Kazalniki kakovosti in akreditacija kot orodja za vodenje kakovosti v zdravstvu v Sloveniji

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Kazalniki kakovosti in akreditacija kot orodja za vodenje kakovosti v zdravstvu v Sloveniji"

Transkripcija

1 w metadata, citation and similar papers at Bilt core.ac.uk - Ekon Organ Inform Zdrav 2011; 27(1): brought to you by COR provided by Repository of University of Primor Kazalniki kakovosti in akreditacija kot orodja za vodenje kakovosti v zdravstvu v Sloveniji Quality indicators and accreditation as a tool for quality management in healthcare in Slovenia Biserka Simčič 1, Mircha Poldrugovac 1, Dorjan Marušič 1 1 Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana e-pošta: biserka.simcic@gov.si izvirni znanstveni članek UDK: 614.2: članek prispel: ; članek sprejet: citirajte članek kot / cite this article as: Bilt Ekon Organ Inform Zdrav 2011; 27(1): Izvleček Uvod. Proučevanje odstopanj od pričakovanih rezultatov dejavnosti je osnovno orodje za izboljšanje kakovosti. Tudi v zdravstvu se tovrstno proučevanje odvija, zlasti z določitvijo kazalnikov kakovosti in postavitvijo standardov ter presojo njihovega spoštovanja skozi sistem akreditacije. V Sloveniji so se, še posebej v zadnjem letu, vrstile dejavnosti, namenjene razvoju tega področja. Metode. Potrebno se je bilo uskladiti in se dogovoriti za nacionalni nabor kazalnikov kakovosti ter pogoje za vzpostavitev ustreznega modela akreditiranje zdravstvenih ustanov v Sloveniji. Dogovor zahteva usklajevanje vseh ključnih akterjev in bistveno prispeva k razjasnitvi odnosov odgovornosti med partnerji v sistemu zdravstvenega varstva. Rezultati. Oblikovan je bil razširjen nabor 72 kazalnikov kakovosti, ki se spremljajo na nacionalni ravni. Postavljene so bile tudi usmeritve glede akreditiranje, ki predvidevajo spodbude za akreditiranje pri mednarodno priznanih organizacijah. Pri tem je ključno upoštevanje nacionalnih in mednarodnih usmeritev, še posebej pa Direktive o pravicah pacientov do čezmejnega zdravstvenega varstva. Zaključek. Skupna točka vseh partnerjev je zagotavljanje visoko kakovostne in varne zdravstvene obravnave za bolnika. 29

2 Simčič B, Poldrugovac M, Marušič D. Kazalniki kakovosti in akreditacija kot orodja za vodenje... Ključne besede: akreditacija, kazalniki kakovosti, kakovost v zdravstvu Abstract Introduction. Investigating deviations in the expected outcome of activities is recognised as a basic tool for quality improvement. In the healthcare sector such analysis is done mainly through the definition of quality indicators, the determination of standards, and the evaluation of compliance to them through a system of accreditation. In Slovenia, particularly in the last year, a number of activities have been undertaken to further develop this area. Methods. It was necessary to agree on a national set of quality indicators and on a model for accreditation of healthcare institutions in Slovenia. Such an agreement requires the participation of all key stakeholders and it significantly helps in clarifying accountability relationships between the partners in the healthcare system. Results. A set of 72 quality indicators to be monitored at the national level has been set. Recommendations regarding accreditation of healthcare institutions have also been formulated. These recommendations focus on developing incentives for accreditation through internationally recognised institutions. In this context, national and international documents, particularly the Directive on patients rights in cross-border healthcare need to be taken into account. Conclusion. The common goal of all the partners is ensuring high quality and safe healthcare for the patients. Key words: accreditaion, quality indicators, quality in healthcare Uvod Proučevanje odstopanj od pričakovanih rezultatov dejavnosti, zlasti v gospodarstvu, je bilo prepoznano kot osnovno orodje za izboljšanje kakovosti že v prejšnjem stoletju (1). Z omenjenim načelom se pogosto srečujejo vsi, ki želijo izboljšati lastno delo ali delo svoje organizacije, v obliki praktičnega priporočila kar ne merimo, ne moremo izboljšati. Pomemben prispevek k formalizaciji postopkov za merjenje in nenehno izboljšanje kakovosti je bila uveljavitev ISO standardov, še posebej ISO 9001 (2). Koristnost spoštovanja ISO standardov je bila prepoznana zlasti v odnosih med podjetji, saj so organizacije v vlogi kupcev čedalje pogosteje zahtevale zunanje potrditve delovanja sistemov vodenja kakovosti od svojih dobaviteljev. Opisani dogodki kažejo na navidezno temeljno protislovje pri vzpostavitvi sistemov vodenja kakovosti v organizacijah, in sicer med potrebo po notranjem vzgibu za nenehno izboljševanje lastnega dela in potrebo po zunanjem pritisku ter zunanje potrdilo o težnji k nenehnemu izboljševanju. Opisano protislovje je le navidezno, 30

3 Bilt - Ekon Organ Inform Zdrav 2011; 27(1): saj se v praksi rešuje skozi načelo kupec je ustvarjalec dodane vrednosti (3). S postavitvijo kupca v središče pozornosti dobavitelja sta postala nenehno izboljševanje lastnega dela in zadovoljevanje potreb kupcev isti cilj. Sistematično vodenje kakovosti se je uveljavilo najprej v industrijski proizvodnji in šele nato v manj predvidljivem storitvenem sektorju (4). Danes je razprava o nenehnem izboljševanju kakovosti v središču tudi v zdravstvenem sektorju v Evropski uniji (5, 6). Tudi v tem primeru sta posebej izpostavljeni vprašanji merjenje kakovosti opravljenih storitev ter zunanje potrjevanje visoko kakovostne in varne zdravstvene obravnave. S pomočjo kazalnikov je mogoče v glavnem pridobiti podatke o strukturah, s katerimi razpolagamo, procesih, ki se v okviru teh strukturah odvijajo, ter rezultate delovanja teh procesov, ki se v zdravstvu odrazijo predvsem v izidih zdravljenja (7). V kompleksnem sistemu zdravstvenega varstva imajo subjekti (izvajalci zdravstvene dejavnosti, bolniki, plačnik ter regulator) različne odgovornosti in interese. Posledično so tudi podatki, ki jih potrebujemo, različni (8). Vzpostavljena je mreža medsebojnih odgovornosti med partnerji, ki nekoliko zabriše meje kupca in dobavitelja. Prav zato je še posebej pomembno, da vsak vpleteni subjekt meri in sprejme odgovornost za lastno delo. Spodbude se v tem primeru ne bodo izrazile na jasen način v odnosu med kupcem in dobaviteljem. Uspešnost delovanja celotnega sistema zahteva usklajevanje dejavnosti vseh partnerjev na nacionalni ravni, in sicer s strani regulatorja oziroma urejevalca sistema, tj. Ministrstva za zdravje. Kazalniki kakovosti so nepogrešljivo orodje za nenehno izboljševanje kakovosti. Ob tem so se tudi v zdravstvu uveljavili sistemi zunanjega potrjevanja kakovosti in varnosti obravnave (9). Primerjave med različnimi sistemi zunanjega potrjevanja kakovosti v zdravstvu vodijo v živahne razprave (10, 11). Dejstvo je, da je večina držav v Evropi že vzpostavila ali namerava vzpostaviti sistem akreditacije v zdravstvu (9). Tudi v Sloveniji smo bili priča pomembnega poizkusa vzpostavitve sistema akrediatcije že v prejšnjem desetletju, ko so bila izdana navodila za samoocenjevanje, program zunanje presoje in standardi za bolnišnice (12, 13, 14). S sprejemom Direktive o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (6) je vprašanje sistema akrediatcije v Sloveniji ponovno v ospredju kot orodje za zagotavljanje visoko kakovostne in varne zdravstvene obravnave. V Sloveniji je nosilec politike tega področja na nacionalni ravni Ministrstvo za zdravje. Posledično spremlja, usmerja in kot eden od partnerjev v sistemu zdravstvenega varstva sooblikuje konkretne ukrepe tako na področju kazalnikov kakovosti kot na področju akreditiranja. Postavi se vprašanje, kako so politika in ukrepi na področju kakovosti in varnosti oblikovani in kako se v konkretnem primeru v Sloveniji izvajajo. Glede na dejavnosti na tem področju, se sprašujemo, ali lahko že opažamo dogodke, ki nakazujejo na vpliv teh dejavnosti na zdravstveno obravnavo. Pri tem je ključno vprašanje vloga bolnika. Ta mora biti kot končni uporabnik sistema zdravstvenega varstva postavljen v središče prizadevanj za 31

