Microsoft Word - SKLOP4M.docx

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - SKLOP4M.docx"

Transkripcija

1 AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA Iztok SLATINŠEK * mag. Marijana VUGRIN** VODARJI BREZ VODE V URADNIH EVIDENCAH POVZETEK Prispevek obravnava»vodo«kot element evidentiranja v javne nepremičninske evidence. S predvideno ukinitvijo vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru, ki bo zamenjala podatek o vodotoku, jezeru, ribniku in močvirju na parceli z oznako zemljišče in z uvedbo vodnih zemljišč v zemljiški kataster po merilih evidence kmetijskih in gozdnih zemljišč, so se dejstva v javnih nepremičninskih evidencah za vodarje spremenila. V prispevku so podani odgovori na vprašanji kaj se dogaja z vodo v zemljiškem katastru in kako zadevo urediti v skladu s trenutno veljavnimi postopki. Prikazan je tudi praktičen primer za območje HE Boštanj. 1 UVOD Temeljne javne nepremičninske evidence, ki jih v pogovornem jeziku največkrat poimenujemo kar uradne evidence, so zemljiška knjiga, zemljiški kataster in kataster stavb. Zemljiška knjiga je evidenca pravic in pravnih dejstev, ki se vežejo na nepremičnino, zemljiški kataster in kataster stavb pa sta evidenci, ki izkazujeta lastnosti nepremičnin in obenem zaradi svojega grafičnega dela pomenita tudi edino povezavo med lastnikom (upravljavcem) in pojavi v prostoru. Določene lastnosti nepremičnin, ki jih izkazujeta zemljiški kataster in kataster stavb so izvorni podatki teh dveh evidenc. Evidentirajo se na podlagi posebej predpisanih postopkov v evidenco (v teh postopkih nastanejo), druge lastnosti, ki jih tudi izkazujeta ti dve evidenci, pa se prevzemajo iz drugih virov po opredeljenih protokolih. V zemljiškem katastru kot temeljni nepremičninski evidenci o zemljiščih se vodijo podatke o: identifikacijski oznaki zemljišča - parcele (parcelna številka), statusu meje parcele in statusu parcele (urejena meja, urejena parcela), zemljiškoktastrskih točkah (identifikator, koordinate, metodo določitve, status), površini parcele, dejanski raba parcele, vrsti rabe parcele zemljišču pod stavbo, boniteti zemljišča, lastniku in upravljavcu. Prevzeta podatka, ki se vodita v zemljiškem katastru sta lastnik in dejanska raba parcele. Medtem, ko je lastnik neposredno prevzet podatek iz zemljiške knjige in bi moral biti identičen kot ga izkazuje zemljiška knjiga, pa to ne velja za podatek o dejanski rabi. Podatek o dejanski rabi se prevzame iz evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč in se na podlagi določenih korekcij pripiše posamezni parceli. Podatek zemljiškega katastra, ki naj bi tudi izkazoval rabo zemljišča, je podatek o vrsti rabe parcele. To je izvorni podatek zemljiškega katastra, vendar pa se bo le ta, glede na trenutno veljavno zakonodajo, prenehal izkazovati v zemljiškem katastru konec leta * Iztok SLATINŠEK, univ. dipl. inž. geod., Geodetski biro Iztok Slatinšek s.p., Cankarjeva cesta 1, 1000 Ljubljana ** mag. Marijana VUGRIN, univ. dipl. inž. geod., Digi data d.o.o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur

