JR-odcep Draženci , , , , Modernizacija cest na območju Stopnik ,

232 Stran 1572 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Modernizacija lokalne ceste št , Rekonstrukcija lokalne ceste št , , Modernizacija javne poti št Preplast.jav.poti 6254Čepinci-Djapini-Vreje , , , , Sanacija in asfaltiranje cest v Občini Lendava Kolesarska steza Lipovci - Dokležovje , , , , Modernizacija LC Gorje - Zakriž Modernizacija LC Reka - Bukovo LC Jelovec-Šega (Kunstek) , , , , , , Protipr. zaščita v poslovno - kmet. coni Dobrovnik Modern. ceste JP 6431 Segovci - domačija Krušec , , , Modernizacija odseka JP 84-5 Lešnica-Strezetina Modernizacija JP in Sodinci , , , Modernizacija JP Pavlovski Vrh II.faza , , ,3

233 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1573 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Nakup zemlj.,pd in rekonstr.križišča Dorc Izg. hodnika za pešce z JR v nas. Sv.Tomaž-I.faza , Izgradnja hodnika za pešce Grabe-Obrež I.faza Modernizacija JP Gočova-Gočovski Vrh , , Rekonstrukcija LC in JP Rekonstr.JP Hotemež-Brunška gora-mavrič-rudna vas , , , Rekonstrukcija JP Zajec-Martinčič-Veterni vrh Izgradnja mostičkov preko Sušice in ureditev ceste Ureditev lokalne ceste Dombrava-Vogrsko , , , , , Obvozna cesta Stari trg - 1. Faza Parkirišča mestno jedro Brežice-1. in 2. faza , , , Koles. steze, pločniki JP Grabče-Zabrezno,1.faza Obnova vozišča LC 4421 Gladomes - Podgrad , , , , , , Obnova vozišča LC Veliko Tinje - Planina , , Obnova in moderniz. cest - povezava AC A , , , ,

234 Stran 1574 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP e-gji: Reg. kataster gospodarske javne infrastr Katastri gospod. javne infrastr. - Koroška Obnova LC Belo - Stranje - Pristava Rekonstrukcija LC in gradnja pločnikov , , , Rekonstrukcija LC 1815 Kozje-Vetrnik-Gorjane Rekonstrukcija lokalne ceste Vanča vas - Tišina Rekonstrukcija LC-turistične tematske poti , , Rekonstrukcija občinskih LC faza II-LC Izgradnja LC obvoznica-center , , , Rekonstr. LC Jagnjenica-Svibno-Sela Celovita prenova glavnega trga v Ljutomeru , , Ureditev LC Hruševje Prestranek odsek Koče Rekonstrukcija LC št Ožbalt - Kapla Rek. povez. ceste med conama C-1-R in Šent.-jug , VTC 1: Ločnec-Brezje; Dramlje-Slat.; Don. gora , , ,

235 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1575 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Urejanje Zgornjega trga v mestu Šentjur 1. faza Rekonstrukcija LC 341 Bukovžlak - Proseniško , Obnova LC na turističnem območju Kot Rekonstrukcija ceste Spuhlja-Zabovci , , , Rekonstrukcija LC 455 G. Dolič - Kozjak Cesta Kamnica - Spodnja Kungota , , , Rekon. ceste Kopališče Obrt. ind. cona Neža , Obnova LC na tur.obm.šentanel v občini Prevalje Obnova LC Razpotje-Mlinarsko-Najevska lipa , Ured. KP v naseljih Studenice-Novake-Globoko Rekonstr. LC 1221 Hrastnik-Radeče Rekonstr.LC M.Toplice-Fokovci (1.faza) , , , , Rekonstr. LC Tešanovci - Mlajtinci Rekon. lok. cest - faza I. - LC 3517 in , LC do Centra za ravnanje z odpadki v Stari Gori , , , Trško jedro Mozirje ,

236 Stran 1576 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Ureditev trga v Sodražici , Rekonstrukcija občinske LC Lovrenc na Poh - Lehen , , Modernizacija LC Zg. Porčič - Zg. Ročica Rekonstr. LC 214 Vrhovlje - Sabotinski vrh Strok podlage urejanja javnega prometa v regiji , , , , , , Strok. podlage za pripravo reg. prost. načrta Ceste povodja reke Soče , , , , , Rekonstrukcija LC 2137 Jevnica-Kresniške P , Ureditev mobilnosti do Zdravilnega gaja Tunjice Ureditev centra mesta Šempeter pri Gorici , , , , , , Vzpostavitev katastra komunalne infrastrukture Rekonstrukcija c. Javorje-Loka pri Žusmu Rekonstrukcija LC 3567 Keros-Brezovec , , , , , , Rekonstrukcija LC Podplat-Kostrivnica Rekonstrukcija LC352,ods.Zg.-Sp.Čačič , , , , , Rekonstrukcija LC Kunšperk-Orešje , , , , ,

237 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1577 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP LC Goriška vas - Klenovik - V. Poljane - Zbure , Obnova LC Srednja Bistrica - Gornja Bistrica , , Rekonstrukcija ceste svobode v Radovljici Obnova ulic mestnega jedra-1.faza Rekonstrukcija in izgradnja Gasilske ceste , , , , Severno - zahodna obvoznica Slovenj Gradec , , Rekonstrukcija LC med turističnimi ponudniki , , , 143 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva , Spodbujanje turizma v turističnih območjih in območjih s posebnimi varstvenimi režimi Turistična infrastruktura Ptujske Gore Geogr. in tur. označbe na območju Nature Turist.območje Šmartinsko jez.temat.poti premost , , , , , , , Prenova objekta kult. dediš.v Črnomlju-2 faza Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi , , Revitalizacija zgodovinskega središča Šoštanj Notranjski regijski park Kulturni center Semič , , , , Svet Kolpe , ,1

238 Stran 1578 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP VTC: Imeno - Virštanj - Verače Kolesarska povezava somestja Idrija - Sp. Idrija , Rekonstrukcija dvorca Coronini v Šempetru "Stergulčeva hiša" Bovec Trkamo na vrata dediščine , , , , , , Rekon. in sprem.namebnosti Petrovčeve domačije Graščina Radovljica , , , , , Turistična infrastruktura "Solčavsko" , , Urejanje kolesarskih stez in poti za pešce Prenova vile Mayer in vrta , , , , Bioregija-regija naravne pestrosti , , , 163 Komunalna dejavnost , Sofinanciranje lokalne komunalne infrastrukture , Gradnja kanalizacije Predstruge 1. del, 2. etapa Rekonstrukcija vodohrama Potesna Menjava vodovod. ods. Špar-mestno kopališče , , , Menjava vodovod. odseka Rimska cesta-1.del Vodovodni sistem Sv. Ana-Lokavec II.in III.faza , , , , ,4

239 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1579 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Javna razs. in vodovod ob obvoz. Črnomelj - I.fa Izgradnja vodovoda Livold - Štalcerji - III. faza Izgradnja vodovoda Laze - III. faza Obnova vodovoda in izgradnja vodohrana Oskrt , Izgradnja meteornega kanala iz LN Preloge Izgr. vodovoda Križi - Reber (cevovod in vodohr.) , , , Vodohran Pivka-IC Naklo obnova vod., II.faza Rekonstrukcija in dograditev FK v Knapovški ul Rekonstrukcija FK v Senčni vasi , , , , Ureditev infrastr. omrežja naselja Novi dom Obnova vodov. sistema v Ribnici na Pohorju , , Rekonstrukcija vodovoda Brezno-Podvelka Izgradnja komunalne infrastrukture v Ajdovščini Kanalizacija Dornava in Mezgovo,2.faza, veja

240 Stran 158 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Kanalizacija Markovci in Zabovci,III.etapa,1.faze , Rekonstrukcija komunalne infrastrukture v Ljutom , , Izgradnja vodovoda Smolinci-ŽupetinciII.faza,1.dl Posodobitev vodovodnega sistema Babno Polje , , , Vodovod in kanalizacija v Vipavi Vodovod za naselje Brestovica pri Povirju , Vodovod Obrov-Golac 3.faza Javna razsvetljava Komen Rekonstrukcija Cankarjeve ulice , , , , , , Rekonstrukcija vod. v Kostanjevici na Krasu Sprememba kanalizacije Zalog , Obnova in rekonstr. vodovod. omr. Šmarj. Toplice Obnova vod. omrežja Partizanska ul.-šenčur , Povezovalni kanal Ribčev laz-bohinjska Bistrica , , ,1

241 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1581 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Povezovalni kanal zgornja Bohinjska dolina , Idejni projekt CČN Log, geomehanska raziskava , , Projekti za kanalizacijo nizka cona Stara Fužina Povezovalni kanal Boh.Bistrica-Log (IP,PGD,PZI) , , Projekti PGD,PZI vodovod Log-Nomenj Izgradnja ter rekonstr. vodovoda Žirovše , Izgradnja sanitarne in meteorne kanal. v nas. Ig Gradnja kanalizacije Podlehnik I.etapa,kanal Zamenjava vod.cevi v Selnici ob Dravi , , Izgr. jav. razsv. v nas. Trdkova in Matjaševci Gradnja primar. kanal. zbiralnika Rudnik-Lavrica , , Kanalizacija naselja Stob v Domžalah Rekonst. - izgradnja odvoda meteor. vode iz T , Obnova vodovoda Selo-Mlino, II. faza , , ,7

242 Stran 1582 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Kanal., toplovod Preddvor, Hrib - II. faza , Gradnja vodovoda Kalobje , , Obnova mag.vodovoda MB-Zg.Duplek Izgradnja vodovoda Dol - Čepovan , , , , Izgradnja vodovoda v naselju Ozeljan Izgradnja komunalne infrastrukture Tičnica , , , , Sanitarna kanalizacija Jele Izgradnja vodovoda Podvrh IC Trata - prestavitev primarnega vodovoda , , Kanalizacija in ČN Filovci-dokumentacija Kanalizacija v Ključarovcih-dokumentacija , Vodovod Kocina Rekonstrucija vodovoda Lampreče-Center , , , Ureditev Savske ceste-vodov. in navez , , , ,2

243 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1583 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Komunalna infrastr. - Drožanjska,Sevnica Zadrževalni bazen Verd Kanalizacija Lackove ceste, I.faza Izgradnja dela kanalizacije Kozje , Vodovod Markovci Kanalizacija Zajčji Vrh in Sela pri Zajčjem Vrhu , Kanal. omrežje za naselje Sebeborci-sekundar Izgradnja vodovoda Hrastovec Kanalizacija in ČN v Veliki Polani - dokumentacija , , , , Ureditev trga Ivana Roba - odsek A5 do A Vodovod Bloška Planota (vrtina Škufče-v. Gradiško) , , , Kanalizacija in ČN Razkrižje-kanal K Vodovod Ambrož-Škrjančevo-Stiška vas, II. faza , , , , , Komunalna ureditev Murski Črnci - I. faza - 1. del ,

244 Stran 1584 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Komunalna ureditev Murski Črnci - I. faza - 2.del Komunalna ureditev območja šole Obnova povezovalnega vodovoda Poljšica Obnova vodovoda Zg.Gorje-Fortuna-vaško jedro , , , , Obnova vodovoda pod cerkvijo-vaško jedro Kabelska kanalizacija Črna v dolžini 8m , , , , Dograditev kanaliz. sistema - pripravljalna faza Omrežje sekundarne kanalizacije Vodohran Škalce z razvodnim omrežjem , , , , , , Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod Fekalna kanalizacija Zavrč Ureditev vodovodov v občini Sevnica , , , , Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja Kanalizacija in ureditev cest Miklavž na Dr. polju Sanacija in gradnja vodovodne infrastrukture , , , Izgradnja vodovodnega omrežja v naselju Vadarci , , ,

245 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1585 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Izgr. kanal. in obn. infrastr. - naselje Drnovo , Vodovod Koglo , , Umetno bogatenje podtalnice II. zaključna faza kanalizacija in čistilna naprava Deskle , , , , Kanalizacija in vodovod-sp.duplje Sekundarna kanalizacija Markovci in Zabovci Kanalizacija in vodovod naselja Tabor , , , , , , Kanalizacija in čistilna naprava Gradac , , Vodovod. In kanaliz. Komen-III. In IV f Kanalizacija Ograde Sežana , , Kanalizacija v Občini Preddvor , , Kanalizacija Hrpelje sever Vodovod in kanalizacija Srpenica , , , , Kanalizacija Divača I. faza , , Rekonstr. posamezn.odsekov vodovod.omrežja Vrhnika KO občine Žirovnica-kanalizacija Rodine , , , , , , , ,4

246 Stran 1586 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Izgradnja kom.infr.v delu naselja Hrib-jug , Ureditev I.faze vodovoda Visoki kras , , , Odvajanje in čiščenje odplak-naselje Dragatuš Čistilna naprava Griblje , , , , , Kanalizacijski sistem Veliki Gaber Vodovod Liberga-Preska nad Kostrevnico-Ježni vrh Vodooskrba območja Sinji Vrh , , , , , , Fekalna kanalizacija in ČN Stari trg ob Kolpi Izgrad.kanali.odp.voda za del naselja Pivola Obnova tranzitnega vodovoda Selnica-Jelovec , , , , , , Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna , , Izgradnja kanal. odpad. voda-odsek Prevoje-Vrba , , , 166 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) , Nakup in komunalno opremljanje stavbnih zemljišč , Komun. oprema stav. zemljišč ZN Center Dobrna Nakup zemljišč v industrijski coni "Dolenja vas" , , , Gradnja gospodar. javne infrastrukture "Cviblje" ,

247 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1587 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Nakup zemljišča za gradnjo CČN Litija PC Ravne-III. faza-pid PC Ravne-II. faza-pid Obr. cona Breg - cesta in komunal. infr.- l , , , Ureditev stanovanjske cone S Nakup zemljišč in komunalna infrastr.- cona SOC , Izgradnja OC Odranci-izgradnja in sanacija cest Gradnja krožišča Ivančna Gorica, I. faza Izgradnja čistilne naprave Muljava, I. faza , , , , , Komun. oprem. zemljišč na obm. 14/a Novi center Obrtno poslovna cona Grad - 2. faza , , , , , Projek. dokument. za komunal. infrastr. v R3/S Nakup zemljišč za parkirišče in dovozno cesto , , , , Nakup zemlj. za posl. obrtno cono Jama pri Dvoru ,

248 Stran 1588 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Komun. ureditev ind. posl. cone Brezina , IPC Loke - komunalna ureditev II. faze , , Obrtna cona Videm Izgr. jav. komun. infrastr. v posl. coni Krmelj , , , PC rudarski dom - razv. tehnol. središče Rondo Mrežni podj. inkubator Obsotelje in Kozjansko Mrežni inkubator v Zasavju , , , , , Industrijsko obrtna cona Prihova Komunalno opremljanje POC Cerkvenjak , , , Razvoj gospodarstva - podjetniški inkubator , Revitalizacija območja FIPROM Poslovno obrna cona Škofljica-II. faza , , , Komunalna oprema V1, V2, V3 v Vipavi Poslovna cona Gojače - komunalna infrastruktura Komunalna ureditev cone P3-suhi zadrževalnik , , , , , , , Komunalna ureditev obrtno-industrijske cone Selo ,

249 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1589 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Komunalno opremljanje gospodarske cone P1 Žiri , Gospodarska cona Dobje , , Industrijska cona Trata - 1. faza Nova poslovno-industrijska cona Lenart - NPIC , , , , , 24 Izvajanje programov socialnega varstva Sofinanciranje lokalne socialne infrastrukture Dom starejših občanov Loški Potok Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ,, 184 Podpora posebnim skupinam ,, Podpora Slovencem v zamejstvu in tujini ,, Donacije-Pomoč Slovencem ,, 1611 Ministrstvo za finance ,6 85,2 22 Urejanje na področju fiskalne politike ,2 7, Urejanje na področju fiskalne politike ,7 73, Priprava državnega proračuna Informatizacija EZS in UJP Sodelovanje v programu Fiscalis Posodobitev opreme na MF Vzdrževanje in obnova prostorov MF Strateški razvoj informacijskega sistema MF Vzdrževanje in nadgradnja IKT opreme Posodabljanje poslovanja z uvajanjem IP Informatizacija UPPD Informatizacija UNPIS MFERAC Enotni računovodski sistem ,2 73, ,5 66, ,1 38, ,9 58, ,2 316, ,6 36, ,5 82, ,5 42,5 5.75,, ,, ,2 84, Fiskalni sistem ,2 36, Investicije EZS in GKZ ,2 36,6 32 Mednarodno sodelovanje in udeležba ,, Sodelovanje z mednarodnimi institucijami ,, Izobraževanje računovodij v javnem sektorju Izobraževanje računovodij v j. s faza ,, --

250 Stran 159 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 33 Mednarodna pomoč ,2 119, Mednarodna razvojna in humanitarna pomoč ,2 119, Izobraževanje notranjih revizorjev JS ,2 119,2 34 Predsedovanje EU , Predsedovanje EU , Rekonstrukcija ceste Dežman-Lakner in obnova ceste Kokrica-Br , ,6 142 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti , 1, Programi povečevanja konkurenčnosti , 1, Program izravnave obresti , 1, 212 Pokojnine ,4 76, Obveznosti države do SOP ,4 76, Obveznosti države do SOP ,4 76, Davčna uprava RS ,3 1, 24 Davčna in carinska administracija ,3 1, Davčna administracija ,3 1, Obnova voznega parka DURS Investicijsko vzdrževanje - obnove objektov Investicije v osnovna sredstva - obnova opreme Manjše investicije Fin. najem - GU, Zeleni trikotnik Fin. najem - DU Hrastnik, Log Fin. najem - DU Murska Sobota, Slomškova Fin. najem - DU Murska Sobota II Fin. najem - DU Murska Sobota, Lendava Fin. najem - DU Novo mesto, Kočevarjeva Fin. najem DU Celje - posl.prostori Fin. najem DU Celje - oprema Nakup opreme za DU Kranj Arhivi DURS NIR - Načrtovanje in razvoj DIS VID - Vzdrževanje in dopolnjevanje podsistemov DIS OPU - Operativa in podpora uporabnikom ROISP - Računalniška oprema in sistemska podpora Izgradnja UC Logatec Oprema za blagajne Odkup poslovnih prostorov za davčne urade v LJ ,5 1, , 1, ,4 1, ,8 99, ,5 1, ,7 1, ,5 1, ,9 1, ,4 1, , 99, ,8 1, ,5 1, , 1, ,9 1, , 1, ,8 1, ,1 99, ,7 1, , 1, , 1, ,2 1,

251 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1591 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 1613 Carinska uprava RS ,6 75,6 24 Davčna in carinska administracija ,2 94, Carinska administracija ,2 94, Finančni najem stavbe Zeleni trikotnik Posodobitev carinskega informacijskega sistema Povezljivost z informacijskimi sistemi EU Posodobitev informatizacije CURS Informacijska podpora splošnim funkcijam CURS Informacijska podpora finančnim funkcijam CURS Posodobitev voznega parka CURS Posodobitev opreme CURS Investicijsko vzdrževanje objektov CURS Adaptacija, sanacija in obnova objektov CURS Dopolnjevanje in vzdrževanje SICIS Investicijsko vzdrževanje objekotv CURS Razvoj nacionalne trošarinske aplikacije EMCS ,9 1, ,7 258, ,2 62, ,7 89, ,9 7, ,1 59, ,7 72, , 112, ,1 416, ,3 273, ,1 66, ,7 19, , 32 Mednarodno sodelovanje in udeležba ,8 111, Sodelovanje z mednarodnimi institucijami ,8 111, Sodelovanje v programu CUSTOMS ,8 111,8 84 Vzpostavitev južne meje ,8 19, Vzpostavitev južne meje ,8 19, Oprema na zunanji meji EU Nakup opreme za prepoznavo registrskih tablic Nakup opreme na zunanji meji EU ,7 11, ,8 27, ,, 1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja ,1 99,1 144 Urejanje in nadzor na področju bančništva in zavarovalništva ,1 99, Urejanje in nadzor na področju preprečevanja pranja denarja ,1 99, Manjše investicije in vzdrževanje na UPPD ,1 99, Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo , 93, 145 Urejanje in nadzor iger na srečo , 93, Urejanje in nadzor iger na srečo , 93, Nakup pisarniškega pohištva , 93, 1618 Uprava RS za javna plačila , 1, 22 Urejanje na področju fiskalne politike , 1, Fiskalni sistem , 1, Investicije manjših vrednosti na UJP ,2 1,

252 Stran 1592 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Informatizacija v UJP ,8 1, 1619 Urad RS za nadzor proračuna ,8 67,9 23 Fiskalni nadzor ,8 67, Dejavnost proračunskega nadzora ,8 67, Nadaljnja krepitev notranjega nadzora javnih fi Manjše investicije na UNP ,3 64, ,1 95, Ministrstvo za notranje zadeve ,5 77,7 81 Notranje zadeve ,5 77, Urejanje notranjih zadev ,4 84, Redna obnova voznega parka Zamenjava, dopolnitev in vzdrževanje ( Inšpektorat RS za notranje zadeve) ( Ministrstvo za javno upravo) Integracijska hiša Ljubljana Programi nepridobitnih organizacij TF-IDC in twin. za nadzor orožja in eksploziva Manjše donacije Centralne evidence Integracijska hiša Maribor Prosilci za azil Prosilci za azil Integracija tujcev Poslovna stavba MNZ in GPU Azilni dom ,2 59, ,5 57, , , 1, ,7 144, ,1 38, ,6 1, ,6 18, ,3 79, , ,1 126, ,8 92, ,, Upravljanje z državnim premoženjem , 18, Državno premoženje - zamenjava in dopolnitev , 18, Policija ,8 99,8 81 Notranje zadeve ,8 33, Upravljanje z državnim premoženjem ,8 33, Službena stanovanja in samske sobe ,8 33,7 82 Policijska in kriminalistična dejavnost ,4 82, Prometna varnost ,1 82, EP SPV - donacije Sredstva za nadzor prometa ,, ,1 11, Notranja varnost ,3 8, PU Ljubljana - PP Moste ,7 1,

253 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1593 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP PU MS - PP MS ,1 ( Ministrstvo za notranje zadeve) Objekt na Jožeta Jame 8, Ljubljana , , ,3 183, ( Ministrstvo za notranje zadeve) "Gotenica - vadbeni center Policije" ( Ministrstvo za notranje zadeve) PU NG - PP Ajdovščina ,3 229, , ,7 22, ,, , ,5 1,7 ( Ministrstvo za notranje zadeve) PU PO - upravna stavba PA OŠSP IN PU LJ PP VSP ,5 19, , ,5 5, ,1 98,6 ( Ministrstvo za notranje zadeve) CFP - objekt Vodovodna ( Ministrstvo za notranje zadeve) Antenski stolpi Transition facility - policijske mirovne operacije Policijske uprave - ureditev prostorov za pridr Počitniški dom Bohinj Oprema poslovnih prostorov Tehnična sredstva za varovanje oseb in objektov Oprema za zaščito podatkov Telekomunkacijska oprema Računalniška in programska oprema Nakup zgradb in prostorov Inv. vzdrževalna dela na objektih in opremi GPU ,1 15, , 16.22,, 7.51,, , ,5 66, ,5 1, ,, ,, ,7 87, ,2 1, ,7 1, ,2 77, ,1 55, ,4 98, ,4 74,6 ( Ministrstvo za notranje zadeve) Urejanje lastniških razmerij in nakup zemljišč Dokumentacija za manjše investicije ( Ministrstvo za notranje zadeve) Oprema obratov prehrane Oborožitev Posebna tehnična sredstva in pripomočki Obnova voznega parka policije ( Ministrstvo za notranje zadeve) , 99, , , 1, ,9 123, , 253, , ,9 221, ,6 1, ,1 161, ,3 82, ,3 9, ,8

254 Stran 1594 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Oprema za zdravstveno varstvo ,4 98, Kriminalistična dejavnost ,3 99, Krim dejavnost - pos. tehn.sredstva in pripomočki Oprema za zaščito ogroženih delavcev prič Oprema za krimtehnične laboratorije ,3 1, ,4 98, ,2 99,5 84 Vzpostavitev južne meje , 17, Vzpostavitev južne meje , 17, Oprema za južno mejo - Schengen PU Koper - PP Kozina PU NM - PP Metlika ,8 157, ,8 118,2 ( Ministrstvo za javno upravo) PU PO - PP Ilirska Bistrica Policijska oprema za nadzor državne meje PU CE - PP Rogaška Slatina PU KK - PP Brežice , , 17, ,7 99, ,8 121, ,4 134,3 ( Ministrstvo za javno upravo) PU LJ - PP Kočevje PU Maribor - PP Podlehnik , ,5 98, , 15,5 ( Ministrstvo za javno upravo) PU MB - PP Gorišnica ( Ministrstvo za javno upravo) PU MB - PP VSPK Maribor PU MS - PP Lendava PU MS- PP Ljutomer PU KP - PP Piran ( Ministrstvo za javno upravo) PU KP - PP Koper - VDM PU MB - PP Rače PU MB - PP Ormož ,5 93, , ,3 116, , ,7 155, ,5 11, ,6 164, ,2 135, ,7 131, ,9 91, ,3 1, ,7 131,7 ( Ministrstvo za javno upravo) PU CE - PP Šmarje pri Jelšah PU NM - PP Črnomelj - VDM in EVSP PU Postojna - PP Cerknica PU NM - PO Šentjernej , ,5 19, ,9 9, ,4 12, ,,

255 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1595 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP PU Krško - PP Krško PU PO - PP Ilirska Bistrica - VDM PU MS - EVSP Petanjci PU KP - PPOP Koper PU CE - EVSP OSTROŽNO PU Kranj - PLP Brnik UUP SENDM (J. Jame 8) Schengenski izvedbeni načrt - izravnalni ukrepi EP Sklad za zunanjo mejo - LP ,5 159, , 113, ,2 227, ,9 118, ,5 116, ,1 82, ,3 169, ,8 1,, 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve ,5 95,4 31 Zunanje zadeve in konzularne storitve ,3 1, Delovanje diplomatsko konzularnih predstavništev ,3 1, Investicije v DKP Zamenjava državnega premoženja Nakup prostorov za Stalno predst RS pri EU v B Investicije v DKP ,9 97, ,1 415, ,7 95,6 84 Vzpostavitev južne meje ,8 94, Vzpostavitev južne meje ,8 94, Vzpostavitev Evropskega vizumskega informacijsk ,8 94,9 24 Izvajanje programov socialnega varstva ,, Odškodnine žrtvam zalivske vojne ,, Odškodninski zahtevki - Irak ,, 1911 Ministrstvo za obrambo , 98,4 52 Znanstveno - raziskovalna dejavnost ,6 12, Znanstveno-raziskovalna dejavnost na obrambnem področju ,6 12, Ciljni raziskovalni program MIR Ciljni raziskovalni program MIR Protipožarni videonadzorni sistem Krasa EP CRP MIR Ciljni raziskovalni program - CRP MIR ,7 1, ,6 13, ,, ,9 54 Tehnološki razvoj ,6 96, Tehnološki razvoj na obrambnem področju ,6 96, Zmogljivost odzivanja na računalniške incidente Uporaba XML pri delu s podatki Hitro sestavljivi mobilni bivalni sklop Inženirski kompleti -INZEKPL Bojevanje v mrežnih pogojih ,8 1, ,1 68, , 1, ,, --

256 Stran 1596 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Razširitev pilotskega sistema TETRA Razvoj merilne tehnike za nadzor kontaminacij Razvoj železne plinsko-požarne hiše Nadgradnja vozila za dekontaminacijo D karta morskega dna RS Postopki načrtovanja informacijskih sistemov SV Mobilni kemijski laboratorij Mobilni biološki laboratorij Preizkušanje gorivnih celic Senzorski sistemi za brezpilotna letala Namenska elektronska oprema Simulator letenja Metodologija hitrega razvoja aplikacij Optimizacija replikacij v taktičnem okolju Ekonomski model za odločanje Študija vertikalne povezljivosti načrtov ZiR Razvoj radiorelejne naprave Razvoj mobilnega hranilnika za vodik Razvoj plastičnega manevrskega streliva Vplivi delovanja ostankov kemičnih agensov Tkivno inženirski nadomestek kosti Podpora pri odločanju z vidika prehodnosti Študija sistema za dostop do podatkov ZiR Digitalna knjižnica za izobraževanje v MO Detektor za nedestruktivno detekcijo min Daljinska detekcija KB agensov Izvedljivost mobilnega kemijskega laboratorija Zdravljenje poškodb z lasersko svetlobo Precizni IR senzorski sistem Sistem zagotavljanja meteoroloških informacij Mikroizvidniški sistem Komunikacijsko informacijski sistem bojevnika EP Raziskave in razvoj za potrebe pomorstva Integracija mreže senzorjev D geografsko informacijski sistem ZiR Sistem komunikacij za radiološko izvidovanje Razvoj usposabljanja gasilcev Protipožarni informacijski sistem SŽ Zaščitno veterinarsko delovanje v RS ,5 1, ,7 1, ,4 1, ,5 97, , 1, ,7 92, ,2 93, ,, ,6 1, , 1, , 1, , 1, ,3 8, , 1, , 1, ,9 99, , 1, , 1, ,2 78, ,7 99, ,8 16, , 1, , 1, , 1, , 1, ,7 98, , 1, ,9 99, ,7 1, ,3 1, -- --

257 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1597 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Prenova sistema GIS UJME Sistem za dostop do podatkov ZiR Informacijski sistem kriznega upravljanja Razvoj komunikacijsko informacijskega sistema MO Nadgradnja navigacije helikopterjev Mobilni sistem za dekontaminacijo ljudi Mobilni sistem za dekontaminacijo živali Večje vozilo za gašenje in dekontaminacijo Simulacije učinkov inženirskega delovanja Biološki tiksini v površinskih vodah Digitalna knjižnica MORS Bojna vadišča enot SV Razvoj taktičnega fleksibilnega multipleksa Taktični optični linijski multipleks Model izračuna uporabe vozil Varnostne cone strelišč SV Vertikalna povezljivost načrtov ZiR Razvoj aplikacij za protipožarno oceno Izdelava podatkovnih modelov ZiR Razvoj učnih protipožarnih sredstev EP TP MIR Velika večnamenska cisterna Protipožarni nadzor v naravi Energetski agregati na osnovi gorivnih celic Razvoj elektromagnetnih in akustičnih senzorjev Razvoj majhnih brezpilotnih letal in sistemov Raziskave in razvoj za potrebe pomorstva Razvoj diag. labor. in študija normativov v SV Tehnološki program - TP MIR ,, , , , , ,2 71 Splošne in skupne funkcije ,8 97, Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe ,3 95, Obnova avtoparka MO Projekt nacionalnega centra za krizno upravljanje Oprema poslovnih prostorov MO Obnova Centra za obrambmo usposabljanje Poljče Telekomunikacijski objekti Şpecialna operativna tehnika in vozila Obnova biroteh., avdiovizu. in ostale opreme ,5 93, ,2 15, ,7 59, ,7 159, ,, ,4 99, ,6 115,8

258 Stran 1598 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Adaptacije in inv. vzdr.objektov upravnega dela MO Delovanja informacijsko komunikacijskega sistema Oprema za skladišče Šentvid-lj ,3 62, ,5 11, ,2 93, Upravljanje z državnim premoženjem ,9 99, Obnova in adaptacije objektov MO Inv.vzdr. stanovanj in poslovnih prostorov MO Prodaja in nakup oborožitve in streliva ,9 13, ,3 59,3 5.,, 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje ,1 11,2 71 Splošne in skupne funkcije ,3 9, Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja ,3 9, Računalništvo in telekomunikacije Regijski centri za obveščanje in izpostave ,2 9, ,8 18,5 73 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ,5 13, Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih ,1 141, Opremljanje enot CZ Državne rezerve Operativno delovanje URSZR ,3 16, ,4 235, ,5 11, Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ,3 94, Vadbeni predor IG Objekti URSZR Sofinanciranje zaščite in reševanja ,1 5, ,1 58, ,3 16, Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ,2 1, Požarni sklad ,2 1, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ,7 88,8 73 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ,7 88, Nadzor delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ,7 88, Oprema IRSVNN ,7 88, Generalštab Slovenske vojske ,9 86,9 72 Vojaška obramba in nacionalna varnost ,9 86, Zagotavljanje kadrovske pripravljenosti ,9 8, Opremljanje pripadnikov SV z uniformo ,9 8, Operativno delovanje in vzdrževanje pripravljenosti ,7 78, Strelivo in MES za potrebe SV Opremljanje enot SV Investicijsko vzdrževanje MTS , 11, ,8 75, , 4,2

259 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1599 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Zagotavljanje oborožitvenih in infrastrukturnih zmogljivosti , 94, Objekti SV Opremljanje SV z glavno opremo Gradnje in infrastruktura ,7 92, ,3 96, Inšpektorat RS za obrambo ,7 9,7 71 Splošne in skupne funkcije ,7 9, Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe ,7 9, Oprema IRSO ,7 9,7 211 Ministrstvo za pravosodje ,9 25 Privatizacija in nadzor ,8 59, Denacionalizacija ,8 59, Spremljanje reševanja denac. zahtevkov ,8 59,8 91 Koordinacija pravosodja in splošne administrativne zadeve , Urejanje področja pravosodja ,6 12, Centralna kazenska evidenca Počitniške kapacitete MP Nakup vozil za potrebe MP INV. IN INV. VZDRŽ. ZA POTREBE MP v letu Informatizacija MP v letu ,1 1, ,2 53, ,8 1, ,8 47, ,4 29, Splošne storitve za pravosodne organe , Trajne naloge Nakup avtomobilov za PO Teh. posodobitev PO - pisarniška oprema Tehn. posodobitev PO-informatizacija Sodišče LJ - sanacija fasade in strehe Nova sodna stavba v Ljubljani Nakup prostorov za VS, OS in VDT v Kopru Nakup avtomobilov za PO Nova sodna stavba v Ljubljani Nakup stavbe v Gornji Radgoni Nakup solastninskega deleža Občine Grosuplje Nakup nepremičnine v Lendavi Nakup prostorov za ODT v Slovenj Gradcu Nakup zemljišča ob sodni stavbi v Kranju Nakup poslovnega objekta v Novi Gorici Nakup poslovnih prostorov v Celju Nakup zemljišča v Murski Soboti , 57, ,7 1, ,7 1, , 82, , ,, , ,

260 Stran 16 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Nakup poslovne stavbe za ODT Krško Nakup poslovnih prostorov v Piranu Nakup prostorov na Dunajski 56 v Ljubljani Nakup prostorov na Šubičevi 2 v Ljubljani Nakup prostorov na Mestnem trgu 1 v Tolminu Nakup prostorov na Slomškovi 19 v Murski Soboti Nakup prostorov na Trg OF 13 v Ljubljani Nakup prostorov na Vrhniki Strokovno izpopolnjevanje v pravosodju EP Izobraževanje PO Program usklajevanja pravosodja s pravom EU ,6 74, Center za izobraževanje v pravosodju-cip EP E-PRAVOSODJE , 87,9 4.,, 22 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij ,5 9,7 94 Uprava in delovanje zaporov ,5 9, Delovanje uprave za izvrševanje kazenskih sankcij ,5 9, Prenova in dozidava objektov ZPKZ Dob - zaprti del Nakup opreme za varovanje Nakup avtomobilov, sredstev, opreme Investicijsko vzdrževanje in obnove Nakup računalniške opreme in programov Investicije v obrat družbene prehrane Investicije v počitniške enote Izobraževanje zaprtih oseb Vzdrževanje ITK opreme ,9 98, , 98, , 99, ,5 97, ,4 1, ,, ,4 43, ,2 36, ,, 2111 Ministrstvo za gospodarstvo ,2 67,3 34 Predsedovanje EU ,2 395, Predsedovanje EU ,2 395, Nakup osnovnih sredstev za namen priprave na pr ,2 395,2 54 Tehnološki razvoj ,7 167, Programi pospeševanja tehnološkega razvoja gospodarstva ,7 167, KGH-STRUK. SKLADI IRSPIN-STRUK.SKLADI ,5 247, , 1, , ,, ,,

261 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 161 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP EP EP11 EPD Ukrep ( Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) EP EP14 Gospodarska infrastruktura in javne storitve ( Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) ( Ministrstvo za šolstvo in šport) ( Ministrstvo za kulturo) Tehnološka agencija - nakup opreme TECES tehnološki center ,, 528.8,, 292,, ---, , ,4 99, ,5 316, ACS avtomobilski grozd INEA avtomatizacija procesov TP Ljubljana ,9 88, , ,1 329, ,3 91, , , 114, ,2 139, ,9 1, ,6 1, Tehnopolis - TP Celje Obnova PTP , 1, ,6 1, ,3 799, ,7 1, , ,1 316, EP Razvoj gospodarstva ( Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) EP Strokovnjaki in raziskovalci ,5 1, , ,, ( Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) Razvoj visokot.izd. iz kompozitivnih materialov Visoko produktivni montažni procesi ,, ,, , , SEI-Service Enabling Infrastructure , , ,

262 Stran 162 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Inov. center za vžigne sisteme dizel. motorjev , Razvoj tridimenzionalnih tekstilnih izdelkov , , Povečanje konkurenčne sposobnosti izdelkov MTX - Inovativno vlakno prihodnosti , , , , Tehnologija za odstr. plavja in usedlin Ener.m. v vozilu na pogon z diesel motorjem , , , Tehnološki inovacijski center LENS , , Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin , Urejanje področja pridobivanja in distribucije energetskih surovin , Modernizacija električnega omrežja Izgradnja HE na Spodnji Savi , , , Izgradnja TEŠ blok , , Izgradnja ČHE Kozjak , , , 122 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije Intervencije in programi na področju proizvodnje in distribucije električne energije Priprava dela in študija HE - spodnja Sava ,, ,, ,, 125 Urejanje in nadzor na področju rudarstva (vključuje tudi premogovništvo) ,5 97, Oblikovanje strategije na področju rudarstva ,8 95, Sanacija Nafte Lendava ,8 95, ,6 95, , 1,

263 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 163 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Programi zapiranja premogovnikov ,2 97, Programi zapiranja premogovnikov Program postopnega zapiranja RTH , 1, , 96, Programi zapiranja rudnikov , 1, Programi zapiranja rudnikov , 1, 136 Telekomunikacije in pošta ,2 83, Programi elektronskih komunikacij in pošte ,2 83, Sistem regulacije cen v poštnem sektorju Zaključevanje klicev v mobilna omrežja E-vas projekt , , , ,9 92,2 141 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov ,3 64, Urejanje na področju gospodarstva ,1 63, Nakup in posodobitev osnovnih sredstev HACCP - Mesnice in ribarnice Sledljivost trgovskega blaga Prenova poslovnih procesov ,1 75, ,5 75, ,1 65,1 25.,, Mednarodno sodelovanje in udeležba ,8 13, Nakup in posodobitev osnovnih sredstev Vzpostavitev podatkovnih zbirk Postavitev elektronskega komuniciranja s sloven ,9 1, 8.346,, 8.346,, Nacionalni meroslovni sistem , 1, Slovenski inštitut za standardizacijo Slovenska akreditacija , 1, , 1, 142 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ,6 91, Programi povečevanja konkurenčnosti ,9 94, Ekonomska in socialna kohezija - sofinanciranje Tehnološki parki in inkubatorji ,9 87, ,4 1, Severna IC Murska Sobota Bežigrajska cesta LEDINA TAM OC Kidričevo LIK KOČEVJE PC Komenda PC Lendava , 1, , 1, , 96, ,4 87, ,9 99, ,8 94, , 1, ,, ,,

264 Stran 164 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP PC na Ravnah REVOZ subvencija Spodbujanje začetnih tujih investicij JAPTI investicije EP Gospodarska središča ,2 97, ,3 1, , 1, , 1, ,2 224, ,7 1, ,, Prestrukturiranje podjetij ,7 222, Pomoč gospodarskim družbam v težavah ,7 222, Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ,1 77, Subvencionirane svetovalne storitve za MSP , 1, Garancijski sklad za MSP Znanje za gospodarstvo Podporno okolje za razvoj podjetništva in inova ( Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) Zagotavljanje podpor za investicijske projekte MSP , 1, , 1, ,1 1, ,8 27, , 364, ,6 384, ,2 92, ,8 98, EP Spodbujanje podjetništva ,6 67, ,5 1, ,, 143 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ,3 56, Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ,3 56, Apartmajsko naselje Snovik ,8 1, Management TD Bohinj Management TD Portorož ,8 1, ,7 1, ,, ,, ,5 79, Management destinacije Laško ,, ,1 1, ,2 98, Kompleks Mokrice - Terme Čatež Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev STO EP12 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij EP ,2 91, ,2 1, 251,, 251,, ,9 1, ,,

265 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 165 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Management TD Postojna Management TD Pomurje ,, ,, ,7 88, , 42, ,9 1, ,5 1, Management TD Ljubljana Management TD Ptuj ,1 1, ,6 1, ,9 1, , 1, ,4 77, Management TD Rogla Vzpostavitev in upravljanje s CRS City hotel Ljubljana Izgradnja štirisedežnice Kaštivnik Hotel Jezeršek ,, ,7 1, ,3 98, ,5 95, ,7 1, , 24, , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, Objekt JERUZALEM Prenova hotela Bellevue , 1, , 1, , 5, , 1, , , 1, Obnova starega hotela PALACE Izgradnja hotela 4* , 1, , 1, ,4 99, ,5 94, , 1, ,3 99, RIMSKE TERME-I. faza ,7 94, , 1, ,9 98, ,7 91, ,3 1,

266 Stran 166 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP TERMALNI CENTER ,2 99, EP Razvoj turističnih destinacij- EP , 95, , 1, ,, 153 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki ,9 93, Ravnanje z radioaktivnimi in drugimi nevarnimi odpadki ,9 93, ARAO-nakup opreme Uvedba informacijskega sistema javne službe Izboljšanje ravnanje z institucionalnimi RAO Jedrska varnost 22 - Karakterizacija odpadkov ,5 71, ,7 15, , 1, ,3 59,3 231 Blagovne rezerve ,4 84, Oblikovanje in vzdrževanje blagovnih rezerv ,4 84, Obnavljanje državnih blagovnih rezerv Izgradnja skladišča plina ,4 1, , , 212 Urad RS za varstvo potrošnikov , 22, 141 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov , 22, Varstvo potrošnikov , 22, Nakup in posodobitev osnovnih sredstev , 22, 2121 Urad RS za varstvo konkurence ,4 68,4 141 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov ,4 68, Varstvo konkurence ,4 68, Nakup in posodobitev osnovnih sredstev ,4 68, Tržni inšpektorat RS ,8 7,9 141 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov ,8 7, Tržni nadzor (cene in kakovost) ,8 7, Nakup in posodobitev osnovnih sredstev INFORMATIZACIJA TRŽNEGA INŠPEKTORATA RS Varstvo potrošnikov Varstvo potrošnikov na področju finančnih storitev ,8 86, ,6 81, , , 2126 Urad RS za intelektualno lastnino ,1 14,1 141 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov ,1 14, Zaščita intelektualne lastnine ,1 14, Obnova vhodne avle Obnova fasade Uvajanje e-storitev urada Zamenjava telefonske centrale , ,7 1, ,7 98,7

267 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 167 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Nakup licenc Razvoj, vzdrž. in upravlj. inform. infrastrukture Prenova IS urada za podporo nalogam urada Obnova pritličnih prostorov Razširitev arhivskih prostorov Obnova parkirišča Tekoče poslovanje urada ,7 1, , 1, ,7 1, , 1, ,8 1, Inšpektorat RS za elektronske komunikacije, elektronsko podpisova ,5 31,5 136 Telekomunikacije in pošta ,5 31, Nadzor telekomunikacij in pošte ,5 31, INŠP-Obnova opreme ,5 31, Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo ,1 1,1 121 Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin ,1 1, Nadzor na področju energetike in rudarstva ,1 1, Nakup in posodobitev osnovnih sredstev ,1 1, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ,6 77,4 111 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ,4 6, Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ,6 92, Manjše investicije MKGP (PU 2311)-program / Informacijski sistem MKGP(PU 2311)-program / Sofinanciranje kongresov in prireditev ,3 92, ,4 92, , Spremljajoči ukrepi prilagajanja EU ,2 45, Vodenje knjigovodskih podatkov kmetij - FADN; Krepitev sistema kakovostne hrane Učinkovit fitosanitarni kontrolni sistem Krepitev Acquisa v fitosanitarnem sektorju Nadzor in mreženje v gozdarstvu Prilagoditev EU za boljše gospod. na kmetijah Vodenje knjigovodskih podatkov kmetij - FADN; Vodenje knjigovodskih podatkov kmetij - FADN; EP Prehodni vir Organ MKGP za nadzor plačilne agencije Krepitev sistema varnosti hrane v prim. proizv Sistem kontrole kakovosti sadja in zelenjave Krepitev sist. poročanja o boleznih živali Krepitev sistema spremljanja zoonoz Vzpost. higienskih predpisov za hrano živ. izvora ,, , ,8 93, ,7 45, ,, 63.9,, 65.25,, ,, ,8 55, ,2 7, ,4 29, ,2 94, ,4 32,5 --

268 Stran 168 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Vzpost. pravil na področju higiene krme in nadzora Vzpostavitev IS in promocije kmetijskih proizvodov Nadgradnja sistema RABA_GERK Institucionalna usposobitev kmet. mini. Srbije ,1 53, ,5 49, , Mednarodno razvojno sodelovanje in promocija kmetijstva ,6 17, Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov Programi informiranja in promocije, ,4 17, EP Skupna promocija kmetijskih in živilskih proizv Program reforme kmetijstva in živilstva ,3 73, Ukrepi za stabilizacijo trga (tržno-cenovna politika) ,1 86, Neposredna plačila Neposredna plačila Čebelje matice Čebelje matice Podpore čebelarstvu; ur Neposredna plačila Prestrukturiranje vinogradništva Stabilizacija trga Stabilizacija trga Pomoč v hrani iz zalog ES Pomoč v hrani iz zalog ES Podpore tržnim organizacijam pridelovalcev Podpore tržnim organizacijam pridelovalcev Podpora organizacijam proizvajalcev vina; Podpora organizacijam proizvajalcev vina; , , , ,, ,1 87, ,3 97, ,1 78, ,7 65, ,5 24, , ,1 43,1 67.6,, ,, ,4 9, Program razvoja podeželja ,5 64, Neposredna plačila za ukrepe SKOP Izravnalna plačila za območja OMD EP Program razvoja podeželja Program razvoja podeželja za RS Program razvoja podeželja 24-6, ur Podpora KMG zaradi neugodnih naravnih razmer EP Program razvoja podeželja -213, 1. os EP Program razvoja podeželja -213, 3. os EP Program razvoja podeželja -213, 4. os -Leader Program razvoja podeželja 7-13, Tehnična pomoč EP ,9 9, , 9, ,, , ,, , ,, ,, ,, ,,

269 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 169 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Program razvoja podeželja DP Program razvoja podeželja EUS Program razvoja podeželja ZU - NFP PRP Reševanje pritožb EPD - NFP PRP Tehnična pomoč ,2 99, , , , Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu ,6 96, Podpore za prevzem kmetij; ur Tehnična pomoč - obveščanje javnosti - MKGP Tehnična pomoč - študije in vrednotenja - MKGP Tehnična pomoč - obveščanje javnosti - MKGP Tehnična pomoč - računalniški sistemi - MKGP EP EP31 Predelava in trženje kmet. proizvodov EPD EP EP35 Trženje kmet. in živilskih proizvodov EPD Nove komasacije; uredba Naložbe v kmetijska gospodarstva Diverzifikacija Trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ,7 12, ,9 65, ,7 99, ,2 1, ,5 5, ,, ,, ,, ,1 13, ,2 11, ,4 1, ,9 119, ,8 152, , 1, ,8 138, Vzdrževanje akumulacije Vogršček Sanacija nedokončanih komasacij Nove komasacije; Sanacija melioracijskih sistemov Linija za proizvodnjo vakumiranih narezkov Informacijsko tehnološka posodobitev ,3 172, ,4 1, , , ,5 1, , , , ,3 76, Predelovalnica za sadje Prenova proizvodnje fermentiranih izdelkov , 22, ,7 1, ,, ,, , 389, , 99, , ---

270 Stran 161 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Proizvodnja bučnega olja , 1, Hladilnica,skladišče,trgovina , 1, , 1, , 1, Razširitev obrata za proizvodnjo kraškega pršuta Naložbe v kmetijska gospodarstva , 1, , 1, ,5 1, , 1, ,4 1, , 11, Diverzifikacija Diverzifikacija javni razpis ,8 14, ,4 1, ,4 89, ,6 91, ,1 88, ,9 97, Investicije v gozdove Trženje kmetijskih in živilskih proizvodov Promocija simbolov kakovosti EU in SLO Sanacija nedokončanih komasacij Reševanje pritožb za ukrepe kmet. strukt. politike Naložbe v kmetijska gospodarstva JR Sanacija kmetij Vzdrževanje HMS Vogršček Hidromelioracije Izgradnja aplikacije katastra komasacij (KataKoma) Priprava surovin in dodatkov za izdelavo funkcion Izgradnja vinarskega centra Zajc (VCZ) ,9 93, ,4 1, ,4 564, ,6 837, ,3 435, ,5 117, ,9 11, ,9 149, , ,8 91, ,8 88, ,7 99, ,8 98, ,1 1, ,, ,6 14, ,4 9, ,4 63,

271 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1611 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Teh.posodobitev konzervne linije in lin. za proiz Investicija v razsekovalnico mesa v PC Ljubljana Izboljšanje predelave in trženja mlevskih izdelkov Teh.posodobitev proiz.procesa z nabavo strojev , , Investicija v tehnološko opremo MIR d.d Nabava zaprtih membranskih grozdnih stiskalnic , Nabava tehnološke opreme Avtomat. lupljenja in rez. jaboljk, hrušk in čipsa Investicija v tehnološko opremo , , , , ,4 113 Splošne storitve v kmetijstvu ,1 96, Delovanje služb in javnih zavodov ,3 99, Sofinanciranje označevanja živali-program JZ Kobilarna Lipica - investicije, program Kontrola in strokovne naloge v živinoreji Reja in preizkušanje plemenskih živali Razvoj konjereje, program Register kopitarjev-program Svetovanje v kmetijstvu - program Svetovanje v kmetijstvu - program Strokovne naloge v živinoreji ,4 1, , 1, ,2 97, ,1 84, ,9 89, , 1, ,2 16, ,5 99, ,8 99, Varstvo in registracija sort rastlin ,9 1, Sadjarski, trsničarski in okoljski centri ,9 1,

272 Stran 1612 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Strokovne in svetovalne naloge, izobraževanje in raziskovanje ,3 97, Usposobitev javnih zavodov - razpis ,3 97, Kakovost in nadzor ,6 78, Program varnosti in kakovosti hrane in krme ,6 78, Zmanjševanje škod v kmetijstvu ,5 82, Regresiranje zavarovalnih premij v kmetijstvu ,5 82, 114 Gozdarstvo ,5 94, Delovanje služb in javnih zavodov ,2 64, Forest - Focus; Forest - Focus; Javna gozdarska služba - investicije program Forest-Focus ,8 121, , ,3 61, ,2 5, Program obnove, nege in varstva gozdov ,9 98, Obnova, nega in varstvo gozdov ,9 98, Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest Izgradnja štirih odsekov gozdnih cest v Občini Cirkulane Spremljajoči ukrepi v gozdarstvu , 13, Financiranje nakupa varovalnih gozdov Financiranje nakupa varovalnih gozdov ,6 229, ,6 54,8 115 Ribištvo , 92, Program razvoja ribištva , 92, Izgradnja mesta prve prodaje ,2 287, Javni zavod za ribištvo RS, izgradnja objekta Izgradnja IS morskega ribištva - InfoRib Vzpostavitev sistema za nadzorovanje plovil (VMS) Posodobitev plovil in mali priobalni ribolov ,, ,4 492, ,1 46, , 78, ,3 18, , ,8 61, ,6 45, Ribogojstvo, predelava in trženje Ribogojstvo, predelava in trženje JR ,, , 1, ,2 158, ,9 58, , ,9 92, ,5 76, ,8 1,

273 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1613 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Skupna ribiška politika, zbiranje podatkov Skupna ribiška politika - nadzor plovil, EP Sofinanciranje naložb - ESR Spodbujanje publikacij s področja ribištva ,8 68, ,1 23, Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Rezerva Republike Slovenije Naravne nesreče v kmetijstvu v letu Veterinarska uprava RS ,4 98,3 111 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ,1 6, Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ,1 6, Nakup nepremičnin Manjše investicije VURS (PU 2312) v letu / Informacijski sistem VURS ,, ,4 99, ,5 87,7 113 Splošne storitve v kmetijstvu ,3 1, Delovanje služb in javnih zavodov ,2 1, Oprema za veterinarsko higiensko službo Obnova in posodobitev secirnice Obnova in adaptacija objekta za poskusne živali Nacionalni veterinarski inštitut, pr Nacionalni veterinarski inštitut, pr ,5 1, , 1, ,2 1, ,2 99, ,3 1, Zdravstveno varstvo rastlin in živali ,7 99, Predpisano in preventivno zdravstveno varstvo ž Odškodnine za živali, predmete in surovine Program eradikacije kužnih bolezni - EU Program eradikacije kužnih bolezni EU ,3 1, ,5 52, ,9 1, 2314 Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ,6 82,2 111 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ,6 82, Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ,6 82, Manjše investicije IRSKGH(PU 2314);program / Projekt PORT CHECK Certifikati in informatika (PU 2314);program , 115, ,9 9, ,1 12, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ,2 79,5 111 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ,2 79, Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ,2 79, Investicije ARSKTRP ( PU 2318) v letu Investicije ARSKTRP (PU 2318) v letu / ,, ,6 535,6

