Microsoft Word - EASA_2012_ _SL_TRA.docx

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - EASA_2012_ _SL_TRA.docx"

Transkripcija

1 Evropska agencija za varnost v letalstvu 22. nov MNENJE ŠT. 05/2012 EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST V LETALSTVU Z DNE 22 NOVEMBRA 2012 o Uredbi Komisije o določitvi izvedbenih predpisov za operatorje iz tretjih držav o komercialnem zračnem prevozu in Uredbi Komisije o določitvi izvedbenih predpisov za agencijo o izdaji dovoljenj operatorjem iz tretjih držav Operatorji iz tretjih držav

2 Kazalo Povzetek 4 Obrazložitev... 5 I. Splošno... 5 II. Obseg mnenja... 5 III. Struktura predpisa... 5 IV. Posvetovanje... 7 Krovna uredba o operatorjih iz tretjih držav... 8 I. Področje uporabe... 8 II. Pregled pripomb... 8 III. Pojasnila... 8 Priloga 1 Del TCO I. Splošno II. Pregled pripomb III. Pojasnila IV. Ekonomski in upravni vpliv sprememb v primerjavi z dokumentom CRD V. Del TCO VI. Spremembe v primerjavi z dokumentom CRD VII. Oddelek I Splošne zahteve Posebna vprašanja TCO.100 Obseg TCO.110 Prijavljene razlike glede na standarde ICAO Oddelek II Zračne operacije Posebna vprašanja TCO.200 Splošne zahteve Oddelek IV Izdaja dovoljenj operatorjem iz tretjih držav Posebna vprašanja TCO.300 Prošnja za dovoljenje TCO.315 Stalna veljavnost VIII. Del ART IX. Oddelek I Splošno Posebna vprašanja Stran 2 od 20

3 ART.110 Izmenjava informacij ART.200 Postopek začetnega ocenjevanja splošno ART.205 Postopek začetnega ocenjevanja operatorji iz tretjih držav, za katere velja prepoved opravljanja letov ART.210 Izdaja dovoljenja ART.215 Spremljanje ART.220 Program spremljanja ART.230 Ugotovitve in korektivni ukrepi ART.235 Omejitev, začasni odvzem in preklic dovoljenj Stran 3 od 20

4 Povzetek To mnenje vključuje naslednje dokumente: - krovno uredbo o operatorjih iz tretjih držav (TCO); - Prilogo 1 del TCO, zahteve za operatorje iz tretjih držav; - Prilogo 2 del ART, zahteve za organe za izdajo dovoljenj operatorjem iz tretjih držav. To mnenje je rezultat obsežnega posvetovanja, v katero so bili vključeni organi, združenja in operatorji. Določa dopolnjene osnutke predpisov za operatorje iz tretjih držav, ki opravljajo komercialne zračne prevoze proti EU, znotraj nje in pri odletu iz EU (del TCO), ter osnutke predpisov za začetno dovoljenje, stalno spremljanje in nadaljnje spremljanje ugotovitev v zvezi z operatorji iz tretjih držav (del ART). Navedeni predpisi so bili pripravljeni na podlagi naslednjih ciljev: - zagotoviti visoko stopnjo varnosti; - pripraviti značilen in sorazmeren sklop predpisov za operatorje iz tretjih držav; - zagotoviti prožnost in učinkovitost za operatorje iz tretjih držav in agencijo EASA. Glavna vprašanja in pomisleki, ki so bili izraženi v prejetih pripombah in odzivih, so bili: - možnost povračilnih ukrepov za operatorje iz EU; - sorazmernost metodologije ocenjevanja, - razmerje med predpisi, predlaganimi v obvestilu NPA in Uredbi (ES) št. 2111/2005; - predvidene takse za dovoljenje in stalni nadzor nad operatorji iz tretjih držav. Stran 4 od 20

5 Obrazložitev I. Splošno 1. Uredba (ES) št. 216/ Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1108/2009 2, vzpostavlja ustrezen in celovit okvir za opredelitev in izvajanje skupnih tehničnih zahtev in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva. 2. Namen tega mnenja je pomagati Evropski komisiji pri določitvi izvedbenih predpisov za operatorje iz tretjih držav. 3. Mnenje je bilo sprejeto po postopku, ki ga je določil upravni odbor Evropske agencije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: agencija ) 3 v skladu z določbami člena 19 osnovne uredbe. II. Obseg mnenja 4. To mnenje vključuje naslednje dokumente: - krovno uredbo o operatorjih iz tretjih držav, - Prilogo 1 del TCO, zahteve za operatorje iz tretjih držav, - Prilogo 2 del ART, zahteve za organe za izdajo dovoljenj operatorjem iz tretjih držav. III. Struktura predpisa 5. Naslednji prikaz vsebuje pregled prilog k Uredbi o operaterjih iz tretjih držav Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu ter razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES. (UL L 79, , str. 1-49). Uredba (ES) št. 1108/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa ter o razveljavitvi Direktive 2006/23/ES. UL L 309, , str Sklep upravnega odbora v zvezi s postopkom, ki ga agencija uporablja za oblikovanje mnenj, certifikacijskih specifikacij in navodil (postopek za oblikovanje predpisov). EASA MB , Stran 5 od 20

6 Prikaz 1: priloge k Uredbi o operaterjih iz tretjih držav 6. Del TCO vsebuje zahteve za operatorje iz tretjih držav, ki izvajajo komercialni zračni prevoz proti Evropski uniji, znotraj nje ali pri odletih iz Evropske unije. 7. Ta del vsebuje tri oddelke: - Oddelek I Splošne zahteve, - Oddelek II Zračne operacije, - Oddelek III Izdaja dovoljenj operatorjem iz tretjih držav. 8. Obvestilo NPA je vsebovalo zahteve za agencijo (v poddelu AR-TCO), ki določajo, kako bo izvajala postopek izdaje dovoljenj za operatorje iz tretjih držav in kako bo izvajala nadzor nad temi operatorji. Te zahteve so dopolnile splošne zahteve, ki so določene v oddelkih I do III dela ARO.GEN (ki je objavljen v Mnenju št. 04/2011 4) in ki se bodo prav tako nanašale na agencijo pri izdaji dovoljenj operatorjem iz tretjih držav ter nadzoru nad njimi. 9. Del ART vsebuje vse zahteve, vključno z ustreznimi zahtevami iz oddelkov I do II dela ARO.GEN, ki veljajo za agencijo pri izdajanju dovoljenj in spremljanju operatorjev iz tretjih držav, ki opravljajo lete proti EU, v njej ali odlete iz EU. 10. Ta del vsebuje dva oddelka: - Oddelek 1 Splošno, 4 Mnenje št. 04/2011 Osnutek Uredbe Komisije (EU) št..../... z dne... o zahtevah za organe in organizacijskih zahtevah. Na voljo na spletni strani Agencije: Stran 6 od 20

