(Microsoft Word - LETNO PORO\310ILO 2018.docx)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(Microsoft Word - LETNO PORO\310ILO 2018.docx)"

Transkripcija

1 LETNO POROČILO EKO SKLADA, SLOVENSKEGA OKOLJSKEGA JAVNEGA SKLADA, ZA LETO 2018 Ljubljana, februar 2019

2 Kazalo POVZETEK POSLOVNA DEJAVNOST EKO SKLADA V LETU UGODNO KREDITIRANJE OKOLJSKIH INVESTICIJSKIH PROJEKTOV Primerjava kreditiranja okoljskih naložb v letu 2018 s preteklimi leti Ugodne obrestne mere kot finančna spodbuda za kreditojemalce Javni pozivi za kreditiranje okoljskih naložb Poraba kreditov v letu Kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov Kreditiranje okoljskih naložb občanov DODELJEVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SPODBUD V LETU Nepovratna sredstva Eko sklada po energetskem zakonu EZ Zbiranje sredstev za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud v letu Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud po programu iz leta Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud po javnih pozivih iz preteklih let Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud po javnih pozivih iz leta Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu Nepovratne finančne spodbude za naložbe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v starejših stanovanjskih stavbah Nepovratne finančne spodbude iz Sklada za podnebne spremembe za spodbujanje trajnostne mobilnosti na degradiranih območjih PROMOCIJA IN SPODBUJANJE RAZLIČNIH OBLIK IZOBRAŽEVANJA TER OZAVEŠČANJE JAVNOSTI Program brezplačnega neodvisnega energetskega svetovanja mreža ENSVET Sofinanciranje projektov NVO na podlagi javnega razpisa Podpora različnih komunikacijskih aktivnosti (projektov in dogodkov) NVO in drugih subjektov Oglaševanje storitev Eko sklada in redno komuniciranje z javnostmi POROČILO O EKOLOŠKIH REZERVACIJAH PO ZAKONU O PORABI SREDSTEV DOLGOROČNIH REZERVACIJ ZA EKOLOŠKO SANACIJO RUDARSKI SKLAD IZVAJANJE KADROVSKE POLITIKE FINANČNO POSLOVANJE EKO SKLADA V LETU RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN Sredstva AKTIVA Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Kratkoročna sredstva Obveznosti do virov sredstev PASIVA Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Lastni viri in dolgoročne obveznosti POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV Prihodki Odhodki Tekoči odhodki Tekoči transferi Investicijski odhodki Investicijski transferi

3 Rezultat poslovnega leta IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL DELOVANJE SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA EKO SKLADA ZA LETO Izkaz prihodkov in odhodkov Izkaz računa finančnih terjatev in naložb Izkaz računa financiranja Presežek izračunan po fiskalnem pravilu DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA

4 Osnovni podatki o Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu Skrajšano ime: Eko sklad, j.s. Ime v angleščini: Eco Fund, Slovenian Environmental Public Fund Spletna stran: Logotip: Matična številka: Šifra uporabnika: Šifra glavne dejavnosti: Splošna dejavnost javne uprave Davčna številka: TRR namenskega premoženja: Splošni okvir delovanja Eko sklada Leto prve ustanovitve in zakonska 1994, Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) podlaga: Preoblikovanje v javni finančni sklad: 2001, Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) Preoblikovanje in širitev dejavnosti: 2005, Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) Ekološki sklad Republike Slovenije, javni Ustanovitveni akt (Uradni list RS, št. 85/04 in 55/06) sklad: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad: Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZPNačrt, 57/08 ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) Akt o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Ustanovitveni akt Eko sklada) (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) Ključne dejavnosti (ZVO-1): Spodbujanje naložb v infrastrukturo varstva okolja državnega in lokalnega pomena Spodbujanje naložb v izrabo obnovljivih virov energije Spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije Spodbujanje naložb s področja razvoja ali uporabe okoljskih tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja Spodbujanje različnih oblik izobraževanja in ozaveščanja javnosti Druge dejavnosti in naloge s področja varstva okolja, ki so določene v ustanovitvenem aktu Eko sklada Akt, ki ureja razmerja Eko sklada do Splošni pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega uporabnikov njegovih storitev: javnega sklada, z dne ( Organi Eko sklada Vršilka dolžnosti direktorice Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada: Nadzorni svet: mag. Mojca Vendramin mag. Tanja Bolte, predsednica mag. Jože Dimnik, član, namestnik predsednice do mag. Erik Potočar, član namestnice predsednice od Leon Behin, član do Vesna Ugrinovski, članica od Ervina Jarc, članica 4

5 POVZETEK Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), je pomemben izvajalec politike na področju varstva okolja v Sloveniji. S svojo dejavnostjo nudi finančno podporo uresničevanju ciljev nacionalnega programa varstva okolja in iz njega izhajajočih operativnih programov ter akcijskih načrtov, sprejetih za učinkovito rabo energije in večjo rabo obnovljivih virov energije. Kot javna finančna institucija za spodbujanje okoljskih naložb je Eko sklad svoje poslanstvo v letu 2018 opravljal s kreditiranjem okoljskih naložb, z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud in z dejavnostjo na področju ozaveščanja javnosti o naložbah, ki prispevajo k manjšemu obremenjevanju okolja in manjši rabi energije. Na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) je Eko sklad nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud za različne naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti in s tem prispeval k uresničevanju ciljev akcijskega načrta za energetsko učinkovitost, sprejetega za obdobje Poleg tega je koordiniral in financiral brezplačno energetsko svetovanje občanom v okviru mreže ENSVET. Možnost pridobitve nepovratne finančne spodbude in ugodnega kredita Eko sklada za istovrstne naložbe je pri občanih podobno kot v letu 2017 tudi v letu 2018 naletela na dober odziv. Kreditirane naložbe tako občanov kot pravnih oseb se nanašajo predvsem na naložbe, ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov. Torej tako kot v zadnjih letih so bili tudi v letu 2018 krediti Eko sklada prednostno namenjeni obvladovanju in blaženju podnebnih sprememb s spodbujanjem ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Na podlagi v letu 2018 podpisanih kreditnih pogodb za naložbe v zmanjševanje vplivov na podnebne spremembe z različnimi ukrepi na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije so bila angažirana kreditna sredstva Eko sklada v višini 32 milijonov EUR ali kar 97,3 % vseh v letu 2018 pogodbeno angažiranih kreditnih sredstev Eko sklada. Manjši delež kreditov Eko sklada v primerjavi z letom 2017 je bil namenjen tako naložbam na področju varstva voda in učinkovite rabe vode kot tudi naložbam na področju ravnanja in gospodarjenja z odpadki. Skupni učinek kreditiranih naložb je zmanjšanje rabe energije za 23,8 GWh letno in zmanjšanje emisij CO 2 za ton na leto. Poleg tega pa naložbe, za katere so bila v letu 2018 dodeljena nepovratna sredstva, prispevajo k letnemu zmanjšanju rabe energije za 190,3 GWh in zmanjšanju emisij CO 2 za ton. Zaradi delovanja brezplačnega svetovanja energetskih svetovalcev v okviru mreže ENSVET je bilo v letu 2018 doseženih 18,1 GWh prihrankov energije in za ton zmanjšanja emisij CO 2. Učinek kreditiranih in z nepovratnimi sredstvi spodbujenih naložb skupaj z učinkom delovanja mreže ENSVET v letu 2018, izražen v zmanjšanju emisij CO 2, tako skupaj znaša ton letno, učinek, izražen v prihrankih energije, pa znaša skupaj 232,2 GWh letno. V letu 2018 je Eko sklad odobril skupaj kreditov v vrednosti 42,2 milijonov EUR, kar predstavlja skoraj 74 % od 57,2 milijonov EUR, kolikor je znašala skupna vrednost vseh kreditiranih investicijskih projektov. V istem obdobju je bilo podpisanih kreditnih pogodb v skupnem znesku 32,9 milijonov EUR, od tega 77 % z občani. Kot je bilo že omenjeno, so imeli občani za istovrstne naložbe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije možnost pridobitve nepovratne finančne spodbude in kredita Eko sklada, če so bili izpolnjeni pogoji tako javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb kot javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud. Večina kreditojemalcev - občanov je tudi v letu 2018 to možnost izkoristila. 5

