Ravninski grafi Tina Malec 6. februar 2007 Predstavili bomo nekaj osnovnih dejstev o ravninskih grafih, pojem dualnega grafa (k danemu grafu) ter kako

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Ravninski grafi Tina Malec 6. februar 2007 Predstavili bomo nekaj osnovnih dejstev o ravninskih grafih, pojem dualnega grafa (k danemu grafu) ter kako"

Transkripcija

1 Ravninski grafi Tina Malec 6. februar 2007 Predstavili bomo nekaj osnovnih dejstev o ravninskih grafih, pojem dualnega grafa (k danemu grafu) ter kako ugotoviti, ali je nek graf ravninski. 1 Osnovni pojmi in definicije Označimo z R 2 evklidsko ravnino. Poligonalna ali lomljena črta v ravnini je enostavna krivulja v R 2, ki je sestavljena iz končno mnogo daljic oz. ravnih črt. Pri tem dovolimo tudi sklenjene lomljene črte. Graf G je ravninski ali planarni graf, če lahko njegova vozlišča predstavimo kot različne točke v evklidski ravnini, vsako povezavo grafa G pa kot lomljeno črto, ki povezuje tisti dve točki, ki ustrezata krajiščema te povezave. Pri tem se različne povezave lahko sekajo le v skupnih krajiščih. Dodatna zahteva je, da nobena povezava ne vsebuje drugih točk (vozlišč) kot svojih krajišč. Če imamo dano ravninsko predstavitev grafa G, pravimo tudi, da je graf G vložen v ravnino. Tako predstavitev imenujemo ravninska predstavitev grafa G ali poligonalna vložitev grafa G v ravnino. Zgornjo definicijo povejmo še bolj neformalno. Graf G je ravninski natanko tedaj, ko ga lahko narišemo v ravnini, tako da se poljubni par povezav seka le v skupnem krajišču (torej ne pride do križanja povezav). Vsaka ravninska vložitev grafa G razdeli ravnino na območja, ki jih poimenujemo lica ali območja vloženega grafa G. Natanko eno od lic je vedno neomejeno; poimenujemo ga zunanje ali neomejeno lice. Z F(G) označimo število lic grafa G. Če je f poljubno lice, lahko definiramo dolžino oz. velikost lica f, ki pomeni število povezav, ki omejujejo naše lice oz. ki sestavljajo njegov rob. Dolžino lica f označimo z l(f). Velikost lica f torej predstavlja število povezav grafa G, ki jih prehodimo, če se sprehodimo po robu lica f, pri čemer so prehojene povezave štete z večkratnostjo. Opomba: Vložitev grafa G v ravnino ni nujno enolična (obstaja lahko več različnih predstavitev v ravnini, glej zgled spodaj). Število lic ravninskega grafa pa je vedno enako, torej invariantno glede na vložitev grafa v ravnino. 1

2 Slika 1: Vložitev grafa v ravnino ni nujno enolična. Zgornjo strukturo lahko podamo tudi s topološkega vidika. Tako razjasnimo tudi obstoj natanko enega neskončnega lica (uporabimo dejstvo, da smo v evklidskem prostoru). Dano imamo ravninsko predstavitev grafa G. Če iz R 2 (kot evklidski topološki prostor) odstranimo vse točke in lomljene črte, ki ustrezajo vozliščem in povezavam danega grafa G, evklidska ravnina razpade na s potmi povezane dele. To so natanko lica oz. območja vloženega grafa G. Neomejeno lice je natanko eno, saj je slika grafa G (vozlišča slikamo v točke ravnine, povezave pa v lomljene črte) kompaktna (in zato omejena) podmnožica evklidske ravnine. V povezavi s tem naj na tem mestu omenimo Jordanov izrek. Izrek spada v okvir topologije in ga v tem delu ne bomo dokazali. Izrek 1.1 (Jordanov izrek za lomljene črte) Naj bo C sklenjena lomljena črta v ravnini. Tedaj je R 2 \C sestavljen iz natanko dveh odprtih, nepraznih, disjunktnih, povezanih množic ext(c) in int(c), ki sta omejeni s C. Posledica 1.2 Naj bo C sklenjena lomljena črta v R 2 in naj bo P lomljena črta, ki povezuje točki p,q na C. Naj velja P C = {p, q}. Označimo s S 1 in S 2 oba segmenta C od p do q. Potem ima P C natanko tri lica, ki so omejena s C, P S 1 in P S 2. Dokaz: Po Jordanovem izreku ima vsaka od sklenjenih črt oz. risb C, P S 1 in P S 2 natanko dve lici, eno omejeno in eno neomejeno. Vsako lice risbe P C je vsebovano v preseku lica risbe P S 1 in lica risbe P S 2, saj je (P S 1 ) (P S 2 ) = P C. Predpostavili bomo, da je P \ {p, q} v omejenem licu črte C. Označimo z X omejeno in z Y neomejeno lice črte C ter z X i omejeno in z Y i neomejeno lice risbe P S i. Ker je X i X, velja Y Y i. Možni preseki so: X 1 Y 2 : Iz Y Y 2 sledi (S 1 \ {p, q}) Y 2, zato je X 1 Y 2. Odtod sledi, da je X 1 Y 2 = X 1 lice. X 1 X 2 = : Ker je presek prazen, ne dobimo nobenega lica risbe P C. Y 1 X 2 : kot v prvem primeru dobimo, da je X 2 lice. 2

3 Y 1 Y 2 : Iz Y Y 1 Y 2 sledi, da je Y 1 Y 2 = Y lice. Pregledali smo vse možnosti in dobili natanko tri lica. Za poljuben graf velja lema o rokovanju (velja tudi za graf, ki vsebuje zanke in vzporedne povezave, saj te prispevajo 2 k stopnji vsake točke). Za ravninske grafe pa imamo še eno različico, t.i. lemo o rokovanju za ravninske grafe. Izrek 1.3 (Lema o rokovanju za ravninske grafe) Naj bo G povezan ravninski graf. Potem je vsota dolžin vseh lic ravninskega grafa G je enaka dvakratnemu številu povezav grafa G, t.j. 2 E(G) = l(f). f F (G) Dokaz: Vsaka povezava graf G meji na natanko dve lici grafa G. Če seštejemo dolžine vseh lic v grafu G, bo torej vsaka povezava šteta natanko dvakrat. Odtod sledi: 2 E(G) = l(f). f F (G) Opomba: Lemo o rokovanju za ravninske grafe lahko dokažemo tudi z uporabo pojma dualnega grafa. Dokaz je podan v razdelku 5. 2 Eulerjeva formula Pomembna posledica prejšnjih izrekov je t.i. Eulerjeva formula. Posledica 2.1 (Eulerjeva formula) Naj bo G 2-povezan graf, vložen v ravnino. Označimo z v število vozlišč, z e število povezav in s f število lic grafa G. Tedaj velja: v e + f = 2. Dokaz: Dokazujemo z indukcijo po številu povezav e. Baza indukcije: e = 0. Potem je G = K 1, torej graf z enim samim vozliščem in zato tudi z enim samim licem. Dobimo v e + f = = 2. Naj bo G ravninski graf, vložen v ravnino z e + 1 povezavami. Tedaj ločimo dve možnosti: 1. Denimo, da v G obstaja točka x stopnje 1 (x je list). Definirajmo graf G = G x. Potem dobimo v = v 1, e = e 1 in f = f, saj smo grafu G vzeli eno točko, eno povezavo, število lic pa se ni spremenilo, ker je bila x točka stopnje 1. Ker je G podgraf v G, lahko uporabimo indukcijsko predpostavko na G. Torej velja v e + f = 2, torej v 1 (e 1) + f = 2, kar pa je ravno Eulerjeva formula v e + f = 2 za graf G. 3

4 2. Denimo, da G ne vsebuje točke stopnje 1, torej so vse točke stopnje dve ali več. Torej G vsebuje nek cikel C. Naj bo xy povezava na tem ciklu. Ta povezava je na robu dveh lic f 1 in f 2, za kateri velja npr. f 1 Int(C) ter f 2 Out(C). Torej sta si ti lici različni. Če popvezavo xy odstranimo, se lici f 1 in f 2 združita v eno samo lice. Oglejmo si graf G = G xy. Po prejšnjem premisleku je torej v = v, e = e + 1 in f = f + 1. Ker je G podgraf v G, lahko uporabimo indukcijsko predpostavko na G. Torej velja v e + f = 2, torej v (e 1) + (f 1) = 2, kar pa je ravno Eulerjeva formula v e + f = 2 za graf G. Opazimo lahko, da za nepovezane grafe Eulerjeva formula ne velja. Imejmo unijo grafov: G = K 1 K 1. To seveda je ravninski graf in očitno je E(G) = 0, V (G) = 2 ter F (G) = 1. Vendar pa je V (G) E(G) + F (G) = 3. Opomba: V izreku smo delali z 2-povezanim grafom. V resnici formula velja za vsak povezan ravninski graf, vendar pa tedaj lica niso nujno omejena s cikli. Tu je tudi očitno, kar smo omenili že prej, namreč da število lic ni odvisno od vložitve v ravnino. Posledica 2.2 Naj bo G ravninski graf. Potem velja: kjer je Ω(G) število komponent grafa G. V (G) E(G) + F (G) = 1 + Ω(G), Dokaz: Označimo k = Ω(G) ter V (G) = v, E(G) = e, F (G) = f ter V (G i ) = v i, E(G i ) = e i, F (G i ) = f i. Vemo, da je G disjunktna unija svojih komponent: G = k G i. Ogledam si poljubno komponento G i. Ker je G i povezan ravninski graf, zanj velja Eulerjeva formula: v i e i + f i = 2. (1) Ker so komponente disjunktne, velja: v = v i in e = e i. (2) Ker za vsako od komponent velja Eulerjeva formula, bomo dobili sistem k enačb oblike (1). Enačbe seštejemo in dobimo: v i e i + 4 f i = 2k.