274 Stran 1614 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Podpora progra.rp in plačilni sistem v Srbiji Računalniške storitve Informatizacija ARSKTRP v letu in , ,5 1, ,1 52, Fitosanitarna uprava RS , 1,9 111 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ,6 1, Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ,6 1, Manjše investicije FURS (PU 2321); program / Fitosanitarni informacijski sistemi - / ,4 95, ,4 1,2 113 Splošne storitve v kmetijstvu ,9 11, Zdravstveno varstvo rastlin in živali ,9 11, Rastlinski škodljivi organizmi - prognoza Zdravstveno varstvo rastlin - odškodnine Ukrepi za varstvo rastlin Izbruhi rastlinskih škodljivih organizmov ,9 16, ,2 13, , 1, , 2411 Ministrstvo za promet , 117,8 131 Urejanje in nadzor na področju prometa ,3 98, Administracija ,3 55, Tehnična infrastruktura MZP ,3 55, Urejanje in nadzor na področju prometa , 99, TEMPO-Uvajanje inteligentnih transportnih sistemov ,4 99, INTERREG III B-REDECON-Prometni tokovi INTERREG III B-REVITA-Železniške potniške postaje ( Direkcija za vodenje investicij JŽI) Integrirani javni potniški promet ,1 85, , 1, ,7 9, ,3 34, ,6 38, ,1 5, ,7 1, 132 Cestni promet in infrastruktura , 12, Sredstva za izgradnjo avtocest , 12, Izgradnja avtocestnega odseka Smednik-Krška vas Izgradnja AC odseka Vrba-Peračica ,8 99, ,6 31, EP EP-Avtocestni program - Kohezija TEN-T Dokumentacija-AC odsek Slivnica-Gruškovje ,2 1, ,, ,, 1.79.,, ,, , ,

275 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1615 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Izgradnja AC Beltinci-Lendava Izgradnja AC odseka Slivnica-Draženci Dokumentacija za AC Slivnica-Gruškovje Izgradnja AC odseka Pluska-Ponikve Izgradnja AC odseka Ponikve-Hrastje Nacionalni program izgradnje avtocest ,1 138, , 1, ,2 139,2 133 Železniški promet in infrastruktura , Investicijske dejavnosti na železniški infrastrukturi , Nujna plačila za investicije v JŽI PHARE - Twinning - Investicije JŽI , Letalski promet in infrastruktura ,6 1, Letališča in letališka infrastruktura ,6 1, Letališka infrastruktura na letališču MB Center za vodenje in kontrolo zračnega prometa Posodobitev letališča Maribor ,6 1, ,3 1, 2412 Uprava RS za pomorstvo ,7 23,7 135 Vodni promet in infrastruktura ,7 23, Administracija ,6 98, Tehnična infrastruktura URSP v letih in ,6 98, Nadzor in varnost pomorskega prometa ,6 98, Tehnična učna oprema Srednje pomorske šole in F SafeSeaNet VTS center ,9 99, ,9 11, ,, Pristaniška infrastruktura ,8 3, Upravna infrastruktura Uprave Republike Sloveni Poglabljanje bazena III v koprskem pristanišču ,, ,9 7,9

276 Stran 1616 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 2415 Direkcija RS za ceste , 14,9 131 Urejanje in nadzor na področju prometa ,7 114, Urejanje in nadzor na področju prometa ,7 114, PROM Gospodarska javna služba v linijskem prometu PROM PHARE Twinning - Motorna vozila ,6 114, ,7 1, 132 Cestni promet in infrastruktura ,3 14, Administracija ,1 4, SUPREME - Izbor ukrepov za varnost prometa EUCHIRES 6 - Varnost otrok EUCHIRES 7 - Vozimo pametno VAMOS - Prostovoljci UPRA Manjše investicije , , , , ,7 9, Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest ,7 16, SKUP Državni razvojni program PROM Informacijska infrastruktura UPRA Študije za potrebe izboljšanja prom. varnosti PROM Digitalni tahografi UPRA Prevozna sredstva UPRA Informacijski sistem UPRA Programska oprema za evidence o cestah RVZD Obnova in nove varnostne ograje RVZD Obnova vertikalne signalizacije UPRA Prometna študija Slovenije UPRA Štetje prometa UPRA Študije UPRA Informacijska infrastruktura UPRA Odkupi in odškodnine UPRA Mesta za izločanje tovornih vozil UPRA Strateške naloge UPRA Informiranje o stanju na cestah UPRA OPREMA ZA NADZOR in MONITORING ,5 1, ,8 1, ,5 1, ,1 1, , 11, ,9 1, ,4 15, ,7 12, ,4 16, , 84, ,9 126, ,9 97, , 1, 24.21,, , 1, Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest ,9 14, URED VIPAVA OBJR MOST ČEZ BOBEN V HRASTNIKU OBND MLINŠČICA V BOČNI URED RUŠE (Mariborska-Falska) ,2 11, ,5 96, ,1 1, ,1 99, ,6 99, , 1,

277 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1617 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP NOVO RADOVLJICA ,4 1, OBVO obvoznica LJUTOMER URED G1-3 Rakičan-D-Lakoš PREP R1-23 Križevci-Ljutomer-Pavlovci ,6 1, , 1, ,2 2, ,1 19, KRIŽ CELJE (Kidričeva 2) URED DOLE-ŠENTJUR URED SL.KONJICE URED Tovarniška c. v Rušah ,1 114, , 1, , 1, ,1 1, , 1, ,8 1, ,6 1, ZIDS JEZERSKO-KOKRA URED DORNAVSKA CESTA NA PTUJU ,5 1, , 1, , 1, ,5 1, PREP TIHABOJ-MIRNA PREP ODCEP ZA AREH PREP NOVAKI-CERKNO PREP LOKA-BREG-SEVNICA-BRESTANICA PREP KALCE-COL REKO ŠENČUR URED ČRNA NA KOROŠKEM NOVO Krško-Brežice OBND Hrastnik-Boben(križišče) REKO TRBOVLJE KRIŽ SEMIČ URED Cikava-Grosuplje KRIŽ BREG PRI POLZELI ,5 1, , 1, ,5 49, ,, ,2 1, ,8 1, ,1 99, ,8 11, ,9 1, ,5 1, , 1, ,8 1, ,3 1, ,7 1, , 1, ,4 1, ,6 1, ,3 138, ,2 173, , 1, , 1, , 1, , 1,

278 Stran 1618 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP KOLE Parenzana (Škofije-Koper-Piran-meja RH) , 13, URED prehod v Dovjem OBJN VIADUKT PREDEL ZIDS SKOZI KORITA (elementar) REKO Projekti - večje rekonstrukcije OBVO Projekti - novogradnje (obvoznice) KOLE Projekti (Kolesarske poti) OBJN BREŽNICA, POLJČANE OBND Most čez potok v Žihlavi OBND Most čez Črnec v Veliki Polani OBND most čez Kobiljanski p., Selo pri Rotundi OBND Most čez Mežo v Koprivni OBND Most čez Rogatnico v Žetalah OBND most čez Gabernico v Mostecu OBJS Lamprehtov potok v Vasi OBJR Javorski potok v Črni OBJR Javorski potok v Črni OBND most čez Mirno v Migolici OBJR Most čez Dravo v Vuzenici OBND Viadukt MACESNIK PLAZ PODMEJA-GABRSKO URED Gornja Radgona-Radenci ,9 16, , 1, ,8 66, ,4 99, ,6 89, ,1 11, ,1 1, ,7 1, ,9 1, , 1, ,3 1, ,1 1, ,5 27, , ,6 1, , 1, ,3 1, ,5 1, ,2 1, REKO Cerkno-Želin PLAZ DRAŽGOŠE PLAZ KUBED-GRAČIŠČE OBND Mirna v Migolici OBJN Izvennivojsko križanje z žel. Zijavnica REKO Postojna-Jelšane PREP STRANICE-VIŠNJA VAS REKO Gonjače-Šmartno OBJS Most čez Dobličico v Črnomlju KRIŽ SELE OKOL POLICA (protihrup) OBNO Gornja Radgona (križ. z žel.) OBJS Most čez Drvanjo v Brengovi ,9 1, , 1, ,1 1, ,5 1, ,8 99, ,3 1, ,2 1, ,3 1, ,7 174, ,8 1, ,9 99, ,2 99, , ,4 1,4

279 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1619 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP OBND Potok v Zg. Leskovcu OBND potok v Jablancah OBND Nanoščica v HRUŠEVJU OBND Ična v Klenovem OBND Jožetov graben v Grabnarjih URED GIBINA-RAZKRIŽJE-STROČJA VAS URED Šmarjeta pri Celju ,1 11, ,8 1, ,7 137, ,4 113, ,2 1, ,1 1, REKO Ločica URED Maribor (Brezje) PLAZ GRGELJ-FARA PLAZ VAČE PLAZ Trojane - Izlake OKOL PODGRAD-IL.BISTRICA (dvoživke) OBJN PUŠENCI (križ. z žel.) OBJN SREDIŠČE OB DRAVI (križ. z žel.) PREP TREBNJE-MOKRONOG OBJR SOCKA PRI SKRLINOVEM GRADU OBJR Piševec v Grintovcu OBJS Inundacija in pot v Peršetih OBJS Inundacija v Peršetih OBJR Inundacija v Dolenji vasi OBJS Most čez Pesnico v Senarski OBJS Inundacija v Sinji Gorici OBJR Most čez Črni potok v Orehovem OBJR Most čez Sopoto v Klavžah OBJR Most čez Koritnico v Koritnici OBJR Most čez potok v Kuku OBJR Most čez Sovro v Rovtah OBJR Most in dve inundaciji v Bistrici OBJR Most čez Bistrico v BISTRICI ob Sotli ,5 1, , 1, ,6 99, ,7 1, ,2 1, ,4 312, ,4 1, ,8 86, ,9 97, ,3 1, ,2 145, ,2 1, ,3 98, , 1, ,6 1, ,7 142, ,2 1, ,4 1, , 99, ,6 111, ,1 94, ,8 1, OBND Most čez Lahomnico v Lahomnem OBND Most čez Hudi potok v Rečici OBND Most čez Voločnico v Šmartnem OBJR Most čez Božjenco v Malahorni PREP Celjska c. v Sl. Gradcu ,1 1, , 1, ,6 97, ,1 95, ,3 122, ,6 138, ,8 22,8

280 Stran 162 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP OBJN Zgornji Log - križ. z želez MODE ZAMEŠKO-KOSTANJEVICA REKO MACESNIK REKO LOŠKA GORA-ZREČE ZIDS TREBIJA PLAZ RIMSKE TOPLICE (EINŠNIT) REKO NAZARJE-GORNJI GRAD MODE Sanacija makadamskih vozišč OBJS Predor-Javornik OBJS Potočnikov potok v Breznem OBND most čez Bistrico v Mojstrani OKOL Škofja Loka (Ljubljanska 2) URED Videm pri Ljubljani URED STRMCA (počivališče) URED Podkoren (počivališče) REKO REKO MANGRT (Plaz Stože) REKO Preložitev ceste Lokavec (Slano blato) OBVO VRTOJBA ,6 1, ,3 99, ,7 1, ,4 1, ,9 1, , 1, ,1 11, ,4 1, , 1, ,1 1, , 1, ,1 139, ,8 1, , ,5 5, ,1 3, ,9 12, ,8 45, ,3 99, ,, ,4 1, REKO MIRNA URED DESTRNIK ,4 1, , 1, ,3 1, ,4 1, , 1, ,1 1, PREP Kubed - Sočerga KRIŽ BELOKRANJSKA C. V NM URED Financiranje ukrepov na mejnih prehodih URED Pločniki Hajdina ,5 1, , 1, ,1 1, ,7 1, 521,, , PREP Videm - Zg. Leskovec URED G1-5 Zidani most OBVO Škofljica , ,2 1, ,7 11, , 1, ,6 99, ,6 168,6

281 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1621 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP URED NM (Ljubljanska) URED Podbrdo PREP Počehova-Kungota-Jurij KRIŽ Moravske toplice ,2 15, ,2 18, , 1, ,7 1, ,2 1, PLAZ Staro selo-breginj-most OBNO MB (Ptujska cesta) KRIŽ Medno (Motel) KRIŽ Moste ,9 1, , 1, ,6 1, ,8 1, ,5 1, PREP Izola-Koper KRIŽ Lendava (Pince) ,8 1, , 1, , ,5 1, PREP Sladki vrh - Trate PREP POSTOJNA-RAZDRTO MODE LOKE-LEDINŠČICA URED Ukrepi za omilitev posledic težkega prometa URED Selo pri Moravčah (BUS) URED Fala grad (BUS) URED Talčji vrh/lokve (BUS) URED Moravče (AP) URED Maribor - Radvanjska (semaforizacija križi URED Topolc (SOS niša) URED Škofljica-Rašica (SOS niša) URED Vrhnika-Logatec (Počivališče) KOLE Kolesarska povezava Jesenice - Lesce - Bled KOLE Kolesarska povezava Rogaška Slatina ,4 1, , 1, ,7 1, , 126, ,6 1, ,4 1, ,, ,3 4, ,4 94, ,6 1, KOLE Termalna pot (Radgona-Murska-Lendava-Lenti) KOLE Kolesarska povezava Brezovica-Vrhnika-Logatec URED Drenov grič (pri gostilni Kavčič) OBNO Mežica PLAZ Lokovica ZIDS Kal-Koritnica ,4 1, , 1, ,8 1, ,7 197, ,8 14, ,6 2, ,3 11,

282 Stran 1622 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP PLAZ Bovec-Predel OBJR Črnuče - Šentjakob (podvoz z železnico) URED UNEC ,1 229, ,5 1, ,9 1, ZIDS Oporni zid v Radljah ZIDS Podporni zid pri Igli URED Velike Lašče URED Mengeš (Gorenjska) URED Mengeš (Slovenska) ,6 11, , 1, , ,7 241, ,3 1, , KRIŽ Čeplje (Vransko) KRIŽ Rogaška Slatina (zdraviliški trg) , ,6 38, ,9 9, , 1, ,9 1, PREP Trebnje-Čatež URED Skakovci PREP Cankova PREP Črniče KRIŽ Slovenska Bistrica (krožišče) URED Dobovec (mejni prehod ) ,9 1, , 1, ,7 96, ,4 135, ,8 1, ,8 1, , 1, ,8 99, PREP Sežana - Divača PREP Sežana - Štorje PREP Dravograd - Libeliče KRIŽ Kazarje (rondo) URED Trzin KRIŽ Reška cesta (Kočevje) URED Metlika KRIŽ Pivka (krožišče) ( Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko) ,3 99, , 1, ,9 1, ,3 47, ,2 1, ,1 97, ,7 1, ,4 1, , 1, ,3 99, , ,3 9, ,9 98, , ,1 1,

283 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1623 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP KRIŽ Žiri (Križišče) ,9 1, KRIŽ Gorenja vas URED Sevnica KRIŽ Domžale URED Ig (ureditev) PREP Kozminci PREP Medno - Medvode URED Sinja gorica ZIDS Podbrdo-zidovi PLAZ Soča-plaz BREZ Grahovo PREP Solčava - Logarska dolina PREP Mozirje - Gorenje OKOL Cankova-kuzma (dvoživke) KRIŽ Križišče Lipovci OBNO Poljčane-Majšperk URED Juršinci URED Rače-Podova ,8 1, , 1, ,4 1, ,5 1, ,8 1, , 1, ,3 1, ,7 1, ,6 99, ,1 1, , 59, ,3 98, ,4 1, ,8 1, ,2 1, ,7 5, ,6 1, ,5 12, ,8 1, ,4 1, , 1, , 1, PREP Grčarice URED Šentrupert-Ločica OBVO Železniki (na Plavžu) URED Češnjica - Rudno KRIŽ Krožišče pri KIK na Fužinah PREP Pavlovci-Miklavž pri Ormožu Presika OBVO Obvoznica Moravče KOLE Kolesarska pot Ljubljana-Polhov Gradec-Lučine REKO Ljubljana-Polhov Gradec URED Škofja Loka (Petrol - Poden) URED Sanacija prometno nevarnih mest v Škofji Loki ,3 1, , 1, ,7 1, ,3 1, ,9 1, , 1, ,9 29, ,5 1, ,9 1, ,1 1, ,1 1, ,8 1, , 1, ,6 1, , 1,

284 Stran 1624 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP PREP Livek - Idrsko (nujna vzdrževalna dela) OBJS Most na Smolniku (Ruše) KRIŽ Ptujska gora URED Breg v Majšperku PREP Majšperk-Stogovci URED Majšperk-Lešje REKO Ljubljana-Ig OBJS Most Draščica na Igu OBJS Most čez Grajeno v Ptuju OBJR Most in križišče Rašica URED Pasje hiše- umiritev prometa v Postojni KRIŽ Krožišče IOC na Reški cesti-liv KOLE Kolesarska steza Kazarje-Zalog KRIŽ Krožišče Titova cesta v Postojni URED Postojna (Titova cesta) PREP Bukovje-Predjama URED Planina URED Liplje URED skozi Planino REKO Senovo - Mali kamen ,8 1, ,9 1, ,7 1, ,8 1, ,3 113, ,4 99, ,5 1, ,3 145, ,4 15, ,4 46, ,2 99, , 96, ,8 1, ,5 1, , 1, ,3 1, ,9 1, ,6 15, ,3 3, ,1 1, OBNO Žaga - Kobarid OBNO Bovec - Žaga REKO Arja vas - Velenje REKO Ukrepi na DC zaradi HC Boštanj in Blanca URED Žirovnica - Begunje REKO Novo mesto-metlika (tretji pas) SKUP Projekti EU (Priprava dokumentacije) PREP R1-211 Jeprca - Šentvid PREP Mačkovec-Otočec PREP Celje-Šmarjeta PREP Jurovci-Gruškovje PREP Sp.Jezersko-Preddvor PREP Sovodenj-Cerkno PREP Poljana-Šentvid ,1 1, , 1, ,3 45, ,1 1, , 58, ,1 1, , 1, ,5 1, , 1, ,4 1, ,8 15, ,4 1, ,3 1, ,8 47, ,2 311, ,7 1, ,5 99, ,8 5,6

285 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1625 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP PREP Sl.Bistrica-Hajdina REKO Sevnica - Trebnje PREP Maribor-Vurberk-Ptuj REKO Tržišče - Hotemež PREP Baška grapa URED Ribnica na Pohorju PREP Vurmat - Kapla OBNO Črenšovci - Razkrižje PREP Planina - Postojna PREP Planina - Ravbarkomanda PREP Ojstriška vas - Pondor URED Žiri (Dobračeva) ,3 1, ,1 3, ,6 99, ,9 96, ,3 1, ,2 97, ,4 96, , 1, ,5 1, ,9 94, ,8 222, ,1 71, ,5 1, ,7 99,5 ( Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko) URED Stare Žiri KRIŽ Dol (križišče) ,7 99, ,3 88, ,6 81, , 1, ,8 1, PREP Gomilica-Lipa-Beltinci URED Mengeš (Kamniška) KOLE Lipa-Beltinci PREP Domanjševci KRIŽ Loče (rondo) MODE Cezlak - Pesek KRIŽ Zreče (rondo) KRIŽ Stranice (rondo) KRIŽ Ulipi (rondo) MODE Volče - Solarji OBJN Most čez Ljubljanico v Podpeči KRIŽ Koper 2 (rondo) ,8 11, , 1, ,1 1, ,6 16, ,2 18, , 1, ,7 1, ,4 1, ,3 1, ,6 1, , 1, ,2 1, ,3 1, ,5 1, ,8 1, PREP Slavček - Luka Koper ,2 1, , 1, ,1 23, ,, , 1,

286 Stran 1626 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP KRIŽ Koper 1 (rondo) ,2 1, KRIŽ Zdenska vas MODE Muta-Gortina KOLE Sl. Konjice - Tepanje KRIŽ Sl. Konjice - Poljčane URED Zreče-Terme KRIŽ Rimske toplice OBVO Rogatec KRIŽ Bresternica - Gaj URED Podpeč - Brezovica PREP Predgrad KRIŽ Ljubija (Mozirje) KRIŽ Ajdovščina (BIS) NOVO Tretja razvojna os (južni del:nm-vinica) NOVO Četrta razvojna os (Gorenja vas - Cerkno) KRIŽ Podčetrtek NOVO Tretja razvojna os (osrednji del: Celje - NM) OBVO Obvoznica Gorenja vas OBVO Obvoznica Vrhnika PLAZ Sorica-Podrošt BREZ Radmirje - Luče PLAZ Velika reka - Radeče PLAZ Trbovlje - Boben ZIDS Kanomlja ZIDS Črni vrh - Col OBJN Nadvoz Lipa v Štorah ,1 1, , 1, ,1 1, ,7 1, , 1, ,1 1, ,1 18, , 1, ,6 1, ,3 1, ,7 122, ,6 1, ,5 1, ,7 1, , 1, ,7 1, ,2 99, ,9 356, ,3 1, ,4 1, ,6 1, ,8 1, ,5 1, ,7 98, ,3 1, , 1, ,7 1, , OBJR Most čez Muro v Gornji Radgoni MODE Zavrč (MP Drenovec) NOVO Logatec-Valkarton KRIŽ Dekani - ureditev para križišč KRIŽ Križišče Lesna - Slovenj Gradec KRIŽ Križišče za Pirešico , ,3 1, ,6 1, , 1, ,4 85, ,6 1, , 88, ,4 1,

287 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1627 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP URED Ureditev ceste skozi Reteče URED Ureditev avtobusnega postajališča Sp. Arnače URED Ureditev avtobusnega postajališča Okonina URED Ureditev avtobusnega postajališča Podlipje URED Ureditev počivališča Turjak URED Ureditev počivališča pri Selcah URED Ureditev počivališča Kačje Ride KOLE Kolesarska povezava Ptuj - Malečnik URED Semaforizacija križišča Zrkovci URED Semaforizacija križišča v Črnomlju URED Ureditev prehoda za pešce - Kuteževo URED Ureditev prehoda za pešce Črni kal URED Ureditev prehoda za pešce Zgornji Log URED Ureditev prehoda za pešce Dolnji Kot URED Ureditev prehoda za pešce Loka pri Mengšu URED Semaforizacija križišča Trzin URED Ureditev križišča Šalara ,4 1, ,7 1, ,1 145, ,1 164, ,3 3, ,8 12, ,9 1, ,2 1, ,3 1, ,6 71, ,8 1, ,9 1, ,6 112, ,7 1, ,2 1, , 1, ,8 148, REKO Podlubnik - Praprotno OBNO Petrina-Osilnica KRIŽ Majšperk REKO Gabrje - Ratež PREP Razkrižje - MP Gibina URED Marinča vas OBJR Most čez Belco (Ljubljana - Polhov Gradec) OBND Mostovi Ljubljanica - Briše OBVO Gornji Grad REKO Velika Polana-Gomilica URED BSH - Nazarje SKUP Logistični center Pivka (študija) OBNO Šoštanj - Zavodnje OKOL Lokovica (Protihrupna ograja) URED Šoštanj URED Velika Polana KRIŽ Prekopa URED Čeplje KRIŽ Brode KRIŽ Vransko (pri črpalki) ,5 18, , 1, ,2 1, ,1 1, ,3 1, ,8 1, ,7 1, ,1 1, ,7 1, ,4 1, ,4 1, ,1 1, ,5 57, , 1, ,5 1, ,9 1, ,3 1, ,8 2, , 15, ,1 22, ,9 176,

288 Stran 1628 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP KRIŽ Vransko URED Dragonja URED Težka voda KRIŽ Metlika (krožišče) URED Suhor MODE Cirkulane (Zelena meja) NOVO Hotemaže-Britof ,2 222, , 1, ,7 138, ,9 1, ,9 178, , ,6 17, OBVO R1-218 Obvoznica Črnomelj ,5 12, , 1, , 1, OBVO obvoznica LUČE OBVO G1-1/242 Obvoznica Radlje URED R3-71/1292 Sp.Duplek-Zg.Duplek-Dvorjane MODE ČEPOVAN-MOST NA SOČI MODE R2-424/1166 Sevnica-Planina MODE RAKITNA-CERKNICA OBVO R2-419 obvoznica Kostanjevica MODE R3-74/1353 Vuhred-Ribnica na Pohorju OBVO R1-29/189 obvoznica Bled (Jug) OBVO R1-21/111 obvoznica Škofja Loka ,2 1, , 1, ,7 1, ,7 1, , 99, ,5 1, ,2 1, ,3 1, ,3 21, ,6 1, ,1 47, ,2 99, OBVO R1-22 Obvoznica Krško MODE R3-656/365 Dragarji-Osilnica MODE RT-919/1343 Vinica - Sinji vrh-radenci MODE R3-665/1191 Sopota (Podkum) MODE SEVNICA-PLANINA MODE R3-645/1189 Sostro-Besnica MODE R2-425/1265 Črna-Šentvid OBVO obvoznica Kobarid vzhod OBVO G2-13 obvoznica Solkan URED VRZDENEC-HORJUL OBVO obvoznica BLED SEVER MODE R3-686/1279 Špitalič-kartuzija ,8 99, , 1, ,2 121, ,7 124, , 1, ,4 1, ,4 1, , 1, ,8 1, , 176, ,9 12, ,1 1, ,9 1, ,4 1, , 1, ,5 98, ,9 1, ,6 1,

289 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1629 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP MODE Zelena meja (Slovenska vas) REKO G1-5/33 Širje-Zidani most URED R2-43/176 Klančar-Podlubnik ,6 1, ,9 18, ,4 1, OBJN R2-423/1226 most in nadvoz v Šentjurju MODE R3-665/1191 Vel.Reka - Vel.Preska REKO G1-3/317 Petanjci-Tišina ,1 1, , 1, ,3 1, ,7 9, MODE R3-728/1148 Škofljica-Ig OBJS PREDOR FUŽINE MODE R3-641/1369 Ljubljanica-Briše KRIŽ G2-16/263 Mala Hrovača ,1 8, , 1, ,9 141, ,5 1, ,4 1, ,3 76, MODE R3-652/1187 Moravče-Čatež REKO R1-212/112 Sodražica-Žlebič ,9 57, , 1, ,6 119, ,6 1, KRIŽ GROSUPLJE (KOVINASTROJ) ( Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko) MODE R3-68/1224 Jurklošter-Dežno URED LOGATEC (Valkarton-mesto) OBJS Most čez Višnjico v Višnji G OBVO R3-667 Obvoznica Šmarjeta REKO G1-4/1259 Mislinjski Klanec BREZ G2-18/1183 Renke BREZ PODROTEJA-ZALA REKO VRHOVO-ŽUŽEMBERK REKO Brežice-Dobova (Rigonce MP) MODE L Zelena meja (Pungart, Črni potok) BREZ R1-26 Vršič PLAZ R3-683/1169 SELA-VIRŠTAJN-GOLOBINJEK OBND LUKNJA I ,4 1, , 1, ,7 13, ,8 14, ,1 1, ,8 1, ,3 1, ,5 1, , 1, ,9 1, ,6 1, , 99, ,7 1, ,5 1, ,1 1, ,4 1, , 1, ,, ,5 1, ,1 19, ,5 1, ,5 99,8

290 Stran 163 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP OBND Most čez Skralsko v Sp.Sveči OBJS G2-11/232 predor Ljubelj REKO R3-635/1121 Lipniška dolina URED SELNICA OB DRAVI URED VIDEM (DOBREPOLJE) KRIŽ R1-232 Čarda MODE BREG-JURKLOŠTER MODE Kartuzija-Dramlje MODE D.TREBUŠA-SP.IDRIJA URED RIBNICA(Gorenjska,Šolska) ,5 1, ,6 99, ,8 1, ,4 1, , 1, , 67, ,9 1, ,2 1, ,9 99, ,9 1, KRIŽ ODCEP V DOLENJE LAZE OBND MOST ČEZ SORO V ZGAGI OBND MOST ČEZ SORO V ZALEM LOGU OBND MOST ČEZ SEVNIČNO V VEJICAH OBND Most čez Sotlo v Imenem (mejni most) OBJN MOST ČEZ KOTREDEŠICO OBND MOST ČEZ GRAČNICO V JURKLOŠTRU OBND MOST ČEZ VOGLAJNO V GORICI ,3 1, , 1, ,5 99, , 1, ,1 1, ,1 1, ,9 1, , 1, ,7 1, ,8 98, ,8 1, OBJN NADVOZ ZA ŽELEZNICO V DOBOVI OBND MOST ČEZ DRAGONJO V MLINIH OBJS Most čez Savo v Kranju OBJR MOST ČEZ ČRNEC V POČEHOVI OBJR MOST ČEZ SAVINJO V ŠEMPETRU OBJS MOST ČEZ POTOK V ŠENTOŽBOLTU OBJR MOST ČEZ KLIS NA VRHNIKI OBJS PODVOZ ZA ŽEL. V LJUBLJANI OBJN MOST ČEZ PREDELJCO V LOGU OBND MOST ČEZ KRAJCARICO IN SOČO(FURLANOV) REKO SKOZI NASELJE JEREKA ,5 1, , 1, ,5 1, ,7 1, ,1 1, , 1, ,2 1, ,8 1, ,9 1, ,6 99, ,5 1, ,9 1, ,8 1, , 1,

291 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1631 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP OBJR Most čez Savo v Lancovem OBND MOST ČEZ BREBOVŠČICO V TODRAŽU OBND MOST ČEZ SEVNIČNO V VEJICAH OBJS MOST ČEZ SAVINJO V CELJU OBJS MOST ČEZ MURO V PETIŠOVCIH OBJR MOST ČEZ OREHOVICO V IZLAKAH OBND MOST ČEZ KOTREDEŠČICO V ZAGORJU OBVO obvoznica Šmartno pri Litiji KRIŽ G2-18)/1181 Šentjakob-Dolsko (Dolsko) REKO MEDVODE-VIŽMARJE URED G2-15 Metlika-MMP URED TACEN-ŠMARTNO ,1 1, ,2 99, , 99, , 1, ,3 11, ,4 1, ,9 1, , 1, ,2 1, ,8 1, ,6 96, ,7 1, ,9 1, ,1 1, , 1, ,2 1, REKO R1-216 Gabrovčec-Vrhovo URED PREKOPA ,4 1, , 1, ,4 1, ,2 1, , 1, ,3 1, URED R2-415/1216 Želodnik-Drtija (Moravče) URED NOVA VAS-ČRNOLICA ,1 1, , 1, ,9 1, ,2 1, , 1, ,3 1, REKO R1-221/1218 Separacija v Zagorju , 1, , 1, , 1, REKO Ivančna Gorica-Muljava REKO HOTIČ-LOG NOVO HRASTNIK-ZIDANI MOST URED Šaleška cesta v Velenju ,3 1, , 1, ,1 1, ,1 1, , 1, ,4 1, ,7 1, , 1, ,4 1, , 1,

292 Stran 1632 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP URED DOBJA VAS-RAVNE ,7 1, REKO R3-74/1355 Ribnica-Podvelka OBJN GROBELNO KRIŽ. Z ŽELEZ REKO R2-43 Klavže ,8 1, , 1, ,1 1, ,6 2, ,3 1, URED GRAJENA IN MAISTROVA NA PTUJU URED NOVO MESTO (Kandijska) URED R1-232/1314,1315 Hodoš, Peskovci, Petrovci, S REKO R3-639 Sp.Brnik-Zg.Brnik ,6 1, , 1, ,7 1, ,6 1, , 1, ,4 1, , 145, ,9 128, PLAZ VELIKI IN MALI KAMEN KRIŽ R1-225 križišče Kamnik , 133, , 1, ,8 1, ,2 1, REKO RT-922/1143 Grad-Žič. Krvavec URED BOH. BISTRICA (JELOVŠKA C.) ,1 1, , 1, ,8 1, ,5 1, OBVO R1-23 Interventna Obvozna cesta Bovec URED R1-221/122 Trbovlje-križišče Trg revolucije , 1, , 1, ,2 1, REKO Zelena meja (Vidošiči-meja RH) REKO G2-11 Gornja Radgona - meja A KOLE KD DRAVOGRAD-TRBONJE-Radeljski prelaz PREP G1-7/354 Obrov KRIŽ G1-4 Otiški vrh , 1, , 1, ,8 1, ,9 1, ,2 1, ,3 1, ,9 1, URED G2-15 NM (Mačkovec-Krka) KOLE KD Kranjska gora-jesenice ,8 1, , 1, ,1 1, ,9 1, , 1, , 11, ,8 11, , 1,

293 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1633 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP REKO R3-664/251 NM (Šmihelska c.) , 94, URED BLOČICE URED R2-435 Limbuš PREP RT-913 Postojna-Predjama PREP RT-932 cesta na Kope PREP G1-3 Lenart-Benedikt OBNO Cankova-Kuzma MODE SOLČAVA-PODOLŠEVA (elementar) URED KOŠNICA REKO LETALIŠČE BRNIK , 9, , 1, ,2 1, , 99, ,4 98, , 1, ,6 1, , 1, ,3 1, , 1, ,1 1, ,1 1, ,7 1, ,5 99, ,8 99, , 1, ,4 99, OBVO obvoznica PONIKVE REKO ZALI LOG -DAVČA REKO VOGRSKO-VOLČJA DRAGA URED BILJE ,9 97, , 1, ,3 81, ,5 1, ,5 1, ,5 1, , 1, ,9 151, URED BUŠINJA VAS BREZ ŠKLENDROVEC-PODKUM OBJS Manjša intervencijska popravila objektov PROP Sanacije propustov PREP Zaporni sloji in površinske prevleke URED Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti SKUP Projekti za zagotovitev prometne varnosti URED Oprema cest SKUP Odkupi in odškodnine za rekonstrukcije OBJS Popravila lesenih mostov OBNO Dodatna dela po tehničnih pregledih OKOL Sanacije zaradi hrupa SKUP Projekti - obnove ,5 212, , 1, ,7 1, ,5 9, ,8 98, ,5 212, ,4 11, ,2 17, ,7 1, ,7 16, ,6 95, ,1 93, ,4 98, ,7 95,7

294 Stran 1634 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP SKUP Projekti - geomehanika SKUP Projekti - objekti SKUP Inženiring in ostale storitve BREZ Sanacija brežin na M in R cestah OBJS Obvozi v času gradnje objektov ZIDS Sanacije zidov PLAZ Sanacije plazov (splošno) SKUP Investicijski programi OBJS Manjše sanacije objektov OBJS Večje sanacije objektov (po spisku) SKUP Geološke in geomehanske preiskave in študije PREP KRANJSKA GORA - VRŠIČ-TRENTA PLAZ STRAŽA I. IN II PLAZ MALAHORNA PLAZ ŽEGAR-PREVORJE PLAZ PIŠECE BREZ ŠKALE PLAZ PLEŠIVEC PLAZ DAVČA BREZ PASJEK-RENKE BREZ ROGLA-ZREČE PLAZ KAVČE REKO ILIRSKA BISTRICA URED RINALDO-HRASTNIK KRIŽ Bača ,9 155, ,7 118, ,8 1, ,3 1, , 93, ,3 99, ,7 1, , 99, ,6 98, ,7 83, ,3 1, ,1 99, , 164, ,5 1, ,1 215, ,4 1, ,2 1, ,2 1, , 84, ,4 1, ,1 99, ,1 26, ,4 95, URED DESKLE URED KRANJSKA GORA(ČIČARE) REKO LUČE REKO JURKA VAS-POTOK URED SREBRNIČE-BROD (Topliška c) ,7 91, , 1, , ,8 1, ,6 1, , 1, ,3 1, ,8 96, ,7 9, , 1, ,7 1, REKO SORICA-PODROŠT MODE PODLOM-KRANJSKI RAK-PODVOLOVLJEK ,1 99, , 1, ,4 1, ,6 174,6

295 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1635 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP ZIDS SP.IDRIJA ,1 93,1 ( Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko) REKO ANŽIČ-COLATIO (PODGORJE) URED PODGORJE-ROGINA REKO TRBOVLJE (pri šoli - Špančevina) URED PODBOČJE OBNO NOVA CERKEV-VITANJE KRIŽ NAKLO BREZ ZAGRAD OBJR SAVA V KRAJAH OBJS MOST ČEZ RINŽO V DOLGI VASI OBND HUDINJA V VITANJAH OBJS DRAVA V VUHREDU in podvoz za žel URED BISTRICA OB SOTLI MODE POD MALEČNIKOM OBJN KRIŽANJE Z ŽEL. V MS - R REKO STAHOVICA-ČRNIVEC URED MOKRONOG URED TREBNJE(ŠTEFAN) ,1 91, ,4 1, ,5 1, ,8 1, ,8 99, ,1 99, , 1, ,9 122, ,5 1, ,7 1, ,9 1, , 1, ,1 126, ,5 98, ,7 99, ,7 1, ,2 3, ,7 1, ,6 96, ,5 99, ,3 145, ,2 1, ,9 1, , 1, ,3 1, KRIŽ Gomila PREP VIRŠTAJN-GOLOBINJEK URED BATUJE PLAZ GROF-KOSTEL-FARA SKUP Idejni projekti PROP Novogradnje propustov-mostov URED Ureditev prehodov za pešce URED Ureditve počivališč URED Ureditve avtobusnih postajališč OKOL Ukrepi zaradi prekomerne obremenitve okolja ,8 1, , 1, ,8 232, ,5 3, ,3 17, ,7 18, , 1, ,9 168, ,5 1, ,2 1, ,5 96, ,2 1, ,5 97, ,2 98,3

296 Stran 1636 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP OKOL Ukrepi za zaščito biosfere OBNO ELEMENTAR-geotehnični ukrepi OBJR Elementar - objekti ,8 77, ,2 212, , 99, Prometni inšpektorat RS ,5 79,5 131 Urejanje in nadzor na področju prometa ,5 79, Inšpekcijske službe ,5 79, Tehnična infrastruktura PIRS ,5 79, Direkcija za vodenje investicij JŽI ,2 92,9 133 Železniški promet in infrastruktura ,2 92, Administracija , 1, Upravna in tehnična infrastruktura drž. organa , 1, Javne službe v železniškem prometu ,6 16, Investicijsko vzdrževanje JŽI ( Ministrstvo za promet) Izvajanje GJS železniškega potniškega prometa , 1, , 1, , 1, , 18, ,7 98,7 ( Ministrstvo za promet) ,2 119, Investicijske dejavnosti na železniški infrastrukturi ,8 83, Modernizacija SV naprav proga Pragersko - Ormož ,1 1, Posodobitev železniške proge Pragersko-Ormož (A) Daljinsko vodenje električne vleke Mode. obst. žele. proge Divača-Koper Rekonstrukcija proge Pragersko-Hodoš Modernizacija SV naprav na progi Divača-KP Povečanje hitrosti na progi LJ-MB ,9 97, ,9 21, , 6, ,5 9, ,4 1, , 1, Mode. SV in TK naprav na progi Ormož-MS- Lot Varstvo okolja-protihrupne ograje ,, ,, ,5 1, Ivančna Gorica-nov obojestranski peron ,6 1, ,1 1, ,6 1,

297 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1637 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Sanacija železniške postaje Maribor ,1 1, Priprava in vodenje projektov Rekonstrukcija podpornega zidu ZM-Rimske toplice Izvedba nadvoza Lipa v Štorah ,6 1, ,4 9, ,1 1, ,3 1, ,9 1, TEN-Strokovne podlage za novo progo Divača-Koper Kabliranje Pivka-Ilirska Bistrica-državna meja Sanacija levega rečn. opornika želez. mostu v MB TEN-Strokovne podlage za progo Pragersko-Hodoš ,8 1, ,3 1, ,1 1, ,8 1, ,4 1, ,3 1, ,5 1, Teh. podlage za posodo. obst. proge Divača-KP Tehnične podlage razvoja LJ vozlišča Interreg III A-Tehnične podl. povez. Trst-Div Dvig osne obremenitve na progi Grosuplje-Kočevje Posodobitev SV zavarovanja A-postaja Kamnik Zavarovanje nivojskih železniških prehodov Obnova železniških prog in odprava počasnih voženj Železniška postaja Koper ,2 1, ,9 1, , 1, ,7 99, ,7 1, ,5 1, , 1, ,1 1, ,7 1, , 1, 2511 Ministrstvo za okolje in prostor ,4 72,5 126 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ,1 1, Spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ,1 1, Spodbujanje učinkovite rabe energije Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije Spodbujanje učinkovite rabe energije Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije ,7 1, ,9 1, ,4 1, ,6 1,

298 Stran 1638 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 151 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve ,3 95, Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike ,3 95, IPPC Celovito prepr. in nadzor onesnaževanja R.A.V.E. Space FF - Ozaveščanje mladine R.A.V.E. Space LUZ - Ozaveščanje mladine ,7 54, ,6 1, , 1, ,5 1, R.A.V.E. Space SAZU - Ozaveščanje mladine ,7 1, , 1, ,8 1, KATER II - Program za raziskovanje kraških voda TRANSROMANICA -Romanska transnacionalna mreža RARE - Prestrukturiranje železniških območij Red Code-Skupna regionalna obramba pred nesrečami ,5 1, , 1, ,7 53, , 1, , 1, , 1, GreenKeys - Mestne zelene površine DIAMONT - Mreža podatkov za Alpe , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, ALPTER - Terasaste krajine v Alpah ALPENCOM - Alpska okoljska komunikacija ,3 1, , 1, ,3 1, ,6 1, , 1, ,6 1, IRON ROUTE GM - Železna cesta , 1, , 1, , 1, PUSEMOR - Javne storitve v gorskih območjih CARA - Osrednji pregled raziskav v Alpah , 1, , 1, ,6 94, ,2 79, , 1, ALPINET GHEEP ZDRDS - Reja drobnice v Alpah , 1, , 1,

299 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1639 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP CORELOG - Koordinirana regionalna logistika , 1, ELISA - E-izobraževanje v SMP , 1, , 1, , 1, ACCRETe - Kmetijstvo in klimatske spremembe SM@RT REGION - Pametna regija , 1, , 1, ,4 94, ,5 62, , 1, ,9 1, Vzdrževanje poslovnih stavb in nakup opreme Podpora informacijski tehnologiji Svet za varstvo okolja Finančni instrumenti za upravljanje z vodami DEFRA - donacija , 1, , 1, ,9 1, ,6 172, ,, ,3 152 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ,4 55, Izboljšanje stanja okolja ,4 55, Izgradnja kanalizacije na območju Lendave Izgradnja sistema vodooskrbe Gore Čistilne naprave za območje Velenja in Šoštanja Izgradnja čistilne naprave Slovenska Bistrica Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Brežice Dravograd - odvodnja in čiščenje v povodju ,, ,, ,1 1, ,2 1, ,2 67, ,8 5, ,1 1, ,3 64,3 ( Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko) Center za ravnanje z odpadki Puconci ( Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko) Sanacija odlagališča nevarnih odpadkov Metava Gudron v Pesnici, Bohovi in Studencih Sanacija odlagališča Globovnik Nadgradnja sistema ravnanja z odpadnimi olji ,2 48, ,6 1, ,4 97, ,7 96, , 1, 1,, ,8 1, ,,

300 Stran 164 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Nadgradnja sistema ravnanja z odpadnimi olji Ekološka sanacija gorskih postojank KRKA - Tehnična pomoč Predelava izrabljenih motornih vozil Priprava in vodenje EU projektov Odlagališče Pobrežje, etapa Odvodnja in čiščenje odpadnih voda - Hrastnik Odvodnja in čiščenje odpadnih voda - Trbovlje ,, ,, ,, -- 2,, ,4 56, ,6 99, Tržič: odvod., čiščenje in oskrba s pitno vodo ( Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko) Varovanje podtalnice Ptujskega polja-1.faza ,2 99, , 1, ,8 75, ,9 39, ,1 95, CČN Kočevje Odvodnja in čiščenje v povodju obale (Piran) Občina Benedikt - Izgradnja kanal. sist Kanalizacija Prvačina in povezava na kanalizacijo Dornberk ,, ,8 1, ,4 1, ,7 1, ( Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko) Sanitarna in meteorna kanalizacija Jačka Logatec Kanalizacija Zagorje III. faza Kanalizacija zahodnega dela Gornjega Logatca ,5 94, Glavni kanal Zg. Duplek - CČN Maribor Obnova vodovoda Krško Obnova vodovoda Senovo-Brestanica,odsek Dov.-Senov

301 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1641 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Zamenjava vodovodnega omrežja na širšem območju Vodovodni sistem Logatec - rekonstrukcija , 1, Šenčur - obnova vodovoda Vodovod Postojna, rekonstrukcija vodovoda , 1, , 1, ,4 1, , Zamenjava vodovodnega omrežja - Mali B. v Rušah Obnova vodovoda Javorniški Rovt Izgradnja vodovodnega sistema - Lendava , ,6 1, ,7 1, Obnova vodovodnega omrežja - Bakovci Obnova vodovodnega omrežja - Krog Primskovo - dovod novega vodovodnega vira ,8 1, , 1, ,5 1, ,9 1, , 1, ,5 1, , Vodovod Raka Vodovod Slap , , , ,2 1, Satahovci - obnova vodovodnega omrežja Kanalizacijski sistem Krško Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica , 1, ,5 1, , 1, ,5 1, ,4 116, ,, Mislinja - Odvodnja in čiščenje v povodju Mislinje ,, 1.3,, ,6 92, ,7 9, , 1,

302 Stran 1642 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Zap. odlagal. kom. odpadkov Dobova Zap. odlagal. kom. odpad.spodnji Stari grad Zapiranje odlagališča komunalnih odpadkov Širjava Zapiranje odlagališča komunalnih odpadkov Bočka , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, Odvodnja in čiščenje v povodju Obale Center za ravnanje z odpadki Dolenjske - I. faza , 1, , 1, ,2 86, ,7 76, ,6 1, ,2 1, Varovanje vodnega vira Mrzlek Hidravlične izboljšave kanal. mesta Ljubljana ,7 1, , 1, Odvodnja in čiščenje odpadnih voda-litija, Šmartno , 1, ,5 2, RCERO Celje - I. faza ( Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko) EP Sofin. izvedbe operarat. programa varstva okolj EP Sofin.izvedbe operat.programa varstva okolja-od RCEROCelje II. faza ( Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko) Center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II. faza ,, , 1, ,1 14, ,7 15, ,9 1, ,, ,, ,4 73, ,5 64, ,3 1, ,1 11, Sanacija Zgornje Mežiške doline Čiščenje komunalnih odpadnih voda v Podovi ,, , 1, ,9 1, Kanalizacija in ČN Bistrica , 1, ,1 1,

303 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1643 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Kanalizacija Gornji in Dolnji Suhor Kanalizacija Čurile Kanalizacijski razvod Bašelj Izgradnja ČN Gornji in Dolnji Suhor Izgradnja kan in ČN v občini Turnišče, VIII.faza , 1, Kanalizacija Orehek in Drulovka Vodovod krško polje Beli Breg - Kerinov Grm I.faza Posegi za zmanjšanje emisij, Pobrežje etapa ,9 1, Kanalizacija in ČN Breg, II. in III. faza ČN in glavni vod Selce - Dolenja vas Odvajanje,čiščenje in zaščita vodnih virov-šentjur Odvajanje, čiščenje in zaščita vodnih virov-žalec Odvodnja in čiščenje odpadnih vod - Zagorje KOCEROD - Center za ravnanje z odpadki Koroške ,8 7, ,, , 1, ,, Vodooskrba Bele Krajine-nova finančna perspektiva RCERO Ljubljana ,, ,, ,, ,, ,, Odvajanje,čiščenje in zaščita vodnih virov-laško

304 Stran 1644 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Odvajanje,čiščenje in zaščita vodnih virov-celje Odvajanje,čiščenje in zaščita vodnih virov-mozirje Varovanje podtalnice Ptujskega polja - II.faza Predpisi s področja okolja CERO Gorenjska Odvajanje in čiščenje - porečje Dravinje Odvajanje,čiščenje,oskrba s pitno vodo-sore Odvajanje, čiščenje,oskrba s pitno vodo-drava Odvajanje, čiščenje,oskrba s pitno vodo -Meža Varovanje vodnih virov - Maribor Odvajanje in čiščenje v porečju Vipave Odvajanje in čiščenje v porečju Idrijce Oskrba s pitno vodo in odvajanje-šaleška dolina Oskrba s pitno vodo - Sodražica-Ribnica-Kočevje Odvajanje, čiščenje, vodooskrba - Zgornja Sava Regionalni center za ravnanje z odpadki-istra,kras CERO severovzhodne Slovenije Varovanje vodnih virov Pomurja Odvajanje, čiščenje, vodooskrba - porečje Ljubljanice Vodooskrba - Sotla Vodooskrba Suhe Krajine ,, ,, Upravljanje z radioaktivnimi odpadki ,9 1, Nadzor in kontrola sevanj ,9 1, Rudnik Žirovski vrh ,9 1, 154 Upravljanje in nadzor vodnih virov ,6 111, Načrtovanje, varstvo in urejanje voda ,6 111, Vodni sklad Obnova zapornice na Rinži v Kočevju Ured.Savinje pod Laškim od km Ureditev Hudinje v Vojniku Ureditev Sušice v Podbočju Regulacija Medije na obm. reg. ceste skozi Zagorje Akumulacija Hodoš Stabilizacija d. b. reke Soče gorvodno Zadrževalnik Pikol v Rožni dolini ,1 98, ,6 1, ,7 98, ,7 1, ,4 1, ,8 933,8 --

305 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1645 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Popravilo jezov na Kolpi, Damelj Mura v.v. nasip Dokležovje - Kučnica Mura v.v. nasip Cven - Vučja vas Ureditev Škocjanskega zatoka Oskrba s pitno vodo Haloz ,4 1, ,5 1, ,1 98, ,8 1, ,7 1, Oskrba s pitno vodo Koroške - Črna Vodno območje Spodnje Save Vodno območje Savinje Vodno območje povodja reke Soče Vod.obm.povodja jadranskih rek z morjem Vodno območje Zgornje Save Vodno območje Srednje Save Vodno območje porečja reke Drave Vodno območje porečja reke Mure Kamniška Bistrica Volčji potok - Kamnik Kamniška Bistrica nad čistilno napravo Pregrada Loče - Šmartinsko jezero Jezero v Koč. Reki - san. Pregrade Brestovica - raziskovalna vrtina Jez Ilovka - Rupovščica Senožeški potok v Senožečah Ureditev Dravinje v Majšperku Jez na Krki, Volavče Kamniška Bistrica-most v Biščah-Jubov jez Zadrževalnik Veliki potok Ureditev Meže v Prevaljah Zadrževalnik Medvedci HE Sp. Sava - vzdrž.drž.in lokal. infrastrukture Hidrološke mreže vodomernih postaj Ureditev vodne infrastrukture Ureditev Dravinje od Stogovcev-Koritno Ukrepi za poplavno varnost Ljubljane Ureditev Savinje od Ločice ob Savinji do Letuša Ureditev Savinje na območju Luč Ukrepi za poplavno varnost v Sp. Savinjski dolini Ureditev Drave - nasip Dogoše Drava v.v. nasip Vurberk-Duplek ,3 1, , 1, ,, ,1 79, ,6 42, ,6 88, ,6 64, ,6 33, ,8 88, , 9, ,3 1, ,1 77, ,2 1, ,2 48, ,6 35, ,8 23, ,1 1, ,3 1, ,, ,3 1, ,4 1, , 1, ,3 56, , 1, ,1 1, ,2 3, ,8 1,

306 Stran 1646 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Ureditev Sladkogorskega potoka Popravilo jezu na Savinji-Mozirje Vzdrževalna dela na pregradah v Belci (3pregrade) Ureditev Vipave v Vipavi Popravilo jezov na Kolpi-Breg Ureditev Rižane z razbremenilnikom Tržiška Bistrica na območju Tržiča Ureditev Savinje v Laškem - zdravilišče Ureditev Glažute Ureditev Savinje v Laškem 2.faza (odsek od Zdra ( Agencija RS za okolje) Ureditev Cerknice v Cerknem, II. faza Sanacija v.v. nasipa ob Drnici Ureditev Rupovščice Vodooskrba Pomurja ,4 1, ,2 1, ,6 5, ,3 1, ,5 35, ,9 1, ,, , , , ,3 1, ,2 1, Vodna zemljišča Zadrževalnik v.v. Kobiljskega potoka ,4 1, , 1, ,9 93,4 ( Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko) Rekon. zidu in v.v. nasipa v Gor. Radgoni Ureditev potoka Bela v Dolu Zadrževalnik Klivnik - opazovalni sistem Zadrževalnik Mola - opazovalni sistem Suhi zadrževalnik na Merinščici Državne ureditve v sklopu HE Krško ,4 93, , ,, 12.11,, Pomoč in podpora ohranjanju narave ,5 85, Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ,5 85, Kozjanski park-investicije Krajinski park Kolpa Krajinski park Sečoveljske soline Škocjanski zatok Zavod za varstvo narave Triglavski narodni park Krajinski park Goričko Biotehnologija ,2 1, ,2 1, ,6 1, ,6 1, ,3 1, ,7 1, --