2 AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA UPRAVLJANJA Z VODAMI IN UREJANJE VODA Če podatke zemljiškega katastra povežemo z vodnim zemljiščem, ki ga definira Zakon o vodah, se ključna povezava nanaša prav na podatka o rabi. Nanaša se na vrsto rabe, ki se ukinja in na dejansko rabo, ki se v zemljiški kataster prevzema iz drugih evidenc (trenutno to niso vodarske evidence) pod določenimi pogoji. Določanje meje vodnega zemljišča tekočih voda definira Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda. Kot eno izmed podlag za določitev meje vodnega zemljišča, navaja»obstoječe parcele z vrsto rabe vodotok«(pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda, 2006, člen 3). Vodna zemljišča naj bi bila po določilih 12. člena Zakona o vodah evidentirana tudi v zemljiškem katastru kot dejanska raba. Vir za določitev dejanske rabe vodno zemljišče v zemljiškem katastru naj bi bili podatki vodnega katastra. V zemljiškem katastru se v skladu z določili Zakona o evidentiranju nepremičnin vodi dejanska raba vodna zemljišča, torej voda obstaja v uradnih evidencah, vendar merila za evidentiranje tega podatka v uradne evidence določajo drugi - kmetijski in geodetski strokovnjaki. Vodni kataster ni vir vodnih zemljišč v zemljiškem katastru, torej lahko vseeno ponovimo trditev podano v naslovu, da bodo vodarji 1. januarja 2014 brez vode v uradnih evidencah. 2 UKINITEV VRST RABE V ZEMLJIŠKEM KATASTRU Podatek o vrsti rabe zemljišč posameznega parcelnega dela, ki se bo v zemljiškem katastru izkazoval še do konca leta 2013, je bil definirane s Pravilnikom o vodenju vrst rabe v zemljiškem katastru. Zakon o zemljiškem katastru, katerega podzakonski akt, je zgoraj naveden pravilnik, je definiral, da se dejanska raba parcele prikazuje kot vrsta rabe zemljišč v zemljiškem katastru in definira štiri skupine vrst rabe zemljišč in sicer: katastrske kulture, zemljišča pod gradbenimi objekti, zelene površine in nerodovitna zemljišča. Med nerodovitna zemljišča so bila uvrščena zemljišča povezana z vodo. Parcele, kjer naj bi se»nahajala voda«in parcele, ki so namenjene za zavarovanje in vzdrževanje voda, imajo v zemljiškem katastru določeno vrsto rabe vodotok, jezero, ribnik in močvirje. Zakon o zemljiškem katastru je določal, da so lastniki oziroma uporabniki dolžni prijaviti pristojnemu geodetskemu organu vsako spremembo v vrsti rabe zemljišč roku 30 dni po spremembi. Lastniki, ki so upoštevali določila zakona in so poskrbeli za evidentiranje sprememb, so imeli vrsto rabe na parceli določeno s terenskim postopkom. Žal so bili ti lastniki v manjšini in posledica takega ravnanja je bilo razhajanje med dejanskim stanjem na terenu in podatki o vrsti rabe zemljišč v zemljiškem katastru. Prav zato je bila uporaba teh podatkov relativno majhna, kjer pa se je ta podatek še uporabljal, na primer za izračun katastrskega dohodka, so bili rezultati, pridobljeni na podlagi teh podatkov, popačeni. Zato je že Zakon o evidentiranju zemljišč, državne meje in prostorskih enot, ki je bil sprejet v letu 2000, določal, da se vrste rabe zemljišč prenehajo voditi v zemljiškem katastru sedem let po sprejemu zakona. S sprejetjem Zakona o evidentiranju nepremičnin, se je datum ukinitve prestavil na 21. april Do ukinitve ni prišlo, saj so podatek o vrstah rabe še vedno potrebovali za izračun katastrskega dohodka. Sledila so tri»podaljšanja«in trenutno je predviden datum ukinitve 31. december Najprej je bilo vodenje podatkov o vrstah rabe podaljšano do 30. junija 2012, kar je določal Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Nato je bilo ponovno podaljšanje podano v določilih novele Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. Določila te novele so prinesla v evidenco zemljiškega katastra zmedo. Novela namreč ni podaljšala vodenja in vzdrževanja podatkov, ampak samo izkazovanje podatkov o vrsti rabe, kakršno je bilo v zemljiškem katastru na dan 30. junija Postopka spremembe vrst rabe ni bilo več, izkazovati pa je bilo potrebno presečno stanje na dan 30. junija S prejetjem nove novele Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, se je obdobje izkazovanja podatkov podaljšalo do konca leta Ker se v zemljiškem katastru dnevno dogajajo spremembe s postopki urejanja mej, izravnave mej, parcelacije, določanja zemljišč pod stavbo in ti postopki imajo vpliv tudi na vrste rabe, ki naj bi ostale nespremenjene, predstavlja trenutno ta podatek samo breme za izvajalce geodetskih storitev in nekaj povsem nerazumljivega za strokovno in laično javnost. Vrste rabe se ob zgoraj naštetih postopkih brišejo iz zemljiškokatastrskega prikaza, v atributnem delu pa se še vedno izkazujejo.