5 Razmislimo glede števila lic. Omejena lica poljubnih dveh komponent so si disjunktna, skupno jima je le neskončno lice. Torej v vsoti k f i štejemo neskončno lice kar k-krat in zato velja: f i = f + (k 1). Sedaj lahko izpeljemo ustrezno formulo za graf G: v i e i + f i = 2k; v e + f + (k 1) = 2k; v e + f = k + 1. Iz Eulerjeve formule izpeljemo še dve zelo uporabni trditvi, ki sta potrebna pogoja, da je nek graf planaren. Uporabljamo ju predvsem pri dokazovanju neobstoja vložitve v ravnino (glej poglavje 4). Posledica 2.3 Naj bo G enostaven povezan ravninski graf na vsaj treh točkah (torej z vsaj dvema povezavama). Označimo število vozlišč z v, število povezav z e ter število lic grafa G z f. Potem velja 3f 2e in e 3v 6. Dokaz: Iz predpostavk o grafu G sledi, da je vsako lice dolžine vsaj 3. Uporabimo lemo o rokovanju za ravninske grafe 3f 3 l(x) = 2e in tako dobimo x F (G) x F (G) 3f 2e. (3) Iz (2) vemo, da je f 2e. Ker je G povezan ravninski graf, lahko uporabimo Eulerjevo 3 formulo f = e v + 2. Ko upoštevamo prejšnjo neenačbo, dobimo e 3v 6. Posledica 2.4 Naj bo G enostaven povezan ravninski graf brez trikotnikov na vsaj treh točkah. Označimo število vozlišč z v, število povezav z e ter število lic grafa G z f. Potem velja 4f 2e in e 2v 4. Dokaz: Dokaz poteka podobno kot pri Posledici 2.3. Ker v grafu G nimamo trikotnikov, je vsako lice dolžine vsaj 4. Po lemi o rokovanju za ravninske grafe 3f 3 l(x) = 2e x F (G) 5 x F (G)

6 zato sledi 4f 2e. (4) Po (3) sledi f e. Ker je G povezan ravninski graf, lahko uporabimo Eulerjevo formulo: 2 v e + f = 2. Ko upoštevamo prejšnjo neenačbo, dobimo e 2v 4. Posledica 2.5 Naj bo G povezan enostaven ravninski graf. Potem ima G vsaj eno točko stopnje 5 ali manj. Dokaz: Dokazovali bomo s protislovjem. Po Posledici 2.3 je e 3v 6. Denimo, da so vse točke v grafu G stopnje vsaj 6. Sledi, da je 6v 2e, saj je po lemi o rokovanju vsota stopenj vseh točk enaka 2e. Torej je 3v e. Prišli smo v protislovje, torej v grafu G zagotovo obstaja točka stopnje 5 ali manj. 3 Poliedri Če so vsa lica ravninskega grafa G enake dolžine g, potem rečemo, da je ravninska risba grafa G po licih regularna reda g. Polieder je oglato telo, ki ga omejujejo le ravne ploskve. Polieder je konveksen, če daljica, ki povezuje katerikoli točki poliedra, vsa leži v notranjosti ali na robu poliedra. Opomba: Vsak polieder lahko projiciramo na ravnino s t. i. stereografsko projekcijo. Izrek 3.1 Obstaja samo pet regularnih konveksnih poliedrov: tetraeder, kocka, dodekaeder, oktaeder in ikozaeder. Dokaz: Uporabili bomo Eulerjevo formulo, saj je stereografska projekcija regularnega konveksnega poliedra ravninski graf. Izrek bomo dokazali tako, da bomo pokazali, da obstaja natanko pet ravninskih grafov, ki imajo naslednje lastnosti: 1. G je regularen graf stopnje d 3; 2. vsaka ravninska risba grafa G je po licih regularna stopnje g 3. Označimo z v število vozlišč, z e število povezav ter z f število lic takega ravninskega grafa G. Iz zgornjih pogojev lahko sklepamo: 1. ker je G d-regularen graf, uporabimo lemo o rokovanju in dobimo e = 1 dv. Iz tega 2 sledi v = 2e; d 2. ker je G g-regularen po licih, uporabimo lemo o rokovanju za ravninske grafe in dobimo: e = 1 2e gf. Iz tega sledi: f =. 2 g 6

7 Ker je G ravninski graf, lahko uporabimo Eulerjevo formulo, v katero vstavimo zgoraj dobljena izraza za v in f ter dobimo: 2e d e + 2e g = 2. Preuredimo in dobimo: 1 d g = 1 e. Ker je 1 > 0, lahko napišemo še strožjo neenakost: > 1. Po predpostavkah je vsako e d g 2 od števil d in g 3, zato sta števili 1 in 1 1. Če to uporabimo v prejšnji neenakosti, ki d g 3 jo malo obrnemo, dobimo dve novi neenačbi: 1 d = 1 6 in 1 g = 1 6. (5) To je maksimalna ocena in sklepamo lahko, da je d < 6 in g < 6. Torej so 3, 4 in 5 edine možne vrednosti za števili d in g. Vendar če dobro razmislimo, lahko hitro ugotovimo, da mora biti vedno eno od števil d in g enako 3. Če sta namreč tako d kot g oba hkrati > 3, bi lahko sklepali naslednje: 1 d + 1 g = 1 2. To je protislovje z eno od zgornjih ugotovitev, ki je sledila neposredno iz dejstva, da je e > 0 (vemo, da > 1 ). Preostane nam torej natanko pet primerov (za izračun vozlišč, d g 2 povezav in lic uporabljamo gornje enačbe): 1. d = 3, g = 3: dobimo 1/e = 1/3 1/2 + 1/3 = 1/6, torej e = 6. Sledi v = 8 in f = 4. Dobimo tetraeder. 2. d = 3, g = 4: dobimo 1/e = 1/3 1/2 + 1/4 = 1/12, torej e = 12. Sledi v = 8 in f = 6. Dobimo kocko. 3. d = 3, g = 5: dobimo 1/e = 1/3 1/2 + 1/5 = 1/30, torej e = 30. Sledi v = 20 in f = 12. Dobimo dodekaeder. 4. d = 4, g = 3: dobimo 1/e = 1/4 1/2 + 1/3 = 1/12, torej e = 12. Sledi v = 6 in f = 8. Dobimo oktaeder. 5. d = 5, g = 3: dobimo 1/e = 1/5 1/2 + 1/3 = 1/30, torej e = 30. Sledi v = 12 in f = 20. Dobimo ikozaeder. 7

8 4 Preverjanje ravninskosti Trditev 4.1 Graf K 5 ni ravninski. Dokaz: Graf K 5 ima 10 povezav in 5 vozlišč vsako lice pa je dolžine 3. Če je res ravninski, mora po posledici 2.3 veljati e 3v 6. Dobimo 10 9, kar je protislovje. Torej K 5 ni ravninski graf. Trditev 4.2 Graf K 3,3 ni ravninski. Dokaz: Graf K 3,3 je brez trikotnikov, ima 6 vozlišč in 9 povezav. Če je res ravninski, mora po posledici 2.4 veljati e 2v 4. Dobimo 9 8, kar je protislovje. Torej K 3,3 ni ravninski graf. Da lahko razumemo nadaljnje trditve in izreke, moramo vpeljati nekaj novih pojmov. Imamo graf G in izberemo povezavo e E(G). Skrčitev povezave je operacija na grafu G, pri kateri identificiramo krajišči izbrane povezave e ter odstranimo zanko, ki nastane iz povezave e in morebitne vzporedne povezave, ki se pojavijo, če je e del trikotnika v G. Graf, ki ga pridobimo s skrčitvijo te povezave, označimo z G/e. Povezavo e smo subdividirali, če smo jo v grafu nadomestili s potjo dolžine 2. Graf H je minor (podrejeni graf) grafa G, če ga lahko konstruiramo iz nekega podgrafa grafa G z nekim zaporedjem skrčitev povezav. Pravimo, da je graf G skrčljiv na graf H. Vsak graf je skrčljiv sam nase (t.j., upoštevamo tudi prazno zaporedje skrčitev povezav). Graf H je subdivizija grafa G, če ga lahko konstruiramo iz grafa G, tako da nekatere povezave v G nadomestimo s potmi dolžine 2 ali več. V splošnem torej nadomestimo poljubne povezave grafa G z različno dolgimi potmi, ki povezujejo iste pare točk. Posledica 4.3 Če graf G vsebuje subdivizijo grafa K 5 ali K 3,3, potem G ni ravninski graf. Dokaz: Očitno, saj že K 5 oz. K 3,3 nista ravninska grafa. Dokazali bomo celo več, kot pove posledica 4.3. Velja namreč tudi obrat, kar je prvi dokazal Kuratowski. To je najpomembnejši izrek v tem poglavju. Obstaja tudi temu izreku ekvivalenten izrek z minorji (Wagnerjev izrek). Izrek 4.4 (Wagner) Graf G je ravninski natanko tedaj, ko ne vsebuje grafov K 5 in K 3,3 kot minorja. Izrek 4.5 (Kuratowski) Graf G je ravninski natanko tedaj, ko ne vsebuje subdivizij grafov K 5 ali K 3,3. 8

