Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "•"

Transkripcija

1 SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM IN UPORABO POS TERMINALOV TER SPREJEMANJE PLAČILNIH KARTIC I) OPREDELITEV POJMOV S Splošnimi pogoji za najem in uporabo POS terminalov ter sprejemanje plačilnih kartic (v nadaljevanju: Splošni pogoji) družba UniCredit Banka Slovenija d.d. ureja pogoje najema in uporabe POS terminala ter sprejemanja plačilnih kartic na prodajnem mestu Poslovnega partnerja, s katerim ima sklenjeno Pogodbo o najemu in uporabi POS terminalov ter Pogodbo o sprejemanju kartic na prodajnem mestu oziroma Pogodbo o najemu in uporabi POS terminalov ter sprejemanju plačilnih kartic. Posamezni izrazi, uporabljeni v Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen: (1) Izdajatelj Splošnih pogojev je družba UniCredit Banka Slovenija d.d. s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: , (v nadaljevanju: Banka). (2) Poslovni partner je pravna oseba ali samostojni podjetnik ali zasebnik, ki z Banko sklene Pogodbo o najemu in uporabi POS terminalov ter Pogodbo o sprejemanju kartic na prodajnem mestu oziroma Pogodbo o najemu in uporabi POS terminalov ter sprejemanju plačilnih kartic. (3) Prodajno mesto je posamezna lokacija ali podružnica ali predstavništvo Poslovnega partnerja v Republiki Sloveniji, kot ga določi Poslovni partner v skladu s Pogodbo o najemu in uporabi POS terminalov oziroma Pogodbo o najemu in uporabi POS terminalov ter sprejemanju plačilnih kartic, kjer je nameščena strojna oprema in na katerem Poslovni partner uporablja strojno opremo ter sprejema plačilne kartice kot način plačila nakupa blaga oziroma storitev. (4) Pooblaščeni partner Banke je ustrezno izbrana in strokovno usposobljena pravna oseba, ki za Banko izvaja storitve podpornih procesov v zvezi z uporabo strojne opreme in sprejemanjem plačilnih kartic kot načinom plačila nakupa blaga oziroma storitev. V Splošnih pogojih izraz storitve oziroma dejavnosti Banke vključuje tudi storitve oziroma dejavnosti, ki jih po nalogu Banke izvaja oziroma izvede pooblaščeni partner Banke. (5) Procesni center je pravna oseba, s katero ima Banka sklenjeno veljavno pogodbo za procesiranje (obdelovanje) opravljenih plačilnih transakcij. (6) Kontaktni center je organizacijska enota Banke, ki skrbi za sprejem in ustrezno usmeritev reklamacijskih zahtevkov ter drugih vprašanj povezanih z delovanjem strojne opreme in sprejemanjem plačilnih kartic kot načinom plačila nakupa blaga oziroma storitev na ustrezne predstavnike, pooblaščence, uslužbence ali delavce Banke. Telefonska številka kontaktnega centra je objavljena na spletni strani Banke. (7) Strojna oprema vključuje POS terminal oziroma POS terminal in PIN PAD ter vso drugo opremo, potrebno za delovanje POS terminala oziroma POS terminala in PIN PAD-a, izključujoč opremo v lasti in/ali v sferi Poslovnega partnerja. (8) POS terminal je stacionarna ali mobilna elektronska naprava namenjena avtorizaciji opravljene plačilne transakcije, s katero je omogočeno sprejemanje plačilnih kartic kot način plačila nakupa blaga oziroma storitev in elektronski prenos podatkov o opravljeni plačilni transakciji procesnemu centru. (9) PIN PAD je naprava za varen vnos PIN kode, ki je povezana s POS terminalom. (10) PIN koda (Personal Identification Number) je varnostna številka oziroma osebno geslo, ki identificira imetnika plačilne kartice. (11) Plačilna kartica je debetna kartica, kartica z odloženim plačilom ali posojilna kartica (t.i. revolving kartica). Plačilne kartice izdajajo različne banke in imajo lahko različen videz. (12) Neveljavna plačilna kartica je plačilna kartica, za katero POS terminal po opravljeni avtorizaciji izpiše navodilo o odvzemu te plačilne kartice. (13) Avtorizacija je prenos podatkov o opravljeni plačilni transakciji med POS terminalom in procesnim centrom, ki je lahko uspešna ali neuspešna. Uspešna avtorizacija pomeni odobritev plačila nakupa blaga oziroma storitev z dobroimetjem imetnika plačilne kartice na plačilni kartici. UniCredit Banka Slovenija d.d. Šmartinska 140 SI-1000 Ljubljana Slovenija Tel.: Faks: Registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani št.reg.vl. 1/10521/00, Osnovni kapital družbe ,81 EUR, Matična številka , ID številka za DDV SI , Transakcijski račun (IBAN) SI