4 Simčič B, Poldrugovac M, Marušič D. Kazalniki kakovosti in akreditacija kot orodja za vodenje... izboljšanje kakovosti, saj bo prav on tudi končni presojevalec uspešnosti izvedenih ukrepov. Metode Vzpostavitev nacionalnega nabora dogovorjenih kazalnikov kakovosti, ki se bodo spremljali v vseh slovenskih bolnišnicah, se je začel leta 2006 z uveljavitvijo šestih kazalnikov, katerih obveznost spremljanja je dogovorjena v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2009 (15). Minister za zdravje je s sklepom (aprila 2011) imenoval delovno skupino, ki je bila zadolžena za pripravo predloga novega nabora kazalnikov kakovosti ter za opis metodologije za njihovo spremljanje. Z namenom, da se vključi v skupino čim večje število deležnikov, so bile vse bolnišnice povabljene k predlaganju članov, ki bodo v delovni skupini sodelovali. Vključenih je bilo 20 predstavnikov bolnišnic, ob njih pa tudi predstavniki ključnih ustanov na tem področju. To so: Inštitut za varovanje zdravja, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije, Svetovna zdravstvena organizacija in Ministrstvo za zdravje. Ožja delovna skupina je pripravila osnutke dokumentov, ki so bili nato posredovani širši skupini v presojo. Izhodišče za pripravo so bili že vzpostavljeni kazalniki v okviru OECD, projekta PATH Svetovne zdravstvene organizacije, projekta Kakovost v zdravstvu Slovenije, ki ga vodi Zdravniška zbornica Slovenije, ter že obstoječi kazalniki, ki se spremljajo na Ministrstvu za zdravje. Za opis metodologije spremljanja kazalnikov je bil sestavljen Priročnik o kazalnikih kakovosti (16), ki vsebuje uvodni opis namena spremljanja kazalnikov ter opredeli metodologijo vsakega izmed njih. Minister za zdravje je s sklepom imenoval tudi delovno skupino, zadolženo za pripravo predloga modela akreditacije v Sloveniji. V delovni skupini so bili imenovani strokovnjaki iz tega področja, predstavniki izvajalcev na sekundarni in na primarni ravni, predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdravstvenega sveta, pristojnih zbornic in Ministrstva za zdravje. Predlog modela je upošteval že obstoječe dokumente na tem področju, zlasti Priporočilo Sveta EU o varnosti pacientov, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo (5), Direktivo o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (6) ter slovenske usmeritve, med katerimi je v ospredju Nacionalna strategija o kakovosti in varnosti v zdravstvu ( ) (17). Slednja postavi temeljno izhodišče za delo skupine, in sicer v priporočilu, da morajo izvajalci pridobiti potrdilo o vodenju kakovosti po postopku akreditacije ali certifikacije, od strani zunanje institucije. Delovna skupina je prav tako upoštevala že začete dejavnosti pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki so nakazale na njihove usmeritve, zlasti glede akreditacije. 32

5 Bilt - Ekon Organ Inform Zdrav 2011; 27(1): Rezultati Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje je pripravila predlog 73 kazalnikov kakovosti, ki naj bi se spremljali na nacionalni ravni. 72 izmed njih je bilo vključenih v Aneks 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2010 (18). Njihovo spremljanje je postalo obveznost podpisnikov dogovora. Eden od predlaganih kazalnikov je bil iz nabora izključen, ker s predmetnim kazalnikom nismo imeli niti nacionalne niti mednarodne izkušnje o njegovem spremljanju. Tabela 1. Seznam kazalnikov kakovosti (16). Zap. Kazalnik Števec Imenovalec OSREDOTOČENOST NA BOLNIKA 1 Izključno dojenje ob odpustu število dojenčkov, izključno dojenih od rojstva do odpusta skupno število novorojenčkov enojčkov, katerih telesna teža ob rojstvu je gramov ali več, gestacijska starost 37 tednov ali več, petminutna ocena po Apgarjevi pa višja ali enaka 5. Vključene so matere in otroci, katerih zdravstveno stanje ne izključuje dojenja PROMOCIJA, PREVENTIVA, PRIMARNO ZDRAVJE 2 Delež sprejemov zaradi astme število sprejemov v bolnišnico zaradi astme 3 Delež sprejemov število sprejemov v zaradi KOPB bolnišnico zaradi KOPB 4 Delež sprejemov zaradi kroničnega srčnega popuščanja število sprejemov v bolnišnico zaradi kroničnega srčnega popuščanja prebivalcev (starih 15 in več let) prebivalcev (starih 15 in več let) prebivalcev (starih 15 in več let) 33

6 Simčič B, Poldrugovac M, Marušič D. Kazalniki kakovosti in akreditacija kot orodja za vodenje... 5 Delež sprejemov zaradi angine pektoris brez posega število sprejemov v bolnišnico zaradi angine pektoris prebivalcev (starih 15 in več let) 6 Delež sprejemov zaradi hipertenzije 7 Delež cepljenosti proti ošpicam 8 Delež cepljenosti proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju 9 Delež cepljenosti proti hepatitisu B 10 Delež cepljenosti proti gripi pri starejših od 65 let število sprejemov v bolnišnico zaradi hipertenzije število cepljenih število cepljenih število cepljenih 11 Incidenca ošpic število novih primerov ošpic v opazovanem obdobju 12 Incidenca oslovskega kašlja prebivalcev (starih 15 in več let) število vseh otrok, ki morajo biti vključeni v imunizacijski program število vseh otrok, ki morajo biti vključeni v imunizacijski program število vseh otrok, ki morajo biti vključeni v imunizacijski program število cepljenih število starejših od 65 let število novih primerov oslovskega kašlja v opazovanem obdobju 13 Incidenca hepatitisa B število novih primerov hepatitisa B v opazovanem obdobju 14 Dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni koronarna ogroženost število oseb z absolutno 10-letno koronarno ogroženostjo >20 % po zdravljenju v opazovanem obdobju število vseh prebivalcev (na prebivalcev) število vseh prebivalcev (na prebivalcev) število vseh prebivalcev (na prebivalcev) število vseh oseb z absolutno 10-letno koronarno ogroženostjo >20 % v opazovanem obdobju 34

7 Bilt - Ekon Organ Inform Zdrav 2011; 27(1): Dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni holesterol število oseb z normalno višino krvnega holesterola (5,0 mmol/l) po zdravljenju v opazovanem obdobju 16 Dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni krvni tlak 17 Dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni normalen ITM 18 Dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni zmerno zvišan ITM število oseb z normalnim RR (<140/90 mmhg) po zdravljenju v opazovanem obdobju število oseb z normalnim indeksom telesne mase (20 25 kg/m2) po zdravljenju v opazovanem obdobju število oseb z zmerno zvišanim indeksom telesne mase (25 29,99 kg/ m2) po zdravljenju v opazovanem obdobju 19 Delež kadilcev število kadilcev (vzorčno) UČINKOVITOST ZDRAVSTVENE OSKRBE 20 Razjede zaradi pritiska število bolnikov, ki pridobili razjedo zaradi pritiska v bolnišnici število vseh oseb z zvišanim krvnim holesterolom (>5,0 mmol/l) v opazovanem obdobju število vseh oseb z zvišanim RR (>140/90 mmhg) v opazovanem obdobju število vseh oseb z zvišanim indeksom telesne mase (>25 kg/ m2) v opazovanem obdobju število vseh oseb z zelo zvišanim indeksom telesne mase (>30 kg/ m2) v opazovanem obdobju število oseb v vzorcu 1000 sprejetih bolnikov (z izločilno merilo) 21 Čakalna doba za CT število čakalnih dni število čakajočih bolnikov 35

8 Simčič B, Poldrugovac M, Marušič D. Kazalniki kakovosti in akreditacija kot orodja za vodenje Učinkovitost dela v operacijskem bloku vsota ur obravnavanja bolnikov v operacijski sobi med običajnim delovnim časom, ko je prisotno osebje skupno število ur s prisotnim osebjem glede na krajevne norme. To število je normativno in ga izračunamo tako, da pomnožimo običajni delovni čas v operacijskem bloku (npr. od 8:00 do 16:00 = 480 minut za sobo, ki se uporablja samo za elektivne posege; delovni čas sobe za urgentne posege pa je 24 ur) s številom delovnih dni v preučevanem obdobju (npr. 20 dni za sobe, ki se uporabljajo samo za elektivne posege, ali 30 dni za sobe za urgentne posege). 23 Trajanje bivanja v bolnišnici število ležalnih dni v bolnišnici za izbrane diagnoze oz. posege število hospitalizacij za izbrane diagnoze oz. posege: možganska kap, pljučnica v domačem okolju, zlom kolka, premostitev koronarne arterije s presadkom, artroskopija kolena, ingvinalna kila, tolsilektomija in/ ali adenoidektomija, holecistektomija, operacija krčnih žil. 36

