NEPOSREDNE / DIRECT INVESTMENT 2020

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "NEPOSREDNE / DIRECT INVESTMENT 2020"

Transkripcija

1 NEPOSREDNE / DIRECT INVESTMENT 2020 OKTOBER 2021 OCTOBER 2021

2 Naslov/Title: Izdajatelj/Published by: NEPOSREDNE NALOŽBE DIRECT INVESTMENT, 2020 Leto 25, številka 1, oktober 2021 Year 25, No. 1, October 2021 BANKA SLOVENIJE / BANK OF SLOVENIA Slovenska Ljubljana tel.: +386 (1) fax: +386 (1) Razmnoževanje publikacije, v celoti ali deloma, ni dovoljeno. Uporaba in objava podatkov in delov besedila je dovoljena le z navedbo vira. Publication and other public use of the data from this publication arepermitted subject to the statement of the source. ISSN (elektronska izdaja - online) 2 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

3 KAZALO TABLE OF CONTENTS 1 POVZETEK 9 SUMMARY 2 TRENDI NEPOSREDNIH NALOŽB 15 TRENDS IN DIRECT INVESTMENT 2.1 TUJE NEPOSREDNE NALOŽBE V SLOVENIJI 19 FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN SLOVENIA Stanja in transakcije tujih neposrednih naložb v Sloveniji 19 Stock and transactions of foreign direct investment in Slovenia Države, dejavnosti in regije 23 Countries, activities and regions Izvorna država lastnika 26 Ultimate investing country Poslovanje in pomen podjetij s tujimi neposrednimi naložbami v slovenskem podjetniškem prostoru 28 Performance and importance of firms with foreign direct investment in the Slovenian corporate sector 2.2 SLOVENSKE NEPOSREDNE NALOŽBE V TUJINI 36 SLOVENIAN OUTWARD FOREIGN DIRECT INVESTMENT Stanja in transakcije neposrednih naložb Slovenije v tujini 36 Stocks and transactions of Slovenian outward foreign direct investment Države in dejavnosti 40 Countries and activities Izvorno lastništvo naložb v tujini 42 Ultimate investing country of outward investments Poslovanje tujih podjetij, v katerih imajo slovenski investitorji večinski delež 43 Performance of foreign firms controlled by Slovenian investors 3 TUJE NEPOSREDNE NALOŽBE V SLOVENIJI 49 FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN SLOVENIA Po državah / By countries 50 Po dejavnostih / By activities 62 Po statističnih regijah / By statistical regions 72 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

4 4 SLOVENSKE NEPOSREDNE NALOŽBE V TUJINI 73 SLOVENIAN DIRECT INVESTMENT ABROAD Po državah / By countries 74 Po dejavnostih tujih družb / By activities of foreign enterprises 84 5 KAZALCI POSLOVANJA PODJETIJ S TUJIMI NEPOSREDNIMI NALOŽBAMI V SLOVENIJI 95 BUSINESS INDICATORS FOR COMPANIES WITH FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN SLOVENIA 6 KAZALCI POSLOVANJA TUJIH PODJETIJ, V KATERIH IMAJO SLOVENSKI INVESTITORJI KONTROLNI DELEŽ 105 FINANCIAL INDICATORS OF FOREIGN COMPANIES, THAT ARE CONTROLED BY SLOVENIAN COMPANIES 7 METODOLOGIJA IN VIRI 107 METHODOLOGY AND SOURCES 7.1 METODOLOGIJA 109 METHODOLOGY Dva različna prikaza neposrednih naložb 112 Two methods for disclosing FDI Poslovanje tujih podjetij, v katerih imajo slovenski investitorji večinski delež 113 Financial indicators of foreign companies, controlled by Slovenian companies 7.2 VIRI PODATKOV 116 DATA SOURCES 7.3 ŠIFRANT AOP OZNAK IZ BILANCE STANJA, IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA TER BILANČNEGA DOBIČKA / IZGUBE 118 AOP CODES FROM THE BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS STATEMENT AND INCOME STATEMENT 7.4 SEZNAM BILATERALNIH INVESTICIJSKIH SPORAZUMOV SLOVENIJE 123 BILATERAL INVESTMENT TREATIES OF SLOVENIA 4 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

5 PREGLED TABEL LIST OF TABLES Tuje neposredne naložbe v Sloveniji 49 Foreign direct investment in Slovenia Po državah / By countries 3.1 Tuje neposredne naložbe v Sloveniji, Foreign direct investment in Slovenia, 31 December 3.2 Transakcije tujih neposrednih naložb v Sloveniji 52 Transactions of foreign direct investment in Slovenia 3.3 Tuje neposredne naložbe v Sloveniji, Foreign direct investment in Slovenia, 31 December Tuje neposredne naložbe v Sloveniji: stanja, transakcije in ostale spremembe, Foreign direct investment in Slovenia: positions, transactions and other changes, Tuje neposredne naložbe v Sloveniji, Foreign direct investment in Slovenia, 31 December Tuje neposredne naložbe v Sloveniji: stanja, transakcije in ostale spremembe, Foreign direct investment in Slovenia; positions, transactions and other changes, Reinvestirani dobički / izgube od tujih neposrednih naložb v Sloveniji 58 Reinvested earnings / losses of foreign direct investment in Slovenia 3.8 Izplačani dobički od tujih neposrednih naložb v Sloveniji 59 Paid-out profits of foreign direct investment in Slovenia 3.9 Najpomembnejše izvorne države lastnikov tujih neposrednih naložb v Sloveniji 60 Top ultimate investing countries of foreign direct investment in Slovenia Po dejavnostih tujih družb / By activities of foreign enterprises 3.10 Tuje neposredne naložbe v Sloveniji, Foreign direct investment in Slovenia, 31 December 3.11 Transakcije tujih neposrednih naložb v Sloveniji 64 Transactions of foreign direct investment in Slovenia 3.12 Tuje neposredne naložbe v Sloveniji, Foreign direct investment in Slovenia, 31 December Tuje neposredne naložbe v Sloveniji: stanja, transakcije in ostale spremembe, Foreign direct investment in Slovenia; positions, transactions and other changes, Tuje neposredne naložbe v Sloveniji, Foreign direct investment in Slovenia, 31 December Tuje neposredne naložbe v Sloveniji: stanja, transakcije in ostale spremembe, Foreign direct investment in Slovenia; positions, transactions and other changes, Reinvestirani dobički / izgube od tujih neposrednih naložb v Sloveniji 70 Reinvested earnings / losses of foreign direct investment in Slovenia 3.17 Izplačani dobički od tujih neposrednih naložb v Sloveniji 71 Paid-out profits of foreign direct investment in Slovenia Po statističnih regijah / By statistical regions 3.18 Tuje neposredne naložbe v Sloveniji 72 Foreign direct investment in Slovenia Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

6 Slovenske neposredne naložbe v tujini 73 Slovenian direct investment abroad Po državah / By countries 4.1 Slovenske neposredne naložbe v tujini, Slovenian direct investment abroad, 31 December 4.2 Transakcije slovenskih neposrednih naložb v tujini 76 Transactions of Slovenian direct investment abroad 4.3 Slovenske neposredne naložbe v tujini, Slovenian direct investment abroad, 31 December Slovenske neposredne naložbe v tujini: stanja, transakcije in ostale spremembe, Slovenian direct investment abroad: positions, transactions and other changes, Slovenske neposredne naložbe v tujini, Slovenian direct investment abroad, 31 December Slovenske neposredne naložbe v tujini: stanja, transakcije in ostale spremembe, Slovenian direct investment abroad: positions, transactions and other changes, Reinvestirani dobički / izgube od slovenskih neposrednih naložb v tujini 82 Reinvested earnings / losses of Slovenian direct investment abroad 4.8 Izplačani dobički od slovenskih neposrednih naložb v tujini 83 Paid-out profits from Slovenian direct investment abroad Po dejavnostih tujih družb / By activities of foreign enterprises 4.9 Slovenske neposredne naložbe v tujini, Slovenian direct investment abroad, 31 December 4.10 Transakcije slovenskih neposrednih naložb v tujini 86 Transactions of Slovenian direct investment abroad 4.11 Slovenske neposredne naložbe v tujini, Slovenian direct investment abroad, 31 December Slovenske neposredne naložbe v tujini: stanja, transakcije in ostale spremembe, Slovenian direct investment abroad: positions, transactions and other changes, Slovenske neposredne naložbe v tujini, Slovenian direct investment abroad, 31 December Slovenske neposredne naložbe v tujini: stanja, transakcije in ostale spremembe, Slovenian direct investment abroad: positions, transactions and other changes, Reinvestirani dobički / izgube od slovenskih neposrednih naložb v tujini 92 Reinvested earnings / losses of Slovenian direct investment abroad 4.16 Izplačani dobički od slovenskih neposrednih naložb v tujini 93 Paid-out profits of Slovenian direct investment abroad 6 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

7 Kazalci poslovanja podjetij s tujimi neposrednimi naložbami v Sloveniji 95 Business indicators for the companies with foreign direct investment in Slovenia 5.1 Izbrane postavke iz zaključnih računov podjetij glede na deleže tujcev, Selected income statements/balance sheets items for enterprises with regard to nonresidents' equity shares, 31 December Izbrane postavke iz zaključnih računov podjetij z neposrednimi naložbami (prvo koleno) in njihov pomen v celotnem podjetniškem sektorju 98 Selected income statements/balance sheets items for enterprises with direct investment (directly affiliated enterp.) and their importance in total non-financial corporate sector 5.3 Izbrane postavke iz zaključnih računov podjetij in njihove letne stopnje rasti 99 Selected income statements/balance sheets items for enterprises and their annual growth 5.4 Porazdelitev podjetij z neposrednimi naložbami v izbranih postavkah iz zaključnih računov, Distribution of enterprises with direct investment with regard to selected income statements/balance sheets items, 31 December Porazdelitev podjetij z neposrednimi naložbami v izbranih postavkah iz zaključnih računov, Distribution of enterprises with direct investment with regard to selected income statements/balance sheets items, 31 December Kazalci uspešnosti poslovanja podjetij iz zaključnih računov, Financial ratios for enterprises from selected income statement/balance sheet items, 31 December Pomen podjetij z neposrednimi naložbami (njihov delež v celoti) v izbranih postavkah iz zaključnih računov, The importance of enterprises with direct investment (their share in the whole) for selected income statements/balance sheet items, 31 December 2020 Kazalci poslovanja tujih podjetij, v katerih imajo slovenski investitorji kontrolni delež 105 Financial indicators of foreign companies, that are controled by Slovenian companies 6.1 Kazalci poslovanja tujih podjetij, v katerih imajo izvorno slovenski investitorji kontrolni delež 106 Financial indicators of foreign companies, that are ultimately controled by Slovenian companies 6.2 Kazalci poslovanja tujih podjetij, s slovenskim neposrednim in izvorno tujim nadzorom 106 Financial indicators of foreign companies, with Slovenian immediate and foreign ultimate control Splošne opombe: Slovensko besedilo je napisano pokončno in se nahaja praviloma na levem delu strani, angleško pa ležeče in se nahaja na desnem delu strani. Opis znakov: - ni pojava 0 podatek je manjši od 0,5 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020 General remarks: English text is situated on the right side of the page in italic, the Slovenian text is on the left side of the page in normal font. Comma (,) represents the decimal point delimiter, point (.) represents a thousand group delimiter. Legend: - no occurrence 0 value less than 0,5 7

8 8 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

9 1 POVZETEK SUMMARY Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

10 10 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

11 1 POVZETEK Neposredne naložbe (v nadaljevanju NN) se kot vir financiranja od drugih instrumentov razlikujejo po tem, da odražajo dolgoročni interes tujega investitorja. NN so v obliki lastniškega kapitala in/ali tudi dolžniških instrumentov. Statistika NN po smeri naložbe je z novima metodologijama BPM6 1 in BD4 2 postala samostojna statistika. Podatki NN se v skladu z metodologijo BPM6 v plačilni bilanci in stanju mednarodnih naložb prikazujejo glede na imetja oziroma obveznosti do tujine. V pričujoči publikaciji pa so podatki NN prikazani po načelu smeri naložbe, ki predstavlja analitični prikaz stanj in tokov z ločitvijo na tuje naložbe v Sloveniji in na slovenske naložbe v tujini. V publikaciji Neposredne naložbe so v tabelah obširno in nazorno predstavljeni agregatni podatki o izvoru tujih NN v Sloveniji in njihovi vključenosti v slovenski gospodarski prostor. Ob tem so poleg kratke analize na razpolago tudi podatki slovenskih NN v tujini, kakor tudi podatki o poslovanju podjetij v tujini, v katerih imajo slovenski investitorji neposredni ali posredni kontrolni delež (Foreign Affiliates Statistics FATS). Stanje tujih NN v Sloveniji je konec leta 2020 znašalo 16,6 mrd EUR, kar je 2,4 % več kot konec leta V letu 2020 ni bilo večjih izstopajočih transakcij. Naložbena zadržanost je v veliki meri povezana z zdravstveno krizo covid-19. Približno dve tretjini tujih naložb poteka neposredno preko držav, iz katerih izhaja tudi izvorno lastništvo, preostali del pa preko tranzitnih držav. Države, iz katerih izvirajo pomembne naložbe v Slovenijo tudi preko tranzitnih držav so Združene države, Nemčija, Združeno Kraljestvo, Japonska, Kitajska in Ruska federacija. Tako sta pri razvrstitvi naložb po sedežu nadzora najpomembnejši Avstrija in Nemčija s skoraj izenačenim deležem, sledijo jima pa Združene države, Italija in Švica. Teh pet držav nadzira več kot polovico vrednosti tujih NN v Sloveniji. Najpomembnejše neposredne države investitorice (po sedežu lastnika) so bile Avstrija, Luksemburg, Švica, Nemčija, Italija in Nizozemska. Po strukturi dejavnosti je bilo največ naložb v predelovalnih dejavnostih, v finančnih in zavarovalniških dejavnostih ter v dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. 1 SUMMARY It is the lasting interest of the foreign investor that distinguishes foreign direct investment (FDI) as a source of financing from other instruments. FDI can take the form of equity and/or debt instruments. Under the new BPM6 1 and BD4 2 methodologies, the FDI statistics on a directional basis became independent statistics. In accordance with the BPM6 methodology, FDI data is disclosed in the balance of payments and the international investment position according to the asset/ liability principle. In the present publication FDI data is disclosed according to the directional principle, which represents the analytical disclosure of stocks and flows with itemisation into inward foreign investment in Slovenia, and Slovenian outward foreign investment. The Direct Investment publication uses extensive tables to provide an in-depth and clear presentation of aggregate data for the origin of FDI in Slovenia and its integration into the Slovenian economy. The data on Slovenian outward FDI is also available, alongside brief analysis, as well as figures for the operations of firms in the rest of the world in which Slovenian investors hold a direct or indirect controlling stake (Foreign Affiliates Statistics or FATS). The stock of inward FDI in Slovenia amounted to EUR 16.6 billion at the end of 2020, up 2.4% on the end of There were no major notable transactions in The reticence to invest was largely related to the Covid-19 health crisis. Approximately two-thirds of FDI flows directly via the countries that are home to the ultimate investor, while the remainder flows via conduit countries. The ultimate investing countries from which significant investments have been made in Slovenia via conduit countries are the US, Germany, the UK, Japan, China and Russian Federation. In the ranking of investments in terms of site of control, the most important countries are Austria and Germany, with almost equal shares, followed by the US, Italy and Switzerland. These five countries control more than half of the inward FDI in Slovenia in value terms. The most important first counterpart countries (in terms of the site of the owner) were Austria, Luxembourg, Switzerland, Germany, Italy and the Netherlands. In terms of activity, the largest investments were in manufacturing, in financial and insurance activities, and in wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles. 1 Metodološka podlaga za statistiko plačilne bilance je priročnik Balance of Payments Manual, ki ga izdaja Mednarodni denarni sklad. Ta je bil prvič izdan leta 1948, peta izdaja je iz leta 1993 (BPM5), šesta in zadnja izdaja pa iz leta 2009 (BPM6). 2 Četrta izdaja OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment iz leta 2008 (BD4), tretja izdaja pa sega v leto 1996 (BD3). 1 The methodological basis for the balance of payments statistics is the Balance of Payments Manual issued by the IMF. It was first issued in 1948, while the fifth edition (BPM5) was issued in 1993, and the sixth and latest edition (BPM6) was issued in Fourth Edition of the OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment of 2008 (BD4). The third edition (BD3) was issued in Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

12 Podjetja s tujimi NN so konec leta 2020 predstavljala 1,8 % 3 vseh slovenskih podjetij (brez finančnih posrednikov), glede na vrednost celotnih sredstev (bilančno vsoto) pa skoraj četrtino. Donosnost kapitala je leta 2020 v podjetjih s tujimi NN znašala 6,9 %, kar je za 2,2 odstotne točke več kot v podjetjih brez tujih NN. Najpomembnejše so bile predelovalne dejavnosti, ki so leta 2020 zajemale 24,0 % vseh podjetij s tujimi NN in zaposlovale dobro polovico vseh zaposlenih v podjetjih s tujim kapitalom. Podjetja s tujimi NN so izplačala 15,7 % višjo plačo na zaposlenega v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Sloveniji in v povprečju dosegala za 19,2 % višjo dodano vrednost na zaposlenega. Celotni izvoz blaga in storitev podjetij s tujimi NN se je leta 2020 glede na predhodno leto zmanjšal za 8,6 % na raven 14,8 mrd EUR. Tuje NN v lastniški kapital podjetij iz digitalnih dejavnosti v Sloveniji so konec leta 2020 znašale 0,9 mrd EUR, kar je 5,7 % delež celotnega lastniškega kapitala tujih NN v Sloveniji. Ta sklop dejavnosti je posebej zanimiv, saj pomembno vpliva na razvoj gospodarstva, in je podrobneje prikazan v tej publikaciji. Stanje slovenskih NN v tujini je konec leta 2020 znašalo 7,0 mrd EUR, kar predstavlja zgolj 1,7 % povečanje glede na predhodno leto. Četrtina naložb v tujini je v posredni tuji lasti, ko že domači investitorji pripadajo tujim lastnikom, približno enak delež naložb pa je v obliki nepremičnin. V celotnih NN v tujini je lastniški kapital dosegel 85,0-odstotni delež (vključno z nepremičninami), preostali del pa je neto dolg tujih družb do slovenskih lastnikov. Slovenski investitorji so leta 2020 z vplačili in zadržanimi dobički za 0,6 mrd EUR povečali lastniški kapital, pri čemer je bilo največ povečanj povezanih s prevzemom v bančnem sektorju. Med prvimi petimi največjimi državami gostiteljicami slovenskih NN so bile konec leta 2020 štiri države z ozemlja bivše Jugoslavije s 64,8-odstotnim deležem v celotnih NN v tujini ter Ruska federacija. Domače gospodarske družbe so konec leta 2020 največ vlagale v tuja podjetja iz predelovalnih dejavnosti, kar je predstavljalo približno tretjino vseh vlaganj v tujino. V letu 2020 so imele slovenske družbe investiranih dve tretjini vrednosti vseh NN v dejavnostih, ki jih opravljajo tudi same. V luči svetovne covid-19 krize UNCTAD opozarja na dramatičen padec tokov neposrednih naložb v letih 2020 in Okrevanje na tem področju predvidevajo šele v letu At the end of 2020 firms with FDI accounted for 1.8% 3 of the entire population of Slovenian firms (excluding financial intermediaries), but almost a quarter of their total assets (balance sheet total). ROE at firms with FDI stood at 6.9% in 2020, 2.2 percentage points more than at firms without FDI. The most important activity was manufacturing, which in 2020 accounted for 24.0% of all firms with FDI and employed just over half of all employees at firms with foreign capital. The wages per employee paid by firms with FDI were also 15.7% higher than the average wages per employee in Slovenia overall, while their average value-added per employee was 19.2% higher. Total exports of goods and services at firms with FDI amounted to EUR 14.8 billion in 2020, down 8.6% on the previous year The stock of inward FDI in the equity of firms in digital activities in Slovenia amounted to EUR 0.9 billion at the end of 2020, or 5.7% of the total equity of inward FDI in Slovenia. This activity is of particular interest, as it has a significant influence on the development of the economy, and is examined in detail in this publication. The stock of Slovenian outward FDI amounted to EUR 7.0 billion at the end of 2020, up merely 1.7% on the previous year. A quarter of outward investment is under indirect foreign ownership, where domestic investors themselves have foreign owners, while an approximately equal share of investments are in the form of real estate. Equity accounted for 85.0% of total outward FDI (including real estate), while the remainder consisted of foreign firms net debt to Slovenian owners. Slovenian investors increased their holdings of equity by EUR 0.6 billion in 2020 via capital contributions and retained earnings, where most increases were in connection with an acquisition in the banking sector. The five largest recipients of Slovenian outward FDI at the end of 2020 included four former Yugoslav republics, which accounted for 64.8% of total outward FDI, and Russian Federation. At the end of 2020 domestic firms held their largest stock of outward FDI in foreign manufacturing firms, which accounted for approximately a third of total outward FDI. Two-thirds of total outward FDI held by Slovenian firms in 2020 was in partner firms that pursue the same activities. In light of the global Covid-19 crisis, the UNCTAD is warning of a dramatic decline in flows of FDI in 2020 and A recovery is not expected until Pri evidentiranju neposrednih naložb je prag zbiranja podatkov 2 milijona bilančne vsote, zato podjetja v tuji lasti pod pragom niso zajeta v primerjavo. 3 The threshold for collecting FDI statistics is total assets of EUR 2 million, and foreign-owned firms below this threshold are not included in the comparison. 12 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