3 AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA Vodotok, jezero, ribnik in močvirje kot vrste rabe, se bodo še izkazovali v zemljiškem katastru do konca leta. S 1. januarjem bo namesto vrste rabe vodotok, jezero, ribnik in močvirje, parceli pripisana samo oznaka zemljišče. V kolikor je na parceli evidentirano zemljišče pod stavbo, bo to še naprej izkazovano v podatkih. Z ukinitvijo podatka o vrsti rabi, ne bo več možna uporaba tega podatka za določanje meje vodnega zemljišča. Slika 1: Stanje v zemljiškem katastru po ukinitvi vrst rabe 3 VODNA ZEMLJIŠČA V ZEMLJIŠKEM KATASTRU Dejansko rabo kot podatek o lastnosti parcele je opredelil že Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot. Kot podatek vezan na parcelo je bila prvič prikazana v letu Slika 2: Izsek iz grafičnega prikaza dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč Vir: Javni vpogledovalnik grafičnih podatkov MKO

4 AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA UPRAVLJANJA Z VODAMI IN UREJANJE VODA Podatki so bili določeni na parcelo s prostorskim presekom med grafičnim prikazom dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč ter zemljiškokatastrskim prikazom, ki ga je Geodetska uprava v skladu s pravili določenimi v metodologiji vzpostavitve dejanske rabe v zemljiškem katastru, korigirala. Sprva je Geodetska uprava prevzemala podatke dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč in jih pripisala kot podatek na parcelo v zemljiškem katastru enkrat letno, nato na vsake tri mesece. V drugi polovici letošnjega leta je začela te postopke izvajati dnevno. Tako se vse spremembe, ki se danes vnesejo v evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, že naslednji dan vidne v zemljiškem katastru. Podatki o dejanski rabi, v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, se pridobivajo na podlagi interpretacije digitalnega ortofota po pravilih kmetijske stroke. Poleg podrobnejših rab kmetijskih in gozdnih zemljišč se v evidenci vodijo zaradi pogojev za ukrepe kmetijske politike, tudi druge rabe zemljišč (sedem nekmetijskih rab) in sicer : pozidana in sorodna zemljišča; barje; trstičje; ostalo zamočvirjeno zemljišče; suho, odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom; odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom in voda. Voda je definirana kot površina, pokrita s površinskimi vodami, kot so jezera, reke, potoki in jarki, v katerih se nahaja voda in ji je v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč dodeljena šifra 7000, ostalim z vodo povezanim zemljiščem (barje, trstičje, ostalo zamočvirjeno zemljišče) pa šifre med 4000 in Podatki dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč so zvezni, pokrivajo celotno območje naše države. Za potrebe prikazovanja podatkov o dejanski rabi v zemljiškem katastru Geodetska uprava združuje posamezne podrobnejše rabe, ki se vodijo v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. V zemljiškem katastru se kot podatek o dejanski rabi prikazujejo posamezne vrste trajnih nasadov, ostala kmetijska zemljišča, ki niso trajni nasadi, gozdna zemljišča in nekmetijske rabe: hmeljišče šifra 1160 trajne rastline na njivskih površinah - šifra 1180 vinograd šifra 1211, matičnjak šifra 1212, intenzivni sadovnjak šifra 1221, oljčnik šifra 1230, ostali trajni nasadi šifra 1240, plantaža gozdnega drevja šifra 1420, kmetijska zemljišča - šifre od 1100 do 1800, razen trajnih nasadov, gozdna zemljišča - šifra 2000, pozidana zemljišča - šifra 3000, vodna zemljišča - šifre 4100,4210,4220,7000 in nerodovitna zemljišča - šifri 5000 in Do letošnjega avgusta se je presek s grafičnim slojem dejanske rabe izvajal z zemljiškokatastrskim prikazom. Zemljiškokatastrski prikaz (ZKP) je enoten zvezni sloj parcel, ki pokriva območje celotne države. Osnovna enota vodenja zemljiškega katastra je katastrska občina. Vodenje in vzdrževanje podatkov poteka v okviru ene katastrske občine (v Republiki Sloveniji imamo 2697 katastrskih občin), v nekaterih primerih so jih zaradi različnih meril načrtov in s tem različne natančnosti prikazovanja znotraj katastrske občine razdelili še na manjše enote dele katastrskih občin. Vsebina (potek mej parcel in parcelnih številk) se je izkazovala na posameznem listu načrta. V projektu digitalizacije zemljiškega katastra so posamezne načrte skenirali in vsebino pretvorili v vektorsko obliko, nato so združili vsebino listov po delih katastrskih občin in s pomočjo transformacij prenesli vsebino na»približno«(skladnost z lokacijo v naravi je odvisna od obstoja in kvalitete koordinat posameznih zemljiškokatastrskih točk) lokacijo v naravi. Za izdelavo enotnega sloja katastra za vso državo (ZKP) je bilo treba združiti vse dele katastrskih občin s postopkom usklajevanja meja delov katastrskih občin, zato lahko trdimo, da je ZKP le slika oblike in medsebojne lege parcel in natančnost lociranja v prostor preko ZKP je lahko od lokacije do lokacije zelo različna. Prav zato je Geodetska uprava v letošnjem letu izvedla projekt izboljšave lokacijskih podatkov. Rezultat tega projekta je nov sloj grafičnih podatkov zemljiškega katastra, ki vsebuje vse podatke predhodnih meritev zemljiškokatastrski načrt (ZKN) in izboljšane podatke lege zemljiških parcel na območju trajnih nasadov in na območju občin Jesenice in Škofja Loka. Parcele, ki so prikazane v novem grafičnem sloju kot ZKN, locirajo podatke o parcelnih mejah v prostor z natančnostjo terenskih meritev, torej je stopnja zaupanja v te podatke velika. Parcele, ki so prikazane v novem grafičnem sloju kot izboljšani podatki, imajo lokacijo določeno na podlagi terenskih meritev okoliških parcel in stanja prikazanega na digitalnem ortofotu. Nov grafični sloj podatkov zemljiškega katastra ni zvezen.

