(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)"

Transkripcija

1 PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO

2 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna DAVČNI PRIHODKI NEDAVČNI PRIHODKI KAPITALSKI PRIHODKI TRANSFERNI PRIHODKI...8 Odhodki proračuna TEKOČI ODHODKI TEKOČI TRANSFERI INVESTICIJSKI ODHODKI INVESTICIJSKI TRANSFERI B - Račun finančnih terjatev in naložb C - Račun financiranja ODPLAČILA DOLGA POSEBNI DEL A - Bilanca odhodkov POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost občinskega sveta Dejavnost župana in podžupanov EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Urejanje na področju fiskalne politike Urejanje na področju fiskalne politike Fiskalni nadzor Dejavnost nadzornega odbora SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Druge skupne administrativne službe Obveščanje domače in tuje javnosti Izvedba protokolarnih dogodkov Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem LOKALNA SAMOUPRAVA Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Delovanje ožjih delov občin Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Stran 2 od 122

3 Policijska in kriminalistična dejavnost Prometna varnost KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Program reforme kmetijstva in živilstva Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Splošne storitve v kmetijstvu Zdravstveno varstvo rastlin in živali Gozdarstvo Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Urejanje cestnega prometa GOSPODARSTVO Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Promocija občine Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Zbiranje in ravnanje z odpadki Ravnanje z odpadno vodo Pomoč in podpora ohranjanju narave Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc Prostorsko načrtovanje Komunalna dejavnost Oskrba z vodo Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Praznično urejanje naselij Druge komunalne dejavnosti Spodbujanje stanovanjske gradnje Spodbujanje stanovanjske gradnje Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Urejanje občinskih zemljišč ZDRAVSTVENO VARSTVO Preventivni programi zdravstvenega varstva Stran 3 od 122

4 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Drugi programi na področju zdravstva Nujno zdravstveno varstvo Mrliško ogledna služba KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Ohranjanje kulturne dediščine Nepremična kulturna dediščina Programi v kulturi Knjižničarstvo in založništvo Ljubiteljska kultura Drugi programi v kulturi Podpora posebnim skupinam Programi drugih posebnih skupin Šport in prostočasne aktivnosti Programi športa Programi za mladino IZOBRAŽEVANJE Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Vrtci Primarno in sekundarno izobraževanje Osnovno šolstvo Glasbeno šolstvo Drugi izobraževalni programi Izobraževanje odraslih Pomoči šolajočim Pomoči v osnovnem šolstvu Študijske pomoči SOCIALNO VARSTVO Varstvo otrok in družine Drugi programi v pomoč družini Izvajanje programov socialnega varstva Socialno varstvo invalidov Socialno varstvo starih Socialno varstvo materialno ogroženih Socialno varstvo drugih ranljivih skupin SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Servisiranje javnega dolga Stroški financiranja in upravljanja z dolgom INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Rezerva občine Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija B - Račun finančnih terjatev in naložb Stran 4 od 122

5 C - Račun financiranja SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Servisiranje javnega dolga Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV Stran 5 od 122

6 I. SPLOŠNI DEL Stran 6 od 122

7 1. SPLOŠNI DEL A - Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna 70 - DAVČNI PRIHODKI Vrednost: Davki na dohodek in dobiček Vrednost: Med davki na dohodek in dobiček je edini predvideni prihodek dohodnina oz. glavarina, ki je odstopljen vir občini. Dohodnina je namreč v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna: Z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, se določi obseg sredstev, ki se odstopijo občini. Dohodnina kot odstopljen vir predstavlja najpomembnejši lastni prihodek občine in obsega 37 % delež celotnih prihodkov. Prilivi iz tega naslova se v občinski proračun praznijo tedensko Davki na premoženje Vrednost: V skupino davkov na premoženje spadajo naslednji davčni prihodki: 7030 davki na nepremičnine, 7031 davki na premičnine, 7032 davki na dediščine in darila ter 7033 davki na promet nepremičnin. Navedeni davki se obračunavanja in plačujejo v občinski proračun na določeno časovno obdobje. Najpomembnejši občinski vir iz te skupine je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Njegova višina je določena s posebnim občinskim aktom, in sicer Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Kozje, pobira se na podlagi odločb, ki jih izda DURS. Ostali davki se vplačajo v proračun ob v primeru sprememb lastništva premoženja (dedovanje, darila, prodaja, nakup) Domači davki na blago in storitve Vrednost: V skupino domači davki na blago in storitve se kot občinski vir štejejo naslednje dajatve: 7044 davki na posebne storitve kot davek od iger na srečo in na igralne avtomate, dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter 7047 drugi davki na uporabo blaga in storitev kot so dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter komunalne in turistične takse, pristojbine za godne ceste itd). Najpomembnejši vir iz te skupine je okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se evidentira na K in se namensko porablja za gradnjo komunalne infrastrukture NEDAVČNI PRIHODKI Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Stran 7 od 122 Vrednost: Vrednost: Skupina prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki iz premoženja sodi med nedavčne prihodke občine. V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih

8 podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. Tako se na kontu 7102 izkazujejo prihodki od obresti, ki predstavljajo obresti od depozitov in nočnih depozitov za sredstva na občinskem podračunu. Na kontu 7103se izkazujejo prihodki od premoženja, in sicesr so tu načrtovane najemnine za poslovne prostore, občinska stanovanja, najemnine za upravljanje komunalne infrastrukture in koncesije. Glavni delež prihodkov iz naslova najemnin zavzemajo najemnine za občinska stanovanja, ki so evidentirane na K in najemnine za upravljanje komunalne infrastrukture, ki so evidentirane na K Takse in pristojbine Vrednost: V skupino prihodkov iz naslova takse in pristojbine so uvrščene takse in pristojbine, ki se pobirajo ob storitvah javne uprave. Občinski vir predstavlja določen odstotek dajatev, ki se v proračun praznijo dnevno ob plačilu le teh Globe in druge denarne kazni Vrednost: 460 V skupino uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih, in sicer sredstva nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora Drugi nedavčni prihodki Vrednost: V skupino drugih nedavčnih prihodkov so kot občinski vir zajeti zajeti prihodki iz naslova komunalnih prispevkov, prihodki zaradi omejene rabe prostora, prihodki za sofinanciranje programov javnih del in družinskega pomočnika, prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog, itd. Največji vir predstavljata taksa iz naslova omejene rabe prostora, ki jo občina prejme delno od Sklada za financiranje razgradnje NEK in delno od NEK in se izkazuje na K Drugi pomembnejši vir je komunalni prispevek, ki se pobira na podlagi Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Kozje in se izkazuje na K KAPITALSKI PRIHODKI Vrednost: Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev Vrednost: V to skupino uvrščamo prihodke načrtovane od prodaje materialnega premoženja občine. Podrobnejši podatki o vsebini in finančnem obsegu posamezne prodaje so razvidni v letnem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. Prihodki iz tega naslova so planirani le v deležu za katerega lahko realno pričakujemo tudi realizacijo saj opažamo, da se v zadnjih letih načrtovana prodaja vedno težje realizira TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Vrednost: Vrednost: V tej skupini so zajeti transferni prihodki iz državnega proračuna za izvajanje tekočih nalog in investicij. V okviru Stran 8 od 122

9 sredstev za izvajanje tekočih nalog so na K v letošnjem letu ne načrtujemo prihodkov naslova finančne izravnave (učinki ZUJF) nabava opreme iz požarne takse, izvedba projekta energijska prenova OŠ Lesično, rekonstrukcija ceste Gruska Polje, rekonstrukcija cest Zagorje, rekonstrukcija cest Osredek, rekonstrukcija cest Bučka gorca, izvedba obnove postajališč, izvedba projekta vodooskrbe v občini Kozje, izvedba obnove Doma krajanov v Podsredi, izvedba projekta VCK, - in sredstva, ki pripadajo občini iz naslova 23. čl ZFO Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije Vrednost: V tej skupini so planirani transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev EU za izvajanje prijavljenih investicij. Načrtovani prihodki iz te skupine se izkazujejo na K Iz sredstev EU se bodo v letošnjem letu sofinancirali projekti, ki se v proračunu izkazujejo na naslednjih proračunskih postavkah: izvedba projekta energijska prenova OŠ Lesično, rekonstrukcija ceste Gruska Polje, rekonstrukcija cest Zagorje, rekonstrukcija cest Osredek, rekonstrukcija cest Bučka gorca, izvedba obnove postajališč, izvedba projekta vodooskrbe v občini Kozje, izvedba obnove Doma krajanov v Podsredi, izvedba projekta VCK. Stran 9 od 122