7 - Oddelek 2 Izdaja dovoljenj, nadzor in izvrševanje. IV. Posvetovanje 11. To mnenje temelji na obvestilu NPA , ki vsebuje osnutke predlogov za izvedbene predpise in povezane sprejemljive načine usklajevanja ter navodila za agencijo in operatorje iz tretjih držav. 12. Obvestilo NPA je bilo objavljeno na spletni strani agencije ( 1. aprila 2011, posvetovalno obdobje pa se je končalo 8. julija Agencija je prejela 234 pripomb od 39 pošiljateljev, med drugim od nacionalnih letalskih organov, strokovnih organizacij in zasebnih podjetij. 13. Agencija je poleg tega sklicala in se udeležila več sestankov z državami članicami in predstavniki industrije, ki so ji svetovali o posebnih vprašanjih, npr. o sorazmernosti metodologije ocenjevanja in povezavi z Uredbo (ES) št. 2111/ Agencija je 26. januarja 2012 na podlagi obširnih posvetovanj z organi, združenji in operatorji objavila dokument CRD. Obdobje za predložitev pripomb se je končalo 26. marca Agencija je prejela 29 pripomb od 11 nacionalnih letalskih organov, strokovnih organizacij in zasebnih podjetij. 5 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES, UL L 344, , str Stran 7 od 20

8 Krovna uredba o operatorjih iz tretjih držav I. Področje uporabe 15. Krovna uredba opredeljuje splošno uporabnost delov, ki jih zajema, in predlaga prehodne ukrepe. II. Pregled pripomb 16. Pripombe, ki so prispele v zvezi s krovno uredbo, so se nanašale na merila za upravičenost za operatorje iz tretjih držav, prehodne ukrepe in določbo o začetku veljavnosti. III. Pojasnila 17. Krovna uredba, objavljena v tem mnenju, v skladu s členoma 4.1(d) in 9 krovne uredbe, vsebuje zahteve za operatorje iz tretjih držav, ki uporabljajo zrakoplove, registrirane v tretjih državah. 18. Člen 2 vsebuje opredelitve pojmov, ki se uporabljajo v krovni uredbi in prilogah 1 in 2 k tej uredbi. Opredelitev pojma operacije komercialnega zračnega prevoza ki izhaja iz Priloge 6 ICAO in je nekoliko spremenjena, da bi se upoštevala opredelitev pojma komercialna operacija iz člena 3(i) osnovne uredbe. To je enaka opredelitev, ki se uporablja tudi v Uredbi Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra Opredelitev pojma glavni kraj poslovanja je skladen z opredelitvijo, ki se uporablja v Prilogi I k Uredbi Komisije (EU) št. 965/2012. Dodana je opredelitev pojma drugi načini usklajevanja za uskladitev z opredelitvijo iz Priloge VI k Uredbi Komisije (EU) št. 290/2012 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 in Priloge II k Uredbi Komisije (EU) št. 965/2012. V okviru novo sprejetega pristopa za druge lete razen rednih je bila dodana opredelitev pojma let. Ta opredelitev se uporablja tudi v Uredbi (ES) št. 1008/ Člen 3 vsebuje zahtevo, da morajo operatorji iz tretjih držav imeti dovoljenje, ki ga izda agencija v skladu s Prilogo 2 k tej uredbi. 20. Člen 4 z naslovom Upravičenost je črtan. 21. Člen 4 vsebuje določbe o začetku veljavnosti. Odstavek 2 določa, da pristojni organi držav članic še naprej izdajajo in obnavljajo operativna dovoljenja ali enakovredne dokumente v skladu z nacionalno zakonodajo držav članic, in sicer do 30 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe ali do datuma, ko agencija sprejme odločitev v skladu s Prilogo 2 k tej uredbi. Ta pristop je bil izbran zato, da bi operatorji iz tretjih držav lahko neprekinjeno opravljali lete proti EU, saj države članice pri izdaji operativnih dovoljenj uporabljajo različne sisteme za odobritev in različna obdobja veljavnosti. Predlagano je 30-mesečno prehodno obdobje, da bi se agencija lahko ustrezno pripravila na izdajo dovoljenj in spremljanje operatorjev iz tretjih držav. Če država članica ne izda nikakršnih operativnih dovoljenj, mora operator iz tretje države po začetku veljavnosti te uredbe zaprositi za dovoljenje agencijo. Agencija bo obravnavala prošnjo v skladu s Prilogo 2 k tej uredbi. Stran 8 od 20

9 Operator mora zaprositi za dovoljenje najpozneje 6 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe. Prošnje, ki bodo prispele po tem obdobju, se mogoče ne bodo obravnavale pred koncem 30-mesečnega obdobja, kar pomeni, da bi bilo treba opravljanje letov proti EU ustaviti, dokler agencija ne izda dovoljenja. Stran 9 od 20