5 AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA Za parcele, za katere obstaja nov grafični sloj se grafični presek s podatki evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč izvede s tem slojem, za ostale parcele pa z zemljiškokatastrskim prikazom. Slika 3: Izsek iz novega sloj grafičnih podatkov zemljiškega katastra, ki vsebuje vse podatke ZKN in izboljšane podatke lege zemljiških parcel Po izvedenem preseku Geodetska uprava izvede korekcije v primeru, da je parceli pripisanih več dejanskih rab. Na parcelah, ki imajo površino do vključno m 2, se več rab izkazuje samo, če površina posamezne dejanske rabe znotraj parcele presega 100 m 2. Za parcele, ki imajo površino večjo od m 2, mora posamezna dejanska raba dosegati vsaj površino 200 m 2, da se izkazuje v podatkih zemljiškega katastra. Slika 4: Pripis dejanske rabe na parcelo po izvedbi korekcij primer za parceli 855/4 (vse dejanske rabe dosegajo minimalno površino za prikazovanje) in 861/1 (kmetijska raba ne dosega kriterija za prikazovanje). Podatek o dejanski rabi se vodi v zemljiškem katastru samo kot atributni podatek na parcelo. Vodno zemljišče se vodi v zemljiškem katastru samo, če je opredeljeno kot barje, trstičje, ostalo zamočvirjeno zemljišče ali voda v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč in po preseku