10 Odhodki proračuna 40 - TEKOČI ODHODKI Vrednost: Plače in drugi izdatki zaposlenim Vrednost: Skupina plače in drugi izdatki zaposlenim zajema odhodke za bruto stroške plač, dodatke za regres za letni dopust, povračila in nadomestila, jubilejne nagrade in odpravnine. Od načrtovanih izdatkov za zaposlene je 70% načrtovanih sredstev za redno zaposlene funkcionarje in za redno zaposlene v občinski upravi, 30% izdatkov pa je namenjenih za zaposlene v programu javnih del, katerih izvajalec je občina. V strukturi celotnih odhodkov pa predstavljajo izdatki zaposlenim 2,7 % delež Prispevki delodajalcev za socialno varnost Vrednost: Prispevki delodajalcev za socialno varnost je skupina odhodkov, ki zajema odhodke za plačila prispevkov za socialno varnost od izplačanih plač in prispevke za operativne izvajalce nalog zaščite in reševanja. Odhodki so planirani v skladu s zakonsko predpisanimi prispevnimi stopnjami Izdatki za blago in storitve Vrednost: Skupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema izdatke v povezavi s celotnim delovanjem občine oz. izvajanjem nalog, ki so naložene občini. V ta sklop sodijo izdatki za t.i. materialne stroške, in sicer stroške: pisarniškega in splošnega materiala in storitev (čiščenje, računalniške storitve, reprezentance), stroški energije, goriv, prevozni stroški,stroški tekočega vzdrževanja, stroški najemnin in drugi operativni stroški (kotizacije, stroški sejnin, pogodb o delu, študentsko delo, sodni stroški). V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve 13 % delež Plačila domačih obresti Vrednost: Skupina plačila domačih obresti zajema odhodke za plačila obresti od najetih kreditov. Načrtovana so odplačila obresti od najetih kreditov v preteklih letih, in sicer na podlagi amortizacijskih načrtov Rezerve Vrednost: V to skupino so vključeni odhodki za splošno proračunsko rezervacijo in odhodki za oblikovanje proračunske rezerve. Splošna proračunska rezervacija, ki se izkazuje na K je predvidena za odhodke, ki jih prinesejo izredni dogodki tekom proračunskega leta. Višina proračunske rezerve, ki je načrtovana na K je oblikovana v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč (1,5 % prihodkov, ki se kot lastni prihodki upoštevajo pri izračunu sredstev za FI) in je namenjena odpravi posledic naravnih nesreč. Stran 10 od 122

11 41 - TEKOČI TRANSFERI Vrednost: Subvencije Vrednost: V skupino so vključeni odhodki za subvencije. Na K so načrtovane subvencije javnem podjetju OKP za upravljanje javne komunalne infrastrukture, in sicer za tisti del stroškov del, ki se ne pokrijejo iz cene javne infrastrukture. Na K so izkazane subvencije na področju kmetijstva in sicer za izvajanje programov reform v kmetijstvu in podporo in pospeševanje gospodarstva. Namenjene so znižanju cene za končnega uporabnika ali pa za izboljšanje dohodkovnega položaja proizvajalca. Na K so načrtovane subvencije za področje malega gospodarstva, ki se dodelijo na podlagi razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva. V strukturi celotnih odhodkov zajemajo subvencije 1,5 % delež Transferi posameznikom in gospodinjstvom Vrednost: V to skupino odhodkov so vključeni izdatki za transfere posameznikom, in sicer na področju kulturne dediščine, varstva in vzgoje otrok, varstva otrok in družine in izvajanja socialnih programov. Glavnino teh transferjev posamezniki ne prejmejo neposredno, temveč v obliki doplačil k ceni posameznih storitev (prevoz otrok v šolo, šola v naravi, vzgojnine, oskrbnine v domovih, pomoč družini na domu, družinski pomočnik). Neposredno prejmejo posamezniki pomoč ob rojstvu otrok. Podlaga za izplačevanje je področna zakonodaja in občinski akti. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom 9,2 % delež Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Vrednost: Skupina transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam zajema odhodke za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam katerih cilj ni pridobitev dobička ampak je njihov namen javno koristen. To so transferi za delovanje političnih strank, delovanje gasilskih, turističnih, kulturnih, športnih, socialnih in drugih društev, organizacij in združenj, ki s svojim delovanjem doprinesejo k javni koristi. Sredstva se bodo upravičencem razdelila podlagi razpisov. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1% delež Drugi tekoči domači transferi Vrednost: Ta skupina zajema odhodke za tekoče transfere domačim uporabnikom proračuna za izvajanje nalog na področju: varstva pred požari, programov kmetijstva, programov gospodarstva, programov za ohranjanje naravne dediščine, programov v zdravstvu, programov kulture, programov vzgoje in izobraževanja. Najvišji odhodek prestavljajo transferi v javne zavode na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo drugi tekoči domači transferi 4 % delež INVESTICIJSKI ODHODKI Nakup in gradnja osnovnih sredstev Vrednost: Vrednost: Stran 11 od 122

12 Skupina nakup in gradnja osnovnih sredstev zajema odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev: Odhodki so namenjeni za nakup in izgradnjo opreme, zgradb, infrastrukture, zemljišč, izdelavo projektne dokumentacije, načrtov in druge dokumentacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove. V tej skupini so izkazani torej investicijski odhodki občine, ki v strukturi celotnih odhodkov zajemajo 67 % delež INVESTICIJSKI TRANSFERI Vrednost: Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Vrednost: Investicijski transferi proračunskim uporabnikom je skupina odhodkov, ki zajema izdatke za transfere proračunskim uporabnikom (javni zavodi), in sicer za gradnjo in nakup osnovnih sredstev. V strukturi celotnih odhodkov zajemajo investicijski transferi 0% delež. Stran 12 od 122