10 Priloga 1 Del TCO I. Splošno 22. Del TCO, kot je predlagan v tem mnenju, sestavljajo trije oddelki: - Oddelek I Splošne zahteve, - Oddelek II Zračne operacije, - Oddelek III Izdaja dovoljenj operatorjem iz tretjih držav. 23. V besedilu, predlaganem v tem mnenju, so upoštevane spremembe prvotnih predlogov agencije (kot so bili objavljeni v obvestilu NPA ), ki so bile rezultat javnega posvetovanja, in dodatne spremembe, sprejete po analizi in oceni pripomb k dokumentu CRD. II. Pregled pripomb 24. Kot so že pokazale pripombe k obvestilu NPA , so se pripombe k dokumentu CRD nanašale na možnost povračilnih ukrepov nacionalnih letalskih organov operatorjev iz tretjih držav, ki bi v primeru taks za njihova dovoljenja vključevali uvedbo vzajemnih taks. Poleg tega se zdi uvedba taks neprimerna, saj agencija ni ne certifikacijski ne nadzorni organ. 25. Kot je že navedeno v dokumentu CRD, agencija meni, da vprašanje o taksah ne sodi v področje uporabe tega mnenja. Vsi navedeni pomisleki se bodo natančno preučili in ocenili med izvajanjem sprememb Uredbe Komisije (ES) št. 593/ , tj. Uredbe o taksah in dajatvah, kjer bodo opredeljene vse podrobnosti. 26. Ponovno so bili poudarjeni tudi zadržki glede predlagane metodologije ocenjevanja operatorjev iz tretjih držav, saj je predlog iz dokumenta CRD še vedno nesorazmeren, preveč kompleksen in preveč izčrpen glede na načelo vzajemnega priznavanja spričeval na podlagi Čikaške konvencije ter predstavlja neustrezno obremenitev za operatorje iz tretjih držav. Ocenjevanje operatorjev iz tretjih držav je torej treba poenostaviti in omejiti zgolj na pregled dokumentacije. Ta pregled dokumentacije bi moral izhajati iz univerzalnega programa za presojo nadzora nad varnostjo (USOAP), spričevala letalskega prevoznika (AOC) ICAO, globalnega registra in mednarodnega programa za presojo operativne varnosti (IOSA). 27. Poudarjeno je tudi bilo, da Uredba (ES) št. 2111/2005 že vzpostavlja potrebne pravne instrumente za zaščito varnosti državljanov EU in da je treba revizije na kraju samem izvajati v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/ Nekatere zainteresirane strani tudi menijo, da agencija s tem predlogom dejansko od države operatorja ali države registracije prevzema odgovornosti za nadzor. Odgovornost za varnostni nadzor se ne bi smel prenašati z državami pogodbenicami ICAO na agencijo. 6 Uredba Komisije (ES) št. 593/2007 z dne 31. maja 2007 o taksah in dajatvah, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu. Stran 10 od 20

11 29. Osnovna naloga pri varnostnem nadzoru katerega koli operatorja je namreč prav naloga države operatorja, ki je izdala spričevalo letalskega prevoznika. Agencija v celoti spoštuje odgovornosti, ki so s Čikaško konvencijo dodeljene državi operatorja, in ne namerava prevzeti nobenih zgoraj navedenih odgovornosti. Postopek izdaje dovoljenja operatorjem iz tretjih držav bi bilo treba namreč razumeti bolj kot postopek potrditve, katerega cilj je preveriti zanesljivost prvotno potrjenih podatkov. 30. Poleg tega agencija iz prejetih pripomb razume, da bi bilo iz tega, kako je metoda ocenjevanja predstavljena v njenem prvotnem predlogu in obrazložitvi, vključeni v obvestilo NPA in dokument CRD, mogoče razumeti, da je metoda ocenjevanja precej stroga in da razširja pooblastila agencije, ki jih je slednji podelil zakonodajalec. Kot je navedeno zgoraj, agencija ni nikoli nameravala prevzeti vloge države nadzora ali uporabiti stroge metodologije ocenjevanja. 31. Da bi se ta namera ustrezno upoštevala in da bi se izognili nejasnostim v zvezi z vlogo agencije, so spremenjene določbe v delu ART, ki se nanašajo na metodologijo ocenjevanja v začetni fazi in fazi spremljanja. Podrobnejša obrazložitev bo podana v odstavkih V nekaterih pripombah je bilo ponovno poudarjeno, da se načelo vzajemnega priznavanja spričeval v tem obvestilu NPA ni v zadostni meri upoštevalo in da bi agencija morala priznati tuja spričevala letalskega prevoznika, kot je opredeljeno v delu I Priloge 6 k ICAO. 33. Kot je že navedeno v dokumentu CRD, člen 33 Čikaške konvencije določa, da spričevala o plovnosti in spričevala o usposobljenosti ter dovoljenja, ki jih izda ali potrdi država, v kateri je zrakoplov registriran, priznajo druge države pod pogojem, da so bile zahteve, v skladu s katerimi so bila ta spričevala ali dovoljenja izdana ali potrjena, enake ali strožje od minimalnih standardov, ki se lahko občasno določijo v skladu s Konvencijo. Agencija bo v največji možni meri spoštovala člen 33 Čikaške Konvencije v zvezi s spričevali o plovnosti/usposobljenosti in dovoljenji skozi celoten postopek obravnave prošenj za dovoljenje, ki jih vložijo operatorji iz tretjih držav. Vendar pa ta člen niti kateri koli drug člen Čikaške konvencije ne obravnava priznavanje spričeval letalskega prevoznika. Zahteva za priznavanje je vključila tudi spričevala letalskega prevoznika v skladu z delom I Priloge 6. Načelo vzajemnega priznavanja spričeval letalskega prevoznika, kot je določeno v Delu I Priloge 6 k ICAO pa ni brez omejitev. Tuje spričevalo letalskega prevoznika se prizna samo, če so zahteve, v skladu s katerimi je bilo spričevalo izdano, vsaj enake veljavnim standardom, določenim v tej prilogi. Del TCO je bil pripravljen prav za zagotovitev tega predpogoja. V postopku izdaje dovoljenj se preveri, ali so zahteve, v skladu s katerimi je bilo izdano tuje spričevalo letalskega prevoznika, vsaj enake veljavnim standardom. 34. Pripombe v zvezi z razmerjem med delom TCO in Uredbo (ES) št. 2111/2005 so ponovno poudarile pomen jasnosti obeh predpisov. Podvajanju postopkov se je treba izogniti, zato je treba oba postopka jasno razločiti. Navedeno je tudi bilo, da bi se preklic dovoljenja moral zgoditi samo po sprejetju odločitve o vključitvi operatorja na varnostni seznam EU. Smiselno naj bi tudi bilo, da se prošnje operatorjev, za katere velja prepoved opravljanja letov, upoštevajo tudi kot del postopka za odpravo prepovedi opravljanja letov. Vendar pa so bile nekatere pripombe nasprotujoče. V eni pripombi je bilo načelo, ki bi operatorjem, za katere Stran 11 od 20