9 Opomba: Da dokažemo izrek Kuratowskega, moramo najprej dokazati nekaj pomožnih trditev in lem. Lema 4.6 Naj bo G 3-povezan graf na vsaj petih točkah. e E(G), da je graf G/e 3-povezan. Tedaj obstaja taka povezava Dokaz: Denimo, da za vsako povezavo e graf G/e ni 3-povezan. Očitno je 2-povezan. Torej obstajata točki, ki graf G/e razdelita na dva dela. Ena od teh točk ustreza stisnjeni povezavi, sicer bi ti dve točki razbili graf G. Označimo drugo točko z z. Če je e = xy, potem je graf G {x, y, z} nepovezan. Sedaj izberimo e = xy in z tako, da bo največja komponenta H grafa G {x, y, z} imela kar se da mnogo točk. Naj bo H ena od ostalih komponent in u V (H ) točka, ki je sosedna z z. Ker tudi G/zu ni 3-povezan graf, obstaja točka v, da je G {z, u, v} nepovezan. Potem obstaja komponenta H grafa G {z, u, v}, ki vsebuje več točk kot H, saj H vsebuje [H {x, y, }] \ {v}. Namreč, za vsako točko v v grafu H {x, y, z} obstajajo tri poti do točk x, y in z, torej v in z ne razbijeta grafa H {x, y, z}. Naslednje leme ni težko dokazati, zato ta del prepuščamo bralcu. Lema 4.7 Če graf G ne vsebuje subdivizije grafov K 5 ali K 3,3, potem tudi graf G/e ne vsebuje subdivizij K 5 ali K 3,3. Vložitev grafa v ravnino je ravnočrtna, če so vse povezave predstavljene z ravnimi črtami (daljicami). Vložitev grafa v ravnino je konveksna, če so vsa omejena lica konveksna, neomejeno lice pa je komplement konveksnega mnogokotnika. Vsaka konveksna vložitev je tudi ravnočrtna vložitev v ravnino (z morebitno izjemo povezav na zunanjem, neomejenem licu). Lema 4.8 Naj bo G 3-povezan graf, ki ne vsbuje subdivizije grafov K 5 ali K 3,3. Tedaj ima G ravnočrtno, konveksno vložitev v ravnino. Dokaz: Dokazujemo z indukcijo na število točk n grafa G. Baza indukcije: Naj bo n = 4. Očitno, vzamemo kar graf K 4, ki je edini tak graf: Slika 2: Ravnočrtna konveksna vložitev K 4 v ravnino. 9

10 Indukcijski korak: Naj bo n 5. Naj bo e taka povezava s krajiščima x in y, da je graf G/e 3-povezan, kar nam zagotavlja Lema 4.6. Označimo z z točko, ki jo dobimo po skrčitvi povezave e. Po Lemi 4.7 graf G/e ne vsebuje subdivizij grafov K 5 ali K 3,3.. Po indukcijski predpostavki obdržimo ravnočrtno vložitev v ravnino grafa H = G/e, v kateri ne obstaja trojica točk, ki bi ležale na isti črti grafa H. V tej vložitvi ima podgraf, ki ga dobimo tako, da odstranimo povezave s krajiščem v z, lice, ki vsebuje z. To lice je lahko tudi neomejeno. Ker je graf H z 2-povezan, ga omejuje nek cikel C. Vsa vozlišča, sosedna z z, ležijo na C. V prvotnem grafu G so te točke lahko sosede x, y ali pa celo obeh. Ravnočrtna konveksna vložitev grafa H v ravnino vsebuje ravne črte od točke z do vseh njenih sosedov. Naj bodo {x 1, x 2,..., x k } sosedi točke x v urejenem vrstnem redu na ciklu C. Sedaj lahko nastopijo tri različne moznosti možnosti: Primer 1: Če vsi sosedi točke y ležijo na odseku od x i do x i+1, potem ohranimo konveksno vložitev grafa G, tako da za x vzamemo kar točko z, za y pa neko točko na risbi, ki jo določata povezavi xx i in xx i+1 in je sosednja z z (Slika 3). Slika 3: Dokaz Leme 4.8, primer 1. Primer 2: x in y imata tri skupne sosede u, v in w. V tem primeru cikel C, povezava xy in vse povezave iz množice {x, y} v množico {u, v, w} tvorijo subdivizijo grafa K 5 (Slika 4). Slika 4: Dokaz Leme 4.8, primer 2 in primer 3. 10

11 Primer 3: y ima soseda u in v, ki na ciklu C ležita med sosedoma x i in x i+1 točke x. V tem primeru cikel C, poti uyv in x i xx i+1 ter povezava xy tvorijo subdivizijo grafa K 3,3 (Slika 4). Ker smo predpostavili, da je G graf, ki ne vsebuje podgrafa s subdivizijami K 5 ali K 3,3, zadnja dva primera ne moreta nastopiti. Torej upoštevamo le prvi primer. Opomba: Edina možnost za 3-povezan graf na petih točkah, ki ne vsbuje subdivizije grafov K 5 ali K 3,3, je polni graf K 5 brez ene povezave, torej K 5 e. Slika 5: Ravnočrtna konveksna vložitev K 5 e v ravnino. Posledica 4.9 (Stein-Tutte) Vsak 3-povezan ravninski graf ima ravnočrtno, konveksno vložitev v ravnino. Opomba: Do sem smo pokazali, da velja izrek Kuratowskega za vse 3-povezane grafe. Veljavnost v splošnem pa potrdi naslednja lema. Lema 4.10 Naj bo G enostaven graf z vsaj štirimi točkami, ki sam ne vsebuje subdivizije grafa K 5 ali K 3,3, če pa povežemo poljubni par nesosednih točk, ustvarimo ravno eno od teh dveh subdivizij. Potem je graf G 3-povezan. Dokaz: Dokazujemo z indukcijo na število točk n grafa G. n = 4: Očitno, saj je graf K 4 edini 3-povezan graf na štirih točkah.. n = 5: Edina možnost, da izpolnimo predpostavke leme je, da je graf G kar polni graf K 5 brez ene povezave, torej K 5 e. Tak graf pa je 3-povezan. n 6: Očitno je G povezan. Če ni 2-povezan, ima presečno točko v. Naj bosta v 1 in v 2 točki, sosedni z v, ki ležita v različnih blokih grafa G. Če dodatek povezave v 1 v 2 ustvari subdivizijo K 5 ali K 3,3, potem je taka subdivizija vsebovana že v grafu G. Podoben sklep napravimo, če ima G (2-povezan graf) nesosedni točki x in y, ki razcepita graf G. Naj bosta sedaj x in y sosedni točki in graf G {x, y} nepovezan. Razcepimo graf G na dva dela. Definirajmo G 1 in G 2 kot komponenti, ki ju dobimo potem, ko grafu 11

12 G odvzamemo točki x in y, nato pa vsaki izmed dobljenih komponent spet dodamo ti dve točki ter vse povezave med njima in točkami posamezne komponente. Če povežemo poljubni dve nesosedni točki v G 1 oz. G 2, dobimo subdivizijo v grafu G in tudi v G 1 oz. G 2. Po indukcijski predpostavki pa je G 1 oz. G 2 potem bodisi K 3 ali pa 3-povezan. Dalje, po Stein-Tuttovem izreku imata G 1 in G 2 konveksni vložitvi v ravnino. Naj bo sedaj z i V (G) \ {x, y} točka, ki leži na istem licu kot x in y vložitve grafa G i v ravnino, i {1, 2}. Graf G + z 1 z 2 vsebuje subdivizijo K 5 ali K 3,3. Ogledamo si glavne točke tega podgrafa. Izkaže se, da gre za subdivizijo grafa K 3,3 ter da je pet glavnih točk v G 1 in ena v V (G 2 ) \ V (G 1 ) (ali pa obratno). Označimo točko, ki je sosedna z x, y in z 1 kot w. Potem graf G 1 = G 1 + w vsebuje subdivizijo K 3,3. Toda to ni mogoče. G 1 je namreč ravninski graf, ki ima točke x, y in z 1 na istem licu, torej je tudi graf G 1 ravninski in ne more vsebovati subdivizije K 3,3. Opomba: Sledeča posledica dokončno dokaže izrek Kuratowskega. Posledica 4.11 Vsak enostaven ravninski graf ima ravnočrtno vložitev v ravnino. Dokaz: Z dodajanjem povezav med nesosednimi točkami dobimo graf, ki še ne vsebuje subdivizije grafov K 5 ali K 3,3, vendar pa vsaka nova povezava ustvari tak podgraf. Dobljeni graf je po prejšnji lemi 3-povezan (ali pa K 1, K 2 oz. K 3 ), zato ima konveksno vložitev. Če izbrišemo dodane povezave, dobimo ravnočrtno vložitev začetnega grafa. 5 Dualnost Danemu povezanemu ravninskemu grafu lahko definiramo dualni graf G na naslednji način: 1. Naredimo ravninsko risbo grafa G. 2. Izberemo po eno točko v notranjosti vsakega lica ravninske risbe. To so vozlišča grafa G. 3. Za vsako povezavo e ravninske risbe grafa G narišemo črto, ki povezuje točki G na obeh straneh povezave e. Opomba: Različne vložitve grafa G v ravnino določajo različne dualne grafe G (vsaka ravninska risba grafa G določa natanko en dualni graf G ). Med številom točk, lic in povezav grafa G in njegovega duala obstaja zveza, o kateri govori naslednji izrek. Izrek 5.1 Naj bo G povezan ravninski graf z v točkami, e povezavami in f lici. Potem ima njegov dualni graf G f točk, e povezav in v lic. 12