13 B - Račun finančnih terjatev in naložb Stran 13 od 122

14 C - Račun financiranja 55 - ODPLAČILA DOLGA Vrednost: Odplačila domačega dolga Vrednost: V skupini kontov so predvidena odplačila dolgoročnih kreditov za katere ima občina Kozje sklenjene pogodbe pri poslovnih bankah,odplačila dolgoročnih kreditov za katere ima občina sklenjene pogodbe pri javnih skladih ter odplačilo prenesenih kreditov iz JP OKP. Skupni znesek odplačila glavnic predviden za odplačilo je Stran 14 od 122

15 I I. POSEBNI DEL Stran 15 od 122

16 A - Bilanca odhodkov 01 - POLITIČNI SISTEM 2. POSEBNI DEL Vrednost: Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov, ki so občinski svet in župan. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o lokalnih volitvah, zakon o sistemu plač v javnem sektorju Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Učinkovito izvajanje osnovnih nalog zakonodajnih in izvršilnih organov lokalne skupnosti: obravnava in sprejem proračuna, zaključnega računa, sprejem prostorskih aktov ter sprejem drugih aktov v povezavi v delovanjem občine. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Dejavnost občinskega sveta, Izvedba in nadzor volitev in referendumov Politični sistem Vrednost: Opis glavnega programa Delovanje političnega sistema v občini. Delovanje župana, podžupanov, občinskega sveta odborov in komisij. Dolgoročni cilji glavnega programa Učinkovito izvajanje nalog izvršilnih in zakonodajnih organov občine. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvedba načrtovanih aktivnosti občinskega sveta, župana. Sprejetje aktov, ki so potrebni za delovanje občine. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami: Dejavnost občinskega sveta Izvedba in nadzor volitev in referendumov Dejavnost župana in podžupanov PU:1000 OBČINSKI SVET, 3000 ŽUPAN Stran 16 od 122

17 Dejavnost občinskega sveta Opis podprograma Vrednost: Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Statut občine, Poslovnik o delu občinskega sveta, Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Obravnava in sprejem aktov za zagotavljanje nemotenega in zakonitega delovanja občine. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Kvalitetno in učinkovito delo občinskega sveta v skladu s sprejetim programom. Kazalniki: izvedba letnega programa, realizacija načrtovanih sej PU OBČINSKI SVET Stroški občinskega sveta Vrednost: Vrednost: Postavka zajema stroške, ki so povezani z delovanjem občinskega sveta in njegovih delovnih teles, in sicer sejnine in druge materialne stroške. Delovna telesa občinskega sveta v skladu z odlokom so: Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo in razvoj, Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, Mandatna komisija, Komisija za kmetijstvo, Komisija za nagrade, Komisija za peticije in Statutarna komisija. Podlaga pravicam porabe PP je s pravilnikom določena višina sejnin, število članov v posameznih delovnih telesih in predvideno število sej delovnih teles. S pravilnikom so določeni neto zneski sejnin, ki upravičencu pripadajo za udeležbo na posamezni seji. Strošek občine pa predstavlja bruto znesek sejnine: neto bruto -udeležba na seji občinska sveta 76,00 106,74 -vodenje seje OS 89,00 125,00 -predsedovanje komisiji 44,00 61,79 -udeležba na seji komisije 31,00 43, Stroški odborov in komisij Stran 17 od 122 Vrednost: 800 Predvideni so stroški za delo članov v naslednjih komisijah: Komisija za elementarne nesreče, Komisija za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, Komisija za sodelovanje s Kozjanskim parkom, Komisija za popis in oceno škode po elementarnih nesrečah, Komisija za ocenjevanje vlog prispelih na javni razpis za sofinanciranje programov športa, Komisija za ocenjevanje vlog prispelih na javni razpis za sofinanciranje programov kulture,

18 Komisija za ocenjevanje vlog prispelih na javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov ter povračila stroškov predstavnikom občine v zavodih in organizacijah. Podlaga pravicam porabe PP je s pravilnikom določena višina sejnin, število članov v posameznih delovnih telesih in predvideno število sej delovnih teles. Bruto strošek sejnine za udeležbo na seji je 43,45 EUR Financiranje političnih strank Vrednost: Financiranje političnih strank: v skladu z Zakonom o političnih strankah. Financirajo se politične stranke, ki so na zadnjih volitvah dobile mandat v občinskem svetu in tudi stranke, ki sicer na zadnjih volitvah niso dobile mandata, so pa na lokalnih volitvah dobile najmanj 50 % glasov potrebnih za izvolitev enega člana. Podlaga za izračune je Zakon o financiranju političnih strank, ki v 26. členu določa, da lahko lokalne skupnosti v skladu s tem zakonom financirajo politične stranke Dejavnost župana in podžupanov Opis podprograma Vrednost: Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev skrb za razvoj občine, zastopanje občine, pripravo proračuna, zaključnega računa, in drugih aktov, izvajanje aktov občinskega sveta, izvrševanje proračuna. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Učinkovito in transparentno delo župana in podžupanov PU ŽUPAN Plače poklicnih funkcionarjev Vrednost: Vrednost: V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za bruto plačo župana, regres za letni dopust, za povračilo nadomestil in prispevke za socialno varnost. Župan opravlja funkcijo poklicno. Stran 18 od 122