307 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1647 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP EU komunikacija na NATURA območjih Inv. transferi neprof.org. in ustanovam ,7 81, ,, 162 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija , 12, Prostorsko načrtovanje , 12, Informacijski sistem zbirk prostorskih podatkov , 12, 165 Spodbujanje stanovanjske gradnje ,3 1, Spodbujanje stanovanjske gradnje ,3 1, Premiranje varčevalnih vlog Nad. najem. v denacionaliziranih stanovan Subvencije mladim družinam , 1, ,9 1, ,4 1, 232 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč ,5 1, Rezerva Republike Slovenije Odprava posledic ujme julij-avgust Odprava posledic neurij s točo - junij POTRES Posebni programi pomoči v primerih nesreč , POTRES , , Posebni programi v primerih nesreč ,4 1, Plazovi večjega obsega ( Agencija RS za okolje) Plazovi srednega in malega obsega ,3 1, ,3 1, ( Agencija RS za okolje) Geodetska uprava RS ,5 93,5 162 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ,5 93, Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc ,5 93, Implementacija ESRS Operativno delovanje Službe za GPS Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture Odkup in upravljanje območja GEOSS Nadgradnja prog. paketov za vodenje ZK, KS in RPE Informacijska prenova nepremičninskih evidenc Razgrnitev podatkov katastra stavb , ,, ,1 1, ,8 71, ,, ,2 1,4

308 Stran 1648 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Množično vrednotenje nepremičnin Množično vrednotenje nepremičnin Posodobitev razpoložljive računalniške opreme Posodobitev voznega parka Vzdrževanje poslovnih stavb in pohištva Register nepremičnin Osnovni geodetski sistem in omrežje stalnih GNSS postaj Vzdrževanje sistema distribucije Vzdrževanje informacijske infrastrukture ,6 74, , 65, , 87, ,9 1, ,5 96, ,4 128, ,, , 44, 2513 Uprava RS za jedrsko varnost ,3 1, 153 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki ,3 1, Nadzor in kontrola sevanj ,3 1, Nabava in vzdrževanje osn. sredstev EURANOS FI6R - CT ,1 1, Inšpektorat RS za okolje in prostor ,7 1,1 162 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ,7 1, Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave ,7 1, Investicije in investicijsko vzdrževanje Investicije in investicijsko vzdrževanje ,6 1, 2523 Agencija RS za okolje ,2 93,5 151 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve ,8 9, Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike ,8 9, Meteorološka mreža Monitoringi Seizmološka mreža Splošna podpora ARSO Inform. podpora ARSO SSSV- Stanja vodnega okolja v Sloveniji , 11, ,5 82, ,5 95, , 97, , ,9 22, ,4 1, ( Ministrstvo za okolje in prostor) ,, 154 Upravljanje in nadzor vodnih virov , Načrtovanje, varstvo in urejanje voda , Razširitev vod. zemljišč Varstvo obalnega morja Vzdrževanje vodne infrastrukture ,3 55,

309 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1649 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 155 Pomoč in podpora ohranjanju narave ,5 1, Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ,5 1, Odkup nepremičnin Ukrepi za preprečevanje nadaljnje škode ,6 1, ,7 1, 156 Splošne okoljevarstvene storitve ,8 91, Informacijski sistem varstva okolja in narave ,8 91, ALATNET in WMO Letalska meteorologija ,6 78, ,6 92,6 164 Gradbena regulativa in nadzor , Priprava regulative za potresno odporno gradnjo , EU projekt NATO SfP - Projekt Nato Science for peace , , 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ,6 68,1 11 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti ,6 93, Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti ,6 86, Vzpostavitev inf. sistema za ESS in por. EU TP - Obveščanje javnosti - PT ESS TP - Študije in vrednotenja - PT ESS TP - Upravljanje in izvajanje programa - PT ESS ,6 61, , 97, ,2 99, ,1 88,4 ( Urad RS za nadzor proračuna) ( Ministrstvo za šolstvo in šport) TP - Računalniški sistemi ( Ministrstvo za šolstvo in šport) ,5 94, ,8 88, ,1 77, ,9 95, ,2 99, ,1 88, Varnost in zdravje pri delu , 117, ISVZD-računalniška oprema Evropski teden varnosti in zdravja pri delu Akcijski načrt Bilbao agencije-osnove VZD ,7 1, ,9 1, , Javne službe za zaposlovanje in brezposelne ,4 15, Poslovni prostori ZRSZ Investicije za ZRSZ Investicijsko vzdrževanje ZRSZ Investicijski transfer ZRSZ ,2 3, ,9 177, ,, ,6 137,6 13 Aktivna politika zaposlovanja ,4 61, Povečanje zaposljivosti ,7 67, PHARE CBC Slovenija-Madžarska PHARE Nacionalni program ESC ,7 1, ,2 87,2

310 Stran 165 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP ESS-Izobraževanje BO-NPK ESS-Izobraževanja BO-FI ESS-Usposabljanje na delovnem mestu APZ-Neposredno ustvarjanje novih del. mest APZ-Usposablj. in izobraž APZ-Svetov. in pomoč pri zap EP Spodb. zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih U1 Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve U2 Usposabljanje in izobraževanje U4 Programi za preprečevanje soc. izključenosti EP Reforma institucij na trgu dela ,7 91, ,7 28, ,8 38, ,9 99, ,2 55, ,4 86, ,, ,7 84, ,3 56, ,5 11, ,, Zagotavljanje socialne vključenosti ,5 54, Spodbude za zaposlovanje in delo invalidov ESS-Pot do vključenosti-pum RP Romski zaposlitveni center RP Partnerstvo za enakost RP K.U.P.O.L.A RP Romsko izobraževalno informativni center RP Enakovreden študij RP Izzovi prihodnost Razvojno Partnerstvo UFO RP IN-VALID-IN RP (Re)integracija žrtev trgovine z ljudmi RP Inovativni pristopi za nove možnosti Razvojno Partnerstvo SpinUP RP Krožno zaposl-nova priložnost za delo in učenje RP Zaposlitvena koda RP dnevni center most RP MOST do uspešne vključitve na trg dela Razvojno Partnerstvo M - LAB RP ZNANJE JE MOČ RP Kozjansko Razvojno Partnerstvo FENIKS RP SINTEZA RP S coachingom do varne starosti RP Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje RP Z odločnostjo do enakopravnosti med spoloma Razvojno Partnerstvo VESNA ,, ,8 35, ,1 55, ,6 58, ,5 66, ,7 89, ,4 64,1 1.5,, ,3 51, ,6 185, ,5 41,5 1.5,, ,6 32,6 1.5,, 1.5,, ,4 87,4 1.5,, , 82, ,4 58,4 1.5,, ,1 61, ,9 82, ,9 83, ,3 9, ,3 5, ,4 163,3

311 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1651 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP RP SIPA Razvoj sistema pomoči na domu RP PROGRES TP1 Nacionalna podporna struktura TP2 Dopolnilne aktivnosti tehnične pomoči ESS-Zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih žensk ESS-Uspos.na DM in integr.programi uspos. INV Usposabljanje na DM v učnih delavnicah in podj Projekti netržnih zaposlitvenih programov Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo ,4 8, ,9 41, ,3 79, ,5 74, ,1 1, ,9 55, ,9 25, , , 1, EP Spodbujanje socialne vključenosti , 1, , 1, 3.88,, Kreiranje novih delovnih mest in povečanje prilagodljivosti podjetij ,9 51, ESS-Usposabljanje in pomoč pri ustanavljanju po ESS-Uspos.in izobraž.zaposlenih-sekt.v PREOBL ESS-Usposabljanje in izobraževanje v persp. sekt APZ-Spodbude za zaposlovanje ESS-Zaposlovanje starejših EP Usposabljanje in izobraževanje za konk.in zaposlj U3 Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja EP Štipendijske sheme EP Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti ,3 93, ,2 45, ,6 44, ,6 431, ,2 64, ,, ,5 54, ,, 8.,, 182 Ohranjanje kulturne dediščine ,9 91, Ohranjanje, obnova in gradnja spomenikov ,9 91, Spominska obeležja iz vojne za Slovenijo Vzdrž.ost.vojaš.pokopališč v RS in tujini Druga grobišča po sklepu vladne komisije Intervencijsko vzdržev.-dutovlje-donacije ,, ,6 1, ,3 1, Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva ,7 98, Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva ,7 98, Stroški objave javnih razpisov in analiz Informatizacija ministrstva Prodaja in zamenjava premoženja SV zavodov Nakup in posodobitev opreme za MDDSZ Nakup prevoznih sredstev za MDDSZ Sofinanciranje projektov Izobraževanje zaposlenih z IP Vzdrževanje komunikacijske opreme ,6 1, ,1 1, ,5 1, , 1, ,2 96,

312 Stran 1652 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Informacijski sistem socialnega varstva Vzdrževanje IS in obdelava po vojnih zakonih NOS - IRSSV Obdelave v ISCSD - SV prejemki ELEM - donacija EK , 1, ,9 91, ,2 1, ,4 1, , Javni in razvojni programi socialnega varstva ,4 111, Nadomeščanje OS - MD ,4 111,1 22 Varstvo otrok in družine ,4 1, Drugi programi v pomoč družini ,4 1, Obdelave v ISCSD - rejnine, DP in SN ,4 1, 24 Izvajanje programov socialnega varstva ,5 89, Centri za socialno delo ,2 1, Posebni program ministrstva - potrebe CSD Nadomeščanje OS - CSD Nadomeščanje OS - KCM ,9 1, ,3 1, ,8 1, Socialno varstvo invalidov ,9 83, Varstveno delovni center Nova Gorica Zavod Dobrna Center Dolfke Boštjančič - Mali dom, Barje Nakup službenih vozil Stanovanjske skupnosti VDC Ribnica B.E Posebni programi ministrstva - potrebe VDC Posebni programi ministrstva - potrebe ZU NOS - koncesije Nadomeščanje OS - VDC Nadomeščanje OS - ZU ,, ,4 92, ,6 99, ,2 1, ,4 12, ,2 65, ,1 1, ,4 1, , 1, , 1, Socialno varstvo starih ,5 93, Vzdrž.dela v DU po posebnem programu Stroški telefonskih povezav Adaptacije obstoječih domov za starejše Intervencije Dom starejših oseb Idrija Posebni program - posebni SV zavodi , 1, ,6 39, ,6 19, ,8 1, ,, ,3 1, Socialno varstvo materialno ogroženih ,9 1, Subvencije po 36.a členu ZSV ,9 1,

313 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1653 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Socialno varstvo zasvojenih ,2 1, Terapevtski programi ,2 1, 2613 Inšpektorat RS za delo ,5 116,8 11 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti ,5 116, Inšpektorat za delo ,5 116, Nakup avtomobilov in opreme Nakup službenih vozil in druge opreme Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme ,7 1, 7.838,, 2711 Ministrstvo za zdravje , 94,5 171 Urejanje in nadzor sistema zdravstva ,2 19, Urejanje in nadzor sistema zdravstva ,2 19, Investicije v opremljenost na MZ ožje EP Krepitev institucionalne usposobljenosti - ESS Projekt informatizacije v zdravstvu EP Konferenca e-zdravje Oprema za JAZMP Nakup opreme za ukrep.v primeru kemijskih nesreč ,3 48, ,, ,6 15, , 4, , ,, 172 Primarno zdravstvo , 11, Investicijska vlaganja v primarno zdravstvo , 11,9 EP Sofinanciranje investicij v primarnem zdravstvu Izgradnja nove reševalne postaje v Izoli Prenova Zdravstvene postaje Ruše Ureditev II. nadstropja prizidka ZD Sevnica Ureditev Zdravstvene ambulante SV. Andraž Rekonstrukcija in prizidava ZP Šentjernej Modernizacija ZP Beltinci ,, , 1, , 1, ,9 99, , 1, , 1, , 1, Adaptacija prostorov za zdrav. dejav. Podpeč , 1, , 1, ,5 93, Obnova ZP Vinica Adaptacija obstoječih prostorov ZD Črnomelj ,, , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, , 1,

314 Stran 1654 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Zamenjava zun.stavb.poh. in pop.fasade ZD Črno , 1, Celovita ureditev med.laborator. v ZD Gornja Radg , 1, , 1, , 1, Izgradnja nove Zdravstvene ambulante Slivnica Adaptacija ZP Knežak , 1, , 1, ,1 46, ,, , 1, , 1, Obnova zdravstvene postaje Vas Nabava opreme in ureditev novih amb. - ZD Kranj Ureditev prostorov ZP Prevalje za potrebe fizio , 1, , 1, Izgradnja večnam.objekta za prostore ZP Starše Rekonstrukcija prostorov za SA v ZD Šentjur , 1, , 1, , 1, Adaptacija prostorov reševalne postaje, pralnic Obnova ZP Šmartno ob Paki Ureditev pritličja ZD Trbovlje ter nakup rešev ,1 1, , 1, ,3 1, , 1, , 1, , 1, , 1, Ureditev prostorov za predšolske disp. ZD Velenje Ureditev ambul.splošne medici. in zobno ambulant , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, Rekonstrukcija in prizidava ZP Žužemberk , 1, , 1, ,9 196, , 1,

315 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1655 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Izgradnja prizidka k ZD Ajdovščina , Dokončna obnova in modernizacija ZP Beltinci , Obnova na ZP Bistrica ob Sotli Ureditev prometnega režima na parkirišču ZD Bled Nadaljevanje rekonstrukcije ZD Bohinj Dozidava in delna prenova pritličja ZD Brežice Dvigalo za invalide v ZD Črnomelj GOI dela za ZA v občini Dornava Obnova prostorov v ZD Dravograd Ureditev dežurne ambulante v ZD Hrastnik Zamenjava reševal.vozila v ZD Ilirska Bistrica Zamenjava oken, vzdrževanja na ZD Ilir. Bistrica Novogradnja objekta ZP Ig Obnova strehe in fasade v ZD Kočevje Obnova prostorov v ZP Kozje

316 Stran 1656 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Investicijsko vzdrževanje v ZD Kranj Zamenjava oken in obnova fasade na ZP Senovo Nakup prostorov v Zgornji Kungoti Izgradnja nove ZP Rimske Toplice Obnova laboratorija in zamenjava oken v ZD Lendava Nabava medicinske opreme za ZD Ljutomer Povečanje ZD Logatec Priprava zemljišča za ZD Metlika Sanac. in ureditev prostorov reševal. službe ZD MS , , Zamenjava tlakov v ZP Podčetrtek Obnova oken in vrat v ZD Podčetrtek Vgradnja dvigala v ZP Polzela Ureditev prostorov in nabava opreme v ZD Radeče Oprema zobozdravstvene ordinacije in RTG Preureditev otroškeg in šolskega dispanzerja

317 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1657 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Ureditev prostorov diagnostičnega laboratorija Posodobitev opreme v enoti za NPM v ZD Ribnica Ureditev nadstrešnice za avtomobile ZP Rogatec faza adaptacije ZP Rogaška Slatina Prizidava in delna prenova ZP Ruše Nakup prostorov za ZP Šenčur Prekritje strehe, vgradnja dvigala v ZP Šmarje Rekonstrukcija in prenova ZP Šoštanj - III. faza Funkcionalna prenova ZP Podbrdo Adaptacija ZD Trebnje Nakup reševalnega vozila - reanobil Obnova iztrošene in zastarele opreme v ZD Velenje Revizija investicijske dokumentacije ,6 173 Bolnišnično zdravstvo ,4 99, Investicijska vlaganja v bolnišnice ,4 99, Oprema za več javnih zdravstvenih zavodov PKL - nadomestni objekt EZOA in CIP CZBO Šentvid pri Stični ,8 1,

318 Stran 1658 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP KCL - DTS in HB - prizidek in preureditve ,1 1, KC Ljubljana - Nevrološka klinika ,4 1, ,7 1, KC Ljubljana, ORL klinika Onkološki inštitut Ljubljana - I. faza ,7 1, ,2 1, ,1 1, SB Maribor - Očesni in ORL oddelek SB Celje - bolnišnični oddelki in urgentni center , , SB Jesenice - novogradnja SB Trbovlje - rekonstrukcija, adaptacija, novog ,7 1, SB Slovenj Gradec - novogradnja, rekonstrukcija SB Novo mesto - finalizac. bolniš. oddelkov Priprava investicij in nakupi zemljišč KC Ljubljana - Pediatrična klinika - novogradnja SB Murska Sobota - nadomestna gradnja ginek.-po KC Ljubljana - IMDPŠ ,7 1, , ,9 1, ,1 1, ,8 1, ,3 1, , , Preventivni programi zdravstvenega varstva , 67, Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva , 87, Izboljšanje upravljanja z varno hrano in krmo TF-Upravljanje z varno hrano in krmo II TF-Študija izvedljivosti opreme ,3 86, ,7 93, ,9 81,7

319 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1659 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Programi varovanja in krepitve zdravja, zmanjševanja razlik v zdravju in razvojno raziskovalna dejavnost Zmanjševanje povpraševanja po drogah Preventivni material - droge Evalvacija programov zdravljenja in socialne re AGIS - Zdravljenje zapornikov odvisnih od drog ,6 45, ,5 57, , ,8 82, ,, 177 Drugi programi na področju zdravstva ,5 5, Nujno zdravstveno varstvo ,5 5, Projekt HESCULAEP Organizacija zgodnje defibrilacije ,6 5, ,7 4, Zdravstveni inšpektorat RS ,7 83,7 171 Urejanje in nadzor sistema zdravstva ,7 83, Urejanje in nadzor sistema zdravstva ,7 83, Manjše investicije ,7 83, ***Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke Urejanje in nadzor sistema zdravstva Urejanje in nadzor sistema zdravstva Strokovna preveritev značilnosti zdravil Izboljšanje kakovosti inšpekcij ( Ministrstvo za zdravje) Urad RS za kemikalije ,4 61,8 171 Urejanje in nadzor sistema zdravstva ,1 73, Urejanje in nadzor sistema zdravstva ,1 73, Zagotovitev opremljenosti organa ,1 73,1 176 Preventivni programi zdravstvenega varstva ,4 61, Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva ,4 61, Pilotni projekt UNITAR IOMC Kemijska varnost III ( Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve) Študija potreb po opremi za kemijsko varnost Projekt GHS-enotno označevanje kemikalij ,6, , 52, ,5 52,6 1.15,, ,7 11, ,8 3, Uprava RS za varstvo pred sevanji ,9 97,9 171 Urejanje in nadzor sistema zdravstva ,9 97, Urejanje in nadzor sistema zdravstva ,9 97, Ppremljenost organa v sestavi ,9 97,9

320 Stran 166 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 3111 Ministrstvo za javno upravo ,4 67,8 42 Informatizacija uprave ,7 35, Izgradnja in delovanje centralne informacijske infrastrukture in telekomunikacijske tehnologije A1 PDC - skupna strežniška infrastruktura A7 NIC - Zagotavljanje neprekinjenega poslovanja B1 HKOM - posod. in vzdrž. kom.omrežja drž. org B2 Razvoj in vzdrž.kom.stor.in povezav omrež.drž.org B3 Zag.del.hrbt.el.pošte,dom.prost.in splet. stor B4 Zag.varn.meh in stor. omre.drž.org B7 HKOM - zagotavljanje neprek. poslovanja - kom. del D1 Skup.strežn.infrastruktura in prog.opr. - UE in DO E1 Skup.strežn.infrastruktura in prog.opr. - UE in DO E5 SPIS v DO - sk. razvoj, dopoln. in nadgr G1 Lok.. rač. in mrež. opr. UE - zam. in dogr H1 Prog. oprema UE L1 Zag.ust.sto.na podr.izd.dig.pot.,pod.,čas.žig M Zaščita in varovanje obratovalnega okolja P1 E - UPRAVA: Enotni državni portal E-pov.evid.JU na Cen.reg.preb Register vozil in prometnih listin Centralna podpora oblikovanju in izpisom (FORM) Raz.,vzp.obr.okolja za sk.del inf Lok. rač. in mrežna oprema MJU-zam. in dog DEUP skupni investicijski projekti E-UPRAVA: ISPO E - UPRAVA: matični registri E - UPRAVA: MPZT Prenova procesov UE IMIS - zag. lic. za upod. dok E - VEM gospodarske družbe Mobilni uradnik E-VEM - GD E - izmenjava podatkov, interoperabilnost E - UPRAVA E - arhivi Teh. opr. in podp. za domače in tuje dogodke OneStopGov ,7 35, ,1 55, ,8 19, , 28, ,4, ,7 13, ,6 8, ,2 1, ,5 93, ,3 23, ,4 19, ,3 63,3 9.94,, ,7 21, ,, ,6 278, ,5 11, ,7 16, ,, ,8, ,9 12, ,2 3, ,1, ,, 91.84,, ,6 156, ,6 25, ,6 35, ,, ,7 82, ,, ,2 9, ,3 69, ,5

321 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1661 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 43 Druge skupne administrativne službe , 72, Delovanje ministrstva, pristojnega za javno upravo ,1 221, CVI CVI skupni investicijski projekti Programska oprema MJU Lok. računalniška in mrežna oprema MJU-zam.in dog Podpora uporabnikom in vzdrževanje opreme ,9 61, ,8 543, ,1 5, Zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za delo državnih organov ,5 74, Obnova objekta na Gregorčičevi Izgradnja objektov Bežigrad Obnova stare porodnišnice v Novem mestu Prizidek k objektu upravne enote Celje Prizidek k občinski stavbi upravne enote Maribor Manjše investicije in inv. vzdrževalna dela Investicije na sekundarni ravni Nakupi vozil za potrebe državnih upravnih organov Investicije - mejni prehodi Nakupi poslovnih prostorov Ukinitev bodoče notranje meje EU Obnova počitniških objektov Rekonstrukcija vzh.trakta nekdanje vojaš. na Roški Tekoče vzdrževanje MP - Schengenski vir Odkup UE Brežice Odkup poslovnih prostorov v Izoli Odkup poslovnih prostorov na Kotnikovi 38 (I.faza) Odkup poslovnih prostorov na Maistrovi Odkup poslovnih prostorov na Kotnikovi 38(II.faza) Odkup poslovnih prostorov za potrebe UA Odkup poslovnih prostorov na Rudarski 6a Odkup poslovnih prostorov za upravni center v KP Upravni center Jesenice Odkup poslovnih prostorov za INŠ v Kranju Odkup poslovnih prostorov na lokaciji Tobačna Odkup poslovnih prostorov za upravni center Grosup Upravni center Logatec Odkup poslovnih prostorov na Tržaški Odkup poslovnih prostorov za del inš. služb v NM Upravni center Vrhnika Rekonstrukcija doma na Vidmu ,7 43, ,8 66, ,, ,5 95, , ,8 25, ,, ,8 14, ,4 5, ,9 3, ,7 19, ,4 15, ,4 87, ,5 87, ,, , ,, 4.173,, 4.173,, ,5 94, ,, ,,

322 Stran 1662 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj ,7 42, Nakupi, upravljanje in vzdrževanje stanovanj ,7 42,8 84 Vzpostavitev južne meje ,3 99, Vzpostavitev južne meje ,3 99, Mejni prehod Obrežje Mejni prehod Gruškovje Mejni prehod Dobova Mejni prehod Jelšane Maloobmejni prehodi Mejni prehod Podgorje Mejni prehod Rigonce Mejni prehod Sečovlje Mejni prehod Središče ob Dravi , 1, ,1, ,7 5, ,1 13, , 54, ,4 1, ,7 7, ,6 11, , Mejni prehod Sočerga Mejni prehod Starod , ,8 92, , Mejni prehod Zavrč Mejni prehod Dragonja , ,1 173, , Mejni prehod Babno polje Mejni prehod Bistrica ob Sotli Mejni prehod Dobovec Mejni prehod Gibina Mejni prehod Imeno Mejni prehod Orešje Mejni prehod Ormož Mejni prehod Petišovci Mejni prehod Petrina Mejni prehod Podplanina Mejni prehod Razkrižje Mejni prehod Vinica Mejni prehod Zgornji Leskovec Prehodna mesta na zunanji meje EU Letališče Brnik Luka Koper , ,6 12, ,1 13, ,7 21, ,3 41, , 1, ,3 1, ,7 34, ,3 93, ,7 14, ,3 1, ,9 66, ,7 19, , 29, ,5 1, ,9 99, ,1 9,1

323 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1663 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 3211 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo , 13,9 51 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja ,1 7, Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja ,1 7, Oprema za ARRS Sodelovanje na programih EU Projekti 5. okv. prog. - tuja donacija , 1, ,3 84, ,, 52 Znanstveno - raziskovalna dejavnost ,7 93, Znanstveno raziskovalna dejavnost ,8 93, Okvirni programi EU in mednarodne raziskave RRI CO Sodobne tehnologije vodenja Gozdarski inštitut Slovenije-adaptacija Kmetijski inštitut Slovenije ( Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) Inštitut za hidravlične raziskave CO sodobne tehnologije vodenja CO "Moderni Kovinski materiali" raziskovalno-r , 98, ,4 52, ,1 36, , 1, , 1, ,1 1, ,7 1, ,7 1, ,5 1, ,8 48, ,9 18, ,1 1, , 21, RRI CO Biotehnologija s farmacijo RRI CO Moderni kovinski materiali ,, ,7 1, , , RRP Center odličnosti FABRICA Obnove objektov znanstvenih inšt.in IVD Znanstveni sestanki in tisk Mednarodno znanstveno sodelovanje Raziskovalna oprema JRZ-investicijsko vzdrževanje Raziskovalni programi in projekti - IVD Aplikativne raziskave v gospodarskih družbah Center odličnosti Superkritični fluidi RRP , , ,1 1, ,4 98, ,4 75, , 1, ,2 1, ,3 1, ,8 99, ,8 1,

324 Stran 1664 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Center odličnosti NMR RRP Center odličnosti ME RRP ,2 1, ,9 1, ,3 1, ,2 1, ,6 1, ,5 3, Center odličnosti NIN RRP Center odličnosti Okoljske tehnologije RRP ,7 5, , 1, ,6 46, ,7 28, ,1 1, ,8 53, Center odličnosti IKT RRP Center odličnosti Biotehnologija s farmacijo RRP ,7 38, ,2 1, , 79, ,9 69, ,6 1, , 44, RRI CO Superkritični fluidi ,, ,6 1, ,2 1, RRI CO Nanoznanosti in nanotehnologije RRI CO RIKS RRI CO ME RRI CO Okoljske tehnologije , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, ,7 99, , 1, , 1, , 1, ,7 71, ,, , 1, Znanstveno raziskovalna dejavnost Usposabljanje znanstvenih kadrov v gospodarstvu Programi v podporo znanosti ,3 98, Informacijsko komunikacijski sistemi ,3 98, Oprema za centralne servise COBISS in SICRIS Računalniška oprema E - prostor in E - vsebine Delovanje ARNES Hitri internetni priključki ,6 1, , 1, ,4 93, , 1, ,7 99,7

325 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1665 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Opremljanje Univerz in raziskovalnih institucij EP ERDF-OP 7-13-PU 1.4. Info-družba ( Ministrstvo za gospodarstvo) E GOVERNET ,3 99, ,3 52,5 54 Tehnološki razvoj ,2 139, Programi pospeševanja tehnološkega razvoja gospodarstva ,2 139, Podpora tehnološkemu razvoju ,3 12, Razvojni projekti in infrastruktura Sodelovanje v evropskem raziskovalnem prostoru ,4 18, ,5 212, , 74, ,4 17, Sodelovanje v ERA-NET programih EU ,1 111, , 1, ,2 85,8 191 Urejanje izobraževalnega sistema ,1 97, Urejanje izobraževalnega sistema ,1 97, Računalška oprema za delo organa MVZT Posodobitev opreme organa TEMPUS PROJEKT ČRNA GORA ,1 1, ,8 94, , 97,5 194 Terciarno izobraževanje ,9 13, Visokošolsko izobraževanje ,9 13, Univerzitetna knjižnica v Ljubljani FERI Maribor Fakulteta za kmetijstvo Maribor Filozofska fakulteta-adaptacija-i.faza Razvoj visokošolskih študijskih programov 6/ Biotehniška fakulteta Ljubljana UM-Medicinska fakulteta Maribor-novogradnja UP-Turistika Portorož ,2 1, ,6 13, ,8 18, , 1, , 1, ,3 1, ,2 1, ,3 1, ,7 1, ,3 97, ,5 87, ,9 1, ,, , 1, ,6 1, ,7 1,

326 Stran 1666 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP EP ESS 4-6 Visoko šolstvo Oprema in investicijsko vzdrževanje Centera EMUNI Oprema CTK Novi strukturni in inv.programi v VŠ-Univerza n Filozofska fakulteta-ljubljana-urška FDV-Pedagoška fakulteta Lj ,8 1, ,, , 1, , 1, , 1, , 1, FMF-Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana Nakup opreme Univerze na Primorskem Nakup opreme Univerze v Mariboru Nakup opreme Univerze v Ljubljani Priprava investicijske dokumentacije-vš Intervencijska sredstva za VŠ Visoka zdravstvena šola Ljubljana FKKT in FRI Ljubljana , 1, , 1, , 1, ,9 1, ,5 1, ,3 655, , ,8 1, Akademije-ALU, AGRFT in AG Ljubljana Poslovno ekonomska fakulteta Maribor ,7 1, ,9 1, ,3 1, , 1, , 1, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljub Investicijsko vzdrževanje visokih šol , 1, , 1, , 1, 196 Pomoči šolajočim ,6 1, Študijske pomoči ,6 1, ŠD 3 Maribor-adaptacija-Tyrševa ,7 1, ,1 1,

327 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1667 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP ŠD-I, Ljubljana - adaptacija in dograditev ,8 1, Študentski domovi v Ljubljani Študentski domovi v Mariboru Ostali študentski domovi Investicijsko vzdrževanje študentskih domov ,4 1, ,3 1, , 1, , 1, ,3 1, ,1 1, , 1, ,6 1, 3212 Urad za meroslovje ,6 64,4 53 Programi v podporo znanosti ,6 64, Nacionalni meroslovni sistem ,6 64, Obnova objektov laborat. centrov v LJ in CE imera (6. OP) - tuja donacija Vzpostavitev meroslovne infrastrukture na področj Rač. podpora in tekoče vzdrževanje rač. opreme CARDS 23 - Izobraževanje albanskih metrologov MSTQ UNMIK Kosovo Posodobitev infrastrukture Mid Software - tuja donacija COEPT ,9 83, ,2 1, , ,, , , ,1 111, ,, 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport , 11,4 13 Aktivna politika zaposlovanja ,7 57, Izobraževanje in usposabljanje nezaposlenih ,7 57, Učna pomoč brezposelnim Projektno učenje za mlajše odrasle Zmanjševanje izobraz.primanjkljaja za brezposelne Zmanjšev. izob. primanjkljaja za brezpos.6/ ,4 36, ,7 91, , ,8 182 Ohranjanje kulturne dediščine , 1, Kulturna dediščina v izobraževanju , 1, Posodobitev opreme za SŠM , 1,

328 Stran 1668 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 185 Šport in prostočasne aktivnosti ,4 118, Programi športa ,4 118, Rek. in tehn. Posod. športne hale Podmežakla na Športni park Šmarje pri Jelšah Športni park Bevke Večnamensko športno igrišče pri OŠ Ponikva , 1, Rekonstrukcija večnamenske ledne dvorane Maribor , 1, , 1, , Večnamenska športna dvorana Branik Posodobitev stadiona na Ptuju , , Umetna trava za nogometna igrišča po Sloveniji , , Športno rekreacijski park Bledec Izgradnja športnega igrišča v Sl. Konjicah Športni center pri OŠ Vodice , , , , , , 1, Odbojkarsko igrišče Pobrežje , 1, Športna oprema Gimnazije Jesenice Izgradnja športnih igrišč na Rožnem , , Ureditev stadiona Matija Gubec Krško , OŠ Glazija Celje- sanacija bazena Telovadnica OŠ Pivka Športni dom TVD Partizan Sevnica , , ,

329 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1669 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Nogometno igrišče in atletski stadion SG Športni park Železniki , 254, Športni park Vojnik Atletska steza Šmarje pri Jelšah , 1, ,6 321, , , Dograditev nogometnega stadiona Celje Atletski stadion Podčetrtek Sanacija golf igrišča Lipica ,9 1, Fitnes Postojna Športna dvorana Mladika Ptuj Jahališče Ig , 1, ,4 1, ,1 91, ,, , 1, Športni kompleks Ilirska Bistrica Športna igrišča Krško ,2 269, Ureditev športnega igrišča na Lokvici - Metlika , 1, , , Športno igrišče v Podvelki Večnamensko igrišče v Slovenskih Konjicah , , 1, , 1, , 1, ,8 1, Športno igrišče Sv. Ana Klimatizacija ŠD Bonifika , 1, ,1 1, , ,

330 Stran 167 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Večnamenska dvorana v Lokavcu - Ajdovščina , Športna dvorana Horjul Športna dvorana OŠ A.Globočnika Postojna Športna dvorana Rače , ,2 514, ,9 1, Športna dvorana DC16 Dolenja vas Bazen Zagorje Športni park Izlake , 1, ,2 1, 18.57,, 18.57,, , , , 1, Nadomestno igrišče Mladika Ptuj Veslaški športni objekt Sečovlje Študentska športna dvorana Gerbičeva , 1, ,1 212, , 1, ,6 242, Nogometni stadion Celje Športni park Lesce ,9 1, , 1, ,7 1, ,8 1, Športni park Šentjur Obnova Veslaškega centra Bled Zaprti bazen s spremljajočimi prostori Ruše , 1, ,5 1, , 1, ,6 1, ,7 1, ,2 1, Športno turistični center Ljudski vrt ,4 1, ,3 1, ,3 1, , 1, ,8 1,

331 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1671 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Usposabljanje strokovnih delavcev v športu - JR Ureditev nepokritih športnih objektov - Semedela Telovadnica OŠ D.Bordona Koper Športno igrišče OŠ Bakovci ,4 61, , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, Servisni objekt za tenis s kegljiščem Novo mesto Prenova igrišča Stari trg , 1, , 1, ,3 15, ,8 177, , 1, , 1, Razširitev športne dvorane Slovenj Gradec Večnamenski športni objekt Grad , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, ,5 82, Preureditev igrišča na OŠ P.Stražišarja Jesenice , 1, ,8 81,8 6.31,, Obnova bazena OŠ T.Čufarja Jesenice Kegljišče - izdelava podstrešja - Kamnik ,, ,, ,, ,8 134, Športna igrišča ob OŠ Deskle Telovadnica OŠ Mojstrana , 1, ,1 139, , 1, , 1, , 1, , 1, Rekonstrukcija letnega kopališča Ljutomer Prenova zunanjih športnih igrišč Loška dolina , 1, , 1, ,9 19, , 1, ,4 111, , 1, , 1, , 1,

332 Stran 1672 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Zunanja igrišča pri OŠ S.Jenka ,, Sanacija strehe telovadnice OŠ Metlika ,, ,8 86, Večnamenska športna dvorana Odranci Kegljišče v športnem parku Postojna , 1, ,1 85, , 1, , 1, , 1, , 1, Ureditev šp.rekr.kompleksa stadion Prevalje Obnova nog. igišča in atletske steze - Radeče , 1, , 1, , 114, ,5 318, , 1, , 1, Rekreacijski park v Radovljici Občina Ravne na Koroškem Športno igrišče Sveti Gregor , 1, , 1, ,5 111, ,4 165, , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, Plezalna stena v OŠ F ranja Malgaja Obnova nogometnega igrišča Štore , 1, , 1, ,5 39, , 1, , 35, Prekritje nogometnega igrišča Trbovlje Zamenjava plastične mase - SC Sebenje , 1, , 1, , 1, , 1, Športni park ob OŠ Vodice , 1, , 1,

333 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1673 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Asfaltna preplastitev igrišč v ŠC Žalec ,2 86, Športna oprema MO Ptuj , 1, ,7 84, ,8 259, Trim steza Ptuj Montažno drsališče Ptuj , 273, , 257, Športna oprema za telovadnico Deskle Športno rekreacijski center Preska-oprema ,7 111, ,3 238, , 1, ,6 93, Obnova kegljišča v Pivki Športna igrišča ob OŠ A.Globočnika Postojna Ureditev kegljišča v Družb.domu Prevalje , 1, ,9 89, , 1, , 1, , 1, ,5 427, , 1, , ,8 99, Športni semafor v dvorani Ratanska vas Nabava opreme za kegljišče Ceršak , 1, ,7 99, , 1, , 1, , 1, , 1, Športna oprema Oprema telovadnice Škofljica , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, ,6 96, Športni park pri oš J.Mencingerja v Boh.Bistrici ,3 66, , 1, , 1, , 1,

334 Stran 1674 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Rekonstrukcija športnih igrišč Preska Gimnastični center Ljubljana Preplastitev atletske steze pri OŠ Podbočje Igrišča Vižmarje Brod ,9 87, , 1, ,8 86, , 1, Slovenski šahovski center Multicenter Velenje , 1, , 1, , 638, , 1, , , 1, Posodobitev telovadnice Partizan na Vrhniki Tehniška dvorana Domžale Izgradnja drsališča Domžale , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, ,7 135, ,8 255, ,8 1, ,2 1, Trim steza Jesenice Kolesarska steza Stražišče , 211, , 9, , 1, , 1, , 1, ,5 12, Večnamensko igrišče Stražišče Večnamensko igrišče Kranj , 1, ,8 12, ,5 12, , 1, ,8 12, ,5 12, Metališče v ŠC Kranj , 1, ,8 12, ,5 114, , 1, ,2 116,2

335 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1675 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Kopališče Celje , 1, Plezalna stena OŠ Radlje , 1, , 1, , 1, Oprema skakalnice Kranj Preplastitev skakalnic v Žireh , 1, , 1, ,2 66, , 1, ,7 39, , 1, Snežni top Vizore Snežni top Ilirija Ljubljana , 1, , 1, , 417, , 1, , ,6 1, Šolski čolni VZS Oprema za organizacijo regat - Bled Oprema za telovadnico Partizan Vrhnika , 1, ,8 1, ,9 235, , 1, , , 1, , 1, , 1, ,7 99, Atletska športna oprema - Domžale Visoka plezalna stena Slovenske Konjice , 1, ,6 99, , 1, , 1, , 1, ,7 86, Atletska športna oprema ZŠD Ljubljana Vadbeno središče Factor Ljubljana , 1, ,7 83, ,8 191, ,6 24, ,1 184, EP NFP-ESRR-športna infrastruktura ,, Izobr. in usp. strok. delavcev v športu Telovadnica pri OŠ ob Dravinji ,, ,, , 1,

336 Stran 1676 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Športna dvorana pri OŠ Vransko Vitalizacija Ptujskega jezera , 1, ,1 1, Športni park Sl. Bistrica Telovadnica Kog , Telovadnica OŠ Griže , , Obnova telovadnice Prebold Igrišče Legen Športno igrišče Gabrovec , , , , , , Športni park OŠ Bled Borilnica Krmelj Telovadnica OŠ Simona Jenka , , , , , Bazen Krško , Telovadnica OŠ JD Krško Kajakaški center Celje ŠRP Velenje , , , , , , Igrišča Bogojina Balinarska dvorana Rogaška Slatina Igrišče Lipnica , , , , ,

337 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1677 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Igrišče Sečovlje , ŠD Dobrova , , Oprema Gorišnica Oprema Sv.Trojica Športna dvorana Slovan , , , 1 ---, 1 ---, , , 191 Urejanje izobraževalnega sistema ,4 85, Urejanje izobraževalnega sistema ,4 85, Računalniška oprema za delo organa Posodobitev opreme ministrstva ESS Evalvacije - LDN ESS Širjenje sistema zagotavljanja kakovosti - LDN Aplikacije za elektronski zajem podatkov EURYDICE baza podatkov Širjenje sistema kakovosti - JR Posodablj. izobraž. sistema in zagotavlj. kakov Izobraževanje in usposabljanje , 6, ,6 157, ,5 96, ,5 97, ,2 92, ,, ,1 97, ,8 192 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok ,4 11, Vrtci ,4 11, Vrtec in PŠ Stranice s telovadnico - Zreče Vrtec Gornji Petrovci Vrtec Dobje ,9 1, Vrtec in OŠ Sv Jurij Jurovski dol (1.faza) Vrtec Arkova , 1, ,3 1, , 1, , 1, , 1, ,9 15, Vrtec Hrušica , 1, ,9 1, ,7 1, , 1, ,9 1,

338 Stran 1678 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Vrtec Videm (1. faza) ,5 12, Vrtec in PŠ Senožeti ,8 18, , 1, , Vrtec Kidričevo Vrtec Vipava , ,9 1, , 1, ,9 1, ,5 12, Vrtec Kekec, enota Tinkara Vrtec pri OŠ Križevci ,9 113, , 1, ,5 82, ,, ,1 1, ,2 1, Vrtec Ciciban ,7 1, ,8 1, , , Primarno in sekundarno izobraževanje ,7 11, Osnovno šolstvo ,1 16, Investicijsko vzdrževanje domov CŠOD DOŠ 1 Lendava (1. faza) Telovadnica pri OŠ Sladki vrh - Šentilj Telovadnica pri OŠ Miklavž na Dravskem polju ( OŠ Starše s telovadnico ,7 1, Športni center Planica OŠ Vojnik - I.faza ,6 1, , 1, ,9 1, ,2 1, OŠ in vrtec Dragomelj s telovadnico - Domžale ,5 1, ,6 1, , PŠ Tabor pri Oš Vransko ,

339 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1679 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP PŠ in vrtec Sv. Andraž s telovadnico OŠ Komenda OŠ Muta s telovadnico OŠ Šmartno - Slovenj Gradec OŠ Radlje ob Dravi , , OŠ Ljudski vrt -Ptuj (I.faza) ,8 1, OŠ in vrtec B. Kocena Ponikva s telovadnico OŠ Šenčur - II.faza , 1, ,1 1, ,9 122, ,6 27, ,4 1, , GŠ Risto Savin - Žalec OŠ Vincenzo de Castro Piran OŠ in GŠ na Bonifiki s telovadnico - Koper III OŠ Rogaška Slatina OŠPP , ,, ,5 98, , 1, ,3 1, PŠ Blagovica s tel PŠ in vrtec Pristava ,8 1, ,9 1, , 1, , 1, , 1, ,4 1, OŠ Šturje s tel. (1 faza) ,6 1, , 1, , 1, OŠ Jožeta Krajca Rakek (1faza) OŠ Bizeljsko , 1, , 1, ,8 113, ,5 168, , 1, ,4 1, ,8 1, , 1,

340 Stran 168 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP OŠ F. Vesela Sentvid pri Stični , 1, GŠ Murska Sobota , 1, , 1, , 1, GŠ Tolmin-Tolmin OŠ Benedikt (2.faza) , 1, , 1, , 58, ,, , 1, , 162, PŠ Ponikva pri I. OŠ Žalec OŠ Tončke Čeč Trbovlje , 212, , 1, , 1, , 1, , 1, ,1 15, OŠ Gorje- Bled OŠ Bistrica ob Sotli OŠ Duplek (2. faza) ,, , 1, ,8 1, , 1, ,2 19, ,3 115, , 1, ,6 95, OŠ Ljudski vrt s tel. (2. faza) Ptuj OŠ Tabor Logatec (2. faza) ,8 9, , 1, , 1, , 1, ,7 1, OŠ in vrtec Jelšane s tel OŠ in vrtec Kuzma , 1, , 1, , 1, , 1, OŠ Sladki vrh (2. faza) ,1 1, , 1, ,7 236, ,6 379, , 1,

341 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1681 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP OŠ Bistrica pri Tržiču , 1, Tel. pri OŠ Poljane (2. faza) , 1, , 1, ,3 11, OŠ Frana Kranjca Celje s telovadnico OŠ Braslovče s tel. (2. faza) , 13, , 1, ,8 15, ,9 139, , 1, , 1, PŠ in vrtec Tomaj PŠ Žalna pri OŠ Louisa Adamiča , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, ,5 1, OŠ Slovenska Bistrica Telovadnica pri OŠPP Jela Janežiča Škofja Loka PŠ Vrhpolje pri OŠ Draga Bajca Vipava ,4 1, ,6 1, , 1, , 1, , 1, ,5 1, , 1, ,9 1, OŠ Ivana Kavčiča in vrtec Kekec Izlake OŠ Črenšovci , 1, ,9 1, , 1, , 1, , 1, ,2 6, OŠ Črna na Koroškem s tel OŠ Dobrova (2. faza) ,, ,8 1, ,6 1, ,8 1, ,1 1, ,8 165, OŠ in vrtec Stročja vas s tel ,7 1, ,7 19, ,1 4, ,, , 1,

342 Stran 1682 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Osnova šola Mežica ,8 1, Tel. pri OŠ F.R. Staneta Maribor ,8 1, ,9 1, , 1, OŠ in vrtec Mirna Peč OŠ Mozirje (2. faza) , 1, , 1, , 93, ,, , 1, , 131, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica OŠ Pesnica s telovadnico ,1 238, , 1, ,9 42, ,, , 1, ,2 1, Tel. pri OŠ Cvetka Golarja Dom Pliskavica Dom Planinka , 1, ,3 1, ,6 1, , 1, ,4 1, ,9 1, OŠ Sv. trojica (1. faza) Tel. pri PŠ Žabnica (1. faza) ,7 1, ,1 1, ,5 1, , 1, ,9 1, ,2 96, OŠ P. Trubarja Velike Lašče s telovadnico Interventne investicije OŠ ,, ,6 1, , 1, , 1, , 1, ,4 97, Dom Breženka DOŠ 1 Lendava II faza ,8 1, ,8 95, , ,

343 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1683 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Dvojezična srednja šola Lendava ,8 113, Dom Burja z bazenom v Seči ,7 1, , ,1 1, Dom Bohinj Dom Medved , 1, ,8 1, ,2 1, , 1, Splošno srednje in poklicno šolstvo ,3 98, Inventarizacija srednješolskega prostora Priprava dokumentacije za investicije Intervencijska sredstva za investicije v primar Šolska športna dvorana Nova Gorica ESS Razv. prog. izob. v poklic. in tercial. izo ŠC Slovenske Konjice-enota Gimnazija Srednja grad.geodet.in ekon.šola Ljubljana-ŠD II.Gimnazija Maribor Športna dvorana pri Gimnaziji Kočevje ,6 62, ,2 53, ,3 115, , 94, ,8 14, ,4 18, ,9 1, ,7 16, ,7 91, , Posodobitev opreme CPI Gimnazija Brežice Mreža šol Maribor Razvijanje srednješolskih izobraž.programov-jr EP Medpodjetniški izobraževalni centri Investicijsko vzdrževanje SŠ Poklicna živilska šola Ljubljana Srednja ekonomska šola Kranj Ekonomska šola Murska Sobota (SŠ, VŠ) Srednja ekonomska šola Maribor Gimnazija Moste Srednja tehniška šola Koper-(SKPŠ) Koper Srednja glasbena in baletna šola Ljubljana Gimnazija Idrija ,8 1, , ,7 1, ,7 19, ,3 98, ,3 96, ,, ,4 13, , 1, ,1 1, ,6 77, ,4 1, , , ,3 99, ,3 98,7

344 Stran 1684 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Zavodi za usposabljanje ,9 99, Vzgojni zavod Logatec Vzgojni zavod Višnja Gora Zavod za invalidno mladino Kamnik ( Ministrstvo za zdravje) Investicijsko vzdrževanje in oprema zavodov ,2 116, ,5 99, ,3 99, ,5 99, ,8 1, ,9 99, Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju ,5 83,9 EP Strokovni zavodi in centri Izobraževanje izobraževalcev RO - LDN Izobraževanje izobraževalcev RO - R Profesionalni razvoj strokovnih delavcev v VIZ Posodobitev opreme Zavoda za šolstvo Posodobitev opreme DIC Izobraževanje izobraževalcev v RO - JR Partnerstvo fakultet in šol - JR Partnerstvo izobraževanja in dela - JR Subvencioniranje učbenikov Izobraž. in uspos. učiteljev in izobraževalcev Razvoj informatizacije šolstva Informacijski sistemi na šolah ,, ,3 71, ,3 6, , , 1, ,9 1, ,8 51, ,2 78, ,7 5, ,5 98, , 99,5 194 Terciarno izobraževanje ,6 79, Višješolsko izobraževanje ,6 79,5 EP Višješolska središča Investicijsko vzdrževanje in oprema VIŠ Višješolski center Slovenj Gradec Razvijanje višješolskih izobraž.programov-jr ,, , 1, ,6 94, 195 Drugi izobraževalni programi ,3 31, Izobraževanje odraslih ,7 66, Subvencije zasebnim org. za izobraževanje odraslih Subvencije zasebnikom za tuje jezike ESS Razvijanje in širjenje mreže z IKT - LDN ESS Razvijanje in širjenje mrež z IKT- P.O. - R Računalniška oprema ACS Centri VŽU - P.O. - JR Izobraž. in usposab. učit. in izob. za odrasle ,9 82,4 3.45,, ,2 48, , , 1, ,8 64,1 --

345 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1685 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Sofinanciranje izobraževalnega primankljaja ,9 25, ESS Zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja - LDN ESS-Zmanjševanje izobrazb. primanjkljaja - P.O.- R EP EP23 Vseživljenjsko učenje Zmanjševanje izobraz. primanjkljaja-p.o.-jr Zmanjševanje izobrazb. primanjkljaja-fo-jr Zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja ,6 44, , ,, ,5 38, ,3 1,1 39.,, 196 Pomoči šolajočim , 1, Pomoči v srednjem šolstvu , 1, Investicije in investicijsko vzdrževanje v dija , 1, 3313 Urad RS za mladino ,6 7,2 185 Šport in prostočasne aktivnosti ,6 7, Urejanje sistema dejavnosti za mladino ,4 87, Posodobitev opreme Urada RS za mladino ,4 87, Programi za mladino ,1 5, Prostori in oprema za mladinska prenočišča ,1 5, Inšpektorat RS za šolstvo in šport ,7 82,2 191 Urejanje izobraževalnega sistema ,7 82, Urejanje izobraževalnega sistema ,7 82, Izobraževanje SOCRATES - ARION Posodobitev opreme inšpektorata ,, ,9 86, Ministrstvo za kulturo ,2 95,1 34 Predsedovanje EU ,, Predsedovanje EU ,, Predsedovanje EU - program ,, 181 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti , 99, Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti , 99, Investicije - državni organi Nadzor kulturnih dejavnosti ,3 94, ,7 168,7 182 Ohranjanje kulturne dediščine ,7 9, Nepremična kulturna dediščina EP Kulturni spomeniki Ohranjanje kulturne dediščine ,7 9, Grad Pišece Grad in pristave gradu Snežnik Prenova Knežjega dvorca v Celju, II. faza ,4 1, ,3 1, ,5

346 Stran 1686 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Brežice - Grad: 1. faza celovite obnove Odkupi in skupne muzejske naloge JZ na podr. kult. dediščine - inv.vzd Celjski grad - sanacija gotskega palacija , ,6 99, , 1, ,2 99, ,1 118, ,2 132, , 1, Mestni park v Mariboru - obnova dreves Lanthierijev grad - obnovitvena dela, 1. faza , 1, , 1, 14.65,, ,, ,9 1, Sanacija gradu Strmol Grad Žovnek - Sanacija ostankov palacija , 1, ,6 1, , 1, , 1, , 1, ,5 1, Železniki - prenova hiše Na Plavžu 58 - IV./V.faza , 1, ,7 1, , 13, Prenova Črnomaljskega gradu Maribor - obnova dreves v Tomšičevem drevoredu , 1, , 14, , 1, ,7 1, Maribor-Tomšičev drevored: obnova mostičkov Velenje-Kulturni dom: obnova zunanjščine objekta ,, 747,, 4.864,, ,2 27, Rogatec - Graščina Strmol (Pristava) Kropa - Trško jedro (Fužinarsko naselje) ,4 1, ,4 23, , 1, , 1, , 1, ,4 94, ,9 99, ,5 89,5

347 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1687 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Obnova gradu Bogenšperk ,5 97, Stare Slemene - Zgornji samostan Žičke kartuzije , 1, ,2 95, ,7 97, Ptuj - Dominikanski samostan Piran- obzidje v Ulici IX.korpusa ,7 99, ,7 95, ,3 89, Grad Negova (I. in II. faza) Kulturni spomeniki - spomeniško-varstveni projekti EP Mreženje kulturnih potencialov Destrnik-Viničarija Desternik 6: obnova ,7 1, ,8 82, , 1, ,2 1, ,, , Žiri-Muzej: obnova stare šole Maribor- Hiša Vojašniška 8: sanacijska dela , , , , , Prežihova bajta - spominski muzej Žužemberk-grad: 8. faza sanacijskih del Škofja Loka - grad: prenova , , , , , Štanjel - grad: obnova zah. niza gornjega palacija Idrija - hiša Študentovska 1: sanacija treh fasad , , Kropa - Kovaški muzej - prenova pritličja