13 Opomba: Drugače povedano: Lice grafa G ustreza točki grafa G. Povezava grafa G ustreza povezavi grafa G. Točka grafa G ustreza licu grafa G. Iz definicije dualnega grafa in izreka zgoraj lahko hitro vidimo, da je dual G vedno povezan ravninski graf. Povezanost G ni odvisna od povezanosti G, saj povezujemo točke, ki ustrezajo licem prvotnega grafa in nobeno lice ne more biti izolirano od drugih lic. Ravninskost zagotovi prav tako definicija, saj konstruiramo povezave duala G tako, da se črte ne križajo. Vsakemu licu namreč priredimo eno izmed njegovih notranjih točk, te točke pa povežemo glede na sosednost lic; če sta lici sosednji, sta njima prirejeni točki povezani. Torej lahko konstruiramo dual grafa G, to je graf (G ). Po kratkem razmisleku pridemo do sklepa, da je njegov dual natanko graf G (konstrukcijo le obrnemo). V primeru, ko je G povezan ravninski graf, pa je torej graf (G ) izomorfen grafu G. Torej v tem primeru med G in G obstaja prava dualnost. Kot zanimivost naštejmo še dva dualna pojma. Cikel grafa G ustreza prerezu grafa G. Prerez grafa G ustreza ciklu grafa G. Opomba: Za lažjo predstavo: če si izberemo cikel v G, nam bodo povezave v G med sabo ločile ravno točke znotraj cikla od tistih, ki so zunaj s cikla (dobimo torej ravno povezavni prerez). Iz zgornjih dveh dejstev lahko ugotovimo, da zanke (cikli stopnje 1) in večkratne povezave (cikli stopnje 2) v grafu G predstavljajo ravno točke stopnje 1 in stopnje 2 v dualu G, zato se bomo poskušali izogibati tema dvema primeroma, da res vedno dobimo enostavne grafe (glej nadaljnje izreke in trditve). Trditev 5.2 Če je G povezan ravninski graf z f lici in e 0 povezavami ter brez točk stopnje 1 ali 2, potem je: e 3f 6. Dokaz: Ker je G ravninski, obstaja njegov dualni graf G. Ta je (po definiciji dualnega grafa) spet ravninski graf z e povezavami in f vozlišči. Ker je G povezan graf z minimalno stopnjo δ 3, ima G vsaj tri točke. Po posledici 2.3 velja e 3f 6. To je ravno iskana formula. Trditev 5.3 Če je G povezan ravninski graf brez točk stopnje 1 ali 2, potem ima G lice dolžine največ 5. 13

14 Dokaz: Spet uporabimo eno od posledic Eulerjeve formule, in sicer posledico 2.5. Iz predpostavk sledi, da obstaja grafu G dualni graf G, ki je povezan ravninski graf brez zank in vzporednih povezav. Po posledici 2.5 v G obstaja točka stopnje 5 ali manj. Torej (po izreku 5.1) v G obstaja lice dolžine 5 ali manj. Opomba: Pravimo, da sta si trditvi 2.5 in 5.3 dualni trditvi. Na tem mestu lahko še enkrat omenimo lemo o rokovanju za ravninske grafe. Izrek 5.4 (Lema o rokovanju za ravninske grafe) Naj bo G povezan ravninski graf. Potem je vsota stopenj vseh lic ravninskega grafa G je enaka dvakratnemu številu povezav grafa G: 2 E(G) = l(f). f F (G) Dokaz: Lica grafa G so natanko vozlišča njegovega dualnega grafa G, zato velja, da je vsota stopenj vseh lic grafa G enaka vsoti stopenj vseh točk grafa G. Na grafu G lahko uporabimo (splošno) lemo o rokovanju in dobimo: 2 E(G ) = deg(x i ). x i V (G ) Ker je množica povezav ista pri obeh grafih: E(G) = E(G ), lahko enačbo zgoraj prepišemo v ekvivalentno obliko (obe vsoti štejeta vsako povezavo dvakrat, množici povezav pa sta enaki): 2 E(G) = l(f). f F (G) Izrek 5.5 določen. Če je G 3-povezan ravninski graf, potem je njegov dualni graf G enolično Literatura [1] M. Juvan, P. Potočnik: Teorija grafov in kombinatorika, DMFA, [2] R. J. Wilson, J. J. Watkins: Uvod v teorijo grafov, DMFA, (1997). [3] D. B. West: Introduction to Graph Theory, Second Edition, Prentice Hall, [4] R. Diestel: Graph Theory, Electronic Edition 2000, Springer-Verlag New York,

DS2.dvi

DS2.dvi Diskretne strukture II zapiski predavanj - prezentacija doc. dr. R. Škrekovski 1 Osnovno o grafih Če odnose med določenimi objekti opišemo z dvomestno relacijo, lahko to relacijo tudi narišemo (oz. grafično

Prikaži več

1. izbirni test za MMO 2018 Ljubljana, 16. december Naj bo n naravno število. Na mizi imamo n 2 okraskov n različnih barv in ni nujno, da imam

1. izbirni test za MMO 2018 Ljubljana, 16. december Naj bo n naravno število. Na mizi imamo n 2 okraskov n različnih barv in ni nujno, da imam 1. izbirni test za MMO 018 Ljubljana, 16. december 017 1. Naj bo n naravno število. Na mizi imamo n okraskov n različnih barv in ni nujno, da imamo enako število okraskov vsake barve. Dokaži, da se okraske

Prikaži več

5 SIMPLICIALNI KOMPLEKSI Definicija 5.1 Vektorji r 0,..., r k v R n so afino neodvisni, če so vektorji r 1 r 0, r 2 r 0,..., r k r 0 linearno neodvisn

5 SIMPLICIALNI KOMPLEKSI Definicija 5.1 Vektorji r 0,..., r k v R n so afino neodvisni, če so vektorji r 1 r 0, r 2 r 0,..., r k r 0 linearno neodvisn 5 SIMPLICIALNI KOMPLEKSI Definicija 5.1 Vektorji r 0,..., r k v R n so afino neodvisni, če so vektorji r 1 r 0, r 2 r 0,..., r k r 0 linearno neodvisni. Če so krajevni vektorji do točk a 0,..., a k v R

Prikaži več

EKVITABILNE PARTICIJE IN TOEPLITZOVE MATRIKE Aleksandar Jurišić Politehnika Nova Gorica in IMFM Vipavska 13, p.p. 301, Nova Gorica Slovenija Štefko Mi

EKVITABILNE PARTICIJE IN TOEPLITZOVE MATRIKE Aleksandar Jurišić Politehnika Nova Gorica in IMFM Vipavska 13, p.p. 301, Nova Gorica Slovenija Štefko Mi EKVITABILNE PARTICIJE IN TOEPLITZOVE MATRIKE Aleksandar Jurišić Politehnika Nova Gorica in IMFM Vipavska 13, p.p. 301, Nova Gorica Slovenija Štefko Miklavič 30. okt. 2003 Math. Subj. Class. (2000): 05E{20,

Prikaži več

Učinkovita izvedba algoritma Goldberg-Tarjan Teja Peklaj 26. februar Definicije Definicija 1 Naj bo (G, u, s, t) omrežje, f : E(G) R, za katero v

Učinkovita izvedba algoritma Goldberg-Tarjan Teja Peklaj 26. februar Definicije Definicija 1 Naj bo (G, u, s, t) omrežje, f : E(G) R, za katero v Učinkovita izvedba algoritma Goldberg-Tarjan Teja Peklaj 26. februar 2009 1 Definicije Definicija 1 Naj bo (G, u, s, t) omrežje, f : E(G) R, za katero velja 0 f(e) u(e) za e E(G). Za v V (G) definiramo presežek

Prikaži več

6.1 Uvod 6 Igra Chomp Marko Repše, Chomp je nepristranska igra dveh igralcev s popolno informacijo na dvo (ali vec) dimenzionalnem prostoru

6.1 Uvod 6 Igra Chomp Marko Repše, Chomp je nepristranska igra dveh igralcev s popolno informacijo na dvo (ali vec) dimenzionalnem prostoru 6.1 Uvod 6 Igra Chomp Marko Repše, 30.03.2009 Chomp je nepristranska igra dveh igralcev s popolno informacijo na dvo (ali vec) dimenzionalnem prostoru in na končni ali neskončni čokoladi. Igralca si izmenjujeta

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Vsak vektor na premici skozi izhodišče lahko zapišemo kot kjer je v smerni vektor premice in a poljubno število. r a v Vsak vektor na ravnini skozi izhodišče lahko zapišemo kot kjer sta v, v vektorja na

Prikaži več

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5. februar 2018 Navodila Pazljivo preberite

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5. februar 2018 Navodila Pazljivo preberite Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5 februar 018 Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite reševanja Nalog je

Prikaži več

Osnove matematicne analize 2018/19

Osnove matematicne analize  2018/19 Osnove matematične analize 2018/19 Neža Mramor Kosta Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerza v Ljubljani Funkcija je predpis, ki vsakemu elementu x iz definicijskega območja D f R priredi natanko

Prikaži več

Kazalo 1 DVOMESTNE RELACIJE Operacije z dvomestnimi relacijami Predstavitev relacij

Kazalo 1 DVOMESTNE RELACIJE Operacije z dvomestnimi relacijami Predstavitev relacij Kazalo 1 DVOMESTNE RELACIJE 1 1.1 Operacije z dvomestnimi relacijami...................... 2 1.2 Predstavitev relacij............................... 3 1.3 Lastnosti relacij na dani množici (R X X)................