2 Neuspešna avtorizacija pomeni zavrnitev plačila nakupa blaga oziroma storitev s plačilno kartico iz razloga, ki se izpiše na POS terminalu. (14) Potrdilo o nakupu je izpis iz POS terminala, ki potrjuje uspešno opravljeno plačilno transakcijo in ga POS terminal izpiše po uspešni avtorizaciji ter potrjuje odobritev plačila nakupa blaga oziroma storitev z dobroimetjem imetnika plačilne kartice na plačilni kartici. Potrdilo o nakupu je podpisano s strani imetnika plačilne kartice ali potrjeno s PIN kodo imetnika plačilne kartice. (15) Izpis iz POS terminala je potrdilo o nakupu in vsak morebitni drugi izpis iz POS terminala, tako na primer izpis iz POS terminala o neopravljeni plačilni transakciji, o neuspešno opravljeni plačilni transakciji oziroma neuspešni avtorizaciji oziroma o zavrnitvi plačila nakupa blaga oziroma storitev s plačilno kartico. (16) PCI DSS standardi (Payment Card Industry Data Security Standards) so standardi, ki določajo temeljne okvire varnega poslovanja s plačilnimi karticami in so obvezni za vse subjekte, ki zbirajo, obdelujejo, hranijo ali posredujejo podatke o plačilnih karticah in/ali imetnikih plačilnih kartic. PCI DSS standardi vključujejo predvsem varnostne standarde nosilcev kartičnih produktov, tako na primer varnostne standarde MasterCard in varnostne standarde Visa. Zahteve PCI DSS standardov so podrobneje opisane na spletni strani (17) Pogodba o najemu in uporabi POS terminalov je pogodba, ki jo sklene Poslovni partner z Banko, v kateri so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti Banke ter Poslovnega partnerja iz naslova najema in uporabe POS terminala. (18) Pogodba o sprejemanju kartic na prodajnem mestu je pogodba, ki jo sklene Poslovni partner z Banko, v kateri so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti Banke ter Poslovnega partnerja v zvezi s sprejemanjem plačilnih kartic kot plačilnim sredstvom oziroma kot načinom plačila nakupa blaga oziroma storitev. (19) Pogodba o najemu in uporabi POS terminalov ter sprejemanju plačilnih kartic je pogodba, ki jo sklene Poslovni partner z Banko, v kateri so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti Banke ter Poslovnega partnerja v zvezi z najemom in uporabo POS terminala ter sprejemanjem plačilnih kartic kot načinom plačila nakupa blaga oziroma storitev. (20) Pogodba predstavlja Pogodbo o najemu in uporabi POS terminalov in/ali Pogodbo o sprejemanju kartic na prodajnem mestu in/ali Pogodbo o najemu in uporabi POS terminalov ter sprejemanju plačilnih kartic. (21) Potrdilo o storitvi na POS terminalu (predhodno imenovano Potrdilo o namestitvi POS terminalov) je dokument, ki ga podpiše Poslovni partner in s podpisom katerega Poslovni partner potrdi, da je bila strojna oprema na prodajnem mestu pravilno nameščena. (22) Izbrani paket vzdrževanja je paket vzdrževanja strojne opreme, ki ga Poslovni partner izbere in določi ob podpisu Pogodbe ter je lahko paket vzdrževanja Standard ali paket vzdrževanja Premium. (23) Vzdrževalni servis na terenu izvede vzdrževanje strojne opreme na prodajnem mestu in/ali odpravo napak na strojni opremi na prodajnem mestu in/ali popravilo strojne opreme na prodajnem mestu in/ali zamenjavo strojne opreme na prodajnem mestu. (24) Delovni dan Banke je vsak dan, razen sobote, nedelje in dela prostih dni po vsakokrat veljavni zakonodaji Republike Slovenije. (25) Tarifa je trenutno veljavni cenik storitev Banke. II) OBVEZNOSTI BANKE II.1. NAMESTITEV IN ODSTRANITEV STROJNE OPREME (1) Banka opravi namestitev strojne opreme izključno na tistem prodajnem mestu, ki ga vnaprej določi Poslovni partner v pravilno izpolnjenem in podpisanem Naročilu POS storitev v skladu s Pogodbo. (2) Banka opravi namestitev strojne opreme v roku v skladu z izbranim paketom vzdrževanja. Splošno dogovorjeni rok za namestitev strojne opreme pri izbranem paketu vzdrževanja Standard je 7 delovnih dni Banke od dneva, ko Banka prejme pravilno izpolnjeno in podpisano Naročilo POS storitev v skladu s Pogodbo. Splošno dogovorjeni rok za namestitev strojne opreme pri izbranem paketu vzdrževanja Premium je 5 delovnih dni Banke od dneva, ko Banka prejme pravilno izpolnjeno in podpisano Naročilo POS storitev v skladu s Pogodbo. (3) Če iz razlogov, ki so izven vpliva Banke, ni mogoče spoštovati dogovorjenega roka za namestitev strojne opreme, se rok za namestitev strojne opreme ustrezno podaljša za čas trajanja ovir, ki preprečujejo dostavo strojne opreme in/ali njeno namestitev. (4) V primeru, da Poslovni partner v Naročilu POS storitev določi strojno opremo, za katero se na prodajnem mestu namestitve strojne opreme ugotovi, da ni ustrezna in/ali je ni mogoče namestiti,

3 Poslovni partner zamenjavo oziroma naročilo druge strojne opreme določi v novem Naročilu POS storitev, katerega pravilno izpolnjenega in podpisanega posreduje Banki v skladu s Pogodbo. (5) V primeru naročila več kot dvajset POS terminalov in/ali naročila namestitve POS terminalov na več kot pet prodajnih mest Banka in Poslovni partner sporazumno dogovorita terminski plan namestitve strojne opreme. (6) Poslovni partner zagotovi, da bo ob prevzemu in namestitvi strojne opreme na vsakem prodajnem mestu, na katerem se bo namestila strojna oprema, prisotna oseba, ki bo pravno in dejansko sposobna prevzeti strojno opremo. (7) Ob prevzemu in namestitvi strojne opreme Poslovni partner ter Banka podpišeta Potrdilo o storitvi na POS terminalu. Originalno podpisano Potrdilo o storitvi na POS terminalu prejme Banka, kopijo podpisanega Potrdila o storitvi na POS terminalu pa prejme Poslovni partner. (8) Ob namestitvi strojne opreme prejme Poslovni partner za vsak nameščeni POS terminal eno rolico termo papirja. Nadaljnje rolice termo papirja za POS terminal Banka brezplačno dostavi Poslovnemu partnerju na njegovo zahtevo. (9) Banka ne odgovarja za morebitne napake strojne opreme ali kakršnokoli škodo, ki bi Poslovnemu partnerju nastala zaradi napake na strojni opremi, potem, ko Banka strojno opremo namesti in je njeno ustrezno tehnično delovanje ugotovljeno s podpisom Potrdila o storitvi na POS terminalu. (10) Banka odstrani strojno opremo izključno na tistem prodajnem mestu, ki ga vnaprej določi Poslovni partner v pravilno izpolnjenem in podpisanem Naročilu POS storitev v skladu s Pogodbo. Po prenehanja Pogodbe Banka odstrani strojno opremo na vseh prodajnih mestih. II.2. VZDRŽEVANJE, POPRAVILO IN ZAMENJAVA STROJNE OPREME (1) Banka zagotavlja vzdrževanje strojne opreme, popravilo strojne opreme in po potrebi tudi zamenjavo strojne opreme v skladu z izbranim paketom vzdrževanja, Splošnimi pogoji in Pogodbo. (2) Banka v okviru izbranega paketa vzdrževanja zagotavlja ustrezno podporo Poslovnemu partnerju preko sprejetega klica kontaktnemu centru ali preko preusmeritve prejetega klica kontaktnega centra na ustrezno strokovno osebo v ali izven Banke. (3) Kontaktni center evidentira prejeti klic Poslovnega partnerja in sproži postopek vzdrževanja in/ali popravila in/ali po potrebi zamenjave strojne opreme v skladu z izbranim paketom vzdrževanja, Splošnimi pogoji in Pogodbo, in sicer: Paket vzdrževanja Standard: Delovni čas kontaktnega centra je vsak dan v letu od 07:00 ure do 22:00 ure. Delovni čas vzdrževalnega servisa na terenu je vsak delovni dan Banke od ure do ure. Rok za odpravo napake strojne opreme je 24 ur od prijave te napake strojne opreme Banki s strani Poslovnega partnerja v delovnem času vzdrževalnega centra na terenu. Če je prijava napake strojne opreme oddana Banki s strani Poslovnega partnerja izven delovnega časa vzdrževalnega servisa na terenu, začne teči rok za odpravo napake strojne opreme prvi delovni dan Banke po dnevu oddaje prijave napake strojne opreme Banki s strani Poslovnega partnerja, in sicer ob 08:00 uri. Paket vzdrževanja Premium: Delovni čas kontaktnega centra je vsak dan v letu od 00:00 ure do 24:00 ure. Delovni čas vzdrževalnega servisa na terenu je vsak delovni dan Banke od ure do ure. Rok za odpravo napake strojne opreme je 5 ur od prijave te napake strojne opreme Banki s strani Poslovnega partnerja v delovnem času vzdrževalnega centra na terenu. Če je prijava napake strojne opreme oddana Banki s strani Poslovnega partnerja izven delovnega časa vzdrževalnega servisa na terenu, začne teči rok za odpravo napake strojne opreme prvi delovni dan Banke po dnevu oddaje prijave napake strojne opreme Banki s strani Poslovnega partnerja, in sicer ob 06:00 uri. (4) Popravilo strojne opreme na prodajnem mestu traja največ eno uro. V nasprotnem primeru Banka zamenja strojno opremo in popravilo strojne opreme izvede izven prodajnega mesta. Časovni okvir popravila strojne opreme na prodajnem mestu se lahko ustrezno podaljša na podlagi sporazuma med Banko in Poslovnim partnerjem. (5) Poslovni partner omogoči Banki dostop do strojne opreme za potrebe izvede del njenega vzdrževanja, popravil in zamenjave v delovnem času prodajnega mesta, kot tudi izven delovnega časa prodajnega mesta, v kolikor je to potrebno. (6) V primeru, da Banka zamenja strojno opremo ali njen del, Banka in Poslovni partner v ta namen podpišeta Potrdilo o storitvi na POS terminalu, v katerem navedeta podrobnosti zamenjane strojne opreme, ki je nameščena na prodajnem mestu. Tudi za zamenjano strojno opremo se uporabljajo in veljajo Splošni pogoji ter Pogodba. (7) Poslovni partner vodi redno evidenco vseh vzdrževalnih del, popravil in zamenjav strojne opreme, ki jih izvede Banka, za vsak POS terminal posebej in jo hrani ob POS terminalu.