6 Če kredite Eko sklada, za katere so bile v letu 2018 podpisane kreditne pogodbe, razvrstimo po posameznih področjih varstva okolja, potem jih je bilo največ, 99,1 %, v skupnem znesku 32,6 milijonov EUR, namenjenih naložbam v varstvo zraka in podnebja, za naložbe s področja vodnega okolja je bilo namenjenih skupaj 0,1 milijona EUR ali 0,3 % v letu 2018 pogodbeno angažiranih kreditnih sredstev Eko sklada, za naložbe na področju ravnanja z odpadki pa je bilo namenjenih 0,2 milijona EUR ali 0,6 % v letu 2018 pogodbeno angažiranih kreditnih sredstev Eko sklada. Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud je Eko sklad izvajal na podlagi sprejetega Programa za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom doseganja prihrankov energije v letu 2018 in na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu Iz obeh virov sredstev je bilo v letu 2018 za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud v veljavi 13 javnih pozivov iz preteklih let in 4 novi javni pozivi, objavljeni v letu 2018, v okviru katerih je bilo v letu 2018 dodatno zagotovljenih 70,9 milijonov EUR nepovratnih sredstev, od tega 39,5 milijonov EUR občanom za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah, 8,5 milijonov EUR za okolju prijaznejša vozila v cestnem prometu. Nadalje je bilo 15 milijonov EUR nepovratnih sredstev razpisanih za naložbe v javnem sektorju za energetsko prenovo stavb ter za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb družbenega pomena in 3,5 milijonov EUR občinam za naložbe v kolesarsko infrastrukturo in 0,4 milijonov EUR za postavitev električnih polnilnic v zavarovanih območjih, 4 milijone EUR za naložbe podjetij v učinkovito rabo energije. Prejemnikom pravice do nepovratne finančne spodbude, ki so pravočasno in pravilno zaključili sofinancirane naložbe in predložili ustrezno zaključno dokumentacijo, je bilo v letu 2018 izplačano skupaj 26,2 milijonov EUR nepovratnih sredstev za naložbe v stanovanjskih stavbah, za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb in energetsko obnovo stavb v lasti občin družbenega pomena 5,3 milijonov EUR in za okolju prijazna vozila in trajnostno mobilnost v zavarovanih območjih 6,1 milijona EUR nepovratnih sredstev in za energetske preglede podjetij 0,046 milijona EUR. Skupen znesek vseh izplačanih nepovratnih sredstev v letu 2018 je tako znašal 37,7 milijonov EUR, od tega 9,7 milijona EUR upravičencem iz Sklada za podnebne spremembe. Bilančna vsota Eko sklada na dan znaša 337,9 milijonov EUR. Sklad namenskega premoženja znaša 113,2 milijonov EUR, rezervni sklad 11,4 milijonov EUR in presežek prihodkov nad odhodki 11,9 milijona EUR. Del bilančne vsote je Eko sklad pridobil z zadolžitvijo pri Evropski investicijski banki v višini 51 milijonov EUR in v preteklosti z nepovratnimi sredstvi programa EU PHARE v višini 1,1 milijona EUR. Kratkoročno odloženi prihodki po energetskem zakonu znašajo 91 milijona EUR. Obveznosti za podpisane in neizplačane pogodbe iz naslova odobrenih nepovratnih sredstev znašajo 39,3 milijona EUR. Stanje danih kreditov konec leta 2018 znaša 136,4 milijona EUR. V letu 2018 je bilo izplačanih 31,9 milijonov EUR danih kreditov, vrnjenih pa je bilo 27,7 milijonov EUR. V letu 2018 so bili prihodki realizirani v višini 34,7 milijonov EUR in skupni odhodki v višini 31,9 milijonov EUR. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 2,8 milijona EUR. Razlog za velik presežek prihodkov nad odhodki je zmanjšanje rezervnega sklada za kreditna tveganja v višini 1,4 milijona EUR. Skladno s 40. členom ZJS-1 Eko sklad predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki leta 2018 in preteklih let v skupni višini 5 milijonov EUR nameni za povečanje sklada namenskega premoženja. Eko sklad je upošteval, da je izračun presežka prihodkov po fiskalnem pravilu negativen, zato Eko skladu ni potrebno sredstev odvajati na ločen račun. 6

7 Prepoznavnost Eko sklada v javnosti je relativno dobra, kar je prav gotovo predvsem posledica dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud občanom. Poleg tega je delovanje Eko sklada usmerjeno tudi na področje informiranja in ozaveščanja javnosti. Eko sklad je v letu 2018 nadaljeval s sofinanciranjem določenih projektov, ki so z različnimi oblikami dejavnosti informirali in ozaveščali potencialne investitorje o okoljevarstvenih ukrepih, za katere so na voljo ugodni krediti Eko sklada in nepovratne finančne spodbude. Konec leta je bil objavljen tudi poseben javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja. Na dan je bilo na Eko skladu skupaj zaposlenih 48 uslužbencev, od tega 44 za nedoločen čas, 4 uslužbenci pa so bili zaposleni za določen čas nadomeščanja uslužbenk na starševskem dopustu. Nadzorni svet Eko sklada je imel v letu 2018 skupaj 6 sej, od tega 2 redni in 4 dopisne seje. Na svojih sejah je nadzorni svet med drugim pred objavo v Uradnem listu RS obravnaval predloge novih javnih pozivov za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud (občanom za električna vozila, pravnim osebam za električna vozila, finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture) in predloge sprememb že obstoječih javnih pozivov; nadalje je obravnaval javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb, spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Eko sklada, rebalans Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2018, Letno poročilo o dejavnosti in poslovanju Eko sklada v letu 2017, imenovanje revizijske družbe za izvedbo storitev Revidiranje računovodskih izkazov in namenskega premoženja sklada za poslovno leto 2018 ter oceno redne delovne uspešnosti direktorja Eko sklada v letu 2017, ki ga je posredoval Vladi RS v sprejem, obravnaval razrešitev direktorja na podlagi njegove odstopne izjave in predlog za podelitev pooblastila v.d. direktorici Eko sklada, obravnaval predlog pogodbe o zaposlitvi vršilke dolžnosti direktorice Eko sklada, predlog javnega natečaja za direktorja Eko sklada, sporazum o izplačilu odškodnine direktorju za neizrabljeni letni dopust. Nadalje je nadzorni svet Eko sklada obravnaval dopolnitev Tarifnega pravilnika o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada ter se seznanil s trimesečnimi poročili o poslovanju Eko sklada v letu POSLOVNA DEJAVNOST EKO SKLADA V LETU Ugodno kreditiranje okoljskih investicijskih projektov Eko sklad je skladno s sprejetim poslovnim in finančnim načrtom tudi v letu 2018 med prednostne cilje postavil ugodno kreditiranje naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. To so naložbe v različne investicijske ukrepe učinkovitega ravnanja z energijo in rabe obnovljivih virov energije za proizvodnjo toplote in električne energije, okoljski učinki takšnih naložb pa prispevajo tudi k uresničevanju mednarodnih obveznosti Slovenije na tem področju. Eko sklad je pri kreditiranju okoljskih naložb sledil usmeritvam politike na področju varstva okolja v Sloveniji. Poleg navedenega je Eko sklad omogočil kreditiranje naložb tudi na drugih področjih varstva okolja. Na področju varstva voda je v letu 2018 na podlagi podpisanih kreditnih pogodb potekalo samo kreditiranje občanov, in sicer na področju čiščenja odpadnih voda in na področju učinkovite rabe vode. Kreditiranje naložb v učinkovito ravnanje in gospodarjenje z odpadki pa se v letu 2018 pa se nanaša predvsem na kreditiranje občanov, pri katerih gre za naložbe v zamenjavo azbestnih strešnih kritin, kjer je predpisano ustrezno odstranjevanje in odlaganje strešnih kritin, ki vsebujejo azbestna vlakna. 7