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Oddelek za matematiko in računalništvo DIPLOMSKO DELO Peter Škofič Maribor, 2014

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Oddelek za matematiko in računalništvo DIPLOMSKO DELO Peter Škofič Maribor, 2014 UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Oddelek za matematiko in računalništvo DIPLOMSKO DELO Peter Škofič Maribor, 2014 UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

Prikaži več

2. izbirni test za MMO 2017 Ljubljana, 17. februar Naj bosta k 1 in k 2 dve krožnici s središčema O 1 in O 2, ki se sekata v dveh točkah, ter

2. izbirni test za MMO 2017 Ljubljana, 17. februar Naj bosta k 1 in k 2 dve krožnici s središčema O 1 in O 2, ki se sekata v dveh točkah, ter 2. izbirni test za MMO 2017 Ljubljana, 17. februar 2017 1. Naj bosta k 1 in k 2 dve krožnici s središčema O 1 in O 2, ki se sekata v dveh točkah, ter naj bo A eno od njunih presečišč. Ena od njunih skupnih

Prikaži več

Mladi za napredek Maribora srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 2015

Mladi za napredek Maribora srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 2015 Mladi za napredek Maribora 015 3. srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 015 Kazalo 1. Povzetek...3. Uvod...4 3. Spirala 1...5 4. Spirala...6 5. Spirala 3...8 6. Pitagorejsko drevo...10

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Oddelek za matematiko in računalništvo DIPLOMSKO DELO Vika Koban Maribor, 2012

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Oddelek za matematiko in računalništvo DIPLOMSKO DELO Vika Koban Maribor, 2012 UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Oddelek za matematiko in računalništvo DIPLOMSKO DELO Vika Koban Maribor, 2012 UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Oddelek

Prikaži več

Vrste

Vrste Matematika 1 17. - 24. november 2009 Funkcija, ki ni algebraična, se imenuje transcendentna funkcija. Podrobneje si bomo ogledali naslednje transcendentne funkcije: eksponentno, logaritemsko, kotne, ciklometrične,

Prikaži več

ANALITIČNA GEOMETRIJA V RAVNINI

ANALITIČNA GEOMETRIJA V RAVNINI 3. Analitična geometrija v ravnini Osnovna ideja analitične geometrije je v tem, da vaskemu geometrijskemu objektu (točki, premici,...) pridružimo števila oz koordinate, ki ta objekt popolnoma popisujejo.

Prikaži več

Turingov stroj in programiranje Barbara Strniša Opis in definicija Definirajmo nekaj oznak: Σ abeceda... končna neprazna množica simbolo

Turingov stroj in programiranje Barbara Strniša Opis in definicija Definirajmo nekaj oznak: Σ abeceda... končna neprazna množica simbolo Turingov stroj in programiranje Barbara Strniša 12. 4. 2010 1 Opis in definicija Definirajmo nekaj oznak: Σ abeceda... končna neprazna množica simbolov (običajno Σ 2) Σ n = {s 1 s 2... s n ; s i Σ, i =

Prikaži več

I Z B R A N A P O G L AV J A I Z D I S K R E T N E M AT E M AT I K E zbornik seminarskih nalog iz diskretne matematike Matjaž Krnc, Riste Škrekovski J

I Z B R A N A P O G L AV J A I Z D I S K R E T N E M AT E M AT I K E zbornik seminarskih nalog iz diskretne matematike Matjaž Krnc, Riste Škrekovski J I Z B R A N A P O G L AV J A I Z D I S K R E T N E M AT E M AT I K E zbornik seminarskih nalog iz diskretne matematike Matjaž Krnc, Riste Škrekovski Junij 2015 verzija 1.1 CIP Kataložni zapis o publikaciji

Prikaži več

11. Navadne diferencialne enačbe Začetni problem prvega reda Iščemo funkcijo y(x), ki zadošča diferencialni enačbi y = f(x, y) in začetnemu pogo

11. Navadne diferencialne enačbe Začetni problem prvega reda Iščemo funkcijo y(x), ki zadošča diferencialni enačbi y = f(x, y) in začetnemu pogo 11. Navadne diferencialne enačbe 11.1. Začetni problem prvega reda Iščemo funkcijo y(x), ki zadošča diferencialni enačbi y = f(x, y) in začetnemu pogoju y(x 0 ) = y 0, kjer je f dana dovolj gladka funkcija

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Oddelek za matematiko in računalništvo DIPLOMSKO DELO Denis Kolarič Maribor, 2010

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Oddelek za matematiko in računalništvo DIPLOMSKO DELO Denis Kolarič Maribor, 2010 UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Oddelek za matematiko in računalništvo DIPLOMSKO DELO Denis Kolarič Maribor, 2010 UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

Prikaži več

Vektorji - naloge za test Naloga 1 Ali so točke A(1, 2, 3), B(0, 3, 7), C(3, 5, 11) b) A(0, 3, 5), B(1, 2, 2), C(3, 0, 4) kolinearne? Naloga 2 Ali toč

Vektorji - naloge za test Naloga 1 Ali so točke A(1, 2, 3), B(0, 3, 7), C(3, 5, 11) b) A(0, 3, 5), B(1, 2, 2), C(3, 0, 4) kolinearne? Naloga 2 Ali toč Vektorji - naloge za test Naloga 1 li so točke (1, 2, 3), (0, 3, 7), C(3, 5, 11) b) (0, 3, 5), (1, 2, 2), C(3, 0, 4) kolinearne? Naloga 2 li točke a) (6, 0, 2), (2, 0, 4), C(6, 6, 1) in D(2, 6, 3), b)

Prikaži več

Wienerjevemu indeksu podobni indeksi na grafih

Wienerjevemu indeksu podobni indeksi na grafih UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TENOLOGIJE Matematične znanosti, stopnja Daliborko Šabić Wienerjevemu indeksu podobni indeksi na grafih Magistrsko delo Mentor:

Prikaži več

resitve.dvi

resitve.dvi FAKULTETA ZA STROJNISTVO Matematika 2. kolokvij. december 2 Ime in priimek: Vpisna st: Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite resevanja. Veljale bodo samo resitve na papirju, kjer

Prikaži več

Matematika Diferencialne enačbe prvega reda (1) Reši diferencialne enačbe z ločljivimi spremenljivkami: (a) y = 2xy, (b) y tg x = y, (c) y = 2x(1 + y

Matematika Diferencialne enačbe prvega reda (1) Reši diferencialne enačbe z ločljivimi spremenljivkami: (a) y = 2xy, (b) y tg x = y, (c) y = 2x(1 + y Matematika Diferencialne enačbe prvega reda (1) Reši diferencialne enačbe z ločljivimi spremenljivkami: (a) y = 2xy, (b) y tg x = y, (c) y = 2x(1 + y 2 ). Rešitev: Diferencialna enačba ima ločljive spremenljivke,

Prikaži več

Vaje: Matrike 1. Ugani rezultat, nato pa dokaži z indukcijo: (a) (b) [ ] n 1 1 ; n N 0 1 n ; n N Pokaži, da je množica x 0 y 0 x

Vaje: Matrike 1. Ugani rezultat, nato pa dokaži z indukcijo: (a) (b) [ ] n 1 1 ; n N 0 1 n ; n N Pokaži, da je množica x 0 y 0 x Vaje: Matrike 1 Ugani rezultat, nato pa dokaži z indukcijo: (a) (b) [ ] n 1 1 ; n N n 1 1 0 1 ; n N 0 2 Pokaži, da je množica x 0 y 0 x y x + z ; x, y, z R y x z x vektorski podprostor v prostoru matrik

Prikaži več

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Statistika Pisni izpit 6. julij 2018 Navodila Pazljivo preberite be

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Statistika Pisni izpit 6. julij 2018 Navodila Pazljivo preberite be Ime in priimek: Vpisna št: FAKULEA ZA MAEMAIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Statistika Pisni izpit 6 julij 2018 Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite reševanja Za pozitiven rezultat

Prikaži več

Brownova kovariancna razdalja

Brownova kovariancna razdalja Brownova kovariančna razdalja Nace Čebulj Fakulteta za matematiko in fiziko 8. januar 2015 Nova mera odvisnosti Motivacija in definicija S primerno izbiro funkcije uteži w(t, s) lahko definiramo mero odvisnosti

Prikaži več

RAČUNALNIŠKA ORODJA V MATEMATIKI

RAČUNALNIŠKA ORODJA V MATEMATIKI DEFINICIJA V PARAVOKOTNEM TRIKOTNIKU DEFINICIJA NA ENOTSKI KROŢNICI GRAFI IN LASTNOSTI SINUSA IN KOSINUSA POMEMBNEJŠE FORMULE Oznake: sinus kota x označujemo z oznako sin x, kosinus kota x označujemo z

Prikaži več

Namesto (x,y)R uporabljamo xRy

Namesto (x,y)R uporabljamo xRy RELACIJE Namesto (x,y) R uporabljamo xry Def.: Naj bo R AxA D R = { x; y A: xry } je domena ali definicijsko obmocje relacije R Z R = { y; x A: xry } je zaloga vrednosti relacije R Za zgled od zadnjič:

Prikaži več

Urejevalna razdalja Avtorji: Nino Cajnkar, Gregor Kikelj Mentorica: Anja Petković 1 Motivacija Tajnica v posadki MARS - a je pridna delavka, ampak se

Urejevalna razdalja Avtorji: Nino Cajnkar, Gregor Kikelj Mentorica: Anja Petković 1 Motivacija Tajnica v posadki MARS - a je pridna delavka, ampak se Urejevalna razdalja Avtorji: Nino Cajnkar, Gregor Kikelj Mentorica: Anja Petković 1 Motivacija Tajnica v posadki MARS - a je pridna delavka, ampak se velikokrat zmoti. Na srečo piše v programu Microsoft

Prikaži več

rm.dvi

rm.dvi 1 2 3 4 5 6 7 Ime, priimek Razred 14. DRŽAVNO TEKMOVANJE V RAZVEDRILNI MATEMATIKI NALOGE ZA PETI IN ŠESTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE Čas reševanja nalog: 90 minut Točkovanje 1., 2., in 7. naloge je opisano v

Prikaži več

Osnove verjetnosti in statistika

Osnove verjetnosti in statistika Osnove verjetnosti in statistika Gašper Fijavž Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerza v Ljubljani Ljubljana, 26. februar 2010 Poskus in dogodek Kaj je poskus? Vržemo kovanec. Petkrat vržemo

Prikaži več

resitve.dvi

resitve.dvi FAKULTETA ZA STROJNISTVO Matematika Pisni izpit. junij 22 Ime in priimek Vpisna st Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite resevanja. Veljale bodo samo resitve na papirju, kjer so

Prikaži več

C:/Users/Matevž Èrepnjak/Dropbox/FKKT/TESTI-IZPITI-REZULTATI/ /Izpiti/FKKT-avgust-17.dvi

C:/Users/Matevž Èrepnjak/Dropbox/FKKT/TESTI-IZPITI-REZULTATI/ /Izpiti/FKKT-avgust-17.dvi Vpisna številka Priimek, ime Smer: K KT WA Izpit pri predmetu MATEMATIKA I Računski del Ugasni in odstrani mobilni telefon. Uporaba knjig in zapiskov ni dovoljena. Dovoljeni pripomočki so: kemični svinčnik,

Prikaži več

Poslovilno predavanje

Poslovilno predavanje Poslovilno predavanje Matematične teme z didaktiko Marko Razpet, Pedagoška fakulteta Ljubljana, 20. november 2014 1 / 32 Naše skupne ure Matematične tehnologije 2011/12 Funkcije več spremenljivk 2011/12

Prikaži več

Rešene naloge iz Linearne Algebre

Rešene naloge iz Linearne Algebre UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO LABORATORIJ ZA MATEMATIČNE METODE V RAČUNALNIŠTVU IN INFORMATIKI Aleksandra Franc REŠENE NALOGE IZ LINEARNE ALGEBRE Študijsko gradivo Ljubljana

Prikaži več

POPOLNI KVADER

POPOLNI KVADER List za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje ISSN 031-662 Letnik 18 (1990/1991) Številka 3 Strani 134 139 Edvard Kramar: POPOLNI KVADER Ključne besede: matematika, geometrija, kvader,

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Katja Ciglar Analiza občutljivosti v Excel-u Seminarska naloga pri predmetu Optimizacija v fina

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Katja Ciglar Analiza občutljivosti v Excel-u Seminarska naloga pri predmetu Optimizacija v fina UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Katja Ciglar Analiza občutljivosti v Excel-u Seminarska naloga pri predmetu Optimizacija v financah Ljubljana, 2010 1. Klasični pristop k analizi

Prikaži več

MAGIČNI KVADRATI DIMENZIJE 4n+2

MAGIČNI KVADRATI DIMENZIJE 4n+2 List za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje ISSN 0351-6652 Letnik 18 (1990/1991) Številka 6 Strani 322 327 Borut Zalar: MAGIČNI KVADRATI DIMENZIJE 4n + 2 Ključne besede: matematika, aritmetika,

Prikaži več

GeomInterp.dvi

GeomInterp.dvi Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Seminar za Numerično analizo Geometrijska interpolacija z ravninskimi parametričnimi polinomskimi krivuljami Gašper Jaklič, Jernej Kozak, Marjeta

Prikaži več

'Kombinatoricna optimizacija / Lokalna optimizacija'

'Kombinatoricna optimizacija / Lokalna optimizacija' Kombinatorična optimizacija 3. Lokalna optimizacija Vladimir Batagelj FMF, matematika na vrhu različica: 15. november 2006 / 23 : 17 V. Batagelj: Kombinatorična optimizacija / 3. Lokalna optimizacija 1

Prikaži več

ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je "

ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je "električno" nihalo, sestavljeno iz vzporedne vezave

Prikaži več

Velika logična pošast Eulerjeva metoda reševanja diofantskih enačb Dana je diofantska enačba ax+by=c. Enačbo rešujemo samo v primeru, če sta a in b me

Velika logična pošast Eulerjeva metoda reševanja diofantskih enačb Dana je diofantska enačba ax+by=c. Enačbo rešujemo samo v primeru, če sta a in b me Velika logična pošast Eulerjeva metoda reševanja diofantskih enačb Dana je diofantska enačba ax+by=c. Enačbo rešujemo samo v primeru, če sta a in b medseboj tuji naravni števili.. 0x+y=4 2 Eulerjeva metoda

Prikaži več

Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega pok

Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega pok Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega poklicnega izobraževanja NAVODILA: Izpit iz matematike

Prikaži več

C:/Users/Matevž Èrepnjak/Dropbox/FKKT/testi in izpiti/ /IZPITI/FKKT-februar-14.dvi

C:/Users/Matevž Èrepnjak/Dropbox/FKKT/testi in izpiti/ /IZPITI/FKKT-februar-14.dvi Kemijska tehnologija, Kemija Bolonjski univerzitetni program Smer: KT K WolframA: DA NE Računski del izpita pri predmetu MATEMATIKA I 6. 2. 2014 Čas reševanja je 75 minut. Navodila: Pripravi osebni dokument.

Prikaži več

2.1 Osnovni pojmi 2 Nim Ga²per Ko²mrlj, Denicija 2.1 P-poloºaj je poloºaj, ki je izgubljen za igralca na potezi. N- poloºaj je poloºaj, ki

2.1 Osnovni pojmi 2 Nim Ga²per Ko²mrlj, Denicija 2.1 P-poloºaj je poloºaj, ki je izgubljen za igralca na potezi. N- poloºaj je poloºaj, ki 2.1 Osnovni pojmi 2 Nim Ga²per Ko²mrlj, 2. 3. 2009 Denicija 2.1 P-poloºaj je poloºaj, ki je izgubljen za igralca na potezi. N- poloºaj je poloºaj, ki je dobljen za igralca na potezi. Poloºaj je kon en,

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Oddelek za matematiko in računalništvo MAGISTRSKO DELO Daša Štesl Maribor, 2017

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Oddelek za matematiko in računalništvo MAGISTRSKO DELO Daša Štesl Maribor, 2017 UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Oddelek za matematiko in računalništvo MAGISTRSKO DELO Daša Štesl Maribor, 2017 UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

Prikaži več

Domače vaje iz LINEARNE ALGEBRE Marjeta Kramar Fijavž Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani 2007/08 Kazalo 1 Vektorji 2 2 Analit

Domače vaje iz LINEARNE ALGEBRE Marjeta Kramar Fijavž Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani 2007/08 Kazalo 1 Vektorji 2 2 Analit Domače vaje iz LINEARNE ALGEBRE Marjeta Kramar Fijavž Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani 007/08 Kazalo Vektorji Analitična geometrija 7 Linearni prostori 0 4 Evklidski prostori

Prikaži več

Osnove verjetnostne metode doc. dr. R. Škrekovski Oddelek za Matematiko Fakulteta za Matematiko in Fiziko Univerza v Ljubljani

Osnove verjetnostne metode doc. dr. R. Škrekovski Oddelek za Matematiko Fakulteta za Matematiko in Fiziko Univerza v Ljubljani Osnove verjetnostne metode doc. dr. R. Škrekovski Oddelek za Matematiko Fakulteta za Matematiko in Fiziko Univerza v Ljubljani naslov: Osnove verjetnostne metode avtorske pravice: dr. Riste Škrekovski

Prikaži več

Srednja šola za oblikovanje

Srednja šola za oblikovanje Srednja šola za oblikovanje Park mladih 8 2000 Maribor POKLICNA MATURA MATEMATIKA SEZNAM VPRAŠANJ ZA USTNI DEL NARAVNA IN CELA ŠTEVILA Opišite vrstni red računskih operacij v množici naravnih števil. Kakšen

Prikaži več

FGG13

FGG13 10.8 Metoda zveznega nadaljevanja To je metoda za reševanje nelinearne enačbe f(x) = 0. Če je težko poiskati začetni približek (še posebno pri nelinearnih sistemih), si lahko pomagamo z uvedbo dodatnega

Prikaži več

M

M Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M16140111* Osnovna raven MATEMATIKA Izpitna pola 1 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Sobota, 4. junij 016 / 10 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat

Prikaži več

SESTAVA VSEBINE MATEMATIKE V 6

SESTAVA VSEBINE MATEMATIKE V 6 SESTAVA VSEBINE MATEMATIKE V 6. RAZREDU DEVETLETKE 1. KONFERENCA Št. ure Učne enote CILJI UVOD (1 ura) 1 Uvodna ura spoznati vsebine učnega načrta, način dela, učne pripomočke za pouk matematike v 6. razredu

Prikaži več

glava.dvi

glava.dvi Lastnosti verjetnosti 1. Za dogodka A in B velja: P(A B) = P(A) + P(B) P(A B) 2. Za dogodke A, B in C velja: P(A B C) = P(A) + P(B) + P(C) P(A B) P(A C) P(B C) + P(A B C) Kako lahko to pravilo posplošimo

Prikaži več

C:/Users/Matevz/Dropbox/FKKT/TESTI-IZPITI-REZULTATI/ /Izpiti/FKKT-januar-februar-15.dvi

C:/Users/Matevz/Dropbox/FKKT/TESTI-IZPITI-REZULTATI/ /Izpiti/FKKT-januar-februar-15.dvi Kemijska tehnologija, Kemija Bolonjski univerzitetni program Smer: KT K WolframA: DA NE Čas reševanja je 75 minut. Navodila: Računski del izpita pri predmetu MATEMATIKA I Ugasni in odstrani mobilni telefon.