4 (8) Vsa dela vzdrževanja, popravil in zamenjave strojne opreme izvede Banka tako, da je delo Poslovnega partnerja čim manj moteno, in jih zaračuna Poslovnemu partnerju v skladu z izbranim paketom vzdrževanja, Splošnimi pogoji in Tarifo. (9) V primeru okvare in/ali poškodbe strojne opreme zaradi uporabe strojne opreme v nasprotju s Pogodbo in/ali Splošnimi pogoji, Banka poizkuša odpraviti okvaro in/ali poškodbo strojne opreme v skladu s Splošnimi pogoji. V primeru, da odprava okvare in/ali poškodbe strojne opreme ni mogoča, Banka okvarjeno in/ali poškodovano strojno opremo zamenja. Poslovni partner povrne Banki vse stroške popravila in/ali zamenjave strojne opreme v skladu s Splošnimi pogoji in Tarifo. II.3. SEZNAM OPRAVLJENIH PLAČILNIH TRANSAKCIJ (1) Banka poslovnemu partnerju, ki uporablja sistem elektronskega bančništva, posreduje v elektronski obliki: enkrat mesečno izpis vsote vseh opravljenih plačilnih transakcij v preteklem mesecu po posamezni plačilni kartici in po posameznem prodajnem mestu; dnevno ali tedensko ali mesečno izpis posameznih opravljenih plačilnih transakcij, odvisno od roka, ki ga Poslovni partner določi v Naročilu POS storitev, pri čemer dnevni izpis posameznih opravljenih plačilnih transakcij Banka posreduje Poslovnemu partnerju naslednji delovni dan Banke po dnevu opravljene plačilne transakcije do ure. III) OBVEZNOSTI POSLOVNEGA PARTNERJA III.1. UPORABA STROJNE OPREME (1) Število prodajnih mest, na katerih bo nameščena strojna oprema, lokacijo prodajnega mesta, razporeditev in količino strojne opreme na prodajnem mestu ter tehnične specifikacije prodajnega mesta Poslovni partner opredeli in natančno določi v Naročilu POS storitev v skladu s Pogodbo. Pri tem Poslovni partner opredeli in določi tudi ustrezno strojno opremo, predvsem ustrezno število POS terminalov in ustrezni model POS terminala, ter telekomunikacijsko povezavo, ki je zagotovljena na prodajnem mestu. (2) V primeru, da Poslovni partner nepravilno opredeli in določi število prodajnih mest, lokacijo in tehnične specifikacije prodajanega mesta, strojno opremo, telekomunikacijsko povezavo ter druge podatke, potrebne za uspešno namestitev strojne opreme, nosi vse finančne, materialne in druge posledice svoje nepravilne opredelitve in določitve. (3) Poslovni partner ob dogovorjenem času namestitve strojne opreme zagotovi, da so izpolnjeni vsi tehnični pogoji in zagotovljena vsa delujoča infrastruktura, ki jo Banka potrebuje za uspešno namestitev strojne opreme na prodajnem mestu. V primeru, da tehnični pogoji in/ali delujoča infrastruktura ob dogovorjenem času namestitve strojne opreme ni zagotovljena in je Banki zaradi tega onemogočena pravilna in uspešna namestitev strojne opreme, Poslovni partner povrne Banki vse stroške. (4) Poslovni partner zagotavlja in odgovarja, da se strojna oprema uporablja s skrbnostjo dobrega gospodarja v skladu s Pogodbo, Navodilom prodajnim mestom za poslovanje s plačilnimi karticami ter Splošnimi pogoji, kar velja za vse osebe, ki bi strojno opremo uporabljale. (5) Poslovni partner omogoči Banki dostop do strojne opreme, ki je potreben za izvajanje storitev v skladu s Pogodbo in/ali Splošnimi pogoji, vsak delovni dan Banke v delovnem času prodajnega mesta oziroma izven tega časa, v kolikor je to potrebno oziroma če se Banka in Poslovni partner tako dogovorita. (6) Poslovni partner zagotavlja in odgovarja, da se strojna oprema uporablja izključno in le za namene, določene s Pogodbo in/ali Splošnimi pogoji. (7) Poslovni partner neomejeno odgovarja za vsako poškodbo, uničenje ali izgubo strojne opreme, tudi v primeru, če je ta nastala brez njegove krivde. (8) Poslovni partner Banki na njeno zahtevo posreduje vse podatke o škodi, ki je nastala v zvezi z uporabo strojne opreme, ter sodeluje in Banki pomaga pri ugotavljanju okoliščin ter preiskavi tako nastale škode. (9) Poslovni partner na vsakem prodajnem mestu vzpostavi in izvaja redni nadzor nad strojno opremo. (10) Poslovni partner ne sme brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja Banke izvesti kateregakoli posega v strojno opremo. (11) V primeru odtujitve strojne opreme ali njenega dela ali zaznave vdora v strojno opremo Poslovni partner nemudoma preneha uporabljati strojno opremo, o tem obvesti pristojne policijske organe in do njihovega prihoda zavaruje strojno opremo, onemogoči dostop do strojne opreme in poskrbi, da se ohranijo vsi morebitni sledovi in dokazi o odtujitvi ali vdoru v strojno opremo. Nemudoma potem Poslovni partner o vsem navedenem obvesti kontaktni center.