8 Primerjava kreditiranja okoljskih naložb v letu 2018 s preteklimi leti V letu 2018 je Eko sklad z odločbami odobril EUR ugodnih kreditov. V primerjavi z letom 2017 je ta znesek višji za skoraj 50 %, predvsem na račun večjega obsega kreditiranja okoljskih naložb občanov. Če pa primerjamo obseg kreditiranja v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 na podlagi podpisanih kreditnih pogodb, pa znaša znesek v letu 2018 podpisanih kreditnih pogodb EUR in se je v primerjavi z letom 2017 skoraj podvojil, predvsem na račun kreditov občanov. Večina občanov je izkoristila možnost pridobitve nepovratne finančne spodbude in kredita Eko sklada pri naložbah v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, ki so izpolnjevale pogoje tako javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb kot tudi javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud. V naslednjem grafu so po letih od pričetka delovanja Eko sklada prikazani podatki o odobrenih kreditih. Slika 1: Višina odobrenih kreditov po letih in struktura kreditov po okoljskih namenih Odobrena vrednost [1000 EUR] Leto odobritve voda odpadki zrak hrup tveganja ostalo Navedeni podatki za zadnjih 15 let so pregledno prikazani tudi v tabeli 1. 8

9 Tabela 1: Podatki o odobrenih kreditih Eko sklada v zadnjih 15 letih (v tisoč EUR) Leto Višina razpisanih sredstev v letu Število kreditov Odobreni zneski kreditov Vrednost kreditiranih naložb Delež kredita Znesek podpisanih kreditnih pogodb Znesek porabe kreditov % % % % % % % % % % % % % % % Ugodne obrestne mere kot finančna spodbuda za kreditojemalce Eko sklad pravnim osebam nudi kredite z ugodno obrestno mero, ki se upošteva kot osnova za izračun morebitne državne pomoči, katere znesek zaradi proste konkurence na trgu ne sme preseči določenih omejitev. Državna pomoč se izračuna kot razlika med obrestmi, izračunanimi po obrestni meri za kredit Eko sklada, in obrestmi, izračunanimi po veljavni referenčni obrestni meri, ki je enaka izhodiščni obrestni meri, objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance. Izhodiščna obrestna mera za pravne osebe, ki se je uporabljala pri izračunu državnih pomoči in jo določa Evropska komisija, je bila od za Slovenijo -0,07 % p.a. Tekom leta se je začela izhodiščna obrestna mera še dodatno zniževati, tako da je bila njena vrednost konec leta 2017 že -0,15 %. Trend zniževanja se je nadaljeval tudi v letu 2018, ko se je obrestna mera v začetku leta znižala na vrednost - 0,18 in ostala na tej vrednosti do konca leta. Pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom je Eko sklad v letu 2018 odobraval kredite po obrestni meri trimesečni EURIBOR + 1,3 %. V letu 2018 dodeljeni krediti niso vsebovali dela državne pomoči, saj kreditne pogodbe vsebujejo klavzulo, da je EURIBOR enak nič, vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število. Za lokalne skupnosti so bili na voljo krediti z obrestno mero trimesečni EURIBOR + 1,0 % in trimesečni EURIBOR + 0 %. Pri slednjem se je izpad prihodka od obresti, ki jih sicer Eko sklad zaračunava občinam za okoljevarstvene naložbe, nadomestil iz sredstev, zbranih na podlagi EZ-1. Ugodnost kreditov za občane se odraža s primerjavo efektivnih obrestnih mer kreditov Eko sklada s povprečnimi efektivnimi obrestnimi merami potrošniških kreditov, ki jih dvakrat letno objavlja Banka Slovenije. Za znesek kredita EUR in ročnost 36 mesecev je bila povprečna efektivna obrestna mera 9