13 Tabela I: Stanje neposrednih naložb v tujini v milijonih EUR Stanje tujih neposrednih naložb v Sloveniji v milijonih EUR Table I: Stock of direct investment abroad in EUR million Stock of foreign direct investment in Slovenia in EUR million Konec leta End year Skupaj Total Lastniški kapital Equity capital Dolžniški instrumenti Debt instruments Imetja Assets Obveznosti Liabilities Skupaj Total Lastniški kapital Equity capital Dolžniški instrumenti Debt instruments Imetja Assets 1= = Obveznosti Liabilities , , ,3 713, , , , , , , ,1 656, , , , , , , ,0 433, , , , , , , ,2 388, , , , , , , ,8 408, , , , , , , ,7 361, , , , , , , ,3 363, , , , , , , ,2 451, , , , , , , ,6 363, , , , , , , ,1 292, , , , , , , ,7 428, , , , , , , ,0 395, , , , , , , ,8 265, , ,3 627, , , , ,2 230, , ,0 767, , , ,7 965,1 191, , ,1 388,4 829, , ,7 871,6 433, , ,4 454,0 827, , ,1 828,3 131, , ,1 295,0 716, , ,8 856,3 184, , ,6 364,8 795, ,2 918,0 683,0 161, , ,2 323,0 644, ,1 697,0 550,4 128, , ,0 222,7 595, ,3 498,8 494,7 164, , ,9 137,2 587, ,0 378,0 398,3 151, , ,7 100,2 531, ,5 325,5 355,8 139, , ,3 84,8 520, ,1 294,2 352,7 232, , ,8 157,5 612, ,2 276,6 269,0 174, , ,3 140,9 650, ,1 285,7 265,1 152, ,6 939,2 107,4 498, ,6 279,1 209,4 172, ,4 787,8 94,7 376,3 Vir / Source: Banka Slovenije Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

14 14 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

15 2 TRENDI NEPOSREDNIH NALOŽB TRENDS IN DIRECT INVESTMENT Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

16 16 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

17 2 TRENDI NEPOSREDNIH NALOŽB Konferenca Združenih narodov za trgovino in razvoj (UNCTAD) vsako leto pripravi Svetovno naložbeno poročilo (angl. World Investment Report), kjer predstavi ocenjene svetovne podatke o tokovih neposrednih naložb za preteklo leto in napovedi za prihodnja leta. V zadnjem letnem poročilu 2021, kjer so predstavljeni podatki za leto 2020, UNCTAD ponovno opozarja na upočasnjevanje naložb. Pandemija covid-19 je povzročila dramatičen upad neposrednih tujih naložb, vendar se je učinek med regijami in skupinami držav razlikoval. V letu 2020 so se tokovi tujih neposredne naložb zmanjšali za 35 odstotkov in dosegli skupno 1 bilijon USD (leto prej pa 1,5 bilijona USD). Raven tokov neposrednih naložb v letu 2020 je celo 20 odstotkov nižja kot leta 2009 po svetovni finančni krizi. V prihodnjem obdobju se pričakuje, da bodo svetovni tokovi tujih neposrednih naložb v letu 2021 začeli naraščati z 10 do 15 odstotno rastjo, dosežena raven pa bo še vedno 25 odstotkov nižja kot leta Nadaljnje povečanje se obeta v letu 2022, ko bi lahko na zgornji meji projekcij tuje neposredne naložbe dosegle raven iz leta Obeti so zelo negotovi in bodo med drugim odvisni od hitrosti gospodarskega okrevanja in možnosti ponovitve pandemije, morebitnega učinka svežnjev porabe za okrevanje na tuje neposredne naložbe in političnih pritiskov. Od skupno 1,0 bilijona USD vhodnih NN v letu 2020 jih je bilo največ v državah v razvoju, ki so prejele 66,4 % vhodnih NN. Glede na preteklo leto gre za manj kot 8 % padec. Razvite države so prejele 31,2 % vseh vhodnih NN, glede na preteklo leto pa kar 58 % manj. Tokovi vhodnih NN v Evropo so se zmanjšali za 80 %, v severno Ameriko pa za 42%. Na zadnjem mestu po obsegu tokov vhodnih NN so bile države v tranziciji (2,4 % oziroma 24 mrd USD), ki so prav tako kot razvite države beležile 58 % padec vhodnih NN v letu 2020 glede na leto prej. Največja država prejemnica neposrednih naložb ostajajo ZDA, na drugem mestu je Kitajska, kateri sledita Hong Kong in Singapur. Naštete države so prejele dobro polovico vseh neposrednih naložb v letu Za lažjo neposredno primerljivost relativne vrednosti tujih neposrednih naložb so v prikazu Slika 1 predstavljeni podatki podatkovne baze OECD o vrednosti stanj vhodnih NN v odstotkih bruto družbenega proizvoda (BDP) za izbrane države v letu Izbrane države so določene glede na (i) partnerstvo s Slovenijo na področju trgovine in/ali (ii) so članice Evropske unije, primerljive s Slovenijo glede na regijo ali BDP. 2 TRENDS IN DIRECT INVESTMENT Every year the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) draws up its World Investment Report, where it presents estimates of global flows of FDI in the past, and forecasts for the coming years. In the latest annual report (the 2021 report, which presents the figures for 2020), the UNC- TAD again warns of a slowdown in investment. The Covid-19 pandemic caused a dramatic fall in FDI, but the effect varied between regions and groups of countries. Global FDI flows amounted to USD 1 trillion in 2020, down 35% on the previous year (when they amounted to USD 1.5 trillion). Flows of FDI in 2020 were even down 20% on those in 2009, after the global financial crisis. For the upcoming period the expectation is that global flows of FDI will begin by growing 10% to 15% in 2021, but will end the year still down 25% on those in A further increase is promised in 2022, when FDI might reach its level of 2019 at the upper bounds of the projection. Prospects are highly uncertain, and will depend on the pace of the economic recovery and the chances of a new wave of the pandemic, the potential on FDI from consumption recovery packages, and political pressures. Of the total of USD 1.0 trillion in inward FDI in 2020, developing countries accounted for 66.4% of the inward flows. The figure was down less than 8% on the previous year. The developed economies received 31.2% of all inward FDI, as flows declined by fully 58% relative to the previous year. Flows of inward FDI were down 80% in Europe, and 42% in North America. In final place in terms of flows of inward FDI came economies in transition (USD 24 billion or 2.4% of the total), where, like the developed economies, inward FDI in 2020 was down 58% on the previous year. The number one recipient of FDI remained the US, with China in second place, followed by Hong Kong and Singapore. The aforementioned countries accounted for just over half of all inward FDI in To make it easier to directly compare the relative values of FDI, Figure 1 illustrates data from the OECD database of inward FDI stocks as percentages of GDP for selected countries in The selected countries were determined according to (i) their trading partnership with Slovenia, and/or (ii) their membership of the EU and comparability with Slovenia in terms of region or GDP. Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

18 Iz prikaza je razvidno, da so v letu 2020 tuje NN v Sloveniji predstavljale 35 % BDP, kar je precej manj kot v ostalih primerljivih državah z izjemo Nemčije, ki se skupaj z Avstrijo uvršča med države, ki so predvsem neto investitorice in ne prejemnice neposrednih naložb. Največji delež vhodnih NN glede na delež BDP izkazuje Češka, ki ima v primerjavi s Slovenijo več kot dvakratnik tujih neposrednih naložb. Sledita ji Madžarska in Slovaška, ki prav tako močno presegata delež vhodnih NN v primerjavi s Slovenijo, natančneje, Madžarska za 31, Slovaška pa za 26 odstotnih točk BDP. V relativnem obsegu vhodnih NN je Sloveniji najbližje Poljska, vendar tudi ta dosega 7 odstotne točke BDP višje vrednosti. Med izbranimi državami zaseda Slovenija šesto od sedmih mest. The figure illustrates that the stock of inward FDI amounted to 35% of GDP in Slovenia in 2020, significantly less than in the other comparable countries with the exception of Germany, which, together with Austria, is primarily a net investor country rather than a net recipient of FDI. The largest ratio of inward FDI to GDP is recorded by the Czech Republic, with more than double the figure of Slovenia. It is followed by Hungary and Slovakia, which are also far ahead of Slovenia in terms of the stock of inward FDI as a ratio to GDP, by 31 percentage points and 26 percentage points respectively. Poland is closest to Slovenia in terms of this figure, but it is still 7 percentage points higher. Slovenia is ranked sixth out of the seven selected countries. Slika 1: Stanja vhodnih NN v % BDP v izbranih državah v letu 2020 Figure 1: Inward FDI positions as % of GDP in selected countries in 2020 Češka / Czech Republic 78 Madžarska / Hungary 66 Države / Countries Slovaška / Slovak Republic Avstrija / Austria Poljska / Poland Slovenija / Slovenia 35 Nemčija / Germany % BDP / % of GDP Vir / Source: OECD, Sistat, SI lastni podatki in izračuni Banka Slovenije / SI own data and calculations Bank of Slovenia 18 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

19 2.1 TUJE NEPOSREDNE NALOŽBE V SLOVENIJI Stanja in transakcije tujih neposrednih naložb v Sloveniji Tuje NN v Sloveniji so konec leta 2020 znašale 16,6 mrd EUR kar izraženo v odstotku BDP predstavlja 35,3 %. Glede na leto prej so se povečale za 0,4 mrd EUR oz. 2,4 %. V letu 2020 ni bilo večjih izstopajočih transakcij. Naložbena zadržanost je v veliki meri povezana z zdravstveno krizo covid-19. V celotnem obdobju od 1994 do 2020 je bila povprečna letna stopnja rasti tujih NN 11,5 %. V obdobju od 2009 do 2013, ki ga je zaznamovala finančna kriza, je bila stopnja rasti najnižja, komaj 0,9 %. Povprečna stopnja rasti je ponovno dosegla razmeroma visoko raven (9,4 %) od leta 2014 naprej. 2.1 INWARD FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN SLOVENIA Stocks and transactions in inward foreign direct investment in Slovenia The stock of inward FDI in Slovenia amounted to EUR 16.6 billion (equivalent to 35.3% of GDP) at the end of 2020, up EUR 0.4 billion or 2.4% on the previous year. There were no major notable transactions in The modest investment flows were largely related to the Covid-19 health crisis. Growth in inward FDI averaged 11.5% between 1994 and The rate was lowest between 2009 and 2013, a period marked by the financial crisis, at barely 0.9%. Average growth since 2014 has again reached a relatively high average rate (of 9.4%). Tabela II: Stanja in tokovi tujih neposrednih naložb v Sloveniji Table II: Stocks and flows of foreign direct investment in Slovenia Stanje konec Ostale Stanje konec Transakcije leta spremembe leta Transactions End-year stock Other changes End-year stock v milijonih EUR EUR million SKUPAJ (1+2) ,7 180,1 208, ,9 TOTAL (1+2) 1. Lastniški kapital in reinv. dobički (a+b) ,9 584,9 44, ,6 1. Equity capital and reinv. earnings (a+b) a) Transakcije lastniškega kapitala 280,1 a) Equity capital transactions b) Transakcije reinv. dobičkov 304,8 b) Reinv. earnings transactions 2. Dolžniški instrumenti (d-c) 1.155,9-404,8 163,2 914,2 2. Debt instruments (d-c) c) Imetja 2.759,4 177,1-70, ,2 c) Assets d) Obveznosti 3.915,3-227,7 92, ,4 d) Liabilities Vir / Source: Banka Slovenije Konec leta 2020 je stanje lastniškega kapitala doseglo 15,7 mrd EUR, kar je 8,1 % več kot konec predhodnega leta. Na neto povečanje stanja lastniškega kapitala so vplivala vplačila lastniškega kapitala v vrednosti 280 mio EUR ter pozitivne ostale spremembe lastniškega kapitala v znesku 45 mio EUR. V ostalih spremembah so večinoma zajete prilagoditve iz tržne vrednosti nakupov in prodaj lastniških deležev v družbah, ki ne kotirajo, na končne knjigovodske vrednosti stanj kapitala teh družb, ter izločitev kapitalskih dobičkov/izgub in drugih delov rezultata, ki ne izvirajo iz rednega poslovanja iz reinvestiranih dobičkov. V skupni vrednosti stanja neposrednih naložb predstavlja lastniški kapital 94,5 %, preostalih 5,5 % vrednosti pa so neto obveznosti do tujih investitorjev. Večino (95,9 %) vrednosti lastniškega kapitala tujcev je bilo v družbah, ki ne kotirajo na borzi, le 1,6 % vrednosti pa v takšnih družbah, ki kotirajo na borzi. The stock of equity had reached EUR 15.7 billion by the end of 2020, up 8.1% on the end of the previous year. The net increase in the stock of equity was driven by inflows of equity in the amount of EUR 280 million, and by other changes in equity, which were positive in the amount of EUR 45 million. The other changes mostly consisted of adjustments to the final book value of the stock of equity in unlisted firms arising from the market value of purchases and sales of participating interests in these firms, and the exclusion from reinvested earnings of gains/losses and other components of earnings not deriving from ordinary operations. Equity accounts for 94.5% of the total stock of inward FDI, while net liabilities to foreign investors account for the remaining 5.5%. The majority (95.9%) of the non-residents equity comprised firms that are not listed on a stock exchange, while just 1.6% consisted of firms listed on a stock exchange. Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

20 Tabela III: Tuje neposredne naložbe v Sloveniji, lastniški kapital Po organizacijskih oblikah domačih družb Table III: Foreign direct investment in Slovenia, equity By type of domestic companies mio EUR mio EUR % % EUR million EUR million SKUPAJ ( ) , ,6 TOTAL ( ) 1. Delniške družbe, ki kotirajo - tržne vrednosti 253,3 1,7 255,0 1,6 1. Equity stocks in listed joint-stock companies at market value Delniške družbe, ki kotirajo - knjigovodske vrednosti 449,8 460,2 Equity stocks in listed joint-stock companies at book value 2. Ostale oblike družb - knjigovodske vrednosti ,1 95, ,1 95,9 2. Equity stocks in other companies at book value 3. Naložbe v nepremičnine 366,4 2,4 390,6 2,5 3. Real-estate Vir / Source: Banka Slovenije Glede na strukturo namena vplačil lastniškega kapitala je bilo v letu 2020 predvsem bistveno manj prevzemov in združitev, ki so po obsegu najbolj izstopale v letu 2019 s 70% deležem v pritoku kapitala. V letu 2020 je največ pritokov v obliki dokapitalizacije (40,0 %), sledile so jim»greenfield naložbe«(21,0 %), med katere sodijo vplačila kapitala v prvih treh letih po ustanovitvi. In terms of the breakdown of equity contributions by purpose, the most notable change in 2020 was a significant decline in contributions for mergers and acquisitions, which had accounted for 70% of the inflow of equity in The largest figures in 2020 were recorded by recapitalisations (40.0% of the total), and greenfield investments (21.0%), which comprise equity contributions in the first three years after establishment. Slika 2: Namen povečanja deleža v kapitalu 2019 in 2020 Figure 2: Purpose of the increase of share capital in 2019 and 2020 Ostalo / Other 1% 2% Prevzemi in združitve / M&A 18% 70% Prestrukturiranje / Corporate restructuring 2% 20% Greenfield 10% 21% Dokapitalizacija / Increase of capital 15% 40% Vir / Source: Banka Slovenije lastni podatki in izračuni / Bank of Slovenia own data and calculations Stanje dolžniških instrumentov (neto obveznosti) je konec leta 2020 znašalo 0,9 mrd EUR, kar je za 242 mio EUR oz. 20,9 % manj kot v predhodnem letu. Najvišji neto dolg do tujih lastnikov je bil sicer v letu 2014, ko je znašal 2,0 mrd EUR, od takrat dalje pa se je zniževal po povprečni stopnji 11,1 %. V letu 2020 se je neto dolg do tujih lastnikov preko transakcij znižal za 405 mio EUR. Skoraj polovico so k razdolžitvi slovenskih družb prispevala podjetja iz predelovalne dejavnosti, tretjino pa podjetja iz dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. Vpliv znižanja neto dolga do tujih lastnikov iz naslova transakcij so nekoliko znižale pozitivne ostale spremembe na dolžniških instrumentih v vrednosti 163 mio EUR. Te so v veliki meri pojasnjene z likvidacijo družbe, ki je delovala v dejavnosti gradbeništva ter spremembami v kapitalskih povezavah znotraj posamičnih lastniških verig. The stock of debt instruments (net liabilities) stood at EUR 0.9 billion at the end of 2020, down EUR 242 million or 20.9% on the previous year. The net debt to foreign owners peaked at EUR 2.0 billion in 2014, since which it has declined at an average annual rate of 11.1%. The net debt to foreign owners declined by EUR 405 million in 2020 via transactions. Almost half of the debt repayments by Slovenian firms were by firms in manufacturing, while a third were by firms in wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles. The impact of the decline in net debt to foreign owners as a result of transactions was slightly reduced by other changes in debt instruments, which were positive in the amount of EUR 163 million. These were largely attributable to the liquidation of a construction firm, and changes in the capital links inside individual chains of ownership. 20 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