5 (12) Poslovni partner sodeluje ter Banki in/ali pooblaščenim predstavnikom drugih pristojnih institucij pomaga pri ugotavljanju okoliščin ter pri preiskavi odtujitve strojne opreme oziroma njenega dela oziroma vdora v strojno opremo. III.2. SPREJEMANJE PLAČILNIH KARTIC (1) Vrsto plačilnih kartic, ki so lahko sprejete na POS terminalu, določa Pogodba. (2) Plačilne kartice se sprejemajo izključno in le za namen plačila nakupa blaga oziroma storitev iz naslova registrirane dejavnosti Poslovnega partnerja. (3) V nobenem primeru Poslovni partner ne sme imetnikom plačilnih kartic izplačati gotovine, niti ne sme katerikoli drugi osebi dovoliti ali omogočiti, da bi imetnikom plačilnih kartic izplačala gotovino. (4) Poslovni partner lahko zahteva za plačilo nakupa blaga oziroma storitev s plačilno kartico le tolikšen znesek, kot bi ga lahko zahteval za plačilo nakupa blaga oziroma storitev z gotovino. (5) Poslovni partner ne sme določiti najnižjega in/ali najvišjega zneska nakupa blaga oziroma storitev, ki ga je mogoče plačati s plačilno kartico. (6) Poslovni partner ne sme diskriminirati med veljavnimi plačilnimi karticami in mora vse načine plačila nakupa blaga oziroma storitev obravnavati enako. (7) Poslovni partner mora opraviti ustrezno identifikacijo imetnika plačilne kartice. V primeru, da plačilna kartica podpira vnos PIN kode, se identifikacija imetnika plačilne kartice opravi tako, da imetnik plačilne kartice vnese PIN kodo. Poslovni partner zagotovi, da imetnik plačilne kartice diskretno vnese PIN kodo. V primeru, da plačilna kartica ne podpira vnosa PIN kode, se identifikacija imetnika plačilne kartice opravi tako, da imetnik plačilne kartice lastnoročno podpiše potrdilo o nakupu. (8) Poslovni partner mora preveriti istovetnost imetnika plačilne kartice v naslednjih primerih in na naslednje načine, in sicer: V primeru, da plačilna kartica ne podpira vnosa PIN kode in imetnik plačilne kartice lastnoročno podpiše potrdilo o nakupu, se podpis na plačilni kartici primerja s podpisom na potrdilu o nakupu. V primeru, da se podpis na plačilni kartici in podpis na potrdilu o nakupu razlikujeta v tolikšni meri, da ni mogoče z gotovostjo trditi, da je podpis na potrdilu o nakupu identičen podpisu na plačilni kartici, se izvede dodatna preveritev istovetnosti imetnika plačilne kartice s primerjavo imena na plačilni kartici z imenom in sliko na osebnem dokumentu imetnika plačilne kartice, ki je namenjen identifikaciji oseb. V primeru, da plačilna kartica podpira vnos PIN kode in imetnik plačilne kartice vnese PIN kodo, pri čemer pa obstojijo oziroma nastopijo okoliščine, ki bi po razumni skrbni presoji zahtevale preveritev istovetnosti imetnika plačilne kartice, se ta izvede s primerjavo imena na plačilni kartici z imenom in sliko na osebnem dokumentu imetnika plačilne kartice, ki je namenjen identifikaciji oseb. V primeru, da se imetnik plačilne kartice ne želi identificirati z osebnim dokumentom, Poslovni partner zavrne sprejem plačilne kartice kot način plačila nakupa blaga oziroma storitev. (9) Za vsako uspešno ali neuspešno opravljeno ali zavrnjeno plačilno transakcijo POS terminal izpiše dva enaka zaporedna izpisa, od katerih enega prejme Poslovni partner, ki ga hrani, varuje in Banki posreduje v skladu s Splošnimi pogoji in Pogodbo, drugega pa Poslovni partner izroči imetniku plačilne kartice. (10) Poslovni partner zagotovi, da je v času opravljanja plačilne transakcije plačilna kartica vseskozi v vidnem polju imetnika plačilne kartice. (11) Potrdilo o nakupu, ki je lastnoročno podpisano s strani imetnika plačilne kartice oziroma ki je potrjeno s strani imetnika plačilne kartice z vnosom pravilne PIN kode, je dokaz o dolgu imetnika plačilne kartice do Poslovnega partnerja in tako podlaga za obveznost Banke do Poslovnega partnerja iz naslova opravljenih plačilnih transakcij v skladu s Pogodbo. III.3. ODVZEM PLAČILNIH KARTIC (1) Vsako neveljavno plačilno kartico Poslovni partner nemudoma odvzame, tako predvsem, vendar ne izključno plačilno kartico, za katero POS terminal izpiše»odvzemi kartico«. (2) Odvzete plačilne kartice Poslovni partner prereže in jih tako prerezane posreduje na naslov Banke, to je UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1140 Ljubljana, za Oddelek operativa POS poslovanja. (3) Odvzeto plačilno kartico Poslovni partner posreduje Banki ne glede na vrsto odvzete plačilne kartice ali izdajatelja plačilne kartice, torej tudi v primeru, če izdajateljica plačilne kartice ni Banka. (4) Poslovni partner hrani odvzeto in prerezano plačilno kartico do njene dostave Banki s skrbnostjo dobrega gospodarja.

6 III.4. OZNAKE NA PRODAJNEM MESTU (1) Poslovni partner na prodajnem mestu na vidnem mestu ob vhodu oziroma dostopu v prostore prodajnega mesta označi, da se plačilo nakupa blaga oziroma storitev lahko izvede s plačilnimi karticami. (2) Banka Poslovnemu partnerju brezplačno dostavi nalepke in druge tiskovine v skladu s Splošnimi pogoji in Pogodbo, za katere Poslovni partner pravočasno zaprosi Banko. III.5. PRENOS PODATKOV S POS TERMINALA V PROCESNI CENTER (1) Podatki o uspešno ali neuspešno opravljenih ali zavrnjenih plačilnih transakcijah se s POS terminala po telekomunikacijski povezavi prenesejo v procesni center v elektronski obliki. (2) Banka ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi oziroma v zvezi z nedelovanjem procesnih centrov, in sicer tako nedelovanjem procesnega centra Banke kot tudi nedelovanjem drugih procesnih centrov tako na primer, vendar ne izključno procesnega centra Bankart in/ali procesnega centra Activa in/ali procesnega centra VISA in/ali procesnega centra MasterCard. (3) Poslovni partner za vsak POS terminal zagotavlja in omogoča nemoten ter neprekinjen dostop do telekomunikacijskih povezav, ki so potrebne za nemoteno delovanje strojne opreme. Banka ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi oziroma v zvezi z motenim in/ali prekinjenim dostopom do telekomunikacijskih povezav. (4) Če POS terminal ne deluje ali prenos podatkov iz POS terminala v procesni center iz kateregakoli razloga ni mogoč, Poslovni partner kopije izpisov iz POS terminala, ki se nanašajo na vse plačilne transakcije, ki niso bile prenesene v procesni center, posreduje Banki na naslov elektronske pošte v roku 5 delovnih dni Banke od dneva plačilne transakcije. V nasprotnem primeru Poslovni partner ni upravičen do kakršnegakoli plačila iz naslova slednjih plačilnih transakcij in nosi vse finančne, materialne in druge posledice opustitve posredovanja izpisov iz POS terminala Banki. (5) Poslovni partner izrecno soglaša, da Banka za namene uveljavitve svojih pravic in obveznosti iz naslova Pogodbe ter Splošnih pogojev uporabi podatke o uspešno ali neuspešno opravljenih ali zavrnjenih plačilnih transakcijah. III.6. HRAMBA IZPISOV IZ POS TERMINALA IN NJIHOVO POSREDOVANJE BANKI (1) Poslovni partner skrbno hrani vse izpise iz POS terminala na varnem mestu, ki je dostopno samo pooblaščenim osebam Poslovnega partnerja, in sicer jih hrani najmanj pet let od dneva izdaje oziroma izpisa iz POS terminala. (2) Izpisi iz POS terminala ne smejo biti posredovani katerikoli tretji osebi, z izjemo pooblaščene osebe Banke ali v primeru, kadar tako določa zakon, ter jih Poslovni partner strogo varuje kot poslovno skrivnost. (3) Poslovni partner v roku 8 dni od dneva prejema zahteve Banke le-tej posreduje fotokopije oziroma skenirane kopije vseh zahtevanih izpisov iz POS terminala ter tudi vsa morebitna druga dokazila o uspešno ali neuspešno opravljenih ali zavrnjenih plačilnih transakcijah na naslov elektronske pošte III.7. VARSTVO PODATKOV (1) Poslovni partner ne sme voditi, evidentirati, snemati, shranjevati ali uporabiti katerihkoli podatkov o imetnikih plačilne kartice in/ali plačilnih karticah v nobeni obliki. (2) Poslovni partner zagotovi in prepreči, da bi katerakoli druga oseba vodila, evidentirala, snemala, shranjevala ali uporabila katerekoli podatke o imetnikih plačilne kartice in/ali plačilnih karticah ter v ta namen izvede vse potrebne ukrepe. (3) V primeru neprimernega in/ali nezadostnega varovanja podatkov o imetnikih plačilne kartice in/ali plačilnih karticah Poslovni partner nosi vse finančne, materialne in druge posledice svojih dejanj in/ali opustitev. (4) Poslovni partner ne sme zbirati, shranjevati ali uporabiti oziroma uporabljati katerihkoli podatkov v zvezi z izvajanjem Pogodbe, razen tistih podatkov, ki so v Pogodbi in/ali Splošnih pogojih izrecno navedeni in opredeljeni ter v teh primerih zgolj za namene, kot so izrecno določeni v Pogodbi in/ali Splošnih pogojih.