10 v obdobju od do po podatkih Banke Slovenije 12,6 % letno, informativna efektivna obrestna mera Eko sklada pa je bila glede na javni poziv, objavljen v avgustu 2017, za kreditiranje občanov 4,4 % letno, kar pomeni, da je bila obrestna mera kreditov Eko sklada za 8,2 odstotnih točk ugodnejša od tržne. Za kredit v znesku EUR in z ročnostjo 120 mesecev je bila povprečna efektivna obrestna mera od do po podatkih Banke Slovenije 8,2 % letno, medtem ko je bila informativna efektivna obrestna mera Eko sklada glede na javni poziv, objavljen v avgustu 2017, za kreditiranje občanov, 2,4 % letno, kar pomeni, da je bila efektivna obrestna mera za kredit Eko sklada ugodnejša za 5,8 odstotne točke Javni pozivi za kreditiranje okoljskih naložb Poslovni načrt za leto 2018 je predvidel objavo več javnih pozivov za dodeljevanje ugodnih kreditov, in sicer za kreditiranje okoljskih naložb občanov, za kreditiranje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov, ter posebnega za podjetja za ugodnejše kreditiranje novih naložb v učinkovito rabo in obnovljive vire energije, javni poziv za kreditiranje različnih okoljskih naložb občin in posebnega za kreditiranje gradnje skoraj nič-energijskih stavb družbenega pomena v lasti občin. V letu 2018 je veljal javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17 iz leta Prav tako sta v letu 2018 veljala javna poziva 60LS17 in 61ONS17 iz leta 2017 za kreditiranje občin, in sicer javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti in javni poziv za kreditiranje občin za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb družbenega pomena. Celo leto 2018 je veljal tudi javni poziv 56PO16 za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov iz leta 2016, s tem, da so se povečala razpisana sredstva, zato novega istovrstnega javnega poziva Eko sklad v letu 2018 ni objavil. Poleg navedenega se je v letu 2018 izvajalo še odobravanje kreditov, podpisovanje kreditnih pogodb in poraba kreditov po javnih pozivih iz preteklih let: po javnem pozivu 53PO15 za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov iz leta 2015 in 55OB16 za kreditiranje okoljskih naložb občanov iz leta Na Javnem pozivu 56PO16 za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb se je v letu 2018 povečal razpisani znesek s 5 milijonov EUR na 15 milijonov EUR po spremenljivi obrestni meri trimesečni EURIBOR + fiksni pribitek 1,3 %. V letu 2018 je bilo na tem javnem pozivu odobrenih 20 kreditov v skupnem znesku EUR, podpisanih pa je bilo 18 kreditnih pogodb v skupnem znesku EUR. Na Javnem pozivu 59OB17 za kreditiranje okoljskih naložb občanov se je v letu 2018 povečal razpisani znesek s 15 milijonov EUR na 45 milijonov EUR po spremenljivi obrestni meri trimesečni EURIBOR + fiksni pribitek 1,3 % z odplačilno dobo 10 let, za naložbe v gradnjo ali nakup nizkoenergijske in skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe ali obsežnejšo obnovo stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov javnega poziva pa je odplačilna doba lahko 20 let. Kredit je lahko odobren do višine priznanih stroškov naložbe in največ EUR. V letu 2018 je bilo na tem javnem pozivu odobrenih kreditov v skupnem znesku EUR, podpisanih pa je bilo kreditnih pogodb v skupnem znesku EUR. Poleg tega so bili v letu 2018 odobreni 3 krediti po javnem pozivu 55OB16 iz leta 2016 v znesku EUR, tako da znaša za kreditov občanov skupni odobreni znesek EUR. Eko sklad je z javnim pozivom 60LS17 za kreditiranje okoljskih naložb občin ponudil 5 milijonov EUR po spremenljivi obrestni meri trimesečni EURIBOR + 1 % z odplačilno dobo do 15 let z vključenim moratorijem na odplačilo glavnice do 12 mesecev. Krediti so namenjeni za različne naložbe v varstvo 10

11 okolja. Mednje sodijo tako naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in drugih emisij v zrak, naložbe na področju varstva voda in učinkovite rabe vode kot tudi naložbe na področju ravnanja z odpadki. Posamezen kredit lahko doseže od 25 tisoč EUR do 2 milijona EUR, najvišji delež priznanih stroškov naložbe, ki jih občina lahko financira z ugodnim kreditom Eko sklada, pa znaša do 85 %. V okviru tega javnega poziva je bil odobren samo 1 kredit v znesku EUR, Na Javnem pozivu 61ONS17 za kreditiranje naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena se je v letu 2018 razpisani znesek 10 milijonov EUR povečal na 20 mio EUR ugodnih kreditov po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %. Skoraj nič-energijska stavba po tem pozivu je stavba, katere energijska učinkovitost, izračunana po metodi za pasivne stavbe»phpp«, mora znašati v segmentu računske rabe energije za ogrevanje Q h 6 kwh/m 3 a. Odplačilna doba ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem na odplačilo glavnice, ki je lahko največ 1 leto. Najvišji delež kredita je 85 % priznanih stroškov naložbe. V letu 2018 sta bila odobrena 2 kredita v skupnem znesku EUR. Poleg tega pa je bil odobren še 1 kredit po istovrstne javnem pozivu 58ONS16 iz leta 2016 v znesku EUR. V letu 2018 je bil objavljen samo 1 nov javni poziv, in sicer 51FS-PO18 za kreditiranje novih naložb podjetij v učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije z razpisanim zneskom 5 milijonov EUR zelo ugodnih kreditov po obrestni meri trimesečni EURIBOR + % skupaj s 4 mio EUR nepovratnih sredstev, ki lahko znašajo do 20 % upravičenih stroškov naložbe. V okviru tega javnega poziva v letu 2018 ni bil odobren noben kredit. V letu 2018 je bilo torej skupaj odobrenih kreditov v skupnem znesku EUR. V Tabeli 2 so prikazani podatki o odobrenih kreditih in podpisanih kreditnih pogodbah, ločeno za pravne osebe in občane. Tabela 2: Odobreni krediti in podpisane kreditne pogodbe v letu 2018 po vrsti kreditojemalca (v tisoč EUR) Število kreditov ODOBRENO Vrednost Delež Število pogodb PODPISANO Vrednost Delež Občani ,1 78,2 % ,8 76,8 % Pravne osebe ,7 21,8 % ,1 23,2 % SKUPAJ ,8 100,0 % ,9 100,0 % Porazdelitev zneskov podpisanih kreditnih pogodb po področjih varstva okolja in vrstah kreditojemalcev je prikazana v naslednji tabeli, iz katere je razvidno, da je največ kreditnih sredstev Eko sklada (99,1 %) namenjenih financiranju naložb na področju varstva zraka in podnebja. 11

12 Tabela 3: Podpisane kreditne pogodbe v letu 2018 po posameznih področjih varstva okolja (v tisoč EUR) ZRAK VODA ODPADKI SKUPAJ Število Vrednost Število Vrednost Število Vrednost Število Vrednost Občani , , , ,8 Pravne osebe , , ,1 SKUPAJ , , , ,9 Delež 99,1 % 0,3 % 0,6 % 100,0 % Okoljske naložbe, za izvedbo katerih so bile v letu 2018 podpisane kreditne pogodbe, so bile razporejene po območju cele Slovenije. Slika 2: Regionalna porazdelitev okoljskih naložb po podpisanih kreditnih pogodbah v letu 2018 Regionalna porazdelitev, upoštevajoč 12 statističnih regij, kaže, da je bil največji delež sredstev Eko sklada na podlagi podpisanih kreditnih pogodb z občani in pravnimi osebami skupaj, to je 19,6 % namenjen naložbam v Osrednjeslovenski regiji, 18,8 % v Podravski regiji, s 17,2 % sledi Gorenjska regija, z 11,1 % Jugovzhodna Slovenija, nato z 9,6 % Pomurska regija, sledi s 7,7 % Savinjska regija, 3,6 % Obalno kraška regija, po 3% Goriška in Koroška regija, po 2,3 % Notranje kraška in Spodnje posavska regija, najmanjši delež kreditiranih naložb 1,8 % pa je v Zasavski regiji Poraba kreditov v letu 2018 V letu 2018 je potekala poraba kreditov, ki so bili odobreni po javnih pozivih Eko sklada iz preteklih let, navedenih v točki 1.1.3, saj so se kreditirane naložbe izvajale še v letu V letu 2018 je dejansko porabljeni skupni znesek kreditov 31,9 mio EUR presegel načrtovanega (22 mio EUR) za 45 %, v primerjavi z letom 2017 pa je višji za 64 %. Tako se je v letu 2018 izvajala poraba kreditov v skupnem znesku EUR. V okviru programov kreditiranja okoljskih naložb se je ta znesek porabil za financiranje okoljskih naložb občin, drugih pravnih oseb, samostojnih podjetnikov, zasebnikov in občanov, kot sledi: 12