19 Izhodišče za izračun pravic porabe na PP je višina plače, ki je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. V skladu z določili zakona se župan uvršča v 49. plačni razred. Pri izračunu sredstev za plače so bila upoštevana tudi določila ZUJF Materialni stroški funkcionarjev Vrednost: Materialni stroški funkcionarjev na postavki so predvideni materialni stroški delovanja župana, in sicer stroški reprezentance, GSM storitev, ter povračila potnih stroškov in dnevnic. Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe preteklih let in oceni potrebnih sredstev za zagotavljanje materialni pogojev za opravljanja funkcije župana. Izračuni upoštevajo tudi okvire, ki jih določa uredba o povračilih stroškov Delovanje podžupana Vrednost: Postavka namenja sredstva za bruto plačo in stroške povezane z nepoklicnim opravljanjem funkcije podžupana. Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno ima v skladu s predpisi pravico do 50 % osnovne plače župana. Višino plače podžupanu določi župan mesečno, glede na dejansko opravljeno delo (udeležba na sejah, odborih, nadomeščanje župana) Dotacije župana Vrednost: Na tej postavki so predvideni izdatki za dotacije župana neprofitnim organizacijam in združenjem, ki se ne financirano iz občinskega proračuna preko razpisov, sodelujejo pa na raznih občinskih prireditvah, in sicer za povračilo materialni stroškov v zvezi s sodelovanjem na prireditvi oz. pripravi programa in podobno.. Sredstva razdeli župan na podlagi kriterijev in meril, kot so sodelovanje na občinski prireditvi, dokazila o stroških EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Vrednost: Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je v tem področju zajeto delovanje nadzornega odbora in izvajanje notranjega nadzora. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Statut občine, Poslovnik nadzornega odbora Stran 19 od 122

20 Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje in izvajanje aktivnosti nadzornega odbora. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, 0203 Fiskalni nadzor Urejanje na področju fiskalne politike Opis glavnega programa Dolgoročni cilji glavnega programa Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Vrednost: Urejanje na področju fiskalne politike Opis podprograma Zakonske in druge pravne podlage Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev PU OBČINSKA UPRAVA Revizijski nadzor Vrednost: Vrednost: Vrednost: Revizijski nadzor zajema stroške predvidene za izvedbo revizijskega nadzora, ki ga mora izvesti občina v skladu z določili Zakona o javnih financah Fiskalni nadzor Opis glavnega programa V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Dolgoročni cilji glavnega programa Izvajanje nadzora po programu NO. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Realizacija programa nadzora NO. Vrednost: Stran 20 od 122

21 Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami: Dejavnost nadzornega odbora PU: 2000 NADZORNI ODBOR, 4000 OBČINSKA UPRAVA Dejavnost nadzornega odbora Opis podprograma Vrednost: Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o financiranju občin, Statut občine in drugi občinski akti. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov, zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvedba programa dela PU NADZORNI ODBOR Delovanje nadzornega odbora Vrednost: Vrednost: Predvideni stroški za delovanje nadzornega odbora in sicer za: sejnine članom, stroške izobraževanja in seminarjev ter druge materialne stroške, ki so povezani z delovnim področjem nadzornega odbora. Podlaga za izračun porabe PP je s pravilnikom določena višina sejnin, za člane nadzornega odbora, in sicer v naslednjih bruto zneskih: udeležba na seji 49,16, predsedovanje NO 74,44, udeležba na seji OS 61, SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Stran 21 od 122 Vrednost:

22 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Učinkovito upravljanje s premoženjem občine. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0403 Druge skupne administrativne službe Druge skupne administrativne službe Opis glavnega programa Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. Dolgoročni cilji glavnega programa Obveščanje javnosti o delu občinskih organov. Vrednost: Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ohraniti deleže obveščanja v medijih Štajerski val, Rogaške novice, Oko. Izboljšati kvaliteto lastnega glasila Zmajev glas. ohranjanje vrednosti občinskega premoženja. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami: Obveščanje domače in tuje javnosti, Izvedba protokolarnih dogodkov, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. PU: 3000 ŽUPAN, 4000 OBČINSKA UPRAVA Obveščanje domače in tuje javnosti Opis podprograma Vrednost: Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov in aktivnosti občine v glasilu občine in drugih glasilih, ki pokrivajo območje občine. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine. Stran 22 od 122