7 III.8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN ZAUPNIH INFORMACIJ (1) Banka je upravljalec osebnih in ostalih zaupnih podatkov o Poslovnem partnerju, ki jih pridobi pri vzpostavitvi poslovnega razmerja in nadaljnjem poslovanju s Poslovnim partnerjem. (2) Banka za namen izvajanja medsebojnega pogodbenega odnosa ter za namene trženja v obsegu skladnem s privolitvijo za obdelavo osebnih podatkov obdeluje, hrani, posreduje in varuje osebne in ostale zaupne podatke skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679-GDPR), zakonom, ki ureja bančništvo, zakonom, ki ureja gospodarske družbe in drugimi predpisi, ki se nanašajo na varovanje osebnih in zaupnih podatkov ter poslovno skrivnost ter skladno s svojimi internimi akti. (3) Vse podrobnejše informacije, pravice posameznikov, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov in kontaktni podatki so določene v Splošnih informacijah o obdelavi osebnih podatkov. Vsakokrat veljavne Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov so na voljo v poslovnih prostorih banke in na njeni spletni strani ( III.9. UPORABA STROJNE OPREME IN SPREJEMANJE PLAČILNIH KARTIC V SKLADU S PCI DSS STANDARDI, PREDPISI MASTERCARD, PREDPISI VISA IN ZAKONODAJO REPUBLIKE SLOVENIJE (1) Poslovni partner vseskozi zagotavlja, da je uporaba strojne opreme in sprejemanje plačilnih kartic (v nadaljevanju: delovanje Poslovnega partnerja) v celoti skladno s PCI DSS standardi, predpisi MasterCard, predpisi Visa, predpisi drugih nosilcev kartičnih produktov in veljavno zakonodajo Republike Slovenije (v nadaljevanju: standardi, predpisi in zakonodaja). (2) V primeru odstopanj od standardov, predpisov in zakonodaje v delovanju Poslovnega partnerja slednji Banko o vsakem takem odstopanju nemudoma obvesti ter ji posreduje natančen načrt odprave odstopanja z jasno opredeljenim rokom, v katerem bo odstopanje v celoti odpravljeno (v nadaljevanju: poročilo Poslovnega partnerja). (3) Banka ima pravico od Poslovnega partnerja kadarkoli zahtevati, da ji omogoči in zagotovi izvedbo nenapovedanega pregleda njegovega delovanja ter preveritev ustreznosti njegovega delovanja glede na standarde, predpise in zakonodajo (v nadaljevanju: pregled Banke). (4) Poslovni partner Banki izrecno dovoli, da redno nadzira njegovo delovanje, tako predvsem, vendar ne izključno njegovo delovanje v zvezi s postopki obvladovanja tveganj pri sprejemanju plačilnih kartic kot načinom plačila nakupa blaga oziroma storitev (v nadaljevanju: nadzor Banke). (5) Poslovni partner izrecno dovoli, da nosilec kartičnih produktov, tako predvsem, vendar ne izključno Visa in/ali MasterCard, oziroma drug upravičeno zainteresiran organ pregleda ter preveri ustreznost njegovega delovanja glede na standarde, predpise in zakonodajo ter se zavezuje, da bo v zahtevanem roku predložil vse listine, podatke in morebitne druge dokumente, tako na primer, vendar ne izključno, izpise iz POS terminala, ki bi jih zahteval nosilec kartičnih produktov oziroma drug upravičeno zainteresiran organ. (6) V primeru, da Banka ugotovi, da delovanje Poslovnega partnerja ni v skladu s standardi, predpisi in zakonodajo, o tem obvesti Poslovnega partnerja, kateri tako ugotovljene neskladnosti v svojem delovanju nemudoma odpravi in o njihovi odpravi obvesti Banko. (7) V primeru, da je v skladu s standardi, predpisi in zakonodajo potrebno izvesti določene postopke in/ali preiskave zaradi odprave neskladnosti v delovanju Poslovnega partnerja vse morebitne stroške teh postopkov in/ali preiskav v celoti nosi Poslovni partner, kateri se s slednjimi finančnimi posledicami že vnaprej v celoti in izrecno strinja. (8) Banka v zvezi s kršitvami standardov, predpisov in zakonodaje pri oziroma v delovanju Poslovnega partnerja ne nosi in ne sme nositi nobene odgovornosti, niti materialnih, finančnih ali drugih posledic. V primeru, da bi za Banko nastale kakršnekoli posledice, slednje v celoti prevzame Poslovni partner ter Banki nemudoma in brez ugovorov povrne vso škodo ter vse nastale stroške. (9) V primeru spremembe standardov, predpisov in zakonodaje ima Banka pravico ustrezno spremeniti ter uskladiti Splošne pogoje, v kolikor bi bile te spremembe in uskladitve potrebne. IV) FINANČNE OBVEZNOSTI IN PRAVICE BANKE (1) Banka Poslovnemu partnerju izstavi račun za mesečno najemnino za vsak nameščeni POS terminal in za mesečno nadomestilo za izbrani paket vzdrževanja v skladu s Pogodbo do desetega dne v mesecu za pretekli mesec. Rok plačila računa je 8 dni od dneva izstavitve računa. (2) Banka Poslovnemu partnerju prvič izstavi račun za mesečno najemnino za nameščeni POS terminal za tisti mesec, v katerem je bil POS terminal nameščen. Kot dan namestitve POS terminala se šteje dan, naveden na Potrdilu o storitvi na POS terminalu, podpisanem s strani Banke in Poslovnega partnerja.