13 EUR za izvajanje 19 naložb pravnih oseb, ki so bile odobrene v okviru javnih pozivov 53PO15 (1 naložba) in 56PO16 (18 naložb); EUR za izvajanje 7 naložb občin, ki so bile odobrene v okviru javnih pozivov 57LS16 (2 naložbi), 58ONS16 (3 naložbe) in 61ONS17 (2 naložbi); EUR za kreditiranje okoljskih naložb občanov, in sicer 48 naložb v okviru javnega 55OB16 in naložb v okviru javnega poziva 59OB17. V nadaljevanju je prikazana poraba kreditnih sredstev Eko sklada v letu 2018 po posameznih javnih pozivih in število kreditiranih naložb. Tabela 4: Pregled javnih pozivov, po katerih so se porabljali krediti Eko sklada v letu 2018 (v tisoč EUR) Javni poziv Odobreno v letu 2018 Podpisano v letu 2018 Poraba v letu 2018 Število kreditov, ki so se porabljali v letu PO OB PO LS ONS OB LS ONS Skupaj Opomba, ki pojasnjuje kratice javnih pozivov: PO - pravne osebe, OB občani, LS lokalne skupnosti, ONS občine Kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov V letu 2018 je potekalo kreditiranje gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov v podobno majhnem obsegu kot v letu 2017, v večjem obsegu kot v letu 2017 pa je potekalo kreditiranje občin. Slika 3: Struktura kreditov pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov na podlagi podpisanih kreditnih pogodb v letu 2018 po okoljskih namenih OBNOVLJI VI VIRI ENERGIJE 3,0% VARSTVO ZRAKA 7,9% RAVNANJ E Z ODPADKI 0,2% UČINKOVI TA RABA ENERGIJE 88,9% 13

14 Krediti pravnih oseb so v letu 2018 predstavljali dobrih 23 % (v letu %) vseh kreditnih sredstev na podlagi v letu 2018 podpisanih kreditnih pogodb. Po namenu je bil največji delež kreditov pravnih oseb na podlagi podpisanih kreditnih pogodb v letu 2018 (podobno kot v letu 2017) dodeljen za naložbe učinkovite rabe energije. Kreditirane naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov ter občin na podlagi v letu 2018 podpisanih kreditnih pogodb bodo prispevale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, izraženo v emisijah CO 2, za ton letno in k zmanjšanju rabe energije za 2,9 GWh. Po izvedenih naložbah bodo kreditirane naložbe proizvedle 0,5 GWh»zelene elektrike«in 0,4 GWh toplotne energije iz obnovljivih virov energije. Za naložbe na področju blaženja podnebnih sprememb je Eko sklad s pravnimi osebami, samostojnimi podjetniki in zasebniki podpisal 18 kreditnih pogodb v skupnem znesku EUR ali skoraj 92 % vseh v letu 2018 za pravne osebe, samostojne podjetnike in zasebnike pogodbeno angažiranih sredstev, od tega samo 3 % za naložbe v rabo obnovljivih virov energije. V letu 2018 je bilo na podlagi podpisanih kreditnih pogodb na področju rabe obnovljivih virov energije namenjenih največ kreditnih sredstev za eno hidroelektrarno, sončno elektrarno, soproizvodnjo toplote in električne energije na lesno biomaso s skupno toplotno nazivno močjo kotlov 122 kw. Tako bodo naštete naložbe prispevale k letni proizvodnji 0,5 GWh»zelene«elektrike«in 0,4 GWh toplote ter k letnemu zmanjšanju emisij CO 2 za 203 ton. Krediti Eko sklada za naložbe v učinkovito rabo energije so predstavljali slabih 89 % vseh v letu 2018 pogodbeno angažiranih sredstev Eko sklada za pravne osebe, in sicer za naložbe, ki se nanašajo na gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih stavb v lasti občin, na energetsko obnovo poslovne stavbe in kotlovnice na fosilna goriva ter nakup okolju prijaznih vozil. Te naložbe bodo po izvedbi prispevale k zmanjšanju emisij CO 2 za ton letno. Nadalje pri kreditiranju pravnih oseb na področju varstva zraka predstavlja skoraj 8 % delež naložba v sušilnico rezanega lesa z mobilno žago in naložba v postavitev tehnološke linije za proizvodnjo lesenih sekancev. Najmanjši delež kreditnih sredstev pravnih oseb, 0,2 % na podlagi podpisanih kreditnih pogodb, pa je bil namenjen za področje ravnanja z odpadki. Na področju varstva voda podpisanih kreditnih pogodb s pravnimi osebami v letu 2018 ni bilo Kreditiranje okoljskih naložb občanov Kreditiranje občanov je v letu 2018 predstavljalo slabih 77 % na podlagi v tem letu podpisanih kreditnih pogodb. Če pa primerjamo porabljena kreditna sredstva Eko sklada za financiranje naložb občanov pa znaša ta delež prav tako 77 %, za 12 odstotnih točk več kot v letu Tako kot pri pravnih osebah je bil pretežni del kreditnih sredstev na podlagi v letu 2018 podpisanih kreditnih pogodb z občani namenjen naložbam, ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov (99 %). Emisije toplogrednih plinov, izražene v emisijah CO 2, se bodo po izvedenih naložbah občanov, za katere so bile v letu 2018 podpisane kreditne pogodbe, zmanjšale za ton letno, od tega z ukrepi učinkovite rabe energije za 743 ton in z ukrepi rabe obnovljivih virov energije za ton. Izvedene naložbe pa bodo prispevale k manjši rabi energije za 20,9 GWh letno, od tega z ukrepi učinkovite rabe energije za 7,0 GWh in z ukrepi rabe obnovljivih virov energije za 13,9 GWh letno. 14