Prikaži več

Prevodnik_v_polju_14_

Prevodnik_v_polju_14_ 14. Prevodnik v električnem polju Vsebina poglavja: prevodnik v zunanjem električnem polju, površina prevodnika je ekvipotencialna ploskev, elektrostatična indukcija (influenca), polje znotraj votline

Prikaži več

Linearna algebra - povzetek vsebine Peter Šemrl Jadranska 21, kabinet 4.10 Izpitni režim: Kolokviji in pisni izpiti so vsi s

Linearna algebra - povzetek vsebine Peter Šemrl Jadranska 21, kabinet 4.10 Izpitni režim: Kolokviji in pisni izpiti so vsi s Linearna algebra - povzetek vsebine Peter Šemrl Jadranska 21, kabinet 410 petersemrl@fmfuni-ljsi Izpitni režim: Kolokviji in pisni izpiti so vsi sestavljeni iz dveh delov: v prvem delu se rešujejo naloge,

Prikaži več

STAVKI _5_

STAVKI _5_ 5. Stavki (Teoremi) Vsebina: Stavek superpozicije, stavek Thévenina in Nortona, maksimalna moč na bremenu (drugič), stavek Tellegena. 1. Stavek superpozicije Ta stavek določa, da lahko poljubno vezje sestavljeno

Prikaži več

Mrežni modeli polimernih verig Boštjan Jenčič 22. maj 2013 Eden preprostejših opisov polimerne verige je mrežni model, kjer lahko posamezni segmenti p

Mrežni modeli polimernih verig Boštjan Jenčič 22. maj 2013 Eden preprostejših opisov polimerne verige je mrežni model, kjer lahko posamezni segmenti p Mrežni modeli polimernih verig Boštjan Jenčič. maj 013 Eden preprostejših opisov polimerne verige je mrežni model, kjer lahko posameni segmenti polimera asedejo golj ogljišča v kvadratni (ali kubični v

Prikaži več

NEKAJ VPRAŠANJ IZ MATEMATIKE 2 1. Katero točko evklidskega prostora R n imenujemo notranjo (zunanjo, robno) točko množice M R n? 2. Za poljubno množic

NEKAJ VPRAŠANJ IZ MATEMATIKE 2 1. Katero točko evklidskega prostora R n imenujemo notranjo (zunanjo, robno) točko množice M R n? 2. Za poljubno množic NEKAJ VPRAŠANJ IZ MATEMATIKE 2 1. Katero točko evklidskega prostora R n imenujemo notranjo (zunanjo, robno) točko množice M R n? 2. Za poljubno množico M R n evklidskega prostora R n definirajte množice

Prikaži več

Ime in priimek

Ime in priimek Polje v osi tokovne zanke Seminar pri predmetu Osnove Elektrotehnike II, VSŠ (Uporaba programskih orodij v elektrotehniki) Ime Priimek, vpisna številka, skupina Ljubljana,.. Kratka navodila: Seminar mora

Prikaži več

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Statistika Pisni izpit 31. avgust 2018 Navodila Pazljivo preberite

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Statistika Pisni izpit 31. avgust 2018 Navodila Pazljivo preberite Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Statistika Pisni izpit 31 avgust 018 Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite reševanja Za pozitiven

Prikaži več

OSNOVE LOGIKE 1. Kaj je izjava? Kaj je negacija izjave? Kaj je konjunkcija in kaj disjunkcija izjav? Povejte, kako je s pravilnostjo negacije, konjunk

OSNOVE LOGIKE 1. Kaj je izjava? Kaj je negacija izjave? Kaj je konjunkcija in kaj disjunkcija izjav? Povejte, kako je s pravilnostjo negacije, konjunk OSNOVE LOGIKE 1. Kaj je izjava? Kaj je negacija izjave? Kaj je konjunkcija in kaj disjunkcija izjav? Povejte, kako je s pravilnostjo negacije, konjunkcije in disjunkcije. Izjava je vsaka poved, za katero

Prikaži več

MergedFile

MergedFile UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA POUČEVANJE, PREDMETNO POUČEVANJE DEJAN KREJIĆ HAMILTONSKOST VOZLIŠČNO TRANZITIVNIH GRAFOV MAGISTRSKO DELO Ljubljana, 2018 UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA

Prikaži več

ZveznostFunkcij11.dvi

ZveznostFunkcij11.dvi II. LIMITA IN ZVEZNOST FUNKCIJ. Preslikave med množicami Funkcija ali preslikava med dvema množicama A in B je predpis f, ki vsakemu elementu x množice A priredi natanko določen element y množice B. Važno

Prikaži več

Del 1 Limite

Del 1 Limite Del 1 Limite POGLAVJE 1 Zaporedja realnih števil 1. Osnovne lastnosti realnih števil Naravna števila označujemo z N, cela z Z, racionalna z Q in realna z R. Naravna števila so nastala iz potrebe po preštevanju.

Prikaži več

Matematika II (UN) 1. kolokvij (13. april 2012) RE ITVE Naloga 1 (25 to k) Dana je linearna preslikava s predpisom τ( x) = A x A 1 x, kjer je A

Matematika II (UN) 1. kolokvij (13. april 2012) RE ITVE Naloga 1 (25 to k) Dana je linearna preslikava s predpisom τ( x) = A x A 1 x, kjer je A Matematika II (UN) 1 kolokvij (13 april 01) RE ITVE Naloga 1 (5 to k) Dana je linearna preslikava s predpisom τ( x) = A x A 1 x, kjer je 0 1 1 A = 1, 1 A 1 pa je inverzna matrika matrike A a) Poi² ite

Prikaži več

resitve.dvi

resitve.dvi FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Matematika 4 Pisni izpit 3. februar Ime in priimek: Vpisna št: Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite reševanja. Veljale bodo samo rešitve na papirju, kjer

Prikaži več

Predtest iz za 1. kontrolno nalogo- 2K Teme za kontrolno nalogo: Podobni trikotniki. Izreki v pravokotnem trikotniku. Kotne funkcije poljubnega kota.

Predtest iz za 1. kontrolno nalogo- 2K Teme za kontrolno nalogo: Podobni trikotniki. Izreki v pravokotnem trikotniku. Kotne funkcije poljubnega kota. Predtest iz za 1. kontrolno nalogo- K Teme za kontrolno nalogo: Podobni trikotniki. Izreki v pravokotnem trikotniku. Kotne funkcije poljubnega kota. Osnovne zveze med funkcijamo istega kota. Uporaba kotnih

Prikaži več

VOLILNA ŠTEVILA

VOLILNA ŠTEVILA List za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje ISSN 0351-6652 Letnik 21 (1993/1994) Številka 2 Strani 98 105 Bojan Hvala: VOLILNA ŠTEVILA Ključne besede: matematika. Elektronska verzija:

Prikaži več

PREDMETNI KURIKULUM ZA RAZVOJ METEMATIČNIH KOMPETENC

PREDMETNI KURIKULUM ZA RAZVOJ METEMATIČNIH KOMPETENC MATEMATIKA 1.razred OSNOVE PREDMETA POKAZATELJI ZNANJA SPRETNOSTI KOMPETENCE Naravna števila -pozna štiri osnovne računske operacije in njihove lastnosti, -izračuna številske izraze z uporabo štirih računskih

Prikaži več

Univerza na Primorskem FAMNIT, MFI Vrednotenje zavarovalnih produktov Seminarska naloga Naloge so sestavni del preverjanja znanja pri predmetu Vrednot

Univerza na Primorskem FAMNIT, MFI Vrednotenje zavarovalnih produktov Seminarska naloga Naloge so sestavni del preverjanja znanja pri predmetu Vrednot Univerza na Primorskem FAMNIT, MFI Vrednotenje zavarovalnih produktov Seminarska naloga Naloge so sestavni del preverjanja znanja pri predmetu Vrednotenje zavarovalnih produktov. Vsaka naloga je vredna

Prikaži več

MATEMATIKA 2. LETNIK GIMNAZIJE G2A,G2B Sestavil: Matej Mlakar, prof. Ravnatelj: Ernest Simončič, prof. Šolsko leto 2011/2012 Število ur: 140

MATEMATIKA 2. LETNIK GIMNAZIJE G2A,G2B Sestavil: Matej Mlakar, prof. Ravnatelj: Ernest Simončič, prof. Šolsko leto 2011/2012 Število ur: 140 MATEMATIKA 2. LETNIK GIMNAZIJE G2A,G2B Sestavil: Matej Mlakar, prof. Ravnatelj: Ernest Simončič, prof. Šolsko leto 2011/2012 Število ur: 140 Pravila ocenjevanja pri predmetu matematika na Gimnaziji Krško