6 AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA UPRAVLJANJA Z VODAMI IN UREJANJE VODA grafičnega sloja te evidence z enim od grafičnih slojev zemljiškega katastra dosega na parceli minimalno zahtevano površino. Če ugotovimo, da vodno zemljišče ni evidentirano v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, bi pa moralo biti, lahko to pomanjkljivost odpravimo z zahtevo za spremembo podatkov v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na podlagi elaborata za spremembo dejanske rabe v evidenci dejanske rabe, ki ga izdela geodetsko podjetje. Pravilno evidentiranje vodnih zemljišč v zemljiški kataster je pomembno tako zaradi prikaza stanja v prostoru, kot zaradi določitve upravljavca državnega premoženja na vodnih zemljiščih. 4 KAJ SE DOGAJA V PRAKSI ALI DOLOČITEV DEJANSKE RABE NA OBMOČJU HE BOŠTANJ Zaradi vpisa upravljavcev zemljišč, ki so v lasti Republike Slovenije v skladu z določili 22. člena zakona o evidentiranju zemljišč (ZEN), je bilo potrebno na območju HE Boštanj odpraviti neskladja, ki so se preko dejanske rabe izkazovala v zemljiškem katastru. Zaradi zamika objekta Hidroelektrarne Boštanj v območje vodotoka reke Save na levi strani in spremenjenega vodotok na desni strani struge je bilo stanje v naravi bistveno drugačno od stanja v zemljiškem katastru. Slika 5: Geodetski načrt HE Boštanj Po izgradnji elektrarne so bili izvedeni vpisi v zemljiški kataster, kataster stav in zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZKGJI). Parcelacija pripadajočih parcel na območju nove hidroelektrarne se je izvedla v skladu z novonastalim stanjem objekta v naravi in z upoštevanjem funkcionalnosti posameznih delov elektrarne. Z vpisom v kataster stavb se je določilo tudi zemljišče pod stavbo. Novo nastale parcele so podedovale predhodno vrsto rabe, ki je bila opredeljena na starih parcelah pred delitvijo (ukinjen postopek spreminjanja vrste rabe z zemljiškem katastru). Podatek o vrsti rabe posamezne parcele v zemljiškem katastru, ki ne odraža dejanskega stanja, vodarji upoštevajo kot osnovo za izvrševanje svojih upravljavskih pravic.

7 AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA Slika 6: Vrste rabe po parcelaciji Da bi bila izhodišča za določitev upravljavcev pravilna, je bilo potrebno najprej vnesti spremembe v evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Izdelan je bil elaborat spremembe dejanske rabe na področju HE Boštanj. V elaboratu je bila za območje elektrarne določena dejanska raba pozidanoo zemljišče in s tem postavljena osnova za izkazovanje pravilne dejanske rabe tudi v zemljiškem katastru. Slika 7: Dejanska raba po izvedeni spremembi v evidenci kmetijskih in gozdnih zemljišč

8 AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA UPRAVLJANJA Z VODAMI IN UREJANJE VODA Slika 8: Dejanska raba po izvedeni spremembi v zemljiškem katastru. Tako urejene evidence so osnova za vpis upravljavcev na področju HE Boštanj v evidenco Geodetske uprave v skladu z zakonom o evidentiranju nepremičnin. Ko bo narejen tudi ta korak, bodo izvedeni vsi potrebni vpisi v uradne evidence za HE Boštanj. LITERATURA IN VIRI: Dogovor o spremembi in dopolnitvi protokola o izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo, zemljiškim katastrom in katastrom stavb, Ljubljana ( ) Grilc, M., Puhar, M., Vugrin, M. (2004). Metodološko tehnološke rešitve vodenja in vzdrževanja zbirke podatkov o dejanski rabi zemljišč. Ljubljana, Geodetska uprava R Slovenije: 13 f. Grilc, M., Vugrin, M. (2004). Metodologija za prevzem podatkov MKGP in njihova vsebinska dopolnitev. Ljubljana, Geodetska uprava R Slovenije: 117 f. Hašaj, M: Elaborat za spremembo dejanske rabe v evidenci dejanske rabe prispevek na GEOblogu. ( ) Interpretacijski ključ - Podroben opis metodologije zajema dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč - verzija 5.2.(2011). Ljubljana. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Služba za register kmetijskih gospodarstev: 86 f. Interpretacijski ključ priročnik za izobraževanje. Projekt posodobitve nepremičnin. (2004). Ljubljana. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:58 f. Izboljšava lokacijskih podatkov zemljiškega katastra Tehnična dokumentacija. odatkov_zk/razpisna_tehnicni_del.doc ( ). Metodologija vzpostavitve dejanske rabe v zemljiškem katastru. ( ) Marolt, N., Vugrin, M. (2012). Razmerje med evidentiranjem in pravnimi režimi na področju voda. Geodetski vestnik 56, 4: Podatki o vrstah rabe zemljišč, katastrskih kulturah in razredih.(2011). Ljubljana. Geodetska uprava RS: 16f. Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture. UL RS št / /2005: Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda. UL RS št / /2006: 5436.