15 Slika 4: Struktura kreditov občanov na podlagi podpisanih kreditnih pogodb v letu 2018 po okoljskih namenih ZAMENJAVA AZBESTNE STREŠNE KRITINE IN DEPONIRANJE OSTALIH NEVARNIH ODPADKOV UČINKOVITA RABA ENERGIJE 60,80% ČIŠČENJE ODPADNE VODE 0,17% PRIKLJUČITEV NA KANALIZACIJO 0,04% PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODVOD 0,05% ZBIRANJE DEŽEVNICE 0,16% OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 38,10% V letu 2018 je bilo z občani podpisanih kreditnih pogodb za izvedbo različnih investicijskih naložb na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, od tega 838 na področju učinkovite rabe energije in 998 na področju rabe obnovljivih virov energije. Sredstva Eko sklada v skupni višini EUR ali 98,9 % vseh v letu 2018 za občane pogodbeno angažiranih kreditnih sredstev so bila tako namenjena za ukrepe na področjih učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije z namenom zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, in sicer: EUR za naložbe učinkovite rabe energije za ustrezno toplotno izolacijo m 2 fasad, m 2 streh in m 2 tal; za vgradnjo m 2 energijsko učinkovitega zunanjega stavbnega pohištva; za gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih stanovanjskih stavb s skupno ogrevano površino 719 m 2 ; za nakup 25 velikih gospodinjskih aparatov najmanj energijskega razreda A+; za namestitev 43 centralnih in 128 lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka, za namestitev 42 energijsko učinkovitih kondenzacijskih kotlov na zemeljski plin s skupno močjo 1 MW; pa tudi na področju učinkovite rabe energije v prometu za nakup 614 okolju prijaznih vozil na hibridni in električni pogon; EUR za naložbe rabe obnovljivih virov energije za namestitev 739 toplotnih črpalk s skupno električno nazivno močjo kw za ogrevanje in 10 toplotnih črpalk samo za pripravo sanitarne tople vode, 153 kotlov na lesno biomaso s skupno močjo 14 MW, vgradnjo 129 m 2 sprejemnikov sončne energije in za postavitev 190 sončnih elektrarn s skupno močjo 1,9 MW. Za naložbe občanov na področju ravnanja z odpadki je Eko sklad na podlagi 14 podpisanih kreditnih pogodb v skupnem znesku EUR ali skoraj 0,7 % vseh v letu 2018 za občane pogodbeno angažiranih sredstev kreditiral zamenjavo in ustrezno deponiranje m 2 strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna. Na področju vodnega okolja je Eko sklad s krediti na podlagi podpisanih kreditnih pogodb v skupni vrednosti EUR ali 0,4 % vseh v letu 2018 za občane pogodbeno angažiranih sredstev, kreditiral namestitev 8 malih čistilnih naprav za čiščenje odpadnih vod in namestitev 9 zbiralnikov deževnice ter 3 naložbe v priključitev na javno kanalizacijsko omrežje Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud v letu 2018 V obdobju od do je Eko sklad izvajal program dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud na podlagi energetskega zakona v okviru javnih pozivov iz preteklih let s tem, da so se razpisana sredstva povišala skladno s poslovnim in finančnim načrtom Eko sklada za leto 2018, in letošnjih javnih 15

16 pozivov. Tako je Eko sklad dodeljeval nepovratna sredstva za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbah in podjetjih, za trajnostno mobilnost ter za energetske preglede podjetij, vse z namenom manjše rabe energije. Poleg tega je izvajal dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud po Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe. Po obeh zgoraj navedenih programih je bilo od do skupaj izplačanih EUR nepovratnih finančnih spodbud različnim upravičencem (občanom za naložbe v stanovanjskih stavbah in za električna vozila, pravnim osebam za električna vozila in energetske preglede ter občinam za okolju prijazne avtobuse za javni potniški promet na degradiranih območjih, za polnilne postaje za električne avtomobile na območju Natura 2000 in zavarovanih območjih ter za izgradnjo skoraj nič-energijskih stavb in energetsko obnovo stavb v lasti občin splošnega družbenega pomena), in sicer: - za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah vključno s samooskrbo z električno energijo EUR, - za izvedbo energetskih pregledov EUR, - za naložbe občin v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena EUR, - za okolju prijazna električna vozila in avtobuse EUR in - za polnilne postaje za električne avtomobile na območju Natura 2000 in zavarovanih območjih EUR. Vse izvedene naložbe, za katere so bila v letu 2018 izplačana nepovratna sredstva, prispevajo k manjši rabi energije za 190,3 GWh letno in s tem k zmanjšanju emisij CO 2 za ton letno, izračunano na podlagi Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 67/15 in 14/17). V letu 2018 je bilo na podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije in Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v preteklih letih odobrenih skupaj 33,5 milijonov EUR nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, izplačanih pa je bilo skupaj 28 milijonov EUR nepovratnih sredstev. Spodnji pregled vseh v letu 2018 dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud za naložbe občanov v stanovanjskih stavbah prikazuje podatke po posameznih ukrepih. 16

17 Tabela 5: Pregled vseh od do dodeljenih in izplačanih nepovratnih finančnih spodbud občanom na podlagi energetskega zakona in programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za naložbe v stanovanjskih stavbah po posameznih ukrepih Odobreno Vrednost v EUR Ukrep Št. naložb Na podlagi izdanih odločb Podpisane pogodbe Izplačano Solarni ogrevalni sistemi Kotli na lesno biomaso Toplotne črpalke Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva Toplotna izolacija fasad Toplotna izolacija streh Energijsko učinkovito prezračevanje Priključitev na daljinsko ogrevanje Gradnja ali nakup nove skoraj ničenergijske stavbe Celovita obnova starejše stanovanjske stavbe Nakup stanovanj v skoraj ničenergijski večstanovanjski stavbi Optimizacija sistema ogrevanja Kondenzacijski kotli na zemeljski plin Skupaj Iz podatkov o izplačanih nepovratnih sredstvih izhaja, da je bilo največ nepovratnih sredstev izplačanih za toplotno izolacijo fasad, sledijo toplotne črpalke in zamenjava oken z energijsko učinkovitimi lesenimi okni. Spodbude so bile izplačane za: - vgradnjo 205 solarnih ogrevalnih sistemov s skupno površino m 2, - vgradnjo kotlov na lesno biomaso s skupno močjo 32,4 MW; - vgradnjo toplotnih črpalk s skupno močjo 42 MW za ogrevanje stanovanjskih stavb in pripravo sanitarne tople vode; - zamenjavo m 2 oken; - toplotno izolacijo m 2 fasad; - toplotno izolacijo m 2 streh; - vgradnjo energijsko učinkovitih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka, in sicer 409 za centralno in za lokalno prezračevanje; 17

18 - priključitev 8 stanovanjskih stavb na daljinsko ogrevanje; - gradnjo 91 skoraj nič-energijskih stavb s skupno neto ogrevano površino m 2 ; - celovito obnovo 6 starejših stanovanjskih stavb z neto ogrevano površino m 2 in - hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema v 30 večstanovanjskih stavbah, vgradnjo enega kondenzacijskega kotla na plin in prenovo ene toplotne postaje. Poleg tega je bilo za naložbe v naprave za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, izplačanih EUR nepovratnih sredstev, za električna vozila in okolju prijazne avtobuse za javni potniški promet na degradiranih območjih, za polnilne postaje na območju Natura 2000 in zavarovanih območjih, za izgradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena in energetsko obnovo stavb v lasti občin splošnega družbenega pomena ter za izvedbo energetskih pregledov pa skupaj EUR. V letu 2018 izplačane nepovratne finančne spodbude za naložbe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah v višini 24,2 milijonov EUR so bile pri občanih vzvod za izvedbo naložb v trajnostne dobrine v višini 115,7 milijonov EUR. To je pozitivno vplivalo na poslovanje mnogih poslovnih subjektov, kakor tudi na ohranjanje in odpiranje novih delovnih mest, ki jih dejavnost prinaša. Nepovratne finančne spodbude se izplačujejo na podlagi predloženih in plačanih računov za naprave in storitve, ki so predmet spodbud, zato so prejemniki spodbud od izvajalcev zahtevali izdajanje računov, kar je v tem sektorju zmanjševalo delež sive ekonomije in pozitivno vplivalo na davčne prihodke države. Eko sklad je dodeljeval nepovratne finančne spodbude za naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah na območju celotne Slovenije. V nadaljevanju je prikazana regionalna porazdelitev v letu 2018 izplačanih nepovratnih sredstev za te naložbe. Slika 5: Regionalna porazdelitev izplačanih nepovratnih finančnih spodbud občanom za naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah v letu