21 V časovni seriji so tuji lastniki vedno neto financirali slovenske družbe. Delež dolžniških instrumentov je znašal v povprečju 13,5 % celotnih NN. Nižanju dolga do tujih lastnikov, ki je opazno že od leta 2015 sledijo tudi izplačila obresti. V letu 2020 so bile tujim lastnikom izplačane neto obresti v višini 43 mio EUR, kar je 8,4 % manj kot leto prej. Slika 3: Neposredne naložbe nerezidentov v Sloveniji - stanja Figure 3: Foreign direct investment in Slovenia - positions Foreign owners provided net financing to Slovenian firms throughout the 1994 to 2020 horizon. Debt instruments accounted for 13.5% of total FDI on average. The decline in debt to foreign owners evident since 2015 has been tracked by interest payments. Net interest paid to foreign owners amounted to EUR 43 million in 2020, down 8.4% on the previous year. Slika 4: Neposredne naložbe nerezidentov v Sloveniji - transakcije Figure 4: Foreign direct investment in Slovenia - transactions milijoni EUR / EUR million dolžn. instrumenti (neto obvez.)/debt instruments (net liab.) last.kapital/equity stopnja rasti NN (v %, desna skala)/growth rate of DI (in %, right scale) NN v Sloveniji (v % BDP*, desna skala) / inward DI (in % GDP*, right scale) Vir / Source: Banka Slovenije, SURS *Letni podatki, tekoče cene / Annual data, current prices milijoni EUR / EUR million dolžniški instrumenti/debt instruments reinvestirani dobički/reinvested earnings lastniški kapital/equity skupaj/total Vir / Source: Banka Slovenije Reinvestirani dobički neposrednih naložb v Sloveniji so v letu 2020 znašali 305 mio EUR, kar je 64,2 % (169 mio EUR) manj kot leto prej, in so bili tudi nižji od povprečja zadnjih petih let. V primerjavi z letom 2019 so dejavnosti, v katerih so največ reinvestirali v letu 2020, ostale podobne. Največja sprememba pri reinvestiranih dobičkih v letu 2020 je opazna v predelovalni dejavnosti z izrazito nižjim obsegom zadržanih dobičkov (71,0 % oz. 164 mio EUR manj) kot leto prej, predvsem zaradi večjega posamičnega izplačila dobička v letu Predelovalni dejavnosti je tako v letu 2020 pripadlo 22,0% vseh reinvestiranih dobičkov, leto prej pa bistveno več (46,1%). Največ reinvestiranih dobičkov tujih NN je bilo leta 2020 v finančni in zavarovalniški dejavnosti (43,9 %), a glede na leto 2019 vseeno za 30,3 % (58 mio EUR) manj. Relativno visoko reinvestiranje v tej dejavnosti v letu 2020 sovpada tudi z makrobonitetnim ukrepom začasne omejitve razdelitve dobičkov banki in hranilnic v zaostrenih razmerah epidemije covid-19, saj so dobički ostali večinoma neizplačani in s tem reinvestirani. V dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, so bili reinvestirani dobički za 9,0 % (7 mio EUR) višji kot leto prej in so v letu 2020 predstavljali 23,6 % vseh reinvestiranih dobičkov tujih NN. Reinvested earnings on FDI in Slovenia amounted to EUR 305 million in 2020, down fully 64.2% (EUR 169 million) on the previous year, and also below the average of the last five years. The activities that recorded the largest reinvested earnings in 2020 were similar to those in The largest change in reinvested earnings in 2020 was evident in manufacturing, where there was a pronounced decline in retained earnings (of EUR 164 million or 71.0%) on the previous year, primarily as a result of a single large profit distribution made in Manufacturing thus accounted for 22.0% of all reinvested earnings in 2020, significantly less than in the previous year (46.1%). The largest reinvested earnings on FDI in 2020 were recorded by financial and insurance activities (43.9% of the total), but the figure was nevertheless down 30.3% (EUR 58 million) on The relatively high level of reinvestment in this activity in 2020 coincided with the macroprudential measure temporarily restricting profit distributions by banks and savings banks during the adversity brought by the Covid-19 epidemic, which meant that earnings mostly remained undistributed and were thus reinvested. Reinvested earnings in wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles were up 9.0% (EUR 7 million) on the previous year, and accounted for 23.6% of all reinvested earnings on FDI in Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

22 Izplačani dobički so v letu 2020 znašali 0,7 mrd EUR, kar je slabo četrtino manj kot leta 2019, ko so dosegli doslej najvišjo raven 0,9 mrd EUR. Z vidika dejavnosti domačih podjetij je bilo največ dobičkov v letu 2020 izplačanih tujim lastnikom v predelovalnih dejavnostih (54,2 %) kjer so dosegli rekordno raven 374 mio EUR, kar je 23,0% več kot leto prej. Na to je največ vplivalo večje posamično izplačilo dividend iz podjetja, ki več let prej ni izplačevalo dobičkov. Brez tega enkratnega izplačila bi bili izplačani dobički te panoge bistveno nižji kot leto prej. Relativno velik padec izplačanih dobičkov je bil v letu 2020 glede na leto prej tudi v drugih pomembnejših dejavnostih. Tako so se izplačila v dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil glede na leto prej več kot prepolovila (nižja za 101 mio EUR), v finančni in zavarovalni dejavnosti so bila nižja za 67 mio EUR oziroma 57,8%, na kar je vplival predvsem makrobonitetni ukrep začasne prepovedi izplačevanja dobičkov bank in hranilnic v razmerah covid-19. Bistveno nižja izplačila so bila v letu 2020 glede na leto prej dosežena tudi v dejavnosti poslovanja z nepremičninami (za 86 mio EUR manj) in so znašala le petino zneska iz leta Profit distributions amounted to EUR 0.7 billion in 2020, down just under a quarter on 2019, when they achieved a record high of EUR 0.9 billion. In terms of the activity of the domestic firms, the largest profit distributions to foreign owners in 2020 were made in manufacturing (54.2% of the total), where they reached a record EUR 374 million, up 23.0% on the previous year. The largest factor in this increase was an individual profit distribution made by a firm that had not distributed profits for several years previously. Without this one-off payment, profit distributions in manufacturing would have been significantly less than in the previous year. Other important activities also saw a relatively large decline in profit distributions in 2020 compared with Distributions were down more than a half (EUR 101 million) on the previous year in wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles, and down EUR 67 million or 57.8% in financial and insurance activities, which was primarily attributable to the macroprudential measure temporarily restricting profit distributions by banks and savings banks during the Covid-19 epidemic. Real estate activities also saw a significant decline in profit distributions in 2020: they were down EUR 86 million, and amounted to just a fifth of those recorded in milijoni EUR / EUR million Slika 5: Dohodki od tujih neposrednih naložb v Sloveniji Figure 5: Income on foreign direct investment in Slovenia izplačani dobički/paid out profits neto obresti/net interest donosnost dolžniškega kapitala (v %, desna skala)/return on debt capital (in %, right scale) donosnost lastniškega kapitala (v %, desna skala)/return on equity (in %, right scale) ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Vir / Source: Banka Slovenije Leto / Year Izplačani dobički+neto obresti Povprečna donosnost ( Povprečno stanje NN ) neposrednih naložb je v obdobju od leta dosegla 5,3 %, v letu 2020 pa je bila nižja in je znašala 4,5 %. Povprečna donosnost lastniškega kapitala Izplačani dobički ( Povprečno stanje lastn.kap. ) je v preučevanem obdobju ( ) znašala 5,7 % (v letu ,5 %), povprečna Neto obresti donosnost dolžniškega kapitala ( Povprečno stanje dolžn. kap. ) pa 3,0 % (v letu ,1 %). profit distributions + net interest The average return ( average stock of FDI ) on the average stock of total inward FDI was 5.3% between 2011 and 2019, but in 2020 it was lower, at profit distributions 4.5%. The average return on equity ( average stock of equity ) over the observation period of 2011 to 2019 was 5.7% (4.5% in 2020), while the average return on debt capital ( average stock of debt capital ) was 3.0% (4.1% in net interest 2020). 22 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

23 2.1.2 Države 4, dejavnosti in regije Struktura tujih NN po dejavnostih konec leta 2020 kaže največjo koncentracijo naložb tujcev v Sloveniji v predelovalnih (33,5 %), finančnih in zavarovalniških dejavnostih (22,5 %) ter trgovini, vzdrževanju in popravilih motornih vozil (17,1%). Največje absolutno povečanje NN so v letu 2020 dosegle finančne in zavarovalniške dejavnosti (za 243 mio EUR oz. za 7,0 %; od tega je bilo za 134 mio EUR reinvestiranih dobičkov), katerim sledijo dejavnost oskrbe z električno energijo, plinom in paro (za 64 mio EUR oz. za 16,1 %), dejavnost poslovanja z nepremičninami (za 58 mio EUR oz. za 5,8 %) ter dejavnost trgovine, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 52 mio EUR oz. za 1,9 %), medtem ko so NN v predelovalni dejavnosti ostale na enaki ravni. V zadnjih desetih letih so se v absolutnem znesku najbolj povečale naložbe v predelovalne dejavnosti (za 3,0 mrd EUR) ter finančne in zavarovalniške dejavnosti (1,6 mrd EUR). V časovni seriji tujih NN prevladuje delež NN v storitvenih dejavnostih, ki je leta 2020 znašal 63,7 % celotne vrednosti tujih NN v Sloveniji, sledijo proizvodne dejavnosti s 33,9 % deležem ter naložbe v nepremičnine (2,4 % vseh NN) Countries, 4 activities and regions The breakdown of inward FDI by activity at the end of 2020 shows the highest concentration of inward FDI in Slovenia in the activities of manufacturing (33.5% of the total), financial and insurance activities (22.5%), and wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles (17.1%).The largest absolute increase in inward FDI in 2020 was recorded by financial and insurance activities (where it increased by EUR 243 million or 7.0%, of which EUR 134 million was reinvested earnings), followed by electricity, gas, steam and air conditioning supply (EUR 64 million or 16.1%), real estate activities (EUR 58 million or 5.8%), and wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles (EUR 52 million or 1.9%), while the stock of inward FDI in manufacturing remained at the same level. The largest absolute increases in inward FDI over the last ten years have been recorded by manufacturing (EUR 3.0 billion), and financial and insurance activities (EUR 1.6 billion). Service activities have prevailed over the time series for inward FDI, and accounted for the 63.7% of total inward FDI in Slovenia in 2020, followed by industry (33.9%) and real estate (2.4%). Tabela IV: Pet največjih držav investitoric v Slovenijo, Table IV: Top five source countries for foreign direct investment Po področjih dejavnosti slovenskih podjetij z največjimi tujimi NN By activities of domestic enterprises with the highest foreign DI v milijonih EUR Predelovalne dejavnosti Manufacturing Finančne in zavarovalniške dejavnosti Financial and insurance activities Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles Poslovanje z nepremičninami Real estate activities Informacijske in komunikacijske dejavnosti Information and communication Ostalo Other Skupaj Total EUR million Avstrija 1.158, ,7 700,1 684,8 938,2 904,6 412,7 441,8 216,1 204,2 565,0 606, , ,9 Austria Luksemburg 452,6 235, , ,2 40,0 73,8 135,9 153,6 398,6 429,6 56,7 57, , ,2 Luxembourg Švica 1.257, ,9 88,6 86,6 311,6 316,0 83,3 83,6 32,3 31,6 50,3 89, , ,9 Switzerland Nemčija 615,3 604,8 22,8 19,8 398,6 436,9 36,1 36,1 14,6 20,1 208,0 209, , ,5 Germany Italija 398,7 388,7 488,2 448,5 160,1 160,8 15,0 15,5 16,0 16,2 186,5 187, , ,9 Italy Ostale države 1.671, , , ,5 937,2 945,9 315,8 325,9 236,9 229, , , , ,3 Other countries SKUPAJ 5.554, , , , , ,0 998, ,3 914,6 931, , , , ,9 TOTAL Vir / Source: Banka Slovenije Med prvimi petimi državami investitoricami so bile štiri države članice EU ter Švica, ki so imele konec leta 2020 skupno skoraj dve tretjini vrednosti vseh tujih NN v Sloveniji. Med njimi je bila najpomembnejša investitorica Avstrija, ki ji je pripadla dobra četrtina vseh tujih NN v Sloveniji. Konec leta 2020 je stanje NN avstrijskih investitorjev znašalo 4,2 mrd EUR in The top five investor countries included four EU Member States and Switzerland, which together accounted for almost two-thirds of all inward FDI in value terms at the end of The most important of these investors was Austria, which accounted for just over a quarter of all inward FDI in Slovenia. The stock of Austrian investors FDI stood at EUR 4.2 billion at 4 Delitev naložb po državah investitoricah se ravna po sedežu neposrednega investitorja first-counterpart in ne glede na sedež mednarodnih korporacij ultimate beneficial owner. 4 The breakdown of investments by investor country is done according to the registered office of the direct investor (the first counterpart), and not the registered office of the multinational corporation (the ultimate beneficial owner). Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

24 se je glede na leto prej povečalo za 6,4 %. Od tega je 45,0 % povečanja preko transakcij, preostalo povečanje pa je večinoma povezano z vrednotenjem lastniškega kapitala. V transakcijah je bilo za 171 mio EUR povečanja lastniškega kapitala, večinoma kot dokapitalizacije in prevzemi, za 81 mio EUR je bilo re- -investicij dobičkov, medtem ko se je dolg do lastnikov znižal za 139 mio EUR. Glede na dejavnost domačih družb so bile največje naložbe avstrijskih investitorjev v podjetja iz: predelovalnih dejavnosti (33,1 %), dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (21,3 %), finančnih in zavarovalniških dejavnosti (16,1 %) in dejavnosti poslovanja z nepremičninami (10,4 %). Država z drugo največjo vrednostjo tujih NN v Sloveniji je bila Luksemburg (13,0 % oziroma 2,2 mrd EUR) s 3,5 % povečanjem vrednosti naložb v letu Povečanje je bilo večinoma povezano z vrednotenjem lastniškega kapitala. Luksemburški vlagatelji so največ investirali v: finančne in zavarovalniške dejavnosti (56,0 %), informacijske in komunikacijske dejavnosti (19,9 %) predelovalne dejavnosti (10,9 %) in dejavnost poslovanja z nepremičninami (7,1 %). Švici je konec leta 2020 pripadlo 1,8 mrd EUR ali 10,7 % vseh tujih NN v Sloveniji, kar jo uvršča na tretje mesto najpomembnejših investitoric. Naložbe so se v tem letu nekoliko zmanjšale (za 50 mio EUR). Najbolj so na zmanjšanje vrednosti naložb vplivali doslej najvišji izplačani dobički (210 mio EUR), ki so na agregatni ravni za 27 mio EUR presegli dosežene dobičke, tako da so reinvestirani dobički postali negativni (-27 EUR). Dejavnosti z največjimi švicarskimi naložbami so bile: predelovalne dejavnosti (65,8 %), trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (17,8 %), finančne in zavarovalniške dejavnosti (4,9 %) in poslovanje z nepremičninami (4,7 %) the end of 2020, up 6.4% on the previous year. Transactions accounted for 45.0% of the increase, while the remainder was mostly driven by the revaluation of equity. Transactions brought an increase of EUR 171 million in the stock of equity, mostly via recapitalisations and acquisitions, while reinvested earnings amounted to EUR 81 million. Debt to foreign owners declined by EUR 139 million. The largest FDIs in domestic firms by Austrian investors were in the following activities: manufacturing (33.1% of the total), wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles (21.3%), financial and insurance activities (16.1%), and real estate activities (10.4%). The second-largest investor country in terms of FDI value was Luxembourg (EUR 2.2 billion or 13.0% of the total), whose holdings at the end of 2020 were up 3.5% on a year earlier. The increase was mostly driven by the revaluation of equity. The largest FDIs by investors from Luxembourg were in the following activities: financial and insurance activities (56.0% of the total), information and communication (19.9%), manufacturing (10.9%), and real estate activities (7.1%). Switzerland held EUR 1.8 billion of investments or 10.7% of total inward FDI in Slovenia at the end of 2020, making it the third most important investor country. Its holdings declined slightly over the course of the year (by EUR 50 million).the decline was primarily driven by the largest profit distributions to date (EUR 210 million), which at aggregate level exceeded the realised profits by EUR 27 million, turning the stock of reinvested earnings negative (in the amount of EUR 27 million). The activities with the largest inward FDI from Switzerland were: manufacturing (65.8% of the total), wholesale and retail trade and repair of motor vehicles (17.8%), financial and insurance activities (4.9%), and real estate activities (4.7%). 24 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