9 Bilt - Ekon Organ Inform Zdrav 2011; 27(1): Delež sprejemov zaradi akutnih zapletov sladkorne bolezni število sprejemov v bolnišnico zaradi akutnih zapletov sladkorne bolezni (ketoacidoza, hiperosmolarnost, koma) prebivalcev (starih 15 in več let) 25 Delež sprejemov zaradi kroničnih zapletov sladkorne bolezni 26 Delež sprejemov zaradi nenadzorovane sladkorne bolezni 27 Delež amputacij spodnjih udov zaradi sladkorne bolezni 28 Pediatrija Sladkorna bolezen (letno poročilo) HbA1c 29 Pediatrija Sladkorna bolezen (letno poročilo) krvni tlak 30 Pediatrija Sladkorna bolezen (letno poročilo) Hashimoto 31 Psihiatrija shizofrenija hospitalizacija število sprejemov v bolnišnico zaradi kroničnih zapletov sladkorne bolezni (ledvični, očesni, nevrološki itd število sprejemov v bolnišnico z glavno diagnozo sladkorna bolezen brez zapletov število sprejemov v bolnišnico s kodo za poseg amputacija spodnjih udov in (primarno ali sekundarno) diagnozo sladkorna bolezen letno povprečje HbA1c letni povprečni krvni tlak število bolnikov, pri katerih je bil opravljen Hashimoto trajanje hospizalizacije prebivalcev (starih 15 in večlet) prebivalcev (starih 15 in več let) prebivalcev (starih 15 in več let) število vseh bolnikov 37

10 Simčič B, Poldrugovac M, Marušič D. Kazalniki kakovosti in akreditacija kot orodja za vodenje Psihiatrija število vseh zdravil ob shizofrenija zdravila odpustu 33 Delež ponovnih sprejemov zaradi shizofrenije 34 Delež ponovnih sprejemov zaradi bipolarne motnje 35 Poškodbe ob porodu pri vaginalnem porodu število ponovno sprejetih bolnikov (v koledarskem letu) zaradi shizofrenije v 30 dneh po odpustu (v tem koledarskem letu) zaradi shizofrenije (navedene kot primarna ali prvi dve sekundarni diagnozi) število ponovno sprejetih bolnikov (v koledarskem letu) zaradi bipolarne motnje v 30 dneh po odpustu (v tem koledarskem letu) zaradi bipolarne motnje (navedene kot primarna ali prvi dve sekundarni diagnozi) število raztrganin III. in IV. stopnje število prvih sprejemov bolnikov (v koledarskem letu) zaradi shizofrenije število prvih sprejemov bolnikov (v koledarskem letu) zaradi bipolarne motnje število vseh porodov 36 Delež carskih rezov število carskih rezov število vseh porodov 37 Ginekologija ginekološke operacije izguba krvi 38 Perinatologija Apgar 39 Perinatologija transfuzije število operacij z izgubo krvi nad 500 ml (pri težkih bolnikih, pri lahkih bolnikih in pri laparoskopskih operacijah) število otrok rojenih s petminutnim testom po Apgarjevi od 1 do 6 transfuzije med in po porodu število vseh opravljenih operacij število vseh porodov število vseh porodov 38

11 Bilt - Ekon Organ Inform Zdrav 2011; 27(1): Perinatologija porodi brez posegov število porodov brez posegov število vseh porodov 41 Bolniki z AMI, ki je bil predpisan aspirin ob odpustu 42 Kardiologija AMI STEMI, primarni PCI, NSTEMI in PCI število bolnikov starejših od 18 let sprejetih v bolnišnico zaradi AMI (ICD10: I21 in I22), ki jim je bil ob odpustu predpisan aspirin v skladu z nacionalnimi smernicami za dolgotrajno profilaktično uporabo aspirina pri bolnikih z AMI število bolnikov s STEMI (cela številka ali podatek ni znan) število bolnikov z izvedeno primarno PCI (cela številka ali podatek ni znan) število bolnikov z NSTEMI in izvedeno PCI število vseh bolnikov starejših od 18 let, sprejetih v bolnišnico zaradi AMI (ICD10: I21 in I22) število vseh sprejetih bolnikov zaradi akutnega srčnega infarkta (cela številka) število vseh sprejetih bolnikov zaradi akutnega srčnega infarkta STEMI (cela številka) število vseh sprejetih bolnikov zaradi akutnega srčnega infarkta NSTEMI (cela številka) 39

12 Simčič B, Poldrugovac M, Marušič D. Kazalniki kakovosti in akreditacija kot orodja za vodenje dnevna smrtnost zaradi AMI število primerov smrti v bolnišnici, ki so nastopile v 30 dneh po sprejemu v bolnišnico, med vsemi primeri, ki ustrezajo vključitvenim in izključitvenim pravilom za imenovalec Vsi sprejeti bolniki, stari 18 let ali več, z glavno diagnozo akutni miokardni infarkt (AMI) 45 Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka (65 let in več) 46 Profilaktična raba antibiotikov 47 Pooperativna tromboembolija število bolnikov, starih 65 let in več, sprejeti v bolnišnico z diagnozo zlom proksimalne stegnenice, pri katerih se je kirurški poseg začel v roku 48 ur število bolnikov v imenovalcu, ki skladno z nacionalnimi smernicami za profilaktično uporabo antibiotikov med določenim kirurškim posegom, prejmejo antibiotično profilakso ob izpolnjevanju vseh meril odpusti med primeri, ki ustrezajo pravilom vključevanja in izključevanja za imenovalec, pri katerih so zabeležene MKB (ICD) kode za globoko vensko trombozo ali pljučni embolizem v katerem koli polju za dodatne diagnoze število bolnikov starih 65 let in več, sprejeti v bolnišnico z diagnozo zlom proksimalne stegnenice načrtovani kirurški posegi za diagnoze/ posege, ki so vključeni v sledenje kazalniku, pri bolnikih starih 18 let ali več (vključeni posegi: operacija kolorektalnega karcinoma, zamenjava kolka, histerektomija) Vsi kirurški odpusti bolnikov starih 18 let ali več, pri katerih je zabeležena koda posega, izvedenega v operacijski sobi 40

13 Bilt - Ekon Organ Inform Zdrav 2011; 27(1): Travmatologija število vseh ocenjenih število vseh operiranih zlom kolka ocenjeni bolnikov s Harrisovo bolnikov na oddelku s Harrisovo oceno oceno pred odpustom 49 Delež enodnevne kirurgije 50 Abdominalna kirurgija operacija žolčnih kamnov poškodbe 51 Abdominalna kirurgija krvavitve 52 Torakalna kirurgija operacija karcinoma radikalnost operacije 53 Torakalna kirurgija operacija karcinoma zapleti 54 Torakalna kirurgija operacija karcinoma ponovne operacije povprečna Harrisova ocena 30 dni po operaciji (število ali ni podatka) število posegov, ki so načrtovani in izvedeni kot enodnevni kirurški posegi brez hospitalizacije, med vsemi posegi, vključenimi v imenovalcu število poškodb žolčnega voda in/ali sosednjih organov pri vseh opravljenih operacijah število operaciji pri katerih je bila potrebna transfuzija zaradi krvavitve število operacij z radikalnostjo R0, R1 in R2 število zapletov s krvavitvami pri operacijah število ponovnih operacij skupno število bolnikov, obravnavanih v posegih, ki so vključeni v sledenje kazalniku (artroskopija kolena, ingvinalna hernija, odstranitev mandljev in/ali adenoidektomija, odstranitev žolčnika, operacija krčnih žil) število vseh opravljenih operacij število vseh opravljenih operacij število vseh opravljenih operacij število vseh opravljenih operacij število vseh operacij 41

14 Simčič B, Poldrugovac M, Marušič D. Kazalniki kakovosti in akreditacija kot orodja za vodenje Torakalna kirurgija število zgodnjih število vseh operacij operacija karcinoma pooperativnih smrti pooperativna smrt 56 Urologija benigna hipertrofija prostate zapleti s transfuzijo med operacijo število vseh opravljenih operacij 57 Urologija benigna hipertrofija prostate število bolnikov, ki jim uhaja seč po operaciji število vseh opravljenih operacij uhajanje seča 58 Stopnja umrljivosti zaradi kapi v 30 dneh 59 Okulistika operacije katarakte intraokularne krvavitve 60 Okulistika operacije katarakte poškodbe lečne ovojnice 61 Okulistika operacije katarakte vidna ostrina 62 Umrli zaradi astme (starost 5 39) število smrtnih primerov v bolnišnici, do katerih je prišlo v 30 dneh po prvotnem sprejemu v akutno bolnišnično obravnavo, med vsemi primeri v imenovalcu število intraokularnih krvavitev po operaciji število poškodb zadnje lečne ovojnice vidna ostrina s korekcijo - pred operacijo delež umrlih zaradi astme kot osnovnega razloga smrti, starih 5-39 vsi sprejeti bolniki stari 15 let ali več, z glavno/ primarno diagnozo kapi (vključuje ishemično in hemoragično kap) število vseh operacij število vseh operacij vidna ostrina s korekcijo po operaciji število prebivalcev v starosti 5 39 let (kazalnik izračunamo na prebivalcev) 42