12 velja prepoved, omogočalo, da zaprosijo za dovoljenje, zavrnjeno, saj bi lahko pripeljalo do spornih odločitev, medtem ko je bil v drugi pripombi pristop iz prvotnega predloga sprejet. Načelo iz prvotnega predloga, po katerem bi za dovoljenje lahko zaprosili samo operatorji, za katere velja prepoved opravljanja letov v EU zaradi slabega upravljanja samega operatorja, je povzročilo pomisleke, saj bi bilo diskriminatorno do operatorjev, za katere velja prepoved zaradi neustreznega nadzora njihove države nadzora. 35. Agencija potrjuje, da je treba uskladiti razmerje med Uredbo (ES) št. 2111/2005 in delom TCO. Zato je uskladila del TCO v tesnem sodelovanju s Komisijo, da bi zagotovila brezhibno vključevanje brez nasprotujočih si ukrepov in jasno dodeljene pristojnosti. Opravila je tudi dodatne spremembe določb v krovni uredbi in delu ART. Velika razlika med prvotnim predlogom in mnenjem je v tem, da za dovoljenje lahko zdaj zaprosijo vsi operatorji iz tretjih držav, za katere velja prepoved. Podrobnejše pojasnilo o tem, kako agencija namerava vzpostaviti razmerje z Uredbo (ES) št. 2111/2005, bo podano v odstavkih Izraženi so bili tudi pomisleki v zvezi s časovnim okvirom za oddajo prošenj. Priporočeno je bilo, da se rok za oddajo prošenj za redni zračni prevoz ali niz drugih zračnih prevozov skrajša na 30 dni. Pomembno naj bi tudi bilo, da se v predpisih jasno določi, da bi se v primeru nepričakovanih nujnih operativnih potreb (ad hoc leti) prošnje lahko predložile tik pred načrtovanim začetnim datumom operacije. Nekateri so predlagali bistveno skrajšanje časovnega okvira za ad hoc lete (3 do 7 dni) ali izvzetje operatorjev iz zahteve po pridobitvi dovoljenja, kadar opravljajo samo 3 do 6 letov. 37. Na podlagi pripomb je agencija sklenila, da bi se časovni okvir za predložitev prošenj lahko skrajšal na 30 dni za redni zračni prevoz ali program drugih zračnih prevozov. V primeru nujne operativne potrebe se časovni okvir za predložitev prošenj skrajša na 7 dni pred načrtovanim začetnim datumom operacije. Vendar pa je dovoljenje za takšne lete omejeno na največ 4 lete v največ 12 zaporednih mesecih. Poleg tega lahko operator takšno dovoljenje pridobi samo enkrat v vsakem koledarskem letu. 38. Obveznost obravnavanja prošenj v zgoraj navedenem časovnem okviru se prenese na agencijo in s tem v ART.200(b). III. Pojasnila Metodologija ocenjevanja 39. Kot je navedeno, lahko v skladu s tem mnenjem za dovoljenje zaprosijo vsi operatorji iz tretjih držav, za katere velja prepoved. Zato so bile v smislu natančnega pregleda določene razlike med postopkom ocenjevanja za operatorje, za katere velja prepoved, in za operatorje, za katere prepoved ne velja. 40. Prevladujoči element postopka izdaje dovoljenj za operatorje, za katere prepoved ne velja, bo pregled dokumentacije. Ta bo temeljil na mednarodno priznanih poročilih o presoji varnosti, kot so program USOAP ICAO, preverjanja na ploščadih in druge priznane varnostne informacije, npr. rezultati programa IOSA. Kombinacija virov informacij in ustreznega in usklajenega tehtanja varnostnih Stran 12 od 20

13 informacij, pridobljenih v postopku, bo v največji zagotovila nepristranskost in sorazmernost. 41. Agencija bo opravila temeljitejšo oceno samo v primerih, ki zahtevajo podrobnejše ocenjevanje, ki ga ni mogoče opraviti s preprostim pregledom, npr. v primeru posredovanja nepopolne ali zastarele dokumentacije ali v primeru suma varnostnih pomanjkljivosti. Vendar pa se takšne nadaljnje ocene omejijo na obseg, ki je potreben za vzpostavitev zaupanja. V tej začetni fazi za operatorje, za katere prepoved ne velja, revizije niso predvidene. 42. Metoda ocenjevanja, ki se uporablja v primeru operatorjev, za katere velja prepoved, bo v primeru ocenjevanja, ki se uporablja pri operaterjih, za katere prepoved ne velja, celovitejša v smislu natančnega pregleda, saj bo agencija poleg teh izvajala tudi revizije na kraju samem, tj. v prostorih operatorja, in sicer pod naslednjimi pogoji, opredeljenimi v ART.205(c): - rezultat opravljenih ocenjevanj, vključno z informacijami s posvetovanj/iz preiskav v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005, kaže, da obstaja možnost, da bo rezultat revizije pozitiven; - revizija se lahko opravi v prostorih operatorja brez tveganja za varnost njegovega osebja; in - operator se z revizijo strinja. Revizija lahko vključuje oceno nadzora nad prosilcem, ki jo izvede država operatorja. Podrobnejše pojasnilo o o razmerju z Uredbo (ES) št. 2111/2005, bo podano v odstavkih Če zaupanja ni mogoče vzpostaviti, tj. če operator ne more dokazati skladnosti ali če je jasno, da država operatorja ne zagotavlja ustreznega nadzora, kot je na primer določeno pri reviziji USAOP, agencija ne izda dovoljenja, saj ne more delovati enako kot nadzorni organ navedenega operatorja. 44. V fazi spremljanja bo pregled dokumentacije tudi vodilna metoda. Obseg nadzora bo določen na podlagi preteklih dejavnosti pri izdaji dovoljenj oziroma spremljanju. 45. V prvotnem predlogu se pregled delovanja operatorja izvaja v presledkih, ki niso daljši od 24 mesecih. V sedanjem predlogu se ta 24-mesečni presledek lahko podaljša na največ 48 mesecev, če so izpolnjeni naslednji pogoji, ki so opredeljeni v ART.220: - država operatorja izvaja ustrezen nadzor; - operator pravočasno poroča o spremembah; - če niso bile izdane ugotovitve 1. stopnje in - vsi korektivni ukrepi se izvajajo pravočasno in ustrezno. 46. Presledek se lahko občutno skrajša, če obstajajo znaki, da se je varnostna zmogljivost operatorja oziroma države poslabšala. 47. Vključena je nova določba o izvršilnih ukrepih. Za začasni odvzem in preklic dovoljenja se bosta uporabljala različna postopka. Agencija bo dovoljenja najprej samo začasno odvzela. Z začasnim odvzemom dovoljenja agencija dejansko ustavi tveganje, saj operator ne sme več opravljati letov v EU. Začasnemu odvzemu bo sledil preklic, če operator (v skladu z delom TCO) ali država operatorja (v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005) v 6(+3) mesecih ni pokazala, da izvaja uspešne Stran 13 od 20