9 AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora. UL RS št /2003-9/2004: 415. Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru. UL SRS št. 45/G /1982: Spletna stran Geodetske uprave - Upravljavci nepremičnin. ( ) Šifrant in opis vrst dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljiš OB~P PDF ( ). Triglav, J. (2010). Kakovostni prostorski podatki kot podlaga za razvoj podeželja. V Zavodnik Lamovšek,A. (ur.), Fikfak, A. (ur.), Barbič, A. (ur.), Podeželje na preizkušnji. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo : Geodetski inštitut Slovenije. Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb. UL RS št /2006/5-121/2006: Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN). UL RS št /00-3/6-47/2006: 2024, UL RS št. U-I- 464/ /2007: Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE). UL RS št /00-3/1-52/2000: 2447, UL RS št. U-I-74/ /2002: 1731, UL RS št. U-I-230/ /2003:2135. Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). UL RS št /06-8/1-33/2007: 1761, UL RS št /09-6/46: 4890, UL RS št /12-10/31-57/2012: Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1A). UL RS št /12-1/13-47/2012: Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1B). UL RS št /12-1/13-55/2013: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H). UL RS št /10-38/68-106/2010: Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1). UL RS št /89-1/20-110/2002: Zakon o vodah (ZV-1). UL RS št /91-3/16-67/2002: 3237, RS št /91-3/24-57/2008: 2417, UL RS št /12-3/26-57/2012: Zakon o zemljiškem katastru (ZZKat). UL SRS št. 45-4/74-16/1974. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1). UL RS št /93-1/13-58/2003: 2857, UL RS št /93-1/23-45/2008: 1985, UL RS št / /2009: 1188, UL RS št /10-13/42/2011: 1095.

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE Tomaž Petek Spoštovane bralke in bralci Geodetskega vestnika, ugotavljam, da letni dopusti ne vplivajo ugodno na pi

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE Tomaž Petek Spoštovane bralke in bralci Geodetskega vestnika, ugotavljam, da letni dopusti ne vplivajo ugodno na pi UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE Tomaž Petek Spoštovane bralke in bralci Geodetskega vestnika, ugotavljam, da letni dopusti ne vplivajo ugodno na pisanje prispevkov o delu in dejavnostih Geodetske uprave

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Geodetski načrt kot osnova za izdelavo državnega prostorskega načrta geodetskih načrtov Miran Brumec, univ. dipl. inž. geod. LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o. Ljubljana, 14.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation »Program projektov eprostor«zakon o katastru nepremičnin in informacijska prenova nepremičninskih evidenc Real estate cadastre act and renovation of real estate records Franc Ravnihar Geodetska uprava

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA za OBNOVO EVIDENCE DEJANSKE RABE KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ (območje V in Z del SLO) Verzija 1.0 Ljubljana, marec 2016 KAZALO 1 UVOD... 3 1.1 OBMOČJE PROJEKTA... 4 1.2 ČASOVNICA

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPREMEMBE V OBDAVČITVI DOHODKA OD PRIDELAVE JAGOD mag. Vesna Velikonja, univ.dipl.inž.kmet. Specialistka za agrarno ekonomiko KGZS - ZAVOD LJ 1. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) JAVNE FINANCE JAVNI PRIHODKI