348 Stran 1688 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 183 Programi v kulturi , 97, Umetniški programi ,6 119, Vizualne in uprizoritvene umetnosti Glasbeni programi in projekti Mreža multimedijskih centrov Umetniški programi v JZ - inv. vzdrž ,1 181, ,1 71, ,7 1, ,8 12, Kulturni programi posebnih skupin v RS ,6 15, Programi posebnih skupin v RS EP Kultura v podporo socialni vključenosti ,6 1, ,, Mediji in avdiovizualna kultura ,3 99, Izvajanje zakona o medijih Kulturni tolar - art kino in nakup filmov Filmski sklad - filmska produkcija in inv. vzdr Viba - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ,1 1, ,5 76, , 1, ,9 1, Knjižničarstvo in založništvo ,8 15, Knjižnice - računalniško opremljanje Založništvo - subvencije Izvajanje zakona o medijih Kulturni tolar - knjigarniška mreža MINERVA - tuja donacija NUK - nakup knjig in investicijsko vzdrževanje ,7 268, ,7 169, ,2 85, ,7 131, ,6, ,7 1, Ljubiteljska kultura ,6 121, Ljubiteljska kultura - investicijsko vzdrževanje ,6 121, Drugi programi v kulturi ,7 13, Nepredvidene akcije - investicijski transferi Promocija slovenskega jezika ,3 14, ,1 91, Investicije na področju kulture ,8 95,3 EP Sofinanciranje investicij v kulturi Gradnja knjižnice Domžale Kulturni dom Cerknica - adaptacija prostorov Šubičeva hiša v Poljanah nad Škofjo Loko - obnova Zgodovinski objekt Špital-Maistrov trg 3: prenova ,

349 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1689 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Gledališče in kino Murska Sobota - prenova Krajevna knjižnica Loče - adaptacija in izgradn , 1, Knjižnica Vuzenica-rekonstrukcija in dozidava Knjižnica Dobrna- gradnja , 1, , 1, , 1, , 1, , 1, Kulturni dom Gornja Radgona - obnova Kulturni dom Slovenske Konjice - prenova Krajevna knjižnica v Novi vasi - ureditev prost , 1, , 1, , 1, ,8 1, , 1, ,4 1, ,7 99, Družbeni dom Prevalje - prenova Adaptacija kult. dvorane Gorenja vas Poljane ,7 99, ,7 99, , 1, , 1, , 1, , 1, Nakup prostorov za knjižnico Kranj Adaptacija stare šole za knjižnico - Radlje ob , 1, , 1, ,3 1, ,2 1, , 1, ,, Obnova knjižnice Novo mesto ,, ,7 1, Obnova prostorov Cankarjevega doma Obnova Moderne galerije Ureditev prostorov ZAP in ZVKD Ptuj KD v Črenšovcih - adaptacija , 1, ,6 1, ,9 1, ,9 95, ,2 1, , 1, , 1, , 1,

350 Stran 169 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Kult.-kongresni c. v Dol. Toplicah - nakup opreme ,1 66, Knjižnica Prežihov Voranc Enota Ig - novogradnja ,1 1, ,1 58, ,5 1, Knjižnica Kozje - preureditev prostorov Knjižnica Laško - zaključna faza investicije ,4 13, ,8 96, , 1, , 1, , 1, ,1 67, Kulturni dom Mala Nedelja - adaptacija Pionirska knjižnica Maribor Rotovž - prenova ,4 1, ,6 56, , 1, , 1, , 1, Knjižnica Postojna-razširitev, preured Knjižnica na Prevaljah - prenova in razširitev Knjižnica Sevnica - ureditev novih prostorov , 1, , 1, , 1, ,7 11, Notranjski muzej Postojna Bistrica ob Sotli - Kulturni dom: oprema prostorov , 1, ,5 13, Braslovče - Dvorana Kmetijske zadruge: odkup , Cankova - Kulturna dvorana: nabava opreme Gornja Radgona - kult. dom: nujna sanac. dela , , Grad-Kult.dvorana: oprema odra in pom. prostorov , ,

351 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1691 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Mozirje - Kulturni dom: obnova ostrešja Pivka - Krpanov dom: sanacija strehe Ptuj - Narodni dom: obnova strehe Radeče-Dom kulture: inv. vzdrž., nakup opreme , , Dvorec Mahrenberg: obnova za knjižnico Radlje Rog. Slatina-knjižnica: nakup prostorov in opreme , , Rogatec - ureditev dela kulturne dvorane Ruše-Kulturni dom: delna obnova Sežana-Kosovelov dom: nakup opreme , , Šentjernej-večnamenski objekt: novogradnja Štore - Kulturni dom: nabava opreme , , , , Trebnje-Knjižnica Pavla Golie Trebnje-inv.vzdrž Trbovlje - Delavski dom: sanacija strehe Rašica - Trubarjeva domačija: izvedba ogrevanja

352 Stran 1692 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Nova Cerkev - Večnamenska dvorana - izgradnja , Vrhnika - Cankarjev dom: obnova velike dvorane , , Zagorje ob Savi - Kulturni center: sanacija Izgradnja Lutkovnega gledališča Maribor , Gradnja Osrednje knjižnice Celje Narodna galerija - prenova vhoda Obnova objektov na Metelkovi ( Ministrstvo za javno upravo) Obnova in dogradnja SNG Drama Ljubljana Obnova in dogradnja SNG Opera in balet Ljubljana ,4 9, ,7 94, ,, ,5 98, Arhiv Republike Slovenije ,5 81,1 182 Ohranjanje kulturne dediščine ,5 81, Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine ,5 81, Investicije in investicijsko vzdrževanje na pod Usoda slovenskih liberalcev v 2. stoletju-prvi Vojaki iz slovenskega prostora Obnova objektov Arhiva Republike Slovenije Investicije in inv. vzdrževanje ,5 76, ,4 1, ,5 5, ,7 124, Inšpektorat RS za kulturo in medije ,7 98,7 181 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti ,7 98, Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti ,7 98, Investicije in inv. vzdrževanje ,7 98, Slovenska akademija znanosti in umetnosti ,1 97,4 51 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja ,1 97, Slovenska akademija znanosti in umetnosti ,1 97, Objekt Novi trg 2, Ljubljana, IV, V faza dod Zamenjave dotrajane opreme Vzdrževanje in obnove obstoječih objektov Fasada NT ,1 96, ,2 1, ,9 1, ,3 12,3

353 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1693 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Sestanki in posveti Znanstvene monografije Periodične publikacije Odkup umetniških del , 34, ,7 1, ,5 1, Vrhovno sodišče RS ,6 78,6 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,6 78, Administracija vrhovnega sodišča ,2 11, Manjše investicije ,2 11, Informatizacija sodišč ,4 78, Inf. podpora zmanjševanju sodnih zaostnkov Modernizacija poslovanja sodišč ,1 81, ,7 77, Sodni svet RS , 1, 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč , 1, Administracija Sodnega sveta , 1, Manjše investicije , 1, 4211 Višje sodišče Celje ,7 99,6 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,7 99, Administracija višjih sodišč ,7 99, Manjše investicije, 28 in ,7 99, Višje sodišče Koper ,9 98,9 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,9 98, Administracija višjih sodišč ,9 98, Manjše investicije ,9 98, Višje sodišče Ljubljana ,6 99,6 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,6 99, Administracija višjih sodišč ,6 99, Manjše investicije ,6 99, Višje sodišče Maribor ,7 93,7 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,7 93, Administracija višjih sodišč ,7 93, Manjše investicije / ,7 93, Okrožno sodišče v Celju ,8 93, 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,8 93, Administracija okrožnih sodišč ,8 93, manjše investicije in Izobraževanje za uporabo IT ,8 1, , 42,8

354 Stran 1694 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 4216 Okrožno sodišče v Kopru ,2 81,2 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,2 81, Administracija okrožnih sodišč ,2 81, Manjše investicije ,2 81, Okrožno sodišče v Kranju ,8 87,8 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,8 87, Administracija okrožnih sodišč ,8 87, Manjše investicije ,8 87, Okrožno sodišče v Ljubljani ,4 81,4 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,4 81, Administracija okrožnih sodišč ,4 81, Manjše investicije Računalniške storitve ,3 117, ,8 29, Okrožno sodišče v Mariboru ,1 99,1 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,1 99, Administracija okrožnih sodišč ,1 99, Manjše investicije Vzdrževanje licenčne programske opreme ,1 99, , 1, 422 Okrožno sodišče v Murski Soboti ,6 88,6 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,6 88, Administracija okrožnih sodišč ,6 88, Manjše investicije ,6 88, Okrožno sodišče v Novi Gorici ,5 63,5 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,5 63, Administracija okrožnih sodišč ,5 63, MANJŠE INVESTICIJE ,5 63, Okrožno sodišče v Novem mestu ,2 81,2 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,2 81, Administracija okrožnih sodišč ,2 81, Manjše investicije ,2 81, Okrožno sodišče v Krškem ,2 96,8 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,2 96, Administracija okrožnih sodišč ,2 96, Manjše investicije Informatizacija ,3 12, ,9 87,4

355 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1695 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 4224 Okrožno sodišče na Ptuju ,1 19,1 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,1 19, Administracija okrožnih sodišč ,1 19, Manjše investicije Računalniške storitve ,3 116, ,5 81, Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu ,3 11,3 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,3 11, Administracija okrožnih sodišč ,3 11, Manjše investicije Računalniške storitve ,1 112, ,7 13, Vrhovno državno tožilstvo RS ,3 84,4 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,3 84, Administracija vrhovnega državnega tožilstva ,3 84, Posodobitev opreme ,3 84, Okrožno državno tožilstvo v Celju ,6 39,6 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,6 39, Administracija okrožnih državnih tožilstev ,6 39, Posodobitev opreme ,6 39, Okrožno državno tožilstvo v Kopru ,6 9,6 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,6 9, Administracija okrožnih državnih tožilstev ,6 9, Manjše investicije ,6 9, Okrožno državno tožilstvo v Kranju ,7 99,8 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,7 99, Administracija okrožnih državnih tožilstev ,7 99, OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU ,7 99, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani ,6 99,6 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,6 99, Administracija okrožnih državnih tožilstev ,6 99, Posodobitev opreme ,6 99,6 442 Okrožno državno tožilstvo v Mariboru ,1 97,1 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,1 97, Administracija okrožnih državnih tožilstev ,1 97, Zamenjava dotrajane opreme ,1 97,1

356 Stran 1696 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 4421 Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti ,6 78,2 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,6 78, Administracija okrožnih državnih tožilstev ,6 78, Načrt manjših investicij v letu ,6 78, Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici , 68, 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva , 68, Administracija okrožnih državnih tožilstev , 68, manjše investicije , 68, 4423 Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu ,8 98,8 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,8 98, Administracija okrožnih državnih tožilstev ,8 98, Načrt manjših investicij -posodobitev opreme ,8 98, Okrožno državno tožilstvo v Krškem ,1 98,1 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,1 98, Administracija okrožnih državnih tožilstev ,1 98, Posodobitev opreme ,1 98, Okrožno državno tožilstvo na Ptuju ,3 93,3 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,3 93, Administracija okrožnih državnih tožilstev ,3 93, Posodobitev opreme ,3 93, Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu ,7 79,7 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,7 79, Administracija okrožnih državnih tožilstev ,7 79, Posodobitev opreme ,7 79, Državno pravobranilstvo RS ,6 99,8 93 Delovanje tožilstva in pravobranilstva ,6 99, Administracija državnega pravobranilca ,6 99, Nakup poslovnega prostora Posodobitev pisarniške opreme ,1 1, ,8 95, Upravno sodišče Republike Slovenije ,4 114,4 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,4 114, Administracija upravnega sodišča ,4 114, Manjše investicije ,4 114,4

357 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1697 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 511 Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani ,7 1, 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,7 1, 9251 Administracija višjega delovnega in socialnega sodišča ,7 1, Manjše investicije Informacijska podpora uporabnikom ,9 99, ,1 1, 512 Delovno sodišče v Celju , 1, 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč , 1, 9252 Administracija delovnih in socialnih sodišč , 1, Manjše investicije , 1, 513 Delovno sodišče v Kopru , 75, 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč , 75, 9252 Administracija delovnih in socialnih sodišč , 75, Manjše investicije , 75, 514 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani ,4 99,4 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,4 99, Administracija delovnih in socialnih sodišč ,4 99, Manjše investicije ,4 99,4 515 Delovno sodišče v Mariboru ,9 63,9 92 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč ,9 63, Administracija delovnih in socialnih sodišč ,9 63, Manjše investicije Računalniške storitve Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme ,6 97, ,9 19, ,1 22,1 621 Upravna enota Ajdovščina ,8 99,8 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,8 99, Administracija upravnih enot ,8 99, Manjše investicije ,8 99,8 622 Upravna enota Brežice ,3 67,6 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,3 67, Administracija upravnih enot ,3 67, Menjava opreme ,3 67,6 623 Upravna enota Celje ,9 99,9 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,9 99, Administracija upravnih enot ,9 99, Nabava birotehnične opreme ,9 99,9

358 Stran 1698 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 624 Upravna enota Cerknica ,8 96,8 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,8 96, Administracija upravnih enot ,8 96, Manjše investicije ,8 96,8 625 Upravna enota Črnomelj , 99, 44 Upravne službe na lokalnem nivoju , 99, Administracija upravnih enot , 99, Posodobitev pisarniške in druge opreme Posodobitev opreme-nakup telefonske centrale ,, ,6 262,6 626 Upravna enota Domžale ,6 97,6 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,6 97, Administracija upravnih enot ,6 97, Nakup računalniške in druge opreme iz kupnine Posodobite pisarniške in računalniške opreme ,, ,8 99,8 627 Upravna enota Dravograd ,3 99,3 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,3 99, Administracija upravnih enot ,3 99, Posodobitev pisarniške opreme ,3 99,3 628 Upravna enota Gornja Radgona ,6 98,3 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,6 98, Administracija upravnih enot ,6 98, Posodobitev pisarniškega pohištva in opreme ,6 98,3 629 Upravna enota Grosuplje , 1, 44 Upravne službe na lokalnem nivoju , 1, Administracija upravnih enot , 1, Posodobitev pisarniške opreme , 1, 621 Upravna enota Hrastnik ,6 99,8 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,6 99, Administracija upravnih enot ,6 99, Posodobitev pisarniške opreme ,6 99, Upravna enota Idrija ,4 99,4 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,4 99, Administracija upravnih enot ,4 99, Posodobitev pisarniške opreme in prostorov ,4 99,4

359 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1699 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 6212 Upravna enota Ilirska Bistrica ,7 99,7 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,7 99, Administracija upravnih enot ,7 99, Dopolnitev in zamenjava oprema ,7 99, Upravna enota Izola ,5 68,7 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,5 68, Administracija upravnih enot ,5 68, Manjše investicije ,5 68, Upravna enota Jesenice ,1 91,1 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,1 91, Administracija upravnih enot ,1 91, Posodobitev pisarniške opreme ter druga vlaganja ,1 91, Upravna enota Kamnik ,6 1, 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,6 1, Administracija upravnih enot ,6 1, Manjše investicije ,6 1, 6216 Upravna enota Kočevje , 8,1 44 Upravne službe na lokalnem nivoju , 8, Administracija upravnih enot , 8, Manjše investicije , 8, Upravna enota Koper ,8 1, 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,8 1, Administracija upravnih enot ,8 1, Manjše investicije ,8 1, 6218 Upravna enota Kranj , 1, 44 Upravne službe na lokalnem nivoju , 1, Administracija upravnih enot , 1, Program vzdrževanja - manjše investicije , 1, 6219 Upravna enota Krško ,4 68,3 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,4 68, Administracija upravnih enot ,4 68, Ureditev poslovnih prostorov ,4 68,3 622 Upravna enota Laško ,3 95,3 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,3 95, Administracija upravnih enot ,3 95, Menjava pisarniške opreme ,4 94,4

360 Stran 17 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP NAJEM IUS-INFO ,4 1, Upravna enota Lenart , 99, 44 Upravne službe na lokalnem nivoju , 99, Administracija upravnih enot , 99, Posodobitev pisarniške opreme , 99, 6222 Upravna enota Lendava ,9 1, 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,9 1, Administracija upravnih enot ,9 1, Manjše investicije ,9 1, 6223 Upravna enota Litija ,7 16,7 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,7 16, Administracija upravnih enot ,7 16, manjše investicije ,7 16, Upravna enota Ljubljana , 1, 44 Upravne službe na lokalnem nivoju , 1, Administracija upravnih enot , 1, Posodobitev pisarniške in računalniške opreme , 1, 6225 Upravna enota Ljutomer ,9 99,9 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,9 99, Administracija upravnih enot ,9 99, Manjše investicije in nakupo os. sred ,9 99, Upravna enota Logatec , 98,1 44 Upravne službe na lokalnem nivoju , 98, Administracija upravnih enot , 98, Menjava opreme , 98, Upravna enota Maribor ,4 99,4 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,4 99, Administracija upravnih enot ,4 99, Zamenjava pisarniškega pohistva in opreme ,4 99, Upravna enota Metlika ,7 82,3 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,7 82, Administracija upravnih enot ,7 82, Posodobitev pisarniške opreme ,7 82,3

361 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 171 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 6229 Upravna enota Mozirje ,8 1, 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,8 1, Administracija upravnih enot ,8 1, Ureditev novih poslovnih prostorov Najemnine za uporabo računalniške opreme ,9 1, ,1 1, 623 Upravna enota Murska Sobota ,7 1, 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,7 1, Administracija upravnih enot ,7 1, Posodobitev pisarniškega pohištva in opreme ,7 1, 6231 Upravna enota Nova Gorica ,4 99,4 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,4 99, Administracija upravnih enot ,4 99, Zamenjava opreme Nabava opreme Nakup opreme iz sredstev kupnine ,4 98, , 1, 146,, 6232 Upravna enota Novo mesto ,3 16,3 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,3 16, Administracija upravnih enot ,3 16, Manjše investicije Manjše investicije - kupnina , 98, ,9 14, Upravna enota Ormož , 1, 44 Upravne službe na lokalnem nivoju , 1, Administracija upravnih enot , 1, Prenova pisarniških prostorov , 1, 6234 Upravna enota Pesnica ,3 75,7 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,3 75, Administracija upravnih enot ,3 75, Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe ,3 75, Upravna enota Piran ,8 32,3 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,8 32, Administracija upravnih enot ,8 32, Manjše investicije ,8 32, Upravna enota Postojna ,1 1, 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,1 1, Administracija upravnih enot ,1 1, Manjše investicije ,1 1,

362 Stran 172 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 6237 Upravna enota Ptuj , 92,6 44 Upravne službe na lokalnem nivoju , 92, Administracija upravnih enot , 92, Posodobitev pisarniške opreme , 92, Upravna enota Radlje ob Dravi ,9 99,9 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,9 99, Administracija upravnih enot ,9 99, Posodobitev pisarniške opreme ,9 99, Upravna enota Radovljica ,5 98,5 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,5 98, Administracija upravnih enot ,5 98, Posodobitev pisarniške opreme Zagotovitev protipožarne in protivlomne varnosti Klimatizacija prostorov ,4 1, , 96, ,1 1, 624 Upravna enota Ravne na Koroškem ,7 14,7 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,7 14, Administracija upravnih enot ,7 14, Manjše investicije ,7 14, Upravna enota Ribnica ,5 53,9 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,5 53, Administracija upravnih enot ,5 53, Posodobitev opreme in pohištva ,5 53, Upravna enota Ruše ,5 98,5 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,5 98, Administracija upravnih enot ,5 98, Zamenjava pisarniške opreme in pohištva ,5 98, Upravna enota Sevnica ,5 72,5 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,5 72, Administracija upravnih enot ,5 72, Manjše investicije ,5 72, Upravna enota Sežana ,5 93,5 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,5 93, Administracija upravnih enot ,5 93, Manjše investicije ,5 93,5

363 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 173 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 6245 Upravna enota Slovenj Gradec , 63,1 44 Upravne službe na lokalnem nivoju , 63, Administracija upravnih enot , 63, Posodobitev pisarniške opreme , 63, Upravna enota Slovenska Bistrica ,1 99,7 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,1 99, Administracija upravnih enot ,1 99, Zamenjava pisarniške opreme ,1 99, Upravna enota Slovenske Konjice ,1 1, 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,1 1, Administracija upravnih enot ,1 1, Zamenjava pisarniške opreme ,1 1, 6248 Upravna enota Šentjur pri Celju , 95, 44 Upravne službe na lokalnem nivoju , 95, Administracija upravnih enot , 95, Manjše investicije , 95, 6249 Upravna enota Škofja Loka ,, 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,, Administracija upravnih enot ,, Zamenjava pisarniškega pohištva in opreme ,, 625 Upravna enota Šmarje pri Jelšah ,6 99, 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,6 99, Administracija upravnih enot ,6 99, Zamenjava pisarniške opreme ,6 99, 6251 Upravna enota Tolmin ,7 21,7 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,7 21, Administracija upravnih enot ,7 21, Nakup druge opreme in drugih OS ,7 21, Upravna enota Trbovlje ,7 1, 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,7 1, Administracija upravnih enot ,7 1, Nakup pisarniškega pohištva in opreme ,7 1, 6253 Upravna enota Trebnje ,6 42,4 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,6 42, Administracija upravnih enot ,6 42, Manjše investicije ,6 42,4

364 Stran 174 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP 6254 Upravna enota Tržič ,9 99,7 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,9 99, Administracija upravnih enot ,9 99, Zamenjava dotrajane pisarniške opreme, prenosni ,9 99, Upravna enota Velenje , 83,2 44 Upravne službe na lokalnem nivoju , 83, Administracija upravnih enot , 83, Posodobitev pisarniške opreme , 83, Upravna enota Vrhnika ,9 1, 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,9 1, Administracija upravnih enot ,9 1, Manjše investicije ,9 1, 6257 Upravna enota Zagorje ob Savi ,5 112,6 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,5 112, Administracija upravnih enot ,5 112, Manjše investicije Najem IUS-info in vzdrževanje kom. op ,1 123, ,3 92, Upravna enota Žalec ,7 69,7 44 Upravne službe na lokalnem nivoju ,7 69, Administracija upravnih enot ,7 69, Zamenjava pisarniške opreme ,7 69,7

365 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 175 Skrbnik (PU) / Nosilni GPR / Nosilni PPR / Projekt / Viri Sprejeta vrednost* Veljavna vrednost** SKUPAJ LETO Realizacija*** Začetek financiranja Konec financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija RE / SP v EUR RE / VP Viri financiranja projektov: ,9 81, ,2 98,9 Skupaj viri: ,1 88,4 LEGENDA: * Sprejeta vrednost projekta izkazuje tiste zneske, ki so bili objavljeni ob sprejetju proračuna v III. delu proračuna načrtu razvojnih programov (NRP). Za projekte, ki se uvrščajo v NRP na novo je to izhodiščna vrednost, ki jo uporabnik povzame iz planske dokumentacije o projektu (DIP oz. IP). Za tiste, ki se nadaljujejo v naslednje leto, pa je to tista vrednost projekta, ki jo je proračunski uporabnik načrtoval ob zadnji pripravi proračuna ter je bila nato sprejeta ter potrjena v okviru letnega proračuna v Državnem zboru. ** Zneski za veljavno vrednost projekta se razlikujejo od sprejetih zneskov za spremembe, ki se med letom v času izvrševanja proračuna izvedejo v skladu z ZIPRS. Veljavna vrednost pomeni tisto oceno vseh predvidenih izdatkov projekta, ki je na začetku enaka izhodiščni oz. sprejeti vrednosti, v času izvajanja pa se prilagaja dejansko nastalim stroškom (veljavna vrednost = že realizirani + še predvideni izdatki do zaključka projekta); osnova za oceno veljavne vrednosti so računovodske evidence o realiziranih plačilih ter poročila vodij projektov, ki spremljajo izvedbo oziroma poročila o izvajanju investicije, ter zadnje razpoložljive strokovne ocene za preostale stroške oz. izdatke, predvidene do zaključka projekta. *** Predstavlja realizirano vrednost vseh izdatkov za projekt od začetka do vključno leta (kumulativa). EP Evidenčni projekt OBRAZLOŽITEV Obrazložitev splošnega in posebnega dela zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto se nahaja na spletnih straneh Ministrstva za finance Republike Slovenije:

366 Stran 176 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije OBČINE CELJE 419. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v mestni upravi Mestne občine Celje Na podlagi 27. in 59. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 5/98, 28/99, 117/, 18/1, 7/6 in 43/8) izdaja župan Mestne občine Celje O D R E D B O o spremembah in dopolnitvah Odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v mestni upravi Mestne občine Celje 1. člen Spremeni se 8. člen Odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v mestni upravi Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 91/1) tako, da se v zadnji vrstici besedilo»ter v petek od 8. do 11. ure in od 12. do 14. ure«, nadomesti z besedilom» ter v petek od 8. do 12.3.«2. člen Spremeni se 9. člen odredbe tako, da spremenjeno besedilo glasi:»uradne ure v Sprejemni pisarni mestne uprave in v Blagajni Mestne občine Celje so v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 11. ure in od 12. do 14.3, v sredo od 8. do 11. ure in od 12. ure do 16.3 ter v petek od 8. do člen Ostale določbe odredbe ostanejo nespremenjene še naprej v veljavi. 4. člen Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 14/1/95 Celje, dne 3. februarja 29 Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot l.r. 42. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Celje Na podlagi 46. člena in v povezavi z 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/7) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 5/98, 28/99, 117/, 18/1 in 7/6) je župan Mestne občine Celje sprejel S K L E P o pripravi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Celje 1) S tem sklepom določa župan Mestne občine Celje začetek in način priprave Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Celje (v nadaljevanju OPN). 2) Priprava OPN predstavlja nadaljevanje že pričetega postopka za pripravo Urbanistične zasnove mesta Celja in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje za območje Mestne občine Celje Celjski prostorski plan po določilih Zakona o urejanju prostora (ZureP 1; Uradni list RS, št. 11/2 in 8/3). 3) Javna razgrnitev še ni bila izvedena, zato se postopek priprave skladno z določili 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/7) nadaljuje in konča kot občinski prostorski načrt. 1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega prostorskega načrta Skladno z določili 27. člena ZUreP 1 je Mestna občina Celje pričela postopek priprave Urbanistične zasnove mesta Celja in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje za območje Mestne občine Celje Celjski prostorski plan, s programom priprave, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/3 dne Veljavni planski dokumenti temeljijo na Urbanistični zasnovi, ki je bila izdelana leta Vzrok za pričetek postopka je bila ugotovitev in potreba mesta Celja kot potencialnega nosilca regionalnega in državnega razvoja, da preko novih prostorskih dokumentov pridobi ustrezen koncept prostorske zasnove mesta, ki bo podprl razvoj tehnološko in okoljsko prijaznejših dejavnosti, posledično pa tudi razvoj družbene nadgradnje. V postopku načrtovanja so bile pridobljene naslednje smernice nosilcev urejanja prostora: Smernice za pripravo SPR MOC (Zavod za gozdove Slovenije, /25) Smernice za SPR Celje (Min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, /25 2) Smernice ZVKD (Zavod za varstvo kulturne dediščine, /24 /6 AK) Smernice ZRSVN (Zavod RS za varstvo narave) izdelane naslednje strokovne podlage: Strokovne podlage za urbanistično zasnovo Mestne občine Celje Infrastruktura (IUP, Celje, 72/2 4, junij 24) Strokovne podlage za urbanistično zasnovo Mestne občine Celje Raba tal in razporeditev dejavnosti (RC Planiranje, Celje, 599/1/2/3/4, februar 24) Strokovne podlage za urbanistično zasnovo Mesne občine Celje zeleni sistem ((Urbi d.o.o. in Urbanistični inštitut RS, 26) Ureditev Voglajne in Hudinje s pritoki na območju MO Celje (Hidrosvet d.o.o. Celje, 135/5) Ureditev Savinje s pritoki na območju MO Celje (Hidrosvet d.o.o. Celje, 127/5) Komunalna opremljenost Šmartinskega jezera (Inštitut za ekološki inženiring, IEI, Maribor, 6K 2, april 22) Strokovne podlage za reševanje železniškega prometa širšega celjskega območja (Prometni institut, SŽ, Ljubljana, PI PR 14B/5, december 25) Strokovne podlage za železnice na območju tehnološkega mesta Celje Gaberje jug (Prometni institut, SŽ, Ljubljana, PI PR 14A/5, december 25) Podatki za območje varstva narave za območje MOC (Zavod RS za varstvo narave, 1 III 377/3 O 5/LS) Prometna študija za mesto Celje, (APPIA I, d.o.o. Ljubljana, 5 29, v izdelavi) Razvojno programski načrt turističnega območja Šmartinskega jezera z zaledjem, (Geos, Celovec, december 25) Posebne strokovne podlage za območje urejanja Babno (LUZ, Ljubljana, 53144/5 2/PeB, 18/22 FP)

367 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 177 Programske zasnove za območje Ostrožno zahod (RC Planiranje, Celje, 11/92, december 1992) Posebne strokovne podlage za magistralo Sever Jug v Celju (Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana) Posebne strokovne podlage za območje ZN Rekreacijski center»na Golovcu«(RC Planiranje, Celje, 4/99, marec 2) Strokovne podlage za reurbanizacijo starega mestnega jedra mesta Celje (RC Planiranje, 26), Lokalna agenda (21). Obvezna strokovna podlaga za OPN je urbanistični načrt, ki se izdela za mesto Celje, po potrebi tudi za Teharje in Ljubečno, ki je v izdelavi, izvedeni natečaji ter druge prostorske ureditve, pomembne za načrtovanje v prostoru. Cilji priprave OPN Mestna občina Celje želi z nadaljnjim dolgoročnim razvojem mesta kot regijskega središča vzpostaviti zaupanje v mesto, pritegniti dejavnike razvoja ter omogočiti izvajanje razvojnih projektov. Zato mora zagotoviti nova poselitvena območja in območja za poslovne in gospodarske dejavnosti ter trajnostni razvoj občine. Občina bo skladno z določili Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije usmerjala poselitev znotraj poselitvenih območij na način, da bo prvenstveno izkoristila proste in nezadostno izkoriščene površine v naseljih z aktiviranjem ter s prenovo in sanacijo degradiranih območij in zaokroževanjem naselij. Na podlagi izdelanih strokovnih podlag želi občina za nadaljnji razvoj s prostorsko strategijo opredeliti: Nova poselitvena območja za stanovanjsko gradnjo v okviru naselij, kot sanacijo razpršene gradnje ali kot širitev obstoječih naselij na zemljišča, ki so iz vidika trajnostne rabe naravnih dobrin ter ohranjanja narave in kmetijstva manj pomembna; Za poslovne in gospodarske dejavnosti na območja, ki se bodo navezovala na že izgrajeno oziroma načrtovano komunalno in prometno infrastrukturo. V okviru gradenj nove in posodabljanja obstoječe infrastrukture se bo spodbujala izgradnja tistih energetskih objektov, s katerimi se omogoča kvalitetno, ekološko in zanesljivo oskrbo z energijo; Za razvoj izobraževanja načrtuje izgradnjo univerzitetnega središča; Športne dejavnosti s turizmom se razvijajo predvsem na območju Celjske koče, Šmartinskega jezera, Na Petričku, ob Savinji, letališču Levec; Cestno, železniško in letalsko omrežje se načrtuje v funkciji povezanosti s slovenskim in evropskim prostorom in zagotavlja povezanost posameznih regij. Z načrtovanjem daljinskega prometnega omrežja se Celje navezuje na TEN evropsko infrastrukturno omrežje, V. in X. panevropski prometni koridor ter na tretjo razvojno os, ki se iz smeri avstrijske Koroške preko Slovenj Gradca in Velenja navezuje na avtocesto pri Celju in naprej proti Novemu mestu in Karlovcu, oziroma navezuje na avtocesto Zagreb Reka. Omrežje kolesarskih in pešpoti se razvija v povezavi z ekološko naravnano turistično ponudbo. Mesto Celje predstavlja pomemben cilj in izvor prometa, zato je potrebno načrtovati mirujoči in ga uskladiti s prometno politiko Republike Slovenije. 2. Vsebina in oblika OPN Predmet OPN je opredelitev izhodišč in vizije prostorskega razvoja Mestne občine Celje kot središča nacionalnega pomena, ki se razvija kot pomembno zaposlitveno, proizvodno, storitveno središče, pomembno regionalno prometno vozlišče, kjer so skoncentrirane tudi upravne, kulturne, šolske, visokošolske ter zdravstvene in druge institucije. Mesto Celje utrjuje svojo vlogo regijskega središča s hitrim razvojem na številnih področjih kot središče nacionalnega pomena, čigar poglavitna funkcija je v usposobljenosti javnih institucij, ki služijo oskrbi prebivalstva, zagotavlja družbeno in gospodarsko infrastrukturo z uslužnostnimi dejavnostmi in ostalimi funkcijami na celotnem gravitacijskem območju regije. OPN se pripravi kot enovit dokument, ki vsebuje strateški in izvedbeni del. OPN je določen z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/7). Vsebina OPN določa: 1. izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine; 2. usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo ter razmestitev dejavnosti v prostoru, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena; 3. območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana; 4. območja razpršene poselitve; 5. enote urejanja prostora s prostorsko izvedbenimi pogoji urejanja ter območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt. 3. Izvedba celovite presoje vplivov na okolje Skladno z določili ZuREP 1 je v postopku priprave novega strateškega načrta Ministrstvo za okolje in prostor pod št /25 dne izdalo odločbo, da je v postopku SPRO MO Celje potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje (CPVO). Izdelovalec okoljskega poročila je Zavod za zdravstveno varstvo Celje, poročilo je v izdelavi. 4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki dajejo smernice in mnenja Nosilci urejanja prostora, ki pripravljajo smernice in strokovne podlage za OPN, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPN. Nosilci urejanja prostora podajo ključna izhodišča za pripravo OPN in sicer iz vidika gospodarskega in družbenega razvoja ter varstva okolja. Nosilci urejanja prostora so zadolženi, da: sodelujejo s pripravljavcem pri pripravi OPN, izdelajo in posredujejo pripravljavcu strokovne podlage razvoja ali varstva s svojega področja za pripravo OPN, pripravijo smernice in mnenja k OPN, v primeru molka nosilca urejanja prostora pa se smiselno upoštevajo izdelane strokovne ter drugi relevantni prostorski dokumenti. Pristojni nosilci urejanja prostora, ki podajo svoje smernice so: 1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 48, 1 Ljubljana, (poselitev, raba); 2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1 Ljubljana, (okolje, vode, narava); 3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova cesta 1B, 1 Ljubljana, (raba voda in priobalnih zemljišč); 4. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška 2, 3 Celje, (varstvo narave); 5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, Kotnikova 5, 1 Ljubljana; 6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1 Ljubljana, (mineralne surovine, rudarstvo, energetika, blagovne rezerve); 7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije, Kotnikova 5, 1 Ljubljana; 8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1 Ljubljana (kmetijska zemljišča, kmetijstvo); 9. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 58, 1 Ljubljana, (gozdna zemljišča); 1. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska cesta 13, 3 Celje, (gozdovi lokalnega pomena); 11. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 1, 1 Ljubljana, (varstvo kulturne dediščine in druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne); 12. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, (varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena);

368 Stran 178 / Št. 13 / Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1 Ljubljana, (razvoj cestnega prometa); 14. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova 4, 1 Ljubljana, (letalski promet); 15. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, Langusova 4, 1 Ljubljana, (razvoj železniškega prometa); 16. Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize, Tržaška cesta 19, 1 Ljubljana, (ceste); 17. Družba za avtoceste RS, Dunajska 7, 1 Ljubljana (avtoceste); 18. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 55, 1 Ljubljana, (področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami); 19. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1 Ljubljana; (opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe); 2. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1 Ljubljana, (vojna in povojna grobišča); 21. Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 5, 1 Ljubljana; 22. Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1 Ljubljana, (prenos in skladiščenje zemeljskega plina); 23. ELES Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1 Ljubljana, (prenos električne energije); 24. Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, (ogrevanje in sekundarno plinovodno omrežje); 25. Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2A, 3 Celje, (prenos in distribucija električne energije lokalnega pomena); 26. Vodovod kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje, (vodooskrba in odvod odpadnih vod); 27. Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3 Celje, (ravnanje z odpadki); 28. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, Celje; (telekomunikacije in zveze lokalnega pomena). Kolikor se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le te pridobe v postopku. 5. Postopek in roki za pripravo OPN V postopku priprave Urbanistične zasnove mesta Celja in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje za območje Mestne občine Celje Celjski prostorski plan po določilih Zakona o urejanju prostora (ZureP 1; Uradni list RS, št. 11/2 in 8/3) izvedeni postopki so navedeni v 2. členu tega sklepa. Izdelana gradiva se upoštevajo pri pripravi OPN. Za nadaljnji potek priprave OPN se upošteva postopek priprave določen v ZPNačrt (46. do 52. člen). Začetek priprave OPN se šteje od datuma podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem. 6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN Izdelavo OPN financira Mestna občina Celje na podlagi sprejetih proračunov za leta Začetek veljavnosti sklepa Sklep o pripravi OPN začne veljati z dnem podpisa župana. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletu na Mestna občina Celje pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor ter občinam Žalec, Štore, Laško, Dobrna in Vojnik. Št / Celje, dne 23. decembra 28 Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot l.r. Uradni list Republike Slovenije 421. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vila Otok Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/7; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 5/98, 28/99, 117/, 18/1 in 7/6) je župan Mestne občine Celje sprejel S K L E P o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vila Otok 1. člen Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) Predmet obravnave so zemljišča s parc. št. 187, 1786/1 in 1784 k.o. Medlog, ki predstavljajo stavbno zemljišče s poslovnim objektom ter dovoz. Veljavni zazidalni načrt za obravnavano območje Zazidalni načrt Otok III (UVC št. 28/63 in 5/7) obravnava predmetni objekt etažnosti K+P+1+IP kot stanovanjski, ki pa je kasneje že bil prizidan in zaradi lege ob takrat zelo prometni celjski vpadnici Ljubljanski cesti, pa tudi zaradi svoje prostornosti spremenjen v poslovni objekt s parkiriščem. Lastnik poslovnega objekta želi izvesti temeljito prenovo s prizidavo, ki presega maksimalno dovoljeno po določilih veljavnega ZN (odlok o tolerancah Uradni list RS, št. 69/93) in tako spremeniti poslovni v večstanovanjski objekt. Glede na lokacijo znotraj stanovanjskega območja, v neposredni bližini so vrtec, šola in oskrbni center, spremenil se je tudi promet na Ljubljanski cesti, cesta je postala le mestna ulica in ne več vpadnica, in na velikost zemljišča, sklicujoč se na določila Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS Uradni list RS, št. 76/4 točka poglavje III) in določil 6. in 7. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/7), je pobuda investitorja legitimna. Strokovna služba podpira interes investitorja v smislu trajnostne in neboleče prenove mestne soseske in rasti mesta, zlasti zaradi lege ob mestni zbirni cesti. 2. člen Predmet, programska izhodišča in namen Predmet obravnave je rekonstrukcija s prizidavo in nadzidavo oziroma preoblikovanjem zadnje etaže (max. višinski gabarit je K+P+2, oziroma ne sme presegati obstoječe slemenske višine obstoječega objekta) ter spremembo objekta v stanovanjsko poslovni objekt tipa vila blok z več stanovanjskimi enotami na parc. št. 1786/1 in 187 k.o. Medlog. Pri zasnovi prostorske ureditve je potrebno smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/4). 3. člen Ureditveno območje Območje občinskega podrobnega načrta je zemljišče s parcelnimi številkami 1786/1 in 187 k.o. Medlog, v velikosti 1193 m člen Način pridobitve strokovnih rešitev Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje za območje Mestne občine Celje Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/1). Za prostorsko ureditev na obravnavanih zemljiščih je na podlagi Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok III (Vila Otok) z dne 15. november, objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/7, že bil začet postopek in je Ministrstvo za okolje in prostor v postopku določitve planov,

369 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 179 za katere je treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, odločilo z odločbo pod št /28 z dne , da ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje. Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati oziroma preučiti: prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 199 za območje Mestne občine Celje Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 4/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/1), Odlok o zazidalnem načrtu Otok III (UVC 28/63 in 5/7, Uradni list SRS, št. 5/74, 1/79, Uradni list RS, št. 2/91, 69/93, 24/96, 3/96 in 45/2). 5. člen Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci (1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje. (2) Za prostorsko ureditev na obravnavanih zemljiščih je bil začet postopek sprememb in dopolnitev veljavnega zazidalnega načrta Otok III s Sklepom o pripravi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok III (Vila Otok) z dne 15. november objavljenim v Uradnem listu RS, št. 11/7 in so že bile pridobljene vse potrebne smernice. Ker gre za isto prostorsko ureditev na istem zemljišču, je v postopku potrebno preveriti veljavnost danih smernic oziroma ali je zaradi eventualno novih predpisov potrebno pridobiti nove. (3) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so: Mestna občina Celje Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja; Vodovod kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, Celje Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje) Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje Simbio d.o.o., Teharska 49, Celje RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana. (4) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 3 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta. 6. člen Roki za postopek sprejemanja OPPN Postopek priprave in sprejemanja OPPN poteka skladno z določili 57., 58., 59., 6. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/7) in se predvidoma zaključi v decembru člen Obveznosti v zvezi s financiranjem Pobudnik in investitor OPPN je Cilen d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 3 Celje. Izdelavo geodetskega posnetka in potrebnih strokovnih podlag, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka, izdelavo prostorskega akta ter izdelavo programa opremljanja bo financiral pobudnik OPPN. 8. člen Končne določbe Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenijein na spletnih straneh Mestne občine Celje in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Št / MGM Celje, dne 28. januarja 29 Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot l.r. HODOŠ 422. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 28 Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/ in 79/1, 3/2) ter 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/6) je Občinski svet Občine Hodoš na 15. redni seji dne sprejel O D L O K o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto člen S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 28, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. 2. člen Zaključni račun proračuna Občine Hodoš je realiziran v naslednjih zneskih: A) Bilanca prihodkov in odhodkov v EUR I. Skupaj prihodki II. Skupaj odhodki III. Proračunski primanjkljaj (I. II.) B) Račun finančnih terjatev in naložb IV. Prejeta vračila danih posojil in prodanih kapitalskih deležev 3. V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 3. VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. V.) C) Račun financiranja VII. Zadolževanje 243. VIII. Odplačilo dolga IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (I.+IV.+VII. II. V. VIII.) X. Neto zadolževanje (VII. VIII.) XI. Neto financiranje (VI.+VII. VIII. IX= III.) Stanje sredstev na računih preteklega leta člen Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 28 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka in je objavljen na oglasni deski Občine Hodoš. 4. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 7 1/29 BK Hodoš, dne 23. januarja 29 Župan Občine Hodoš Ludvik Orban l.r.

370 Stran 171 / Št. 13 / LAŠKO 423. Odlok o priznanjih Občine Laško Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/7) je Občinski svet Občine Laško na 15. seji dne sprejel O D L O K o priznanjih Občine Laško I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta odlok določa vrste priznanj Občine Laško, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence. 2. člen Priznanja Občine Laško se podeljujejo občanom in drugim posameznikom, skupinam občanov ali drugih posameznikov ter vsem vrstam pravnih oseb za dosežke, ki so pomembneje prispevali k boljšemu življenju občanov, dvigovanju ugleda Občine Laško ali pomenijo pomemben prispevek za razvoj in prepoznavnost občine ali njenih večjih delov na katerem koli področju delovanja in ustvarjanja. 3. člen Priznanja Občine Laško so: 1. naziv Častni občan Občine Laško, 2. Grb Občine Laško: Zlati grb Občine Laško, Srebrni grb Občine Laško, Bronasti grb Občine Laško, Kristalni grb Občine Laško, 3. Pečat Občine Laško, 4. Priznanje Antona Aškerca, 5. Priznanje zlati učenec. 4. člen O podelitvi naziva Častni občan Občine Laško, zlatega, srebrnega in bronastega grba odloča občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. O podelitvi Pečata Občine Laško odloča župan Občine Laško po svoji presoji. O podelitvi priznanja Antona Aškerca odloča občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki predhodno pridobi mnenje Odbora za družbene dejavnosti in društva. O podelitvi Kristalnega grba in priznanja Zlati učenec odloča župan Občine Laško na podlagi predlogov in evidenc, ki jih pridobi občinska uprava. II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH 5. člen Naziv častni občan Občine Laško Najvišje priznanje, ki ga lahko prejme posameznik, je naziv Častni občan Občine Laško. Občinski svet Občine Laško podeli naziv posamezniku za izjemen prispevek na področju znanosti, umetnosti, gospodarstva, športa, človekoljubnih in drugih dejavnosti, ki ima trajen pomen pri razvoju, ugledu in prepoznavnosti občine v Republiki Sloveniji in v tujini. Naziv Častnega občana Občine Laško podeli župan na slovesnosti ob prazniku Občine Laško. Častni občan Občine Laško prejme ob podelitvi naziva posebno listino o podelitvi naziva ter umetniško delo. Uradni list Republike Slovenije S podelitvijo naziva Častni občan Občine Laško pridobi častne pravice za časa življenja in po njem. Častne pravice so: vabljenje in prost vstop na vse kulturne in druge prireditve, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Občina Laško, brezplačno prejemanje vseh publikacij, ki jih izdaja ali pri izdaji sodeluje Občina Laško, prejemanje čestitk ob osebnih praznikih, izkazana pozornost ob smrti in po njej. 6. člen Grb Občine Laško Zlati grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi za dolgoletne vrhunske dosežke ali uspehe ali za izjemno življenjsko delo na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju hkrati pa so ti dosežki, uspehi ali življenjsko delo izjemnega pomena za razvoj, ugled in prepoznavnost Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini. Zlati grb Občine Laško se podeli praviloma posamezniku ob zaključku njegove kariere oziroma pomenijo pri skupini ljudi doseganje celovite ter zaključene faze razvoja. Srebrni grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi za daljši niz vrhunskih dosežkov ali uspehov na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju hkrati pa imajo ti dosežki, uspehi v daljšem časovnem obdobju pomen za razvoj, ugled in prepoznavnost Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini. Srebrni grb Občine Laško se podeli praviloma posamezniku po zaključku daljšega obdobja njegove kariere oziroma pomenijo pri skupini ljudi doseganje potrjene faze razvoja. Bronasti grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi za nadpovprečne dosežke ali za večkratne uspehe v krajšem časovnem obdobju na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju. Bronasti grb je praviloma namenjena prejemnikom kot spodbuda za nadaljnje delo in dosežke. Kristalni grb Občine Laško podeli župan zlatim in diamantnim maturantom, posamezniku ali skupini ljudi, ki so v koledarskem letu dosegli enkratni večji dosežek ali uspeh na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju hkrati pa ima njihov dosežek ali uspeh pomen za ugled in prepoznavnost Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini. Praviloma se podeli en zlati, dva srebrna in trije bronasti grbi na leto. Grb Občine Laško obsega uokvirjena listina ter plaketa. Grbe Občine Laško izroči prejemnikom župan Občine Laško na slovesnosti ob prazniku Občine Laško. 7. člen Pečat Občine Laško Pečat Občine Laško podeli župan Občine Laško posameznikom in skupinam ljudi kot znak spoštovanja in pozornosti za dosego enkratnega uspeha, dosežka ali dela na vseh področjih družbenega delovanja. Uspeh, dosežek ali delo ne dosega tistega pomena za Občino Laško kot ga ima podelitev grbov Občine Laško. Odločitev o podelitvi pečata samostojno sprejme župan brez javnega razpisa. Število podeljenih pečatov v Občine Laško ni omejeno. Pečat Občine Laško se podeli dobitniku na slovesnosti ali slovesnem sprejemu pri županu ob predmetnem dogodku. Pečat Občine Laško obsega uokvirjeno listino na katerem je besedilo sklepa o podelitvi pečata in pečat. 8. člen Priznanje Antona Aškerca Priznanje podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi, ki v preteklem koledarskem letu doseže

371 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1711 zaključeno dlje časa trajajočo celoto ustvarjanja, uspehov ali dosežkov na kulturnem področju ali višjo obletnico delovanja na področju kulture in ima to njihovo delo pomen ali za posledico dvigovanje ugleda in prepoznavnosti Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini. Priznanje Antona Aškerca izroči prejemnikom župan Občine Laško na slovesnosti ob počastitvi slovenskega kulturnega praznika. Praviloma se podelijo tri Priznanja Antona Aškerca na leto. Priznanje Antona Aškerca obsega uokvirjena listina ter plaketa. 9. člen Priznanje zlati učenec Priznanje zlati učenec prejmejo učenci osnovnih šol v Občini Laško, ki so deveti razred osnovne šole končali s povprečno zaključno oceno najmanj 4,5 in dosegli vsaj en uspeh na področnem ali državnem tekmovanju (najmanj srebrno priznanje ali najmanj 3. mesto na državnem športnem tekmovanju) ali natečaju na državni ravni. Priznanje zlati učenec podeli župan na osrednji občinski slovesnosti ob dnevu državnosti. Priznanje obsega listino. III. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ 1. člen Predloge za podelitve priznanj lahko podajo posamezniki, skupina ljudi, gospodarske družbe, zavodi, društva, organi lokalne skupnosti in druge organizacije. 11. člen Predlogi za podelitev naziva Častni občan, Zlatega, srebrnega in bronastega grba Občine Laško in priznanja Antona Aškerca se zbirajo na podlagi javnega razpisa. Razpisa za naziv Častnega občana in Zlatega, srebrnega in bronastega grba Občine Laško se objavita v vseh lokalnih glasilih in na krajevno običajen način v mesecu februarju. Razpis za Priznanje Antona Aškerca se objavi v vseh lokalnih glasilih in na krajevno običajen način v mesecu marcu. Obvezne sestavine javnih razpisov iz prejšnjih dveh odstavkov so: določbe in kriteriji za posamezno vrsto priznanj iz tega odloka, obvezne listine in dokumentacija, ki jo je potrebno predložiti k predlogu, rok za oddajo predlogov in naslov prejemnika predlogov. Vse razpise iz prvega odstavka tega člena izvede občinska uprava. Pobude za podelitev Kristalnega grba Občine Laško sprejema župan Občine Laško preko celega leta, torej brez javnega razpisa. V pisni obliki jih lahko podajo posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in skupnosti, društva ter organi lokalne skupnosti. Podatke o kandidatih za prejem Priznanja zlati učenec pridobi občinska uprava pri vodstvu osnovnih šol v Občini Laško. 12. člen Predlogi za podelitev naziva Častni občan, Zlatega, srebrnega in bronastega grba Občine Laško in priznanj Antona Aškerca morajo biti predloženi v pisni obliki in morajo vsebovati: splošne podatke o predlagatelju, splošne podatke in predstavitev kandidata, vrsto priznanja, za katero je kandidat predlagan, utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom rezultatov, dosežkov, uspehov ali dela kandidata, listine, ki potrjujejo navedeno iz prejšnje alineje, datum predloga in podpis predlagatelja; če gre za pravno osebo pa žig in podpis zastopnika. 13. člen Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnava samo pravočasne, pravilne in popolne vloge predlagateljev. Na poziv komisije lahko predlagatelj svojo vlogo dopolni. Komisija ima pravico, da po svoji presoji predloge za Zlati, Srebrni, Bronasti grb Občine Laško in za naziv Častnega občana Občine Laško ustrezno prekvalificira. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnava posamezne predloge samostojno, po lastni presoji in lahko zaprosi za ustrezno strokovno pomoč druge posameznike ali pravne osebe. 14. člen Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po prejemu predlogov za priznanje Antona Aškerce predloge pravočasno posreduje Odboru za družbene dejavnosti in društva in ga zaprosi za pisno mnenje. Odbor za družbene dejavnosti in društva na svoji seji obravnava predloga, poda pisno mnenje, ki ga pravočasno posreduje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje. Takšno mnenje odbora za družbene dejavnosti in društva za komisijo ni zavezujoče. 15. člen Komisija na svoji seji sprejme odločitev za podelitev priznanj in jih skupaj s pisno obrazložitvijo posreduje Občinskemu svetu Občine Laško. Pred odločitvijo občinskega sveta imajo vsi predlagani kandidati za podelitev priznanja status nominiranca. 16. člen Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov tudi odvzeti, po enakem postopku, kot so bila podeljena, če so bila podeljena v nasprotju s kriteriji za podelitev priznanj. IV. VODENJE EVIDENCE PRIZNANJ 17. člen Strokovna, administracijska in organizacijska dela v zvezi s podeljevanjem nagrad opravljajo pristojne službe občinske uprave. Celotno gradivo v zvezi s podeljevanjem priznanj je na voljo za ogled javnosti pri pristojnih strokovnih službah občinske uprave. 18. člen Priznanja iz tega odloka se po kronološkem načinu in v skladu z veljavnimi predpisi vpisujejo v ustrezno in pregledno evidenco ter obsegajo naslednje podatke: ime in priimek fizične osebe oziroma ime in sedež pravne osebe ter osnovne podatke o prejemniku; če gre za manjšo skupino do deset fizičnih oseb se vpisujejo imena, priimki in osnovni podatki za vsako izmed teh oseb; če gre za večjo skupino fizičnih oseb od desetih oseb pa se vpisujejo imena, priimki in osnovni podatki nosilcev te skupine, kratka obrazložitev, datum podelitve in prejema priznanja. 19. člen Sredstva za priznanja in nagrade iz tega odloka se zagotavljajo z občinskim proračunom. V. KONČNE DOLOČBE 2. člen Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko sprejme poslovnik o delu pri postopku podelitve občinskih priznanj in nagrad, v katerem lahko opredeli način dela, postopek zbiranja predlogov, obravnavanje predlogov, sodelovanja s strokovnjaki na posameznih področjih, način odločanja in vodenje evidence o prejemnikih priznanj.