15 Bilt - Ekon Organ Inform Zdrav 2011; 27(1): Uporaba krvnih komponent količina krvnih komponent, uporabljenih med in po operacijo in po njej vsi bolniki, ki so bili obravnavani v izbranih elektivnih kirurških posegih (aortofemoralni obvod-unilateralni, primarna unilateralna nadomestitev kolenskega sklepa, radikalna prostatektomija, premostitev koronarne arterije s presadkom). Ti posegi so bili izbrani zato, ker se pogosto izvajajo in velikokrat vključujejo transfuzijo krvi ali pa zanje kri pogosto naročijo, vendar le redko uporabijo 64 Bolnišnična poraba protimikrobnih zdravil število definiranih dnevnih doz, ki jih opredeljuje Svetovna zdravstvena organizacija število dni hospitalizacije in število sprejemov v bolnišnico in oddelke interne medicine, kirurgije, ginekologije, pediatrije in intenzivne enote (kirurške, internistične, mešane) VARNOST BOLNIKOV IN OSEBJA 65 Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje) število sporočenih poškodb z ostrimi predmeti število zaposlenih zdravstvenih delavcev s polnim delovnim časom 43

16 Simčič B, Poldrugovac M, Marušič D. Kazalniki kakovosti in akreditacija kot orodja za vodenje Ocena stanja v bolnišnicah brez tobaka samoocenjevalni vprašalnik Evropske mreže bolnišnic brez tobaka s kvalitativno oceno kajenja v bolnišnicah 67 Padci vsi padci bolnikov (padec=nenameren nepričakovan pristanek na tleh oz. nižji ravni) 68 Varnostna kultura analiza vprašalnikov o bolnišnični kulturi varnosti 69 Tujek v telesu po operativnem posegu 70 Nenamerna punkcija ali laceracija (bolnika) odpusti z ICD kodo za tujek v telesu po operativnem posegu v katerem koli polju diagnoze med primeri iz imenovalca odpusti, ki izpolnjujejo merila iz imenovalca, z ICD kodo nenamerni rez, punkcija, perforacija ali laceracija med posegom v katerem koli polju sekundarne diagnoze 71 Kolonizacijo z MRSA število bolnikov, ki so MRSA pridobili v posamezni bolnišnici v tekočem letu 72 Katetrske okužbe krvi odpusti med primeri, vključenimi v menovalcu z določenimi ICD diagnozami v polju sekundarnih diagnoz število bolnišnično oskrbnih dni (razen za spremljevalce in doječe matere) vsi odpusti pri starih 18 let in starejših, ki ne izpolnjujejo izključitvenih meril vsi odpusti pri starih 18 let in starejših (nekatere izjeme) število vseh bolnikov, pri katerih je ugotovljena MRSA v tekočem letu vsi elektivni kirurški odpusti pri starih 18 let in več (z izjemami) 44

17 Bilt - Ekon Organ Inform Zdrav 2011; 27(1): Pooperativna sepsa odpusti, ki izpolnjujejo merila iz imenovalca, z ICD kodo za sepso v kateremkoli polju sekundarne diagnoze vsi elektivni kirurški odpusti pri starih 18 let in več s kodo za poseg v operacijski sobi (z izjemami) 36 od teh kazalnikov je mogoče izračunati na podlagi podatkov iz nacionalnih podatkovnih zbirk in torej ne predstavljajo dodatnega dela za bolnišnice. Med preostalimi kazalniki kakovosti so se mnogi spremljali v preteklosti prostovoljno. Zato so nekatere bolnišnice že imele vzpostavljene procese za zbiranje potrebnih podatkov. Iz nabora šestih kazalnikov, ki so se zbirali med letoma 2006 in 2010, se jih je v nov nabor preneslo štiri, medtem ko sta bila dva zaradi metodološke nejasnosti izključena. Opis metodologije spremljanja kazalnikov v Priročniku o kazalnikih kakovosti (16) sledi različnim slogom glede na izhodišče in predvideni razvoj kazalnikov. Tako na primer opis metodologije spremljanja kazalnikov, ki jih je oblikoval OECD, zadošča za razumevanje namena njihovega spremljanja, vendar ne omogoči izračunati teh vrednosti, kar se odvija na nacionalni ravni v okviru Inštituta za varovanje zdravja. Na drugi strani so kazalniki projekta PATH zelo natančno opisani, saj je namen, da se bolnišnicam omogoči vzpostaviti vse dejavnosti, potrebne za zbiranje podatkov in izračun njihove vrednosti. Delovna skupina za pripravo modela akreditacije je Ministrstvu za zdravje predlagala uvedbo mednarodnih standardov zdravstvene oskrbe, ki so podlaga za mednarodno akreditacijo zdravstvenih ustanov. Predlog torej ne predvideva vzpostavitve lastnega, slovenskega nabora standardov in nacionalnega postopka zunanje presoje spoštovanja takšnih standardov. Prepoznana pomanjkljivost tovrstne odločitve je nezmožnost prilagajanja standardom, specifičnim okoliščinam in ravni oskrbe, ki je na voljo v Sloveniji. Kljub temu je delovna skupina presodila, da je poglavitnega pomena oblikovati rešitev, ki bo pripeljala do akreditacije bolnišnic v najkrajšem možnem času. Obenem ima zagotovilo o visoko kakovostni in varni oskrbi, ki jo želimo z akreditacijo pridobiti, večjo težo, če temelji na že obstoječem, mednarodno priznanem sistemu akreditacije. Slednje je posebej pomembno v kontekstu Direktive o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (6), ki zahteva, da države članice bolnikom iz Evropske Unije zagotovijo jasne informacije o standardih kakovosti in varnosti v zdravstvu. Po upoštevanju izraženega interesa nekaterih izvajalcev ter pridobitvi akreditacije marca 2011 v dveh slovenskih bolnišnicah je delovna skupina posebej poudarila akreditacije v okviru mednarodno priznanih sistemov vodenja kakovosti, za 45

18 Simčič B, Poldrugovac M, Marušič D. Kazalniki kakovosti in akreditacija kot orodja za vodenje... katere se izdajo ustrezni mednarodni veljavni certifikati, kot sta Joint Commission International in Det Norske Veritas. Vloga Ministrstva za zdravje je predvsem v podpori in spodbujanju akreditacije, medtem ko ni bilo prepoznane potrebe po specifičnih predpisih na področju akreditacije. Pomembna vloga pripada tudi Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki bo lahko v vlogi plačnika zdravstvenih storitev zagotovil finančne spodbude za izvajalce zdravstvene dejavnosti. Delovna skupina je prav tako poudarila pomen oblikovanja slovenske skupine presojevalcev pri akreditacijskih organizacijah, ki so jih in jih še bodo izbrale bolnišnice. Čeprav je izbira lastnih presojevalcev v pristojnosti akreditacijskih organizacij, želijo vsi deležniki v Sloveniji spodbujati izobraževanje in delovanje presojevalcev iz Slovenije. Tovrstne izkušnje so izredno pomembne ne le iz vidika posameznega izvajalca, ki lahko premosti morebitne jezikovne ovire, temveč tudi za razširitev skupine izvedencev in nadaljnji razvoj dejavnosti v Sloveniji. Razpravljanje Ministrstvo za zdravje je prevzelo vodilno vlogo pri koordinaciji dejavnosti na področju kazalnikov kakovosti ter akreditacije. Pri tem so bili v razpravi vključeni ključni deležniki na tem področju. Očitno je, da Ministrstvo za zdravje ni glavni izvajalec teh dejavnosti, saj so veliko večino kazalnikov kakovosti razvile druge ustanove, prav tako pa so se nekatere bolnišnice samostojno odločile za pristop k akreditaciji. Koordinacija dejavnosti zahteva uravnovešenje vloge vodilne nacionalne ustanove, da posreduje jasne usmeritve, in vlogo koordinacije, pri kateri je v ospredju usklajevanje interesov in dejavnosti vseh deležnikov v sistemu zdravstvenega varstva. Razvoj novega nabora kazalnikov kakovosti se je začel z oblikovanjem dogovora okoli potrebe po večjem številu nacionalno dogovorjenih mer kakovosti. Potrebno je bilo uskladiti željo po pridobitvi čim več informacij o zdravstveni oskrbi ter potrebo po omejevanju dodatnih obremenitev, zlasti za izvajalce zdravstvene dejavnosti. Zanimivo je, da je ob pripravi predloga v okviru delovne skupine prevladovala težnja k večjemu številu podatkov, medtem ko je bila v trenutku usklajevanja Aneksa 2 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2010 (18) v ospredju skrb glede dodatnih obremenitev zdravstvenih ustanov in zdravstvenih delavcev. Nov nabor kazalnikov upošteva širok spekter interesov deležnikov ter mednarodno in nacionalno že uveljavljene kazalnike. Obenem pa postopek oblikovanja tega nabora ni sledil potrebam posameznih interesnih skupin, tako da bi oblikovali seznam kazalnikov namenjen pacientom, drugega namenjen izvajalcem, plačnikom, ustanoviteljem itn. Slednje dejstvo je pomembna pomanjkljivost uporabljenih metod za določanje nacionalnih kazalnikov. V bodoče bo zato potrebno jasno definirati odgovorne nosilce posameznega 46