23 Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje obveščanja javnosti. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Obveščanje javnosti. Kazalniki: število člankov, št. glasila Zmajev glas PU OBČINSKA UPRAVA Občinsko glasilo ZMAJEV GLAS Vrednost: Vrednost: Proračunska postavka zajema izdatke za izdajo glasila občine Kozje Zmajev glas. Glasilo pripravlja sedem članski uredniški odbor. Za oblikovanje in tisk je sklenjena pogodba z Grafiko Gracer. Izhodišča za sejnine so določena s pravilnikom, in sicer znaša bruto sejnina za vodenje uredniškega odbora 61,79 ter za udeležbo na odboru 43,54, ter letna nagrada uredniku v višini bruto. Na podlagi skelenje pogodbe z Grafiko Gracer znaša tisk in oblikovanje glasila Zmajev glas po številki glasila. Načrtovanih je 5 številk letno. V stroške glasila je vključena tudi poštnina 200 po številki Glasilo Oko Vrednost: Proračunska postavka opredeljuje izdatke za objave v glasilu Oko, v skupnem glasilu občin Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli. Občine so pristopile k sodelovanju z Ivačič Zdenka, s. p., lastnico in urednico glasila. Izhodišče za porabo sredstev je pogodba, ki zajema stroške storitev objav v glasilu Oko se enak strošek kot v preteklih letih. 720 mesečno. Načrtuje Rogaške novice Proračunska postavka zajema izdatke za objave v tedniku Rogaške novice. Izhodišče za izračun porabe je sklenjena pogodba med podjetjem Gora, d. o. o., ki izdaja tednik in občino. Upoštevajoč pokritost poročanja iz naše občine, smo v letošnjem letu zmanjšali pogodbeno vrednost Štajerski val Proračunska postavka zajema izdatke za objave na lokalnem radiu štajerski val. Stran 23 od 122 Vrednost: Vrednost: 2.920

24 Izhodišče za izračun porabe je sklenjena pogodba med radijem Štajerski val in občino. Mesečni strošek objav je 210, Drugi mediji Vrednost: Proračunska postavka zajema objave v drugih medijih. Tu gre predvsem za razne promocijske objave, potreba po katerih se pojavi tekom leta in niso vključene v obstoječe pogodbe Spletna stran občine Sredstva so namenjena za vzdrževanje spletne strani občine. Podlaga je pogodba z izvajalcem podjetjem Drugi svet. Vrednost: Izvedba protokolarnih dogodkov Opis podprograma Vrednost: Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev,stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Spodbujanje občanov k druženju in ohranjanju tradicionalnih vrednot, obeležij, obletnic. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje pogojev za izvedbo prireditev. Kazalniki: število prireditev, število udeležencev PU ŽUPAN Občinska praznovanja in otvoritve Stran 24 od 122 Vrednost: Vrednost: Sredstva so predvidena za proslave, prireditve in otvoritve, ki jih ob obeležitvi pomembnih dogodkov organizira občina..

25 Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe preteklih let in oceni potrebnih sredstev za izvedbo prireditev v tekočemm letu. Načrtovane prireditve v letu 2013so občinski praznik s spremljajočimi prireditvami, otvoritve ob zaključku pomembnješih investicij (DKP, VCK, ceste) PU OBČINSKA UPRAVA Občinska praznovanja - razpis Sredstva so predvidena za proslave in prireditve, ki imajo občinski ali širši pomen. Vrednost: Vrednost: Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Opis podprograma Vrednost: Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, statut občine. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljati sredstva za dolgoročno upravljanje in ohranjanje občinskega premoženja. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Skleniti zavarovanje, poskrbeti za upravljanje in vzdrževanje. Kazalniki: povečanje premoženja PU OBČINSKA UPRAVA Občinsko premoženje Vrednost: Vrednost: Ta PP se v proračunu pojavlja na novo. Zajema pa stroške, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja: zavarovanja, cenitve, meritve, parcelacije, vrisi, notarski stroški. Stran 25 od 122

26 Za stroške zavarovanja je izhodišče sklenjena zavarovalna pogodba, ostali stroški so planirani na podlagi ocene in gibanj iz preteklih let LOKALNA SAMOUPRAVA Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Vrednost: Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave, ožjih delov občine (KS), občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov in v skladu s svojimi pristojnostmi samostojno opravljajo svoje zadeve in izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z zakoni. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Državni razvojni program za obdobje , Regionalni razvojni program za obdobje , Izvedbeni načrt RRP Savinjske regije za Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave in ožjih delov občine. Strokovno, učinkovito in racionalno delovanje občinske uprave. Izboljševanje delovnih pogojev za zaposlene. Izpopolniti in dobro vzdrževati opremo. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 0603 Dejavnost občinske uprave Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Opis glavnega programa Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. Dolgoročni cilji glavnega programa Kvalitetno delovanje ožjih delov. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti finančne in prostorske prostore za delo ožjih delov občine. Vrednost: Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami: Delovanje ožjih delov občin, PU: 4000 OBČINSKA UPRAVA, 5001 KS KOZJE, 5002 KS LESIČNO, 5003 KS PODSREDA, 5004 KS BUČE, 5005 KS ZAGORJE, 5006 KS OSREDEK Stran 26 od 122