8 (3) Ob vrnitvi vsakega POS terminala oziroma prevzemu le-tega s strani Banke slednja Poslovnemu partnerju izstavi račun za nadomestilo za vrnitev oziroma prevzem POS terminala v skladu s Pogodbo. (4) V primeru, da Poslovni partner s strani Banke izstavljenega računa v delu ali v celoti ne plača v roku, kot je določen na računu in/ali v Splošnih pogojih, je Banka upravičena do zakonskih zamudnih obresti od zapadlega in neplačanega zneska računa, in sicer od prvega dne zamude plačila računa dalje do dneva plačila. (5) Banka svoje obveznosti do Poslovnega partnerja iz naslova opravljenih plačilnih transakcij v skladu s Pogodbo (v nadaljevanju: Obveznosti Banke) izpolni in poravna v skladu s Pogodbo, torej določeno vnaprej dogovorjeno število delovnih dni Banke po dnevu uspešno opravljene plačilne transakcije (v nadaljevanju: dan izpolnitve Obveznosti Banke). (6) Pri določitvi in opredelitvi višine Obveznosti Banke se upoštevajo vse uspešno opravljene plačilne transakcije, o katerih podatki prispejo v procesni center v skladu s Splošnimi pogoji in o katerih podatke izkaže Poslovni partner v skladu s Splošnimi pogoji s predložitvijo potrdila o nakupu, podpisanega s strani imetnika plačilne kartice oziroma potrjenega s strani imetnika plačilne kartice z vnosom pravilne PIN kode. (7) V primeru, da je dan izpolnitve Obveznosti Banke nedelovni dan Banke, Banka izpolni in poravna svoje Obveznosti prvi naslednji delovni dan Banke. (8) Banka svoje Obveznosti izpolni in poravna z nakazilom denarnih sredstev v evrih najkasneje do 15. ure na dan izpolnitve Obveznosti Banke. V primeru, da podatki o uspešno opravljenih plačilnih transakcijah prispejo v procesni center po dnevu izpolnitve Obveznosti Banke, Banka svoje Obveznosti izpolni in poravna naslednji delovni dan Banke po dnevu, ko podatki o uspešno opravljenih plačilnih transakcijah prispejo v procesni center. (9) Banka pooblašča Poslovnega partnerja, da sprejme vsakokratno nakazilo denarnih sredstev za poravnavo Obveznosti Banke v skladu s Splošnimi pogoji in Pogodbo, Poslovni partner pa pooblastilo Banke sprejema ter z njim izrecno soglaša. (10) Banka ima pravico, da svoje zapadle in neplačane terjatve, ki jih ima do Poslovnega partnerja iz naslova Pogodbe in Splošnih pogojev, pobota z zapadlimi in neplačanimi terjatvami Poslovnega partnerja, ki jih ima le-ta do Banke iz naslova Obveznosti Banke, s čimer Poslovni partner vnaprej izrecno soglaša in se s pobotom izrecno strinja. V) FINANČNE OBVEZNOSTI IN PRAVICE POSLOVNEGA PARTNERJA (1) Poslovni partner svoje obveznosti do Banke iz naslova plačila nadomestil za sprejemanje plačilnih kartic, mesečnih najemnin za vsak nameščeni POS terminal, mesečnih nadomestil za izbrani paket vzdrževanja in nadomestil za vrnitev oziroma prevzem POS terminala izpolni in poravna v višini ter rokih v skladu s Pogodbo in Splošnimi pogoji. (2) Poslovni partner svoje obveznosti do Banke iz naslova plačila opravljenih del vzdrževanja strojne opreme in/ali popravil strojne opreme in/ali zamenjave strojne opreme in/ali namestitve oziroma vrnitve strojne opreme izpolni ter poravna v višini in rokih v skladu z izbranim paketom vzdrževanja, Splošnimi pogoji, Pogodbo ter Tarifo. (3) Poslovni partner svoje obveznosti do Banke iz naslova plačila stroškov, ki bi nastali v zvezi z vzdrževanjem in/ali popravilom in/ali zamenjavo strojne opreme ter sprejemanjem plačilnih kartic kot načinom plačila nakupa blaga oziroma storitev, ki jih Poslovni partner sam povzroči namerno ali iz hude malomarnosti, izpolni in poravna v skladu s Pogodbo, Splošnimi pogoji ter Tarifo. (4) Poslovni partner svoje morebitne druge obveznosti do Banke iz naslova Pogodbe in Splošnih pogojev izpolni ter poravna v skladu s Pogodbo, Splošnimi pogoji in Tarifo. (5) V primeru, da Poslovni partner svojih obveznosti do Banke iz kateregakoli naslova ne poravna, mu Banka posreduje obvestilo o neporavnanih obveznostih. Strošek obvestila o neporavnanih obveznostih Poslovni partner poravna v skladu s Splošnimi pogoji in Tarifo. VI) POSLEDICE NEPRAVILNOSTI IN NAPAK PRI UPORABI STROJNE OPREME IN SPREJEMANJU PLAČILNIH KARTIC (1) Banka ima pravico, da zavrne plačilno transakcijo in/ali zadrži plačilo v zvezi s opravljeno plačilno transakcijo v naslednjih primerih, in sicer: če plačilna transakcija ni rezultat uporabe plačilne kartice; če ni pridobljena oziroma ni pravilno pridobljena avtorizacija za odobritev plačila nakupa blaga oziroma storitev z dobroimetjem imetnika plačilne kartice na plačilni kartici; če s plačilno kartico ni plačan nakup blaga oziroma storitev iz naslova registrirane dejavnosti Poslovnega partnerja; če so v izpis iz POS terminala vnesene kakršnekoli spremembe oziroma popravki;