Prikaži več

Obrazec DPN

Obrazec DPN REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE PRILOGA IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka s seznama prejetih napovedi V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - KS-REN-2015_3.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - KS-REN-2015_3.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Novosti pri evidentiranju nepremičnin v katastru stavb in registru nepremičnin Ljubljana, 11.5.2015, 8.6.2015 in 12.10.2015 Kazalo 1. Sprememba Pravilnika v vpisih v KS - (geodetski strokovnjak) 2. Izjave

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 29. 6. 2018 / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

Prostorski informacijski sistem občin e-mesečnik 4 / 2008, Vsebina vsebinske novosti 1 poslovni subjekti 84. občina v sistemu pomoč uporabniko

Prostorski informacijski sistem občin e-mesečnik 4 / 2008, Vsebina vsebinske novosti 1 poslovni subjekti 84. občina v sistemu pomoč uporabniko Prostorski informacijski sistem občin e-mesečnik 4 / 2008, 14.5.08 Vsebina vsebinske novosti 1 poslovni subjekti 84. občina v sistemu pomoč uporabnikom Izbran nasvet Vas zanima opis posameznega sloja ali

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

Številka: /2012/

Številka: /2012/ Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 22 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-126/2018/30 Ljubljana, dne 21. 5. 2018 EVA 2018-2550-0039 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Skupina poslank in poslancev (Jože Tanko, prvopodpisani) Ljubljana, 29. april 2016 Dr. Milan Brglez predsednik Državnega zbora Spoštovani! Na podlagi

Skupina poslank in poslancev (Jože Tanko, prvopodpisani) Ljubljana, 29. april 2016 Dr. Milan Brglez predsednik Državnega zbora Spoštovani! Na podlagi Skupina poslank in poslancev (Jože Tanko, prvopodpisani) Ljubljana, 29. april 2016 Dr. Milan Brglez predsednik Državnega zbora Spoštovani! Na podlagi 88. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS,

Prikaži več

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA e: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: , f:

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA   e: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: , f: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA www.mop.gov.si, e: gp.mop@gov.si Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: 01 478 74 00, f: 01 478 74 22 Številka: Ljubljana, dne 09.03.2009 EVA 2009-2511-0032

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga 2 Navodilo za izpolnjevanje obrazca Napoved za odmero davka na promet nepremičnin Napoved za odmero davka na promet nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: napoved) mora davčni zavezanec tj. prodajalec/prodajalka,

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova Ljubljana, Slovenija telefon (01) faks (01)

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova Ljubljana, Slovenija telefon (01) faks (01) Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Visokošolski program Geodezija, Smer za prostorsko

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-36/2014-10 Datum: 5.5.2018 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI Ajdovščina T: F: Predhodni elaborat etažne las

dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI Ajdovščina T: F: Predhodni elaborat etažne las dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI- 5270 Ajdovščina T: 05 92 11 656 F: 05 92 11 657 info@dezis.si www.dezis.si Predhodni elaborat etažne lastnine Poslovno-stanovanjski objekt»vilavi«storitve

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word - prve strani 2003.doc

Microsoft Word - prve strani 2003.doc Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Visokošolski program Geodezija, Smer za prostorsko

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka:

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: 478-45/2013 Datum: 1. 7. 2013 1. NASLOV Nadzor v zvezi z

Prikaži več

09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA P

09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA P 09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA POSTAVITVE KIOSKA: kiosk - mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 622-32/2016-15 Datum: 14. 11. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Številka: 014-5/2019-1 Datum: 21. 1. 2019 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Javni stanovanjski sklad Mestne občine

Prikaži več

Untitled

Untitled Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo TOMAŽ FEKONJA REŠEVANJE ZEMLJIŠKIH SPOROV S PRIMERI IZ PRAKSE DIPLOMSKA NALOGA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TEHNIČNO

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering Jamova cesta Ljub

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering Jamova cesta Ljub Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering Jamova cesta 2 1000 Ljubljana, Slovenija http://www3.fgg.uni-lj.si/ Jamova

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2009

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2009 OBČINA TREBNJE ŽUPAN www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Številka: 478-2/2015 Datum: 18.5.2015 Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 63 00 F: 01 369 66 59 E: gp.mf@gov.si www.mf.gov.si PRILOGA 1 (spremni dopis 1. del): Številka: 422-11/2015/ Ljubljana, 20. 7. 2018 EVA / GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