25 Tabela V: Tuje neposredne naložbe v Sloveniji, 31, 12, Po državah Table V: Foreign direct investment in Slovenia, 31 December By countries Države / Countries mio EUR mio EUR mio EUR mio EUR mio EUR % % % % EUR million EUR million EUR million EUR million EUR million EU ,6 82, ,5 81, ,7 81, ,7 79, ,1 79,2 od tega / of that Avstrija / Austria 3.197,4 24, ,6 25, ,01 24, ,6 24, ,9 25,6 Luksemburg / Luxembourg 1.441,0 11, ,6 11, ,79 13, ,8 12, ,2 13,0 Nemčija / Germany 1.107,7 8, ,5 8, ,55 8, ,5 8, ,5 8,0 Italija / Italy 1.146,1 8, ,5 8, ,53 7, ,5 7, ,9 7,3 Nizozemska / Netherlands 1.015,5 7, ,6 7, ,02 7, ,9 7, ,7 7,1 Hrvaška / Croatia 895,0 6,9 947,9 6,8 992,34 6, ,0 6, ,8 6,3 Ciper / Cyprus 190,7 1,5 236,1 1,7 311,25 2,0 426,9 2,6 551,1 3,3 Madžarska / Hungary 33,7 0,3 32,5 0,2 59,35 0,4 422,3 2,6 442,3 2,7 Češka republika / Czech Republic 265,7 2,0 295,7 2,1 305,18 2,0 309,1 1,9 311,4 1,9 Švedska / Sweden 336,2 2,6 345,5 2,5 344,29 2,3 177,1 1,1 148,1 0,9 Francija / France 635,5 4,9 590,5 4,2 554,52 3,6 176,8 1,1 87,8 0,5 Belgija / Belgium 173,2 1,3 185,4 1,3 138,14 0,9 124,4 0,8 86,3 0,5 Irska / Ireland 39,8 0,3 34,6 0,2 31,33 0,2 27,0 0,2 75,8 0,5 Danska / Denmark 48,4 0,4 47,9 0,3 48,43 0,3 62,3 0,4 66,5 0,4 Finska / Finland 20,7 0,2 20,5 0,1 43,10 0,3 41,6 0,3 48,3 0,3 Slovaška / Slovakia 16,9 0,1 17,8 0,1 18,01 0,1 26,3 0,2 46,7 0,3 Poljska / Poland 25,7 0,2 24,9 0,2 26,23 0,2 36,1 0,2 37,1 0,2 Malta / Malta 56,5 0,4 66,1 0,5 58,46 0,4 4,3 0,0 19,5 0,1 Ostale države / Other countries 2.300,9 17, ,4 18, ,51 18, ,1 21, ,8 20,8 od tega / of that Švica / Switzerland 1.380,5 10, ,8 10, ,6 10, ,1 11, ,9 10,7 Združeno kraljestvo / United Kingdom 301,7 2,3 300,0 2,1 407,1 2,7 496,8 3,1 501,2 3,0 Srbija / Serbia 87,2 0,7 105,8 0,8 171,0 1,1 414,6 2,6 406,4 2,5 Hongkong / Hong Kong 5,2 0,0 0,1 0,0 1,7 0,0 12,9 0,1 126,1 0,8 Ruska federacija / Russian Federation 69,9 0,5 180,6 1,3 189,9 1,2 116,8 0,7 124,0 0,7 Bosna in Hercegovina / Bosnia and Herzegovina 57,2 0,4 56,4 0,4 73,1 0,5 86,7 0,5 92,3 0,6 Združene države / United States 53,6 0,4 14,6 0,1 80,8 0,5 78,7 0,5 66,0 0,4 Združeni arabski emirati / United Arab Emirates 31,7 0,2 55,3 0,4 64,8 0,4 70,2 0,4 62,0 0,4 Japonska / Japan 73,4 0,6 65,2 0,5 41,4 0,3 38,5 0,2 43,5 0,3 Lihtenštajn / Liechtenstein 31,8 0,2 34,8 0,2 36,1 0,2 42,5 0,3 41,6 0,3 Severna Makedonija / North Macedonia 7,5 0,1 18,0 0,1 18,4 0,1 26,1 0,2 33,2 0,2 Avstralija / Australia 38,8 0,3 40,4 0,3 30,9 0,2 30,5 0,2 26,0 0,2 Črna gora / Montenegro 11,4 0,1 18,4 0,1 19,8 0,1 25,5 0,2 24,6 0,1 SKUPAJ / TOTAL ,5 100, ,9 100, ,2 100, ,7 100, ,9 100,0 Vir / Source: Banka Slovenije % Nemčija je bila uvrščena na četrto mesto najpomembnejših držav in ji je konec leta 2020 pripadlo 1,3 mrd EUR oziroma 8,0 % vseh tujih NN v Sloveniji. Vrednost NN se je glede na leto prej povečala za 32 mio EUR oziroma 2,5 % večinoma preko transakcij. Lastniški kapital se je z zadržanimi dobički in vplačili povečal za 131 mio EUR, dolg do tujih lastnikov pa se je znižal za 102 mio EUR. Nemške družbe so največ vložile v: predelovalne dejavnosti (45,6 %), dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (32,9 %) in dejavnosti prometa in skladiščenja (6,5 %). Italija je bila peta najpomembnejša investitorica in je konec leta 2020 izkazovala 1,2 mrd EUR oziroma 7,3 % vseh tujih NN v Sloveniji. Stanje NN se je glede na predhodno leto zmanjšalo za 48 mio EUR. Na zmanjšanje je v največji meri vplivalo zmanjšanje dolga v znesku 54 mio EUR, pretežno v finančni in zavarovalniški dejavnosti. Največ investicij je sicer Italija imela v: Germany was the fourth most important investor country, and held EUR 1.3 billion of investments at the end of 2020, 8.0% of total inward FDI in Slovenia. The figure was up EUR 32 million or 2.5% on the previous year, mostly via transactions. The stock of equity increased by EUR 131 million via retained earnings and contributions, while debt to foreign owners declined by EUR 102 million. German firms largest investments were in: manufacturing (45.6% of the total), wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles (32.9%), and transportation and storage (6.5%). Italy was the fifth most important investor country, and held EUR 1.2 billion of investments at the end of 2020, 7.3% of total inward FDI in Slovenia. The figure was down EUR 48 million on the previous year, driven largely by a decline in debt in the amount of EUR 54 million, primarily in financial and insurance activities. Italy s largest investments were in: Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

26 finančnih in zavarovalniških dejavnostih (36,9 %), predelovalnih dejavnostih (31,9 %) in dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (13,2 %). Pri razvrstitvi po statističnih regijah je bila v proučevanem obdobju največja koncentracija vrednosti tujih NN v Osrednjeslovenski regiji, kjer je bilo konec leta 2020 kar 58,1 % vseh investicij. Po velikosti tujih NN so ji sledile regije: Podravska z 11,8 %, Gorenjska s 5,6 %, Savinjska s 5,3 % ter Obalno-kraška s 4,7 %. Preostalih osem regij je skupaj privabilo 14,5 % vseh tujih NN. Regionalna razdelitev se od začetka spremljanja statistike tujih NN bistveno ne spreminja. V absolutnem znesku povečanja je v letu 2020 Osrednjeslovenska regija prejela največ neposrednih naložb, in sicer se je vrednost NN povečala za 309,4 mio EUR oz. 3,3 % na 9,6 mrd EUR; sledi Podravska regija (povečanje za 239,3 mio EUR oz. 13,9 %). Najmanjši delež NN beleži konec leta 2020 Koroška z 0,5 % deležem NN (77,5 mio EUR), sledita Primorsko- -Notranjska kot druga najmanjša regija glede NN (0,6 % oz. 96,3 mio EUR) ter Zasavska (0,7 % oz. 120,3 mio EUR) Izvorna država lastnika Izvor tujih NN je zaradi zapletenih lastniških struktur multinacionalnih podjetij, kot posledica odziva na več dejavnikov (financiranje svetovnih proizvodnih mrež, optimiranje davčnih in drugih zakonsko določenih bremen itd.), lahko prikrit. Posledično lahko prikaz razdelitve tujih NN v Sloveniji glede na izvorno državo lastnika, namesto neposredne države investitorice, razkrije dejanski nadzor naložbe. Zavedati pa se je potrebno omejitev pri ugotavljanju izvornih držav, saj nekateri domači subjekti ne razpolagajo s podrobnimi lastniškimi shemami svojih lastnikov, kar zahteva uporabo najboljše možne ocene. Združene države in Nemčija sta državi, ki v Slovenijo v pomembnih vrednostih vlagata tudi posredno, preko drugih držav, zato sta gledano po izvornem lastništvu veliko pomembnejši vlagateljici kot po neposrednem lastništvu. Združenim državam se tako vrednost naložb poveča za 1,5 mrd EUR, Nemčiji pa za 1,1 mrd EUR. Nasprotno pa predstavljajo Luksemburg, Avstrija, Švica in Nizozemska države preko katerih izvorni vlagatelji največkrat izpeljejo svoje investicije. Nemški izvorni investitorji so leta 2020 v obliki povezanih družb in podružnic v največjem obsegu investirali svoje posredne naložbe v Slovenijo preko Avstrije z vrednostjo 0,9 mrd EUR. Ameriški investitorji so svoje naložbe v Slovenijo z vrednostjo 1,2 mrd EUR izpeljali preko luksemburških povezanih družb. Tudi investitorji iz Združenega kraljestva so v Slovenijo financial and insurance activities (36.9% of the total), manufacturing (31.9%), and wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles (13.2%). In the breakdown of FDI by statistical region, the highest concentration in total inward FDI in value terms over the entire observation period has been in the region of Central Slovenia, which accounted for 58.1% of the total stock at the end of It was followed by the regions of Drava (11.8%), Upper Carniola (5.6%), Savinja (5.3%) and Coastal-Karst (4.7%). The remaining eight regions together accounted for 14.5% of total inward FDI. There has been no significant change in the regional breakdown of FDI since monitoring of the statistics began. In absolute terms, the Central Slovenia region was the recipient of the largest increase in FDI in 2020, in the amount of EUR million or 3.3%, taking its total to EUR 9.6 billion; it was followed by the Drava region (an increase of EUR million or 13.9%). The region with the lowest inward FDI at the end of 2020 was Carinthia, which accounted for 0.5% of the total (EUR 77.5 million), followed by Littoral - Inner Carniola (0.6% or EUR 96.3 million) and Central Sava (0.7% or EUR million) Ultimate investing country The complex structures of multinational firms, which are a response to several factors (financing of global production networks, optimisation of the tax burden and other regulatory burdens, etc.), can conceal the ultimate source of inward FDI. The breakdown of inward FDI in Slovenia with regard to the ultimate investing country rather than the first counterpart country can consequently provide insight into where control actually resides. There should be an awareness of the limitations in determining ultimate investing countries, as certain domestic entities do not have the detailed ownership schemes of their owners available, which necessitates the use of best estimates. The US and Germany are the countries that invest most heavily in Slovenia indirectly via other countries, and are consequently much more important investors in Slovenia as ultimate investing countries than as first counterparts. The US sees its investment holdings in Slovenia increase by EUR 1.5 billion under this measure, while Germany sees an increase of EUR 1.1 billion. By contrast, Luxembourg, Austria, Switzerland and the Netherlands are the countries via which the ultimate investors most frequently make their investments. German ultimate investors hold the majority of their indirect investments in Slovenia via Austria in the form of affiliates and branches, in the amount of EUR 0.9 billion in US investors held EUR 1.2 billion of FDI in Slovenia via affiliates in Luxembourg. UK investors largest holdings of FDI in Slovenia were also via affiliates in Luxembourg (EUR 0.4 billion). Japan 26 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

27 vstopali posredno največ preko povezanih družb iz Luksemburga (0,4 mrd EUR). Japonski je kot izvorni državi lastnika v letu 2020 pripadlo tudi 0,3 mrd EUR NN, pri čemer so imeli investitorji iz te države večji del svojih posrednih naložb v Sloveniji preko povezanih podjetij iz Avstrije (0,2 mrd EUR). Z vidika prikaza pomembnosti po izvorni državi glede na prikaz po neposredni državi investitorici na veljavi precej pridobijo tudi posredne naložbe iz Kitajske, večinoma preko Avstrije (0,2 mrd EUR) in tudi Hong Konga (0,1 mrd EUR). Podobno je kot izvorna država pomembna tudi Ruska federacija, ki vlaga v Slovenijo večinoma preko avstrijskih podružnic (0,2 mrd EUR) ter deloma tudi preko Nizozemske (0,1 mrd EUR). as the ultimate investing country held EUR 0.3 billion in FDI in 2020, with Japanese investors holding the majority of their indirect investments in Slovenia via affiliates in Austria (EUR 0.2 billion). In terms of relative importance as ultimate investing country compared with first counterpart country, there are also significant advances by China, mostly via Austria (EUR 0.2 billion) and also Hong Kong (EUR 0.1 billion). Similarly, Russian Federation is also an important ultimate investing country, and mostly invests in Slovenia via Austrian branches (EUR 0.2 billion), and also partly via the Netherlands (EUR 0.1 billion). Tabela VI: Tuje NN v Sloveniji glede na državo investitorja ter izvorno državo lastnika Table VI: Foreign DI in Slovenia - immediate and ultimate country presentation Po državah By countries Države / Countries Država investitorja / Izvorna država lastnika / Država investitorja / Izvorna država lastnika / v milijonih EUR / EUR million Immediate partner country Ultimate investing country Immediate partner country Ultimate investing country Avstrija / Austria 3.990, , , ,9 Nemčija / Germany 1.295, , , ,7 Združene države / United States 78, ,1 66, ,5 Italija / Italy 1.264, , , ,2 Švica / Switzerland 1.823, , , ,6 Združeno kraljestvo / United Kingdom 496,8 839,5 501,2 838,8 Hrvaška / Croatia 1.043,0 786, ,8 773,8 Nizozemska / Netherlands 1.233,9 519, ,7 513,6 Madžarska / Hungary 422,3 445,0 442,3 493,1 Slovenija / Slovenia - 430,0-446,8 Ruska federacija / Russian Federation 116,8 436,0 124,0 392,0 Srbija / Serbia 414,6 375,6 406,4 365,4 Japonska / Japan 38,5 353,4 43,5 362,6 Ciper / Cyprus 426,9 232,7 551,1 357,8 Francija / France 171,7 333,2 81,5 340,8 Luksemburg / Luxembourg 2.085,8 453, ,2 291,1 Kitajska / China 4,3 325,4 2,4 273,3 Češka republika / Czech Republic 309,1 212,0 311,4 228,5 Ostalo / Other 962, , , ,4 SKUPAJ / TOTAL , , , ,9 Vir / Source: Banka Slovenije 1 Vrednosti postavke "Nerazporejeno" vključujejo (i) neposredne naložbe lastnikov, katerih deleži v slovenskih podjetjih presegajo 10%, a skupna bilančna vsota ne presega praga za poročanje v višini 2 mio EUR ter (ii) nerazporejen delež nepremičnin. / Value of item 'Unallocated' represents (i) direct investment shares in Slovenian companies that surpass 10%, however the total assets do not surpass the threshold of reporting obligation (2 mio EUR) and (ii) unallocated share of real estate. Luksemburg, Avstrija in Nizozemska se uvrščajo med države, ki so glede na sedež tujega lastnika v družbah v Sloveniji, izkazovale bistveno večje NN kot pa so jih izkazovale glede na izvorne države, ki nadzirajo tujega lastnika. Glede na absolutno vrednost je razlika v znesku 1,9 mrd EUR najvišja pri državi Luksemburg, saj je po izvornem lastništvu iz te države vrednost naložb 0,3 mrd EUR, po vrednosti naložb glede na neposredno lastništvo pa kar 2,2 mrd EUR. Preko Luksemburga so investirale predvsem Združene države (1,2 mrd EUR) in Združeno kraljestvo. Druga največja razlika je razvidna pri Avstriji, pri kateri je vrednost naložb po izvornem lastništvu 2,6 mrd EUR, glede na neposredno lastništvo pa 4,2 mrd EUR. Preko Avstrije so v Slovenijo investirale predvsem Nemčija, Mehika, Ruska federacija, Kitajska in Japonska. Preko Nizozemske, kjer je razlike za 0,7 mrd EUR, pa so investicije iz izvornih držav bolj razpršene z opaznim deležem iz Slovenije. Luxembourg, Austria and the Netherlands are the countries that in terms of the registered office of the foreign owner of firms in Slovenia disclose significantly more FDI in Slovenia than is disclosed as the ultimate investing country that controls the foreign owner. The largest difference in absolute terms is recorded by Luxembourg, at EUR 1.9 billion: it holds EUR 0.3 billion of FDI as the ultimate investing country, compared with EUR 2.2 billion as first counterpart. The main investors in Slovenia via Luxembourg were the US (EUR 1.2 billion) and the UK. The second-largest difference is recorded by Austria, which holds EUR 2.6 billion of FDI as the ultimate investing country, compared with EUR 4.2 billion as first counterpart. The most notable investors in Slovenia via Austria were Germany, Mexico, Russian Federation, China and Japan. The equivalent gap for the Netherlands is EUR 0.7 billion, but there is a wider range of ultimate investing countries using it as a conduit, including Slovenia itself to a significant extent. Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

28 Slika 6: Tuje NN v Sloveniji glede na državo investitorja ter izvorno državo lastnika Figure 6: Foreign DI in Slovenia - immediate and ultimate country presentation milijoni EUR / EUR million konec leta 2020 / end Year AT DE US IT CH GB HR NL HU SI RU RS JP CY FR LU CN CZ Other Vir / Source: Banka Slovenije Država investitorja / Immediate partner country Izvorna država lastnika / Ultimate investing country Poslovanje in pomen podjetij s tujimi neposrednimi naložbami v slovenskem podjetniškem prostoru Tuji vlagatelji so največ vlagali v podjetniški sektor (tj. S.11 nefinančne družbe), kjer je bilo konec leta 2020 kar 76,2 % vrednosti vseh tujih NN. Delež se je glede na leto 2019 zmanjšal za 1,6 odstotne točke, vrednost naložb v ta sektor pa je dosegla raven 12,6 mrd EUR. Podrobnejša analiza tega sektorja, ki temelji na podatkih zaključnih računov, zbranih pri AJPES in neposrednih poročilih Banke Slovenije, je predstavljena v nadaljevanju. Podjetja s tujimi NN so konec leta 2020 zajemala 1,8 % 5 celotne populacije slovenskih podjetij. Kljub majhnemu deležu podjetij s tujimi NN, pa imajo ta zelo pomembno vlogo v slovenskem podjetniškem sektorju. Konec leta 2020 so imela 24,2 % kapitala, 25,9 % sredstev in 23,5 % zaposlenih celotnega podjetniškega sektorja, kar je skoraj enaka raven kot leto prej. S tem kapitalom in zaposlenimi so skupaj ustvarila 29,0 mrd EUR oziroma 30,9 % vseh čistih prihodkov od prodaje. Hkrati so ustvarila 1,1 mrd EUR oz. 26,8 % vsega neto dobička iz poslovanja. Najbolj so izstopala pri blagovni menjavi s tujino, kjer so dosegla kar 47,7 % izvoza in 52,5 % uvoza slovenskega podjetniškega sektorja Performance and importance of firms with foreign direct investment in the Slovenian corporate sector Foreign investors invested most heavily in the corporate sector (i.e. S.11 non-financial corporations), which accounted for fully 76.2% of total inward FDI in value terms at the end of 2020, down 1.6 percentage points on the previous year. The stock of investment in the sector thus reached EUR 12.6 billion. More detailed analysis of this sector, based on figures from annual accounts collected by the Agency for Public Legal Records and Related Services (AJPES) and from direct reporting to Bank of Slovenia, is given below. At the end of 2020 firms with FDI accounted for 1.8% 5 of the entire population of Slovenian firms. Despite this small proportion, firms with FDI play a very significant role in the Slovenian corporate sector. At the end of 2020 they accounted for 24.2% of capital, 25.9% of assets and 23.5% of employees in the entire corporate sector, virtually unchanged from the previous year. Their capital and workforces generated net sales revenue of EUR 29.0 billion, equivalent to 30.9% of total net sales revenue. They also generated net operating profit of EUR 1.1 billion, or 26.8% of the total. They were particularly prominent in merchandise trade with the rest of the world, accounting for 52.5% of imports and 47.7% of exports by the Slovenian corporate sector. 5 Pri evidentiranju neposrednih naložb je prag zbiranja podatkov 2 milijona EUR bilančne vsote, zato podjetja v tuji lasti pod tem pragom niso zajeta v primerjavo. 5 The threshold for collecting FDI statistics is total assets of EUR 2 million, and foreign-owned firms below this threshold are therefore not included in the comparison. 28 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