372 Stran 1712 / Št. 13 / člen Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 4/2). 22. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 94 2/29 Laško, dne 4. februarja 29 Župan Občine Laško Franc Zdolšek l.r Odlok o oglaševanju v Občini Laško Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/7 UPB2, 27/8 Odl. US, 76/8 Odl. US in 1/8 Odl. US), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/6 UPB1, 123/6 ZFO 1, 57/8 ZFO 1A), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 3/98 ZZLPPO in 127/6 ZJZP), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/7 UPB4, 29/7 Odl. US, 58/7 Odl. US, 16/8 Odl. US, 17/8, 21/8 popr., 76/8 ZIKS 1C), 64. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, 64/7 UPB2, 36/8 ZPOmK 1) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/7) je Občinski svet Občine Laško na 15. seji dne sprejel O D L O K o oglaševanju v Občini Laško I. SPLOŠNE DOLOČBE Predmet odloka 1. člen (1) S tem odlokom se za območje Občine Laško (v nadaljevanju občina) ureja uporaba lokacij za postavitev objektov ali naprav za oglaševanje in obveščanje v komercialne namene, za lastne potrebe, za potrebe volitev in za promocijo občine. (2) Z njim se določajo pogoji, načini in obveznosti za postavitev objektov in naprav (v nadaljevanju: objektov) za oglaševanje ter izvajanje dejavnosti oglaševanja in obveščanja na območju občine, postavljenih na površinah in objektih, na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico, javnih površinah, zasebnih površinah in objektih. Namen in obseg oglaševanja in obveščanja 2. člen (1) Oglaševanje in obveščanje obsega vse vrste posredovanja obvestil in sporočil z oglasnimi sredstvi za slikovno in zvočno oglaševanje širši javnosti. (2) Oglasno sredstvo je namenjeno širši javnosti takrat, kadar je nameščeno tako, da je usmerjeno navzven in vizualno oziroma zvočno zaznavno iz odprtega javnega prostora. Na oglasnih mestih se postavljajo stalni ali začasni oglasni objekti, to so vse table, napisi in drugi objekti ali naprave za slikovno oglaševanje s katerim se promovirajo izdelki, storitve, akcije in drugo. (3) Oglaševanje za lastne potrebe obsega predstavitev dejavnosti oziroma blaga pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov na lokaciji, kjer se izvaja ta dejavnost. Uradni list Republike Slovenije (4) Oglaševanje za promocijo občine obsega informiranje o prireditvah in projektih, ki se izvajajo pod pokroviteljstvom občine, države in EU. (5) Oglaševanje v komercialne namene lahko opravljajo le pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za gospodarsko dejavnost oglaševanja (v nadaljevanju: oglaševalci). Objekti in naprave za oglaševanje 3. člen (1) Stalni objekti in naprave za oglaševanje: 1. veliki ploskovni objekti in naprave oglaševanja plakatni panoji, 2. mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja plakatni panoji, 3. svetlobne vitrine (city light), 4. volumski objekti in naprave oglaševanja, 5. nosilci in drogovi cestnih transparentov cestni transparenti, 6. obešanke na drogovih javne razsvetljave, 7. obvestilni in usmerjevalni znaki oziroma table, 8. slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine, 9. slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih elementov javne infrastrukture (pokrovi jaškov), 1. totem ali končna tabla, (2) Začasni objekti in naprave za oglaševanje: 1. prenosljivi panoji, 2. slikovno ali pisno obdelana vozila in panoji, ki jih prenašajo ljudje, 3. zastave, 4. transparenti, ki se ne postavljajo preko ceste, 5. drugi premični objekti in naprave. II. TIPOLOŠKA IN OBLIKOVNA DEFINICIJA OBJEKTOV IN NAPRAV OGLAŠEVANJA 4. člen (1) Tipološke skupine stalnih objektov in naprav za oglaševanje 1. Veliki ploskovni objekti in naprave za oglaševanje plakatni panoji Določa jih površina minimalno 12 m 2, maksimalno 9 m 2 (obojestranski ali enostranski). Lahko so v različnih izvedbah: Veliki pano (mega board, giga board): lahko so dvonožni ali enonožni, glede na vrsto pa enostranski ali dvostranski in so površine nad 18 m 2. Jumbo pano: lahko so samostoječi enonožni ali dvonožni, stenski ali obešeni, glede na vrsto pa enostranski ali dvostranski in so površine do vključno 12 m 2. Rollo pano je tehnološka nadgraditev jumbo panojev z izmenljivo vsebino; osvetljen je z notranje strani in so površine do vključno 12 m 2. Roto pano je objekt za obveščanje in oglaševanje, običajno dimenzije 6x3 m. Na njem se s pomočjo prizem vsebine izmenično pojavljajo. Elektronski displeji oziroma prikazovalniki: s tehnične plati predstavlja televizijo na prostem, ki jo je moč upravljati na daljavo. Vsi se obravnavajo zgolj kot veliki objekti in naprave za oglaševanje. 2. Mali ploskovni objekti in naprave za oglaševanje plakatni panoji Določa jih površina min.,7 m 2, maks. 4,2 m 2 (obojestranski ali enostranski). Pojavljajo se v okviru elementov mestne opreme (avtobusna postajališča in podobno) ali samostojno. Lahko so v različnih izvedbah: enonožni ali dvonožni, glede na vrsto pa enostranski, dvostranski ali stenski (stenski

373 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1713 ali obešeni plakatni panoji, rotopanoji, svetlobni panoji, elektronski, svetlobni prikazovalniki in drugo). Vsi zgoraj našteti objekti in naprave za oglaševanje se obravnavajo zgolj kot mali ploskovni objekti in naprave za oglaševanje. 3. Svetlobne vitrine (city light) Določa jih površina min.,7 m 2, maks. 2,1 m 2 (obojestranski ali enostranski). 4. Volumski objekti in naprave za oglaševanje Določa jih širina projekcije min. 1,1 m in maks. 1,8 m in višino maks. 3,5 m. Gre za plakatni steber v sodobnem okolju. Lahko so v različnih izvedbah (plakatni stebri, svetlobni stebri, elektronski prikazovalniki in podobno) in različnih oblikah (okrogli, tristrani in drugi). 5. Cestni transparenti Določa jih največja možna dimenzija 8 m (širina) in 1 m (višina), pri čemer je spodnji rob najmanj 4,5 m nad cestiščem. Obeša se pravokotno na cestišče na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa je tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste. 6. Obešanke na drogovih javne razsvetljave So objekti za obveščanje in oglaševanje, ki se nameščajo na drogove javne razsvetljave, z največjo površino ene strani 2 m Obvestilni in usmerjevalni znaki oziroma table So tipizirani, postavljajo se v skladu z veljavnimi predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. 8. Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine. 9. Slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih elementov javne infrastrukture (pokrovi jaškov). 1. Totem ali končna tabla Je objekt za obveščanje in oglaševanje, ki je namenjen obeleževanju poslovnih, gostinskih in trgovskih stavb in dejavnosti. Postavlja se jih izključno v neposredni bližini stavbe, o kateri obvešča znotraj lastnega funkcionalnega zemljišča. Uporablja se jih lahko samo za oglaševanje za lastne potrebe. (2) Tipološke skupine začasnih objektov in naprav za oglaševanje 1. Prenosljivi panoji Določa jih površina min.,7 m 2, maks. 2,1 m 2 (obojestranski ali enostranski). 2. Slikovno ali pisno obdelana vozila in panoji, ki jih prenašajo ljudje V to skupino spadajo tudi slikovno ali pisno obdelana vozila: avtobusi, taksi vozila, vozila avtošole in ostala cestna ter železniška vozila, zračna in vodna plovila ter ljudje kot nosilci sporočil površine maks. 1,4 m Zastave So maksimalne širine 2,8 m, vrh droga ne sme biti višji od drogov javne razsvetljave, spodnji rob zastave mora biti na višini najmanj 4,5 m. Uporablja se jih lahko samo za oglaševanje za lastne potrebe. 4. Transparenti, ki se ne postavljajo preko ceste (obcestni, na ograjah, fasadah itd.). (3) Zvočne naprave Oglaševanje z zvočnimi napravami v občini je dovoljeno za javne prireditve, in sicer samo na lokaciji prireditve v skladu z veljavno zakonodajo. III. MERILA ZA POSTAVITEV IN OBLIKO OBJEKTOV IN NAPRAV ZA OGLAŠEVANJE 5. člen Na zemljiščih in objektih, na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali drugo pravico ter na ostalih javnih površinah in objektih na območju občine veljajo splošna in posebna merila za postavitev in obliko objektov in naprav za oglaševanje. Splošna merila 6. člen Objektov in naprav za oglaševanje ni dovoljeno postavljati: v staro mestno jedro, z izjemo prenosljivih uličnih panojev. Postavitev vseh drugih objektov oziroma naprav za oglaševanje je dovoljena izključno na podlagi predhodno izdelanega projekta prenove odprtih javnih površin starega mestnega jedra, v javne parke, parkovne ureditve in pokopališča, razen okroglih oglaševalskih stebrov, na zelenice, ki so funkcionalni del stanovanjskih sosesk in območij, ob vodotoke, na lokacijah, kjer ovirajo vedutne poglede na naselje, naravna okolja, kvalitetne mestne ureditve, arhitekturo objektov in na elemente naravne in kulturne dediščine, na lokacije, ki niso v skladu z veljavnimi cestnoprometnimi predpisi in predstavljajo oviro prometne varnosti, kar velja tudi za čas postavljanja oglaševalskih sporočil. 7. člen (1) Objekti in naprave oglaševanja morajo biti: oblikovani enotno v isti oglaševalski coni (oglaševalska cona je celotno vidno polje med dvema križiščema ali dvema cestnima odcepoma), postavljeni v sklenjene celote v okviru mestnih ureditev, objekti in naprave oglaševanja so lahko opremljeni s simbolom občine, na objektu oziroma napravi mora biti vidna oznaka oglaševalca in podatki o dovoljenju, postavljeni tako, da so v istem vidnem polju horizontalno poravnani, sorazmerno usklajeni z okoljem, v katerega so umeščeni, postavljeni tako, da ne povzročajo sporočilne zasičenosti posameznih ambientov ali območij, tehnično neoporečni in varni, kar oglaševalec dokaže z izvedbeno tehnično dokumentacijo. (2) Postavljen objekt za obveščanje in oglaševanje mora zagotavljati varen in nemoten: promet vseh udeležencev cestnega prometa, dostop za uporabnike sosednjih površin oziroma zemljišč, dostop do komunalnih objektov in naprav, vzdrževanje ceste in komunalnih vodov. 8. člen Za vse objekte in naprave oglaševanja in njihovo postavitev mora oglaševalec pridobiti ustrezna dovoljenja in soglasja za postavitev na podlagi veljavne prostorske in prometne zakonodaje. Posebna merila 9. člen Veliki ploskovni objekti in naprave za oglaševanje (1) Praviloma se jih postavlja ob mestnih vpadnicah, na oporne zidove, na slepe fasade objektov praviloma degradiranih, na stene konstrukcij podvozov in nadvozov, v območjih večjih trgovskih in športnih centrov, razen velikih panojev, ki se jih postavlja izključno v pasu ob hitrih cestah ali avtocestah. (2) Postavlja se jih glede na podlago navpično, glede na cestišče pa pravokotno. Postavitev ne sme ovirati prometnih ureditev oziroma ogrožati prometne varnosti. (3) Pri postavitvah več objektov in naprav oglaševanja vzporedno na cestišče mora biti razmak med njimi od,1 m do 1,5 m. Vzporedna postavitev velikih objektov in naprav pravokotno na cestišče ni dovoljena. (4) Zaporedna postavitev objektov in naprav oglaševanja pravokotno na cestišče se ureja po parih. Razmak med

374 Stran 1714 / Št. 13 / objektoma oglaševanja mora biti enak dvakratni širini le tega. Razmak med paroma v zaporedni postavitvi mora biti enak štirikratni širini objektov in naprav, razen v conah, kjer je prostor opremljen z ulično razsvetljavo. V tem primeru se razmaki med pari urejajo v ritmu drogov javne razsvetljave. (5) Velikost sporočil na objektih in napravah oglaševanja je praviloma omejena z velikostjo oglaševalne površine naprave za oglaševanje. (6) Velikih ploskovnih objektov in naprav za oglaševanje ni dovoljeno nameščati na stanovanjske stavbe v območju stanovanjskih sosesk, na vrtne ograje stanovanjskih hiš in javnih zgradb. Izjemoma se jih lahko postavi na slepe fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta in degradirane fasade, če predlog podaja rešitev za kvalitetnejšo zasnovo fasade. 1. člen Mali ploskovni objekti in naprave za oglaševanje (1) Praviloma se nameščajo na degradirane slepe fasade, oporne zidove, konstrukcije podvozov in nadvozov, kot sestavni del elementov mestne opreme (postajališča javnega prometa, nadstrešnice), prostostoječe v območjih mestnih ureditev, na in ob površinah za pešce in površinah pred poslovnimi stavbami. (2) Prostostoječa postavitev ne sme ovirati poti pešcev, prosta širina pločnika mora biti min. 2 m, oddaljenost od vozišča min. 3 m. (3) Malih ploskovnih objektov ni dovoljeno postavljati v kombinaciji z velikimi objekti in napravami oglaševanja ter volumskimi objekti in napravami oglaševanja, na vrtne ograje stanovanjskih in poslovnih objektov, na oblikovane fasade objektov. (4) Male ploskovne elemente se lahko postavlja v skupine tako, da je med posameznimi elementi v skupini enak presledek, ista orientacija, enotna velikost in oblika ter enoten višinski gabarit. 11. člen Svetlobne vitrine (1) Samostoječe svetlobne vitrine se praviloma postavljajo: v območja sodobnih urbanih ureditev, na in ob površine za pešce, na površine pred poslovnimi stavbami, na parkirišča poslovnih in trgovskih centrov. (2) Svetlobnih vitrin ni dovoljeno postavljati v drevorede in v zelenice med voziščem in pločnikom ali kolesarsko stezo. (3) Način postavitve samostoječe svetlobne vitrine: praviloma se postavlja najmanj v paru, postavitev ne sme ovirati poti pešcev, zagotovljena širina prostega pločnika je najmanj 2 m, zagotovljena oddaljenost od vozišča pa najmanj 3 m. (4) Samostoječe svetlobne vitrine morajo biti oblikovane enotno v posameznem vidnem območju. (5) Svetlobna vitrina v avtobusnih postajališčih je vgrajena v objekt avtobusnega postajališča tako, da je njena oglaševalna stran pravokotna na os vozišča. 12. člen Volumski objekti in naprave oglaševanja (1) Praviloma se nameščajo v območjih mestnih ureditev na površinah za pešce. Postavljata se dva tipa zgodovinski in sodobni. (2) Postavitev ne sme ovirati poti pešcev, prosta širina pločnika mora biti min. 2 m, oddaljenost od vozišča min. 3 m. Ne sme se jih nameščati v kombinaciji z velikimi in malimi objekti in napravami oglaševanja. 13. člen Cestni transparenti (1) Cestni transparent mora biti obešen pravokotno na cestišče na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa je tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza Uradni list Republike Slovenije preko javne ceste. Spodnji rob transparenta je najmanj 4,5 m nad voznim pasom ceste. Transparent je lahko največje možne dimenzije 8 m (širina) in 1 m (višina). Izdelani morajo biti iz neodsevnega materiala. (2) Obešanje transparentov mora oglaševalec naročiti podjetju, ki je registrirano za takšno dejavnost ob predhodni pridobitvi soglasja s strani upravljalca ceste. 14. člen Obešanke na drogovih javne razsvetljave Nosilci (obešanke) na drogovih javne razsvetljave so lahko nameščeni na zunanjem robu ceste, montirani pa morajo biti tako, da je spodnji rob oddaljen od tal najmanj 4,5 m. V primeru posebnih prevozov mora izvajalec oglaševanja pravočasno in na lastne stroške začasno odstraniti obešanke, ki bi lahko ovirale ta prevoz. 15. člen Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine (1) Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb niso dovoljene: v območju mestnega središča, razen če so poslikane umetniško ali podobno umetniško obdelane in so del celostne podobe objekta, na stanovanjskih zgradbah v stanovanjskih soseskah, razen pri oglaševanju za lastne potrebe. (2) Slikovno ali pisno se lahko obdelajo: slepe fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta, oblikovane fasade poslovnih objektov, če predlog podaja rešitev za kvalitetnejšo zasnovo fasade. (3) Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja in arhitekturne kvalitete obstoječih stavb. Tovrstni posegi niso dovoljeni na arhitekturno členjenih elementih fasad in oblikovanih talnih vzorcih. Sporočila ne smejo vsebovati prometnih shem. (4) O dimenzijah in oblikah odloča pristojna občinska služba. 16. člen Slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih elementov javne infrastrukture (1) Dovoljeno je oglaševanje samo za namen kulturnih in ostalih javnih prireditev širšega pomena. Oglaševanje je dovoljeno samo do zaključka prireditve. V 24 urah po zaključku prireditve mora oglaševalec oglaševalne površine vrniti v prvotno stanje. (2) Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja in arhitekturne kvalitete obstoječih stavb. Tovrstni posegi niso dovoljeni na arhitekturno oblikovanih talnih vzorcih. (3) O dimenzijah in oblikah odloča pristojna občinska služba. 17. člen Prenosljivi ulični panoji (1) Prenosljivi ulični panoji se uporabljajo za oglaševanje kulturnih prireditev, humanitarnih akcij in drugih prireditev, pomembnih za občino ter za oglaševanje ob volilni kampanji. (2) Izjemoma je dovoljeno oglaševanje s prenosljivimi uličnimi panoji na javni površini za namen oglaševanja za lastne potrebe, in sicer po en pano na poslovno enoto. Oglašuje se samo v odpiralnem času poslovne enote. 18. člen Slikovno ali pisno obdelana vozila in panoji, ki jih prenašajo ljudje V to skupino spadajo avtobusi mestnega prometa, taksi vozila, vozila avtošole in ostala cestna in železniška vozila, zračna in vodna plovila ter ljudje kot nosilci sporočil površine maks. 1,4 m2.

375 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran člen Zastave Uporablja se jih lahko samo za oglaševanje za lastne potrebe. Postavlja se jih samo na zemljišču v lasti ali najemu podjetja, ki oglašuje za lastne potrebe in le izjemoma na javni površini s soglasjem pristojne občinske službe. Oglaševanje v starem mestnem jedru 2. člen (1) Območje starega mestnega jedra je predpisano s 3. členom Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško. (2) V območju starega mestnega jedra je mogoče oglaševati v komercialne namene ali za lastne potrebe z naslednjimi nepremičnimi objekti in napravami oglaševanja: mali ploskovni objekti in volumski objekti (plakatni steber v starem okolju) lokacije določene izključno na podlagi predhodno izdelanega projekta prenove odprtih javnih površin starega mestnega jedra; prenosljivi ulični panoji oglašuje se samo za lastne potrebe po en pano na poslovno enoto ob otvoritvi ali posebni priložnosti; slikovno ali pisno obdelane stene zgradb in svetlobne projekcije na stene zgradb dopustne so izrecno v skladu s pogoji pristojne službe za varstvo kulturne dediščine, dimenzije in oblika sporočila se obravnava in o njej odloči pristojna občinska služba na osnovi predloga oglaševalca. Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja arhitekturne kvalitete obstoječih stavb. Tovrstni posegi niso dovoljeni na arhitekturno členjenih elementih fasad; slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih elementov javne infrastrukture. Dovoljeno je oglaševanje samo za namen kulturnih in ostalih javnih prireditev. Oglaševanje je dovoljeno samo do zaključka prireditve. V 24 urah po zaključku prireditve mora oglaševalec oglasne površine vrniti v prvotno stanje. Dimenzije in oblika sporočila se obravnava in o njej odloči pristojna občinska služba na osnovi predloga oglaševalca. Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja v prostoru. Tovrstni posegi niso dovoljeni na arhitekturno oblikovanih talnih vzorcih. IV. PRIDOBIVANJE PRAVICE UPORABE LOKACIJ 21. člen (1) Pravico za postavitev objektov in naprav se lahko pridobi: na podlagi javnega razpisa, kadar gre za oglaševanje na velikih ploskovnih objektih in napravah ali svetlobnih vitrinah, kolikor ima občina na zemljiščih in objektih (v nadaljnjem besedilu: nepremičnine), kjer se postavljajo, lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico; na predlog oglaševalca, kadar gre za nepremičnine, na katerih občina nima lastninske ali katere druge pravice, in so vidne z javnih površin ali kadar gre za oglaševanje na objektih in napravah za oglaševanje, ki niso veliki ploskovni objekti in naprave ali svetlobne vitrine na nepremičninah, na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico. (2) V obeh primerih iz prvega odstavka tega člena je za postavitev objekta ali naprave za oglaševanje potrebno pridobiti: ustrezno dovoljenje v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo in zakonodajo s področja graditve objektov, ustrezna soglasja v skladu z veljavno prostorsko in prometno zakonodajo, dovoljenje pristojne občinske službe. (3) Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil postavljen objekt za oglaševanje, ki izpolnjuje pogoje in zahteve določene s tem odlokom, v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture ali v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano območje, mora investitor pred začetkom gradnje takšnega objekta za oglaševanje pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma službe. Pridobivanje pravice uporabe lokacij na osnovi javnega razpisa 22. člen (1) Pravico uporabe lokacije za oglaševanje na nepremičninah, na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico, pridobi oglaševalec na podlagi javnega razpisa praviloma za dobo petih let za velike ploskovne objekte in naprave za oglaševanje ter za svetlobne vitrine. (2) Odločbo izda pristojna občinska služba. S to odločbo se določijo pogoji za izvajanje oglaševanja, višina in način plačevanja takse. Če oglaševalec izpolnjuje do občine vse obveznosti iz tega odloka, se obdobje iz prvega odstavka tega člena lahko podaljša za enako obdobje z odločbo pristojnega organa, izdano na vlogo oglaševalca. Vse proste lokacije se lahko po preteku obdobja, za katerega je bila izdana odločba, ponovno oddajo z javnim razpisom. (3) Če se pokaže drugačna potreba izrabe prostora, mora oglaševalec po prejetem obvestilu pristojnega organa občine oziroma pod pogoji določenimi z javnim razpisom, odstraniti objekte na lastne stroške. 23. člen (1) Javni razpis mora vsebovati: število lokacij za postavitev posamezne vrste objektov ali naprav za oglaševanje, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli na lokacijo in način rabe javne površine, višino nadomestila v evrih, naslov pristojnega oddelka, ki zbira ponudbe, rok za oddajo ponudb, čas in kraj odpiranja ponudb, rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri. (2) Na javnem razpisu se izločijo tisti, ki: niso poravnali zapadlih obveznosti do občine, niso odstranili objektov ali naprav za oglaševanje skladno s tem odlokom, niso odstopili občini plakatnih mest za potrebe volilne kampanje. (3) Javni razpis pripravi pristojna občinska služba skladno z veljavno zakonodajo. 24. člen Občina in oglaševalci, ki se jih izbere na javnem razpisu, sklenejo pogodbo, s katero uredijo vse medsebojne obveznosti in pravice. Pogodba ne sme vsebovati določb, ki bi bile v nasprotju s tem odlokom. Pridobivanje pravice uporabe lokacij na predlog oglaševalca 25. člen Pravico uporabe lokacije za oglaševanje na nepremičninah, na katerih občina nima lastninske, stvarne ali katere druge pravice in so vidne z javnih površin, ali kadar gre za oglaševanje na objektih in napravah za oglaševanje, ki niso veliki ploskovni objekti in naprave ali svetlobne vitrine, pridobi oglaševalec s pridobitvijo ustreznih dovoljenj v skladu z določbo drugega odstavka 21. člena. 26. člen (1) Pogoj za pridobitev dovoljenja je skladnost s tipološko definicijo (4. člen tega odloka) in z merili za določitev lokacij oglaševanja (5. do 2. člen tega odloka).

376 Stran 1716 / Št. 13 / (2) Predlog mora vsebovati: navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta ali naprave za oglaševanje, podatke o oglaševalskem podjetju dokazilo iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka, vrisano lokacijo na geodetski podlogi (posnetku dejanskega stanja) v merilu 1:5 ali 1:1, podatke o objektu in napravi oglaševanja (načrt z definicijo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike, varnost), fotografijo obstoječega stanja oziroma fotomontažo iz smeri, kamor bo usmerjeno reklamno sporočilo (če je objekt dvostranski ali večstranski, fotografijo iz vseh smeri), ustrezna dovoljenja, soglasja in potrdila v skladu z veljavno prostorsko in prometno zakonodajo, zemljiškoknjižni izpisek, star največ tri mesece, kopijo katastrskega načrta, staro največ tri mesece. Obveznosti oglaševalcev 27. člen (1) Oglaševalec mora objekt ali napravo za oglaševanje označiti z imenom firme. Oglaševalec je dolžan redno vzdrževati in obnavljati objekte in naprave za oglaševanje ter skrbeti za urejenost njihove neposredne okolice in sam skrbeti za oglaševanje. (2) Poškodovane plakate mora oglaševalec takoj zamenjati za nove, oziroma prazna mesta prelepiti z belim papirjem ter skrbeti za urejen videz. Oglaševalec mora poskrbeti, da je vsebina sporočil v slovenskem jeziku ter v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. 28. člen (1) Oglaševalci, ki so pridobili dovoljenje za oglaševanje morajo po preteku obdobja, določenega v dovoljenju, odstraniti objekte ali naprave za oglaševanje v najkrajšem možnem roku, ki ne sme biti daljši od 3 dni. (2) Določba iz prejšnjega odstavka tega člena se za potrebe oglaševanja slikovno, pisno ali kako drugače obdelanih fasad, zgradb in ostalih gradbenih objektov (mostov, nadvozov) smiselno uporabi tako, da se pri tem ne povzroči škoda na objektu. Prepovedi 29. člen (1) Uporaba lokacij brez odločb oziroma ustreznih dovoljenj iz 21. člena tega odloka ni dovoljena. Lepljenje plakatov je prepovedano na zunanjih površinah izložb, oken, sten, inštalacijskih omaric, vrat, zidov, ograj, dreves, drogov in gradbiščnih ograj. (2) Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje ter uničenje objektov in naprav za oglaševanje ter poškodovanje in zakrivanje vsebine oglaševanja. V. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE 3. člen (1) Omejeno je na sporočila o dejavnosti in blagu, ki izhaja iz te dejavnosti in obsega oglaševanje pravnih oseb na njihovih poslovnih stavbah in prostorih ter pripadajočih funkcionalnih zemljiščih, kjer je sedež le teh in je vidno z javne površine: z napisom firme, z napisi, znaki, totemi, nalepkami, zastavami oziroma drugimi simboli firme, izdelka, storitve in podobno, ki so lahko nesvetlobni ali svetlobni, nevrtljivi ali vrtljivi, oglaševalnimi vitrinami, v katerih sta blago ali dejavnost predstavljena zunaj poslovnega prostora,»laser«prikazi. (2) Kot oglaševanje za lastne potrebe se šteje tudi oglaševanje občine in oglaševanje humanitarnih in neprofitnih dejavnosti (v nadaljevanju: za potrebe občine). Uradni list Republike Slovenije (3) Pobudnik oglaševanja v humanitarne in neprofitne namene je dolžan pristojni občinski službi prijaviti oglaševanje na objektih in napravah za oglaševanje v lasti občine. (4) Prijava novih objektov in naprav oglaševanja za lastne potrebe mora vsebovati podatke o: pravni osebi, ki oglašuje za lastne potrebe (izpisek o registraciji pravne osebe), vrisano lokacijo na geodetski podlogi (posnetku dejanskega stanja) v merilu 1:5 ali 1:1, podatke o objektih in napravah oglaševanja (načrt z definicijo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike, varnost), dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma soglasje lastnika, fotografijo obstoječega stanja iz smeri, kamor bo usmerjeno sporočilo (če je sporočilo obojestransko, fotografija iz obeh smeri), ustrezna dovoljenja, soglasja in potrdila v skladu z veljavno prostorsko in prometno zakonodajo. (5) Dimenzije in obliko sporočila se obravnava in o njej odloči pristojna občinska služba na podlagi podanega predloga. Za oglaševanje za lastne potrebe na objektih, ki imajo status kulturnega spomenika oziroma ležijo znotraj varovanih območij, je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Pristojna občinska služba izda odločbo o dovolitvi namestitve elementa za oglaševanje ter odločbo o morebitni odmeri občinske takse. 31. člen (1) Stranka lahko za lastne potrebe oglašuje na zunanjih stenah avtobusov, taksi vozil, vozil avtošole in drugih vozil, s katerimi se izvaja javni promet z nalepkami, napisi in drugo opremo. (2) Stranka z vlogo zaprosi izvajalca javnega prometa za dovoljenje za oglaševanje iz prvega odstavka tega člena in z njim sklene pogodbo. (3) Izvajalec javnega prometa je dolžan v petnajstih dneh oglaševanje prijaviti pristojni občinski službi. Prijava mora vsebovati podatke o stranki, obdobju oglaševanja in velikosti nalepke, napisa in podobno. Prijavi mora izvajalec javnega prometa predložiti tudi fotokopijo pogodbe. VI. OGLAŠEVANJE ZA POTREBE VOLITEV 32. člen (1) Oglaševanje za potrebe volitev se izvaja na objektih in napravah, ki so namenjene oglaševanju v komercialne namene. (2) Za potrebe volilne kampanje mora občina brezplačno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje pod enakimi pogoji osnovno informiranje volivcev v občini listi kandidatov oziroma kandidatu. (3) Za osnovno informiranje iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje predstavitev na desetih plakatnih mestih za klasično (drobno) plakatiranje in enem jumbo panoju. (4) Vrste in število objektov in naprav za oglaševanje, ki pomenijo zadosten obseg osnovnega informiranja določi občina, ki po potrebi določi dodatna plakatna mesta. 33. člen (1) Oglaševalcem v občini, ki za potrebe volilne kampanje odstopijo potrebno število oglasnih mest, je občina dolžna povrniti izpadli dohodek. (2) Višina izpadlega dohodka se določi na podlagi ustrezne dokumentacije za obdobje zadnjih treh mesecev pred odstopom oglasnega mesta. Če oglaševalec pristojni občinski službi ne predloži ustrezne dokumentacije v roku enega meseca od končane volilne kampanje mu občina ni dolžna povrniti izpadlega dohodka.

377 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran člen Organizatorji volilne kampanje pridobijo prostor na objektih in napravah za oglaševanje na podlagi javne objave pogojev za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest. Mesta za oglaševanje se razdelijo med organizatorje volilnih kampanj z žrebanjem lokacij. 35. člen Pristojna občinska služba za izvedbo volitev mora vsaj 6 dni pred dnevom volitev z javno objavo določiti pogoje za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih oglasnih mest. Postopek vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. 36. člen Oglaševalci, ki so pridobili lokacije za postavitev objektov in naprav za oglaševanje z javnim razpisom, morajo za potrebe volilne kampanje odstopiti plakatna mesta za prvi krog volitev za 3 dni, v primeru drugega kroga volitev pa še za 3 dni. 37. člen (1) Na javno objavo se mora organizator volilne kampanje, ki si je vsaj 45 dni pred dnevom glasovanja odprl tudi poseben transakcijski račun z oznako»za volilno kampanjo«, priglasiti pisno v roku, ki je v objavi določen, sicer se pri dodelitvi oglasnih mest ne upošteva. (2) Rok za priglasitev ne sme biti krajši od 15 dni. 38. člen (1) Organizator volilne kampanje dodeljenih oglasnih mest ne sme odstopiti drugim organizatorjem volilne kampanje. (2) V primeru, da organizator volilne kampanje vseh dodeljenih oglasnih mest ne začne uporabljati, mora o tem v 24 urah pisno obvestiti pristojno občinsko službo. Komisija teh oglasnih mest ne sme dodeliti ostalim organizatorjem volilne kampanje. 39. člen (1) Prelepljenje ali uničevanje propagandnih sporočil drugih organizatorjev volilne kampanje ni dovoljeno. (2) Organizatorji volilne kampanje morajo takoj, najkasneje pa v 15 dneh po dnevu glasovanja, odstraniti vsa propagandna sporočila in očistiti objekte in naprave za oglaševanje in njihovo neposredno okolico. VII. TAKSE 4. člen Občinsko takso po tem odloku plačujejo oglaševalci, ki izvajajo oglaševanje v komercialne namene (v nadaljevanju: taksni zavezanci) na objektih in napravah, ki so postavljeni oziroma pritrjeni na nepremičninah, kjer ima občina lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico v skladu z določili tega odloka in Odloka o občinskih taksah. 41. člen Občinske takse po tem odloku ne plačujejo: oglaševalci, ki v imenu humanitarnih organizacij, dobrodelnih društev ali za potrebe občine, skladno z dovoljenjem iz 3. člena tega odloka, oglašujejo posamezne tovrstne akcije na lastnih objektih in napravah za oglaševanje, skladno s pogodbo, ki jo sklenejo z občino, vojaške enote in zavodi, ko gre za oglaševanje v zvezi z njihovo redno dejavnostjo, če z dovoljenjem iz 3. člena tega odloka oglašujejo na lastnih objektih in napravah za oglaševanje, podjetja za napis naziva, dejavnosti in blaga skladno z registracijo podjetja, ne glede na površino in število označb in obsega oglaševanje pravnih oseb na njihovih poslovnih stavbah in prostorih ter pripadajočih funkcionalnih zemljiščih, kjer je sedež le teh in je vidno z javne površine ter je v skladu s 3. členom tega odloka, občina za akcije turističnega, športnega ali kulturnega pomena, ki jih organizira sama ali so javnega značaja, drugi zavezanci v skladu z Odlokom o občinskih taksah. 42. člen Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma z dnem pričetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je taksni zavezanec obvestil pristojno občinsko službo o odstranitvi taksnega predmeta in ga tudi fizično odstranil oziroma v primeru tretjega odstavka 22. člena. 43. člen (1) Taksni zavezanec je dolžan najkasneje v 15 dneh od dneva nastanka taksne obveznosti nastanek taksne obveznosti prijaviti pristojni občinski službi. (2) Prijava mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni za določitev višine občinske takse. 44. člen (1) Takse za oglaševanje se plačujejo po tarifah občinskih taks, ki so sestavni del tega odloka. Tarife za oglaševanje določajo taksne predmete in višino taks, ki so določene v točkah za dan oglaševanja. (2) Vrednost točke taksnih tarif izhaja iz Odloka o občinskih taksah in se enkrat letno revalorizira skladno z rastjo cen življenjskih potrebščin. 45. člen Vrednost takse je zmnožek vrednosti točke na dan zapadlosti plačila takse, števila točk na m 2 posameznega taksnega predmeta iz taksne tarife, kvadrature oglasne površine in števila dni trajanja taksne obveznosti. 46. člen (1) Občinske takse plačujejo taksni zavezanci na podlagi izdane odločbe, na način in v rokih, ki so v njej določeni. (2) Dejstvo, da taksni zavezanec taksnega predmeta začasno ni uporabljal, pa o njegovi odstranitvi tudi ni obvestil pristojne občinske službe, ne vpliva na odmero taksne obveznosti. 47. člen Če taksni zavezanec odmerjene takse ne plača v določenem roku, se taksa prisilno izterja skupaj z zamudnimi obrestmi. 48. člen Za prisilno izterjavo občinskih taks veljajo predpisi o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov. VIII. NADZOR 49. člen Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinski ali medobčinski inšpekcijski organ v skladu s svojimi pristojnostmi. 5. člen (1) Na podlagi odločbe inšpekcijskega organa so oglaševalci dolžni odstraniti vse vrste oglaševanja in objekte, na katerih se oglašuje z javnih površin in površin, na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico, ki nimajo ustreznega dovoljenja, kot je določeno s tem odlokom. Če jih oglaševalec ne odstrani sam, jih na stroške oglaševalca odstrani pooblaščeno podjetje. (2) Kadar se oglaševalca iz prejšnjega odstavka ne da ugotoviti, se odstranitev naloži pooblaščenemu podjetju na stroške proračuna.

378 Stran 1718 / Št. 13 / (3) Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi tega člena ne zadrži njene izvršitve. IX. KAZENSKE DOLOČBE 51. člen (1) Z globo 1.5 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki: oglašuje na objektih in napravah za oglaševanje, ki niso v skladu s tipološko in oblikovno definicijo objektov in naprav oglaševanja (4. člen tega odloka), ravna v nasprotju s 6. členom tega odloka, objektov ali naprav za oglaševanje ne označi z imenom podjetja (prvi odstavek 27. člena tega odloka), objektov ali naprav za oglaševanje ne vzdržuje redno oziroma ne skrbi za njihov urejen videz oziroma videz njihove neposredne okolice (prvi odstavek 27. člena tega odloka), po preteku dovoljenja ne odstrani objektov in naprav za oglaševanje v roku, ki ne sme biti daljši od 3 dni (prvi odstavek 28. člena tega odloka), namesti obvestilno sredstvo v nasprotju z 29. členom tega odloka. Če le ta ni znan, se kaznuje tistega, v čigar korist je izvršeno nameščanje obvestilnih sredstev, ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 31. člena tega odloka, ne odstopi določenega števila plakatnih mest za potrebe volilne kampanje (36. člen tega odloka), ne spoštuje določil 39. člena tega odloka, ne prijavi taksnih predmetov pristojni občinski službi (43. člen tega odloka). (2) Z globo 5 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorno osebo pravne osebe in posameznika. 52. člen Z globo 5 EUR lahko občinski ali medobčinski inšpekcijski organ kaznuje posameznika, ki ga zaloti pri poškodovanju objektov in naprav za oglaševanje oziroma vsebine oglasov. X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 53. člen (1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Laško (Uradni list RS, št. 5/97). (2) Z dnem uveljavitve tega odloka se za obračunavanje občinske takse preneha uporabljati tarifa št. 2 iz priloge, ki je sestavni del Odloka o občinskih taksah in se uporabljajo tarife občinskih taks za oglaševanje iz priloge, ki je sestavni del tega odloka razen v primerih, če objektov in naprav ni možno uvrstiti v tarifno skupino po tem odloku. 54. člen Obstoječe pogodbe in dovoljenja za oglaševanje, pridobljene na podlagi določb Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Laško (Uradni list RS, št. 5/97), prenehajo veljati s potekom časa, za katerega so bile sklenjene. 55. člen Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 7 14/28 Laško, dne 4. februarja 29 Župan Občine Laško Franc Zdolšek l.r. ŠTEVILKA TARIFE Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 3 Uradni list Republike Slovenije TARIFE OBČINSKIH TAKS ZA OGLAŠEVANJE Priloga k Odloku o oglaševanju v Občini Laško STEVILO VRSTA OBJEKTA ALI NAPRAVE TOČK NA M 2 /DAN Veliki ploskovni objekti in naprave oglaševanja veliki in jumbo pano 1,5 Mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja plakatni panoji Svetlobne vitrine (city light) Mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja obešanke na drogovih javne razsvetljave Volumski objekti in naprave oglaševanja plakatni stebri Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine Prenosljivi panoji Zastave Transparenti, ki se ne postavljajo preko ceste Veliki ploskovni objekti in naprave oglaševanja svetlobni panoji 2,5 Mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja svetlobni panoji Veliki ploskovni objekti in naprave ogla- 4,5 ševanja rollo, roto panoji Veliki ploskovni objekti in naprave oglaševanja elektronski, svetlobni prikazovalniki Mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja rollo, roto panoji Mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja elektronski, svetlobni prikazovalniki Cestni transparenti Slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih elementov javne infrastrukture Slikovno ali pisno obdelana vozila in panoji, ki jih prenašajo ljudje Drugi premični objekti in naprave Tarifa 4 Zvočne naprave Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Laško Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (ZGos UPB2, Uradni list RS, št. 93/7), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 17/, 3/6 in 93/7) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/7) je Občinski svet Občine Laško na 15. seji dne sprejel P R A V I L N I K o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Laško I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih občinska uprava Občine Laško, izda soglasje za podaljšan

379 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1719 obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinski obrati), postopek za izdajo soglasja lokalne skupnosti in pogoje za preklic navedenega soglasja. 2. člen Gostinski obrat obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če obratuje izven rednega obratovalnega časa, določenega v skladu z določili Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 17/, 3/6, 93/7). 3. člen Gostinec oziroma kmet določi podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata samostojno, v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika. Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas tudi za vsako enoto posebej. 4. člen Gostinec oziroma kmet mora pristojnemu organu občine Laško prijaviti podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata na predpisanem obrazcu najmanj 15 dni pred: začetkom novega koledarskega leta za naslednje leto, začetkom obratovanja, spremembo obratovalnega časa, spremembo osnovnih podatkov gostinskega obrata in matične firme gostinskega obrata (podatki, ki so sestavni del veljavnega obrazca). 5. člen Občina Laško izda soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata za obdobje enega koledarskega leta. Po preteku te dobe mora gostinec oziroma kmet vlogo obnoviti, sicer mu pravica do podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata preneha veljati. II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU 6. člen Kot merila za določitev obratovanja gostinskih obratov v podaljšanem obratovalnem času se upošteva: 1. Značilnost območja, kjer se objekt nahaja: gostinska ponudba v turističnem kraju Laško in Rimske Toplice, oživitev starega mestnega jedra, neposredna bližina železniške in avtobusne postaje. 2. Vrsta gostinskega obrata. 3. Potrebe gostov v občini: gostinski obrati z dodatno ponudbo (prireditve, plesi, kulturni in športni program). 4. Izpolnjevanje ureditvenih in drugih pogojev gostinskega obrata: skrb za urejenost okolice gostinskega obrata, zagotovljena parkirna mesta, zagotovitev javnega reda in miru v obratu in okolici. 7. člen V podaljšanem obratovalnem času lahko gostinski obrati poslujejo kot sledi: 1. Restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije: v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj najdlje do 1. ure naslednjega dne, izven območja stanovanj glede na poslovni interes. 2. Slaščičarne, okrepčevalnice in bari: v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj do 24. ure, izven območja stanovanj glede na poslovni interes. 3. Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko poslovnih centrih, kulturnih ustanovah, športnih objektih) v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev. 4. Hotelske terase in gostinski vrtovi v okviru nastanitvenih gostinskih obratov: v objektih na območju stanovanj najdlje do 24. ure, izven območja stanovanj glede na poslovni interes. 5. Diskoteke, nočni bari: v objektih na območju stanovanj do 4. ure naslednjega dne, izven območja stanovanj glede na poslovni interes. Gostinski obrati v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj lahko pričnejo z obratovanjem ob 5. uri, izven območja stanovanj pa glede na poslovni interes. 8. člen Izven območja stanovanj se šteje tisti gostinski obrat ali kmetija, ki je oddaljen najmanj 5 m od prve stanovanjske zgradbe. 9. člen 1. V času lokalnih prireditev, ki se odvijajo v stanovanjskih naseljih, se lahko gostincem, ki imajo soglasje organizatorja prireditve, obratovalni čas gostinske dejavnosti v obratu ali/ in zunaj gostinskega obrata podaljša, kot sledi: sreda, od 8. do 23.3 ure, četrtek, od 8. do 2. ure naslednjega dne, petek, od 8. do 4. ure naslednjega dne, sobota, od 8. do 4. ure naslednjega dne, nedelja, od 8. do 2.3 ure. 2. Lokalnim prireditvam izven stanovanjskih naselji se čas gostinske dejavnosti v obratu ali/in zunaj obrata podaljša v skladu s soglasjem organizatorja prireditve. 1. člen Če gostinec ali kmet opravlja gostinsko dejavnost tudi v zunanjih prostorih gostinskega obrata (gostinski vrt ali terasa) v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, lahko opravlja to dejavnost samo do 22. ure. Izjemoma lahko gostinec oziroma kmet pridobi soglasje za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata tudi za zunanje prostore (gostinski vrt ali terasa) gostinskega obrata, v kolikor se vključuje v lokalne, regionalne prireditve ali dogodke, ki so javnega značaja in so uradno prijavljene pri pristojnih organih ter ima pridobljeno soglasje organizatorja prireditve. Upošteva se podaljšan obratovalni čas, ki velja za celoten program prireditev in dogodkov. 11. člen Gostinec ali kmet lahko ne glede na določbe predhodnih členov tega pravilnika ter ne glede na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, zaprosi za posebno soglasje za prekoračitev podaljšanega obratovalnega časa v izjemnih primerih. Posebno soglasje za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu ali kmetiji odvijajo svečanosti ob poroki in prireditvi s programom in živo glasbo. Posebno soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času velja za točno določene dneve. Gostinski obrat ali kmetija lahko v tem primeru obratuje najdlje do 4. ure. Gostinec ali kmet mora za pridobitev posebnega soglasja vložiti pisno vlogo najkasneje v roku 5 delovnih dni pred dogodkom. V vlogi mora biti navedeno, za kakšno prireditev gre, naveden točno določen dan in ura zaključka prireditve ter ali se bo ta odvijala v ali izven prostorov gostinskega obrata. Če je bilo izdano posebno soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za zgoraj navedene dogodke v prostorih obrata, je gostinec ali kmet dolžan poskrbeti, da v

380 Stran 172 / Št. 13 / tem času v gostinski obrat ali kmetijo nimajo vstopa zunanji obiskovalci. Vloga za posebno soglasje se zavrne iz razlogov 12. člena tega pravilnika. III. PREKLIC SOGLASJA O OBRATOVANJU V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU 12. člen Občinska uprava lahko v roku 3 dni od dneva, ko je od organov nadzora izvedela za neizpolnjevanje pogojev, z odločbo prekliče že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času zaradi: večkratne prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa, večkratnih uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru s strani policije oziroma inšpekcijskih organov, utemeljenih pisnih pritožb občanov oziroma bližnjih stanovalcev glede motenja javnega reda in miru, neizpolnjevanje drugih pogojev, določenih s strani občinske uprave. V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega odstavka tega člena je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja za eno leto vnaprej. 13. člen Pristojni organ Občine Laško ima pravico od gostinca ali kmeta zahtevati dodatna pojasnila in dopolnilno dokumentacijo soglasje stanovalcev, ki prebivajo v neposredni bližini gostinskega obrata (v objektu ali stanovanjskih objektih ob lokalu in čez cesto), kolikor je to potrebno za ugotavljanje dejanskega stanja in izpolnjevanje meril tega pravilnika. IV. NADZOR 14. člen Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pristojni tržni inšpekcijski organ in občinski inšpektor oziroma redar v skladu s pooblastili. V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 15. člen Gostinec oziroma kmet mora uskladiti obratovalni čas gostinskega obrata, ki v času uveljavitve tega pravilnika obratuje v daljšem obratovalnem času, v enem letu od dneva uveljavitve tega pravilnika. 16. člen Za določbe o obratovalnem času gostinskih obratov, ki niso zajete v tem pravilniku se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 17/, 3/6 in 93/7). 17. člen Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Odredba o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Laško. Št. 7 16/28 Laško, dne 4. februarja 29 Župan Občine Laško Franc Zdolšek l.r. Uradni list Republike Slovenije 426. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 213 Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (ZKme 1, Uradni list RS, št. 45/8) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/7) je Občinski svet Občine Laško na 15. seji dne sprejel P R A V I L N I K o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje člen V Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 213 (Uradni list RS, št. 62/7) se v 17. členu črta prva alineja drugega odstavka 5. točke. 2. člen Vsa ostala določila pravilnika ostajajo nespremenjena in v veljavi. 3. člen Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 7 6/ Laško, dne 4. februarja 29 Župan Občine Laško Franc Zdolšek l.r. ŠENTRUPERT 427. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Na podlagi 9. in 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi z 218. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 11/2 in ZGO 1B, Uradni list RS, št. 126/7), 3. člena Zakona o prekrških (ZP 1 UPB4, Uradni list RS, št. 3/7) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/7) je Občinski svet Občine Šentrupert na 19. seji dne sprejel O D L O K o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta odlok določa območja v Občini Šentrupert, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter merila za oprostitev plačila nadomestila. 2. člen Zavezanec do plačila nadomestila po tem odloku je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).

