Trend emisij toplogrednih plinov ponovno navzgor

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Trend emisij toplogrednih plinov ponovno navzgor"

Transkripcija

1 Dan Zemlje 221

2 Geslo»Obnovimo našo Zemljo«nas ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje že enainpetdesetem želi opozoriti, da zgolj blažitev in prilagajanje nista edini poti pri spopadanju z okoljskimi izzivi. Negativnim vplivom na okolje, kot so onesnaževanje zraka in tal, emisije toplogrednih plinov ali antropogeni posegi v naravno okolje, se lahko zoperstavimo na različne načine, na primer tako, da se odločimo, da bomo uporabljali javni prevoz, zmanjšali količine odpadkov, izbrali trajnostne vire energije. Uspešnost ali neuspešnost pri spopadanju z okoljskimi izzivi ocenjujemo oz. merimo s spremljanjem raznih podatkov in trendov, ki jih ti v določenem obdobju izrisujejo. Izbrali smo nekaj takih ključnih podatkov za Slovenijo in jih predstavljamo v nadaljevanju.

3 Trend emisij toplogrednih plinov ponovno navzgor V Sloveniji smo v letu 219 izpustili v zrak 18,8 milijona ton emisij toplogrednih plinov (TGP) v ekvivalentu CO 2, kar znaša 9 ton na prebivalca. Med zadnjo finančno in gospodarsko krizo so se emisije TGP sicer postopoma zmanjševale, a po letu 214 se je trend ponovno obrnil navzgor. Emisije toplogrednih plinov (TGP) v ekvivalentu CO 2, Slovenija, emisije TGP v ekvivalentu CO2 emisije TGP v ekvivalentu CO2 na prebivalca kilotone * * Ocena Eurostata. Vira: SURS, Eurostat

4 Število potnikov v javnem prevozu in prometu se povečuje Promet je eden večjih virov emisij toplogrednih plinov, saj prispeva skoraj polovico vseh emisij CO 2. Število potnikov v javnih oblikah prevoza (cestnem mestnem in medkrajevnem linijskem ter v notranjem železniškem) se je v zadnjih 1 letih (21 219) sicer povečalo za 1 %, vendar se je hkrati v tem obdobju za enak delež povečalo tudi število registriranih osebnih avtomobilov. Konec leta 219 je bilo namreč v Sloveniji registriranih že osebnih avtomobilov ali, z drugimi besedami, 556 osebnih avtomobilov na 1. prebivalcev. Število registriranih osebnih avtomobilov in število potnikov v javnem potniškem prevozu, Slovenija, število vozil število potnikov (v 1.) število registriranih osebnih avtomobilov število potnikov v javnem potniškem prevozu (1.)* * Seštevek potnikov v mestnem in medkrajevnem javnem linijskem prevozu in železniškem potniškem prevozu.

5 Delež porabe obnovljivih virov energije v obdobju vsa leta približno enak Končna poraba energije se v Sloveniji v letih sicer ni bistveno spreminjala, vendar je ob tem tudi delež energije, pridobljene iz obnovljivih virov, ostajal v tem obdobju ves čas približno enak. Skupni delež obnovljivih virov energije (OVE) v bruto rabi končne energije je v letu 219 v Sloveniji znašal 22 %. Končna poraba energije in delež OVE v bruto rabi končne energije, Slovenija, toe % končna poraba energije (v toe - tonah ekvivalentne nafte) delež OVE v bruto rabi končne energije

6 Količina recikliranih komunalnih odpadkov se v Sloveniji povečuje V Sloveniji je v letu 219 nastalo nekaj manj kot 1,1 milijona ton komunalnih odpadkov (ki so predstavljali 13 % vseh v tem letu v Sloveniji nastalih odpadkov). Vsak prebivalec je v tem letu proizvedel povprečno 59 kg komunalnih odpadkov, kar je bilo 89 kg ali 21 % več kot v letu 21. Od tega je bilo v letu 219 recikliranih 299 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, kar je bilo 189 kg ali 172 % več kot v letu 21. Odloženih pa je bilo 52 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, kar je bilo 227 kg ali 81 % manj kot v letu 21. Nastali komunalni odpadki, od tega reciklirani in odloženi, v kg na prebivalca, Slovenija, kg/preb nastali komunalni odpadki reciklirani komunalni odpadki odloženi komunalni odpadki

7 V Sloveniji je bilo v 219 načrpane 82 m3 vode na prebivalca Količina načrpane vode in skupna količina porabljene vode sta bili v 219 v Sloveniji približno enaki kot v 21. V 219 se je porabilo precej več vode kot v 21 predvsem za namakanje (za 12 %), vendar je poraba vode za ta namen praviloma odvisna od količine padavin. Delež odpadne vode, ki je bila iz kanalizacijskih sistemov izpuščena neprečiščena, je bil v 219 večji (31 %) kot v 21 (27 %). Kazalniki za vode, Slovenija, 21 in Količina načrpane vode za javni vodovod [v m3/preb. na leto] 81,1 82 Količina porabljene vode iz javnega vodovoda [v m3/preb. na leto] 57,9 59,3 Voda, dobavljena gospodinjstvom iz javnega vodovoda [v m3/prebivalca] Voda, uporabljena za namakanje [1. m3] Delež izpuščene prečiščene odpadne vode iz kanalizacijskih sistemov [%] Delež izpuščene neprečiščene odpadne vode iz kanalizacijskih sistemov [%] ,

8 Tekoči izdatki za varstvo okolja se povečujejo Investicije v varstvo okolja so se v obdobju zmanjšale za 4 %; v 21 je bilo za to namenjenih 48 milijonov EUR, v 219 pa 243 milijonov EUR. Hkrati pa so se tekoči izdatki za varstvo okolja povečali v tem obdobju za 62 %; v 21 so znašali 423 milijonov EUR, v 219 pa 686 milijonov EUR. Največji delež investicij in tudi največji delež tekočih izdatkov za varstvo okolja sta bila v letu 219 porabljena za ravnanje z odpadki (83 mio EUR za investicije, 42 mio EUR za tekoče izdatke). Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja po namenu, v mio EUR, Slovenija, mio. EUR investicije za varstvo okolja tekoči izdatki za varstvo okolja ravnanje z odpadki upravljanje odpadnih voda varstvo zraka in klime drugo* * Pod drugo uvrščamo varstvo in izboljšavo tal, podtalnice in površinskih voda, varstvo pred hrupom in vibracijami, varstvo biološke raznovrstnosti in pokrajine, raziskave in razvoj ter druge namene.