29 Slika 7: Deleži družb s tujimi NN (prvo koleno) v celotnem podjetniškem sektorju, Figure 7: Contribution of enterprises with foreign DI (directly affiliated) in non-financial corporate sector, 31 December 2020 Št.podjetij/No. of enterprises 1,8 % Sredstva/Assets Kapital/Equity Št. delavcev/no. of employees 23,5 25,9 24,2 Čisti prih.od prodaje/net sales 30,9 Neto dobiček iz poslov./net operating profit 26,8 Čisti prih. od prodaje v tujino - izvoz/net sales on the foreign market - Exports 37,0 Uvoz blaga/imports of goods (ECL) 52,5 Izvoz blaga/exports of goods (ECL) 47, Vir / Source: Agencija za javnopravne evidence in storitve, Banka Slovenije, SURS / Agency for Public Records and Services, Bank of Slovenia, SORS Za celoten podjetniški sektor so bile najpomembnejše predelovalne dejavnosti, ki so leta 2020 zajemale 12,3 % vseh podjetij. Ta podjetja so imela 25,3 % vseh sredstev, 27,4 % kapitala in 35,9 % zaposlenih. S tem so v letu 2020 skupaj ustvarila 31,2 % vseh čistih prihodkov in 43,0 % neto dobička iz poslovanja. Pri podjetjih s tujimi NN so bili ti deleži še višji. V predelovalni dejavnosti je bilo v letu ,0 % podjetij s tujimi NN, ki so imela 37,6 % sredstev, 43,1 % kapitala in kar 52,3 % zaposlenih. S tem so ustvarila 43,5 % čistih prihodkov in 50,9 % neto dobička iz poslovanja. Primerjava višine plač za leto 2020 pokaže, da so zaposleni v podjetjih s tujimi NN dosegali nadpovprečno visoke plače. Povprečna plača na zaposlenega v podjetjih brez tujih NN je znašala EUR, medtem ko je bila v podjetjih s tujimi NN višja za 15,7 % in je dosegla EUR. Med pomembnejšimi področji dejavnosti so razlike v plačah manjše v dejavnostih: trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (9,3 %), predelovalne dejavnosti (9,5 %) in druge raznovrstne poslovne dejavnosti (10,0 %), izrazitejše pa na področjih dejavnosti: strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ( 43,8 %), informacijske in komunikacijske dejavnosti (38,9 %) in promet in skladiščenje (20,0 %). The most important activity within the corporate sector was manufacturing, which was home to 12.3% of all Slovenian firms in These firms accounted for 25.3% of total assets, 27.4% of total capital and 35.9% of all employees. They generated 31.2% of total net revenues, and 43.0% of total net operating profit. These figures are even higher for firms with FDI. Manufacturing accounted for 24.0% of all firms with FDI, which together accounted for 37.6% of total assets, 43.1% of total capital and 52.3% of all employees. These firms generated 43.5% of total net revenues, and 50.9% of total net operating profit. A comparison of wages for 2020 indicates that employees at firms with FDI received above-average wages. The average annual wage per employee of EUR 23,785 at firms with FDI was 15.7% higher than the average of EUR 20,550 at firms without FDI. Among the major activities, the wage gap was smaller at firms in wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles (9.3%), manufacturing (9.5%), and administrative and support service activities (10.0%), but larger at firms in professional, scientific and technical activities (43.8%), information and communication (38.9%), and transportation and storage (20.0%). Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

30 Podobno kot v preteklih letih so v tudi letu 2020 podjetja s tujimi NN glede na čisti dobiček na zaposlenega (8.631 EUR oziroma 17,2 % več) in dodano vrednost na zaposlenega 6 ( EUR oziroma 19,2 % več) bolj učinkovita kot podjetja brez tujih NN, ki so ustvarila EUR čistega dobička na zaposlenega ter EUR dodane vrednosti na zaposlenega. V predelovalni dejavnosti pa je bil izjemoma v letu 2020 čisti dobiček na zaposlenega v podjetjih s tujimi NN za 9,5 % nižji kot v podjetjih brez tujih NN. Similarly to previous years, firms with FDI performed better in 2020 in terms of net profit per employee (EUR 8,631 or 17.2% higher) and value-added per employee 6 (EUR 53,716 or 19.2% higher) than firms without FDI, where the figures were EUR 7,358 and EUR 45,049 respectively. One exception in 2020 came in manufacturing, where net profit per employee at firms with FDI was 9.5% less than at firms without FDI. Podjetja brez NN - manj kot 10% kapitalskih deležev v lasti tujih vlagateljev/firms with no FDI - less than 10% of its equity shares belong to foreign investors Večinski delež tujca - več kot 50% kapitalskih deležev v lasti tujih vlagateljev/majority share by foreigners - more than 50% of its equity shares belong to foreign investors v EUR/Euros Vir / Source: Banka Slovenije 0 Slika 8: Kazalci učinkovitosti podjetij v slovenskem podjetniškem sektorju, 2020 Figure 8: Performance indicators of the companies in Slovenian corporate sector, 2020 Vse dejavnosti / All activities Predelovalne dejavnosti / Manufacturing Dodana vrednost na zaposlenega / Value added per employee Vse dejavnosti / All activities Podjetja brez NN / Firms with no FDI Predelovalne dejavnosti / Manufacturing Neto dobiček (izguba) na zaposlenega / Net profit (loss) per employee Večinski delež tujca / Majority share by foreigners Vse dejavnosti / All activities Predelovalne dejavnosti / Manufacturing Stroški dela na zaposlenega / Labour costs per employee Rast neto dobička iz poslovanja 7 celotnega podjetniškega sektorja je bila leta 2020 negativna (-19,7 %), kar je največje zmanjšanje v zadnjih 9-ih letih. Pri podjetjih s tujimi NN se je dobiček iz poslovanja skrčil še bolj izrazito, in sicer za 25,3 %. Stopnja rasti kapitala je v celotnem podjetniškem sektorju leta 2020 znašala 4,2 %, kolikor znaša tudi zadnje 9-letno povprečje. Pri podjetjih s tujimi NN je stopnja rasti kapitala leta 2020 znašala 2,9 %, kar je izrazito manj od 7,5 % 9-letnega povprečja. Donosnost kapitala 8 je bila leta 2020 še vedno nadpovprečna in je v podjetjih s tujimi NN znašala 6,9 %, pri podjetjih brez tujih NN 4,7 %, v celotnem podjetniškem sektorju pa 5,2 %. Kljub nadpovprečni donosnosti v 2020 pa je bila ta najnižja v zadnjih petih letih. Povprečna donosnost kapitala je v obdobju Growth in net operating profit 7 was negative for the corporate sector overall in 2020, in the amount of 19.7%, the largest decline in the last nine years. Operating profit at firms with FDI contracted even more sharply, by 25.3%. Growth in capital stood at 4.2% in the corporate sector overall in 2020, the same as its average over the last nine years. Growth in capital at firms with FDI stood at 2.9%, down significantly on its average of 7.5% over the last year nine years. ROE 8 was still above average in 2020: at firms with FDI it stood at 6.9%, compared with 4.7% at firms without FDI and 5.2% across the entire corporate sector. This was nevertheless the lowest ROE of the last five years. ROE at firms with FDI averaged 5.9% between 1995 and 2020, compared with the figure 6 Dodana vrednost na zaposlenega = čisti prihodki od prodaje + povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje + usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve + subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki + drugi poslovni prihodki stroški blaga, materiala in storitev drugi poslovni odhodki / število zaposlenih. 7 Neto dobiček iz poslovanja = dobiček iz poslovanja izguba iz poslovanja. 8 Čisti dobiček/izguba iz obračunskega obdobja/kapital *100. Kapital je vsota naslednjih komponent: (1) vpoklicani oziroma vpisani kapital; (2) kapitalske rezerve; (3) rezerve iz dobička; (4) neto preneseni čisti poslovni izid (preneseni dobiček zmanjšan za preneseno izgubo); (5) čisti poslovni izid; (6) prevrednotovalni popravki kapitala. 6 Value-added per employee = (net sales revenue + increase in inventories of goods and unfinished production decrease in inventories of goods and unfinished production + capitalised own goods and services + subsidies, grants, allowances, compensation and other income related to business effects + other operating revenues costs of goods, material and services other operating expenses) / number of employees. 7 Net operating profit = operating profit less operating loss. 8 Net profit/loss in the accounting period / equity * 100. Equity is the sum of (1) called-up or subscribed capital, (2) the share premium account / capital surplus, (3) profit reserves, (4) retained earnings (net profit from previous periods minus net losses from previous periods), (5) net profit or loss and (6) capital revaluation adjustments. 30 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

31 pri podjetjih s tujimi NN znašala 5,9 %, pri podjetjih brez tujih NN pa 2,7 %, kar je 3,2 odstotne točke oziroma 54 % manj kot pri podjetjih s tujimi NN. Z izjemo v letu 2014, so podjetja s tujimi NN vedno dosegala višjo donosnost kapitala kot podjetja brez tujih NN. of 2.7% recorded by firms without FDI (3.2 percentage points or 54% lower). With the exception of 2014, firms with FDI have always outperformed firms without FDI in terms of ROE. 15 Slika 9: Donosnost kapitala (%) Figure 9: Return on equity (%) Podjetja brez NN / Firms with no FDI Podjetja s tujimi NN (nad 10 %) / Firms with foreign DI (over 10 % equity share) Vir / Source: Banka Slovenije Povprečna stopnja zadolženosti 9 je v letu 2020 za podjetja brez tujih NN znašala 48,2 % (2019: 49,3 %), za podjetja s tujimi NN pa 52,9 % (2019: 54,5 %). Torej so podjetja s tujimi NN v povprečju za financiranje svojega poslovanja uporabljala nekaj več dolžniških virov sredstev kot ostala podjetja. Pokritost izvoza z uvozom blaga je bila leta 2020 pri podjetjih s tujimi NN nižja (91,0 %) od pokritosti v podjetjih brez tujih NN (110,2 %). Pri blagovni menjavi so bila najpomembnejša podjetja iz predelovalnih dejavnosti, ki so ustvarila 75,2 % celotnega izvoza blaga, od tega 41,4 odsotnih točk podjetja s tujimi NN. Na drugi strani so 50,9 % celotnega uvoza blaga opravila podjetja iz predelovalnih dejavnosti, od tega 33,5 odsotnih točk podjetja s tujimi NN. V predelovalnih dejavnostih so podjetja več izvozila kot uvozila, pri podjetjih s tujimi NN znaša pokritost 124,0 % pri podjetjih brez tujih NN pa kar 194,2 %. Čisti prihodki od prodaje (blaga in storitev) v tujino so se leta 2020 glede na 2019 zmanjšali za 7,2 % in so znašali 40,0 mrd EUR, pri podjetjih s tujimi NN so se zmanjšali za 9,6 % in so dosegli 14,8 mrd EUR, pri podjetjih brez tujih NN pa za 5,7 % in so dosegli 25,2 mrd EUR. V letu 2020 so podjetja s tujimi NN ustvarila več kot polovico (51,1 %) vseh prihodkov s prodajo na tujih trgih, podjetja brez tujih NN pa so na tujih trgih ustvarila 38,9 % prihodkov. The average debt ratio 9 for firms without FDI stood at 48.2% in 2020 (49.3% in 2019), compared with 52.9% at firms with FDI (54.5% in 2019). Firms with FDI thus used slightly more debt resources on average to finance their operations than other firms. The coverage of exports of goods by imports of goods at firms with FDI in 2020 (91.0%) was lower than at firms without FDI (110.2%). Manufacturing firms were the most significant in merchandise trade, generating 75.2% of total exports of goods, of which firms with FDI accounted for 41.4 percentage points. Manufacturing firms also generated 50.9% of total imports of goods, of which firms with FDI accounted for 33.5 percentage points. Manufacturing firms exported more than they imported: coverage of imports by exports was 124.0% at firms with FDI, and fully 194.2% at firms without FDI. Total net sales revenues on foreign markets (from exports of goods and services) amounted to EUR 40.0 billion in 2020, down 7.2% on the previous year, broken down into EUR 14.8 billion at firms with FDI (down 9.6%) and EUR 25.2 billion at firms without FDI (down 5.7%). Firms with FDI generated more than a half (51.1%) of their total sales revenues on foreign markets, while foreign markets accounted for 38.9% of the sales revenues of firms without FDI. 9 Stopnja zadolženosti = dolžniški viri sredstev / sredstva 9 Debt ratio = debt financing / assets. Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

32 Okvir: Digitalne dejavnosti Digitalne dejavnosti so tiste, ki zagotavljajo, dobavljajo ali omogočajo digitalne aktivnosti. Podpirajo inovacije, tehnološki razvoj, produktivnost in gospodarsko rast, zato imajo vse pomembnejšo vlogo v sodobnih gospodarstvih in posledično je tudi zanimanje za statistiko s tega področja vse večje. I. Tuje NN v digitalnih dejavnostih Tuje NN v lastniški kapital podjetij iz digitalnih dejavnosti v Sloveniji so konec leta 2020 znašale 0,9 mrd EUR, kar je 5,7 % delež celotnega lastniškega kapitala tujih NN v Sloveniji. Polovico tujih NN v digitalnih dejavnostih predstavljajo telekomunikacijske dejavnosti, sledijo proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov (23 %) ter računalniško programiranje in svetovanje (20 %). Box: Digital activities Digital activities are those that either provide, supply or facilitate digital services. They support innovation, technological development, productivity and economic growth, and therefore play an increasingly important role in modern economies. There is consequently growing interest in statistics in this field. I. FDI in digital activities The stock of inward FDI in the equity of firms in digital activities in Slovenia amounted to EUR 0.9 billion at the end of 2020, 5.7% of the total equity of inward FDI in Slovenia. Telecommunications account for half of the FDI in digital activities, followed by the manufacture of computer, electronic and optical products (23%) and information technology service activities (20%). Slika 10: Stanje tujih NN v digitalnih dejavnostih v Sloveniji Figure 10: Stock of inward FDI in digital activities in Slovenia milijoni EUR / EUR million delež v % / share in % ,0% ,0% 400 4,0% Vir / Source: Banka Slovenije Telekomunikacijske dejavnosti Telecommunications Računalniško programiranje in svetovanje Information technology service activities Delež NN v digitalne dejavnosti (d.s.) Share of FDI in digital activities (R.S.) Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov Manufacture of computer, electronic and optical products Preostale digitalne dejavnosti Rest of digital actvities 3,0% Stanje tujih NN v digitalnih dejavnostih v zadnjih desetih letih vseskozi narašča in se je v tem obdobju povečalo za 146 % (iz 0,4 mrd EUR na 0,9 mrd EUR), rast preostalih tujih NN v istem obdobju pa je bila precej nižja, in je znašala 103 %. Pri digitalnih dejavnostih se kaže tudi izrazito vlaganje v razvoj, saj je kar 42 % vrednosti povečanja lastniškega kapitala NN izviralo iz reinvestiranih dobičkov. Pri ostalih dejavnostih so zadržani dobički prispevali le 12 % k povečanju stanja lastniškega kapitala. Pri slednjih so pomembnejši del povečanja predstavljali prevzemi, vplačila kapitala in cenovne spremembe. V opazovanem obdobju se je delež tujih NN v digitalnih dejavnostih glede na celotne tuje NN povečal iz 4,8 % na 5,7 %. The stock of inward FDI in digital activities has grown continually over the last ten years, increasing by 146% over this period (from EUR 0.4 billion to EUR 0.9 billion), while growth in other FDI over the same period has been significantly lower, at 103%. Digital activities also show notable investment in development: 42% of the increase in equity came from reinvested earnings. Retained earnings accounted for just 12% of the increase in equity in other activities. Acquisitions, capital contributions and price changes accounted for a major portion of the latter. The share of total inward FDI accounted for by digital activities increased from 4.8% to 5.7% over the observation period. 32 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

33 II. Pomen in poslovanje podjetij iz digitalnih dejavnosti Digitalne dejavnosti so konec leta 2020 glede na bilančno vsoto (sredstev) predstavljale 5,1 % slovenskega podjetniškega sektorja, glede na število zaposlenih 5,6 % in glede na prihodke od prodaje 4,7 %. Malo manj kot tretjino digitalnih dejavnosti so predstavljale tuje NN, kar je 1,7 % celotnega podjetniškega sektorja glede na bilančno vsoto in število zaposlenih oziroma 1,6 % glede na prihodke od prodaje. Delež tujih NN znotraj digitalnih dejavnostih je višji v primerjavi s celotnim podjetniškim sektorjem, kjer je približno četrtina podjetji predstavljajo tuje NN. II. Importance and performance of firms in digital activities At the end of 2020 digital activities accounted for 5.1% of the Slovenian corporate sector in terms of total assets, 5.6% in terms of total headcount, and 4.7% in terms of sales revenues. Inward FDI accounted for slightly less than a third of digital activities, which is 1.7% of the Slovenian corporate sector in terms of total assets and in terms of total headcount, and 1.6% in terms of sales revenues. The share of FDI in digital activities is higher than in the corporate sector overall, where inward FDI accounts for approximately a quarter. Slika 11: Delež digitalnih dejavnosti v slovenskem podjetniškem sektorju Figure 11: Share of digital activities in Slovenian corporate sector Število zaposlenih (AOP 188) Nubmer of employees 1,7% 3,9% Prihodki od prodaje (AOP 110) Sales 1,6% 3,1% Sredstva (AOP 001) Assets 1,7% 3,4% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% Vir / Source: Banka Slovenije, AJPES Podjetja s tujimi NN Companies with FDI Podjetja brez tujih NN Companies without FDI Digitalne dejavnosti so bile v letu 2020 glede na nekaj osnovnih kazalnikov izrazito učinkovitejše in uspešnejše od preostalih dejavnosti. Podjetja iz digitalnih dejavnosti s tujimi NN so ustvarila EUR, brez tujih NN pa EUR dodane vrednosti na zaposlenega, precej več od podjetij iz preostalih dejavnosti s tujimi NN ( EUR) in brez tujih NN ( EUR na zaposlenega). Pričakovano so bili glede na višino ustvarjene dodane vrednosti na zaposlenega tudi višji stroški dela na zaposlenega (plače, socialni prispevki in davki). Podjetja iz digitalnih dejavnosti brez tujih NN so dosegla višjo dobičkonosnost kapitala (12,0 %) in so ustvarila višji dobiček na zaposlenega ( EUR) kot podjetja s tujimi NN, ki so beležila 9,8 % dobičkonosnostjo in EUR dobička na zaposlenega. Podjetja iz preostalih dejavnosti s tujimi NN so dosegla 7,7 % donosnost kapitala in EUR dobička na zaposlenega, brez tujih NN pa 6,6 % in EUR. According to certain core indicators, digital activities also out-performed other activities in 2020 in terms of efficiency and earnings. Value-added per employee at firms in digital activities amounted to EUR 74,181 at firms with FDI and EUR 60,613 at firms without FDI, significantly higher than the figures at other firms with FDI (EUR 52,936) and without FDI (EUR 44,214). Given the level of value-added per employee, labour costs per employee (wages, social security contributions, taxes) were also higher, as might be expected. Firms in digital activities without FDI recorded higher ROE (12.0%) and earnings per employee (EUR 11,217) than firms with FDI (9.8% and EUR 10,662 respectively). Firms in other activities with FDI recorded ROE of 7.7% and earnings per employee of EUR 8,660, compared with figures of 6.6% and EUR 7,161 respectively at firms without FDI. Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