9 če izpis iz POS terminala ni podpisan s strani imetnika plačilne kartice oziroma ni potrjen z vnosom pravilne PIN kode s strani imetnika plačilne kartice; če plačilna kartica v času izvedbe plačilne transakcije ni veljavna, bodisi iz razloga, ker je veljavnost plačilne kartice že potekla bodisi iz razloga, ker plačilna kartica še ni veljavna; če obstaja sum zlorabe plačilne kartice in/ali sum zlorabe POS terminala in/ali sum dopustitve zlorabe POS terminala in/ali plačilne kartice; če obstaja sum obstoja nepravilnosti pri poslovanju na prodajnem mestu in/ali sum obstoja nepravilnosti pri izpolnjevanju kriterijev za minimalno varnost poslovanja s plačilnimi karticami; če je zaznan vdor v strojno opremo; če Poslovni partner za isti nakup blaga oziroma storitev izvede več plačilnih transakcij s plačilno kartico; če Poslovni partner ne posluje v skladu s Pogodbo in/ali Splošnimi pogoji; če Poslovni partner ne upošteva PCI DSS standardov in/ali predpisov MasterCard in/ali predpisov VISA in/ali predpisov drugih nosilcev kartičnih produktov in/ali veljavne zakonodaje Republike Slovenije in/ali zahtevanih standardov poslovanja; če Banka prejme reklamacijo imetnika kartice na opravljeno plačilno transakcijo; če imetnik plačilne kartice ugovarja izvedbi plačilne transakcije, Poslovni partner pa v zvezi s to plačilno transakcijo Banki nemudoma ne posreduje potrdila o nakupu, podpisanega s strani imetnika plačilne kartice oziroma potrjenega z vnosom pravilne PIN kode imetnika plačilne kartice; če je od dneva nakupa blaga oziroma storitev do dneva prenosa podatkov o plačilni transakciji v procesni center minilo več kot 30 dni, iz kateregakoli koli razloga, tako na primer tudi iz razloga okvare POS terminala in/ali izpada električne energije in/ali izpada in/ali nedelovanja telekomunikacijske povezave. (2) V primeru izvedbe plačilne transakcije v korist Poslovnega partnerja s strani Banke, za katero se naknadno izkaže, da ni bila izvedena v skladu s Pogodbo in/ali Splošnimi pogoji, Poslovni partner Banki nemudoma vrne celotni znesek plačila oziroma znesek vseh denarnih sredstev, ki so mu bila nakazana s strani Banke na podlagi te plačilne transakcije, najkasneje pa v roku 8 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti oziroma neupravičenosti opravljene plačilne transakcije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izvedbe plačila oziroma nakazila denarnih sredstev Poslovnemu partnerju s strani Banke dalje do vrnitve zneska plačila oziroma vrnitve zneska nakaznih denarnih sredstev Banki. (3) V primeru suma zlorabe plačilne kartice in/ali suma zlorabe POS terminala in/ali suma dopustitve zlorabe POS terminala in/ali plačilne kartice ima Banka pravico nemudoma ustaviti poslovanje na POS terminalu ter posredovati podatke o tako zaznanem sumu zlorabe in/ali dopustitve zlorabe ter o Poslovnem partnerju pristojnim organom, s čimer Poslovni partner izrecno soglaša in Banki izrecno dovoli. VII) REKLAMACIJE IMETNIKA PLAČILNE KARTICE (1) Za kvaliteto blaga oziroma storitev, katerih nakup je bil plačan s plačilno kartico, odgovarja izključno in le Poslovni partner. Vse reklamacije in ugovore imetnika plačilne kartice, ki se nanašajo na kvaliteto blaga oziroma storitev, katerih nakup je bil plačan s plačilno kartico, reši Poslovni partner neposredno z imetnikom plačilne kartice. (2) V primeru izvedbe plačilne transakcije, za katero se naknadno ob reševanju reklamacije imetnika plačilne kartice izkaže, da ni bila izvedena v skladu s Pogodbo in/ali Splošnimi pogoji in/ali je ugotovljeno, da je reklamacija imetnika plačilne kartice utemeljena, Banka znesek plačila, ki ga je Poslovni partner na podlagi te plačilne transakcije prejel, slednjemu odvzame, s čimer Poslovni partner izrecno soglaša in Banki to dopušča. Banka navedeni znesek plačila odvzame tako v času veljavnosti Pogodbe, kot tudi po njenem prenehanju, kot tudi v primeru morebitnega začetka insolventnega postopka in/ali morebitnega drugega postopka prenehanja nad Poslovnim partnerjem, s čimer Poslovni partner izrecno soglaša in Banki to dopušča. (3) V primeru, da so v postopku obravnave reklamacije imetnika plačilne kartice nastali določeni stroški, te stroške v celoti nosi Poslovni partner, ki jih je dolžan plačati brez ugovorov oziroma jih Banki povrniti na njen prvi poziv. VIII) REKLAMACIJE POSLOVNEGA PARTNERJA (1) Poslovni partner poda reklamacijo v zvezi z že opravljeno plačilno transakcijo tako, da kontaktnemu centru po elektronski pošti posreduje pravilno in popolno izpolnjen ter podpisan Zahtevek za obravnavo POS transakcije, katerega obrazec je objavljen na spletni strani Banke, in fotokopijo računa ter izpis iz POS terminala za to opravljeno plačilno transakcijo.

10 (2) Banka reši reklamacijo Poslovnega partnerja v roku 7 delovnih dni Banke od dneva prejema popolne reklamacije Poslovnega partnerja v primeru, da rešitev reklamacije Poslovnega partnerja vključuje preklic ali delni preklic opravljene plačilne transakcije. V primeru, da rešitev reklamacije Poslovnega partnerja vključuje ponovno oziroma dodatno plačilo nakupa blaga oziroma storitev z dobroimetjem imetnika plačilne kartice na plačilni kartici je za tako ponovno oziroma dodatno plačilo potrebna privolitev imetnika plačilne kartice in Banka reši reklamacijo Poslovnega partnerja v skrajnem roku 50 dni. V primeru, da v roku 50 dni od dneva prejema reklamacije Poslovnega partnerja s strani Banke imetnik plačilne kartice ne poda ustrezne privolitve za ponovno oziroma dodatno plačilo nakupa blaga oziroma storitev z dobroimetjem imetnika plačilne kartice na plačilni kartici, Banka postopek obravnave reklamacije Poslovnega partnerja zaključi brez njene rešitve. IX) RAZNO (1) Poslovni partner lahko oglašuje, da kot način plačila nakupa blaga oziroma storitev sprejema plačilne kartice, pri čemer tako oglaševanje v ničemer ne sme škodovati ugledu Banke. (2) Poslovni partner ne sme brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Banke na prodajnem mestu uporabljati imena ali logotipa Banke za namene lastnega promoviranja in/ali promoviranja prodajnega mesta. (3) Poslovni partner o vseh morebitnih spremembah, ki bi nastale v zvezi z izvajanjem Pogodbe, oziroma spremembah, ki bi nastale v zvezi s poslovnimi podatki oziroma z dejavnostjo prodajnega mesta, oziroma spremembah, ki bi lahko kakorkoli vplivale na medsebojno poslovno sodelovanje z Banko, nemudoma pisno obvesti Banko priporočeno po pošti s povratnico. V nasprotnem primeru Poslovni partner nosi vse finančne, materialne in druge posledice zaradi opustitve obvestila Banki in/ali nepravočasnega obvestila Banki. (4) Pred morebitno spremembo pravnega statusa Poslovnega partnerja in/ali spremembo dejavnosti Poslovnega partnerja in/ali spremembo dejavnosti prodajnega mesta (v nadaljevanju: nameravana sprememba Poslovnega partnerja) Poslovni partner Banko o tako nameravani spremembi Poslovnega partnerja predhodno pisno obvesti ter predhodno pridobi njeno pisno soglasje za nameravano spremembo Poslovnega partnerja. V primeru, da Banka pisnega soglasja za nameravano spremembo Poslovnega partnerja ne poda oziroma odkloni v roku 15 dni do dneva prejema obvestila, se šteje, da je Banka soglasje podala. (5) Poslovni partner terjatev, ki jih ima do Banke iz naslova Pogodbe in/ali Splošnih pogojev, ne sme odstopiti nobeni tretji, pravni ali fizični osebi, brez predhodnega pisnega soglasja Banke. V nasprotnem primeru je odstop terjatev neveljaven in brez učinkov za Banko. X) ODGOVORNOST ZA NASTANEK ŠKODE IN STROŠKOV (1) V primeru, da Poslovni partner krši katerokoli določilo Splošnih pogojev in/ali Pogodbe in/ali zavezo in/ali obveznost, določeno v Splošnih pogojih in/ali Pogodbi, nosi vse finančne, materialne in druge posledice te kršitve ter neomejeno in v celoti odgovarja za vso škodo ter se zavezuje to škodo in vse stroške, ki bi jih Banka imela v zvezi s tem, nemudoma v celoti in brez ugovorov povrniti Banki. (2) Škodo in/ali stroške, kot so ti opredeljeni v prejšnji točki, Poslovni partner povrne Banki v višini, določeni v Tarifi. V primeru, da višina škode in/ali stroškov ni določena v Tarifi, Poslovni partner povrne Banki vso dejansko izkazano škodo in/ali vse dejansko izkazane stroške. XI) PRENEHANJE SODELOVANJA (1) Pogodba se lahko odpove s 30 dnevnim odpovednim rokom (v nadaljevanju: Odpoved), pri čemer se lahko Pogodba o najemu in uporabi POS terminalov ter Pogodba o sprejemanju plačilnih kartic na prodajnem mestu odpovesta zgolj hkrati. (2) Odpoved mora biti pisna in poslana priporočeno po pošti s povratnico drugi pogodbeni stranki. (3) Odpovedni rok začne teči naslednji dan po dnevu, ko druga pogodbena stranka prejme Odpoved. Šteje se, da je Poslovni partner Odpoved prejel po preteku 15 dni od dneva oddaje priporočene pošiljke na pošto na zadnji znani naslov Poslovnega partnerja, ki ga ima Banka v svoji evidenci. (4) Banka ima pravico nemudoma enostransko odstopiti od Pogodbe brez odpovednega roka in s takojšnjimi učinki prenehanja pogodbenega razmerja (v nadaljevanju: Odstop) v naslednjih primerih, in sicer: če bi se po sklenitvi Pogodbe ugotovilo, da je Poslovni partner v preteklosti nekorektno deloval pri sprejemanju plačilnih kartic; če bi Banka po sklenitvi Pogodbe prejela zahtevo MasterCarda in/ali Vise in/ali drugega nosilca kartičnih produktov za prenehanje poslovnega sodelovanja s Poslovnim partnerjem;