19 Nepovratna sredstva Eko sklada po energetskem zakonu EZ-1 Energetski zakon EZ-1 in na njegovi podlagi sprejeta Uredba o zagotavljanju prihrankov energije daje Eko skladu neposredno pristojnost zbiranja namenskih neproračunskih sredstev iz naslova prispevka na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti in dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud. V letu 2018 je bilo na podlagi EZ-1 izplačanih skupaj EUR nepovratnih sredstev. V nadaljevanju so v tabeli razvidni podatki o izplačanih nepovratnih finančnih spodbudah od do za naložbe občanov v stanovanjskih stavbah v skupnem znesku EUR, prikazani po posameznih ukrepih. Podatki kažejo, da je bilo v obravnavanem obdobju največ nepovratnih sredstev izplačanih občanom za naložbe v toplotno izolacijo fasad pri obnovi starejših stanovanjskih stavb. Po višini izplačanih nepovratnih sredstev sledijo naložbe v vgradnjo toplotnih črpalk in naložbe v vgradnjo kotlov na lesno biomaso. Tabela 6: Pregled vseh od do dodeljenih in izplačanih nepovratnih finančnih spodbud občanom na podlagi energetskega zakona za naložbe v stanovanjskih stavbah po posameznih ukrepih, vse na podlagi javnih pozivov iz preteklih let Ukrep Solarni ogrevalni sistemi Kotli na lesno biomaso Toplotne črpalke Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva Toplotna izolacija fasad Toplotna izolacija streh Energijsko učinkovito prezračevanje Priključitev na daljinsko ogrevanje Gradnja ali nakup skoraj ničenergijske stavbe Celovita obnova starejše stanovanjske stavbe Nakup stanovanj v skoraj ničenergijski večstanovanjski stavbi Optimizacija sistema ogrevanja Kondenzacijski kotli na zemeljski plin Skupaj Št. naložb Odobreno Na podlagi izdanih odločb Vrednost v EUR Podpisane pogodbe Izplačano

20 Poleg navedenega je bilo v obravnavanem obdobju izplačanih še EUR za naložbe v naprave za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, EUR za naložbe občin v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb družbenega pomena in energetsko obnovo stavb družbenega pomena v lasti občin, EUR za izvedbo energetskih pregledov in EUR nepovratnih sredstev za okolju prijazna električna vozila Zbiranje sredstev za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud v letu 2018 Sredstva za izvajanje programa Eko sklada iz drugega odstavka 314. člena energetskega zakona EZ-1 se zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti. Prispevek za energetsko učinkovitost bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Operaterji in dobavitelji toplote iz omrežja ter trdnih, tekočih in drugih plinastih goriv zbrana sredstva na podlagi 317. člena EZ-1 nakazujejo Eko skladu. Vlada je z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/14) določila višino prispevka za energetsko učinkovitost, in sicer tako, da je vsa energija, ne glede na vrsto, enakomerno obremenjena. V letu 2018 je Eko sklad zavezancem izstavil mesečne račune in v istem obdobju na podlagi računov dobil plačanih 40 mio EUR sredstev Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud po programu iz leta 2018 Na podlagi Programa za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom za izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom doseganja prihrankov energije v letu 2018, ki ga je 3. aprila 2018 v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2018 in dne 11. julija 2018 v okviru Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2018 potrdila Vlada RS, je Eko sklad v letu 2018 iz sredstev, ki jih zbira na podlagi Energetskega zakona in Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije, zagotovil občanom 50 mio EUR nepovratnih finančnih spodbud za naložbe v stanovanjskih stavbah. V obravnavanem obdobju so na področju dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud potekale poleg aktivnosti v zvezi z vlogami, pravočasno prejetimi v okviru preteklih javnih pozivov, objavljenih do vključno leta 2017, tudi aktivnosti v zvezi novimi, v letu 2018 objavljenimi javnimi pozivi. V nadaljevanju so navedeni v letu 2018 veljavni javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev. Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud po javnih pozivih iz preteklih let V letu 2018 so bili še v veljavi javni poziv 54SUB-OB17 za naložbe večje energijske učinkovitosti eno in dvo stanovanjskih stavb ter posameznih stanovanj in 48SUB-SKOB17 za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb iz leta 2017 ter javni poziv 41SUB- OBPO16 za skupne naložbe energijske obnove večstanovanjskih stavb še iz leta Na te javne pozive je v letu 2018 prispelo skupaj vlog, in sicer: vlog na javni poziv 54SUB-OB17, - 23 vlog na javni poziv 48SUB-SKOB17 in vlog na javni poziv 41SUB-OBPO16. Javni poziv 41SUB-OBPO16 je bil v veljavi še iz leta 2016 za skupne naložbe energijske obnove večstanovanjskih stavb z razpisanim zneskom 10 milijonov EUR, ki je bil v letu 2018 povečan za 6 milijonov EUR na 16 milijonov EUR. Predmet spodbujanja so bile nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost starejših večstanovanjskih stavb, in sicer toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija strehe 20

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SISTEMI PODPOR ZA GRADNJO MALIH ENERGETSKIH PROIZVODNIH NAPRAV Vinarska 14, 2000 Maribor Tel.: +386 2 228 49 16 E-mail: veronika.valentar@kmetijski-zavod.si www.interreg-med.eu/compose FINANCIRANJE UKREPOV

Prikaži več

EKO SKLAD, j

EKO SKLAD, j Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ Številka: 47602-7/2019/4 Datum: 9. 4. 2019 POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT EKO SKLADA, SLOVENSKEGA

Prikaži več

Predstavitev EKO SKLAD MONS 2017

Predstavitev EKO SKLAD MONS 2017 FINANČNE SPODBUDE EKO SKLADA, SLOVENSKEGA OKOLJSKEGA JAVNEGA SKLADA Tanja Šumrada Delavnica PASIVNE IN NIZKOENERGIJSKE STAVBE ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI Ljubljana, 15. marec 2017 EKO SKLAD Eko sklad, Slovenski

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Novosti Javnega poziva 74SUB-OB19 Predstavitev novosti izvajalcem pri dodeljevanju spodbud za občane Ljubljana in Maribor 10., 19. in 20. junij 2019 Javni poziv 74 SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Podnebni in energetski občine Simona Pestotnik Predstavitev za javnost: Koliko nas stane ogrevanje z Zemljino toploto? Kakšne so perspektive za občino Cerkno? Cilji občine in razumevanje aktivnosti na

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VRANSKO URE IN OVE Franc Sušnik Piran, oktober 2012 Lokacija Občina Vransko Prebivalcev 2.614 Površina 53,3 km 2 Zelo aktivni pri osveščanju varovanja okolja, Osnovna šola Vransko vključena v sistem Eko

Prikaži več

Obvestilo o zaključku Javnega poziva 44SUB-EVPOL16 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območji

Obvestilo o zaključku Javnega poziva 44SUB-EVPOL16 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območji Obvestilo o zaključku Javnega poziva 44SUB-EVPOL16 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000 Eko sklad, Slovenski

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_building_assessment_report_sezana-elderly-house_slo.doc