27 Delovanje ožjih delov občin Opis podprograma Vrednost: Delovanje ožjih delov občin oz. krajevnih skupnosti. Delovanje delovanje ožjih delov občin zajema stroške organov ožjega dela občine: sejnine, nagrade predsednikom in tajnikom ter materialne stroške. V občini je 6 KS, ki so samostojne pravne osebe. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Statut občine, Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v občini Kozje, Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ohraniti delovanje ožjih delov na sedanjem nivoju. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti sredstva za finančne načrte ožjih delov. Kazalniki izvedeni programi ožjih delov PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE Delovanje KS Kozje Vrednost: Vrednost: Predvideni so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material in storitve, stroški energije, stroški provizij, stroški sejnin in nagrad organom KS. Planirana sredstva za stroške materiala in energije temeljijo na oceni porabe, sredstva za nagrade in sejnine pa so izračunana v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov PU KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO Delovanje KS Lesično Vrednost: Vrednost: Predvideni so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material in storitve, stroški energije, stroški provizij, stroški sejnin in nagrad organom KS. Planirana sredstva za stroške materiala in energije temeljijo na oceni porabe, sredstva za nagrade in sejnine pa so izračunana v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Stran 27 od 122

28 PU KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA Delovanje KS Podsreda Stran 28 od 122 Vrednost: Vrednost: Predvideni so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material in storitve, stroški energije, stroški provizij, stroški sejnin in nagrad organom KS. Planirana sredstva za stroške materiala in energije temeljijo na oceni porabe, sredstva za nagrade in sejnine pa so izračunana v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov PU KREJEVNA SKUPNOST BUČE Delovanje KS Buče Vrednost: Vrednost: Predvideni so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material in storitve, stroški energije, stroški provizij, stroški sejnin in nagrad organom KS. Planirana sredstva za stroške materiala in energije temeljijo na oceni porabe, sredstva za nagrade in sejnine pa so izračunana v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov PU KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE Delovanje KS Zagorje Vrednost: Vrednost: Predvideni so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material in storitve, stroški energije, stroški provizij, stroški sejnin in nagrad organom KS. Planirana sredstva za stroške materiala in energije temeljijo na oceni porabe, sredstva za nagrade in sejnine pa so izračunana v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov PU KRAJEVNA SKUPNOST OSREDEK Delovanje KS Osredek Vrednost: Vrednost: Predvideni so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material in storitve, stroški energije, stroški provizij, stroški sejnin in nagrad organom KS.

29 Planirana sredstva za stroške materiala in energije temeljijo na oceni porabe, sredstva za nagrade in sejnine pa so izračunana v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Dejavnost občinske uprave Opis glavnega programa Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Dolgoročni cilji glavnega programa Vrednost: Strokovno, učinkovito in transparentno opravljanje upravnih in strokovnih nalog v skladu s področno zakonodajo. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Strokovno, učinkovito, racionalno in pregledno izvrševanje nalog občinske uprave. Izvrševanje občinskega proračuna. Obveščanje javnosti. Izboljševanje pogojev dela. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami: Administracija občinske uprave, Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje. PU: 4000 OBČINSKA UPRAVA Administracija občinske uprave Opis podprograma Vrednost: Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami ter materialne stroške. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Statut občine. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Kvalitetno delovanje občinske uprave in s tem gospodarna in učinkovita poraba javnih sredstev za plače in materialne stroške. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Učinkovito in pravočasno izvajanje zastavljenih nalog uprave. Stran 29 od 122