34 v EUR / in EUR Slika 12: Kazalci učinkovitosti Figure 12: Performance indicators Dodana vrednost na zaposlenega Value added per employee Stroški dela na zaposlenega Labour costs per employee Neto dobiček na zaposlenega Net profit per employee - s tujimi NN with FDI brez tujih NN without FDI Digitalne dejavnosti Digital activities s tujimi NN with FDI brez tujih NN without FDI Preostale dejavnosti Other activities Vir / Source: Banka Slovenije, AJPES III. Metodološka pojasnila okvirja V tej analizi so v digitalnih dejavnostih zajeti subjekti iz področja J (Informacijske in komunikacijske dejavnosti) ter dodatno še dejavnost proizvodnje računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov. V analizo so torej vključeni subjekti razvrščeni v dvomestno dejavnost 26 ter dejavnosti od 58 do 63 glede na Standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008 z naslednjo vsebino: Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov Založništvo Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi Radijska in televizijska dejavnost Telekomunikacijske dejavnosti Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti Druge informacijske dejavnosti. Zaradi primerljivosti z AJPES podatki vrednost neposrednih naložb (NN) v tej analizi vključuje le lastniški kapital, ne pa tudi neto zadolženosti do lastnikov. Analiza temelji na podatkih zaključnih računov podjetniškega sektorja (gospodarskih družb brez bank in zavarovalnic), zbranih pri AJPES in neposrednih poročilih Banke Slovenije. Preostale dejavnosti so v tem okvirju definirane kot agregat vseh posameznih dejavnosti, ki niso opredeljene kot digitalne dejavnosti. III. Methodological explanation of box In this analysis digital activities encompass entities from Activity J (Information and communication), and also the activity of manufacture of computer, electronic and optical equipment. The analysis therefore includes entities classified under activities given the two-digit designations of 26 and 58 to 63 under the Standard Classification of Economic Activities (SKD 2008) as follows: Manufacture of computer, electronic and optical products Publishing activities Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities Programming and broadcasting activities Telecommunications Information technology service activities Information service activities. For the sake of comparability with the AJPES figures, the value of FDI in this analysis includes equity alone, and not net debt to owners. The analysis is based on figures from annual accounts from the corporate sector (corporations other than banks and insurance corporations) collected by AJPES, and from direct reporting to Bank of Slovenia. Other activities are defined in this box as the aggregate of all individual activities not defined as digital activities. 34 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

35 Slika 13: Tuje neposredne naložbe v Sloveniji po evropskih državah investitoricah, Figure 13: Foreign direct investment in Slovenia by EU investing countries, 31 December 2020 Slika 14: Tuje neposredne naložbe v Sloveniji po državah investitoricah, Figure 14: Foreign direct investment in Slovenia by investing countries, 31 December 2020 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

36 Slika 15: Tuje neposredne naložbe v Sloveniji po regijah, Figure 15: Foreign direct investment in Slovenia by region, 31 December 2020 Pomurska Koroška Podravska Gorenjska Savinjska Goriška Osrednjeslovenska Zasavska Spodnjeposavska Notranjsko-kraška Jugovzhodna Slovenija Obalno-kraška 2.2 SLOVENSKE NEPOSREDNE NALOŽBE V TUJINI Stanja in transakcije neposrednih naložb Slovenije v tujini NN Slovenije v tujini so konec leta 2020 znašale 7,0 mrd EUR, kar izraženo v odstotkih BDP predstavlja 14,8 %. Glede na leto prej so se povečale zgolj za 1,7 %, kar je najmanj po letu V obdobju od 1994 do 2020 je bila povprečna stopnja rasti slovenskih NN v tujini 13,6 %, v obdobju negativna z 4,1 %, v zadnjih sedmih letih pa zopet pozitivna s povprečno letno stopnjo rasti 4,3 %. 2.2 SLOVENIAN OUTWARD FOREIGN DIRECT INVESTMENT Stocks and transactions of Slovenian outward foreign direct investment The stock of Slovenian outward FDI amounted to EUR 7.0 billion at the end of 2020, equivalent to 14.8% of GDP. The figure was up just 1.7% on the previous year, the smallest increase since Average annual growth in outward FDI was positive between 1994 and 2020 in the amount of 13.6%, negative between 2010 and 2013 in the amount of 4.1%, and positive again in the last seven years in the amount of 4.3%. Tabela VII: Stanja in tokovi slovenskih neposrednih naložb v tujini Table VII: Stocks and flows of Slovenian direct investment abroad Stanje konec Ostale Stanje konec Transakcije leta spremembe leta Transactions End-year stock Other changes End-year stock v milijonih EUR EUR million SKUPAJ (1+2) 6.840,0 446,1-332, ,8 TOTAL (1+2) 1. Lastniški kapital in reinv. dob. (a+b) 5.594,3 578,1-261, ,3 1. Equity capital and reinv. earnings (a+b) a) Transakcije lastniškega kapitala 442,1 a) Equity capital transactions b) Transakcije reinv. dobičkov 135,9 b) Reinvested earnings transactions 2. Dolžniški instrumenti (c-d) 1.245,7-132,0-71, ,6 2. Debt instruments (c-d) c) Imetja 1.902,1-58,3-87, ,3 c) Assets d) Obveznosti 656,4 73,7-16,4 713,7 d) Liabilities Vir / Source: Banka Slovenije 36 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

37 Konec leta 2020 je stanje lastniškega kapitala doseglo 5,9 mrd EUR, kar je 5,7 % več kot leto prej. Slovenski investitorji so leta 2020 z vplačili in zadržanimi dobički za 578 mio EUR povečali lastniški kapital. Pri tem je izstopal večji prevzem tuje družbe iz finančnih in zavarovalniških dejavnosti in dokapitalizacije ter zadržani dobički v predelovalnih dejavnostih. Ostale spremembe, v katerih se odrazi vpliv tečajnih sprememb, prevrednotenj, razlik med knjigovodsko in tržno vrednostjo nakupov in prodaj ter dobički in izgube, ki ne izvirajo iz rednega poslovanja, pa so za 332 mio EUR znižale vrednost lastniškega kapitala. V celotnih NN v tujini je lastniški kapital predstavljal 85,0-odstotni delež od tega je dobra četrtina naložb v obliki nepremičnin (26,6 %). The stock of equity had reached EUR 5.9 billion by the end of 2020, up 5.7% on the end of the previous year. Slovenian investors increased their holdings of equity by EUR 578 million in 2020 via capital contributions and retained earnings. The main factors were a major acquisition of a foreign financial and insurance activities firm, and recapitalisations and retained earnings in manufacturing. Other changes, which reflect the impact of exchange rate changes, revaluations, differences between the carrying amount and market value of purchases and sales, and gains and losses not from ordinary operations, reduced the stock of equity by EUR 332 million. Equity accounted for 85.0% of total outward FDI, of which just over a quarter (26.6%) was in the form of real estate. Tabela VIII: Slovenske neposredne naložbe v tujini, lastniški kapital Po organizacijskih oblikah tujih družb Table VIII: Slovenian direct investment abroad, equity By type of companies abroad mio EUR mio EUR % % EUR million EUR million SKUPAJ ( ) 5.594,3 100, ,3 100,0 TOTAL ( ) 1. Delniške družbe, ki kotirajo - tržne vrednosti 66,6 1,2 432,3 7,3 1. Equity stocks in listed joint-stock companies at market value Delniške družbe, ki kotirajo - knjigovodske vrednosti 101,3 622,3 Equity stocks in listed joint-stock companies at book value 2. Ostale oblike družb - knjigovodske vrednosti 4.043,9 72, ,7 66,1 2. Equity stocks in other companies at book value 3. Naložbe v nepremičnine 1.483,8 26, ,2 26,6 3. Real-estate Vir / Source: Banka Slovenije Večina (66,1 %) vrednosti lastniškega kapitala je bila konec leta 2020 v družbah, ki ne kotirajo na borzah. Firms not listed on a stock exchange accounted for the majority (66.1%) of the stock of equity at the end of Slika 16: Neposredne naložbe Slovenije v tujini - stanja Figure 16: Slovenian direct investment abroad - positions Slika 17: Neposredne naložbe Slovenije v tujini - transakcije Figure 17: Slovenian direct investment abroad - transactions milijoni EUR / EUR million neto dolžniški instrumenti/net debt instruments last.kapital/equity stopnja rasti (v %, desno)/growth rate (in %, right scale) NN v tujini (v % BDP*, desna skala) / outward DI (in % GDP*, right scale) milijoni EUR / EUR million lastniški kapital/equity reinvestirani dobički/reinvested earnings dolžniški instrumenti/debt instruments skupaj/total Vir / Source: Banka Slovenije, SURS *Letni podatki, tekoče cene / Annual data, current prices Vir / Source: Banka Slovenije Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

38 Stanje dolžniških instrumentov (neto imetja) med povezanimi družbami je konec leta 2020 znašalo 1,0 mrd EUR, kar je za 203 mio EUR manj kot v predhodnem letu. Neto dolg tujih družb do slovenskih lastnikov se je preko transakcij znižal za 132 mio EUR in dodatno še preko ostalih sprememb za 71 mio EUR. Slovenski neposredni investitorji so povezane družbe v tujini neto financirali v celotnem obdobju V povprečju je delež dolžniških instrumentov v tem obdobju v celotni strukturi NN znašal 27,9 %, konec leta 2020 pa je bil dobro polovico nižji (15,0 %). Z dolžniškim financiranjem so slovenski neposredni vlagatelji zaslužili 18 mio EUR obresti, kar je skoraj enako kot v predhodnem letu. Večino neto obresti (70,3 %) so prejeli iz držav iz ozemlja bivše Jugoslavije (iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Kosova in Srbije). Reinvestirani dobički neposrednih naložb v tujini so v letu 2020 znašali 136 mio EUR, kar je 12,2 % manj kot leto prej, vendar še vseeno za 44,5% več od povprečja zadnjih petih let. Dobro polovico vseh zadržanih dobičkov so v letu 2020 ustvarili slovenski so/ lastniki tujih podjetij v finančni in zavarovalni dejavnosti, ki je glede na leto prej dosegla bistveno višje reinvestirane dobičke (54 mio EUR več), nadaljnjih 39,0% pa v predelovalnih dejavnostih, ki so zadržale raven predhodnega leta. Po državah so bili največji reinvestirani dobički v letu 2020 v Ruski Federaciji, kjer so znašali 37 mio (pretežno v predelovalnih dejavnostih) ter na Hrvaškem, v znesku 33 mio EUR. Slednjih je sicer pol manj kot leto prej, predvsem zaradi nižjih reinvestiranih dobičkov v dejavnostih poslovanja z nepremičninami (21 mio EUR manj) in trgovini vzdrževanju in popravilu motornih vozi (15 mio EUR manj). Njim so sledili reinvestirani dobički v Bosni in Hercegovini (30 mio EUR leta 2020, 4 mio EUR leta 2019) in Srbiji (27 mio EUR leta 2020, 10 mio EUR leta 2019). V obeh državah so bili zadržani dobički bistveno višji kot leto prej zaradi naložb v finančni in zavarovalni dejavnosti, v Srbiji dodatno še zaradi naložb v gradbeništvo ter trgovino, vzdrževanje in popravila motornih vozil. Leta 2020 so slovenski lastniki podjetij v tujini prejeli 90 mio EUR izplačanih dobičkov, kar je dobro polovico oziroma 73 mio EUR manj kot v predhodnem letu. Nižja izplačila dobičkov glede na preteklo leto so skoraj v celoti pojasnjena z minimalnimi izplačili dobičkov v finančni in zavarovalniški dejavnosti (le 2 mio EUR v letu 2020, leto prej pa 70 mio EUR), kjer so dobički ostali večinoma neizplačani in s tem reinvestirani. Na to je vplival predvsem makrobonitetni ukrep začasne omejitve razdelitev dobičkov bank in hranilnic v razmerah covid-19. Dobro polovico vseh The stock of debt instruments (net assets) between affiliates stood at EUR 1.0 billion at the end of 2020, down EUR 203 million on the previous year. Foreign firms net debt to Slovenian owners declined by EUR 132 million via transactions, and by a further EUR 71 via other changes. Slovenian direct investors were net financers of affiliates in the rest of the world throughout the 1994 to 2019 period. The proportion of the stock of outward FDI accounted for by debt instruments averaged 27.9% over this period, but stood just over a half lower at the end of 2020 (15.0%). Slovenian outward direct investors received net interest in the amount of EUR 18 million on the basis of debt financing, virtually unchanged from the previous year. The largest amounts of net interest (70.3% of the total) were received from former Yugoslav republics (Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo and Serbia). Reinvested earnings on outward FDI amounted to EUR 136 million in 2020, down 12.2% on the previous year, but still up 44.5% on the average of the last five years. Just over half of the retained earnings in 2020 were generated by Slovenian owners and coowners of foreign firms in financial and insurance activities, where reinvested earnings were significantly higher than in the previous year (up EUR 54 million), while a further 39.0% were generated in manufacturing, which maintained its level of the previous year. In the country breakdown the largest reinvested earnings were recorded in Russian Federation, with a total of EUR 37 million (largely in manufacturing), followed by Croatia, with EUR 33 million. The latter figure was down a half on the previous year, primarily as a result of a decline in reinvested earnings in real estate activities (of EUR 21 million) and in wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles (of EUR 15 million). The next largest figures were recorded by Bosnia and Herzegovina (EUR 30 million in 2020, up from EUR 4 million in 2019), and by Serbia (EUR 27 million in 2020, up from EUR 10 million in 2019). Retained earnings in both countries were up significantly on the previous year because of holdings in financial and insurance activities, while holdings in construction and in wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles were also a factor in the increase in Serbia. Slovenian owners of firms in the rest of the world received profit distributions of EUR 90 million in 2020, down EUR 73 million or just over a half on the previous year. The decline in profit distributions relative to the previous year is almost entirely attributable to the minimal profit distributions in financial and insurance activities (just EUR 2 million in 2020, down from EUR 70 million in the previous year), where profits mostly remained undistributed and were thus reinvested. The main factor in this was the macroprudential measure temporarily restricting profit distributions 38 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

39 izplačanih dobičkov so tako v letu 2020 domači vlagatelji prejeli s strani tujih podjetij iz predelovalnih dejavnosti, četrtino pa iz podjetij v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. Po državah so največ izplačanega dobička prejeli slovenski investitorji v Severno Makedonijo 22 mio EUR. To je podobna raven kot leto prej, pri čemer je bilo največ izplačil v predelovalni dejavnosti, leto prej pa v finančni in zavarovalni dejavnosti. Po obsegu izplačanega dobička so bili v letu 2020 na drugem mestu vlagatelji na Hrvaško z 12 mio EUR, kar je 9 mio EUR manj kot leto prej. Upad je v največji meri posledica nižjih izplačil v predelovalni dejavnosti (10 mio EUR manj) v primerjavi z letom prej. by banks and savings banks during the Covid-19 epidemic. Just over a half of all profit distributions received by Slovenian investors in 2020 came from foreign manufacturing firms, while a quarter came from firms in wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles. Broken down by country, the largest profit distributions of EUR 22 million were received by Slovenian investors in North Macedonia. This is a similar figure to the previous year, although the largest payments came in manufacturing, rather than in financial and insurance activities as in the previous year. The second ranked country in terms of profit distributions in 2020 was Croatia, whose figure of EUR 12 million was down EUR 9 million on the previous year. The decline was largely attributable to a decline in profit distributions in manufacturing (of EUR 10 million) relative to the previous year. milijoni EUR / EUR million Slika 18: Dohodki od slovenskih neposrednih naložb v tujini Figure 18: Income on Slovenian direct investment abroad izplačani dobički/paid out profits neto obresti/net interest donosnost lastniškega kapitala (v %, desna skala)/return on equity (in %, right scale) donosnost dolžniškega kapitala (v %, desna skala)/return on debt capital (in %, right scale) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, ,0 Vir / Source: Banka Slovenije Leto / Year Prejeti dobički + neto prejete obresti Povprečna donosnost ( Povprečno stanje NN ) neposrednih naložb slovenskih vlagateljev v tujini je v obdobju od leta znašala 2,4 %, v letu 2020 pa je bila nižja in je znašala 1,6%. Povprečna donosnost Prejeti dobički lastniškega kapitala ( Povprečno stanje lastn.kap. ) je v obdobju od leta znašala 2,5 %, dolžniškega kapitala Neto prejete obresti ( Povprečno stanje dolžn. kap. ) pa 2,1 %. V letu 2020 se je povprečna donosnost lastniškega in dolžniškega kapitala izenačila na 1,6% predvsem zaradi bistveno nižjih izplačil dobičkov v finančni in zavarovalniški dejavnosti. profit received + net interest income The average return ( average stock of FDI ) on the stock of total outward FDI was 2.4% between 2011 and 2019, but in 2020 it was lower, at profit received 1.6%. The average return on equity ( average stock of equity ) over the observation period of 2011 to 2019 was 2.5%, while the average return on debt capital( net interest income average stock of debt capital ) was 2.1%. In 2020 the average return on equity and return on debt capital equalised at 1.6%, primarily as a result of a significant decline in profit distributions in financial and insurance activities. Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