14 korektivne ukrepe, ali če je operator vključen na varnostni seznam EU v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/ Agencija lahko izvede revizijo pri operatorju samo po začasnem odvzemu. Takšna revizija se bo izvedla pod enakimi pogoji, pod katerimi se v začetni fazi izvaja pri operatorjih, za katere velja prepoved. 49. Mnenje na koncu upošteva člen 9(5)(d) osnovne uredbe, ki določa, da mora biti postopek pridobivanja dovoljenj v vseh primerih enostaven, sorazmeren, stroškovno učinkovit in smotrn, s čimer omogoča, da so vse zahteve in prikazi skladnosti sorazmerni z kompleksnost operacij in vključenim tveganjem. Njegov namen je ustvariti pravo ravnovesje med zmanjševanjem birokratskih ovir za mednarodne operatorje in zagotavljanjem visoke ravni varnosti znotraj EU. Kombinacija virov informacij in ustreznega in usklajenega tehtanja varnostnih informacij, pridobljenih v postopku, bo v največji zagotovila nepristranskost in sorazmernost. Načrtovan pregled dokumentacije bo postal očiten prevladujoči element postopka izdaje dovoljenj. Kljub temu pa ta postopek ne sme biti namenjen samemu sebi. Njegov namen je potrditi visoko raven varnosti v EU. Zato se to mnenje osredotoča na primere, ki zahtevajo nadaljnje ocenjevanje. Revizije so predvidene samo v začetni fazi pri operatorjih, za katere velja prepoved v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005, ali po začasnem odvzemu veljavnega dovoljenja. 50. Del TCO predvideva enoten postopek ocenjevanja operatorjev iz tretjih držav, ki bo usmerjen v usklajevanje trenutno raznolikih nacionalnih sistemov v EU. Operatorji iz tretjih držav bodo v prihodnosti za dovoljenje zaprosili samo enkrat, dovoljenje pa bo nato veljavno v vsej EU. Določen bo en sam enoten sklop meril ocenjevanja (standardi ICAO), kar bo odpravilo tveganje, da bi za operatorje iz tretjih držav v EU veljale nasprotujoče si zahteve. Ta merila ocenjevanja bo uporabljal en organ, s čimer se bosta povečala pravičnost in preglednost. Razmerje med delom TCO in Uredbo (ES) št. 2111/ V prejšnjem predlogu (dokument CRD k obvestilu NPA ) je agencija nameravala preučiti samo prošnje operatorjev, ki so zaradi slabega upravljanja samega operatorja vključeni na varnostni seznam EU. 52. Po preučitvi možnosti, v skladu s katero naj bi se vsem operatorjem, za katere velja prepoved, omogočilo, da zaprosijo za dovoljenje, in ki je bila predlagana v več pripombah k dokumentu CRD, je agencija ugotovila, da bi se usklajevanje postopkov, ki se uporabljajo tako na podlagi dela TCO kot Uredbe (ES) št. 2111/2005, s tem bistveno okrepilo. Zato mnenje zdaj omogoča vsem operatorjem, za katere velja prepoved, da zaprosijo za dovoljenje. Poleg tega, kot je navedeno zgoraj, si je agencija prizadevala, da postopek ocenjevanja oblikuje tako, da bo v celoti skladen z mehanizmom iz Uredbe (ES) št. 2111/ Agencija bo obravnavala prošnje v naslednjem zaporedju. Ko agencija prejme prošnjo od operatorja, za katerega velja prepoved, bo najprej opravila ustrezen postopek ocenjevanja, ki se uporablja za operatorje, za katere prepoved ne velja, in ugotovila, ali je prepoved posledica slabega upravljanja operatorja samega ali neustreznega nadzora države operatorja. Če je prepoved posledica neustreznega Stran 14 od 20

15 nadzora države operatorja, bo agencija o tem obvestila Komisijo [ART.205(b)] in čakala na odločitev Komisije o tem, ali bi preiskava zadevne države v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005 bila primerna. Če je rezultat začetnega ocenjevanja v skladu z delom TCO in morebitne preiskave v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005 pozitiven, bo agencija nadaljevala z obravnavanjem prošnje in opravila revizijo na kraju samem, tj. pri operatorju. Takšna revizija lahko vključuje oceno nadzora nad zadevnim operatorjem, ki ga izvaja država operatorja, kadar obstajajo dokazi o večjih pomanjkljivostih pri nadzoru nad operatorjem. 54. O rezultatu revizije se obvesti Komisija [ART.205(e)]. Komisija se lahko tako pripravi na morebitno sprejemanje odločitev v Odboru za varnost v zračnem prometu. V primeru negativnega rezultata Uredba (ES) št. 2111/2005 ne zahteva nikakršnega nadaljnjega ukrepanja, agencija pa lahko prošnjo zavrne (ART.210). V primeru pozitivnega rezultata lahko Komisija poda pobudo, da se z varnostnega seznama EU izbrišejo prosilec in vsi drugi operatorji iz navedene države, če za slednje meni, da je to potrebno. Ko je operator izbrisan z varnostnega seznama EU, mu agencija izda dovoljenje (ART.210). 55. Če se operatorju naloži prepoved zaradi varnostnih pomanjkljivosti pri njem samem, bo agencija sprožila postopek takoj po prejemu prošnje, saj preiskava države operatorja v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005 ne bo potrebna. Če je rezultat ocenjevanja, ki ga izvaja agencija, pozitiven, lahko Komisija poda pobudo za nadaljnje korake, da bi se operator izbrisal z varnostnega seznama EU. 56. Del TCO zagotavlja skladnost z Uredbo (ES) št. 2111/2005 tudi v zvezi z operatorji, za katere prepoved ne velja. Če se agencija odloči, da dovoljenje zavrne, o tem obvesti Komisijo [ART.110]. Komisija se nato lahko odloči za vključitev operatorja na varnostni seznam EU. 57. Če je razlog za zavrnitev v tem, da država operatorja ne izvaja ustreznega nadzora nad določenim operatorjem, se Komisija lahko odloči za naložitev prepovedi vsem operatorjem, ki so pod nadzorom navedene države. V takšnem primeru bo agencija zavrnila morebitne prošnje od drugih operatorjev iz zadevne države. 58. To mnenje zagotavlja tudi skladnost z Uredbo (ES) št. 2111/2005 v zvezi z izvršilnimi ukrepi, ki jih sprejme agencija. Agencija bo dovoljenja najprej samo omejila ali začasno odvzela. S tem bo na eni strani v celoti preprečila neposredno tveganje, saj je rezultat takšnega dejanja v praksi enak prepovedi opravljanja letov, na drugi strani pa Komisiji omogoča, da opravi svojo dolžnost in sprejme odločitev o morebitni vključitvi operatorja na varnostni seznam. 59. Če agencija omeji ali začasno odvzame dovoljenje, o tem obvesti Komisijo [ART.110(a)(2)]. Če so vzrok za omejitev ali začasni odvzem bistvene varnostne pomanjkljivosti v državi operatorja, se Komisija lahko v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005 odloči za skupno posvetovanje z zadevno državo. Če je rezultat takšnega posvetovanja negativen, bo Komisija operatorja (in vse operatorje iz zadevne države) vključila na varnostni seznam EU, agencija pa bo namesto začasnega odvzema izdala preklic, takoj ko bo operator vključen v Prilogo A (popolna prepoved). Če je operator vključen v Prilogo B (operativna omejitev), bo agencija ohranila omejitev [ART.235]. 60. Države članice imajo možnost, da v nujnih primerih, ko pride do nepredvidenih varnostnih težav, naložijo posamezne prepovedi na svojem ozemlju [člen 6 Uredbe Stran 15 od 20