19 Bilt - Ekon Organ Inform Zdrav 2011; 27(1): kazalnika in tako dodatno prispevati k razjasnitvi odnosov odgovornosti med partnerji v sistemu zdravstvenega varstva. Odločitev o spodbujanju akreditacije zdravstvenih ustanov v Sloveniji na podlagi mednarodno priznanih standardih upošteva dva ključna dejavnika: prvi je neuspeli poskus vzpostavitve lastnega sistema akreditacije v Sloveniji v prejšnjem desetletju, drugi je nujnost zagotavljanja jasnih meril za presojanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave do oktobra 2013, ko se bo začela uporabljati Direktiva o upravljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (6). Ključno vlogo bo imel plačnik, ki bo skozi oblikovanje finančnih spodbud v tem primeru prevzel vlogo kupca in od svojih dobaviteljev zahteval določeno raven kakovosti. Obenem je očitno in spodbudno, da izvajalci zdravstvenih storitev že zdaj na podlagi notranjih vzgibov prepoznajo koristnost akreditacije in so se v mnogih primerih zanjo že odločili. Postavitev kakovosti in varnosti med prednostmi v zdravstvu se odrazi ne le v deklarativnih in regulatornih dokumentih, kot so priporočila, strategije in direktive, temveč tudi v konkretnem delovanju ključnih akterjev v sistemu. Formalizacija postopkov vodenja kakovosti skozi ISO standarde ima izjemno široko aplikabilnost na vseh sektorjih gospodarstva, vključno s področjem zdravstva. Dejansko so nekateri izvajalci zdravstvene dejavnosti v Sloveniji ISO certifikat že pridobili. Obenem se v zdravstvu na mednarodni in nacionalni ravni čedalje bolj uveljavljajo sistemi akreditacije zdravstvenih ustanov, v okviru katerih so oblikovani specifični standardi za področje zdravstvene oskrbe. Nacionalna strategija o kakovosti in varnosti v zdravstvu ( ) (17) je prepoznala, da je akreditacija le eno izmed orodji, skozi katerih lahko dosežemo višjo raven kakovosti zdravstvene obravnave. Pri vseh ukrepih pa so potrebni kazalniki, s pomočjo katerih lahko prepoznamo področja, kjer so prednostno potrebni izboljšav ter učinkov sprejetih ukrepov za izboljšave. V razpravi se med ključnimi ustanovami na področju zdravstvenega varstva oblikuje dogovor o nujnosti tovrstnih dejavnosti. Sinergija vseh opisanih dejavnosti naj bi se odrazila v boljši oskrbi za bolnika. Osredotočenje na bolnika je tudi sicer prepoznana kot ključna dimenzija kakovosti (19). Obenem zaradi kompleksnosti zdravstvene oskrbe bolniki izjemno težko presodijo kakovost obravnave katere so deležni s strokovnega vidika. Zato so izjemno koristne mednarodno priznane akreditacije, skozi katere zunanje ustanove potrdijo ustreznost procesov pri izvajalcu, ne da bi od bolnika pričakovali poglobitev v strokovne vidike tovrstne presoje. Vsekakor lahko v bodoče pričakujemo bolj osveščene bolnike, ki bodo zahtevali od izvajalcev natančne informacije o kakovosti in varnosti, katere so deležni. Zato je tudi javna objava in preglednost dejavnosti nepogrešljiv element le-te. 47

20 Simčič B, Poldrugovac M, Marušič D. Kazalniki kakovosti in akreditacija kot orodja za vodenje... Zaključek Spremljanje kazalnikov kakovosti in akreditacija so ključna orodja za spodbujanje vodenja kakovosti z vidika posamezne zdravstvene storitve in z vidika kakovosti celotnega sistema zdravstvenega varstva. Pri oblikovanju tovrstnih dejavnosti je potrebno usklajevanje vseh partnerjev v sistemu in dogovarjanje skupnih usmeritev, ki bodo omogočile sinergijo dejavnosti deležnikov. Preplet odgovornosti posameznih akterjev je izjemno kompleksen in se ne odvija vzdolž preprostega odnosa kupca in dobavitelja. Obenem je jasno, da je končni uporabnik sistema bolnik, ki mora biti postavljen v središču dejavnosti in tako predstavljati stičišče vseh interesov vpletenih akterjev. Literatura 1. Deming EW. Out of the crisis. Cambrige: MIT Press, Slovenski standard. SIST ISO 9001:2000. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, Walter A, Ritter T, Gemünden HG. Value creation in buyer-seller relationships: theoretical considerations and empirical results from a supplier's perspective. Ind Mark Manag 2001; 30(4): Rao Tummala VM, Tang CL. Strategic quality management, Malcolm Baldrige and European quality awards and ISO 9000 certification: core concepts and comparative analysis. Int J Qual Reliab Manage 1996; 13(4): Priporočilo Sveta z dne 9. junija 2009 o varnosti pacientov, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo. Uradni list Evropske Unije 2009/C 151/01. Pridobljeno s spletne strani : 006:SL:PDF. 6. Direktiva 2011/24/EU Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu. Uradni list Evropske Unije L88/45. Pridobljeno s spletne strani : 65:SL:PDF. 7. Bowling A. Research Methods in Health: Investigating health and health services (2 nd ed). Buckingham: Open University Press, Smith PC, Mossialos E, Papanicolas I, Leatherman S (eds). Performance measurement for health system improvment: experiences, challenges and prospects. Cambridge: Cambridge University Press, Shaw CD, Kutryba B, Braithwaite J, Bedlicki M, Warunek A. Sustainable healthcare accreditation: messages from Europe in Int J Qual Health Care 2010; 22(5): Shaw CD. External quality mechanisms for health care: summary of the ExPeRT project on visitatie, accreditation, EFQM and ISO assessment in European Union countries. Int J Qual Health Care 2000; 12(3):

21 Bilt - Ekon Organ Inform Zdrav 2011; 27(1): Shaw CD, Groene O, Mora N, Sunol R. Accreditation and ISO certification: do they explain differences in quality management in European hospitals? Int J Qual Health Care 2010; 22(6): Robida A. Notranja presoja - samoocenjevanje bolnišnic. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, Robida A. Program for self-assessment and external assessment - accreditation in healthcare. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, Robida A. Splošni standardi zdravstvene obravnave bolnišnice. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, Splošni dogovor za pogodbeno leto Pridobljeno s spletne strani : D71C4?OpenDocument. 16. Pribaković Brinovec R, Masten Cuznar O, Ivanuša M, Leskošek B, Pajntar M, Poldrugovac M, et al. Priročnik o kazalnikih kakovosti. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, Kiauta M, Poldrugovac M, Rems M, Robida A, Simčič B. Nacionalna strategija o kakovosti in varnosti v zdravstvu ( ). Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, Aneks 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto Pridobljeno s spletne strani : F5DFC514F38C C543?OpenDocument. 19. Crossing the quality chasm: a new health system for the 21st century. Washington: National Academies Press,

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, NA STIČIŠČU: PALIATIVNA OSKRBA IN ONKOLOGIJA 9.10.2018, Onkološki inštitut Ljubljana Vloga Internistične prve pomoči pri oskrbi bolnikov z rakom v paliativni

Prikaži več

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc PREVENTIVA in PRESEJANJE v RADM MATEJA BULC Vrste preventive Priložnost ali breme? 2002 Vzrok smrti SKUPAJ Neoplazme Bolezni obtočil Bolezni dihal Bolezni prebavil Poškodbe, zastrupitve Spol - SKUPAJ 18.701

Prikaži več

Protokol preiskav za presaditev ledvice Manca Oblak Klinični oddelek za nefrologijo Center za transplantacijo ledvic Ljubljana,

Protokol preiskav za presaditev ledvice Manca Oblak Klinični oddelek za nefrologijo Center za transplantacijo ledvic Ljubljana, Protokol preiskav za presaditev ledvice Manca Oblak Klinični oddelek za nefrologijo Center za transplantacijo ledvic Ljubljana, 28.03.2019 Uvod Načini izboljšanja izbire bolnikov za zdravljenje s presaditvijo

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Seznam predoperativnih preiskav in testov za pripravo pacienta na poseg v osnovnem zdravstvu Zahtevnost posega MALI SREDNJE VELIKI VELIKI ASA razred ASA 1 ASA 2 ASA 3 ASA 4 ASA 1 ASA 2 ASA 3 ASA 4 ASA

Prikaži več

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarja 2019 v Skladu Viljem Julijan podajamo pobudo za izboljšanje

Prikaži več

Sistem za merjenje glukoze v krvi Predstavljamo vam pametni merilnik CONTOUR NEXT ONE, s katerim vstopamo v novo dobo vodenja sladkorne bolezni. Meril