30 PU OBČINSKA UPRAVA Plače in nadomestila Vrednost: Vrednost: Postavka je namenjena za kritje stroškov za osebne in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, in sicer za bruto plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, prispevke delodajalca. Zakonska podlaga za planiranje plač oz. stroškov dela v občinski upravi so: zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih uslužbencih, zakon o sistemu plač v javnem sektorju, uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju in uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter ZUJF. Še vedno se upošteva tudi splošna kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti. Upoštevani so bili tudi predpisi občinskega sveta ter župana, in sicer statut občine Kozje in pravilnik o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi. Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim proračunski uporabniki načrtujejo v skladu s usmeritvami in kolektivno pogodbo. Izhodišče za stroške dela je število zaposlenih v občinski upravi, ki je trenutno 6 redno zaposlenih. Upoštevana je bila veljavna zakonodaja na področju plač Materialni stroški Vrednost: Proračunska postavka materialni stroškov zajema stroške materiala in storitev, ki so pogojeni z delovanje občine v celoti. Tako med navedene stroške spadajo: pisarniški material in druge splošne storitve (naročnine, varovanje, računalniške, oglaševalske storitve ter reprezentanca), stroški energije, vode, komunalnih storitev in telekomunikacij ter drugi operativni odhodki (kotizacije za seminarje, delo študentov, dijakov, pogodbe o delu ter avtorske pogodbe, storitve DURS, sodišč, notarjev, plačilnega prometa). Podlaga za izračun pravice porabe na proračunski postavki je gibanje navedenih stroškov v preteklem letu, analiza možnih prihrankov, upoštevane so tudi podražitve določenih storitev, zlasti energije Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Opis podprograma Vrednost: Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti pogoje za delo občinske uprave. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Nabava potrebne strojne in programske opreme. Stran 30 od 122

31 PU OBČINSKA UPRAVA Tekoče vzdrževanje Vrednost: Vrednost: V okviru PP so stroški namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov, v katerih delujejo organi občine in občinska uprava ter tekočemu vzdrževanju opreme. Izhodišče za izračun porabe so stroški: dimnikarskih storitev, meritve emisij, servisiranje kotlovnice, stroški servisiranja in vzdrževanja računalniške in druge telekomunikacijske opreme Nakup opreme Proračunska postavka zajema izdatke za nakup opreme in posodobitve računalniških programov. Predvidena je posodobitev računalniške opreme. Pridobljeni so ponudbeni predračuni. Vrednost: Investicije in investicijsko vzdrževanje Vrednost: V okviru PP se načrtujejo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje oz. obnovo prostorov v katerih deluje občinska uprava prostorov, ki se uporabljajo za shranjevanje orodja in naprav, ki se uporabljajo za urejanje okolja (klet, garaža). Pridobljeni ponudbeni predračuni OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Vrednost: Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Zagotavljanje pogojev za učinkovito in hitro delovanje služb in organov za izvajanje obrambe in ukrepov ob elementarnih nesrečah, ki so naloga občine. Stran 31 od 122

32 Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Opis glavnega programa Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. Dolgoročni cilji glavnega programa Vrednost: Zagotavljanje usposobljenosti, pripravljenosti, operativnosti in opremljenosti gasilskih enot in enot civilne zaščite. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Povečati usposobljenost, strokovnost. Nadgraditi opremo. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami: Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč, Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. PU: 4000 OBČINSKA UPRAVA Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Opis podprograma Vrednost: Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, zakon o gasilstvu. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje pogojev za delovanje služb in enot za zaščito in reševanje ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvedba izobraževanj, nabava opreme. Kazalniki: število pridobljenih novih usposobljenosti PU OBČINSKA UPRAVA Vrednost: Stran 32 od 122

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) I. SPLOŠNI DEL... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 6 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.844.933... 6 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 25.476.008...

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA 12. /redna/ seja občinskega sveta December 2016 OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2017 (1. obravnava) 1 I. UVOD Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 - popr. 101/13

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc) MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPAN Mestni trg 1 2250 Ptuj Telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13 Telefaks: 02 748 29 98 E-pošta: moptuj@ptuj.si ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2010 Ptuj, marec

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: 1.1.2018 Datum do: 31.12.2018 Stran 1 03.02.2018 001-2018 PP 060001 Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP 060011

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

II. Posebni del proračuna

II. Posebni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.3.2012 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI za leto 2012 so po proračunskih

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc)

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc) UREDBA o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja neuradno prečiščeno besedilo Uradna lista RS, št. 140/06 (29.12.2006) in 76/08 (25.07.2008). Datum veljavnosti in uporabe:

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

PRORAČUN OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov INDEX INDEX konto besedilo VELJAVNI PR

PRORAČUN OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov INDEX INDEX konto besedilo VELJAVNI PR OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov konto I. PRIHODKI SKUPAJ 3.798.000 3.729.300 3.696.300 98,2 97 70 DAVČNI PRIHODKI 3.246.900 3.146.400 3.146.800 97 97 700

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc ANKETA O STROŠKIH DELA 2000 Splošna navodila za izpolnjevanje Ankete o stroških dela za leto 2000: 1. Anketa o stroških dela temelji na vzorcu, in ne na polnem zajemu. Sprašujemo vas le po podatkih za

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 10 OBČINSKI SVET 12.062 3.451 0 0 0 01 POLITIČNI SISTEM 12.062 3.451 0 0 0 0101 Politični sistem 12.062 3.451 0 0 0

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več