381 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran člen Nadomestilo se plačuje na celotnem območju Občine Šentrupert, če ima stavbno zemljišče zagotovljeno minimalno komunalno oskrbo, kot je predpisana v 125. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov ZGO1 B (Uradni list RS, št. 126/7). I.I OPREDELITEV POJMOV (1) Zazidano stavbno zemljišče je tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5. Preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče. Ne glede na prejšnji odstavek se za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, ki je bil z odločbo o določitvi funkcionalnega zemljišča, z odločbo o izdaji gradbenega dovoljenja ali z odločbo o določitvi gradbene parcele določen kot gradbena parcela ali funkcionalno zemljišče. Do pravnomočnosti odločbe o parcelaciji oziroma dokončnosti gradbenega dovoljenja iz prejšnjega odstavka, se površina parcel iz prejšnjega odstavka, ko se od nje odšteje površina, na kateri stoji stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, pomnožena s faktorjem 1,5, šteje kot površina nezazidanega stavbnega zemljišča, vendar samo, če preostali del takšnih zemljiških parcel hkrati izpolnjuje tudi pogoje za določitev gradbenih parcel po veljavnih občinskih odlokih o prostorsko ureditvenih pogojih. Zazidano stavbno zemljišče je podrobneje opredeljeno v 8. členu tega odloka. (2) Nezazidano stavbno zemljišče je po tem odloku tisto zemljišče, za katerega je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njem dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne strukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave, če je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto. Nezazidano stavbno zemljišče je podrobneje opredeljeno v 9. členu tega odloka. (3) Parcela je zemljiška parcela oziroma njen del, na kateri je zgrajen ali je možno zgraditi objekt oziroma gradbena parcela, ki je z veljavnim prostorskim aktom namenjena za graditev objektov. (4) Gradbena parcela pomeni zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu. (5) Komunalna opremljenost stavbnega zemljišča pomeni, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na javno kanalizacijo, vodovod, plinovod, elektriko in daljinsko ogrevanje, če je sekundarno omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 1 m in obstaja tudi dejanska možnost priključevanja in koriščenja teh komunalnih objektov in naprav. Šteje se, da ima stavbno zemljišče asfaltno cesto, če je le ta oddaljena od meje stavbnega zemljišča največ 1 m. Stavbno zemljišče ima javno razsvetljavo, če je svetilka javne razsvetljave oddaljena od meje stavbnega zemljišča največ 3 m. Pri telekomunikacijskem omrežju se ne upošteva možnost priključka, ampak dejanska priključenost objekta na to omrežje. (6) Namembnost uporabe stavbnega zemljišča je lahko stanovanjska, počitniška, pridobitna poslovna ter nepridobitna poslovna. Za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za stalno bivanje. Za počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško uporabo in bivalni prostori v zidanicah. Za pridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni dejavnosti. Za nepridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za nepridobitno poslovno dejavnost. (7) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO Neto tlorisna površina je površina med navpičnimi elementi, ki omejujejo prostor in se določi za vsako etažo posebej. Računa se s svetlimi dimenzijami dokončane stavbe v višini tal, ne upoštevajoč obrobe, pragove itd. Neto tlorisne površine objektov bodo pridobljene iz Registra nepremičnin. II. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA 4. člen Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila: 1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnosti priključitve na te objekte in naprave. 2. Lega stavbnega zemljišča. 3. Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega zemljišča. 4. Izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v gospodarskih dejavnostih. 5. člen Območja stavbnih zemljišč, katera so povezana s kvaliteto bivanja in kjer se plačuje nadomestilo, so v naslednjih mejah: Območje 1 obsega: območja, v katerih je dovoljena gradnja in ležijo v nižinskem delu naselja Šentrupert, ter druga manjša območja, ki so infrastrukturno povezana z jedrom območja ter območja strjenih naselij, v katerih je dovoljena gradnja in ležijo v nižinskem delu v neposredni bližini južno od naselja Šentrupert. V območje 1 se razporedi tudi zaselek Dob. Območje 2 obsega: območja strjenih naselij, v katerih je dovoljena gradnja in ležijo ob regionalni cesti Trebnje Mokronog. Območje 3 obsega: območja razpršene gradnje, v katerih je dovoljena gradnja. Območje 4 obsega: vinogradniška območja, v katerih je dovoljena gradnja. Razdelitvi občine na štiri obračunska območja sledi točkovanje namembnosti in smotrnosti tako, da je odmera nadomestila najvišja v prvem območju in pada proti četrtemu območju katero predstavlja vinogradniška območja. Z razdelitvijo na območja smo zagotovili pravičnejšo porazdelitev odmere med občane. 6. člen Meje območij iz prejšnjega člena so vrisane v kartah v merilu 1:15., ki jih hrani Občina Šentrupert, kjer so v času uradnih ur na vpogled. 7. člen Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. 8. člen Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva: 1. pri stanovanjskih prostorih neto tlorisna površina stanovanjskih prostorov (vključujoč vse pomožne in tehnične prosto-

382 Stran 1722 / Št. 13 / re), ki se izračuna po standardu SIST ISO 9836 ter neto tlorisna površina prostostoječih garaž; 2. pri poslovnih prostorih neto tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom; 3. pri gospodarskih prostorih, v katerih se izvaja poslovna dejavnost, neto tlorisna površina tistega dela gospodarskega poslopja, na kateri se opravlja poslovna dejavnost; 4. Poleg površin iz druge točke tega člena se štejejo za določitev nadomestila kot zazidana stavbna zemljišča tudi: površine nepokritih skladišč, internih parkirišč, površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov, trdih odpadkov in nasipov zemlje, površine namenjene delavnicam na prostem, odprte športno rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti, kamnolomi in peskokopi, javne površine namenjene trajni ali začasni pridobitni dejavnosti: gostinski vrtovi, kioski in samostojne stojnice, zabavne prireditve, razstave in sejmi za gospodarske namene, vodne in obvodne površine, ter druge površine, ki so namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti. 9. člen Šteje se, da so za zemljiške parcele nezazidanih stavbnih zemljišč zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, če so za območje, na katerem ležijo, sprejeti prostorski ureditveni pogoji (PUP), zazidalni načrti (ZN) ter ureditveni načrti (UN), sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, občinski lokacijski načrti (OLN), sprejeti na podlagi ZUreP 1 ter že sprejeti občinski podrobni prostorski načrti (OPPN), sprejeti na podlagi ZPnačrt. Za nezazidano stavbno zemljišče se štejejo tudi zemljiške parcele, za katere je z lokacijskim načrtom določeno, da so namenjene za površinsko izkoriščanje mineralnih surovin: 1. če je z lokacijskim načrtom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja na njih izvede sanacija tako, da se namenijo za gradnjo; 2. če je za takšno izkoriščanje na njih že podeljena koncesija, vendar se z izkoriščanjem na njih še ni začelo; 3. če se je z izkoriščanjem na njih že prenehalo in je z lokacijskim načrtom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja izvede sanacija tako, da se vzpostavi prejšnje stanje oziroma da se na njih uredijo kmetijska zemljišča ali gozd, takšna sanacija pa še ni izvedena. Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se zmanjša za površino dela parcele po katerem poteka vodotok, dostopna pot ali je relief terena tak, da na njem gradnja ni racionalna. II.I IZRAČUN VIŠINE NADOMESTILA 1. člen Višina nadomestila za stanovanjske in poslovne prostore se določi tako, da se skupno število točk iz 12., 13., 14. in 15. člena odloka (komunalna opremljenost, smotrnost in namembnost uporabe stavbnega zemljišča ter razvrstitev posameznih namembnosti) pomnoži s površino (v m²) zazidanega stavbnega zemljišča (neto tlorisna površina) in z vrednostjo točke za izračun nadomestila iz 19. člena tega odloka (,18 EUR). Višina nadomestila za gospodarska poslopja se določi le v primeru, da se v objektu izvaja poslovna dejavnost. Določi se tako, da se skupno število točk iz 12., 13., 14. in 15. člena odloka (komunalna opremljenost, smotrnost in namembnost uporabe stavbnega zemljišča ter razvrstitev posameznih namembnosti) pomnoži s površino (v m²) zazidanega stavbnega zemljišča ter z vrednostjo točke za izračun nadomestila iz 19. člena tega odloka (,18 EUR). Uradni list Republike Slovenije Višina nadomestila za površine zazidanega stavbnega zemljišča določene v 4. točki 8. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk iz 12., 13., 14. in 15. člena odloka (komunalna opremljenost, smotrnost in namembnost uporabe stavbnega zemljišča ter razvrstitev posameznih namembnosti) pomnoži s faktorjem,5 in s površino (v m²) zazidanega stavbnega zemljišča ter z vrednostjo točke za izračun nadomestila iz 19. člena tega odloka (,18 EUR). Višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se določi tako, da se skupno število točk iz 12., 13., 14. in 15. člena odloka (komunalna opremljenost, smotrnost in namembnost uporabe stavbnega zemljišča ter razvrstitev posameznih namembnosti) pomnoži s faktorjem,2 in s površino (v m²) nezazidanega stavbnega zemljišča ter z vrednostjo točke za izračun nadomestila iz 19. člena tega odloka (,18 EUR). 11. člen V primeru nelegalne gradnje plačevanje nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča ne vpliva na njeno legalizacijo oziroma na izdajo in izvršitev inšpekcijskega ukrepa po določbah zakona o graditvi objektov. Obveznost plačevanja nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča preneha, ko se stavba oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja, odstrani in vzpostavi prejšnje stanje in ko investitor oziroma lastnik zemljišča, na katerem je stala takšna stavba oziroma del stavbe, to dejstvo sporoči občini, hkrati pa se uvede obveznost plačevanja nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, če leži takšno zemljišče na območju, za katerega je občina določila, da se na njem plačuje takšno nadomestilo. Če pa se za stavbo oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja, pridobi gradbeno dovoljenje oziroma se takšna gradnja legalizira, se takšna gradnja ne šteje za novo gradnjo in se zato s plačevanjem nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča nadaljuje. II. KRITERIJI ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 12. člen Glede na komunalno opremljenost stavbnih zemljišč se posamezno stavbno zemljišče ovrednoti z naslednjim številom točk: Opremljenost Število točk asfaltna cesta s hodnikom za pešce 6 asfaltna cesta 4 makadamska cesta 3 vodovod 4 kanalizacija 6 javna razsvetljava 2 električna napeljava 3 telefonsko omrežje 3 toplovod 6. Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na javno kanalizacijo, vodovod, toplovod in elektriko, če je sekundarno omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 1 m in obstaja tudi dejanska možnost priključevanja in koriščenja teh komunalnih objektov in naprav. Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost dostopa do javne asfaltne ceste, če je le ta oddaljena od meje stavbnega zemljišča največ 1 m. Šteje se, da je stavbno zemljišče opremljeno z javno razsvetljavo, če je svetilka javne razsvetljave oddaljena od meje stavbnega zemljišča največ 3 m. Kolikor stavbno zemljišče nima možnosti priključka na posamezno javno komunalno opremo se za opremljenost s tako vrsto opreme točkuje z nič () točkami. Pri telekomunikacijskem omrežju se ne upošteva možnost priključka, ampak dejanska priključenost objekta na to omrežje.

383 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran člen Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se vrednoti za stanovanjski in počitniški namen glede na vrsto zidave zgradbe z naslednjimi točkami: Vrsta zidave I. območje II. območje III. območje IV. območje Individualna samostojna hiša Vrstna hiša Blokovna gradnja člen Namembnost uporabe stavbnega zemljišča: za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za stalno bivanje, za počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško uporabo in bivalni prostori v zidanicah, za pridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni dejavnosti, za nepridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za nepridobitno poslovno dejavnost. Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami: Namembnost I. II. III. IV. območje območje območje območje Stanovanjski namen Počitniški namen Poslovni namen nepridobitni Poslovni namen pridobitni Nezazidano stavbno zemljišče člen Izjemne ugodnosti lokacije poslovnega prostora v pridobitni dejavnosti: a) glede na možnost ustvarjanja dohodka v zvezi z namenom uporabe, se posamezne funkcionalne enote razvrsti, glede na dejansko uporabo, v tri kategorije, ki se ovrednotijo z naslednjimi točkami: Kategorija I. II. III. IV. območje območje območje območje 1. kategorija kategorija kategorija b) glede na izjemne možnosti intenzivnejše rabe komunalne opreme, ki lahko znižujejo stroške proizvodov in storitev v pridobitni dejavnosti, se posamezne funkcionalne enote razvrsti glede na dejansko uporabo v tri kategorije, ki se ovrednotijo z naslednjimi točkami: Kategorija I. II. III. IV. območje območje območje območje 1. kategorija kategorija kategorija Razvrstitev posameznih značilnih namembnosti po dejanski uporabi funkcionalne enote se razvrsti v kategorije po tem členu s pomočjo posebne priloge, ki je sestavni del tega odloka. Namembnosti, ki v prilogi niso opredeljene, se jih smiselno razporedi v kategorije glede na značilno namembnost uporabe v prilogi. V. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA 16. člen Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe teritorialne obrambe Republike Slovenije, za objekte drugih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu določeno drugače, za sakralne objekte verskih skupnosti. Nadomestilo se ne plačuje za objekte in zemljišča v lasti Občine Šentrupert, ki so namenjeni za opravljanje dejavnosti občinske uprave ter javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti, katerih ustanovitelj je Občina Šentrupert. Občina ne plačuje nadomestila za občinske javne površine. Nadomestila so oproščene vse neprofitne organizacije: katerih ustanovitelj je Občina Šentrupert, ki v Občini Šentrupert zagotavljajo gospodarsko javno službo, ki se izključno financirajo iz proračuna Občine Šentrupert. Plačila nadomestila so oproščene vse vozne in parkirne površine javnega značaja, razen površin, ki so funkcionalno povezane s poslovno dejavnostjo. Nadomestilo se ne plačuje za nezazidana stavbna zemljišča na območjih, kjer so z občinskim odlokom sprejeti začasni ukrepi za zavarovanje prostora. Nadomestilo se ne plačuje za nezazidana stavbna zemljišča, ki ne izpolnjujejo pogojev za določitev gradbenih parcel po veljavnih občinskih odlokih o prostorsko ureditvenih pogojih. Nadomestilo se ne plačuje za gospodarska poslopja, v katerih se ne izvaja poslovna dejavnost. Nadomestilo se ne plačuje za objekte, kateri so razglašeni za kulturni spomenik državnega pomena. Nadomestilo se odmeri v višini 5% za objekte, kateri so razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena. Zavezanec mora vložiti zahtevek za oprostitev skupaj z dokazili do za tekoče leto. 17. člen Na obrazloženo zahtevo zavezanca lahko Občinski svet Občine Šentrupert zavezanca delno ali v celoti oprosti plačila nadomestila v naslednjih primerih: če zavezanec prejema denarno socialno pomoč (DSP), zaradi prizadetosti z elementarnimi nesrečami vse do odprave posledic, ki so s tem dogodkom nastale in ki vplivajo na zavezančevo zmožnost plačila nadomestila, če je bila investicija usmerjena v pridobitev novih stanovanjskih površin, za dobo petih let, v drugih utemeljenih primerih. V primeru prve alineje prvega odstavka tega člena mora zavezanec predložiti odločbo o DSP Centra za socialno delo. V primeru prve alineje prvega odstavka tega člena traja oprostitev plačila nadomestila za tekoče leto ali za naslednje leto, kolikor je odmera nadomestila za tekoče leto že bila odmerjena. Zavezanec mora pri pristojni strokovni službi sporočiti vsako spremembo stanja, ki bi lahko vplivala na oprostitev iz prvega odstavka tega člena. 18. člen Zahtevek za oprostitev plačila nadomestila vloži zavezanec pri občinski upravi Občine Šentrupert. VI. DRUGE DOLOČBE 19. člen Vrednost točke za odmero nadomestila po tem odloku, se na predlog župana določi s sklepom Občinskega sveta Občine Šentrupert.

384 Stran 1724 / Št. 13 / Kolikor vrednost točke za tekočo odmero ni določena, se zadnja določena vrednost točke valorizira na podlagi rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji in se kot taka upošteva za odmero v naslednjem letu. Do sprejetja vrednosti točke v skladu s tem členom, se za odmero nadomestila uporablja vrednost točke v višini,18 EUR. 2. člen Podatke za izračun nadomestila zbira občinska uprava Občine Šentrupert. Lastnik ali drug neposredni uporabnik zemljišča, stavbe, dela stavbe ali drugega objekta je dolžan na poziv organa občine, v roku trideset dni od prejema poziva, potrditi oziroma posredovati verodostojne in pravilne podatke, ki omogočijo odmero nadomestila. Če lastnik ali drug neposredni uporabnik zemljišča, stavbe, dela stavbe ali drugega objekta, ki po pozivu na posredovanje podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena teh podatkov ne posreduje v predpisanem roku ali če občinska uprava Občine Šentrupert dvomi v pravilnost teh podatkov, se odmera opravi na podlagi podatkov virov, do katerih ima dostop občinska uprava. Lastnik ali drug neposredni uporabnik zemljišča, stavbe, dela stavbe ali drugega objekta so dolžni občinski upravi Občine Šentrupert sporočiti vsako spremembo podatkov, ki lahko vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v tridesetih dneh od nastanka spremembe. 21. člen Davčna uprava RS izda zavezancu odločbo o odmeri nadomestila oziroma določi polletne akontacije nadomestila za tekoče leto na podlagi določene vrednosti točke, meril za izračun nadomestila, ter drugih podatkov, ki so jim jih zavezanci dolžni sporočiti ali jih ta izpostava izbere po uradni dolžnosti. Za vse aktivnosti v zvezi z odmero, evidentiranjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in izplačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku. VII. KAZENSKE DOLOČBE 22. člen Z globo 5 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, če v določenem roku ne prijavi stavbnega zemljišča, katerega neposredni uporabnik je ali če ne prijavi pravilnih površin. Z globo 2 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. Z globo od 2 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 23. člen Za uvedbo postopkov o prekrških navedenih je pristojen občinski prekrškovni organ. 24. člen Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občine Trebnje (Uradni list RS, št. 71/98 in spremembe). 25. člen Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s Št. 7 1/29 1 Šentrupert, dne 3. januarja 29 Župan Občine Šentrupert Rupert Gole l.r. Priloga iz 15. člena: Namembnost uporabe funkcionalne enote Uradni list Republike Slovenije Kategorija po 15. členu točka a) Kategorija po 15. členu točka b) Proizvodni namen 1 Kmetijska proizvodnja in gozdarstvo 1 Kmetijska predelava 1 Pridobivanje gradbenih surovin 1 Predelava gradbenih surovin 1 Pridobivanje rudnin 1 Predelava rudnin 1 Predelava kovin 2 Predelava lesa 1 Predelava plastike 1 Izdelava lesnih izdelkov 2 Izdelava električnih izdelkov in strojev 3 Izdelava vozil in strojev 2 Izdelava tekstila, oblačil in obutev 3 Zaključna dela v gradbeništvu 2 Izdelava papirja in izdelkov 1 Izdelava kemičnih izdelkov in goriv 1 Izdelava prehrambenih izdelkov in pijač 3 Uslužnostni namen (lokal) Dejavnost zavoda za prestajanje kazni zapora in z njim povezane dejavnosti 1 1 Dejavnosti uprav družb 1 1 Gostinski lokal 1 2 Trgovina 1 3 Lekarna 2 Cvetličarna 2 Pošta 1 Banka, hranilnica 1 Hotel 1 1 Prenočišča 1 2 Knjigarna, papirnica 2 3 Pekarna 2 3 Slaščičarna 2 3 Prirejanje iger na srečo 1 Turistična agencija 1 Storitveni namen (servis) Frizerski salon 2 3 Kozmetični salon 2 3 Fotograf 2 Čistilnica 2 3 Avtoličarstvo 3 2 Avtomehanika 3 2 Avtokleparstvo 3 2 Avtoelektrika 3 3 Rtv servis 2 Avtopralnica 2 1 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje 2 Videoteka 1 Tisk in založništvo 3 Veterinarstvo 3 3 Avtošola 2 2 Vulkanizerstvo 3 2 Zdravstveni namen Splošna ambulanta 2 Zobozdravstvena ambulanta 2 Fizioterapevtska ambulanta 2 Specialistična ambulanta Izobraževalni namen Učilnica 3 Kulturni namen Vzgojno varstveni namen Vrtec 3 Športno rekreacijski namen Fitnes 2 Teniško igrišče 2 2

385 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1725 ŠKOFJA LOKA 428. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 3/98 ZZLPPO in št. 127/6 ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO 1, Uradni list RS, št. 41/4, 17/6, 2/6, ZMetD, št. 49/6, Odločba US, št. 66/6, ZPNačrt, št. 33/7, 7/8 in ZFO 1A, št. 57/8) in 18. in 98. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 2. seji dne sprejel O D L O K o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Ta odlok za območje Občine Škofja Loka ureja način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in izvajanje posebnih storitev tako, da določa: 1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe, 2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev, 3. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, 4. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih storitev, 5. pravice in obveznosti uporabnikov, 6. vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja, 7. obračun odvajanja in čiščenja odpadne vode, 8. prenos objektov in naprav v last in upravljanje, 9. posege v prostor, 1. nadzor nad izvajanjem javne službe, 11. posebne storitve. S tem odlokom so upoštevane določbe Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 19/7 in 33/8). Storitve javne službe se nanašajo na komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektih zaradi bivanja in opravljanja dejavnosti in padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin in streh. Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, se ne šteje za storitev javne službe ne glede na to, če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. Ker se v javno kanalizacijo, ki je v lasti Občine Škofja Loka (v nadaljnjem besedilu: občina), odvajajo odpadne vode s površin, ki niso javne površine in industrijske odpadne vode, mora odvajanje in čiščenje teh voda zagotoviti izvajalec javne službe. Zaradi uporabe objektov javne kanalizacije izvajalec to storitev opravlja kot»posebno storitev«. Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda s cestnega telesa javnih cest ni predmet urejanja tega odloka. Ukrepe za čiščenje teh padavinskih voda ureja predpis o odvajanju padavinske vode z javnih cest. 2. člen Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo pomen, kot ga določajo zakoni in podzakonski akti, s katerimi se ureja gospodarska javna služba in posebne storitve ali pomen, ki je s tem odlokom posebej opredeljen. 1. blato je odpadno blato iz komunalnih čistilnih naprav in malih komunalnih čistilnih naprav, vključno z blatom iz skupnih čistilnih naprav, odpadno blato iz greznic in nepretočnih greznic, odpadno blato iz čistilnih naprav, ki niso komunalne čistilne naprave, vključno z blatom iz nepretočnih greznic; 2. gospodinjstvo je posameznik ali skupina oseb, ki prebiva v eni stanovanjski enoti in jo v razmerju do javne službe oziroma izvajalca zastopa ena od polnoletnih oseb v gospodinjstvu oziroma stanovanjski enoti, ki je za obveznosti po tem odloku za člane gospodinjstva solidarno odgovorna v razmerju do izvajalca; 3. industrijska odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem po uporabi vode v industriji, obrtni ali obrti podobni ali drugi gospodarski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi. Industrijska odpadna voda je tudi voda, ki nastaja po uporabi vode v kmetijski dejavnosti ter zmes industrijske odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo ali z obema, če se pomešane vode po skupnem iztoku odvajajo v javno kanalizacijo ali v vode. Industrijska odpadna voda so tudi hladilne vode in tekočine, ki se zbirajo in odtekajo iz obratov ali naprav za predelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov; 4. interna kanalizacija so vodi in naprave, ki so last lastnika objekta oziroma zemljišča, kjer nastaja odpadna voda in so namenjeni odvajanju in čiščenju odpadne vode; 5. interna merilna naprava je naprava v interni napeljavi uporabnika, ki je namenjena za interno porazdelitev stroškov (vodomer, merilec pretoka ipd.). Interne merilne naprave izvajalec javne službe ne vzdržuje in ne odčitava; 6. izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu odloka: izvajalec) je pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki izvaja storitve javne službe in posebne storitve na določenem območju občine v obsegu in v okviru pristojnosti, kot so določene z ustrezno pogodbo (koncesijsko pogodbo); 7. javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode; 8. javna površina je površina objekta ali dela objekta občinske gospodarske javne infrastrukture, ki ima status grajenega javnega dobra po predpisih o graditvi objektov; 9. kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do vključno prvega revizijskega jaška na parceli, na kateri stoji objekt ali več objektov, ki so priključeni na javno kanalizacijo ali do zunanje stene objekta, če revizijskega jaška ni možno postaviti; 1. komunalna čistilna naprava je čistilna naprava za čiščenje komunalne in/ali padavinske odpadne vode ali obeh z industrijsko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne naprave, ki jo povzroča industrijska odpadna voda (ene ali več naprav) ne presega 5%, merjeno s KPK. Komunalna čistilna naprava je večja od 2. PE in se jo vrednoti v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav; 11. komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v stavbah v javni rabi ali pri kakršnikoli dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi ali sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4. m 3, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 5 PE in pri kateri za nobeno od nevarnih snovi letna količina ne presega količine nevarnih snovi; 12. mala komunalna čistilna naprava (mala KČN) je komunalna čistilna naprava manjša od 2. PE in se jo vrednoti

386 Stran 1726 / Št. 13 / v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Malih komunalnih čistilnih naprav je glede tehnologije več vrst, kar opredeljuje predpis, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Malih komunalnih čistilnih naprav je glede na obremenitev več vrst; a) individualne male KČN, za enega priključnika, b) skupinske male KČN, za nekaj individualnih priključnikov skupaj, pri čemer obremenitev ne presega 5 PE, c) male KČN za del ali celotno naselje, pri čemer je obremenitev večja od 5 PE in ne presega 2. PE. 13. merilno mesto je objekt na kanalizacijskem priključku uporabnika, nameščen na mestu, kjer se združijo vse odpadne vode enega uporabnika, namenjen izvajanju interne in eksterne kontrole kvalitete in količine odvedene odpadne vode v javno kanalizacijo ali v vode. Izvedeno mora biti skladno s predpisi; 14. nepretočna greznica je nepretočna greznica iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in je zgrajena kot nepropusten zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža komunalna odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno čistilno napravo; 15. območje izvajanja javne službe je območje celotne ali dela občine do nadmorske višine 1.5 m, za katero morata biti s predpisi občine določena način in obseg izvajanja javne službe; 16. obdelava blata so vsi postopki do končne dispozicije blata, skladno s predpisi, 17. obstoječa greznica je greznica, ki je obratovala na dan uveljavitve Uredbe o emisiji pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav; 18. odpadna voda je komunalna odpadna voda in/ali padavinska odpadna voda in/ali industrijska odpadna voda; 19. padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica meteorskih padavin odteka onesnažena iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo; 2. populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode izražena v BPK5, določena s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. En PE je enak 6g BPK5/dan; 21. posebne storitve so storitve izvajalca zaradi uporabe objektov javne kanalizacije zaradi odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja s površin, ki niso javne površine in storitve odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo; 22. pretočna greznica je gradbeni objekt za anaeorobno obdelavo komunalne odpadne vode, v katerem se komunalna odpadna voda pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov za anaeorobno obdelavo odpadne vode, obdelana odpadna voda pa se na iztoku iz tega objekta odvaja v okolje običajno z infiltracijo v zemljo; 23. primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije so kanali ter z njimi povezani tehnološki sklopi (npr. črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje industrijske odpadne vode iz ene ali več naprav, ki so na območju takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni čistilni napravi; 24. sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode v naselju ali njegovem delu. Sekundarno omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje; 25. uporabnik storitev (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) je vsaka fizična oseba ali pravna oseba ali samostojni Uradni list Republike Slovenije podjetnik ali drug pravni subjekt, ki je lastnik ali posestniki zemljišča in/ali objekta oziroma delov objekta na območju občine, kjer nastaja odpadna voda, ki odteka v javno kanalizacijo ali malo komunalno čistilno napravo pod 5 PE ali greznico; 26. upravljanje javne kanalizacije so naloge, ki jih izvajalec izvaja skladno z veljavnimi predpisi in sklenjeno pogodbo (koncesijsko pogodbo); 27. ustrezna merilna naprava je naprava za merjenje količine vode, ki je skladna s prepisi s področja meroslovja in ostalimi veljavnimi predpisi; 28. višja sila je vzrok, ki je zunanji in njegovega učinka ni mogoče pričakovati in tudi ne odvrniti ali se mu izogniti; 29. obračunsko obdobje je obdobje med dvema zaporednima odčitkoma ustrezne merilne naprave; 3. varovalni pas je površina oziroma prostor, ki v primeru javne kanalizacije znaša 3 m merjeno od osi voda in je namenjen varovanju javne infrastrukture. Za vsako gradnjo ali drug poseg v prostor je potrebno predhodno pridobiti soglasje izvajalca. II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 3. člen Občina Škofja Loka zagotavlja javno službo na celotnem območju Občine Škofja Loka v obliki, kot jo določa predpis občine (odlok) o izvajanju gospodarske javne službe. Pooblastilo za opravljanje javne službe se podeli enemu ali več izvajalcem. Izvajalec izvaja storitve javne službe in posebne storitve skladno z veljavnimi predpisi na določenem območju občine, v obsegu in v okviru pristojnosti, kot so določene z ustrezno (koncesijsko) pogodbo. Izvajalec ima javno kanalizacijo, ki je last občine, v upravljanju na podlagi pogodbe o prenosu le te v upravljanje. 4. člen Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: program). Program izvajalec pripravi po določbah Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Program za vsakokratno prihodnje leto izdela izvajalec in ga mora poslati v uskladitev občini najkasneje do 31. oktobra, ter ga nato usklajenega z občino, posredovati Ministrstvu za okolje in prostor najpozneje do 31. decembra. Izvajalec mora Ministrstvu za okolje in prostor najkasneje do 31. marca tekočega leta posredovati poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto. III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV 5. člen Storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode morajo biti zagotovljene v naselju ali delu naselja. Storitve javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, so: 1. vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije, 2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih površin, 3. prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter obdelava prevzetega blata najmanj enkrat na štiri leta, 4. prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave.

387 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1727 Storitve javne službe za objekte v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za objekte ali za funkcionalno zaokroženo skupino objektov zunaj naselja, so: 1. redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelava njihove vsebine v komunalni čistilni napravi, 2. prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku najmanj enkrat na štiri leta, 3. prve meritve in obratovalni monitoring, oziroma izdelava ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave, v skladu z veljavnimi predpisi, 4. izdaja potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. 6. člen Izvajalec mora v okviru javne službe za objekte v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in za objekte zunaj naselja, do izteka rokov za prilagoditev zagotoviti prevzem blata iz obstoječih greznic in zagotoviti njegovo obdelavo, ko je to potrebno, oziroma najmanj enkrat na štiri leta. 7. člen Na območjih občine, ki še niso opremljena z javno kanalizacijo in na območjih, kjer se skladno z operativnim programom gradnja javne kanalizacije ne predvideva, je obvezna izgradnja in uporaba lastnih objektov za čiščenje odpadnih voda. Dovoljena je gradnja malih komunalnih čistilnih naprav ali nepropustnih nepretočnih greznic. Obratovanje in vzdrževanje male komunalne čistilne naprave je dolžan zagotoviti lastnik oziroma uporabnik. Posamezni uporabniki lahko zgradijo skupinsko malo komunalno čistilno napravo s pripadajočim kanalizacijskem omrežjem. To omrežje in objekti nimajo statusa javne infrastrukture (javne kanalizacije ali javne čistilne naprave). Za upravljanje teh objektov morajo uporabniki izbrati in pooblastiti upravljavca. Izvajalec po tem odloku je lahko upravljavec skupinske male komunalne čistilne naprave le v primeru, če vsi solastniki skupinske male komunalne čistilne naprave z izvajalcem sklenejo ustrezno pogodbo. Padavinske vode se ne smejo odvajati v greznico ali malo komunalno čistilno napravo. 8. člen Praznjenje greznic in prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav je obvezno in se opravlja za obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave najmanj enkrat na štiri leta. Za nepropustne nepretočne greznice se praznjenje opravlja redno glede na volumen greznice, najmanj pa enkrat na 6 (šest) mesecev. Uporabniki so dolžni izvajalcu za namen praznjenja omogočiti in dopustiti dostop do greznic in malih komunalnih čistilnih naprav s specialnimi vozili. Blato iz greznic in blato iz malih komunalnih čistilnih naprav se lahko odpelje na obdelavo v komunalno čistilno napravo. V primeru, da izvajalec utemeljeno sumi, da blato iz greznice ali blato iz male komunalne čistilne naprave ne ustreza pogojem za sprejem, zagotovi potrebne analize. Po pridobitvi rezultatov analiz izvajalec zagotovi ustrezno obdelavo ali drugo ustrezno končno oskrbo blata. Če rezultati analiz potrdijo sum izvajalca, da blato iz greznice ali blato iz male komunalne čistilne naprave ne ustreza pogojem za sprejem, stroške analiz in končne oskrbe blata plača uporabnik, v nasprotnem primeru pa stroške analiz plača izvajalec, stroške končne oskrbe pa uporabnik. Blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in greznic ter ostankov čiščenja le teh ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo ali v površinske vode. Blata ni dovoljeno odlagati na javne ali kmetijske površine brez ustrezne predhodne obdelave v skladu s predpisi. Izvajalec uporabniku po opravljeni storitvi praznjenja greznice oziroma prevzemu blata iz male komunalne čistilne naprave ter obdelavi le tega, izstavi račun. Račun je uporabnik dolžan plačati v roku, navedenem na računu. Izvajalec uporabniku o praznjenju greznice izda potrdilo, ki ga mora uporabnik predložiti na zahtevo inšpekcijskih služb. Za izvedbo storitev v rokih, določenih v prvem odstavku tega člena, naročilo uporabnika ni potrebno. Izvedbo pogostejših storitev mora uporabnik naročiti pri izvajalcu. Izvajalec je dolžan uporabnika pisno obvestiti o prevzemu blata oziroma komunalne odpadne vode. V obvestilu mora biti naveden datum in okvirni čas prihoda. Uporabnik ima pravico enkratne prestavitve najavljenega časa storitve, ki pa ne more biti daljši od enega meseca. O prestavitvi opravljanja storitve mora uporabnik izvajalca pisno obvestiti vsaj pet dni pred datumom, ki je na pisnem obvestilu naveden kot datum opravljanja storitve. Če uporabnik ne predlaga izvajalcu prestavitve opravljanja storitve, skladno s predhodnim odstavkom tega člena in s tem zaradi odsotnosti onemogoči izvedbo storitve, ali če izvajalcu iz kakršnega koli drugega razloga ne omogoči izvedbo storitve, mora plačati nastale stroške za prevzem blata oziroma komunalne odpadne vode. Stroška ravnanja z blatom oziroma čiščenja komunalne odpadne vode izvajalec uporabniku v tem primeru ni upravičen zaračunati. Če uporabnik dvakrat onemogoči izvajalcu izvedbo storitve, izvajalec poda pristojnemu inšpekcijskemu organu predlog za začetek postopka zoper kršitelja. 9. člen Storitve javne službe so še: izdelava načrta ravnanja z blatom, ravnanje z blatom komunalnih čistilnih naprav, skladno z načrtom iz prve alineje tega člena, vzdrževanje in čiščenje javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske vode. 1. člen Čiščenje odpadne vode se izvaja v: 1. komunalnih čistilnih napravah, 2. malih komunalnih čistilnih napravah, 3. nepretočnih nepropustnih greznicah, če je zagotovljeno njeno praznjenje in čiščenje odpadne vode s storitvami javne službe, 4. obstoječih greznicah, vendar samo v obdobju prilagoditve. 11. člen Padavinsko vodo je treba ponikati, če je to mogoče. Če ponikanje ni mogoče, je padavinsko vodo potrebno zadržati in jo ustrezno očiščeno enakomerno odvajati v ustrezen odvodnik ali jo porabiti za druge namene. Ukrepe za čiščenje padavinske vode ureja predpis o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Za odvajanje padavinske vode v javno kanalizacijo, mora uporabnik pridobiti predhodno soglasje izvajalca. IV. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 12. člen Javna kanalizacija obsega primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje, vključno z naslednjimi objekti in napravami: kanali z revizijskimi jaški za odvajanje odpadne vode, črpališči za prečrpavanje odpadne vode, čistilnimi napravami, razbremenilniki visokih vod, zadrževalnimi bazeni, drugi objekti in napravami potrebnimi za odvajanje in čiščenje odpadne vode. 13. člen Objekti in naprave javne kanalizacije, ki so v lasti občine, se s pogodbo predajo izvajalcu v uporabo in upravljanje. Zemljišča,

388 Stran 1728 / Št. 13 / na katerih so zgrajeni javni infrastrukturni objekti, se v zemljiško knjigo vpišejo kot lastnina občine. Služnostne pravice vgradnje in vzdrževanja objektov javne infrastrukture se v zemljiško knjigo vknjižijo v korist občine, le ta pa jih v izvrševanje prenaša na vsakokratnega izvajalca gospodarske javne službe. 14. člen Obstoječe kanalizacijsko omrežje je zgrajeno v mešanem in ločenem sistemu. Vsi novi kanali se praviloma gradijo v ločenem sistemu (fekalni in meteorni kanali). 15. člen Gradnja javne kanalizacije in investicijsko vzdrževanje le te je v pristojnosti občine. V primerih, ko investitor javne kanalizacije ni občina, je investitor po končani gradnji dolžan javno kanalizacijo prenesti v last občini, skladno z zakonodajo, tem odlokom in pogodbo sklenjeno z občino. 16. člen Objekte in naprave interne kanalizacije sestavljajo: vodi v objektih in/ali v zemljiščih uporabnika storitev, kanalizacijski priključek, nepretočne greznice, obstoječe greznice, male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 5 PE, merilne naprave na lastnih vodnih virih ali na iztokih pred izpustom v javno kanalizacijo, merilna mesta in vzorčevalniki na kanalizacijskem priključku ali na vtokih in iztokih iz internih čistilnih naprav. Objekti in naprave interne kanalizacije so v lasti lastnikov objektov, ki jim pripadajo in niso sestavni deli javne kanalizacije. Objekte in naprave interne kanalizacije zgradi in vzdržuje uporabnik na lastne stroške. Lastnik objekta ali uporabnik je dolžan z objekti in napravami interne kanalizacije upravljati tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne vode. Naprave interne kanalizacije morajo biti zgrajene tako kvalitetno in uporabljati take tehnične rešitve, da voda pred iztokom v javno kanalizacijo izpolnjuje vse zahtevane pogoje za izpust v javno kanalizacijo. 17. člen Na območjih, kjer je javna kanalizacija že zgrajena in je objekte možno priključiti na javno kanalizacijo, je priključitev na javno kanalizacijo obvezna, zato gradnja malih komunalnih čistilnih naprav ali greznic ni dovoljena. V. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH STORITEV Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje 18. člen Na območjih, kjer je javna kanalizacija že zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja, je priključitev objektov ali preureditev obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna. Izjeme so možne v naslednjih primerih: če priključitev iz tehničnih razlogov ni mogoča, če z odpadno vodo, ki nastaja v objektu, ni dosežena določena stopnja obremenitve, če obstoječa kanalizacija nima zadostnih kapacitet, če odpadne vode na iztoku v javno kanalizacijo ne izpolnjujejo pogojev iz soglasij. Priključitev iz»tehničnih razlogov«ni mogoča takrat, če v javno kanalizacijo ni mogoče gravitacijsko odvajati odpadne vode iz pritličja objekta uporabnika.»določena stopnja obremenitve ni dosežena«v primeru, če letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 meter dolžine kanalskega voda, ki ga mora uporabnik zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, Uradni list Republike Slovenije ni večja od,2 PE, odvajanje odpadnih vod pa je možno brez naprav za prečrpavanje. 19. člen Izvajalec mora lastnika objekta v katerem nastaja odpadna voda obvestiti, da je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Lastnik objekta mora kanalizacijski priključek za priključitev obstoječega objekta na javno kanalizacijo zagotoviti v roku 6 (šestih) mesecev po uveljavitvi tega odloka. Priključitev se izvede pod nadzorom izvajalca javne službe. V primeru izgradnje nove javne kanalizacije je priključevanje objektov na novozgrajeno javno kanalizacijo obvezna. Priključevanje poteka pod pogoji in na način, kot je zahtevano v aktu o gradnji ali v sporazumu med občino, izvajalcem gradbenih del in izvajalcem javne službe. Če lastnik objekta ne priključi na javno kanalizacijo, nastane po preteku 6 mesečnega roka obveznost plačevanja storitev javne službe na podlagi tega odloka. Objekt, iz katerega se je do izgradnje javne kanalizacije odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da lastnik objekta na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo odstrani ali očisti in jo, obvezno pod nadzorom izvajalca, izključi iz sistema odvajanja odpadne vode. 2. člen Stroški izgradnje kanalizacijskega priključka bremenijo lastnika objekta. Izgradnjo kanalizacijskega priključka zagotovi lastnik objekta pri strokovno usposobljenemu izvajalcu. Priključek se lahko izvede hkrati z izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja. Gradnjo kanalizacijskega priključka sme v času gradnje in pred priključitvijo preverjati pooblaščeni predstavnik izvajalca javne službe. 21. člen Lastnik obstoječega objekta mora najmanj 15 dni pred predvidenim začetkom gradnje kanalizacijskega priključka prijaviti izvajalcu začetek gradnje, ter si na podlagi pisne vloge pridobiti soglasje izvajalca. K vlogi za izdajo soglasja za priključitev mora predložiti naslednjo dokumentacijo: mapno kopijo z vrisanim objektom, projekt kanalskega priključka, pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekte zgrajene po letu 1967, z ustrezno gradbeno dokumentacijo, izvedbeni načrt interne kanalizacije, razen za stanovanjski objekt, podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih snoveh v odpadni vodi, kadar gre za industrijske odpadne vode, program predpisanih prvih meritev, če gre za industrijske odpadne vode, projekt za izvedbo naprav za predčiščenje industrijske odpadne vode. V primeru, da se gradnja priključnih mest za stanovanjske objekte na javno kanalizacijo izvede istočasno z gradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja, dokumentacija, ki jo izvajalec prejme ob prenosu javnega kanalizacijskega omrežja v upravljanje, nadomešča v prvem odstavku tega člena navedeno dokumentacijo. 22. člen Izvajalec odloča o priključitvi na javno kanalizacijo z izdajo soglasja za priključitev. Izvajalec izdajo soglasja za priključitev na javno kanalizacijo zavrne v primerih: če investitor ali lastnik obstoječega objekta k vlogi za izdajo soglasja ni predložil predpisane dokumentacije, če kapaciteta javne kanalizacije ne dopušča priključitve, če izvajalec v ugotovitvenem postopku ugotovi, da izdaja soglasja ni mogoča.

389 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1729 Če izvajalec na podlagi popolne vloge ne odloči o soglasju, vlogo zavrže ali zavrne izdajo soglasja, ima investitor ali lastnik objekta pravico do pritožbe. O pritožbi, ki se vloži pri izvajalcu, odloči župan občine. 23. člen Priključek na javno kanalizacijo je lahko stalen ali začasen. Začasen priključek se izvede le za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in podobne primere. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega priključka priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje (kadar je za poseg potrebno), prijavo prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje začasno potrebo po priključitvi na javno kanalizacijo. Izvajalec lahko dovoli začasno priključitev na javno kanalizacijo le za določeno dobo, ki ne sme biti daljša od dveh let. Dva meseca pred iztekom dveletnega obdobja mora izvajalec o tem obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega priključka. Če se uporabnik ne odloči za pridobitev stalnega priključka, izvajalec s potekom dveletne dobe začasni priključek ukine. V vseh ostalih primerih se zgradi stalen priključek. Stalen priključek se ukine le v primeru rušenja priključenega objekta. Pisni zahtevek za ukinitev priključka uporabnik naslovi na izvajalca najmanj 15 dni pred ukinitvijo priključka. Izvajalec na stroške uporabnika fizično ukine priključek in uporabnika izbriše iz evidence uporabnikov. 24. člen Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da se prepreči nastanek škode ali druge negativne vplive iz javne kanalizacije na priključenem objektu. Javno kanalizacijsko omrežje mora zagotoviti gravitacijsko odvajanje odpadne vode iz pritličja, ne pa tudi iz kletnih prostorov objekta. Izvajalec lahko v primeru, ko globina javne kanalizacije to dopušča, dovoli tudi neposredno odvajanje odpadne vode iz kletnih prostorov, vendar na izključno odgovornost lastnika objekta, ki mora z vgradnjo protipovratne lopute ali črpalke preprečiti nevarnost povratnega udara odpadne vode. Posamezni objekt ali del objekta, ki se zaradi neugodne lege v prostoru nahaja pod koto dna odvodnega kanala, se na javno kanalizacijo lahko priključi preko hišnega črpališča. Hišno črpališče je dolžan zgraditi in ga upravljati lastnik ali solastniki kanalizacijskega priključka. V večstanovanjskem objektu, ki ima upravnika, se upravljanje hišnega črpališča izvaja skladno z določbami Stanovanjskega zakona. 25. člen Kanalizacijski priključek je del objekta in je last vsakokratnega lastnika oziroma lastnikov objekta. Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka. V primerih, ko se pri izdelavi projekta kanalizacijskega priključka ugotovi, da samostojen kanalizacijski priključek ni možen ali to ni racionalno, je dovoljena priključitev več objektov preko enega to je skupnega kanalizacijskega priključka. S tako rešitvijo morajo pisno soglašati vsi lastniki objektov. 26. člen Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek, ki izvajalcu služi za preverjanje stanja v priključni cevi ter za preverjanje količine in kvalitete odpadne vode, uporabniku pa za vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda. Če javna kanalizacija poteka po zemljiščih v javni lasti, mora biti revizijski jašek praviloma postavljen neposredno ob parcelni meji med zasebnim in javnim zemljiščem. Izvajalcu mora biti omogočen dostop do revizijskega jaška. Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču, ki je v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitev revizijskega jaška predložiti izvajalcu dovoljenje lastnika zemljišča, na katerem je možno postaviti revizijski jašek, s katerim dovoljuje izvajalcu dostop na njegovo zemljišče za izvajanje nadzora nad delovanjem kanalizacijskega priključka. V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti izven objekta, je lastnik dolžan v objektu urediti interno kanalizacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in opravljati kontrolo odpadne vode. 27. člen Uporabnik je o nameravani priključitvi dolžan pisno obvestiti izvajalca javne službe najmanj 15 dni pred priključitvijo. Neposredno priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec ali drug usposobljeni izvajalec pod pogojem, da uporabnik pridobi predhodno pisno soglasje izvajalca. Pregled kanalizacijskega priključka in neposredna priključitev se izvede na stroške uporabnika. Vzpostavitev okolice v prvotno stanje je dolžan zagotoviti uporabnik. Izvajalec po izvedeni priključitvi vpiše uporabnika v evidenco uporabnikov, na podlagi zapisnika o priključitvi. 28. člen Priključitev na javno kanalizacijo se ne sme izvesti: 1. če kanalizacijski priključek ni zgrajen skladno s soglasjem oziroma pogoji; 2. če uporabnik ne izroči izvajalcu dokazila o vodotesnosti priključka; 3. če je kvaliteta odpadne vode v nasprotju z veljavnimi predpisi. 29. člen Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en kanalizacijski priključek. Sprememba dimenzije kanalizacijskega priključka, trase, merilnega mesta ali izvedba dodatnega priključka, se obravnava na enak način, kot da gre za nov kanalizacijski priključek. 3. člen Uporabnikom ali drugim nepooblaščenim osebam, brez soglasja izvajalca, ni dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. V varovalnem pasu javne kanalizacije se ne sme graditi, postavljati objektov, nasipati materiala, saditi drevja in izvajati aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na cevovodu ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov in/ali jim preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje. Obveznosti izvajalca 31. člen Izvajalec je v okviru storitev javne službe dolžan: a) v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo zagotoviti: vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih površin, prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter obdelavo prevzetega blata najmanj enkrat na štiri leta, prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave. b) v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja zagotoviti: redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelava blata v komunalni čistilni napravi, prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku storitev najmanj enkrat na štiri leta, prve meritve in obratovalni monitoring, oziroma izdelavo ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave, v skladu z veljavnimi predpisi,

390 Stran 173 / Št. 13 / izdaja potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, prevzem blata iz obstoječih greznic in njegovo obdelavo, ko je to potrebno, oziroma najmanj enkrat na štiri leta, vendar le do izteka roka za prilagoditev. c) izdelati načrt ravnanja z blatom, d) ravnati z blatom komunalnih čistilnih naprav, skladno z načrtom iz točke c tega člena, e) vzdrževati in čistiti javno kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalne in padavinske vode, f) obveščati uporabnike o izvajanju storitev javne službe, g) kontrolirati novozgrajene kanalizacijske priključke in po potrebi celotno interno kanalizacijo, h) izvajati javna pooblastila, i) izvajati nadzor nad priključevanjem na javno kanalizacijo in voditi evidenco o uporabnikih, skladno z veljavnimi predpisi, j) redno obračunavati storitve javne službe, posebne storitve in druge s predpisi določene dajatve, k) izvajati druge obveznosti iz tega odloka in koncesijske pogodbe. 32. člen Izvajalec na stroške uporabnika, po predhodno vročenem pisnem opozorilu, prekine odvajanje odpadne vode in/ali dobavo vode iz javnega vodovoda, kadar: stanje interne kanalizacije povzroča škodo ali motnje pri odvajanju odpadne vode ali povzroča škodo ali motnje v postopku čiščenja na komunalni čistilni napravi oziroma škoduje ali bi lahko škodovalo okolju ali zdravju delavcev izvajalca, je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo izveden brez soglasja izvajalca ali v nasprotju z njim, uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev drugega uporabnika na interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek ali če spremeni zmogljivost svoje interne kanalizacije, uporabnik onemogoča izvajalcu meritve količin in kvalitete odpadne vode ali pregled kanalizacijskega priključka, uporabnik svojevoljno spremeni izvedbo priključka, uporabnik ne plača zapadlih računov, zamudnih obresti ali drugih stroškov, ki so posledica neplačanih računov, niti v roku 15 dni od vročitve pisnega obvestila, da mu bo prekinjeno odvajanje odpadne vode in/ali dobava vode iz javnega vodovoda, uporabnik krši omejitve in druge ukrepe v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode, z odvajanjem odpadne vode ogroža vodne vire ali oskrbo s pitno vodo, ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje in/ali premoženje prebivalcev. Prekinjeno odvajanje odpadne vode in/ali dobava vode iz javnega vodovoda velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Stroške prekinitve, ponovne priključitve in morebitne stroške, ki bi nastali kot posledica prekinitve, plača uporabnik. 33. člen Izvajalec ima brez povračila škode pravico začasno prekiniti ali omejiti uporabnikom odvajanje in čiščenje odpadne vode in/ali dobavo vode iz javnega vodovoda zaradi: planiranih vzdrževalnih del, na podlagi predhodnih obvestil, odprave nastalih okvar na javni kanalizaciji, višje sile, naravnih ali drugih nesreč. 34. člen Izvajalec in/ali občina kot lastnica javne kanalizacija ne odgovarjata za škodo na objektih in/ali zemljiščih zaradi izlivov iz javne kanalizacije v primeru: poplav, ko ni zagotovljena ureditev vodotokov in/ali zalednih vod, Uradni list Republike Slovenije ko priključitev objekta ali površine na javno kanalizacijo ni izvedena v skladu z izdanimi pogoji ali soglasji, naravne ali druge nesreče, in drugih dogodkov, na katere nimata vpliva. Javna pooblastila izvajalca 35. člen V okviru javnih pooblastil izvajalec: a) izdaja smernice (v nadaljnjem besedilu: smernice) in podaja mnenja (v nadaljnjem besedilu: mnenja) k prostorskim aktom občine, projektne pogoje za posege v varovalnem pasu (v nadaljnjem besedilu: pogoje), soglasja k projektnim rešitvam v varovalnem pasu (v nadaljnjem besedilu: soglasja) in potrdila in strokovne ocene. Te dokumente izvajalec izdaja na podlagi predložene dokumentacije, in sicer: 1. za smernice in mnenja: dokumentacijo, ki jo določa Zakon o prostorskem načrtovanju in podzakonski predpisi; 2. za pogoje, soglasja: dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov in podzakonski predpisi, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom kanalizacijskega priključka v sklopu načrta zunanje ureditve; 3. za potrdila in strokovne ocene: dokumentacijo, ki jo določa predpis, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav; b) prekine ali omeji odvajanje in čiščenje odpadne vode in/ali dobavo vode iz javnega vodovoda, c) posreduje informacije osebam, ki za to izkažejo upravičen interes, in sicer v obsegu izkazanega upravičenega interesa, skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, d) vodi evidence, potrebne in predpisane za potrebe izvajanja javne službe ali posebnih storitev. VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 36. člen Uporabniki, ki so fizične osebe, nastopajo v razmerju do izvajalca kot gospodinjstvo. Praviloma je uporabnik lastnik objekta oziroma stanovanjske enote in/ali zemljišča. V primeru, da je objekt oziroma stanovanjska ali poslovna enota in/ali zemljišče v posesti tretje osebe (posestnika), sta posestnik in lastnik za obveznosti po tem odloku solidarno (nerazdelno) odgovorna. 37. člen Razmerje med uporabnikom in izvajalcem je vzpostavljeno z vpisom uporabnika v evidenco uporabnikov. Razmerje nastane tudi z dejansko uporabo storitev javne službe ali z dejansko uporabo javne kanalizacije. Sklepanje pogodbe o uporabi storitev javne službe in posebnih storitev med izvajalcem in uporabnikom ni potrebno. 38. člen Uporabnik ima v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, zlasti naslednje obveznosti: 1. redno vzdrževati in čistiti interno kanalizacijo in kanalizacijski priključek, 2. občasno preverjati tehnične brezhibnosti kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo, 3. na javno kanalizacijo se sme priključiti le s soglasjem izvajalca, 4. v kanalizacijski priključek ne sme posegati brez soglasja izvajalca, 5. spremeniti kanalizacijski priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne vode, skladno s soglasjem izvajalca, 6. zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije, skladno s predpisi in pogoji v soglasju izvajalca,

391 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran pred vselitvijo v novozgrajeno stavbo, le to priključiti na javno kanalizacijo, 8. omogočiti izvajalcu dostop in pregled interne kanalizacije ter količino in kvaliteto odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratovalnega časa, 9. dovoliti dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih del na javni kanalizaciji, kadar le ta poteka po njegovem zemljišču, 1. obveščati izvajalca o opaženih nepravilnostih in okvarah na javni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah, ter o vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije, 11. odpadne vode, ki ni primerna za odvajanje v javno kanalizacijo, ne sme pred odvajanjem v javno kanalizacijo redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi z redčenjem dosegel zahtevane lastnosti, ampak mora zagotoviti ustrezno predčiščenje, 12. odvajati v javno kanalizacijo odpadno vodo samo v količinah in kvaliteti, kot so določene s predpisi in soglasji, 13. sporočiti izvajalcu vsako spremembo količine ali kvalitete odpadne vode, skladno s predpisi, 14. tekoče posredovati izvajalcu poročilo o posamičnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa, 15. redno plačevati račune, ki jih izdaja izvajalec, 16. pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva objekta in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na odvajanje odpadne vode in obračun storitev, 17. urediti medsebojno delitev stroškov, kadar je obračun na osnovi ene merilne naprave in izvajalcu posredovati naslov upravnika stavbe ali pooblaščene osebe, ki je prejemnik in plačnik računov storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode, 18. upoštevati ukrepe v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode, 19. pridobiti soglasje izvajalca pred predelavo interne kanalizacije, 2. ne dovoliti priključitve objektov drugih uporabnikov na svojo interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez soglasja izvajalca, 21. odgovarja za škodo, povzročeno na javni kanalizaciji, lastnem ali tujem kanalizacijskem priključku, ki jo povzroči s svojim ravnanjem ali opustitvijo, prekomernim odvajanjem vode brez soglasja izvajalca ali z neustrezno uporabo, 22. na pisni poziv izvajalca posredovati podatke, potrebne za vodenje evidenc, pripravo poročil ali za izvajanje drugih nalog javne službe in/ali posebnih storitev. Uporabnik ima v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, zlasti naslednje obveznosti: 1. zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije, skladno s predpisi in pogoji v soglasjih izvajalca, 2. redno vzdrževati nepretočne greznice, obstoječe greznice ali male komunalne čistilne naprave, 3. pred vselitvijo v novozgrajeno stavbo, le to priključiti na malo komunalno čistilno napravo ali nepropustno nepretočno greznico, 4. naročati dodatno praznjenje in odvoz blata iz greznic ali iz malih komunalnih čistilnih naprav pri izvajalcu, v primerih, ko redno praznjenje ne zadošča, 5. omogočiti izvajalcu dostop in pregled interne kanalizacije, 6. redno plačevati račune, ki jih izdaja izvajalec, 7. pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova ali lastništva objekta, ki imajo vpliv na obračun storitev, 8. na pisni poziv izvajalca posredovati podatke, potrebne za vodenje evidenc, pripravo poročil ali za izvajanje drugih nalog javne službe. 39. člen Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo samo na način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja drugih uporabnikov. Uporabnik ne sme odvajati v javno kanalizacijo odpadne vode, ki povzroča škodo ali motnje pri odvajanju odpadne vode ali v postopku čiščenja na komunalni čistilni napravi, oziroma škodujejo ali bi lahko škodovale okolju ali zdravju delavcev izvajalca. 4. člen V javno kanalizacijo je strogo prepovedano odvajati: 1. strupene snovi, 2. snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozijske mešanice, 3. jedke snovi (kisline, alkalije in soli), 4. maščobe in odpadno olje, 5. vode, tekočine ali snovi, ki bi škodljivo vplivale na material iz katerega je zgrajena javna kanalizacija, 6. trdne snovi, kot so ostanki hrane, pepel, kosti, gnoj, rastlinske ostanke, trupla poginulih živali, 7. mavec, pesek, cement, tekstil, les, perje, dlako, steklo, žagovino, plastiko ali druge predmete, 8. radioaktivne snovi, 9. kužne snovi. V vode ali javno kanalizacijo je prepovedano odvajati odpadne vode, ki vsebuje zmlete ali zdrobljene odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih ali gospodinjstvu podobnih dejavnostih. V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati drenažnih vod, zalednih vod, podtalnice, vod odprtih vodotokov ter padavinskih vod, kjer jih je možno speljati v ponikovalnico ali vodotok. Prav tako je v ločeno zgrajeno fekalno kanalizacijo strogo prepovedano odvajati padavinsko, izvorno ali drenažno vodo, v ločeno zgrajeno meteorno kanalizacijo pa industrijsko ali komunalno odpadno vodo. 41. člen O nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehnološke opreme ali višje sile odtekle v javno kanalizacijo, je uporabnik dolžan poleg centra za obveščanje obvestiti tudi izvajalca in takoj ustrezno ukrepati. VII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA 42. člen Javna služba se financira iz: 1. cene storitev javne službe, 2. proračuna občine, 3. drugih virov. 43. člen Cene storitev javne službe se oblikujejo skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev javne službe. Predloge cen oblikuje izvajalec. Cene določi pristojni organ občine skladno s predpisi. 44. člen Cene storitev javne službe so za različne kategorije uporabnikov lahko različne. Storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode plačujejo uporabniki, katerih odpadna voda se preko javnega kanalizacijskega omrežja odvaja do komunalne ali skupne čistilne naprave. Uporabniki v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, uporabniki zunaj naselja ali uporabniki funkcionalno zaokrožene skupine stavb zunaj naselja, ki imajo urejeno skupno odvajanje odpadnih voda, plačujejo naslednje storitve javne službe: praznjenje nepretočnih greznic, odvoz ter obdelavo vsebine v komunalni čistilni napravi, prevzem blata iz obstoječih greznic, odvoz ter obdelavo blata v komunalni čistilni napravi v obdobju prilagoditve, prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in njegovo obdelavo, najmanj enkrat na štiri leta, obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje, izdajo potrdil in strokovnih ocen.