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Posebne funkcije

Posebne funkcije 10 Posebne funkcije Posebne funkcije Geometrijska vrsta Binomska vrsta Eksponentna funkcija Logaritemska funkcija Kotne funkcije Kotne tabele Grafi kotnih funkcij Obratne kotne funkcije 10.1 Posebne funkcije

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - IPPU-V2.ppt

Microsoft PowerPoint - IPPU-V2.ppt Informatizacija poslovnih procesov v upravi VAJA 2 Procesni pogled Diagram aktivnosti IPPU vaja 2; stran: 1 Fakulteta za upravo, 2006/07 Procesni pogled Je osnova za razvoj programov Prikazuje algoritme

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA POLONA LUŽNIK PETKOTNIŠKA ŠTEVILA DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA, 2013

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA POLONA LUŽNIK PETKOTNIŠKA ŠTEVILA DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA POLONA LUŽNIK PETKOTNIŠKA ŠTEVILA DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA, 013 UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA FIZIKA IN MATEMATIKA POLONA LUŽNIK Mentor: dr. MARKO RAZPET,

Prikaži več

P182C10111

P182C10111 Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P18C10111* JESENSKI IZPITNI ROK MATEMATIKA Izpitna pola Ponedeljek, 7. avgust 018 / 10 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno

Prikaži več

7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE

7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE 7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE 1. UVOD Enačbo leče dobimo navadno s pomočjo geometrijskih konstrukcij. V našem primeru bomo do te enačbe prišli eksperimentalno, z merjenjem razdalj a in b. 2. NALOGA Izračunaj

Prikaži več

RAM stroj Nataša Naglič 4. junij RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni

RAM stroj Nataša Naglič 4. junij RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni RAM stroj Nataša Naglič 4. junij 2009 1 RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni trak, pomnilnik ter program. Bralni trak- zaporedje

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 9. Funkcije 1 9. 1. F U N K C I J A m a i n () 9.2. D E F I N I C I J A F U N K C I J E 9.3. S T A V E K r e t u r n 9.4. K L I C F U N K C I J E I N P R E N O S P A R A M E T R O V 9.5. P R E K R I V

Prikaži več

P181C10111

P181C10111 Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P181C10111* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK MATEMATIKA Izpitna pola Sobota, 9. junij 018 / 10 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno

Prikaži več

3. Metode, ki temeljijo na minimalnem ostanku Denimo, da smo z Arnoldijevim algoritmom zgenerirali ON bazo podprostora Krilova K k (A, r 0 ) in velja

3. Metode, ki temeljijo na minimalnem ostanku Denimo, da smo z Arnoldijevim algoritmom zgenerirali ON bazo podprostora Krilova K k (A, r 0 ) in velja 3. Metode, ki temeljijo na minimalnem ostanku Denimo, da smo z Arnoldijevim algoritmom zgenerirali ON bazo podprostora Krilova K k (A, r 0 ) in velja AV k = V k H k + h k+1,k v k+1 e T k = V kh k+1,k.

Prikaži več

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard matematika Opisi dosežkov učencev 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja Slika: Porazdelitev točk pri matematiki (NIS), 6. razred 1 ZELENO OBMOČJE

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Obravnava kotov za učence s posebnimi potrebami Reading of angles for pupils with special needs Petra Premrl OŠ Danila Lokarja Ajdovščina OSNOVNA ŠOLA ENAKOVREDNI IZOBRAZBENI STANDARD NIŽJI IZOBRAZBENI

Prikaži več

Microsoft PowerPoint _12_15-11_predavanje(1_00)-IR-pdf

Microsoft PowerPoint _12_15-11_predavanje(1_00)-IR-pdf uporaba for zanke i iz korak > 0 oblika zanke: for i iz : korak : ik NE i ik DA stavek1 stavek2 stavekn stavek1 stavek2 stavekn end i i + korak I&: P-XI/1/17 uporaba for zanke i iz korak < 0 oblika zanke:

Prikaži več

C:/AndrejT/vestnik/76_1/Rotovnik/main.dvi

C:/AndrejT/vestnik/76_1/Rotovnik/main.dvi Elektrotehniški vestnik 76(1-2): 19 24, 2009 Electrotechnical Review, Ljubljana, Slovenija Optimalno permutacijsko usmerjanje v heksagonalnih omrežjih Maja Rotovnik 1, Jurij Šilc 2, Janez Žerovnik 3,1

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Izpit iz GEOMETRIJE 17. junij 2004 Vpisna ²tevilka: Vrsta: Ime in priimek: Sedeº: 1. Poi² i vse stoºnice v P(R 3 ), ki se dotikajo premice x = 0, prem

Izpit iz GEOMETRIJE 17. junij 2004 Vpisna ²tevilka: Vrsta: Ime in priimek: Sedeº: 1. Poi² i vse stoºnice v P(R 3 ), ki se dotikajo premice x = 0, prem 17. junij 2004 1. Poi² i vse stoºnice v P(R 3 ), ki se dotikajo premice x = 0, premice z = 0 v to ki (1, 1, 0) in premice y = 0 v to ki (1, 0, 1). 2. V projektivni ravnini so dane premice p 1 : 4x 3y z

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N19141132* 9. razred FIZIKA Ponedeljek, 13. maj 2019 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v 9. razredu Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 N191-411-3-2

Prikaži več

Teme za zaključne naloge Jaka Smrekar 23. julij 2016 Kazalo 1 Topologija Dugundjijev razširitveni izrek Izrek

Teme za zaključne naloge Jaka Smrekar 23. julij 2016 Kazalo 1 Topologija Dugundjijev razširitveni izrek Izrek Teme za zaključne naloge Jaka Smrekar 23. julij 2016 Kazalo 1 Topologija 2 1.1 Dugundjijev razširitveni izrek............................. 2 1.2 Izrek o invarianci odprtih množic...........................

Prikaži več

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite vzorčne strani iz DELOVNIH LISTOV 1 v štirih delih

Prikaži več

C:/Users/Matevž Èrepnjak/Dropbox/FKKT/TESTI-IZPITI-REZULTATI/ /Izpiti/FKKT-junij-17.dvi

C:/Users/Matevž Èrepnjak/Dropbox/FKKT/TESTI-IZPITI-REZULTATI/ /Izpiti/FKKT-junij-17.dvi Vpisna številka Priimek, ime Smer: K KT WA Izpit pri predmetu MATEMATIKA I Računski del Ugasni in odstrani mobilni telefon. Uporaba knjig in zapiskov ni dovoljena. Dovoljeni pripomočki so: kemični svinčnik,

Prikaži več

Microsoft Word - Seštevamo stotice.doc

Microsoft Word - Seštevamo stotice.doc UČNA PRIPRAVA: MATEMATIKA UČNI SKLOP: Računske operacije UČNA TEMA: Seštevamo in odštevamo stotice Seštevamo stotice UČNE METODE: razlaga, prikazovanje, demonstracija, grafično in pisno delo UČNE OBLIKE:

Prikaži več

4.Racionalna števila Ulomek je zapis oblike. Sestavljen je iz števila a (a ), ki ga imenujemo števec, in iz števila b (b, b 0), ki ga imenujemo imenov

4.Racionalna števila Ulomek je zapis oblike. Sestavljen je iz števila a (a ), ki ga imenujemo števec, in iz števila b (b, b 0), ki ga imenujemo imenov 4.Racionalna števila Ulomek je zapis oblike. Sestavljen je iz števila a (a ), ki ga imenujemo števec, in iz števila b (b, b 0), ki ga imenujemo imenovalec, ter iz ulomkove črte. Racionalna števila so števila,

Prikaži več

Podatkovni model ER

Podatkovni model ER Podatkovni model Entiteta- Razmerje Iztok Savnik, FAMNIT 2018/19 Pregled: Načrtovanje podatkovnih baz Konceptualno načtrovanje: (ER Model) Kaj so entite in razmerja v aplikacijskem okolju? Katere podatke

Prikaži več

Poglavje 3 Reševanje nelinearnih enačb Na iskanje rešitve enačbe oblike f(x) = 0 (3.1) zelo pogosto naletimo pri reševanju tehničnih problemov. Pri te

Poglavje 3 Reševanje nelinearnih enačb Na iskanje rešitve enačbe oblike f(x) = 0 (3.1) zelo pogosto naletimo pri reševanju tehničnih problemov. Pri te Poglavje 3 Reševanje nelinearnih enačb Na iskanje rešitve enačbe oblike f(x) = 0 (3.1) zelo pogosto naletimo pri reševanju tehničnih problemov. Pri tem je lahko nelinearna funkcija f podana eksplicitno,

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - vorsic ET 9.2 OES matri\350ne metode 2011.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - vorsic ET 9.2 OES matri\350ne metode 2011.ppt [Compatibility Mode]) 8.2 OBRATOVANJE ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA o Matrične metode v razreševanju el. omrežij Matrične enačbe električnih vezij Numerične metode za reševanje linearnih in nelinearnih enačb Sistem algebraičnih

Prikaži več

Microsoft Word - UP_Lekcija04_2014.docx

Microsoft Word - UP_Lekcija04_2014.docx 4. Zanka while Zanke pri programiranju uporabljamo, kadar moramo stavek ali skupino stavkov izvršiti večkrat zaporedoma. Namesto, da iste (ali podobne) stavke pišemo n-krat, jih napišemo samo enkrat in

Prikaži več