40 2.2.2 Države in dejavnosti Domače gospodarske družbe so konec leta 2020 največ vlagale v tuja podjetja iz predelovalnih dejavnosti (28,0 %). Sledile so jim naložbe v družbe iz finančnih in zavarovalniških dejavnosti (20,7 %) ter dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (15,8 %). Med ostalimi dejavnostmi, ki so skupaj predstavljale 12,8 %, sta pomembnejši še poslovanje z nepremičninami (3,9 %) in oskrba z električno energijo, plinom in paro (2,7 %). 22,8% vrednosti naložb v tujini pa je v obliki nepremičnin, ki niso pripisane nobeni dejavnosti. Najbolj so se slovenske NN v tujini v letu 2020 povečale v tujih družbah iz finančnih in zavarovalnih dejavnosti (228 mio EUR) ter predelovalnih dejavnosti (136 mio EUR), zmanjšale pa v dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (170 mio EUR) in poslovanju z nepremičninami (63 mio EUR). V letu 2020 so imele slovenske družbe investiranih dve tretjini vrednosti vseh NN v dejavnostih, ki jih opravljajo tudi same Countries and activities At the end of 2020 domestic firms held their largest stock of outward FDI in foreign manufacturing firms (28.0% of the total). They were followed by holdings in firms in financial and insurance activities (20.7%), and wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles (15.8%). Other activities accounted for 12.8% in all, most notably real estate activities (3.9%) and electricity, gas, steam and air conditioning supply (2.7%), while 22.8% of the holdings in the rest of the world are in the form of real estate, which is not ascribed to any particular activity. The largest increases in Slovenian outward FDI in 2020 were recorded by foreign firms in financial and insurance activities (EUR 228 million), and manufacturing (EUR 136 million), while the largest declines were recorded by wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles (EUR 170 million) and by real estate activities (EUR 63 million). Two-thirds of total outward FDI held by Slovenian firms in 2020 was in partner firms that pursue the same activities. Tabela IX: Pet največjih držav prejemnic slovenskih NN, Po področjih dejavnosti tujega parterja Table IX: Top five destination countries for Slovenian DI abroad, 31 December By areas of activity of the foreign partner v milijonih EUR Predelovalne dejavnosti Manufacturing Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles Finančne in zavarovalniške dejavnosti Financial and insurance activities Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti Professional, scientific and technical activities Informacijske in komunikacijske dejavnosti Information and communication activities Ostalo Other Skupaj Total EUR million Hrvaška 1 245,9 257,6 47,2 36,7 405,4 369,0 246,4 188,0 57,9 65, , , , ,7 Croatia 1 Srbija 1 356,5 365,6 125,6 489,8 294,7 241,2 68,1 66,9 24,2 23,3 69,7 60,9 938, ,8 Serbia 1 Bosna in Hercegovina 1 104,7 115,7 197,4 226,8 108,5 93,0 1,0 1,0 73,4 38,6 53,3 72,6 538,2 547,9 Bosnia and Herzegovina 1 Ruska federacija 418,7 398,9 0,2 0,2 34,1 29,8 0,2 0, ,0-4,1 452,2 425,2 Russian Federation Severna Makedonija 1 145,8 122,6 206,7 232,9 21,8 22,6 1,2 1,4 19,1 18,3 21,1 21,9 415,6 419,7 North Macedonia 1 Ostale države 539,1 685,9 631,7 450,5 404,4 342,8 16,0 12,2 48,3 41,1 564,0 492, , ,6 Other countries SKUPAJ 1.810, , , , , ,5 332,8 269,8 223,0 187, , , , ,8 TOTAL 1 Brez podatkov o imetjih rezidentov RS na ozemlju naslednic nekdanje SFRJ, ki so predmet pogajanj o sukcesiji, odvzetem premoženju na teh ozemljih ter delu premoženja, ki je bilo v procesu lastninskega preoblikovanja preneseno iz pravnih oseb na državo. / Not included: data on the claims of residents of the Republic of Slovenia in the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia that are subject to succession negotiations, seized assets in these territories, and other assets transferred from legal entities to the Slovenian state during the privatisation process. Vir / Source: Banka Slovenije Med prvimi petimi največjimi državami gostiteljicami slovenskih NN so bile konec leta 2020 štiri države iz ozemlja bivše Jugoslavije z 64,8-odstotnim deležem v celotnih NN v tujini ter Ruska federacija. Prvih pet največjih držav gostiteljic ima tako skupaj kar 70,9-odstotni delež v celotnih NN v tujini. V letu 2020 so se slovenske NN v tej skupini držav občutno povečale le v Srbiji (za 33,0 % oziroma 309 mio EUR) in za 6 % oziroma 27 mio EUR znižale v Ruski Federaciji, drugje pa so zadržale podobne ravni kot leto prej. V okviru držav Evropske unije je največja sprememba v tem letu 222 mio EUR nižja vrednost naložb na Nizozemskem, večina preko zmanjšanja lastniškega kapi- The five largest recipients of Slovenian outward FDI at the end of 2020 included four former Yugoslav republics, which accounted for 64.8% of total outward FDI, and Russian Federation. The top five destination countries accounted for fully 70.9% of the stock of outward FDI. Of this group of countries, only Serbia saw a significant increase in Slovenian outward FDI in 2020 (by 33.0% or EUR 309 million), while Russian Federation alone saw a significant decline (by 6% or EUR 27 million), and the others remained at similar levels to the previous year. The largest change among the EU Member States was recorded by the Netherlands, which saw a decline of EUR 222 million 40 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

41 tala, izrazita je tudi 43 mio EUR nižja vrednost naložb v Avstriji, v glavnem kot odplačilo obveznosti do tujih lastnikov v predelovalnih dejavnostih. in 2020, mostly via a decline in equity. There was also a pronounced decline in holdings of FDI in Austria in the amount of EUR 43 million, largely driven by the repayment of liabilities to foreign owners in manufacturing. Tabela X: Slovenske neposredne naložbe v tujini, Po državah Table X: Slovenian direct investment abroad, 31 December By countries Države / Countries mio EUR mio EUR mio EUR mio EUR mio EUR % % % % EUR million EUR million EUR million EUR million EUR million EU ,3 42, ,3 46, ,0 48, ,2 48, ,2 44,6 Hrvaška / Croatia ,3 28, ,5 30, ,0 32, ,5 33, ,7 32,9 Nemčija / Germany 58,6 1,0 174,2 2,9 188,7 3,1 167,2 2,4 177,6 2,6 Italija / Italy 75,2 1,3 106,2 1,8 102,9 1,7 114,2 1,7 115,8 1,7 Češka republika / Czech Republic 71,7 1,2 68,9 1,2 74,2 1,2 88,4 1,3 97,6 1,4 Poljska / Poland 66,4 1,2 74,8 1,3 72,3 1,2 89,6 1,3 88,1 1,3 Avstrija / Austria 114,7 2,0 107,7 1,8 122,2 2,0 130,8 1,9 87,5 1,3 Španija / Spain 40,8 0,7 48,6 0,8 48,9 0,8 44,8 0,7 54,2 0,8 Ciper / Cyprus 38,2 0,7 31,1 0,5 32,1 0,5 40,9 0,6 49,7 0,7 Madžarska / Hungary 23,1 0,4 21,5 0,4 27,9 0,5 32,3 0,5 33,4 0,5 Romunija / Romania 25,8 0,4 27,7 0,5 18,9 0,3 22,8 0,3 21,5 0,3 Finska 1,3 0,0 2,8 0,0 6,9 0,1 12,4 0,2 20,7 0,3 Švedska / Sweden 9,4 0,2 10,8 0,2 11,6 0,2 28,1 0,4 20,4 0,3 Ostale države / Other countries 3.284,8 57, ,1 53, ,5 51, ,7 51, ,6 55,4 Srbija / Serbia ,4 17,7 962,3 16,1 963,5 15,8 938,9 13, ,8 17,9 BIH / Bosnia and Herzegovina 1 515,3 9,0 505,4 8,5 527,9 8,6 538,2 7,9 547,9 7,9 Ruska federacija / Russian Federation 392,0 6,8 388,3 6,5 356,6 5,8 452,2 6,6 425,2 6,1 Severna Makedonija / North Macedonia 1 415,0 7,2 358,2 6,0 383,4 6,3 415,6 6,1 419,7 6,0 Kosovo / Kosovo 188,7 3,3 183,0 3,1 174,3 2,9 177,3 2,6 178,4 2,6 Črna gora / Montenegro 1 172,8 3,0 157,1 2,6 156,6 2,6 156,4 2,3 165,2 2,4 Kitajska / China 43,7 0,8 45,0 0,8 55,9 0,9 75,3 1,1 80,5 1,2 Združene države / United States 43,3 0,8 57,3 1,0 41,8 0,7 52,9 0,8 50,2 0,7 Nerazporejeno - nepremičnine / Unallocated - real estate 222,9 3,9 234,6 3,9 261,5 4,3 288,1 4,2 298,9 4,3 SKUPAJ / TOTAL 5.741,1 100, ,4 100, ,5 100, ,0 100, ,8 100,0 1 Brez podatkov o imetjih rezidentov RS na ozemlju naslednic nekdanje SFRJ, ki so predmet pogajanj o sukcesiji, odvzetem premoženju na teh ozemljih ter delu premoženja, ki je bilo v procesu lastninskega preoblikovanja preneseno iz pravnih oseb na državo. Not included data on the claims of residents of the Republic of Slovenia in the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia that are subject to succession negotiations, seized assets in these territories, and other assets transferred from legal entities to the Slovenian state during the privatisation process. Vir / Source: Banka Slovenije % Največ tujih naložb so imeli slovenski vlagatelji konec leta 2020 na Hrvaškem, in sicer 2,3 mrd EUR oziroma 32,9 % vseh NN v tujini. Slovenske naložbe na Hrvaškem se glede na leto prej skoraj niso spremenile. Po zadnjih razpoložljivih podatkih so imela na Hrvaškem največ NN slovenska gospodinjstva v obliki nepremičnin (1.144 mio EUR ocenjen podatek) kar je polovica vseh naložb na Hrvaškem. Sicer pa so pravne osebe največ vlagale v hrvaška podjetja iz: dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (16,1 %), predelovalnih dejavnosti (11,3 %) ter dejavnosti poslovanja z nepremičninami (8,2 %). Druga največja prejemnica slovenskih NN konec leta 2020 je bila Srbija z 1,2 mrd EUR oziroma 17,9 % vseh NN. V letu 2020 so se Slovenske naložbe v Srbijo povečale za dobro tretjino oziroma 309 mio EUR. Po zadnjih podatkih za leto 2020 so domače družbe največ vlagale v srbska podjetja iz: Slovenian investors held their largest stock of outward FDI in Croatia at the end of 2020, in the amount of EUR 2.3 billion or 32.9% of total outward FDI, virtually unchanged from the previous year. According to the latest available figures, the largest stock of FDI in Croatia was held by Slovenian households in the form of real estate (estimated at EUR 1,144 million), half of all holdings in Croatia, while the largest holdings of legal entities were in Croatian firms in the following activities: wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles (16.1% of the total), manufacturing (11.3%), and real estate activities (8.2%). The second largest recipient of Slovenian outward FDI at the end of 2020 was Serbia, its total stock of EUR 1.2 billion accounting for 17.9% of total outward FDI. Slovenian outward FDI in Serbia increased by just over a third or EUR 309 million in According to the latest figures for 2020, domestic firms held their largest investments in Serbian firms in: Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

42 finančnih in zavarovalniških dejavnosti (39,3 %), tudi z največjim povečanjem v letu 2020, za 364 mio EUR, večinoma preko večjega prevzema v bančnem sektorju, predelovalnih dejavnosti (29,3 %), dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (19,3 %). Naslednja država po velikosti prejetih slovenskih NN je bila Bosna in Hercegovina s 548 mio EUR oziroma 7,9 % vseh slovenskih NN v tujini. Slovenske naložbe v Bosno in Hercegovino so v letu 2020 ostale na podobni ravni kot leto prej. Največ slovenskih naložb so konec leta 2020 posedovale bosanske družbe iz: finančnih in zavarovalniških dejavnosti (41,4 %), dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (17,0 %) ter predelovalnih dejavnosti (21,1 %). Ruska federacija je konec leta 2020 gostila 425 mio EUR oziroma 6,1 % vseh slovenskih NN v tujini, kar je 27 mio EUR manj kot v predhodnem letu. Znižanje je predvsem na račun negativnih tečajnih sprememb pri vrednotenju lastniškega kapitala. Večina prejemnic slovenskih NN so bile ruske družbe iz predelovalnih dejavnosti (93,8 %). Peta največja gostiteljica slovenskih NN je bila Severna Makedonija, ki je leta 2020 imela 6,0 % vseh slovenskih NN v vrednosti 420 mio EUR, kar je podobno ravni v letu Konec leta 2020 so največ naložb dosegle severno makedonske družbe iz: finančnih in zavarovalniških dejavnosti (55,5 %) in predelovalnih dejavnosti (29,2 %) Izvorno lastništvo naložb v tujini Delitev slovenskih investitorjev v tujini na tiste, ki so izvorno v domači lasti in tiste, ki že sami pripadajo tujim lastnikom, pokaže da je konec leta 2020 četrtina slovenskih naložb v tujini v posredni tuji lasti, kjer že domači investitor pripada tujemu lastniku. Največ slovenskih naložb pod tujim nadzorom, je bilo v letu 2020 v državah z ozemlja nekdanje Jugoslavije (1,0 mrd EUR), kar predstavlja 20,1 % vseh naložb v te države. Tem so sledile slovenske naložbe pod tujim nadzorom v Ruski federaciji (139 mio EUR), kar predstavlja tretjino naložb v to državo. financial and insurance activities (39.3%), which saw the largest increase in 2020 in the amount of EUR 364 million, mostly via a major acquisition in the banking sector, manufacturing (29.3%), and wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles (19.3%). Next in terms of the recipients of Slovenian outward FDI comes Bosnia and Herzegovina, with a stock of EUR 548 million or 7.9% of total outward FDI. Slovenian outward FDI in Bosnia and Herzegovina remained broadly unchanged in The largest holdings in the country at the end of 2020 were in Bosnian firms in the following activities: financial and insurance activities (41.4%), wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles (17.0%), and manufacturing (21.1%). Russian Federation accounted for 6.1% of total Slovenian outward FDI at the end of 2020, with a stock of EUR 425 million, down EUR 27 million on the previous year. The decline was largely driven by exchange rate losses in the valuation of equity. The majority of Russian Federation recipients of Slovenian outward FDI were manufacturing firms (93.8% of the total). The fifth largest recipient of Slovenian outward FDI, accounting for 6.0% of the total, was North Macedonia, where the stock amounted to EUR 420 million at the end of 2020, similar to The largest holdings in the country at the end of 2020 were in North Macedonian firms in the following activities: financial and insurance activities (55.5%), and manufacturing (29.2%) Ultimate investing country of outward investments In the division of Slovenian outward investors into those that are ultimately domestically owned and those that belong to foreign owners, a quarter of Slovenian outward investment was under indirect foreign ownership at the end of 2020, where the domestic investor has a foreign owner. The largest Slovenian investments under foreign control in 2020 were in the former Yugoslav republics (EUR 1.0 billion in total), equivalent to 20.1% of Slovenia s total outward FDI in the aforementioned countries. They were followed by Slovenian firms under foreign control in Russian Federation (EUR 139 million), which accounts for a third of the holdings in that country. 42 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

43 Slika 19: Slovenske neposredne naložbe v tujini - nadzor Figure 19: Slovenian direct investment abroad - control milijoni EUR / EUR million 29,0 % Skupaj / Total Tuj nadzor/ Foreign controlled Domač nadzor/domestic controlled 71,0 % 75,3 % 24,7 % Skupaj / Total Slika 20: Slovenske NN po vrsti nadzora in državah Figure 20: Outward DI by type of control and country milijoni EUR / EUR million konec leta 2020 / end Year 2020 Domač nadzor / Domestic controlled Tuj nadzor / Foreign controlled HR RS BIH MK RU XK ME DE IT AT Ostalo /Other Vir / Source: Banka Slovenije Členitev slovenskih NN v tujini po dejavnostih slovenskih podjetij pokaže, da je bilo konec leta 2020 skoraj polovica slovenskih naložb, ki so pod tujim nadzorom, v predelovalnih dejavnostih (794 mio EUR oz. 46,1 %), četrtina pa v dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (438 mio EUR oz. 25,5 %) Poslovanje tujih podjetij, v katerih imajo slovenski investitorji večinski delež V letu 2020 je slovenskih podjetij obvladovalo podjetij v tujini, ki so skupaj ustvarila 10,1 mrd EUR prihodkov od prodaje in zaposlovala oseb. Od teh 438 slovenskih podjetij jih je bilo 331 (76 %) v izvorni slovenski lasti, 107 (24 %) pa jih je bilo že samih v lasti tujih investitorjev. Vir / Source: Banka Slovenije In terms of the activity of the Slovenian firms, almost half of Slovenian outward investments under foreign control at the end of 2020 were in manufacturing (EUR 794 million, or 46.1% of the total), while a quarter were in wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles (EUR 438 million or 25.5%) Performance of foreign firms controlled by Slovenian investors A total of 438 Slovenian firms 10 held a controlling interest in a total of 1,112 foreign firms in 2020, which together generated sales revenues of EUR 10.1 billion and had 67,948 employees. Of these 438 Slovenian firms, 331 (76% of them) were under ultimate Slovenian ownership, while 107 (24%) were themselves under foreign ownership. Tabela XI: Kazalci poslovanja tujih podjetij, v katerih imajo slovenski investitorji kontrolni delež, 2020 Table XI: Financial indicators of foreign companies, that are controled by Slovenian companies, 2020 Po državah By countries Prihodki od prodaje / Sales revenue Stroški dela / Personnel costs Izvoz blaga in storitev / Exports of goods and services Izvoz blaga in storitev v skupini / Intra-group exports of goods and services Uvoz blaga in storitev / Imports of goods and services Uvoz blaga in storitev v skupini / Intra-group imports of goods and services Bruto investicije v opredmetena osnovna sredstva / Gross investment in tangible goods Število podjetij / Number of enterprises Število zaposlenih / Number of persons employed mio EUR / EUR million število /number Skupaj / Total , , , , , ,7 378, od tega / of wich izvorni investitor je rezident / ultimate investor is resident izvorni investitor ni rezident / ultimate investor is non-resident 6.296, ,3 612,8 487, , , ,6 458, , , ,3 740,4 215,6 162, Vir / Source: Banka Slovenije 10 V analizo so vključena slovenska podjetja z bilančno vsoto nad 2 mio EUR. 10 The analysis covers Slovenian firms with total assets of more than EUR 2 million. Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

44 Leta 2020 je imelo 331 izvorno slovenskih podjetij prevladujoč vpliv (posredno ali neposredno) v 805 tujih podjetjih. Ta so ustvarila 6,3 mrd EUR prihodkov od prodaje in zaposlovala delavcev, za katere so znašali stroški dela 613 mio EUR. Pomemben delež prihodkov so podjetja ustvarila z izvozom, večinoma v povezana podjetja, na drugi strani pa so še v večjem znesku uvozila blago in material prav tako večinoma od povezanih družb. Za izvorno slovenska podjetja so z vidika naložb najpomembnejše države nekdanje Jugoslavije, v katerih so njihova odvisna podjetja ustvarila 4,1 mrd EUR prihodkov od prodaje ali skoraj dve tretjini ustvarjenih prihodkov od prodaje vseh obvladovanih podjetij v tujini. Še pomembnejšo vlogo pa ima to geografsko območje glede na število zaposlenih (76 % oziroma zaposlenih) in bruto investicij v opredmetena osnovna sredstva (72 % oziroma 156 mio EUR). V teh državah je znašal povprečni strošek dela na zaposlenega v odvisnih podjetjih EUR, kar je izrazito manj kot v matičnih podjetjih v Sloveniji z EUR 11 povprečnega stroška dela na zaposlenega. Poleg bližine in poznavanja ekonomskega okolja, se stroški dela kažejo kot eden izmed pomembnejših razlogov za investiranje na območje držav nekdanje Jugoslavije. V naslednji tabeli so prikazani kazalci poslovanja tujih podjetij, v katerih imajo slovenski investitorji kontrolni delež, za 16 najpomembnejših držav prejemnic naložb glede na ustvarjene prihodke od prodaje. The 331 Slovenian firms under ultimate Slovenian ownership held a (direct or indirect) controlling interest in a total of 805 foreign firms in They generated EUR 6.3 billion of sales revenues and had 36,944 employees, and incurred labour costs of EUR 613 million. The firms generated a significant proportion of their revenues via exports, mostly to affiliates, while to an even greater extent their imports of merchandise and materials were also mostly from affiliates. For Slovenian firms as the ultimate beneficial owners, the most important recipients of FDI are the former Yugoslav republics, where their subsidiaries generated sales revenues of EUR 4.1 billion, equivalent to almost two-thirds of the sales revenues generated by all controlled firms in the rest of the world. This region is even more important in terms of headcount (it accounts for 28,016 employees, or 76% of the total), and gross fixed capital formation (EUR 156 million or 72% of the total). Average labour costs per employee in subsidiaries in the region stood at EUR 13,763, significantly less than the EUR 35, seen at the parent firms in Slovenia. In addition to proximity and familiarity with the economic environment, it is evident that labour costs are one of the major factors in the scale of investment in the former Yugoslav republics. The table below illustrates performance indicators for foreign firms controlled by Slovenian investors for the 16 most important FDI recipient countries in terms of sales revenues generated. 11 Izračun zajema slovenska podjetja, ki investirajo v podjetja iz držav nekdanje Jugoslavije in za katera obstajajo bilančni podatki glede stroškov dela in števila zaposlenih (AOP139 in AOP188; vir AJPES). 11 The calculation covers Slovenian firms that invest in firms from the former Yugoslav republics for which there is financial statement data for labour costs and headcount (AOP139 and AOP188; source: AJPES). 44 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