16 (ES) št. 2111/2005]. Da bi se izognile nasprotujočim si ukrepom, morajo zadevne države članice o svoji nameri nemudoma obvestiti agencijo [ART.110(c)]. Agencija se bo nato odločila bodisi za omejitev ali začasen odvzem dovoljenja [ART.235(a)(3)]. IV. Ekonomski in upravni vpliv sprememb v primerjavi z dokumentom CRD 61. Proaktiven pristop in okrepitev spremljanja operatorjev iz tretjih držav, kot je določeno v osnovni uredbi, ima seveda finančen vpliv. Cilj spremenjene metodologije je še večje zmanjšanje povezanih stroškov tako, da se ne izvajajo redne revizije in da se prošnje obravnavajo s sklopom vprašalnikov in pregledom dokumentacije. Poleg tega bo predlagani postopek zagotovil ustrezno razporeditev sredstev agencije, da bi se bilo mogoče osredotočiti na ocenjevanje operatorjev, pri katerih se je stopnja zaupanja agencije zmanjšala. 62. Neposreden vpliv spremenjenega pristopa je opustitev stroška dela in stroškov naloge v primeru dragih in kompleksnih nalog, ki vključujejo kvalificirane subjekte, saj bi takšen strošek po prvotnem predlogu predstavljal precejšnjo obremenitev za industrijo. Poleg tega na prosilce ne vpliva njihova lastna upravna in ekonomska obremenitev zaradi priprav na lokalni inšpekcijski pregled, ki ga izvede skupina 63. Agencija predvideva, da bodo spremenjene metode začetnega ocenjevanja in spremljanja zmanjšale predhodno predvideno število osebja za eno tretjino. Izračun sredstev je omejen na naloge, ki se izvajajo neposredno s prosilci in pri katerih je posledični strošek mogoče ustrezno določiti. Učinkovitost postopka in sredstev je v veliki meri odvisna od obstoja prilagojenega programskega orodja za zbiranje in shranjevanje informacij o operatorjih iz tretjih držav in za komuniciranje s prosilci, imetniki dovoljenj, državami članicami in Komisijo. 64. Še vedno pa ni jasen vpliv operatorjev, za katere velja prepoved in ki prosijo za dovoljenje. Trenutno je na varnostni seznam vključenih približno 300 operatorjev; če bi prošnje vložili vsi, bi se število pričakovanih obravnav prošenj občutno povečalo, kar bi bistveno vplivalo na potrebe po sredstvih. V. Del TCO VI. Spremembe v primerjavi z dokumentom CRD 65. V skladu z zgornjimi pojasnili se je več določb iz dela ART o metodologiji ocenjevanja v začetni fazi in fazi spremljanja spremenilo, da bi se zagotovilo izpolnjevanje meril, opredeljenih v odstavku (d) člena 9(5) osnovne uredbe. 66. Poleg tega so bile opravljene dodatne spremembe, da bi se zagotovila skladnost z Uredbo (ES) št. 2111/2005. VII. Oddelek I Splošne zahteve 67. Ta oddelek vsebuje splošne zahteve za operatorje iz tretjih držav, ki opravljajo komercialni zračni prevoz. 68. Večina predpisov iz tega oddelka ustrezna prvotno predlaganim predpisom iz dokumenta CRD TCO.GEN. Stran 16 od 20

17 Posebna vprašanja TCO.100 Obseg 69. Ta določba je nova in opredeljuje obseg dela TCO. TCO.110 Prijavljene razlike glede na standarde ICAO 70. Ta določba je vključena zaradi jasnosti. Odraža zahtevo iz ART.200(d), v skladu s katero mora agencija opredeliti tiste standarde ICAO, za katere lahko sprejme ukrepe za zmanjšanje tveganj, kadar država operatorja ali registracije prijavi razliko glede na standard ICAO. Oddelek II Zračne operacije 71. Ta oddelek vsebuje operativne zahteve za operatorje iz tretjih držav, ki opravljajo komercialni zračni prevoz. Posebna vprašanja TCO.200 Splošne zahteve 72. Del odstavka (a), ki se sklicuje na veljavne predpise države operatorja in države registracije zrakoplova, ki izvajajo veljavne standarde iz Prilog k ICAO, se črta, da bi se bilo mogoče izogniti tolmačenju, da agencija namerava ocenjevati operatorja iz tretje države na podlagi nacionalnih predpisov tretje države. Kot je navedeno zgoraj, agencija nikakor ne namerava prevzeti vloge pristojnih nadzornih organov. 73. Sklicevanje na resne incidente v odstavku (e) se črta, saj velja za preveč obremenjujoče za operatorje iz tretjih držav in agencijo. Agencija bo po potrebi uporabila druge ustrezne vire informacij, da bi pridobila takšne podatke. Oddelek IV Izdaja dovoljenj operatorjem iz tretjih držav 74. Ta pododdelek vsebuje zahteve za izdajo dovoljenj operatorjem iz tretjih držav, ki opravljajo komercialni zračni prevoz. Posebna vprašanja TCO.300 Prošnja za dovoljenje 75. Kot je navedeno zgoraj, se obveznost, po kateri je treba prošnje vložiti 90 dni pred načrtovano operacijo, skrajša na 30 dni za redni zračni prevoz ali program drugih zračnih prevozov ter na 7 dni za druge lete. Dovoljenje za druge lete se omeji na največ 4 lete v največ 12 zaporednih mesecih, operator iz tretje države pa lahko takšno dovoljenje pridobi enkrat v vsakem koledarskem letu. Kadar pa država operatorja ali sam operator ne predstavlja nikakršnih bistvenih varnostnih pomanjkljivosti in kadar lahko operator dokaže, da gre za nepričakovano nujno operativno potrebno, se agencija lahko odloči, da obravnava tudi prošnjo, ki ni bila vložena 7 dni pred datumom začetka načrtovane operacije. Stran 17 od 20

