EKS - Priloga 1

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "EKS - Priloga 1"

Transkripcija

1 Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: F: E: PROJEKCIJA DOLGOROČNE ENERGETSKE BILANCE Povzetek strokovnih podlag za projekcijo dolgoročnih energetskih bilanc za Energetski koncept Slovenije Ministrstvo za infrastrukturo 2017

2 KAZALO VSEBINE Kazalo slik... 2 Kazalo tabel... 2 PROJEKCIJA DOLGOROČNE ENERGETSKE BILANCE Opis scenarijev Referenčni scenarij (RMa) Osnovni dekarbonizacijski scenarij (EUCO27SNr) Napredni dekarbonizacijski scenarij (EUCO30SNr) Različice osnovnega in naprednega dekarbonizacijskega scenarija... 6 a. Osnovni in napredni samozadostni (EUCO27SN in EUCO30SN)... 6 b. Osnovni in napredni OVE (EUCO27SNhr in EUCO30SNhr)... 6 c. Intenzivni OVE (EUCOGREENSN)... 6 d. Osnovni in napredni toplotne črpalke (EUCO27SNdh in EUCO30SNdh)... 6 e. Osnovni in napredni železnica (EUCO27SN_TR_rail in EUCO30SN_TR_rail) Primerjava bistvenih scenarijev Ekonomska analiza scenarijev Makroekonomski učinki KAZALO SLIK Slika 1: Shema scenarijev in različic... 4 Slika 2: Zmanjšanje emisij TGP glede na leto 1990 v %... 7 Slika 3: Cene električne energije za gospodinjstva, brez davkov, v EUR/MWh, po scenarijih... 8 Slika 4: Uvozna odvisnost v %, po scenarijih... 9 Slika 5: Razlika skupnih letnih stroškov energetskega sistema glede na referenčni scenarij (povprečje obdobja) v mrd EUR Slika 6: Skupni sistemski stroški, vključno s plačili za avkcije, v % BDP Slika 7: Letni stroški energije za gospodinjstva v mrd EUR Slika 8: Neto proizvodnja električne energije v TWh referenčni scenarij Slika 9: Neto proizvodnja električne energije v TWh napredni samozadostni scenarij Slika 10: Neto proizvodnja električne energije v TWh napredni OVE scenarij Slika 11: Neto inštalirana moč v GW referenčni scenarij Slika 12: Neto inštalirana moč v GW napredni samozadostni scenarij Slika 13: Neto inštalirana moč v GW napredni OVE scenarij Slika 14: Skupni neto uvoz v TWh po scenarijih KAZALO TABEL Tabela 2: Zmanjšanje emisij TGP in delež OVE v letu 2030 in Tabela 3: Skupni letni stroški energetskega sistema, v mrd EUR Tabela 4: Skupne investicije (na proizvodni strani in strani porabe), na letni ravni, v povprečju za obdobja , in , v mrd EUR Tabela 5: Učinek scenarijev na BDP leta 2030 in 2050 ter povprečno v celotnem obdobju , v % BDP, razvrščeno po učinku v povprečju obdobja od najvišjega navzdol Tabela 6: Sprememba letne rasti zaposlenosti po scenarijih, glede na referenčni scenarij, v letu 2050 v odstotnih točkah

3 SCENARIJI DOLGOROČNIH ENERGETSKIH BILANC Skladno z Energetskim zakonom je Ministrstvo za infrastrukturo za namen priprave Energetskega koncepta Slovenije pripravilo strokovne podlage (ločen dokument) s projekcijo dolgoročne energetske bilance Slovenije. Bilance so bile izdelane s pomočjo modela Primes, ki v preračun scenarijev za energetsko bilanco Slovenije vključuje v predvidevanja in medsebojne vplive v širšem evropskem prostoru. Ta dokument predstavlja povzetek pomembnih ugotovitev iz pripravljenih strokovnih podlag z naslovom: Priprava dolgoročnih energetskih bilanc do leta 2035 in okvirno do leta 2055, Končno poročilo, april Preučenih je bilo več scenarijev za doseganje dekarbonizacije energetike, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Scenariji so modelski izračuni energetskih bilanc ob določenih predpostavkah in kažejo projekcije posameznih statističnih kategorij, ne pa opis dejanskega razvoja, ki ga ni mogoče zanesljivo predvideti. Imena scenarijev iz strokovnih podlag smo zaradi lažje orientacije v tem dokumentu preimenovali, njihova izvirna tehnična imena pa navajamo v oklepajih. 3