45 Tabela XII: Kazalci poslovanja tujih podjetij, v katerih imajo izvorno slovenski investitorji kontrolni delež, 2020 Table XII: Financial indicators of foreign companies, that are ultimately controled by Slovenian companies, 2020 Po državah By countries Prihodki od prodaje / Sales revenue Stroški dela / Personnel costs Izvoz blaga in storitev / Exports of goods and services Izvoz blaga in storitev v skupini / Intra-group exports of goods and services Uvoz blaga in storitev / Imports of goods and services Uvoz blaga in storitev v skupini / Intra-group imports of goods and services Bruto investicije v opredmetena osnovna sredstva / Gross investment in tangible goods Število podjetij / Number of enterprises Število zaposlenih / Number of persons employed mio EUR / EUR million število / number Skupaj / Total 6.296,0 612, , , , ,3 215, od tega / of that Hrvaška / Croatia 1.375,7 113,8 406,9 261,0 626,3 471,5 74, Srbija / Serbia 1.302,0 160,1 395,2 306,3 470,9 334,1 41, Ruska federacija / Russian Federation 606,4 37,3 70,0 70,0 304,8 294,3 7, Bosna in Hercegovina / Bosnia and Herzegovina 575,6 48,9 190,1 172,9 199,4 162,1 9, Severna Makedonija / North Macedonia 535,1 31,2 164,0 131,3 244,1 152,5 17, Nemčija / Germany 259,3 52,2 80,7 27,7 158,5 126,2 2, Kosovo / Kosovo 151,7 14,6 4,2 3,5 9,2 5,8 9, Črna gora / Montenegro 137,2 17,0 4,0 1,3 37,1 17,5 2, Italija / Italy 144,8 17,6 32,0 13,6 97,6 75,5 8, Poljska / Poland 117,6 23,7 47,8 33,2 55,5 43,0 1, Avstrija / Austria 108,6 8,7 27,9 11,7 82,1 71,9 0, Španija / Spain 86,4 6,1 9,9 3,6 70,7 67,5 0, Združene države / United States 79,8 3,8 1,7 0,9 64,4 63,2 0, Češka republika / Czech Republic 59,3 13,8 19,4 10,9 30,3 16,0 2, Turčija / Turkey 52,6 1,7 19,6 19,4 21,7 7,4 0, Kitajska / China 51,7 4,9 29,7 14,0 26,6 6,2 4, Vir / Source: Banka Slovenije Največ tujih podjetij so v letu 2020 slovenski investitorji obvladovali v dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Ta podjetja so skupaj ustvarila 2,2 mrd EUR prihodkov od prodaje (38 %) in zaposlovala delavcev (22 %). Največ zaposlenih v obvladovanih podjetjih v tujini pa je bilo v predelovalnih dejavnostih, in sicer (37 %), kjer je bilo ustvarjenih 1,5 mrd EUR prihodkov od prodaje (24 %). V tej dejavnosti je bilo tudi največ investicij v opredmetena osnovna sredstva, in sicer 81 mio EUR (38 %). Za slovenske investitorje sta bili pomembnejši še dve skupini dejavnosti: oskrba z električno energijo, plinom in paro ter finančne in zavarovalniške dejavnosti. Prva skupina dejavnosti je pomembna z vidika ustvarjenih prihodkov od prodaje (0,9 mrd EUR), medtem ko finančne in zavarovalniške dejavnosti izstopajo s zaposlenimi in 1,1 mrd EUR prihodkov od prodaje. The largest number of foreign firms controlled by Slovenian investors in 2020 were in wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles. These firms generated sales revenues of EUR 2.2 billion (38% of the total), and had 8,057 employees (22%). The largest headcount at controlled firms was recorded in manufacturing, in the amount of 13,797 employees (37% of the total), where the firms generated sales revenues of EUR 1.5 billion (24% of the total). This activity also recorded the largest gross fixed capital formation, in the amount of EUR 81 million (38% of the total). There are two other activities of importance to Slovenian investors: electricity, gas, steam and air conditioning supply, and financial and insurance activities. The first activity is important in terms of sales revenues (EUR 0.9 billion), while the second is notable for its 9,422 employees and sales revenues of EUR 1.1 billion. Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

46 Tabela XIII: Kazalci poslovanja tujih podjetij, v katerih imajo izvorno slovenski investitorji kontrolni delež, 2020 Table XIII: Financial indicators of foreign companies, that are ultimately controled by Slovenian companies, 2020 Po dejavnostih By activities Prihodki od prodaje / Sales revenue Stroški dela / Personnel costs Izvoz blaga in storitev / Exports of goods and services Izvoz blaga in storitev v skupini / Intra-group exports of goods and services Uvoz blaga in storitev / Imports of goods and services Uvoz blaga in storitev v skupini / Intra-group imports of goods and services Bruto investicije v opredmetena osnovna sredstva / Gross investment in tangible goods Število podjetij / Number of enterprises Število zaposlenih / Number of persons employed mio EUR / EUR million število / number Skupaj / Total 6.296,0 612, , , , ,3 215, A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo / Agriculture, forestry and fishing 3,2 0,1 3,8 1,9 2,4 0,8 0, B Rudarstvo / Mining and quarrying 62,9 3,1 49,9 7,3 52,8 8,0 29, C Predelovalne dejavnosti / Manufacturing 1.516,5 196,8 614,1 401,1 940,6 666,8 81, D Oskrba z električno energijo, plinom in paro / Electricity, gas, steam and air conditioning supply 775,1 2,8 478,8 447,0 575,5 488,8 28, E Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja / Water supply; sewerage, waste 20,4 2,5 4,0 1,7 1,4 0,0 0, management and remediation activities F Gradbeništvo / Construction 191,3 13,0 0,6 0,4 39,8 13,7 2, G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil / Wholsale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 2.202,5 161,1 373,3 227, , ,0 22, H Promet in skladiščenje / Transportation and storage 122,7 14,3 22,7 12,5 13,0 4,7 16, I Gostinstvo / Accommodation and food service activities 9,6 2,5 1,7 0,4 0,6 0,1 2, J Informacijske in komunikacijske dejavnosti / Information and communication 114,3 16,0 11,3 6,9 13,4 8,9 10, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti / Financial and insurance activities 1.055,5 149,4 9,9 3,6 17,4 11,6 14, L Poslovanje z nepremičninami / Real estate activities 13,8 1,0 0,3 0,3 0,8 0,3 3, M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti / Professional, scientific and technical activities 130,5 42,3 64,9 58,8 36,4 23,0 2, N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti / Administrative and support service activities 21,2 4,3 3,7 0,0 3,0 2,1 0, R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti / Arts, entertainment and recreation 4,2 1,4 0,3 0,2 2, S Druge dejavnosti / Other service activities 51,1 1,6 0,4 0,2 0,8 0,8 0, *Dejavnosti v katerih so manj kot 3 podjetja niso prikazane ločeno. Vključeno so le v Skupaj / Activities with less then three companies are not shown individualy. They are included in Total. Vir / Source: Banka Slovenije 46 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment 2020

47 Slika 21: Slovenske neposredne naložbe v Evropi po državah gostiteljicah, Figure 21: Slovenian direct investment in Europe by host countries, 31 December 2020 Slika 22: Slovenske neposredne naložbe v tujini po državah gostiteljicah, Figure 22: Slovenian direct investment abroad by host countries, 31 December 2020 Neposredne naložbe 2020 / Direct investment

Microsoft PowerPoint - Umanotera ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Umanotera ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Blaženje podnebnih sprememb: strošek ali razvojna priložnost? mag. Mojca Vendramin Okoljska Kuznetsova krivulja Pritiski na okolje na prebiv. Dohodek na prebivalca Neposredni vpliv različnih cen CO 2

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2012-2013 (Uradni list RS, št. 10/2011,

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

MAJ 2017

MAJ 2017 MAJ 217 Plačilna bilanca 1 Konec junija 217 je bila izvedena revizija podatkov plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb od leta 212 do leta 216. Opravljene spremembe so večinoma vplivale na nižji

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

MergedFile

MergedFile CENIK TRGOVALNE PLATFORME OPTIMTRADER PREMIUM PAKET PREMIUM paket je določen glede na mesečni obseg trgovanja.. Pri trgovanju preko platforme OptimTrader veljajo splošni pogoji poslovanja podjetja CM-Equity.

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx) ČAS JE ZA NAŠE PLAČE Mag. Andreja Poje, izvršna sekretarka Ljubljana, 16. 2. 217 KRIZE JE ZA NEKATERE KONEC RastBDP, rastzaposlenosti, izboljšujese poslovanjegd, netočistidobički, povečuje se pruktivnost,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Organizacija in management - vaje doc. dr. Tomaž Hovelja Kontaktni podatki: Govorilne ure: Četrtek ob 14.00 v R2.62 e-mail: tomaz.hovelja@fri.uni-lj.si 2 Navodila za izdelavo seminarske naloge Zaželeno

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

Obvestilo za poročevalce z dne 10

Obvestilo za poročevalce z dne 10 Obvestilo za poročevalce z dne 10.04.2019 Obvezniki poročanja oddajo poročilo SFR (statistike finančnih računov) preko spletne strani AJPES (Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve),

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) , Drsalni klub Jesenice in Zv

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) ,  Drsalni klub Jesenice in Zv Drsalni klub Jesenice in Zveza drsalnih športov Slovenije RAZPISUJETA TEKMOVANJE V UMETNOSTNEM DRSANJU Biellman Cup 1. Organizator: Drsalni klub Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 JESENICE www.dkjesenice.si

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Četrtletno naložbeno poročilo Skupnega pokojninskega sklad

Četrtletno naložbeno poročilo Skupnega pokojninskega sklad Ljubljana, 31. december 2016 1 DELNIŠKI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD... 3 2 MEŠANI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD... 5 3 OBVEZNIŠKI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD Z ZAJAMČENIM DONOSOM... 6 ČETRTLETNO NALOŽBENO POROČILO

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Microsoft Word - si-9-09 paritete kupne moči doc

Microsoft Word - si-9-09 paritete kupne moči doc 20. FEBRUAR 2009 20 FEBRUARY 2009 št./no 9 4 CENE PRICES št./no 3 PARITETE KUPNE MOČI (PKM) IN BRUTO DOMAČI PROIZVOD (BDP) V STANDARDIH KUPNE MOČI (SKM), 2005 2007 PURCHASING POWER PARITIES (PPPS) AND

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

ENV2:

ENV2: . Kazalo. KAZALO.... UVOD... 3. ANALIZA POPULACIJE DRŽAV EU...5 4. VSEBINSKE UGOTOVITVE...8 5. LITERATURA... . Uvod Vir podatkov za izdelavo statistične naloge je Eurostat ali Statistični urad Evropske

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

Finančni trgi in institucije doc.dr. Aleš Berk Skok Vrednotenje delnic in obvladovanje tveganja Literatura, na kateri temelji predavanje: l Madura, 20

Finančni trgi in institucije doc.dr. Aleš Berk Skok Vrednotenje delnic in obvladovanje tveganja Literatura, na kateri temelji predavanje: l Madura, 20 Finančni trgi in institucije doc.dr. Aleš Berk Skok Vrednotenje delnic in obvladovanje tveganja Literatura, na kateri temelji predavanje: Madura, 2006 (ch.6 in ch. 7). 1 Analiza delnic V grobem je mogoče

Prikaži več

3.05.2019 6.05.2019 7.05.2019 8.05.2019 9.05.2019 10.05.2019 13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 27.05.2019 28.05.2019 29.05.2019

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum: 5. januar 2016 Društvo za elektronske športe [1/5] spid.si Slovenska pravila 1 OSNOVNE INFORMACIJE 1.1 Format tekmovanja

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Federativno Republiko Brazilijo v letih 2010 2012 (Uradni list RS št. 53/2009) Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation O slovenski nacionalni energetski politiki Zapuščamo čas energetskega udobja Slovenski nacionalni energetski svet - SNK WEC Franc Žlahtič Ljubljana, 13. junij 2017 O nacionalnih energetikah (politikah)

Prikaži več

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

Prikaži več

3.06.2019 4.06.2019 5.06.2019 6.06.2019 7.06.2019 10.06.2019 11.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 27.06.2019 28.06.2019

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2009-2011 Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

ZAHTEVA ZA VZDRŽEVANJE LEI (sklad) REQUEST FOR A MAINTENANCE OF LEI (fund) 1. PODATKI O SKLADU / FUND DATA: LEI: Ime / Legal Name: Druga imena sklada

ZAHTEVA ZA VZDRŽEVANJE LEI (sklad) REQUEST FOR A MAINTENANCE OF LEI (fund) 1. PODATKI O SKLADU / FUND DATA: LEI: Ime / Legal Name: Druga imena sklada ZAHTEVA ZA VZDRŽEVANJE LEI (sklad) REQUEST FOR A MAINTENANCE OF LEI (fund) 1. PODATKI O SKLADU / FUND DATA: LEI: Ime / Legal Name: Druga imena sklada / Other Fund Names: Matična številka / Business Register

Prikaži več

Microsoft Word - rr-803.doc

Microsoft Word - rr-803.doc ISSN 0352-0226 ISBN 961-239-041-X 20 TRGOVINA IN DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI DISTRIBUTIVE TRADE AND OTHER SERVICE ACTIVITIES LETNI PREGLED TRGOVINE 2002 YEARLY REVIEW OF DISTRIBUTIVE TRADE 2002 803 Ljubljana,

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več

Metodološka pojasnila - Predloga AN - Nova

Metodološka pojasnila - Predloga AN - Nova METHODOLOGICAL EXPLANATION ECONOMIC ACCOUNTS FOR AGRICUTURE This methodological explanation relates to the data releases: - Economic accounts for agriculture, Slovenia, annually (First Release) - Real

Prikaži več

Povracila-stroskov-julij-2011

Povracila-stroskov-julij-2011 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni

Prikaži več

2013 Yearbook Croatian Employment Service

2013 Yearbook Croatian Employment Service 2013 Yearbook 2013 Yearbook ISSN 1849-4420 Zagreb, May 2014 Impressum Publisher:, Zagreb, Radnička cesta 1 Phone: 00385 1 61 26 000 Fax: 00385 1 61 26 038 E-mail Editorial Office: marica.baric@hzz.hr

Prikaži več

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA NALOGA Mentor: Andrej Prašnikar (tehnično komuniciranje)

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M12224223* Višja raven JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 3 Pisno sporočanje A) Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150 180 besed)

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

Navodila za izpolnjevanje predlog o skupnih sredstvih in skupni izpostavljenosti tveganju za namene zbiranja faktorjev za izračun nadomestila

Navodila za izpolnjevanje predlog o skupnih sredstvih in skupni izpostavljenosti tveganju za namene zbiranja faktorjev za izračun nadomestila Navodila za izpolnjevanje predlog o skupnih sredstvih in skupni izpostavljenosti tveganju za namene zbiranja faktorjev za izračun nadomestila April 2019 1 Splošna navodila za obe predlogi 1 Polja»Ime«,»Koda

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

Microsoft Word - Objave citati RIF in patentne prijave za MP.doc

Microsoft Word - Objave citati RIF in patentne prijave za MP.doc Primerjalna analiza gibanja števila objav, citatov, relativnega faktorja vpliva in patentnih prijav pri Evropskem patentnem uradu I. Uvod Število objav in citatov ter relativni faktor vpliva so najbolj

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

3.07.2017 4.07.2017 5.07.2017 6.07.2017 7.07.2017 10.07.2017 11.07.2017 12.07.2017 13.07.2017 14.07.2017 17.07.2017 18.07.2017 19.07.2017 20.07.2017 21.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 26.07.2017 27.07.2017

Prikaži več

Microsoft Word - si-12 Ekonomski racuni za kmetijstvo 2009.doc

Microsoft Word - si-12 Ekonomski racuni za kmetijstvo 2009.doc 31. MAJ 2011 31 MAY 2011 št./no 12 15 KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO AGRICULTURE AND FISHING št./no 2 EKONOMSKI RAČUNI ZA KMETIJSTVO, SLOVENIJA, 2009 ECONOMIC ACCOUNTS FOR AGRICULTURE, SLOVENIA, 2009 Delež bruto

Prikaži več

Predstavitev projekta

Predstavitev projekta Delavnica Projekcije cen energije Primerjava mednarodnih projekcij cen energije mag. Andreja Urbančič, IJS Ljubljana, 21. 6. 2018 2 Cene na mednarodnih trgih svetovne cene nafte na mednarodnih trgih zemeljskega

Prikaži več

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU Murska Sobota, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK... 5 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

2

2 REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE Izdatki za varstvo okolja (OKI) ZA LETO 2006 Poročilo pripravila: Danica Bizjak in Boro Nikić Datum: oktober 2008 1/9 Kazalo 0 Osnovni podatki...

Prikaži več

Microsoft Word - SevnoIII.doc

Microsoft Word - SevnoIII.doc Naše okolje, april 8 METEOROLOŠKA POSTAJA SEVNO Meteorological station Sevno Mateja Nadbath V Sevnem je klimatološka meteorološka postaja Agencije RS za okolje. Sevno leži na prisojnem pobočju Sevniškega

Prikaži več

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019 MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 30. 9. 2018/ sep. 2018 31. 10. 2018/ okt. 2018 30. 11. 2018/ nov. 2018

Prikaži več

Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 201

Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 201 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2014-2015 (Uradni list RS, št. 107/2013, z dne 20.12.2013)

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev in predstavljajo

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA DIGITALNE KOMPETENCE KAJ, ZAKAJ, KAKO NIKO SCHLAMBERGER Slovensko društvo INFORMATIKA INDUSTRIJA 4.0 IN SLOVENIJA 4.0 ZGLED: Industrija 4.0 orodja stroji avtomati roboti Slovenija 4.0 Vojvodina Kranjska

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 201

Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 201 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2015-2016 (Uradni list RS, št. 92/2014, z dne 19.12.2014)

Prikaži več