18 TCO.315 Stalna veljavnost 76. Določba, po kateri se bodo dovoljenja za druge lete izdajala za omejeno obdobje, je upoštevana v odstavku (a)(4). VIII. Del ART 77. Kot je navedeno zgoraj, agencija ni nikoli nameravala prevzeti nalog države nadzora ali uporabiti stroge metodologije ocenjevanja. Po ponovni oceni metodologije je bila sprejeta odločitev o nadaljnji pojasnitvi namer agencije, zato so bile številne določbe iz dela ART, ki se nanašajo na metodologijo ocenjevanja v začetni fazi in fazi spremljanja, spremenjene, npr. tako, da se je pojem nadzor spremenil v spremljanje, da so se revizije omejile na operatorje, za katere velja prepoved, ali na čas po začasnem odvzemu dovoljenja, in da je bil pri izdaji dovoljenj in spremljanju operatorja iz tretje države omogočen pristop na osnovi tveganja. 78. Poleg tega so bile opravljene dodatne spremembe, da bi postopek iz dela TCO uskladil s postopkom iz Uredbe (ES) št. 2111/2005. IX. Oddelek I Splošno 79. Ta oddelek vsebuje zahteve, ki veljajo za agencijo v zvezi z operatorji iz tretjih držav, ki opravljajo lete proti EU, znotraj nje ali pri odletih iz EU. Posebna vprašanja ART.110 Izmenjava informacij 80. Z vključitvijo besedila zaradi varnostnih pomanjkljivosti v odstavek (a)(2) se zagotovi, da agencija priglasi samo z varnostjo povezane omejitve v okviru Uredbe (ES) št. 2111/ Dodan je nov odstavek (c), da bi se zagotovilo, da bodo države članice obvestile agencijo o svoji nameri, da za operatorja iz tretje države uvedejo prepoved opravljanja letov na njegovem ozemlju pod pogoji, ki so določeni v členu 6 Uredbe (ES) št. 2111/2005. Agencija bo na tej podlagi sprožila postopek za omejitev ali začasen odvzem dovoljenja. ART.200 Postopek začetnega ocenjevanja splošno 82. Odstavek (c) je preoblikovan, da bi lahko upošteval predvideno sorazmerno metodologijo ocenjevanja in zagotovil, da se bodo upoštevali tudi izvršilni ukrepi, ki jih v zvezi s prosilcem sprejme tretja država. Sklicevanje na revizije se črta, saj agencija ne bo izvajala revizij pri operatorjih iz tretjih držav, ki v začetni fazi niso vključeni v varnostni seznam EU. Odstavek (e) je preoblikovan, da bi lahko upošteval pristop, ki temelji na tveganju, ki ga agencija bolje uporablja. Zagotavlja tudi podlago za zavrnitev prošnje za dovoljenje, kadar je očitno, da bi nadaljnje ocenjevanje bilo nesmiselno. 83. Odstavek (d) je spremenjen, da bi se zagotovilo, da se bo agencija osredotočila samo na tiste standarde ICAO, v zvezi s katerimi lahko sprejme ukrepe za zmanjšanje tveganj, ki jih vzpostavi država operatorja, država registracije ali operator v primeru priglašenih razlik v skladu s členom 38 Čikaške konvencije. Stran 18 od 20

19 ART.205 Postopek začetnega ocenjevanja operatorji iz tretjih držav, za katere velja prepoved opravljanja letov 84. To je popolnoma nova določba, ki upošteva, da lahko prošnjo za dovoljenje vložijo vsi operatorji, za katere velja prepoved. Gre tudi za boljšo uskladitev z Uredbo (ES) št. 2111/2005. Agencija zaradi jasnosti predlaga posebno določbo za operatorje, za katere velja prepoved, kot določa ta določba. Kot je navedeno zgoraj, lahko ocenjevanje operatorjev, za katere velja prepoved, vključuje tudi revizijo na kraju samem. ART.210 Izdaja dovoljenja 85. Opravljena je primerjava z merili, določenimi v Prilogi k Uredbi (ES) št. 2111/2005, in merili za izdajo dovoljenj, ki so opredeljeni v tem mnenju. Nekatera merila iz zgoraj navedene Priloge niso ustrezno upoštevana v delu TCO, zato so vključena v pododstavka (a)(3) in (4). Poleg tega je spremenjen pododstavek (a)(4), da bi se zagotovilo, da se bodo dovoljenja izdajala samo, kadar ni nobenih dokazov o večjih sistemskih pomanjkljivostih pri nadzoru, ki ga izvaja država operatorja, ki bi lahko negativno vplivale na delovanje navedenega operatorja. Vključi se pododstavek (a)(5), da bi se zagotovilo, da se bodo dovoljenja izdajala samo operatorjem, za katere ne velja prepoved opravljanja letov. 86. Odstavek (b) je preoblikovan, da bi upošteval nov pojem t.i. drugih letov (glejte odstavek 37). ART.215 Spremljanje 87. Ta določba je usklajena z ART.200, da bi se zagotovilo, da agencija uporablja ista merila tako v začetni fazi kot v fazi spremljanja. ART.220 Program spremljanja 88. Črtata se merili posebna narava operatorja in kompleksnost operatorjevih dejavnosti, ki ju je treba upoštevati pri pripravi programa spremljanja. Čeprav sta takšni merili ustrezni za nadzor nad varnostjo, ki ga izvaja država operatorja, veljata za nesorazmerni za oceno operatorjev iz tretjih držav, ki jo izvaja agencija. Odstavek (c) je bil spremenjen in vključuje določbo, da se presledek 24 mesecev lahko skrajša, če se pokaže, da so se varnostne zmogljivosti države operatorja zmanjšale. Nova je možnost podaljšanja presledka na največ 48 mesecev v določenih pogojih. ART.230 Ugotovitve in korektivni ukrepi 89. Ker so revizije predvidene samo za operatorje, za katere velja prepoved, ali po odvzemu obstoječega dovoljenja, odstavek (b)(2) ni več potreben, zato se ga črta. Sklicevanje na postopke in priročnike operatorja se črta iz odstavka (c), saj agencija operatorjev iz tretjih držav ne bo pregledovala tako podrobno. Da bi se agenciji in operatorju zagotovilo več prožnosti za izvajanje korektivnega ukrepa, se iz pododstavka (e)(2) črta sklicevanje na 3 mesece. Stran 19 od 20