Sistem za merjenje glukoze v krvi Predstavljamo vam pametni merilnik CONTOUR NEXT ONE, s katerim vstopamo v novo dobo vodenja sladkorne bolezni. Meril Sistem za merjenje glukoze v krvi Predstavljamo vam pametni merilnik CONTOUR NEXT ONE, s katerim vstopamo v novo dobo vodenja sladkorne bolezni. Merilnik omogoča izredno točne meritve glukoze v krvi. Edinstvena

Prikaži več

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc PREVENTIVA in PRESEJANJE v RADM MATEJA BULC Vrste preventive Priložnost ali breme? Benefits Mortality 2018 Men die younger, but life expectancy is rising quicker men: death at 74 (average) +10 y in 30

Prikaži več

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš () OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Stakeholder Meeting NIJZ, 31. maj 2019 ZARADI KATERIH BOLEZNI UMIRAMO

Prikaži več

(Microsoft Word - KLINI\310NA POT ZA ODSTRANITEV OSTEOSINTETSKEGA MATERIALA.doc)

(Microsoft Word - KLINI\310NA POT ZA ODSTRANITEV OSTEOSINTETSKEGA MATERIALA.doc) Javni zdravstveni zavod SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE Černelčeva cesta 15 8250 BREŽICE KLINIČNA POT ZA ODSTRANITEV OSTEOSINTETSKEGA MATERIALA ( OSM ) Prostor za nalepko SPREJEMNI ZDRAVNIK DATUM OPERACIJE

Prikaži več

Povratne informacije pri 74 bolnikih

Povratne informacije pri 74 bolnikih Primarij Tatjana Erjavec, dr.med., specialistka interne medicine Telesna vadba po možganski kapi v bivalnem okolju V projekt smo vključili vse v letu 2006 obstoječe klube v Sloveniji. Odzvalo se jih je

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Antibiotična kirurška profilaksa Prof. dr. Bojana Beović, dr. med. Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana European Centre for Disease Prevention and Control. Point prevalence

Prikaži več

2

2 2 KAZALO UVOD... 5 I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE... 6 II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018... 7 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU... 7 2. ZAKONSKE PODLAGE... 8 3. OSNOVNA IZHODIŠČA

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

OCENJEVANJE IZIDA REHABILITACIJE PRI OSEBAH S KRONIČNO RAZŠIRJENO BOLEČINO

OCENJEVANJE IZIDA REHABILITACIJE PRI OSEBAH S KRONIČNO RAZŠIRJENO BOLEČINO TELESNA VADBA/ŠORT ZA LJUDI PO PREBOLELI MOŽGANSKI KAPI Doc.dr.Nika Goljar, dr.med. 13. KONGRES ŠPORTA ZA VSE ŠPORTNA REKREACIJA INVALIDOV Ljubljana, 30.11.2018 Uvod 15 milj. ljudi doživi MK / leto, t.j.

Prikaži več

Zdravstveno zavarovanje Best Doctors

Zdravstveno zavarovanje Best Doctors Zdravstveno zavarovanje Best Doctors Best Doctors Zdravljenje pri najboljših zdravnikih Zdravje vam prinaša največje obresti. Zato ne oklevajte in se odločite za zavarovanje Best Doctors. Kaj je zavarovanje

Prikaži več

2

2 2 KAZALO UVOD... 5 I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE... 6 II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019... 7 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU... 7 2. ZAKONSKE PODLAGE... 8 3. OSNOVNA IZHODIŠČA

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

DIALIZNI KATETRI KOT DOLGOTRAJNI ŽILNI PRISTOP IN PRI AKUTNI HD/MPF PRI

DIALIZNI KATETRI KOT DOLGOTRAJNI ŽILNI PRISTOP IN PRI AKUTNI HD/MPF PRI DIALIZNI KATETRI KOT DOLGOTRAJNI ŽILNI PRISTOP IN PRISTOP PRI AKUTNI HD/PF PRI OTROCIH Rina Rus Klinični oddelek za nefrologijo Pediatrična klinika KRANJSKA GORA, november 2013 Otroci, ki potrebujejo zaradi

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo, 15/08 ZPacP, 23/08, 58/0

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo, 15/08 ZPacP, 23/08, 58/0 Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo, 15/08 ZPacP, 23/08, 58/08 ZZdrS-E in 77/08 ZDZdr) ter drugega odstavka 4. člena

Prikaži več

NACIONALNO SPREMLJANJE ČAKALNIH DOB Mesečno poročilo za stanje na dan Ljubljana februar 2014

NACIONALNO SPREMLJANJE ČAKALNIH DOB Mesečno poročilo za stanje na dan Ljubljana februar 2014 NACIONALNO SPREMLJANJE ČAKALNIH DOB Mesečno poročilo za stanje na dan 1.2.2014 Ljubljana februar 2014 NACIONALNO SPREMLJANJE ČAKALNIH DOB Mesečno poročilo za stanje na dan 1.2.2014 Pripravil: David Breznikar

Prikaži več

EVROPSKE REFERENČNE MREŽE POMOČ PACIENTOM Z REDKIMI ALI KOMPLEKSNIMI BOLEZNIMI Share. Care. Cure. zdravje

EVROPSKE REFERENČNE MREŽE POMOČ PACIENTOM Z REDKIMI ALI KOMPLEKSNIMI BOLEZNIMI Share. Care. Cure. zdravje EVROPSKE REFERENČNE MREŽE POMOČ PACIENTOM Z REDKIMI ALI KOMPLEKSNIMI BOLEZNIMI Share. Care. Cure. zdravje KAJ SO EVROPSKE REFERENČNE MREŽE? Evropske referenčne mreže združujejo zdravnike in raziskovalce

Prikaži več

NACIONALNO SPREMLJANJE ČAKALNIH DOB Mesečno poročilo za stanje na dan Ljubljana september 2014

NACIONALNO SPREMLJANJE ČAKALNIH DOB Mesečno poročilo za stanje na dan Ljubljana september 2014 NACIONALNO SPREMLJANJE ČAKALNIH DOB Mesečno poročilo za stanje na dan 1.9.2014 Ljubljana september 2014 NACIONALNO SPREMLJANJE ČAKALNIH DOB Mesečno poročilo za stanje na dan 1.9.2014 Pripravil: David Breznikar

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

O Č E S N I C E N T E R STAROSTNA DALJNOVIDNOST PRESBYOND IN MENJAVA OČESNE LEČE

O Č E S N I C E N T E R STAROSTNA DALJNOVIDNOST PRESBYOND IN MENJAVA OČESNE LEČE O Č E S N I C E N T E R STAROSTNA DALJNOVIDNOST PRESBYOND IN MENJAVA OČESNE LEČE LASERSKA ODSTRANITEV DIOPTRIJE PRESBYOND Kaj pomeni»starostna daljnovidnost«? Starostna daljnovidnost ali t.i. presbiopija

Prikaži več

0 Osnovni podatki o zbirki

0 Osnovni podatki o zbirki SPREMLJANJE BOLNIŠNIČNIH OBRAVNAV ISTEGA TIPA (SPP) Kontaktni podatki Nacionalni inštitut za javno zdravje Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija Ga. I. Zupanc, sbo@nijz.si Pravna podlaga za zbiranje

Prikaži več

LASTNOSTI BOLNIKOV Z AKUTNIMI LEVKEMIJAMI, ZDRAVLJENIH NA ODDELKU ZA HEMATOLOGIJO UKC MARIBOR V OBDOBJU 2014 – 2015

LASTNOSTI BOLNIKOV Z AKUTNIMI LEVKEMIJAMI, ZDRAVLJENIH NA ODDELKU ZA HEMATOLOGIJO UKC MARIBOR V OBDOBJU 2014 – 2015 Jasmina Hauptman, Maja Majal UKC Maribor Laško,7.4. - 9.4.2016 AKUTNE LEVKEMIJE Heterogena skupina klonskih bolezni, ki so posledica pridobljene somatske mutacije in nato nenadzorovane rasti multipotentne

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Programa pripravništva

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - M. Horvat [Samo za branje]

Microsoft PowerPoint - M. Horvat [Samo za branje] VLOGA PATRONAŽNE SLUŽBE V KONTINUIRANI ZDRAVSTVENI NEGI PACIENTA USTREZNA IN PRAVOČASNA INFORMACIJA PODLAGA ZA VARNO IN KAKOVOSTNO OBRAVNAVO Murska Sobota, 15. Marec 2007 Martina Horvat, dipl. med. sestra

Prikaži več

0 Osnovni podatki o zbirki

0 Osnovni podatki o zbirki EVIDENCA BOLEZNI, ZASTRUPITEV IN POŠKODB, KI ZAHTEVAJO ZDRAVLJENJE V BOLNIŠNICI (BOLOB) Kontaktni podatki Nacionalni inštitut za javno zdravje Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija Ga. Ana Zgaga, sbo@nijz.si

Prikaži več

RAS-acting agents

RAS-acting agents Priloga IV Znanstveni zaključki, podlaga za spremembo pogojev dovoljenj za promet z zdravilom ter podrobna obrazložitev znanstvenih razlogov za odstopanja od priporočila odbora PRAC 1 Znanstveni zaključki