392 Stran 1732 / Št. 13 / člen Druge storitve javne službe so tiste, ki so skladno s tem odlokom in drugimi predpisi, ki določajo naloge in vsebino javne službe, določene v ceniku storitev javne službe in jih lahko opravlja samo izvajalec (na primer: trajni ali začasni priklop ali odklop priključka na javno kanalizacijo itd.). Cena storitev iz prvega odstavka tega člena mora biti za enak obseg storitev enaka za vse uporabnike, ne glede na vrsto uporabnika ali njegovo lokacijo. Cene oblikuje izvajalec, potrdi pa jih pristojni organ občine. VIII. OBRAČUN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE 46. člen Odvedena in očiščena odpadna voda se obračunava v kubičnih metrih. Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, plačujejo odvajanje in čiščenje odpadne vode v enaki količini in v enakih razdobjih, kot plačujejo dovedeno vodo. Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih vodnih virov in so priključeni na javno kanalizacijo, plačujejo odvajanje in čiščenje odpadne vode v količini dovedene vode. Količina dovedene vode se meri z ustrezno merilno napravo. Ustrezno merilno napravo, ki mora biti skladna s predpisi s področja meroslovja in ostalimi veljavnimi predpisi, mora na lastne stroške zagotoviti uporabnik. Interne merilne naprave niso osnova za obračun odvajanja in čiščenja odpadne vode. 47. člen V primeru, ko količina odpadne vode bistveno odstopa od količine porabljene pitne oziroma tehnološke vode, lahko uporabnik pred iztokom v javno kanalizacijsko omrežje namesti ustrezno merilno napravo za merjenje količin odpadne vode. Namestitev ustrezne merilne naprave za merjenje količin odpadne vode pred iztokom v javno kanalizacijsko omrežje, lahko od uporabnika zahteva tudi izvajalec. Takšno napravo je uporabnik dolžan namestiti in vzdrževati sam in na lastne stroške, upoštevajoč pri tem zahteve veljavnih predpisov. V primeru vgradnje v tem členu opredeljene ustrezne merilne naprave, se količina odvedene vode obračunava skladno s stanjem, ki ga izkaže ustrezna merilna naprava. 48. člen Plačevanja storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode se oprostijo uporabniki, ki izkažejo, da odpadno vodo iz kmetijske dejavnosti uporabljajo na kmetijskih površinah. V ta namen lahko za merjenje količin porabljene vode za kmetijsko dejavnost namestijo ustrezno merilno napravo. V času do namestitve ustrezne merilne naprave se pri obračunu upošteva količina odpadne vode, ki se izračuna tako, da se za vsakega člana gospodinjstva obračuna 5 m³ odpadne vode na mesec. 49. člen V primeru, da izvajalec ali uporabnik ugotovita, da je ustrezna merilna naprava v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe ali zaradi drugega razloga ni mogoče odčitati ustrezne merilne naprave, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba v zadnjem obračunskem obdobju. Če še ni bilo nobenega obračuna ali, če količina porabljene vode ni bila izmerjena, se določi povprečna poraba, ki za gospodinjstvo znaša 5 m³/osebo/mesec, za ostale uporabnike pa na osnovi primerljivih podatkov o porabi vode. Do znižanja plačila storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode je upravičen uporabnik, ki izkaže, da je prišlo do okvare na internem vodovodnem omrežju in, da dovedena (pitna ali tehnološka) voda ni odtekala v javno kanalizacijo. Znižanje plačila se obračuna za tisto količino vode, ki presega povprečno dnevno porabo v zadnjem obračunskem obdobju. Če še ni Uradni list Republike Slovenije bilo nobenega obračuna ali, če količina porabljene vode ni bila izmerjena, se določi povprečna poraba, ki za gospodinjstvo znaša 5 m³/osebo/mesec, za ostale uporabnike pa na osnovi primerljivih podatkov o porabi vode. 5. člen Uporabniki so dolžni redno plačevati račune, ki jih izdaja izvajalec. Uporabnik mora plačati račun v 15 (petnajstih) dneh od dneva izdaje računa, razen v primeru, če zakon določa drugačen rok plačila. Če so uporabniki v stavbi z več stanovanji, priključeni na isto merilno napravo, izvajalec izstavlja račune upravniku stavbe. Če uporabniki, priključeni na isto merilno napravo nimajo upravnika stavbe, so le ti dolžni pisno sporočiti izvajalcu, kdo je prejemnik in plačnik računov. Za nepravočasna plačila računov izvajalec zaračuna zakonske zamudne obresti. Izvajalec zaračunava tudi stroške opomina po ceniku izvajalca. 51. člen Uporabnik lahko na izdani račun v 8 dneh od dneva prejema računa poda pisni ugovor. Vloženi ugovor ne vpliva na zapadlost računa. V primeru, če izvajalec v postopku reševanja ugovora ugotovi, da je le ta utemeljen, izstavi uporabniku dobropis v znesku, ki predstavlja vrednost utemeljenega ugovora. 52. člen Uporabniku, ki zamuja s plačili računov, izvajalec pošlje pisni opomin. Če uporabnik kljub opominu zapadlih računov ne plača, izvajalec uporabniku pošlje pisno obvestilo, s katerim ga opozori, da bo odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje in/ali dobava vode iz javnega vodovoda na njegove stroške začasno prekinjena. Če uporabnik celotni znesek zapadlih računov ne plača niti v 15 dneh po vročenem pisnem obvestilu, lahko izvajalec uporabniku začasno prekine odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje in/ali dobavo vode iz javnega vodovoda. Začasno prekinitev odvajanja odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje in/ali dobavo vode iz javnega vodovoda, lahko izvajalec po postopku, določenem v tem členu, izvede tudi v primeru, ko v postopku sodne izterjave dolg uporabnika (glavnica, zamudne obresti, stroški postopka) ni bil oziroma ne bo v celoti poplačan. Začasna prekinitev odvajanja odpadne vode in/ali dobave vode iz javnega vodovoda traja toliko časa, da uporabnik plača vse zapadle račune s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, stroške prekinitve in ponovne vzpostavitve odvajanja odpadne vode in/ali dobave vode iz javnega vodovoda in morebitne druge stroške, ki so nastali izvajalcu zaradi neplačevanja računov. IX. PRENOS OBJEKTOV IN NAPRAV V LAST IN V UPRAVLJANJE 53. člen V primerih, ko na podlagi predpisov o opremljanju zemljišč za gradnjo, kanalizacijsko omrežje gradi fizična ali pravna oseba (investitor je oseba zasebnega prava in ne Občina) in na podlagi pogodbe po končani gradnji prenese zgrajene objekte in naprave v last Občine Škofja Loka, se to opravi pod splošnimi pogoji predpisov o graditvi objektov. Zasebni investitor je ob predaji zgrajenega objekta občini dolžan predložiti in izročiti v originalih: vsa predpisana soglasja in dovoljenja, kot jih določa zakonodaja o graditvi objektov, potrebno dokumentacijo s podatki o vgrajenih materialih z atesti in izjavami o ustreznosti ter dokumentacijo o investicijah ter predvideni življenjski dobi naprav in objektov, geodetski posnetek zgrajenega objekta (kataster) s podatki, potrebnimi za vpis objekta v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,

393 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1733 dokazila o vpisu služnosti v zemljiško knjigo za vsa zemljišča, na katerih se nahaja zgrajen objekt, ki je predmet prenosa, vso ostalo dokumentacijo s podatki o številu priključkov, količini in kvaliteti odpadne vode, prispevnih površinah, dnevnih ter sezonskih konicah, tehnični izvedbi in uporabi javne kanalizacije. Primopredaja zgrajenega objekta se opravi zapisniško. Občina zgrajeni in prevzeti objekt javne kanalizacije hkrati preda izvajalcu v upravljanje. 54. člen Občina novozgrajene dele in odseke javne kanalizacije preda v upravljanje izvajalcu na način in pod pogoji 53. člena. Primopredaja objekta se opravi po pridobitvi uporabnega dovoljenja, če je bilo za objekt potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Če uporabnega dovoljenja za določene objekte ni potrebno pridobiti, se primopredaja opravi na podlagi tehničnega prevzema (investitor, nadzor, izvajalec gradbenih del). V primerih, ko se sočasno z gradnjo sekundarne kanalizacije priključujejo tudi stanovanjski objekti, izvajalec postopek priključitve izvede na podlagi pooblastila občine. X. POSEGI V PROSTOR Načelo usklajenega načrtovanja in usklajenih posegov v prostor 55. člen Investitorji oziroma izvajalci gradbenih, vzdrževalnih, rekonstrukcijskih in drugih del pri vseh posegih v prostor, ter upravljavci drugih omrežij (na primer: električno omrežje, telekomunikacije, plinovod, toplovod in podobno) morajo o izvajanju del na svojih objektih in napravah, ki bi lahko imela za posledico motnje pri odvajanju odpadne vode ali poškodbe na infrastrukturi po tem odloku, obvestiti izvajalca. Izvajalca morajo o nameravanem pričetku del obvestiti najmanj 3 (trideset) dni pred začetkom del. Če med posegom v prostor do poškodb ali motenj pri odvajanju odpadne vode vseeno pride, morajo investitorji oziroma izvajalci del to nemudoma sporočiti izvajalcu in lastniku javne kanalizacije. Investitor posega v prostor je dolžan plačati (povrniti) celotne stroške odprave poškodb in celotno škodo, ki je nastala zaradi motenj pri odvajanju odpadne vode. 56. člen Investitorji komunalne infrastrukture, ki v času gradnje neposredno posegajo v vplivno območje ostalih komunalnih vodov in naprav, so dolžni pripraviti uskladitveni načrt komunalnih vodov in naprav. 57. člen Uskladitveni načrt so na poziv občine dolžni pripraviti vsi investitorji, ki nameravajo na neki lokaciji obnavljati obstoječo ali zgraditi novo komunalno infrastrukturo. Izvajalca uskladitvenega načrta določijo sporazumno. Vsak investitor je dolžan poravnati stroške izdelave uskladitvenega načrta, ki se obračunajo sorazmerno dolžini posameznega voda. 58. člen Investitorji, ki sodelujejo pri izvedbi skupne komunalne infrastrukture morajo najkasneje do pričetka gradnje: pripraviti projektno dokumentacijo, pridobiti potrebna soglasja in dovoljenja, pridobiti soglasje za poseg v zemljišča. Investitorji, ki sodelujejo pri izvedbi skupne komunalne infrastrukture, morajo poravnati sorazmerni delež morebitnih odškodnin zaradi trajne uporabe zemljišč ter za posege na zemljišča v času gradnje in stroške povrnitve zemljišč v prvotno stanje. 59. člen Investitor, ki kljub pozivu občine ni pristopil k izdelavi uskladitvenega načrta, ne more sodelovati pri izgradnji oziroma obnovi svojih komunalnih vodov in naprav, razen v primeru: če do pričetka gradnje izpelje postopek spremembe uskladitvenega načrta in ostale projektne dokumentacije ter v zvezi s tem prevzame tudi vse finančne obveznosti, prevzame tudi vse ostale obveznosti iz 57. in drugega odstavka 58. člena tega odloka. 6. člen Investitor, ki ne izpolnjuje pogojev za pričetek gradnje na trasi, predvideni za izvedbo, se brez odškodnine izloči iz nadaljnjih postopkov. Temu lastniku in upravljavcu infrastrukture se zaradi prostorskih ali funkcionalnih razlogov v času do naslednje skupne obnove infrastrukture omeji oziroma prepove morebiten samostojen poseg v prostor v varovanem pasu komunalnih vodov, ki se skupaj obnavljajo in na njih vplivnem (prispevnem) območju. Investitorji, ki pristopijo k skupni izgradnji komunalne infrastrukture pripravijo terminski plan s katerim določijo predvideni pričetek del in rok izvedbe. 61. člen Pri izgradnji ulične infrastrukture se zaradi prostorskih in časovnih omejitev določi skupnega izvajalca zemeljskih in gradbenih del. Za montažna in ostala dela pa posamezni investitor lahko določi izvajalca po lastni izbiri. 62. člen Če kateri od investitorjev ostalih komunalnih vodov in naprav v času gradnje zaradi pomanjkanja prostora poseže v profil izkopa javne kanalizacije, se stroški izvedbe porazdelijo tako, da vsak od udeležencev poravna sorazmerni del stroškov skupnega izkopa in zasipa. V skupnih stroških se ne upoštevajo: izkop in zasip zunaj profila skupnega izkopa, planiranje in utrjevanje dna gradbene jame, izvedba posteljice, polaganje cevovodov in montažna dela, ki jih morajo posamezni investitorji v celoti poravnati z lastnimi sredstvi. XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 63. člen Nadzor nad izvajanjem določb, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja medobčinski inšpektorat oziroma državne inšpekcijske službe. 64. člen Varstvo pravic uporabnikov storitev javne službe se zagotavlja zlasti z: možnostjo vložitve pritožb zoper odločitve izvajalca, ki jih le ta izda pri izvajanju javnih pooblastil; možnostjo vložitve ugovora zoper dejanja ali opustitve izvajalca, skladno z določbami tega odloka, naslovljenega na izvajalca; ukrepi, določeni z zakonodajo o varstvu potrošnikov in drugimi predpisi. XII. POSEBNE STORITVE 65. člen»posebne storitve«zaradi uporabe objektov javne kanalizacije so storitve: odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo in odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja s površin, ki niso javne površine. Navedene storitve niso storitve obvezne občinske gospodarske javne službe.

394 Stran 1734 / Št. 13 / Industrijska odpadna voda 66. člen V okviru posebnih storitev mora izvajalec zagotoviti odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, v okviru zmogljivosti javne kanalizacije. Določbe tega odloka o industrijski odpadni vodi se uporabljajo za uporabnika (v nadaljnjem besedilu: industrijski uporabnik): ki v javno kanalizacijo odvede več kot 4. m 3 odpadne vode letno ali več kot 15m 3 odpadne vode dnevno in ki je zavezanec za izvajanje monitoringa industrijske odpadne vode. Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se za industrijskega uporabnika uporabljajo tudi vse ostale določbe tega odloka. 67. člen Podatki o letni količini odpadne vode za posameznega industrijskega uporabnika se ugotavljajo na podlagi podatkov o dovedeni ali zajeti vodi. Izvajalec, na podlagi ugotovljenih količin za predhodno koledarsko leto, najkasneje do 3. junija tekočega leta uporabnika uvrsti v kategorijo industrijskih uporabnikov, ker odvaja več kot 4. m 3 odpadne vode letno ali več kot 15 m 3 odpadne vode dnevno. Razporeditev velja za dobo od 1. julija tekočega leta do 3. junija naslednjega leta. 68. člen Industrijski uporabnik, ki je zavezanec za zagotovitev prvih meritev in emisijskega monitoringa, mora poročila o le teh, ki so izdelana skladno s predpisi, tekoče posredovati izvajalcu. Poročilo o obratovalnem monitoringu mora izvajalcu posredovati v pisni ali elektronski obliki do 31. marca za preteklo leto. Rezultati in poročila obratovalnega ter emisijskega monitoringa odpadne vode, zapisi trajnih meritev, predpisane evidence in podatki, predvideni v dokumentih industrijskega uporabnika, morajo biti izvajalcu vedno na razpolago. Prve meritve in emisijski monitoring odpadnih voda, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, se izvajajo skladno s predpisi in jih je dolžan zagotoviti industrijski uporabnik na lastne stroške. 69. člen Industrijski uporabnik, ki odvede v javno kanalizacijo več kot 4. m³ odpadne vode letno ali več kot 15m³ odpadne vode dnevno, je dolžan zagotoviti predpisano število meritev kvalitete odpadne vode letno. Rezultate meritev je dolžan posredovati izvajalcu v pisni ali elektronski obliki do 31. marca za preteklo leto. 7. člen V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo take odpadne vode, ki ne prekoračijo vrednosti emisij snovi in toplote, ki jih določajo predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Industrijski uporabnik, ki odvaja odpadno vodo, ki ni primerna za odvajanje v javno kanalizacijo, mora pred priključitvijo na javno kanalizacijo zagotoviti take ukrepe in tehnične rešitve, ki zmanjšujejo stopnjo onesnaženosti odpadne vode do take mere, da ustreza predpisom in v soglasjih določenih vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo. 71. člen Industrijski uporabnik je dolžan pred vsako spremembo, ki vpliva na kvaliteto ali količino odpadne vode, ki je posledica sprememb tehnoloških postopkov, obsega proizvodnje, načina predčiščenja odpadne vode, prenehanja določene dejavnosti, ali zaradi drugih podobnih vzrokov, pridobiti soglasje izvajalca. Uradni list Republike Slovenije 72. člen Industrijski uporabnik mora na lastne stroške zgraditi, urediti in vzdrževati kontrolno merilno mesto pred izpustom odpadne vode v javno kanalizacijo. Merilno mesto mora biti dovolj veliko in dostopno, da je mogoče meritve izvajati ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca. Merilno mesto mora biti opremljeno z ustrezno merilno napravo merilcem pretoka odpadne vode. Merilec pretoka mora imeti digitalni izhod in GSM povezavo do nadzornega centra na čistilni napravi in mora biti atestiran in umerjen s strani pooblaščene institucije, zapečaten in izvajalcu ter pristojnim inšpekcijskim službam vedno na vpogled. Ob rednem in izrednem vzdrževanju merilca pretoka mora biti prisotna tudi odgovorna oseba izvajalca. Izvajalec ima poleg rednih pregledov merilca pretoka pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti. Če se ugotovi, da je točnost zunaj dopustnih meja, nosi stroške preizkusa industrijski uporabnik, v nasprotnem primeru pa izvajalec. V primeru okvare merilca pretoka se za čas do odprave napake zaračuna povprečna količina v preteklem obračunskem obdobju obračunane vode. Če industrijski uporabnik ne odpravi napake na merilcu pretoka niti v roku 15 (petnajst) dni, jo ima v njegovem imenu in na njegove stroške pravico odpraviti izvajalec. Vsi stroški povezani z ureditvijo merilnega mesta in z izvajanjem kontrole odpadne vode bremenijo industrijskega uporabnika. 73. člen Če izvajalec ugotovi, da je bila v javno kanalizacijo odvedena odpadna voda, ki ni primerna za odvajanje v javno kanalizacijo, o dogodku obvesti pristojno inšpekcijo. Če se v postopku ugotavljanja dejstev odkrije povzročitelja industrijskega uporabnika, ki je v javno kanalizacijo odvedel neprimerno odpadno vodo, je le ta dolžan plačati vso nastalo škodo. 74. člen Obračun posebnih storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode za industrijske uporabnike izvaja izvajalec mesečno. Izvajalec izstavi račun za posebne storitve na osnovi odčitkov merilca pretoka. V primeru okvare merilca pretoka, se posebna storitev obračuna na podlagi količine vode iz preteklega obračunskega obdobja. 75. člen Industrijskim uporabnikom se odvajanje odpadne vode obračunava kot zmnožek količine odvedene odpadne vode in cene za odvajanje odpadne vode za industrijske uporabnike, ki jo določi pristojni organ občine. 76. člen Industrijskim uporabnikom se čiščenje odpadne vode obračunava po faktorju obremenitve (v nadaljnjem besedilu: FO). Cena čiščenja FO se določi na osnovi cene čiščenja za industrijske uporabnike, ki jo določi pristojni organ občine. Za vsakega industrijskega uporabnika se za obdobje enega leta izračuna FO na podlagi količine odpadne vode in vrednosti posameznih parametrov, dobljenih iz poročila o obratovalnem monitoringu oziroma iz meritev, oboje za predhodno koledarsko leto. Industrijski uporabnik je na naslov izvajalca dolžan dostaviti Poročilo o obratovalnem monitoringu oziroma rezultate predpisanih meritev za predhodno koledarsko leto najkasneje do 31. marca v tekočem letu pisno ali v elektronski obliki. Faktor obremenitve (FO) se izračuna po enačbi, ki vsebuje določene parametre onesnaženosti odpadne vode. 77. člen Izvajalec izda do 3. junija v tekočem letu industrijskemu uporabniku na podlagi podatkov prejetega obratovalnega monitoringa oziroma rezultatov predpisanih meritev odločbo, v

395 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1735 kateri je določena cena čiščenja odpadne vode, za obdobje od 1. julija tekočega leta do 3. junija naslednjega leta. Če se industrijski uporabnik s prejeto odločbo ne strinja, ima pravico v 15 (petnajstih) dneh od prejema odločbe vložiti pritožbo pri izvajalcu. Pritožba ne zadrži plačil računov, izdanih po 1. juliju, ki vsebujejo novo ceno čiščenja, določeno z odločbo. 78. člen Cena čiščenja odpadne vode se izračuna za vsako merilno mesto posebej. Če je izračunana cena čiščenja odpadne vode za posameznega industrijskega uporabnika nižja od cene čiščenja za industrijskega uporabnika, se zaračunava cena čiščenja za industrijskega uporabnika, ki jo določi pristojni organ občine. Padavinska odpadna voda 79. člen Če zmogljivost javne kanalizacije to omogoča, mora izvajalec v okviru posebnih storitev zagotoviti odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja s površin, ki niso javne. 8. člen Padavinsko odpadno vodo je treba ponikati, če je to mogoče. Če ponikanje ni mogoče, je treba padavinsko vodo zadržati in jo ustrezno očiščeno enakomerno odvajati v ustrezen odvodnik ali jo porabiti za druge namene. Ukrepe za čiščenje padavinske vode ureja predpis o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Za odvajanje padavinske vode v javno kanalizacijo, mora industrijski uporabnik pridobiti predhodno soglasje izvajalca. Plačilo odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, se izvaja na podlagi podatkov o velikosti in vrsti površine, s katere se padavinska voda odvaja s pomočjo naslednje formule: V = A R, kjer je: V = količina odvedene vode v m 3 /mesec A = prispevna površina v m 2 R = desetletno povprečje količine padavin na območju Škofje Loke (po podatkih Hidrometeorološkega zavoda Slovenije oziroma Agencije Republike Slovenije za okolje merilnega mesta, ki je najbližje območju Občine Škofja Loka), izražene v m 3 /m 2 /mesec. XIII. KAZENSKE DOLOČBE 81. člen Z globo 1. evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba izvajalec: če ne zagotovi prevzema blata iz obstoječih greznic in ne zagotovi njegove obdelave (6. člen). 82. člen Z globo 1. evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost industrijski uporabnik: če ravna v nasprotju s prepovedmi po 4. členu, če ne zagotovi in vzdržuje kontrolnega merilnega mesta po določbah 72. člena, če ne ravna po določbi drugega odstavka 89. člena in v postavljenem roku ne uredi kontrolnega merilnega mesta, če odvaja padavinsko vodo v javno kanalizacijo brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe (8. člen). 83. člen Z globo 1.5 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost industrijski uporabnik: če na pisni poziv izvajalca ne posreduje podatkov, potrebnih za vodenje evidenc, pripravo poročil ali za izvajanje drugih nalog javne službe in/ali posebnih storitev po določbah 38. člena, če ravna v nasprotju z določbami 39. člena, če ravna v nasprotju z določbo 68. člena, če ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka 76. člena. 84. člen Z globo 1.2 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik: če ne nadomesti obstoječe greznice do roka iz prvega odstavka 89. člena, če ravna v nasprotju z določbo 17. člena, če ne priključi objekta na javno kanalizacijo v rokih iz 19. člena, če brez soglasja izvajalca posega v javno kanalizacijo (določba prvega odstavka 3. člena), če ravna v nasprotju s prepovedmi po 4. členu, če odvaja padavinsko vodo v javno kanalizacijo brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe (8. člen). 85. člen Z globo 8 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik: če ne omogoči in/ali dopusti rednega praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (8. člen), če upravlja z objekti interne kanalizacije v nasprotju z določbo 16. člena, če ravna v nasprotju z določbami 3. člena in posega v varovalni pas javne kanalizacije in, če nepooblaščeno posega v interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov in/ali jim preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, če na pisni poziv izvajalca ne posreduje podatkov, potrebnih za vodenje evidenc, pripravo poročil ali za izvajanje drugih nalog javne službe po določbah 38. člena, če ravna v nasprotju z določbami 39. člena, če opusti obveščanje in ukrepe po 41. členu, če ne sporoči izvajalcu prejemnika in plačnika računov po določbah drugega odstavka 5. člena v tem primeru se oglobi vsak priključeni uporabnik. 86. člen Z globo 1. evrov se kaznuje investitor, ko ni uporabnik ali industrijski uporabnik pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,: če s storitvijo ali opustitvijo ravna v nasprotju z določbami, 3., 39., 4., 41., 55. ali 8. člena. 87. člen Za prekrške po tem odloku so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, odgovorni za prekršek osebe ali oseb, ki so pri njih zaposlene (delovno razmerje) ali zanje opravljajo storitve na podlagi pogodbenega razmerja ali naročila. Kolikor se globa izreka odgovorni osebi pravne osebe, se kot znesek določa znesek po tem odloku, ki je predviden za uporabnike, ki so fizične osebe. Globa za prekrške, določene s tem odlokom, se predpiše in izreče kot glavna sankcija. V primeru, da je bil prekršek storjen v okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega in pri katerem ni nastala oziroma ne bo nastala škodljiva posledica, se za tak prekršek namesto globe izreče opomin. Kot postopkovni predpis in materialni predpis za primere, ki s tem odlokom niso določeni, se uporablja zakon o prekrških.

396 Stran 1736 / Št. 13 / XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 88. člen O tehničnih pogojih in o standardih za izvajanja tega Odloka izvajalec najkasneje v 12 (dvanajstih) mesecih po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog Tehničnega pravilnika. Pravilnik kot splošni pravni akt potrdi Občinski svet Občine Škofja Loka. 89. člen Obstoječe greznice so lastniki dolžni nadomestiti z malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki imajo izjavo o skladnosti v skladu z veljavnimi predpisi ali nepropustnimi nepretočnimi greznicami ob posegih v interno kanalizacijo (ob rekonstrukciji objekta), vendar najkasneje do oziroma (obdobje prilagoditve). Industrijski uporabniki so dolžni urediti kontrolno merilno mesto pred izpustom odpadne vode v javno kanalizacijo po določbah 72. člena tega odloka v roku najkasneje v 12 (dvanajstih) mesecih po uveljavitvi tega odloka. V prehodnem obdobju do namestitve merilca pretoka na merilnem mestu, se količina odpadne vode meri na naslednje načine: industrijskim uporabnikom, katerim se količina odpadne vode ne meri in uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, se obračunava količina odvedene odpadne vode v enaki količini in v enakih obdobjih kot je obračunana količina dovedene vode; za industrijske uporabnike z lastnimi viri vode, pri katerih se količina odpadne vode ne meri, je osnova za obračun izmerjena količina vode z vodomeri, ki merijo količino načrpane vode. Industrijski porabnik mora izvajalcu predložiti potrdilo o skladnosti vodomera s predpisi in mesečno sporočati podatke iz merilnih mest lastnih virov vode; industrijskim uporabnikom, katerim se količina odpadne vode meri na iztoku pred izpustom odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, je osnova za obračun izmerjena količina odvedene vode z merilcem pretoka oziroma merilci pretoka. Industrijski uporabnik mora izvajalcu predložiti potrdilo o skladnosti merilca pretoka s predpisi in mesečno sporočati podatke iz merilnih mest. 9. člen Usmeritev za oblikovanje cen za: odvajanje odpadne vode za industrijske uporabnike po določbah 75. člena, čiščenje odpadne vode za industrijske uporabnike po določbah 76. člena in odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, sprejeme pristojni občinski organ. Predlog izhodiščnih cen oblikuje izvajalec, pristojni organ občine pa cene teh storitev določi najkasneje do uveljavitve tega odloka. Po uveljavitvi se te cene kasneje spreminjajo skladno s predpisi in usmeritvami občine. 91. člen Določbe tega odloka, ki se nanašajo na zagotavljanje storitev javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, kot je prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter obdelava prevzetega blata in storitve javne službe za objekte v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za objekte ali za funkcionalno zaokroženo skupino objektov zunaj naselja, kot so: redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelava njihove vsebine v komunalni čistilni napravi, prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku, se uporabljajo po dokončanju obnove in dograditvi centralne komunalne čistilne naprave Škofja Loka. V tem obdobju se v tem členu navedene storitve odvajanja odpadne vode in čiščenja zagotavljajo na podlagi sklenjenih pogodb med občino, izvajalcem in uporabnikom. Uradni list Republike Slovenije 92. člen Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati: Odlok o odvajanju in čiščenju voda v Občini Škofja Loka Uradni vestnik Gorenjske, št. 37/82, 18/86, 19/88 in 34/9 in Pravilnik o odvajanju in čiščenju voda v Občini Škofja Loka Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/ člen Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 21. Št /28 Škofja Loka, dne 29. januarja 29 Župan Občine Škofja Loka Igor Draksler l.r Odlok o dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Škofja Loka Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/7 uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 2. redni seji sprejel O D L O K o dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Škofja Loka 1. člen Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Škofja Loka, objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/3, se dopolni tako, da se doda nov 7.a člen, ki se glasi:»do vračila sorazmernega deleža vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje so upravičeni tudi posamezniki, ki zaradi zamude rokov za vložitev zahtevka iz 3. člena niso bili uvrščeni na seznam dejanskih končnih upravičencev iz 5. člena tega odloka, če do predložijo zahtevek za vračilo vlaganj na Občino Škofja Loka. Zahtevku morajo biti priložena dokazila o upravičenosti do vračila vlaganj (pogodba, dokazila o morebitnem pravnem nasledstvu), podatki, potrebni za nakazilo zneska vlaganj (davčna številka, številka TRR računa) ter dokazila o pravnem nasledstvu, če upravičenec podpisnik pogodbe ni več živ. O upravičenosti do vračila vlaganj in o višini zneska vračila odloči občinska uprava z upravno odločbo.«2. člen Vsi zahtevki, vloženi na komisijo po izteku roka iz 3. člena in pred uveljavitvijo tega odloka, se štejejo kot zahtevki, vloženi po tem odloku. 3. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št /21 Škofja Loka, dne 29. januarja 29 Župan Občine Škofja Loka Igor Draksler l.r.

397 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Škofja Loka Na podlagi 6., 29. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 3/98 ZZLPPO in 127/6 ZJZP), 3. člena Energetskega zakona uradno prečiščeno besedilo (EZ UPB2) (Uradni list RS, št. 27/7 in 7/8), 18. in 98. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 64/95, 31/97, 68/97 in 31/6) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 2. redni seji dne sprejel O D L O K o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Škofja Loka 1. člen V Odloku o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Škofja Loka, Uradni list RS, št. 99/7, se v drugem odstavku 2. člena (definicije), za zadnjo alineo pika nadomesti s podpičjem in se dodata naslednji alinei: priključni plinovod: je del distribucijskega omrežja, zgrajen za povezavo obstoječega distribucijskega omrežja z izstopnim mestom. Izstopno mesto je mesto na koncu priključnega plinovoda z vključno glavno plinsko zaporno pipo. Priključni plinovod je del distribucijskega omrežja in je praviloma v lasti uporabnika; obnovljivi viri energije: so obnovljivi nefosilni viri energije (veter, sončna energija, geotermalna energija, energija valov, energija plimovanja, vodna energija, biomasa, odlagališčni plin, plin iz naprav za čiščenje odplak in bioplin). 2. člen V besedilu 16. člena (vloga za priključitev), se v prvem odstavku besedi»izdati odločbo«nadomestita za besedo:»odločiti«, tako, da se besedilo prvega odstavka 16. člena glasi:»sistemski operater mora na podlagi popolne pisne vloge odločiti o soglasju za priključitev uporabnika na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v roku, določenem s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek.«3. člen Besedilo 17. člena (pogodba o priključitvi) se v celoti nadomesti z besedilom, ki se glasi:»sistemski operater je po dokončnosti pozitivne odločbe o soglasju dolžan priključiti uporabnika omrežja na distribucijsko omrežje, če priključni plinovod izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji. Pred priključitvijo skleneta sistemski operater in uporabnik omrežja pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi z izgradnjo in plačilom stroškov priključnega plinovoda, lastninskimi vprašanji in služnostnimi pravicami v zvezi s priključnim plinovodom, vzdrževanjem priključnega plinovoda in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključni plinovod in priključitev.«4. člen Besedilo 18. člena (stroški priključitve na distribucijsko omrežje) se v celoti nadomesti z besedilom, ki se glasi:»na območjih Občine Škofja Loka, kjer zaradi varovanja okolja obstaja obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in uporaba zemeljskega plina, je uporabniku, ob plačilu komunalnega prispevka Občini Škofja Loka, zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo le ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja. S plačilom komunalnega prispevka, ki vključuje delež za plinovod, je uporabnik poravnal vse stroške za gradnjo primarnega in sekundarnega plinovodnega omrežja, razen izgradnje in storitve priključnega plinovoda, ki je v zasebni lasti (v lasti uporabnika).«5. člen V besedilu 22. člena (izključna pravica), se v zadnjem stavku črta del besedila:»za lastnika javne infrastrukture«. 6. člen V 23. členu (obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in uporaba zemeljskega plina), se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:»ne glede na določbe prvih treh odstavkov tega člena obveznost priključitve objekta na distribucijsko omrežje zemeljskega plina po tem odloku ne obstaja za investitorja oziroma lastnika, ki izbere kot vir oskrbe z energijo, ki presega dve tretjini potreb, obnovljive vire energije. Ta določba se uporablja do uveljavitve lokalnega energetskega koncepta.«7. člen Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Št / Škofja Loka, dne 29. januarja 29 Župan Občine Škofja Loka Igor Draksler l.r. ŠMARTNO PRI LITIJI 431. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/7 UPB 2 in 76/8), 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/3, 16/3) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/3 z vsemi spremembami) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 18. redni seji dne sprejel O D L O K o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji 1. člen V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 52/3, 16/4) se doda nov drugi odstavek 5. člena odloka, ki se glasi:»notranja organizacijska enota občinske uprave je lahko režijski obrat, ki opravlja naloge v zvezi z zagotavljanjem lokalnih gospodarskih javnih služb.«. 2. člen Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Št /23 Šmartno pri Litiji, dne 5. februarja 29 Župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar l.r.

398 Stran 1738 / Št. 13 / Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 12/4 UPB 1, 14/5 popravek in 126/7), 7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/3, 16/3 in 34/4 popravek) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 18. redni seji dne sprejel S K L E P I Na nepremičninah parc. št. 1664/2, dvorišče v izmeri 4 m 2, vpisani v vl. št. 827 k.o. Jablanica in parc. št. 1663/9 vpisani v vl. št. 513, k.o. Jablanica, se ukine status javnega dobra v splošni rabi. II Nepremičnini iz tč. I tega sklepa postaneta last Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, matična številka do 1/1. III Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št /26 Šmartno pri Litiji, dne 5. februarja 29 Župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar l.r. Uradni list Republike Slovenije TIŠINA 434. Sklep o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 29 Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Tišina št. 7 13/28 z dne in na predlog občinske uprave Občine Tišina je župan Jožef Poredoš sprejel S K L E P I. Zavezanci so dolžni obveznost iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 29 poravnati v naslednjih rokih: 1. obrok: do obrok: do obrok: do obrok: do II. Ta sklep začne veljati takoj. Št. 32 4/29 1 Tišina, dne 1. februarja 29 Župan Občine Tišina Jožef Poredoš l.r. TOLMIN 435. Statut Občine Tolmin 433. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 12/4 UPB 1, 14/5 popravek in 126/7), 7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/3, 16/3 in 34/4 popravek) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 18. redni seji dne sprejel Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/7 UPB2, 76/8) je Občinski svet Občine Tolmin na 2. seji dne sprejel S T A T U T Občine Tolmin S K L E P I Na nepremičninah parc. št. 838 pot v izmeri 142 m 2 in parc. št. 839/2 pot v izmeri 774 m 2, obe vpisani v vl. št. 448, k.o. Ježni Vrh, se ukine status javnega dobra v splošni rabi. II Nepremičnini iz tč. I tega sklepa postaneta last Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, matična številka do 1/1. III Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št / Šmartno pri Litiji, dne 5. februarja 29 Župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar l.r. I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (1) Statut Občine Tolmin določa temeljna načela organizacije in delovanja občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov ter delovnih teles, finančno poslovanje, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena, ki so pomembna za delovanje Občine Tolmin (v nadaljevanju: občina). (2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske. 2. člen (1) Občina je temeljna samoupravna lokalna skupnost. (2) Občina varuje koristi svojih prebivalcev. V okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja zadeve in izvršuje naloge. 3. člen (1) Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani. (2) Občani uresničujejo lokalno samoupravo v občini neposredno in preko občinskih organov.

399 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1739 (3) Občina se pri uresničevanju skupnih nalog lahko povezuje s sosednjimi in drugimi občinami ter širšimi lokalnimi samoupravnimi skupnostmi. 4. člen Območje občine obsega območja naslednjih naselij: Bača pri Modreju Kneške Ravne Roče Bača pri Podbrdu Koritnica Rut Bukovski Vrh Kozaršče Sela nad Podmelcem Čadrg Kozmerice Sela pri Volčah Čiginj Kuk Selce Daber Lisec Selišče Dolenja Trebuša Ljubinj Slap ob Idrijci Dolgi Laz Logaršče Stopnik Dolje Loje Stržišče Drobočnik Modrej Šentviška Gora Gabrje Modrejce Temljine Gorenja Trebuša Most na Soči Tolmin Gorenji Log Obloke Tolminske Ravne Gorski Vrh Petrovo Brdo Tolminski Lom Grahovo ob Bači Pečine Trtnik Grant Podbrdo Volarje Grudnica Podmelec Volčanski Ruti Hudajužna Polje Volče Idrija pri Bači Poljubinj Zadlaz Žabče Kal Ponikve Zadlaz Čadrg Kamno Porezen Zakraj Kanalski Lom Postaja Zatolmin Klavže Prapetno Znojile Kneža Prapetno Brdo Žabče 5. člen Postopek za spremembo območja občine, izločitev dela občine ali posameznega naselja in njegovo priključitev k drugi občini ter ustanovitev občine znotraj sedanje občine določa zakon. 6. člen Občina je pravna oseba javnega prava. Sedež občine je v Tolminu. 7. člen (1) Občina Tolmin ima svoj grb in zastavo. (2) Grb ima v vodoravni smeri lomljeno črto, ki ponazarja grajsko trdnjavo in deli grb na dve polovici. V sredini gornje polovice grba je na rdeči podlagi z rumeno barvo označen plamen, ki ponazarja upor, v levem gornjem kotu je vpisana l etnica 1713, v spodnji polovici grba je od desne proti levi na črni podlagi s srebrno barvo narisana biriška helebarda, nad njo pa od leve proti desni z enako barvo puntarske vile, zeleno modro polje ponazarja reko Sočo. (3) Zastava je zeleno modre barve, v zgornjem levem vogalu je odtisnjen grb občine. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dva. (4) Natančnejšo obliko grba in zastave določa poseben odlok. (5) Tudi krajevne skupnosti in naselja lahko določijo svoj grb in zastavo, ki pa se morata razlikovati od občinskih simbolov. 8. člen (1) Občina ima žig okrogle oblike. Na obodu je izpisano ime»občina TOLMIN«. V sredini je grb občine. (2) Žig, ki ga uporablja Občinski svet (v nadaljevanju: svet), ima poleg imena občine in grba še napis»občinski SVET TOLMIN«. (3) Žig, ki ga uporablja župan občine, ima poleg imena občine in grba še napis»župan«. (4) Žig, ki ga uporablja občinska volilna komisija, ima poleg imena občine in grba še napis»občinska VOLILNA KOMISIJA«. 9. člen Občina praznuje svoj občinski praznik 31. maja v počastitev spomina na majske zgodovinske dogodke na območju občine: veliki tolminski punt, narodni tabor, aktivnosti TIGR a, ustanovitev Gregorčičeve brigade, osvoboditev mesta Tolmin, prva seja demokratično izvoljene občinske skupščine. 1. člen (1) Občina lahko podeljuje zaslužnim občanom, drugim posameznikom in pravnim osebam priznanja in nagrade. (2) Občanom in drugim posameznikom, ki so posebno zaslužni za lokalno skupnost, lahko občina podeli naslov častnega občana. (3) Vrsto, kriterije in merila za podelitev priznanj in nagrad ureja poseben odlok. II. NALOGE OBČINE 11. člen Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa: a) Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, tako da: sprejema statut in druge splošne akte občine, sprejema proračun in zaključni račun občine, načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte, predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti, organizira občinsko upravo. b) Upravlja občinsko premoženje, tako da: ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem, pridobiva, razpolaga in upravlja z vsemi vrstami premoženja, sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin, sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja, gospodari s stavbnimi zemljišči in določa pogoje za njihovo uporabo, vodi evidenco občinskih zemljišč in drugega občinskega premoženja, določa namembnosti prostora. c) Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, tako da: sprejema programe razvoja občine, spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini, sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini, oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski razvoj, sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov, z javnimi sredstvi pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov. d) Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, tako da: v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov, sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,

400 Stran 174 / Št. 13 / spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine, spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg, gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj, v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj, sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov. e) Skrbi za lokalne javne službe, tako da: ureja lokalne javne službe, sprejema splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih javnih služb, zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb, nadzira delovanje lokalnih javnih služb, ustanavlja javna in druga podjetja, gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave, organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe. f) Zagotavlja in spodbuja vzgojno izobraževalno in zdravstveno dejavnost, tako da: ustanavlja vzgojno izobraževalne in zdravstvene zavode ter zagotavlja pogoje za njihovo delovanje, v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov, sodeluje z vzgojno izobraževalnimi zavodi in zdravstvenimi zavodi, z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov, ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev, financira mrliško ogledno službo, sprejema koncesijske akte in podeljuje koncesije. g) Podpira službe socialnega skrbstva, osnovnega varstva otrok in družine ter skrbi za socialno ogrožene, invalide in ostarele, tako da: spremlja stanje na tem področju, po potrebi ustanavlja javne zavode na tem področju, pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju, sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami. h) Spodbuja raziskovalno, kulturno, informacijsko in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, tako da: s sofinanciranjem posameznih projektov podpira raziskovalno delo, omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za naravno in kulturno dediščino na svojem območju, zagotavlja varstvo naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi inštitucijami, zagotavlja splošno izobraževalno in knjižnično dejavnost, sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine, po potrebi ustanavlja javne zavode na tem področju, sofinancira programe športa in rekreacije za mladino in odrasle osebe, sodeluje s športnimi klubi in telesnokulturnimi društvi, določa občinski program športa. i) Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, tako da: izvaja naloge, ki jih določajo zakoni, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja, sprejema koncesijske akte in podeljuje koncesije, spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja, Uradni list Republike Slovenije sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja, sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih, z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini. j) Gradi, upravlja in vzdržuje: lokalne javne ceste in druge javne poti, površine za pešce in kolesarje, igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča, javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter drugo javno dobro. k) Ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, tako da: skrbi za načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov za preprečevanje oziroma zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč, zagotavlja javno gasilsko službo ter druge potrebne sile in sredstva za organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči, zagotavlja spremljanje nevarnosti ter obveščanje in alarmiranje prebivalstva v primeru nevarnosti, zagotavlja sredstva za vzpostavitev osnovnih pogojev za življenje ter odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljšemu varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, določa načine ravnanja v vojni. l) Ureja javni red v občini, tako da: sprejema ustrezne splošne akte, določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine, ureja lokalni promet in določa prometno ureditev na občinskih cestah, zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah, organizira občinsko redarstvo in skrbi za red v občini, izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami, opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti. m) V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na: inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno, ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve nepremičnin za potrebe občine, v okviru delovnih področij občinske uprave zagotavlja informacijsko dokumentacijsko dejavnost, skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč, ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. n) Lahko podeljuje denarne pomoči, ob posebnih priložnostih pa simbolične nagrade. 12. člen (1) Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje. (2) Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva občina od upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del premoženja v občini. (3) Osebne podatke lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave. Za pridobivanje podatkov neposredno preko računalniške povezave, je potrebno dovoljenje pristojnega ministra.

401 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1741 III. ORGANI OBČINE 1. Skupne določbe 13. člen (1) Organi občine so: občinski svet, župan in nadzorni odbor. (2) Člani organov občine opravljajo svojo funkcijo nepoklicno, razen župana, ki lahko opravlja svojo funkcijo poklicno. (3) Občina ima tudi druge organe: svet krajevnih skupnosti, občinsko volilno komisijo, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, štab civilne zaščite ter druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon. (4) Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji. 14. člen (1) Svet občine se voli za štiri leta. (2) Svet se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. Volitve v svet ureja zakon. (3) Mandatna doba članov sveta se začne s potekom mandatne dobe prejšnjih članov sveta, traja pa do konstituiranja novoizvoljenega sveta. Do konstituiranja novoizvoljenega sveta traja tudi: mandatna doba članov sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega sveta ali odstopu večine članov sveta, mandatna doba članov sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz katerega drugega razloga opravljene po rednih volitvah v svete. 15. člen (1) Župan občine se voli za štiri leta. (2) Župan se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. Volitve župana ureja zakon. (3) Mandatna doba župana se začne s potekom mandatne dobe prejšnjega župana in praviloma traja do prve seje novoizvoljenega sveta. Praviloma do prve seje novoizvoljenega sveta traja tudi: mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe, mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz katerega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinski svet. 16. člen (1) S prenehanjem mandata članom sveta preneha mandat vsem njegovim delovnim telesom. (2) Predčasno prenehanje mandata člana sveta ureja zakon. (3) Razlogi za prenehanje mandata člana sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana sveta. (4) Članu sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata. (5) Svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov iz četrtega odstavka tega člena. (6) Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana sveta določa zakon. 17. člen (1) Županu preneha mandat iz razlogov, navedenih v zakonu. (2) Županu preneha mandat predčasno v primerih, ki jih določa zakon. (3) Županu preneha mandat z dnem, ko svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata. (4) Svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri je dana pisna izjava, ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena. (5) Ugotovitveni sklep posreduje svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve. (6) Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana sveta. (7) Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana sveta. (8) Podžupan svojo pisno odstopno izjavo izroči županu. (9) Odstop se šteje za razrešitev, če podžupan ne izjavi, da odstopa tudi kot član občinskega sveta. (1) V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev podžupan. Če ima občina več podžupanov, pa tisti podžupan, ki ga določi župan, razen če je razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana, oziroma če je razrešen, odloči svet, kateri izmed članov sveta bo opravljal to funkcijo. 18. člen Občinski organi so sklepčni, če je na njihovih sejah navzoča večina članov. 19. člen (1) Delo občinskih organov je javno. (2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, z navzočnostjo občanov in predstavnikov javnih občil na sejah. (3) V skladu z zakonskimi predpisi javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in drugih občinskih organov, ki so zaupne narave. (4) Če terja javni interes, lahko občinski organ in delovna telesa sklenejo, da se javnost izključi. (5) Način zagotavljanja javnosti dela organov občine, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut in poslovnik občinskega sveta. (6) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo skladno z zakonom pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o njih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo pravni interes. 2. Občinski svet 2. člen (1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. (2) Svet šteje dvaindvajset članov. (3) Konstituiranje, organizacijo in način dela sveta podrobno ureja poslovnik. 21. člen Svet ima naslednje pristojnosti: sprejema statut občine, sprejema poslovnik občinskega sveta, sprejema občinski proračun, zaključni račun in premoženjsko bilanco občine,

402 Stran 1742 / Št. 13 / sprejema prostorske in razvojne plane občine, sprejema odloke in druge občinske akte, odloča o razpisu referenduma, odloča o lokalnih davkih in pristojbinah, odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno drugače, odloča o najemu občinskega posojila in dajanju poroštva, sprejema koncesijske akte, odloča o sodelovanju in povezovanju z drugimi občinami, ustanavlja organe občinske uprave in odloča o organizaciji in njihovem delovnem področju, v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih, odloča o prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug organ občine, odloča o podelitvi priznanj in nagrad občine, odloča o podelitvi naziva častni občan, odloča o pobratenju z drugimi občinami, daje soglasje k prenosu državnih pristojnosti na občino, določa vrste in način izvajanja lokalnih javnih služb ter ustanavlja javna podjetja in zavode za opravljanje gospodarskih in negospodarskih lokalnih javnih služb, ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, določa organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni, potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandatov občinskih funkcionarjev, ustanavlja delovna telesa sveta, imenuje in razrešuje člane delovnih teles sveta, člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona, s svojim aktom v skladu z zakonom določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, imenuje in razrešuje predsednike delovnih teles sveta, predsednika nazornega odbora in predsednike drugih organov v občini, imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora, imenuje kandidata za člana državnega sveta in svoje predstavnike v javna podjetja, javne zavode in druge organe, nadzira delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev sveta in njihovih nalog, opravlja tudi druge naloge in odloča o zadevah, za katere je pristojen na podlagi zakona in tega statuta. 22. člen Župan, člani nadzornega odbora, delavci občinske uprave, vodja upravne enote, vodja notranje organizacijske enote v upravni enoti ter delavci državne uprave na delovnih mestih, na katerih imajo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo dela organov občine, ne morejo biti člani občinskega sveta. 23. člen (1) Svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen pri odločitvah, pri katerih je predpisana drugačna večina. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta. (2) Seje sveta sklicuje in vodi župan. Župan lahko za vodenje seje sveta pooblasti podžupana ali drugega člana sveta. Če nastanejo razlogi, da župan ne more voditi že sklicane seje sveta, jo vodi podžupan, če pa tudi ta ne more voditi seje, jo vodi najstarejši član sveta ali drug s strani sveta pooblaščeni član sveta. Uradni list Republike Slovenije (3) Župan sklicuje seje sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika sveta. Sejo mora sklicati najmanj štirikrat letno. 24. člen (1) Župan mora sklicati sejo sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov sveta, seja pa se mora opraviti v petnajstih dneh, potem ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Zahtevi za sklic seje sveta mora biti priložen dnevni red z gradivom. Župan mora na dnevni red uvrstiti predlagane točke. (2) Če župan seje sveta ne skliče v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani sveta, ki so zahtevo podali. Župan mora zagotoviti pogoje za izvedbo seje. 25. člen (1) Seje sveta so javne. (2) Predstavniki delovnih teles so se na zahtevo sveta dolžni udeležiti seje sveta in odgovarjati na vprašanja članov sveta. 2.1 Delovna telesa občinskega sveta 26. člen (1) Svet lahko ustanavlja stalna ali občasna delovna telesa. Ta so odbori, komisije in druga delovna telesa. (2) Delovna telesa se ustanovijo z nalogo, da: ugotavljajo in obravnavajo pobude, predloge, mnenja in pripombe, ki jih predlagajo ali izražajo občani, pripravljajo, proučujejo in obravnavajo gradiva za seje sveta ter osnutke in predloge aktov, spremljajo izvrševanje predpisov in drugih splošnih aktov ter dajejo pobude, predloge in mnenja, proučujejo druge zadeve po nalogu sveta, župana ali delovnih teles. 27. člen (1) Svet določi število članov delovnega telesa s sklepom. (2) Predsednik delovnega telesa organizira in vodi njegovo delo, daje pobude za obravnavanje zadev, za katere je pristojno delovno telo, skrbi za izvajanje sklepov delovnega telesa. (3) Delovna telesa sveta smiselno uporabljajo poslovnik občinskega sveta, lahko pa tudi sprejmejo svojega, ki mora biti usklajen s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta. 28. člen (1) Predsednika in člane delovnega telesa se imenuje izmed članov sveta in drugih občanov, razen Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Najmanj polovica članov delovnega telesa mora biti imenovanih izmed članov sveta. Delovnemu telesu sveta predseduje član sveta. (2) Predlog za imenovanje predsednika in članov delovnega telesa pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 29. člen Stalna delovna telesa sveta so: odbor za gospodarstvo, odbor za okolje in prostor, odbor za družbene dejavnosti, odbor za gospodarske javne službe in promet, odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja, komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, komisija za peticije, komisija za priznanja in nagrade, statutarno pravna komisija. 3. člen Delovna telesa sveta štejejo pet ali sedem članov. Število članov posameznega delovnega telesa določi svet s sklepom.