11 če bi Poslovni partner kršil Pogodbo in/ali Splošne pogoje ter jih v dodatnem 15-dnevnem roku po prejemu pisnega poziva Banke na odpravo kršitev ne bi odpravil, pri čemer se šteje, da je Poslovni partner pisni poziv Banke na odpravo kršitev prejel najkasneje po preteku 15 dni od dneva oddaje priporočene pošiljke na pošto na zadnji znani naslov Poslovnega partnerja, ki ga ima Banka v svoji evidenci; če bi bil zlorabljen POS terminal na prodajnem mestu in/ali če bi bila zlorabljena plačilna kartica na prodajnem mestu in/ali če bi Poslovni partner zlorabo POS terminala in/ali plačilne kartice dopustil; če bi Poslovni partner kršil svoje finančne obveznosti do Banke in teh v dodatnem 15-dnevnem roku po prejemu pisnega poziva Banke na odpravo kršitev ne bi odpravil, pri čemer se šteje, da je Poslovni partner pisni poziv Banke na odpravo kršitev prejel najkasneje po preteku 15 dni od dneva oddaje priporočene pošiljke na pošto na zadnji znani naslov Poslovnega partnerja, ki ga ima Banka v svoji evidenci; če Poslovni partner v treh zaporednih mesecih ne bi opravil niti ene plačilne transakcije na vsakem prodajnem mestu; če Banka oceni, da se je finančni položaj Poslovnega partnerja bistveno poslabšal in to vpliva na poslovno razmerje med Banko ter Poslovnim partnerjem. V zgoraj navedenih primerih se Pogodba šteje za razvezano z dnem, ko Poslovni partner prejme izjavo Banke o Odstopu. Šteje se, da je Poslovni partner prejel izjavo Banke o Odstopu najkasneje po preteku 15 dni od dneva oddaje priporočene pošiljke na pošto na zadnji znani naslov Poslovnega partnerja, ki ga ima Banka v svoji evidenci. Poslovni partner neomejeno in v celoti odgovarja za vso škodo, ki bi Banki nastala v zvezi Odstopom. Poslovni partner zoper Banko ne bo uveljavljal nobenih odškodninskih in/ali morebitnih drugih zahtevkov v zvezi z Odstopom ter se vsem morebitnim zahtevkom zoper Banko že vnaprej izrecno odpoveduje. (5) Poslovni partner v roku 3 dni od naslednjega dne po dnevu prenehanja veljavnosti Pogodbe zagotovi Banki prevzem strojne opreme v enakem stanju, kot jo je od Banke prejel ob upoštevanju normalne obrabe. Odklop strojne opreme izvede Banka, Poslovni partner pa ji to omogoči. Ob vrnitvi oziroma predaji strojne opreme Banka in Poslovni partner podpišeta prevzemni zapisnik. XII) KONČNE DOLOČBE (1) Splošni pogoji so sestavni del Pogodbe in imajo značaj pogodbe. (2) Poslovni partner s podpisom Pogodbe potrdi seznanitev z vsebino Splošnih pogojev in poda svoje soglasje k veljavnosti Splošnih pogojev. (3) Banka v skladu z veljavnimi predpisi in svojo poslovno politiko spreminja Splošne pogoje. (4) O vsaki spremembi Splošnih pogojev oziroma o uvedbi novih Splošnih pogojev Banka obvesti Poslovnega partnerja tako, da spremembo Splošnih pogojev oziroma nove Splošne pogoje objavi na svoji spletni strani in o tem obvesti Poslovnega partnerja. (5) V primeru, da Poslovni partner ne soglaša s spremembami Splošnih pogojev lahko odstopi od Pogodbe tako, da Banko o tem obvesti v roku 15 dni od dneva objave spremenjenih oziroma novih Splošnih pogojev na spletni strani Banke. V nasprotnem primeru se šteje, da se Poslovni partner s spremenjenimi oziroma novimi Splošnimi pogoji v celoti strinja in jih sprejema. (6) Za reševanje morebitnih sporov iz naslova Pogodbe in/ali Splošnih pogojev je pristojno sodišče v Ljubljani. (7) Pogodba in Splošni pogoji se presojajo po pravu Republike Slovenije. Splošni pogoji veljajo od dne 25. maj 2018 dalje.

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_ V-PV-maj-2-2018 SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO VISA 1. UVODNE DOLOČBE Izdajatelj teh splošnih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS,

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B, 32/2012, 81/2015)

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno 12. 9. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST! 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST (v nadaljevanju: nagradna igra),

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC Družba X Y d.o.o.,, (naslov), matična št., na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05), sprejema naslednji PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV I. SPLOŠNE

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

A1 template without footer short

A1 template without footer short A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1), je gospodarska družba, ki v okviru

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta pravila določajo način in pogoje sodelovanja v telefonskem

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJ

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJ Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«je Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci (v

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZVEZDE PLEŠEJO (za uporabnike T2) SPREMEMBA: v trajanju glasovanja, opredeljeno v točki 1. pod OPIS STORITVE. 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o

Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Gramiz d.d._vabilo_Dol_

Gramiz d.d._vabilo_Dol_ GRAMIZ Gradbeno podjetje d.d. Kočevje v stečaju, Kočevje Ob mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje MŠ: 5129702000, DŠ: 49311506 Okrožno sodišče v Ljubljani Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Dne, 8.10.2014 Opr.št.:

Prikaži več

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: 333-16-22 Ljubljana, 23. 8. 2016 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE JE DNE 21. 5. 2015 IZDALA ODLOČBO ŠT. 46101-7/2015/4,

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno 9. 5. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRAVILA NAGRADNE IGRE PRAVILA NAGRADNE IGRE»Pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje kuhinjo po meri«1. člen ORGANIZATOR Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri»pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba PRODAJNA POGODBA»Vzorec prodajne pogodbe poslovnih prostorov/2017«, ki jo dogovorita in skleneta: Prodajalec: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK Pravila nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: pravila) I. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo,

Prikaži več

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE plačila v valuti EUR, SEK in RON

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več