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Hospital Management in Slovenia Univerzitetni klinični center Ljubljana case study University Medical Centre Ljubljana UMC Ljubljana Divisions for Internal Medicine Surgery Gynecology Neurology Pediatrics

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IV. Mednarodna znanstvena konferenca: ZA ČLOVEKA GRE: DRUŽBA IN ZNANOST V CELOSTNI SKRBI ZA ČLOVEKA Alma Mater Europaea - ECM Maribor, 11-12. marec 2016 ODZIVANJE ZDRAVSTVENEGA OSEBJA V PRIMERIH NASILJA

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO NAVODILO ZA UPORABO DICYNONE 125 mg/ml raztopina za injiciranje etamsilat Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. - Če imate dodatna

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

O Č E S N I C E N T E R ODPRAVA DIOPTRIJE ŽIVLJENJE BREZ OČAL IN KONTAKTNIH LEČ

O Č E S N I C E N T E R ODPRAVA DIOPTRIJE ŽIVLJENJE BREZ OČAL IN KONTAKTNIH LEČ O Č E S N I C E N T E R ODPRAVA DIOPTRIJE ŽIVLJENJE BREZ OČAL IN KONTAKTNIH LEČ LASERSKA ODPRAVA DIOPTRIJE Kaj je laserska korekcija dioptrije? Laserska operacija oči je postopek, s katerim se trajno odpravi

Prikaži več

Zdravstveno zavarovanje Zdravje

Zdravstveno zavarovanje Zdravje Zdravstveno zavarovanje Zdravje Čas je, da zdravje postavimo na prvo mesto Z ZDRAVSTVENIM ZAVAROVANJEM VAM V PRIMERU NOVO NASTA Ključne prednosti 1 2 3 4 ENOSTAVNO IN HITRO DO ZDRAVSTVENIH STORITEV PRIČETEK

Prikaži več

FINANČNI NAČRT za leto 2014 ČISTOPIS Jesenice, april 2014

FINANČNI NAČRT za leto 2014 ČISTOPIS Jesenice, april 2014 FINANČNI NAČRT za leto 2014 ČISTOPIS Jesenice, april 2014 VSEBINA PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE...1 POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU 2014...2 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU...2 a) Osebna izkaznica

Prikaži več

Okužba s HIV v Sloveniji Podatki o prijavljenih primerih do vključno 22. novembra

Okužba s HIV v Sloveniji Podatki o prijavljenih primerih do vključno 22. novembra Okužba s HIV v Sloveniji Podatki o prijavljenih primerih do vključno 22. novembra 2017 1 Pregled vsebine Ključni poudarki 3 Priporočila 3 1 Nove diagnoze okužb s HIV 4 2 Pozne diagnoze 6 3 Aids in smrt

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Poznate svoje številke? Skrb za zdravje zaposlenih se vedno obrestuje Spoštovana direktorica/direktor, Ali poznate svoje številke? Dve tretjini odrasl

Poznate svoje številke? Skrb za zdravje zaposlenih se vedno obrestuje Spoštovana direktorica/direktor, Ali poznate svoje številke? Dve tretjini odrasl Poznate svoje številke? Skrb za zdravje zaposlenih se vedno obrestuje Spoštovana direktorica/direktor, Ali poznate svoje številke? Dve tretjini odraslih Slovencev ima povišan holesterol, ki velja za enega

Prikaži več

ZDRAVSTVENOVZGOJNI NASTOP

ZDRAVSTVENOVZGOJNI NASTOP Strokovno srečanje Programa Svit SVITOV DAN 2016 Ocenjevanje bolečine pri kolonoskopiji 13. december 2016 Austria Trend Hotel Ljubljana Avtorji: Viki Kotar dipl.zn., Maja Košele dipl. ms., Zoran Georgiev

Prikaži več

RE_QO

RE_QO Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja B8-0514/2018 5.11.2018 PREDLOG RESOLUCIJE k vprašanju za ustni odgovor B8-0417/2018 v skladu s členom 128(5) Poslovnika o lymski boreliozi (2018/2774(RSP))

Prikaži več

zdravljenje s trombocitnimi koncentrati

zdravljenje s trombocitnimi koncentrati KO za hematologijo, UKCL zdravljenje s trombocitnimi koncentrati Barbara Skopec poraba KT na KOH 2012 2013 2014 Trombo afereza 2159 2048 1712 trombo zlitje 1551 1822 1781 skupaj 3710 3870 3493 indikacije

Prikaži več

STERILIZACIJE Specifikacije preverjanja podatkov za Sterilizacije preko sistema eprenosi v 1.7 Ljubljana, december 2017

STERILIZACIJE Specifikacije preverjanja podatkov za Sterilizacije preko sistema eprenosi v 1.7 Ljubljana, december 2017 STERILIZACIJE Specifikacije preverjanja podatkov za Sterilizacije preko sistema eprenosi v 1.7 Ljubljana, december 2017 Spremljanje sprememb Datum Verzija Opis spremembe Avtor spremembe Marec 2013 0.0

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 MODEL ODLIČNOSTI REFERENČNE AMBULANTE Darinka Klančar NAMEN PREDSTAVITVE European Practice Assessment EPA Evropski model poslovne odličnosti EFQM Samoocena ambulante/odličnost ambulante EPA European Practice

Prikaži več

Pripravil: Rade Pribaković Brinovec Ljubljana, MKB-10 AM, ver.6, POGLAVJE 4. ENDOKRINE, PREHRANSKE (NUTRICIJSKE) IN PRESNOVNE (METABOLIČNE)

Pripravil: Rade Pribaković Brinovec Ljubljana, MKB-10 AM, ver.6, POGLAVJE 4. ENDOKRINE, PREHRANSKE (NUTRICIJSKE) IN PRESNOVNE (METABOLIČNE) Pripravil: Rade Pribaković Brinovec Ljubljana, 10.12.2012 MKB-10 AM, ver.6, POGLAVJE 4. ENDOKRINE, PREHRANSKE (NUTRICIJSKE) IN PRESNOVNE (METABOLIČNE) BOLEZNI (E00 E89) To poglavje vsebuje naslednje sklope:

Prikaži več

Izrivanje zdravnikov in zobozdravnikov iz odločevalskih procesov

Izrivanje zdravnikov in zobozdravnikov iz odločevalskih procesov IZGUBLJENA PRILOŽNOST ZA UREDITEV RAZMER V SLOVENSKEM ZDRAVSTVU Izrivanje zdravnikov in zobozdravnikov iz odločevalskih procesov Dr. Zdenka Čebašek-Travnik, spec. psihiatrije Predsednica Zdravniške zbornice

Prikaži več

Stanje agilnosti v Sloveniji 2018 State of Agile 2018 Pripravil: Enej Gradišek, CorpoHub December 2018 CorpoHub, vse pravice pridržane 2018

Stanje agilnosti v Sloveniji 2018 State of Agile 2018 Pripravil: Enej Gradišek, CorpoHub December 2018 CorpoHub, vse pravice pridržane 2018 Stanje agilnosti v Sloveniji 2018 State of Agile 2018 Pripravil: Enej Gradišek, CorpoHub December 2018 Stran 2 Kazalo 1. O raziskavi 3 2. Povzetek ugotovitev 4 3. Kaj so agilne metode? 5 4. Rezultati 6

Prikaži več

BV_STANDARDI_SISTEMOV_VODENJA_EN_OK

BV_STANDARDI_SISTEMOV_VODENJA_EN_OK STANDARDI SISTEMOV VODENJA KOT ORODJE ZA IZBOLJŠANJE OKOLJSKE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 10.11.2011 Gregor SIMONIČ Sistemi vodenja Kaj so sistemi vodenja oziroma upravljanja? Sistem vodenja oziroma upravljanja

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00 in 36

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00 in 36 Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00 in 36/00), 12. ter 15. člena pravilnika o pripravništvu

Prikaži več

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEPREKINJENOST NAPAJANJA 1.1. Ciljna raven neprekinjenosti

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Sestanek zastopniki_splet.ppt

Microsoft PowerPoint - Sestanek zastopniki_splet.ppt SREČANJE MED PATENTNIMI ZASTOPNIKI IN ZASTOPNIKI ZA MODELE IN ZNAMKE TER URADOM RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO Ljubljana, 21. oktober 2013 Dnevni red Uvodna beseda Vesna Stanković Juričić, v. d. direktorja

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

Pomen zgodnje vključitve bolnika na čakalni seznam za presaditev ledvice Miha Arnol Ljubljana, 28. marec 2019

Pomen zgodnje vključitve bolnika na čakalni seznam za presaditev ledvice Miha Arnol Ljubljana, 28. marec 2019 Pomen zgodnje vključitve bolnika na čakalni seznam za presaditev ledvice Miha Arnol Ljubljana, 28. marec 2019 Presaditev ledvice je najboljši način nadomestnega zdravljenja KOL... ...za bolnike, ki so

Prikaži več

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu Številka: /2014 Datum: Poročanje o domnevn