403 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran člen (1) Člani delovnega telesa so imenovani, če je za kandidatno listo glasovala večina članov sveta. Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, svet na isti seji imenuje člane delovnega telesa posamično. (2) Če svet na način iz prejšnjega odstavka ne izvoli vseh članov delovnega telesa, se za manjkajoče člane glasovanje ponovi po izvedbi ponovnega kandidacijskega postopka Odbor za gospodarstvo 32. člen (1) Odbor za gospodarstvo opravlja naslednje naloge: obravnava odloke in druge splošne akte s svojega delovnega področja, obravnava občinski proračun in zaključni račun, obravnava davčno politiko občine, spremlja in daje mnenje k izvrševanju proračuna, obravnava in spremlja gospodarjenje z občinskim premoženjem, obravnava delo služb in zavodov, ki se financirajo iz proračuna, obravnava reševanje stanovanjskih vprašanj, obravnava pogoje za razvoj gospodarskih dejavnosti, obravnava in ocenjuje investicijsko dejavnost v občini, opravlja druge naloge s svojega delovnega področja. (2) Člani odbora po obravnavi sprejemajo stališča, predloge in ukrepe ter jih posredujejo v sprejem svetu Odbor za okolje in prostor 33. člen (1) Odbor za okolje in prostor opravlja naslednje naloge: obravnava odloke in druge splošne akte s svojega delovnega področja, obravnava občinski proračun in zaključni račun s svojega delovnega področja, obravnava problematiko prostorskega urejanja občine, obravnava prostorske dokumente, predlaga rešitve prostorskih in okoljevarstvenih problemov, obravnava varstvo naravne in kulturne dediščine, obravnava razvoj, ohranitev in revitalizacijo mesta in drugih naselij, obravnava predloge, pripombe in pritožbe občanov ali pravnih oseb na sprejete prostorske dokumente, obravnava premoženjsko pravne zadeve v zvezi z razpolaganjem s stavbnimi in drugimi zemljišči, opravlja druge naloge s svojega delovnega področja. (2) Člani odbora po obravnavi sprejemajo stališča, predloge in ukrepe ter jih posredujejo v sprejem svetu Odbor za družbene dejavnosti 34. člen (1) Odbor za družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge: obravnava odloke in druge splošne akte s svojega delovnega področja, obravnava občinski proračun in zaključni račun s svojega delovnega področja, obravnava vprašanja v zvezi z otroškim varstvom, vzgojo in izobraževanjem, kulturno dejavnostjo, športom in zaposlovanjem, obravnava reševanje stanovanjskih vprašanj z vidika socialne politike, obravnava in predlaga ukrepe s področja zdravstva in socialne politike, daje mnenje v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih zavodov, opravlja druge naloge s svojega delovnega področja. (2) Člani odbora po obravnavi sprejemajo stališča, predloge in ukrepe ter jih posredujejo v sprejem svetu Odbor za gospodarske javne službe in promet 35. člen (1) Odbor za gospodarske javne službe in promet opravlja naslednje naloge: obravnava odloke in druge splošne akte s svojega delovnega področja, obravnava občinski proračun in zaključni račun s svojega delovnega področja, obravnava izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih objektov in naprav, obravnava izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje javnih cest, javnih poti, parkirišč, gozdov, parkov in drugih javnih površin, obravnava urejanje prometa, obravnava izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje pokopališč, obravnava varstvo tal in vodnih virov, obravnava varstvo zraka, varstvo pred hrupom, obravnava problematiko zbiranja in deponiranja odpadkov, opravlja druge naloge s svojega delovnega področja. (2) Člani odbora po obravnavi sprejemajo stališča, predloge in ukrepe ter jih posredujejo v sprejem svetu Odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja 36. člen (1) Odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja opravlja naslednje naloge: obravnava odloke in druge splošne akte s svojega delovnega področja, obravnava občinski proračun in zaključni račun s svojega delovnega področja, obravnava razvoj demografsko ogroženih območij, obravnava razvoj kmetijstva, gozdarstva, trgovine in turizma, obravnava druge naloge s svojega delovnega področja. (2) Člani odbora po obravnavi sprejemajo stališča, predloge in ukrepe ter jih posredujejo v sprejem svetu. 37. člen Komisije sveta štejejo pet ali sedem članov. Svet s sklepom določi število članov posamezne komisije. 38. člen (1) Člani komisije so imenovani, če je za kandidatno listo glasovala večina članov občinskega sveta. Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, na isti seji imenujejo člane komisije posamično. (2) Če svet na način iz prejšnjega odstavka ne izvoli vseh članov komisije, se za manjkajoče člane komisije glasovanje ponovi po izvedbi ponovnega kandidacijskega postopka Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 39. člen (1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je imenovana izmed članov občinskega sveta. (2) Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavlja pet članov sveta, ki so predstavniki tistih list kandidatov, ki so na volitvah članov občinskega sveta prejele največje število glasov. (3) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnava področje kadrovske politike iz pristojnosti sveta v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami ter zlasti: pripravlja in daje svetu predloge za sestavo delovnih teles,

404 Stran 1744 / Št. 13 / obravnava predloge za izvolitev, imenovanja in razrešitve, ki jih določa zakon in drugi predpisi ter jih posreduje svetu v odločanje, opravlja naloge po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, opravlja druge naloge, ki jih določajo zakoni, predpisi ali svet Komisija za peticije 4. člen Komisija za peticije obravnava vloge, ki jih občani in organizacije pošiljajo svetu, preverja njihovo utemeljenost in predlaga ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Komisija lahko zahteva od pristojnih organov potrebna pojasnila, lahko zasliši tudi predlagatelja vloge. Če organ, ki mu predlaga odpravo nepravilnosti, tega ne upošteva, mora o tem obvestiti komisijo ter navesti svoje razloge. Če komisija meni, da razlogi niso tehtni, predloži zadevo v proučitev svetu Komisija za priznanja in nagrade 41. člen Komisija za priznanja in nagrade predlaga svetu podelitev naziva častnega občana, občinskih priznanj in nagrad skladno z občinskim odlokom Statutarno pravna komisija 42. člen Statutarno pravna komisija: obravnava predlog statuta občine in poslovnika sveta ter njunih sprememb oziroma dopolnitev, obravnava predloge odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov, obravnava predlog prečiščenega besedila posameznih predpisov, oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine, lahko predlaga svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine, na zahtevo predsedujočega sveta razlaga poslovnik sveta. 43. člen (1) Delovnemu telesu se lahko izreče nezaupnica, o kateri odloča svet. (2) Predlog svetu, da izreče nezaupnico delovnemu telesu, lahko predlaga: komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, član sveta ob podpori še najmanj pet članov sveta. (3) Nezaupnica se lahko predlaga le tako, da se hkrati predlaga novo sestavo delovnega telesa. (4) Nezaupnica je izrečena, če je svet izvolil novo delovno telo. 3. Župan 44. člen Župan opravlja zlasti naslednje naloge: predstavlja in zastopa občino, predstavlja svet, ga sklicuje in vodi seje, predlaga svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti sveta, skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev sveta, skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, Uradni list Republike Slovenije odloča o sredstvih v okviru sprejetih proračunskih postavk, določa sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, odloča o imenovanjih oziroma sklenitvi delovnega razmerja delavcev občinske uprave ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge, imenuje in razrešuje podžupana, imenuje in razrešuje direktorja in predstojnike organov občinske uprave, v sporazumu z župani občin ustanoviteljic skupne občinske uprave razrešuje direktorja oziroma predstojnike organov skupne občinske uprave, usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave, opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, imenuje poveljnika in štab civilne zaščite občine, poverjenike za civilno zaščito in člane odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada, odloča o odtujitvi oziroma pridobitvi premičnega ter nepremičnega premoženja, če zakon ali statut občine ne ureja drugače, odloča o najemu oziroma zakupu delov občinskega premoženja, potrjuje investicijsko dokumentacijo za projekte, uvrščene v načrt razvojnih programov, predlaga presojo ustavnosti in zakonitosti aktov, opravlja druge naloge, ki jih določajo zakon, statut, odloki in drugi predpisi. 45. člen (1) Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom. (2) Župan zadrži izvajanje odločitve sveta, če meni, da je nezakonita ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču. (3) Če se odločitev sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve. 46. člen (1) Župan ima pravico udeleževati se sej delovnih teles. (2) Na zahtevo nadzornega odbora se mora župan udeležiti njegove seje. 47. člen (1) Župan lahko ustanovi stalne ali začasne delovne skupine z nalogo, da proučijo strokovne predloge, ugotavljajo in obravnavajo pobude, oblikujejo stališča in rešitve zadev, ki so v pristojnosti župana. (2) Župan s sklepom o ustanovitvi določi predsednika, člane in naloge delovne skupine. 3.1 Podžupan 48. člen (1) Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov sveta župan, ki ga lahko tudi razreši. (2) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja naloge iz pristojnosti župana, za katere ga ta pooblasti. (3) Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podž-

405 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1745 upan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti. (4) V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja podžupan začasno funkcijo župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati pri odločitvah sveta. (5) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. Župan o tem obvesti svet na prvi naslednji seji. (6) V primeru daljše odsotnosti župana in podžupana župan določi pooblaščenca izmed članov sveta, ki opravlja tekoče naloge župana. Če župan ne določi pooblaščenca, opravlja tekoče naloge župana praviloma najstarejši član sveta. 4. Nadzorni odbor 49. člen (1) Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor: opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. (2) Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja občinske uprave in pravnih oseb porabnikov občinskega proračuna, pooblaščenih oseb za upravljanje z občinskimi javnimi sredstvi, občinskim premoženjem (v nadaljevanju: nadzorovane osebe) ter ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev. 5. člen (1) Nadzorni odbor ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje svet najkasneje v petinštiridesetih dneh po konstitutivni seji. Predsednika in člane nadzornega odbora izmed občanov predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. (2) Člani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste kandidatov, ki jo določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov svetniških skupin, ki po razdelitvi mandatov pridobijo najmanj mandatov v občinskem svetu in ne predstavljajo t. i. vladajoče večine. (3) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pred oblikovanjem kandidatne liste za člane nadzornega odbora lahko pozove k predlaganju kandidatov tudi zainteresirano javnost: gospodarske družbe, društva, interesna združenja in zastopnike civilne družbe. 51. člen (1) Vsaj dva člana nadzornega odbora morata imeti najmanj visoko stopnjo strokovne izobrazbe, s tem da ima vsaj en član izobrazbo iz ekonomskega, en član pa naj bi imel izobrazbo iz pravnega področja. (2) Člani nadzornega odbora opravljajo svoje delo nepoklicno. 52. člen Člani nadzornega odbora ne morejo biti župan, podžupan in člani sveta, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev, člani svetov krajevnih skupnosti in tudi ne upravljavci občinskega premoženja. 53. člen (1) Predsednik nadzornega odbora predstavlja nadzorni odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge pred organi občine in pri nadzorovanih osebah, podpisuje pisne odpravke nadzornega odbora, organizira delo in strokovno pomoč ter pripravlja in vodi seje. (2) Predsedniku nadzornega odbora se redno pošilja gradiva in zapisnike sej sveta. (3) Predsednik ali član nadzornega odbora ima pravico udeleževati se sej sveta in delovnih teles ter na njih po dovoljenju predsedujočega sodelovati v razpravi. 54. člen Nadzorni odbor sprejme skladno s tem statutom svoj poslovnik, ki je splošni akt nadzornega odbora, v katerem podrobneje uredi postopke in način svojega dela. 55. člen (1) Nadzorni odbor odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora na lastno pobudo ali na zahtevo večine članov nadzornega odbora. (2) Nadzorni odbor lahko veljavno sklepa, če je na seji navzočih večina članov. (3) Nadzorni odbor sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. (4) Udeležbo in vodenje seje, potek seje, odločanje, sestavo in vsebino zapisnika o poteku seje ureja poslovnik nadzornega odbora. 56. člen (1) Naloge nadzornega odbora iz pristojnosti, določenih v prvih dveh alinejah prvega odstavka 49. člena, so: preverjanje skladnosti proračuna občine z zakoni, drugimi predpisi s področja javnih financ, odloki, programi in drugimi sklepi sveta, preverjanje skladnosti zaključnega računa s proračunom in odločitvami sveta, preverjanje skladnosti finančnih načrtov ožjih delov občine ter uporabnikov proračunskih sredstev, redno preverjanje pravilnosti in gospodarnosti razpolaganja z občinskim premoženjem. (2) Naloge nadzornega odbora iz pristojnosti, določenih v tretji alineji prvega odstavka 5. člena, so zlasti: proučevanje finančnih in drugih listin, ki nastajajo ob porabi sredstev, ugotavljanje skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi in določenimi nameni, izdelava nadzorstvenega zapisnika in poročila, proučevanje pripomb strank v postopkih nadzora, obveščanje pristojnih organov občine in predlaganje ukrepov iz njihove pristojnosti, prijavljanje suma storitve prekrška ali suma storitve kaznivega dejanja. (3) Nadzorni odbor opravi preverjanja v okviru rednega nadzora. 57. člen (1) V postopku nadzora so dolžne nadzorovane osebe nadzornemu odboru zagotoviti: pravočasno pripravo podatkov, pripravo pojasnil za člane nadzornega odbora, po potrebi prisotnost na sejah nadzornega odbora. (2) Roke za izvršitev obveznosti iz prejšnjega odstavka določi sam nadzorni odbor. (3) Nadzorovane osebe imajo v zvezi z delom nadzornega odbora naslednje pravice: do seznanitve z vrsto in obsegom nadzora, da je delo ostalih organov občine oziroma nadzorovane osebe čim manj moteno, do ustreznega roka za pripravo podatkov in pojasnil med nadzorom, do odgovora oziroma ugovora na ugotovitve nadzornega odbora. 58. člen Nadzorni odbor opravlja redne nadzore, ki jih določa statut in občasne nadzore. O izboru nadzorovane osebe se nadzorni odbor odloča samostojno. Predsednik skladno z določili poslovnika izda ustrezen sklep, ki se dostavi nadzorovani osebi.

406 Stran 1746 / Št. 13 / člen Z letnim načrtom nadzorni odbor samostojno določa svoje naloge s programom rednih in občasnih nadzorov. Vsebino programa nadzora opredeljuje peti odstavek 68. člena statuta. 6. člen Nadzor opravijo člani nadzornega odbora pooblaščenci na osnovi sklepa o izvedbi nadzora. 61. člen (1) V postopku nadzora so odgovorne in nadzorovane osebe dolžne pooblaščencu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopkih nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. (2) Pooblaščenec nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana. (3) Zahtevane podatke je nadzorovana oseba dolžna dostaviti nadzornemu odboru oziroma pooblaščencu nadzornega odbora v predpisanem oziroma zahtevanem času, ki ne sme biti daljši od petnajst dni. 62. člen O poteku nadzora se piše zapisnik, ki je kasneje osnova za izdelavo predloga poročila. 63. člen (1) O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlaga vse beležke ter druge ustrezne listine in zapisnik, predlog poročila, morebitni ugovor in dokončno poročilo. (2) Hrambo gradiva nadzornega odbora ureja poslovnik in veljavna zakonodaja. 64. člen (1) Po opravljenem pregledu pripravi pooblaščenec nadzornega odbora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve in ocene in mnenja ter morebitna poročila in predlogi ukrepov. (2) Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajstih dni od prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh. (3) Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču. 65. člen (1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče. (2) Poleg tega statuta določa hujše kršitve tudi poslovnik nadzornega odbora. To so zlasti: če uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna ali izplača proračunska sredstva za namene, ki niso predvideni v proračunu, uporaba državnih sredstev v nasprotju z določili zakona, če uporabnik prevzame odgovornost v breme proračuna ali izplača proračunska sredstva v znesku, ki presega s proračunom zagotovljena sredstva, oddaja javnih naročil v nasprotju z zakoni, ki urejajo javna naročila, ali predpisi občine, če uporabnik pri prodaji ali oddaji finančnega ali stvarnega premoženja ravna v nasprotju z zakonodajo, druge kršitve predpisov, ki se po presoji in utemeljitvi nadzornega odbora štejejo za hujše. (3) Če nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba nadzorovane osebe storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona. Uradni list Republike Slovenije 66. člen (1) Delo nadzornega odbora je javno. (2) Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih oseb, če so tako opredeljene z zakonom, drugimi predpisi ali z akti sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb. (3) Nadzorni odbor sme o svojih ugotovitvah javnost obvestiti takrat, ko je njegovo poročilo dokončno. 67. člen (1) Član nadzornega odbora ne sme odločati ali opravljati posameznih dejanj v postopku in mora biti izločen, če so podani razlogi, določeni v poslovniku. Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve tudi v primeru, ko so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. (2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če je član nadzornega odbora: z odgovorno osebo, zakonitim zastopnikom, prokuristom ali pooblaščencem nadzorovane osebe, pri kateri nadzorni odbor opravlja nadzor, v krvnem sorodstvu v ravni ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala, skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe pri kateri nadzorni odbor opravlja nadzor, udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora. (3) Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere se opira zahteva za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora. O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov. 68. člen (1) Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi, ki ga je v skladu s sprejetim programom in s statutom naloženimi nalogami dolžan podati svetu, županu in nadzorovanim osebam. (2) Svet, župan ter organ porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi. Svet obravnava poročilo nadzornega odbora na naslednji seji po dnevu dokončnosti poročila, enako druge nadzorovane osebe na sejah njihovih organov upravljanja. (3) Nepravilnosti v poslovanju občine, ki jih je ugotovil nadzorni odbor, preuči notranji revizor občine. (4) Odgovorne osebe nadzorovanih oseb imajo v postopku obravnave poročila pravico in dolžnost, da se v roku, ki ga določi nadzorni odbor, izjasnijo o sprejemu ali zavrnitvi ugotovitev, mnenj in predlogov nadzornega odbora, kot tudi sprejmejo ustrezne popravljalne ukrepe ter pisno obvestijo nadzorni odbor o teh ukrepih. Te osebe morajo spremljati in dokumentirati izvajanje popravljalnih ukrepov ter o tem sproti seznanjati nadzorni odbor. (5) Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obligatorno vključuje nadzore, ki jih določa statut občine, in druge nadzore po svoji odločitvi. Letni program dela nadzornega odbora vsebuje: navedbo nadzorovane osebe (občine, krajevne skupnosti, javnega zavoda ali javnega podjetja, javnega sklada oziroma javne agencije, ki jih je ustanovila ali soustanovila občina), predmet in obseg nadzora (opredeljen vsebinsko in v časovnem obdobju),

407 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1747 cilje nadzora (izrek mnenja o ugotovitvah pravilnosti in smotrnosti poslovanja nadzorovane osebe), osebe, ki bodo izvedle nadzor, predvideno porabo časa za nadzor. (6) Nadzorni odbor o svojem letnem programu nadzora seznani svet in župana. 69. člen (1) Posamična akta nadzornega odbora sta poročilo in sklep. (2) Poročilo nadzornega odbora je dokončno tedaj, ko je nadzorni odbor poročilo, vročeno nadzorovani osebi v pripombe in odgovor le te, ponovno obravnaval ter izdelal dokončno poročilo s priporočili in predlogi ter ga predložil občinskim organom oziroma organom porabnikom občinskega proračuna. (3) S sklepom nadzorni odbor odloča o zadevah iz lastne pristojnosti ter strankam v postopku in pristojnim organom občine nalaga posamezna dejanja oziroma od njih zahteva podatke in dokumente, ki so pomembni za izvedbo nadzora. 7. člen (1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava. (2) Strokovna pomoč nadzornemu odboru zajema zlasti: obveščanje članov nadzornega odbora o sprejemu in spremembah splošnih aktov občine, obveščanje članov nadzornega odbora o sprejemu ali spremembah zakonodaje, posredovanje gradiv in mnenj ministrstev članom nadzornega odbora, posredovanje gradiv za izobraževanja in seminarje. (3) Administrativna pomoč delu nadzornega odbora zajema zlasti: pripravo vabil in tehnično organizacijska dela za sklic seje nadzornega odbora, pripravo gradiv za seje nadzornega odbora, pripravo posameznih aktov v postopku nadzora, pisanje zapisnikov sej nadzornega odbora, sprejemanje in urejanje pošte za nadzorni odbor, arhiviranje gradiv nadzornega odbora, vodenje evidence o opravljenem delu članov nadzornega odbora. 71. člen Posamezne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje svet. Z izvedencem sklene pogodbo župan. 72. člen Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni proračunski postavki. Višina potrebnih sredstev se opredeli s finančnim načrtom, pripravljenim na podlagi letnega programa nadzora, ki ga nadzorni odbor pripravi do začetka postopka sprejemanja proračuna za naslednje leto ter ga priloži gradivu za sprejem proračuna. Finančni načrt vsebuje sredstva za nadomestila in nagrade članom, izvedencem in druge materialne stroške. Plačilo storitev izvedencem se na podlagi sklepa sveta opravi po pogodbi, ki jo z izvedencem sklene župan. 73. člen (1) Za razrešitev članov nadzornega odbora se primerno uporabljajo določbe iz zakona o lokalni samoupravi. Razrešitev opravi svet na predlog nadzornega odbora in po predhodnem stališču komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Svet mora po razrešitvi posameznega člana nadzornega odbora imenovati nadomestnega člana v roku šestdeset dni. (2) Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov sveta. 5. Drugi organi občine 5.1 Svet krajevnih skupnosti 74. člen (1) Svet krajevnih skupnosti predstavlja interese krajevnih skupnosti v občini. (2) Svet krajevnih skupnosti sestavljajo predsedniki svetov krajevnih skupnosti. (3) Seje sveta krajevnih skupnosti sklicuje predsednik, ki ga izvolijo izmed sebe predsedniki svetov krajevnih skupnosti. 75. člen Svet krajevnih skupnosti daje mnenje občinskim organom in delovnim telesom o vseh zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nanašajo na interese krajevnih skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se nanašajo na občinski proračun, na razvoj občine in prostorsko ureditev občine. 5.2 Občinska volilna komisija 76. člen (1) Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik ter trije člani in njihovi namestniki, ki jih imenuje svet. (2) Predsednika občinske volilne komisije in njegovega namestnika se imenuje po možnosti izmed sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov. (3) Ostale člane volilne komisije in njihove namestnike predlaga svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predloge kandidatov posredujejo komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja politične stranke, druge organizacije v občini ter občani. 77. člen Naloge in pristojnosti občinske volilne komisije so določene v zakonu o lokalnih volitvah. 5.3 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 78. člen Naloge in sestav sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredeli občinski svet z ustreznim aktom. 5.4 Štab civilne zaščite občine 79. člen (1) Občina ima štab civilne zaščite, ki ga vodi poveljnik. Štab izvaja operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s sprejetimi načrti. (2) Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni županu. 5.5 Drugi organi 8. člen (1) Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon: svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada. (2) Občina ima lahko svet za varstvo pravic najemnikov. (3) Oblikovanje organov iz prvega in drugega odstavka se opravi v skladu z zakonom in tem statutom. (4) Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov iz prvega in drugega odstavka, ki jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi župan oziroma svet na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

408 Stran 1748 / Št. 13 / IV. OBČINSKA UPRAVA 81. člen (1) Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. (2) Organizacijo in delovno področje občinske uprave se določi z odlokom, ki ga sprejme svet na predlog župana. (3) Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan. 82. člen Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo pa neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Izobrazbo direktorja občinske uprave določa zakon. 83. člen Za posamezne naloge v zvezi z vodenjem organov občinske uprave pooblasti direktor občinske uprave predstojnike teh organov, ki jih imenuje in razrešuje župan. 84. člen (1) Občina lahko skupaj z drugo občino ali občinami ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave. (2) Splošni akt o ustanovitvi organa skupne občinske uprave na skupen predlog županov zainteresiranih občin sprejmejo posamezni sveti. (3) Podrobneje se razmerja med ustanoviteljicami enega ali več organov skupne občinske uprave uredijo s splošnim aktom. 85. člen (1) Občinska uprava izvršuje odloke, odredbe, pravilnike, navodila in druge naloge, ki jih izdajajo in nalagajo svet in župan. (2) Uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti. (3) Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. (4) Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se ustanovi občinska inšpekcija v okviru občinske uprave ali skupne občinske uprave. (5) Podrobneje se organiziranost, pristojnosti in delovanje občinske ali skupne občinske inšpekcije, pravic in dolžnosti inšpektorjev in druge zadeve uredijo v odloku o ustanovitvi občinske ali skupne občinske inšpekcije. 86. člen (1) Občinski organi in občinska uprava odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov in pravnih oseb v upravnih zadevah po zakonu o splošnem upravnem postopku oziroma v z zakonom določenih primerih po posebnih postopkih. (2) Občina s posamičnimi akti odloča o upravnih zadevah iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti. (3) O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno. (4) O upravnih zadevah iz izvirne oziroma prenesene pristojnosti občine lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev ter izpolnjuje zakonske pogoje za odločanje v upravnih zadevah. (5) Direktor občinske uprave lahko za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih zadevah pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih zadevah. (6) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi v upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil, če ni z zakonom drugače določeno. Uradni list Republike Slovenije 87. člen (1) Z občinskim predpisom se lahko določi, da se za opravljanje posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine podeli javno pooblastilo podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog, zlasti če se v celoti ali pretežno financirajo s plačili uporabnikov. (2) Če predpis iz prejšnjega odstavka dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila kandidira več pravnih oseb ali posameznikov, se izbiro opravi po javnem natečaju. (3) Pri izvajanju javnih pooblastil imajo njihovi nosilci pravice in dolžnosti občinske uprave. (4) O izločitvi uradne osebe nosilca javnega pooblastila odloči župan. 88. člen Direktor občinske uprave in predstojniki organov občinske uprave vsak s svojega delovnega področja skrbijo in so odgovorni za izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavljajo vodenje evidence o upravnih zadevah v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve. 89. člen (1) O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor. (2) O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon. (3) O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti občine na podlagi javnega pooblastila, ki ga podeli občina, odloča župan. 9. člen O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča župan. 91. člen (1) V upravnem postopku odloča o izločitvi direktorja občinske uprave ali župana svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči. (2) O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve predstojnika organa občinske uprave o stvari tudi odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih zadevah. V. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE 92. člen (1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi ali je tako določeno z zakonom: neposredno v okviru občinske uprave, z ustanavljanjem javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in javnih agencij, z dajanjem koncesij, z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. (2) Občinsko javno službo ustanovi svet z odlokom, s katerim določi načine, oblike in pogoje njihovega izvajanja. 93. člen (1) Občina lahko skupaj z drugo občino ali več občinami z odlokom ustanovi javni zavod, javno podjetje, javni sklad oziroma javno agencijo. (2) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skupnih javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih in agencijah ter

409 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1749 za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ustanovijo občinski sveti udeleženih občin skupni organ, ki ga sestavljajo župani teh občin. (3) Akt o ustanovitvi skupnega organa določa njegove naloge, organizacijo dela, način sprejemanja odločitev, financiranje in delitev stroškov med občinami, kot tudi sedež organa ter katera občinska uprava opravlja zanj strokovne naloge. VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE 94. člen (1) Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice. (2) Občina mora s premoženjem ravnati kot dober gospodar. (3) O odtujitvi, pridobitvi ali zamenjavi nepremičnih stvari odloča svet, če ni drugače določeno z zakonom, s statutom ali z odlokom o proračunu občine. (4) Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premoženjem občine v postopku sprejemanja proračuna sprejme svet na predlog župana. (5) Med izvrševanjem proračuna lahko svet na predlog župana spremeni in dopolni letni načrt. (6) Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti predhodno soglasje sveta, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino. (7) Župan je skladno z vsebino odloka o proračunu občine pooblaščen za odločanje o pridobitvi in odtujitvi premičnih stvari ter za pridobitev nepremičnih stvari v last in posest občine. 95. člen (1) Odprodaja ali zamenjava premoženja v lasti občine se izvede po postopku in na način, kot ga določa zakon. (2) Če z zakonom to ni urejeno, se odprodaja ali zamenjava občinskega premoženja izvede v skladu s predpisi, ki veljajo za odprodajo ali zamenjavo državnega premoženja. 96. člen (1) Občina pridobiva finančna sredstva za financiranje lokalnih zadev javnega pomena iz lastnih virov (davki in druge dajatve, dohodki od premoženja), sredstev države, sredstev EU, samoprispevka in iz zadolžitve. (2) Občina se lahko zadolži pod pogoji, določenimi z zakonom. (3) Samoprispevek se uvede na način in po postopku, določenem z Zakonom o samoprispevku. 97. člen (1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so predvideni v proračunu občine. (2) Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. (3) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. (4) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. (5) Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja. 98. člen Župan mora pripraviti in predložiti svetu predlog proračuna v zakonsko določenem roku s prilogami, kot sledi: predlog letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnimi in premičnimi stvarmi, načrt nabav in gradenj, načrti delovnih mest, predlog predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev proračuna, ustrezne obrazložitve. 99. člen Postopek sprejemanja proračuna se določi s poslovnikom sveta. 1. člen (1) Svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s prvim januarjem leta, za katerega se sprejema. (2) Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe, kot v preteklem letu, župan pa sprejme sklep o začasnem financiranju, ki traja največ tri mesece. O tej odločitvi župan obvesti svet in nadzorni odbor. Odločitev o začasnem financiranju se javno objavi po določilih za objavo splošnih aktov občine. (3) Če tudi v tem roku ni sprejet proračun občine, na predlog župana svet s sklepom podaljša začasno financiranje za obdobje treh mesecev. 11. člen Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja. 12. člen (1) Svet sprejme proračun z Odlokom o proračunu Občine Tolmin. (2) Odlok o proračunu določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe za izvrševanje proračuna. (3) V odloku o proračunu se določijo tudi obseg zadolževanja in vseh predvidenih poroštev občine in drugi elementi, ki jih določa zakon, ter posebna pooblastila županu pri izvrševanju proračuna. 13. člen (1) Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene in v okviru sredstev, ki so določena s proračunom. (2) Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji. 14. člen (1) Če se delovno področje proračunskega uporabnika med letom spremeni, župan sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delovanje. (2) Če se proračunski uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med druge uporabnike, o čemer odloča župan v skladu z zakonom in odlokom o proračunu občine. 15. člen (1) Proračunska sredstva lahko prerazporedi župan le pod pogoji in na način, ki jih določata zakon in odlok o proračunu občine. (2) Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati svetu. 16. člen (1) Če se med izvajanjem ukrepov za izvrševanje proračuna le ta ne more uravnovesiti, mora župan predlagati svetu rebalans proračuna. (2) Rebalans proračuna sprejme svet z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine.

410 Stran 175 / Št. 13 / člen (1) Župan je dolžan v mesecu juliju svetu predložiti v obravnavo poročilo o izvrševanju proračuna. (2) Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, ki jih določa zakon. 18. člen (1) V proračunu se v skladu z zakonom zagotovijo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. (2) O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan do višine, ki jo določa odlok o proračunu, v drugih primerih pa svet z odlokom. 19. člen Zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov in uresničevanja posebnega namena lahko občina z odlokom ustanovi poseben proračunski sklad kot evidenčni račun v okviru transakcijskega računa proračuna. 11. člen Župan zagotavlja posebno obliko finančnega nadzora proračuna v skladu z merili, ki jih predpiše minister za finance člen (1) Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme svet zaključni račun proračuna za preteklo leto, o čemer obvesti župan ministrstvo za finance v tridesetih dneh po sprejemu. (2) V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki, predvidena in dosežena izvršitev računa finančnih terjatev in naložb ter predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja člen (1) Občina se lahko zadolži pod pogoji, določenimi z zakonom. (2) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča župan. (3) Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon člen (1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki je tudi odredbodajalec za sredstva proračuna. (2) Župan lahko pooblasti podžupana ali posameznega delavca občinske uprave za izvrševanje proračuna člen Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba občine člen Nabavo blaga, naročanje storitev in izvedbo gradenj izvaja župan v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. VII. OŽJI DELI OBČINE 116. člen (1) Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti. (2) Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko finančnem in pravnem smislu člen (1) Krajevne skupnosti so organizirane za eno ali več posameznih naselij. Uradni list Republike Slovenije (2) V Občini Tolmin so ustanovljene naslednje krajevne skupnosti: Krajevna skupnost Dolenja Trebuša Dolje Gorenja Trebuša Grahovo ob Bači Hudajužna Obloke Idrija pri Bači Kamno Selce Kneža Ljubinj Most na Soči Pečine Podbrdo Poljubinj Ponikve Rut Grant Slap ob Idrijci Stržišče Šentviška Gora Tolmin Tolminski Lom Volarje Volče Zatolmin Naselja Dolenja Trebuša, Stopnik Dolje, Gabrje Gorenja Trebuša Grahovo ob Bači, Koritnica Hudajužna, Obloke Idrija pri Bači Kamno, Selce Klavže, Kneža, Kneške Ravne, Lisec, Logaršče, Loje, Podmelec, Temljine Ljubinj, Sela nad Podmelcem Bača pri Modreju, Drobočnik, Gorenji Log, Grudnica, Kozmerice, Modrej, Modrejce, Most na Soči, Postaja Pečine Bača pri Podbrdu, Kuk, Petrovo Brdo, Podbrdo, Porezen, Trtnik Poljubinj, Prapetno Ponikve Grant, Rut Roče, Slap ob Idrijci Stržišče, Kal, Znojile Bukovski Vrh, Daber, Gorski Vrh, Polje, Prapetno Brdo, Šentviška Gora, Zakraj Čadrg, Tolmin, Tolminske Ravne, Zadlaz Čadrg, Zadlaz Žabče, Žabče Dolgi Laz, Kanalski Lom, Tolminski Lom Selišče, Volarje Čiginj, Kozaršče, Sela pri Volčah, Volčanski Ruti, Volče Zatolmin 118. člen (1) Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno v skladu s tem statutom. (2) Krajevno skupnost zastopa svet krajevne skupnosti. (3) Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu in sklepa pravne posle v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno odgovarja občina. (4) Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični. Predpis občine, potreben za izvršitev občinskega proračuna, pa določi vrsto in višino veljavnih pravnih poslov, ki jih lahko sklene krajevna skupnost, brez predhodnega soglasja župana člen (1) Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta krajevne skupnosti določa zakon. (2) Volitve v svete krajevnih skupnosti razpiše župan. (3) Število članov sveta krajevnih skupnosti določi svet z odlokom, s katerim določi volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti. (4) Člani sveta KS ne morejo biti župan, podžupan, javni uslužbenec v občinski upravi in javni uslužbenec v službi ožjega dela občine. (5) Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.

411 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran člen (1) Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče prejšnji predsednik najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevnih skupnosti. Svet krajevne skupnosti je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov. Svet krajevne skupnost ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta. (2) Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta krajevne skupnosti ter predstavlja svet krajevne skupnosti. (3) Svet krajevne skupnosti na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik sveta krajevne skupnosti nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik. (4) Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov. Odločitev je veljavno sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov. (5) Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati. (6) Predsednik sveta krajevne skupnosti skliče svet krajevne skupnosti najmanj štirikrat na leto. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, tudi če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta krajevne skupnosti. (7) Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta člen (1) Svet krajevne skupnosti izvaja naloge, ki so v skladu s tem statutom naloge krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti tudi: obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja, daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine, sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem krajevne skupnosti. (2) Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače določeno. (3) Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov. (4) Odločitve sveta krajevne skupnosti o uporabi sredstev in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti so veljavne, ko da nanje soglasje župan. Svetu krajevne skupnosti ni potrebno pridobiti soglasja za zgoraj navedene odločitve, katerih vrednost ne presega vrednosti določene v vsakoletnem odloku o proračunu člen (1) Sredstva za opravljanje nalog se krajevni skupnosti zagotavljajo v skladu z zakoni, proračunom občine in na druge načine, ki jih dopušča zakon. (2) Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev krajevnih skupnosti lahko občina pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti v skladu z njihovim namenom. (3) Krajevna skupnost ne more biti delodajalec. (4) Krajevna skupnost se ne sme zadolževati. Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v njenem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna člen (1) Krajevne skupnosti v okviru svojih pristojnosti samostojno opravljajo predvsem naslednje zadeve: sprejemajo in izvajajo program dela krajevne skupnosti, izvajajo volilna opravila v zvezi z volitvami svetov krajevnih skupnosti, izdajajo mnenja v zvezi z uporabo in pravnim prometom stavbnih zemljišč, statusom javnega dobra ter rabo ostalega prostora, obravnavajo prostorske izvedbene akte, ki zadevajo območje krajevne skupnosti, in v zvezi s tem sprejemajo ustrezne sklepe in jih posredujejo pristojnemu občinskemu organu, sprejemajo ukrepe za urejanje in varstvo okolja v krajevni skupnosti, skrbijo za urejanje poljskih poti in drugih komunalnih naprav, ki so v pristojnosti krajevne skupnosti, skrbijo za izvajanje nalog v okviru finančnih sredstev krajevnih skupnosti, skrbijo za spodbujanje in razvoj turizma, športa in ljubiteljske kulturne dejavnosti v krajevni skupnosti, skrbijo za oskrbo z vodo, če jim občina poveri izvajanje te dejavnosti, opravljajo z drugimi akti prenesene naloge, opravljajo s sklepi sveta in župana prenesene naloge. (2) Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer: dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine, dajejo predloge in sodelujejo pri javni infrastrukturi, sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli na svojem območju, sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb, dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji, dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo, dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.), sodelujejo pri javnih razgrnitvah, dajejo mnenja in pobude za spremembe prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti, ter jih posredujejo pristojnemu organu občine, dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov, sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih, turističnih in drugih prireditev, spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja, dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog člen (1) Kadar svet, župan ali organi občinske uprave odločajo o zadevah iz prve alineje 123. člena, ki posegajo v interese posamezne krajevne skupnosti, morajo le ti predhodno pridobiti mnenje sveta krajevne skupnosti. (2) Kadar svet, župan ali organi občinske uprave odločajo o zadevah iz druge alineje 123. člena, ki posegajo v interese posamezne krajevne skupnosti, lahko le ti predhodno pridobijo mnenje sveta krajevne skupnosti.

412 Stran 1752 / Št. 13 / člen Svet lahko s sklepom prenese opravljanje določenih zadev iz občinske pristojnosti v opravljanje krajevni skupnosti. Za ta namen določi svet tudi ustrezna sredstva člen (1) Svet lahko s spremembo statuta ukine ožji del občine ali spremeni njegovo območje, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta krajevne skupnosti oziroma da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom. (2) Pobudo za spremembo statuta iz prvega odstavka tega člena lahko da zbor občanov ali 5% volilnih upravičencev dela občine, ki je zajeta v spremembi. (3) Svet mora pobudo obvezno obravnavati. (4) Pred ustanovitvijo ožjega dela občine ali spremembo njegovega območja mora svet na zborih občanov ali na referendumu ugotoviti interes prebivalcev na delih občine, ki so zajeti v spremembi. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje ožjega dela občine člen Svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in razpiše predčasne volitve: če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane, če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti občine, če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna, uporabljajo nenamensko. VIII. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA OBČANOV 128. člen Neposredne oblike sodelovanja občanov pri odločanju v občini so zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa. 1. Zbor občanov 129. člen (1) Občani na zboru v skladu z zakonom ali statutom občine obravnavajo posamezne zadeve, oblikujejo stališča, dajejo predloge, pobude in mnenja ali odločajo zlasti o: spremembi območja občine, imena ali sedeža, sodelovanju in povezovanju občine z drugimi občinami v širše samoupravne skupnosti, ustanovitvi ali ukinitvi ožjih delov občine oziroma spremembi njihovih območij, spremembah območij naselij, imen naselij in imen ulic, programu razvoja občine, gospodarjenju s prostorom in varstvu okolja, večjih posegih v prostor (avtoceste, energetski objekti, odlagališča odpadkov), drugih zadevah, za katere tako sklene svet ali župan. (2) Zbor občanov skliče župan. (3) Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, krajevno skupnost ali njen posamezni del. 13. člen (1) Župan lahko skliče zbor občanov na lastno pobudo, na pobudo sveta ali sveta krajevne skupnosti. (2) Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom ali statutom občine ali če tako zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini oziroma v njenem posameznem delu. Uradni list Republike Slovenije 131. člen (1) Pet odstotkov volivcev, ki zahtevajo sklic zbora občanov, zahtevo pisno preda županu občine. (2) Zahtevi priložijo overjen seznam podpisov volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivcev, datume rojstev, naslove stalnih prebivališč ter njihove podpise. (3) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. (4) Župan lahko zahtevo s sklepom zavrže, če ugotovi, da zahteva ni pravilno vložena, ali zavrne, če ni utemeljena. (5) Obrazloženi sklep vroči župan pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. (6) Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve člen (1) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj, datum in ura zbora občanov ter predlog dnevnega reda. (2) Med sklicem in datumom izvedbe zbora mora poteči vsaj sedem dni. (3) Sklic se objavi na krajevno običajen način člen (1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi. Zbor mora izvoliti tudi verifikacijsko komisijo, zapisnikarja in overovatelja zapisnika. (2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj 3% volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican. Če ob uri sklica zbora občanov le ta ne more veljavno sklepati, se po preteku 3 minut šteje, da je zbor sklepčen, če na njem sodeluje najmanj 1% volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican. (3) Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so veljavno sprejete, če je zanje glasovala več kot polovica prisotnih volilnih udeležencev zbora. (4) Pravico glasovanja imajo samo volivci s stalnim prebivališčem na območju, za katero je sklican zbor občanov člen Sprejete odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov mora obravnavati svet na prvi naslednji seji in o njih odločiti. 2. Referendum 2.1 Referendum o splošnem aktu občine 135. člen (1) Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, razen o proračunu, zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve. (2) Svet lahko razpiše referendum na predlog župana ali člana sveta, mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj 5% volivcev v občini ali če tako določa zakon. (3) Če svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko svet vloži od dneva prejema zahteve do izteka roka za razpis referenduma. (4) Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe.

413 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran člen (1) Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma, v kateri mora biti jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev. (2) Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet krajevne skupnosti. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj tridesetih volivcev. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: imena in priimke, datume rojstev, naslove stalnih prebivališč in podpise. (3) Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma pisno seznani svet in pobudo predloži županu, oboje najpozneje petnajsti dan po sprejemu splošnega akta. (4) Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti pobudnika in svet. (5) Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče člen (1) Volivci dajejo podporo v pobudi vsebovani zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem. (2) Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma in rok za zbiranje podpisov. (3) Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice. (4) Šteje se, da je pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma potrjena in zahteva volivcev za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku s svojim podpisom podprlo zadostno število volivcev (drugi odstavek 136. člena) člen (1) Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine. (2) Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu člen (1) Svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu za razpis referenduma oziroma od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim odstavkom 137. člena, razen če v skladu z zakonom zahteva presojo take zahteve pred ustavnim sodiščem. (2) Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa in to v nedeljo ali drug dela prost dan. (3) Z aktom o razpisu referenduma določi svet vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu, tako da se bo obkrožilo ZA oziroma PROTI, dan razpisa in dan glasovanja. (4) Akt o razpisu referenduma objavi občinska volilna komisija petnajst dni pred dnem glasovanja na način, ki je s tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine. 14. člen (1) Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane sveta, če zakon ne določa drugače. (2) Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali člen (1) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo izida referenduma. (2) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni. (3) Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne določbe, zavezuje svet do konca mandata člen (1) Postopek za izvedbo referenduma vodi občinska volilna komisija. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija. (2) Glede glasovanja na referendumu in glede drugih vprašanj, ki niso urejena v tem statutu, veljajo določbe zakona o lokalni samoupravi, zakona o referendumu in ljudski iniciativi, smiselno se uporabljajo tudi določbe zakona o lokalnih volitvah. 2.2 Svetovalni referendum 143. člen (1) Svet lahko razpiše svetovalni referendum o posameznih vprašanjih posebnega pomena, da se ugotovi volja občanov. (2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za njen del. (3) Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov. (4) Glede glasovanja na referendumu in glede drugih vprašanj, ki niso urejena v tem statutu, veljajo določbe zakona o lokalni samoupravi, zakona o referendumu in ljudski iniciativi, smiselno se uporabljajo tudi določbe Zakona o lokalnih volitvah. 2.3 Drugi referendumi 144. člen (1) Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon. (2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno. 3. Ljudska iniciativa 145. člen (1) Najmanj 5% volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti sveta oziroma drugih občinskih organov in občinske uprave. (2) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih. (3) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov ali občinske uprave, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od dne pravilno vložene zahteve. (4) Glede postopka vložitve zahteve iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja postopek za zahtevo za razpis referenduma, kot je urejen v zakonih oziroma tem statutu.

414 Stran 1754 / Št. 13 / IX. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE 146. člen Splošni in posamični akti občine so statut, odloki, pravilniki, odredbe, navodila, odločbe, sklepi in drugi pravni akti člen Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov sveta člen (1) Z odlokom občina na splošni način ureja zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način njihovega dela ter ustanavlja javne službe. (2) Z odlokom občina ureja tudi zadeve iz prenesene državne pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom člen Z odredbo občina uredi določene razmere, ki imajo splošen pomen, ali odreja način ravnanja v takih razmerah. 15. člen S pravilnikom se lahko podrobneje razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka člen Z navodilom se podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka člen (1) Posamična akta občine sta odločba in sklep. (2) S posamičnim aktom odloča občina o upravnih zadevah iz lastne ali prenesene pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil člen (1) Postopek in način sprejema splošnih aktov občine se predpiše v poslovniku sveta, ki ureja tudi organizacijo, način dela ter pravice in obveznosti članov sveta. (2) Splošni akti in drugi akti, za katere tako določi svet, se po sprejemu objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno. X. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI 154. člen Svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj, in v pravice občine oziroma če se s predpisi pokrajine brez pooblastila ali soglasja občine posega v njene pravice člen (1) Svet ali župan lahko začne pred ustavnim sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. (2) Enako lahko postopata, če pokrajina ali druga občina posega v njeno pristojnost člen (1) Župan lahko kot stranka v upravnem sporu izpodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Uradni list Republike Slovenije (2) Upravni spor lahko župan ali svet sproži tudi, če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine člen Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile z izdanimi akti v teh postopkih prizadete pravice in koristi občine, določene z ustavo in zakoni člen Delovna telesa so dolžna za potrebe sveta oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se nanašajo na koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru. XI. POVEZOVANJE OBČINE 159. člen Svet lahko z dvotretjinsko večino vseh članov sklene, da se občina poveže v skupnost ali zvezo dveh ali več občin, če je to koristno za urejanje in opravljanje zadev širšega pomena, pomembnih za občino. XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 16. člen Določbe odlokov in drugih aktov, ki jih je sprejela skupščina ali njeni organi bivše Občine Tolmin do , ostanejo v veljavi, če niso v nasprotju z ustavo, zakonom o lokalni samoupravi in drugimi zakoni ali predpisi Občine Tolmin člen (1) Pobudo za spremembe in dopolnitve statuta lahko poda vsak član sveta, župan, podžupan ali 5% volivcev v občini po postopku za pobudo za razpis referenduma. (2) Predlagatelj mora utemeljiti predlog za spremembe in dopolnitve statuta člen (1) Statut sprejme svet z dvotretinjsko večino vseh članov. (2) Spremembe in dopolnitve statuta se sprejmejo po enakem postopku kot statut člen Občinski svet uskladi s tem statutom splošne akte, ki so z njim v nasprotju člen Z dnem, ko stopi v veljavo ta statut, preneha veljati Statut Občine Tolmin (Uradno glasilo, št. 2/1999, Primorske novice Uradne objave, št. 38/23, 19/24, 11/25 in 35/25) člen Statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 7 5/28 Tolmin, dne 6. februarja 29 Župan Občine Tolmin Uroš Brežan l.r.

415 Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / / Stran 1755 VSEBINA DRŽAVNI ZBOR 418. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto (RZ) 1341 OBČINE CELJE 419. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v mestni upravi Mestne občine Celje Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Celje Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vila Otok 178 HODOŠ 422. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto LAŠKO 423. Odlok o priznanjih Občine Laško Odlok o oglaševanju v Občini Laško Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Laško Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje ŠENTRUPERT 427. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 172 ŠKOFJA LOKA 428. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev Odlok o dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Škofja Loka Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Škofja Loka 1737 ŠMARTNO PRI LITIJI 431. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1738 TIŠINA 434. Sklep o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto TOLMIN 435. Statut Občine Tolmin 1738 Uradni list RS Razglasni del Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 13/9 na spletnem naslovu: VSEBINA Objave gospodarskih družb 35 Sklici skupščin 35

416 Stran 1756 / Št. 13 / Uradni list Republike Slovenije PREDPISI O KULTURI»S to publikacijo nadaljujemo dobro prakso izdajanja predpisov s področja kulture na enem mestu in v klasični obliki.«ministrica za kulturo Majda Širca v predgovoru h knjigi Cena: 45 EUR Leto izdaje: 28 ISBN: Število strani: 952 Dimenzija: 16,5 cm 23,5 cm Vezava: mehka vezava Knjiga Predpisi o kulturi je razdeljena na štiri poglavja: poleg Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 211, sprejete spomladi, so v prvem poglavju objavljeni vsi zakoni s področja kulture in podzakonski predpisi, sprejeti na njihovi podlagi; drugo poglavje obsega pomembnejše zakone in podzakonske predpise s področja medijev; v tretjem poglavju sta v celoti objavljeni Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji in Kolektivna pogodba za poklicne novinarje; zadnje poglavje prinaša seznam pomembnejših mednarodnih pravnih aktov za področje kulture in medijev. Znotraj poglavij so zakoni razvrščeni po abecednem redu, vsakemu zakonu pa sledijo po abeced nem redu podzakonski predpisi, sprejeti na njegovi podlagi. N A R O Č I L N I C A PREDPISI O KULTURI mehka vezava cena: 45 Število izvodov Podjetje Oddelek Ime in priimek E-pošta Matična št. Davčna št. Davčni zavezanec DA NE Ulica in številka Kraj Podpis in žig Datum Slovenska cesta 9, 1 Ljubljana Spletna trgovina: Naročite po faksu: 1/ Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo direktor dr. Janez Pogorelec Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o. direktorica mag. Špela Munih Stanič Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče Naročnina za leto 29 je 11,17 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je vračunan 8,5% DDV Naročnina za tujino je 32,95 EUR Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 Poštni predal 379 Telefon tajništvo (1) , računovodstvo (1) , naročnine (1) , telefaks (1) , prodaja (1) , preklici (1) , telefaks (1) , uredništvo (1) , uredništvo (javni razpisi ) (1) , uredništvo telefaks (1) Internet: ni-list.si uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si Transakcijski račun

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 Revizijsko poročilo Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več