OCENA VREDNOSTI STANOVANJA Z RAZLIČNIMI NAČINI KOT PODLAGA ZA IZRAČUN NAJEMNINE Jožef Murko, dipl.inž.grad., DODOMA d.o.o., stalni sodni cenilec in iz

OCENA VREDNOSTI STANOVANJA Z RAZLIČNIMI NAČINI KOT PODLAGA ZA IZRAČUN NAJEMNINE Jožef Murko, dipl.inž.grad., DODOMA d.o.o., stalni sodni cenilec in iz OCENA VREDNOSTI STANOVANJA Z RAZLIČNIMI NAČINI KOT PODLAGA ZA IZRAČUN NAJEMNINE Jožef Murko, dipl.inž.grad., DODOMA d.o.o., stalni sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Postopek poracuna 2007 za JU

Postopek poracuna 2007 za JU POSTOPEK PORAČUNA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2007 Ljubljana, julij 2007 verzija 1.00 Stran - 1 Skladno z objavo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations mag. Irena AŽMAN Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Geodetska uprava Republike Slovenije Zakaj voda upošteva topografijo, administrativnih mej pa ne? (Why do the waters take into account the topography

Prikaži več

OSNOVNE INFORMACIJE O TRGOSKOPU Kaj je Trgoskop? TRGOSKOP je orodje za pregled podatkov o sklenjenih poslih z nepremičninami, nepogrešljivo za investi

OSNOVNE INFORMACIJE O TRGOSKOPU Kaj je Trgoskop? TRGOSKOP je orodje za pregled podatkov o sklenjenih poslih z nepremičninami, nepogrešljivo za investi OSNOVNE INFORMACIJE O TRGOSKOPU Kaj je Trgoskop? TRGOSKOP je orodje za pregled podatkov o sklenjenih poslih z nepremičninami, nepogrešljivo za investitorje, cenilce, banke, zavarovalnice, nepremičninske

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 Popravljalni ukrepi pri reviziji predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 Številka: 00700-1/2017-1 Datum: 31. 03. 2017 O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 I. UVOD Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Stran 9628 / Št. 64 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA: OBRAZCI ZA SPOROČANJE V EVIDENCO ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV, ZDRUŽENJ ORGANI

Stran 9628 / Št. 64 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA: OBRAZCI ZA SPOROČANJE V EVIDENCO ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV, ZDRUŽENJ ORGANI Stran 9628 / Št. 64 / 28. 9. 2018 PRILOGA: OBRAZCI ZA SPOROČANJE V EVIDENCO ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV, ZDRUŽENJ ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV IN SKUPIN PROIZVAJALCEV ZA SKUPNO TRŽENJE I. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-1/2019 Datum: 24.4.2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

kvartalno Poročilo o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu za 2. četrtletje 2012 Geodetska uprava Republike Slovenije Avgust 2012

kvartalno Poročilo o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu za 2. četrtletje 2012 Geodetska uprava Republike Slovenije Avgust 2012 kvartalno Poročilo o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu za 2. četrtletje 2012 Geodetska uprava Republike Slovenije Avgust 2012 POROČILO O POVPREČNIH CENAH NEPREMIČNIN NA SLOVENSKEM TRGU ZA

Prikaži več

Zgodovina

Zgodovina Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Visokošolski program Geodezija, Smer za prostorsko

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-)

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-) OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/12) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d.

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Predstavitev podjetja Elektro Gorenjska, d. d., je podjetje za distribucijo električne energije, ki uporabnikom distribucijskega omrežja dnevno

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

DRUGG – Digitalni repoziturij UL FGG

DRUGG – Digitalni repoziturij UL FGG Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija http://www3.fgg.uni-lj.si/ Jamova 2 SI 1000

Prikaži več

Uradni list RS - 073/2012, Uredbeni del

Uradni list RS - 073/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Velja od 2019/2020 Veljavni študijski program

Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Velja od 2019/2020 Veljavni študijski program Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Veljavni študijski program na n 1.1.2019 PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 13. 12. 2017 / Stran 10477 Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST OKVIRNA VELIKOST

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več