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu Številka: /2014 Datum: Poročanje o domnevn 1 Številka: 1382-18/2014 Datum: 31.7.2014 Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu 2013 V poročilu želimo na kratko predstaviti poročanje o domnevnih neželenih

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI ZDRAVSTVENA FAKULTETA ZDRAVSTVENA NEGA, 1. STOPNJA Jerneja Pečnik VPLIV ZDRAVSTVENE VZGOJE NA SPREMEMBE V ŽIVLJENJSKEM SLOGU PRI

UNIVERZA V LJUBLJANI ZDRAVSTVENA FAKULTETA ZDRAVSTVENA NEGA, 1. STOPNJA Jerneja Pečnik VPLIV ZDRAVSTVENE VZGOJE NA SPREMEMBE V ŽIVLJENJSKEM SLOGU PRI UNIVERZA V LJUBLJANI ZDRAVSTVENA FAKULTETA ZDRAVSTVENA NEGA, 1. STOPNJA Jerneja Pečnik VPLIV ZDRAVSTVENE VZGOJE NA SPREMEMBE V ŽIVLJENJSKEM SLOGU PRI PACIENTIH Z AKUTNIM MIOKARDNIM INFARKTOM Ljubljana,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MOŽNOSTI ZDRAVLJEN HEMODIALIZA Razumeti ledvično bolezen, njen potek in vedeti za možnosti zdravljenja KAJ DELAJO LEDVICE čistijo kri in odstranjujejo odvečno vodo iz telesa odstranjujejo presnovke vzdržujejo

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

Bolnišnični register tumorjev prsnega koša klinike golnik

Bolnišnični register tumorjev prsnega koša klinike golnik POROČILO BOLNIŠNIČNEGA REGISTRA TUMORJEV PRSNEGA KOŠA KLINIKE GOLNIK 2010 2017 Razlaga uporabljenih kratic KG OP RT KT + RT ST KT BSC RP N Me Univerzitetna klinika Golnik Operacija, kirurško zdravljenje

Prikaži več

program-ivz

program-ivz Konferenca Skupaj za zdravje! Obeležitev 10. obletnice Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni 2013 in izzivi prihodnosti 7. in 8. oktober 2013, Brdo pri Kranju, Slovenija Ponedeljek,

Prikaži več

21st century? RE-THINK DEVELOPMENT

21st century? RE-THINK DEVELOPMENT Redni letni strokovni posvet, Rogaška Slatina, 13. november 2015 SKUPINE OTROK, KI SO POSEBEJ OGROŽENE ZA RESEN POTEK RESPIRATORNIH OBOLENJ Kornhauser Cerar Lilijana, KO za perinatologijo, UKC Ljubljana

Prikaži več

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc ENERGETSKA IZKAZNICA KAKO SE NANJO PRIPRAVIMO Izkaznica na podlagi izmerjene rabe energije Energetske izkaznice za javne stavbe bodo predvidoma temeljile na izmerjeni rabi energije za delovanje stavbe.

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev smernic - osteoporoza mag. Suzana Kert, dr. med., spec. spl. med. Zdravstveni dom Maribor Katedra za DM MF Maribor 28. modularna skupina 01.03.2013 1 Viri 1. http://www.endodiab.si/ priporocila/osteoporoza/

Prikaži več

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_ Prednostne snovi v luči Načrta upravljanja voda 2009 do 2015 Dr. Tanja Mohorko, uni. dipl. inž. kem. inž. Ljubljana, 03.07.2012 Pregled predstavitve Evropska zakonodaja za področje prednostnih snovi Metodologija

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc Navodila za prijavo raziskav na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) Definicije raziskav Na OI izvajamo več oblik raziskovalnega dela v vseh organizacijskih enotah. Raziskovalno delo delimo na tri kategorije:

Prikaži več

PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19)

PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19) PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19) Želja nas vseh, tako staršev kot tistih, ki delamo z otroki v vrtcu je, da bi bili otroci zdravi in bi se v vrtcu dobro počutili.

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Predlogi načrtovalskih rešitev PUN2000 za gozdove Dragan Matijašić, ZGS Ljubljana, 6.5.2015 Maribor, 7.5.2015 Namen predstavitve Dopolnitve Priročnika o izdelavi GGN GGE Ekocelice Pregled stanja Izločanje

Prikaži več

00a-naslovnica13.2.cdr

00a-naslovnica13.2.cdr 38 Bilten SDMI Poročilo s petega srečanja članov Sekcije za informatiko v zdravstveni negi Uvod Na Jelenovem grebenu se je 24.10.2008 odvijalo že 5. tradicionalno srečanje članov Sekcije za informatiko

Prikaži več

Workhealth II

Workhealth II SEMINAR Development of a European Work-Related Health Report and Establishment of Mechanisms for Dissemination and Co- Operation in the New Member States and Candidate Countries - WORKHEALTH II The European

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

ROSEE_projekt_Kolesarji

ROSEE_projekt_Kolesarji SEMINAR/DELAVNICA V OKVIRU PROJEKTA MOBILE2020 VARNOST KOLESARJEV IN KOLESARSKEGA PROMETA Ljubljana, 27. 3. 2013, Grand hotel Union ROSEE: Road safety in SouthEast Europe Predstavitev projekta mag.jure

Prikaži več

PRVA Zdravje Poskrbite za svoje zdravje s hitrim dostopom do zdravnika DO STORITVE v največ 10 delovnih dneh Specialisti Operativni posegi Rehabilitac

PRVA Zdravje Poskrbite za svoje zdravje s hitrim dostopom do zdravnika DO STORITVE v največ 10 delovnih dneh Specialisti Operativni posegi Rehabilitac PRVA Zdravje Poskrbite za svoje zdravje s hitrim dostopom do zdravnika DO STORITVE v največ 10 delovnih dneh Specialisti Operativni posegi Rehabilitacije 080 88 08 www.prva.si Poskrbite za svoje zdravje

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

Poslovno poročilo za leto 2000

Poslovno poročilo za leto 2000 Onkološki inštitut Ljubljana Zaloška 2, Ljubljana PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 Onkološki inštitut Ljubljana Odgovorna oseba: Zlata Štiblar Kisić ISSN 2670-465X KAZALO I. PREDLOG FINANČNEGA

Prikaži več

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V Zdravstvenem domu Ljubljana izvajamo program Promocija zdravja na delovnem mestu, ki je namenjen ozaveščanju delavcev in delodajalcev o zdravem življenjskem slogu

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc Analiza evalvacije Konference Ogljični odtis kot merilo uspešnosti Z analizo evalvacijskih vprašalnikov smo ugotavljali zadovoljnost udeležencev z izvedeno konferenco glede na različne vidike in kateri

Prikaži več

Magistrsko delo Management v zdravstvu in socialnem varstvu RAZVOJ KAZALNIKOV KAKOVOSTI V PLJUČNI KIRURGIJI Mentor: doc. dr. Matjaž Maletič Kandidatka

Magistrsko delo Management v zdravstvu in socialnem varstvu RAZVOJ KAZALNIKOV KAKOVOSTI V PLJUČNI KIRURGIJI Mentor: doc. dr. Matjaž Maletič Kandidatka Management v zdravstvu in socialnem varstvu RAZVOJ KAZALNIKOV KAKOVOSTI V PLJUČNI KIRURGIJI Mentor: doc. dr. Matjaž Maletič Kandidatka: Aleksandra Jerič Kranj, september 2017 ZAHVALA Zahvaljujem se mentorju

Prikaži več

DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE

DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE GENERALNI DIREKTORAT ZA NOTRANJO POLITIKO TEMATSKI SEKTOR B: STRUKTURNA IN KOHEZIJSKA POLITIKA KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE POVZETEK IP/B/CULT/IC/2012-082 Novembra

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

2

2 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ČETRTLETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH (KO-TEL/ČL) IN LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH

Prikaži več

Padci so pokazatelji kakovosti zdravstvene nege

Padci so pokazatelji kakovosti zdravstvene nege 132D PREPREČEVANJE PADCEV STROKOVNI IZZIV ZA ZDRAVSTVENO NEGO PREVENTION OF FALLS - A PROFESSIONAL CHALLENGE FOR HEALTH CARE Nevenka Marinšek,viš.med.ses., Zdenka Kramar, dipl.m.s. Splošna bolnišnica Jesenice

Prikaži več

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO PREDLOG KAZALNIKOV KAKOVOSTI V LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI NA PRIMARNEM NIVOJU ZDRAVSTVENEGA VARSTV

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO PREDLOG KAZALNIKOV KAKOVOSTI V LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI NA PRIMARNEM NIVOJU ZDRAVSTVENEGA VARSTV UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO PREDLOG KAZALNIKOV KAKOVOSTI V LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI NA PRIMARNEM NIVOJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA Ljubljana, avgust 2016 DARJA POTOČNIK BENČIČ IZJAVA

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in

I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Univerza v Ljubljani Valentina Prevolnik

Prikaži več