20 ART.235 Omejitev, začasni odvzem in preklic dovoljenj 90. Ta izvršilna določba je popolnoma nova. Izhaja iz izvršilne določbe, ki je bila prvotno predstavljena v obvestilu NPA. Kot je bilo že navedeno, je glavna sprememba prvotnega predloga v tem, da se bodo za začasen odvzem in preklic dovoljenja uporabljali ločeni postopki. V prvem primeru bo agencija dovoljenja samo začasno odvzela. Agencija lahko za preklic začasnega odvzema lahko izvede revizijo pri operatorju, če so izpolnjeni pogoji, ki so opredeljeni v ART.205(c). Temu začasnemu odvzemu bo sledil preklic, če operator (v skladu z delom TCO) ali država operatorja (v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005) v 6(+3) mesecih ni pokazala, da izvaja uspešne korektivne ukrepe, ali če je operator vključen na varnostni seznam EU v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005. Vključi se odstavek (f), da bi se zagotovila skladnost z Uredbo (ES) št. 2111/2005. Stran 20 od 20

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

EASA NPA Template

EASA NPA Template Evropska agencija za varnost v letalstvu Mnje št. 06/2013 Kritič naloge vzdrževanja POVEZANI NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Povzetek V mnju je obravnavano vprašanje varnosti, povezano s tveganjem

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

EN

EN SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, XXX Osnutek UREDBE KOMISIJE (ES) št. /2009 z dne [ ] o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Microsoft Word - AESA ENSL.doc

Microsoft Word - AESA ENSL.doc Predlog UREDBA KOMISIJE (ES) št. / z dne [ ] o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

Introduction

Introduction AESA/2004/0022/00/00/SL MNENJE št. 3/2004 EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST V LETALSTVU za spremembo Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta št. 1592/2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Agencija za civilno letalstvo Slovenija Civil Aviation Agency Slovenija Pravna ureditev sistemov brezpilotnih zrakoplovov Seminar o transportnih zavarovanjih Slovensko zavarovalno združenje Oktober 2018

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/607 607 Člen 1 odstavek 1 točka 7 točka c Direktiva 2006/22/ES Člen 9 odstavek 4 4. Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

CL2012R0748SL _cp 1..1

CL2012R0748SL _cp 1..1 2012R0748 SL 21.07.2015 003.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B UREDBA KOMISIJE (EU) št. 748/2012 z dne 3.

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (59

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (59 C 229/12 Uradni list Evropske unije 23.9.2009 Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (5903/2/09

Prikaži več

TA

TA 10.12.2018 A8-0274/ 001-063 PREDLOGI SPREMEMB 001-063 vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Poročilo Czesław Hoc Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) A8-0274/2017 (COM(2016)0528

Prikaži več

31999L0037_001sl

31999L0037_001sl 07/Zv. 4 351 31999L0037 1.6.1999 URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI L 138/57 DIREKTIVA SVETA 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE ob upoštevanju

Prikaži več

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov 2.5.2018 L 112/19 UREDBA (EU) 2018/644 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in L 180/10 17.7.2018 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1002 z dne 16. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za razjasnitev in poenostavitev postopka korelacije ter njegovo prilagoditev

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih 28.3.2008 Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in spremembi Uredbe (ES)

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

ULN Novi predpisi in pravila za pilote ultralahkih letalnih naprav

ULN Novi predpisi in pravila za pilote ultralahkih letalnih naprav ULN Novi predpisi in pravila za pilote ultralahkih letalnih naprav UVOD IN VSEBINA Uvod Po vzoru evropske zakonodaje, ki določa pravila za pridobitev in ohranjanje licenc pilotov zrakoplovov, ki sodijo

Prikaži več

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta 221 01 241 97 57, 241 97 52 Fax: 01 241 97 64 E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net Št.: GZS-35/2016 Datum: 22.02.2016 Zadeva: PREDLOG PRAVIL GASILSKE SLUŽBE

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in L 58/14 SL UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/378 z dne 3. marca 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (Besedilo velja za

Prikaži več

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru L 25/60 SKLEPI SKLEP SVETA (EU) 2016/134 z dne 16. novembra 2015 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne 5. decembra o zadevah, povezanih z začetkom obratovanja in uporabo strukturnih podsistemov in

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne 5. decembra o zadevah, povezanih z začetkom obratovanja in uporabo strukturnih podsistemov in 12.12.2014 L 355/59 PRIPOROČILA PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 5. decembra 2014 o zadevah, povezanih z začetkom obratovanja in uporabo strukturnih podsistemov in vozil v skladu z direktivama 2008/57/ES in

Prikaži več

st11263.sl08.doc

st11263.sl08.doc SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 10. oktober 2008 (OR. en) 11263/08 Medinstitucionalna zadeva: 2007/0163 (COD) EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: UREDBA

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

COM(2013)884/F4 - SL

COM(2013)884/F4 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 5.6.2014 COM(2013) 884 final/4 2013/0432 (COD) CORRIGENDUM : This document corrects document COM(2013)884 final of 13.12.2013. Concerns all linguistic versions. The first two

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc Splošno sporočilo o izvršitvi sodbe v zadevi IP Translator 2. maj 2013 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10»IP Translator«in tako odgovorilo na predložena vprašanja: 1. Direktivo

Prikaži več

Dogovor med pristojnima organoma Republike Slovenije in Združenih držav Amerike

Dogovor med pristojnima organoma Republike Slovenije in Združenih držav Amerike DOGOVOR PRISTOJNIH ORGANOV MED PRISTOJNIMA ORGANOMA REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE 2. junija 2014 sta Vlada Republike Slovenije in Vlada Združenih držav Amerike podpisali meddržavni sporazum

Prikaži več

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL PE-CONS št./yy 2011/0263 (COD) UREDBA (EU) št. /2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko

Prikaži več

GEN

GEN Svet Evropske unije Bruselj, 14. september 2016 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2016/0206 (NLE) 10973/16 ADD 7 WTO 195 SERVICES 20 FDI 16 CDN 12 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: Celoviti

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Novosti Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST Mag. Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo 11.12.2018 ... 2000 2001 2015 2018 Overitelj na MJU Državni center za storitve zaupanja Novosti v letu

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več