Microsoft Word - SOLARGE_building_assessment_report_sezana-elderly-house_slo.doc Študija izvedljivosti solarnega sistema Doma upokojencev Sežana Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6, Ljubljana T: 01/4771234 F: 01/2518567 E: ciril.arkar@fs.uni-lj.si November 2007

Prikaži več

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa Zakona o varstvu UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZFO-1A

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa Zakona o varstvu UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZFO-1A Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa Zakona o varstvu UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZFO1A, 70/08, 108/09, 108/09 A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse INTEGRACIJA SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE V SISTEM DOLB VRANSKO Marko Krajnc Energetika Vransko d.o.o. Vransko, 12.4.2012 Projekt»Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse«izvaja

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke Prihranek energije pri posobitvi ogrevanja in energetski obnovi ovoja stavbe V primeru posobitve ogrevalnega sistema stanovanjske zgradbe je potrebno ugotoviti letno porabo toplotne energije. Približno

Prikaži več

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12 Energetska sanacija večstanovanjskih stavb - PRIMERI DOBRIH PRAKS - Roman Perčič, Občina Sevnica En.občina 016 12. oktober 2016 Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/0

Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/0 Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZPNačrt, 57/08 ZFO- 1A, 70/08, 108/09, 108/09 ZPNačrt-A,

Prikaži več

Zbirni center

Zbirni center OGREVANJE IN HLAJENJE Z ZEMELJSKIMI SONDAMI IN TOPLOTNO ČRPALKO Željko HORVAT GEOTERMALNA ENERGIJA Geotermalna energija je toplota notranjosti Zemlje. V globini je temperatura stalna in z globino narašča.

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT Zmanjševanje porabe energije v ah Dobra gradbena praksa mag. Miha Praznik, univ.dipl.inž.str. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Bistra, maj 6 Vsebina prispevka Dobra praksa na področju zagotavljanja URE v

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke VGRADNJA KOMPAKTNEGA KOLEKTORJA ZA OGREVANJE NIZKENERGIJSKE HIŠE S TOPLOTNO ČRPALKO ZEMLJA/VODA Vgradnja kompaktnega zemeljskega kolektorja v obliki košare prihrani 75 % površino zemlje v primerjavi z

Prikaži več

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 PLAN AKTIVNOSTI PO AKCIJSKEM NAČRTU LEK MONG ZA LETO 2010 Vrtojba, marec 2010 Pripravila: Ivana Kacafura in Boštjan Mljač Odgovoren: direktor Rajko Leban TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo,

Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZPNačrt, 57/08 ZFO-1A,

Prikaži več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB JAVNEGA SEKTORJA v OP-EKP

ENERGETSKA PRENOVA STAVB JAVNEGA SEKTORJA v OP-EKP PODNEBNO OGLEDALO Uroš Habjan mag. Sektor za nizkoogljično družbo 17.4.2018 Razpisi za področje OVE DO OVE 2016-7,9 mio EUR (8-1) DO OVE 2017 3 mio EUR (11-1) JR EE OVE 2017 2 odpiranja (1-1) Seminar za

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 214 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Institut Jožef Stefan CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST Program

Institut Jožef Stefan CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST Program TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, Program strokovnih izobraževanj»kakovostna energetska obnova zgradb«mednarodni OBRTNI SEJEM, Celje 17.09.2012 VSEBINA PREDSTAVITVE Vizija trajnostne

Prikaži več

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe 198 1220201 del stavbe 2 1970 Lokev 159 a, 6219 Lokev 4197/1 LOKEV : 51 Dovedena energija 283 kwh/m 2 a POVPREČNA RABA ENERGIJE PRIMERLJIVE STAVBE (283

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc Stavba Tip stavbe Hotel Število uporabnikov 20,000 Na leto Leto Izgradnje 1991 Celotna ogrevana površina 620 m 2 Poraba tople sanitarne vode 480 m 3 /a, Izračunan Poraba energije za ogrevanje načrtovana

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB NRGTSKI INŽNIRING energetsko upravljanje in knjigovodstvo nergy management and bookkeeping Notranje usposabljanje podjetja UTRIP, d. o. o. Celje, 21. januar 2014 Cveto Fendre cveto.fendre@guest.arnes.si

Prikaži več

Datum: 24

Datum:  24 ZADEVA: OBJAVA UGOTOVITEV - ANKETA SSRS 2016 2017 Spoštovani, obveščamo vas, da smo zaključili obdelavo zbranih podatkov Ankete SSRS 2016 2017 o ugotavljanju potreb po vrstah stanovanjskega fonda v občinah

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

Priklopite se na zemeljski plin in prihranite! ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 31. DECEMBRA 2017 Da bo vaša odločitev za

Priklopite se na zemeljski plin in prihranite! ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 31. DECEMBRA 2017 Da bo vaša odločitev za Priklopite se na zemeljski plin in prihranite! ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 31. DECEMBRA 2017 Da bo vaša odločitev za zemeljski plin lažja, vam ponujamo: ¾¾celovito energetsko

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc ENERGETSKA IZKAZNICA KAKO SE NANJO PRIPRAVIMO Izkaznica na podlagi izmerjene rabe energije Energetske izkaznice za javne stavbe bodo predvidoma temeljile na izmerjeni rabi energije za delovanje stavbe.

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

PH in NEH - dobra praksa

PH in NEH - dobra praksa Strokovno izpopolnjevanje, UL-FA, 5.4.2019 SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE JAVNE STAVBE V SLOVENIJI Pravočasno in celovito načrtovanje ter zagotavljanje kakovosti pri gradnji sodobnih opečnih javnih skoraj nič-energijskih

Prikaži več

Evidenca_prejetih_vlog

Evidenca_prejetih_vlog Evidenca prejetih vlog za projekte prijavljene na Javni poziv objavljen dne 12. 12. 2018 Agencija za energijo v skladu s prvim odstavkom 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mag. Mojca Španring Trg z zemeljskim plinom v letu 2017 Strokovno srečanje»slovenski plinski trg v regiji«ljubljana, GWh Osnovni podatki za leto 2017 Poraba električne energije, zemeljskega plina in toplote

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 213 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Uporaba OVE v stavbah

Uporaba OVE v stavbah Sončna energija in stavbe Ogrevanje in hlajenje stavb s soncem Dr. Sašo Medved, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Vrste SOS pasivni sistemi ; integrirani v stavbe aktivni sistemi ; ogrevalni

Prikaži več

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 Vrtojba, februar 2009 TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005 Banka Koper Identifikacijska

Prikaži več

RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotl

RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotl RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotlom - z energijo drugih naprav 3. Primer poslovne stavbe

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

prijava_Vrhnika

prijava_Vrhnika 1. Področja ocenjevanja javni sektor jav stavbe (občinske stavbe, šole, domovi za starejše, zdravstveni domovi, ) javna razsvetljava - projekt Rekonstrukcija kotlovnice v OŠ Ivana Cankarja - projekt Povečanje

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tehnološki izzivi proizvodnja biometana in njegovo injiciranje v plinovodno omrežje prof. dr. Iztok Golobič Predstojnik Katedre za toplotno in procesno tehniko Vodja Laboratorija za toplotno tehniko Fakulteta

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Slovenski

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne 28.06.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 13/2019 V Ljubljani, dne 31.07.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več