4 1. OPIS SCENARIJEV Za primerjavo je bilo pripravljenih več scenarijev, ki vodijo do izpolnjevanja dolgoročnih ciljev Slovenije (dekarbonizacijski scenariji) ter referenčni scenarij, ki omogoča primerjavo in vrednotenje scenarijev glede na stanje, kakršno bi bilo brez sprememb na področju ciljev, politik in ukrepov. Njihova razmerja so predstavljena na spodnji sliki (Slika 1). Vse projekcije temeljijo na istih predpostavkah bruto domačega proizvoda (BDP), števila prebivalstva, aktivnosti po sektorjih in svetovnih cen fosilnih goriv, razlikujejo pa se po predpostavkah za energetsko politiko. Vsi dekarbonizacijski scenariji tudi predvidevajo, da bo Slovenija sodelovala pri izpolnjevanju skupnih zavez in ciljev EU na področju izpustov toplogrednih plinov (80 % do leta 2050), URE in OVE (vsaj 27 % do leta 2030), predvsem z aktivnim sodelovanjem v shemi trgovanja z emisijskimi kuponi (ETS shema). Predpostavke so skladne s scenariji EU, kjer vsi dekarbonizacijski scenariji predvidevajo sodelovanje med državami članicami EU pri doseganju skupnega EU cilja, pri čemer vsaka država članica z uveljavitvijo nacionalnih politik prispeva svoj delež na pravičen in stroškovno učinkovit način. Slika 1: Shema scenarijev in različic 1.1. REFERENČNI SCENARIJ (RMA) Namen referenčnega scenarija je oceniti prihodnji razvoj ob že sprejetih politikah in predpostavki, da ne bodo sprejete nobene nove energetsko / podnebne politike (ukrepi). S to primerjavo se lahko oceni, kaj bi obstoječe politike pomenile glede doseganja zavez glede TGP, stroškov, tehnologij in zanesljivost oskrbe. Referenčni scenarij vključuje politike in ukrepe, ki so bile sprejete na ravni EU in v Sloveniji do 1. septembra 2016, in za katere ni dvoma, da bodo uresničene. 4

5 Referenčni scenarij upošteva naslednje cilje za Slovenijo: delež OVE v končni rabi energije: 25 % do leta 2020; emisije toplogrednih plinov: leta % nad izpusti v letu 2005; delež OVE v prometu: 10 % leta Poleg tega referenčni scenarij vključuje še naslednje predpostavke: obratovanje obstoječe jedrske elektrarne je podaljšano do leta 2043; odločitev glede izgradnje nove jedrske elektrarne ne bo sprejeta, po letu 2045 ne bo jedrskih zmogljivosti; TEŠ 6 bo edina elektrarna na lignit, ki polno obratuje (s predvideno zaustavitvijo leta 2054), TEŠ 5 bo ostala v obratovanju do leta 2020 in zagotavljala predvsem rezervne zmogljivosti, nato bo ustavljena; zgradila se bo nova plinska elektrarna-toplarna, ki bo nadomestila staro elektrarno na premog TETOL; predpostavljena je izgradnja HE Mokrice do OSNOVNI DEKARBONIZACIJSKI SCENARIJ (EUCO27SNR) To je prvi od osnovnih scenarijev, ki vodijo do dekarbonizacije slovenske energetike. Ta scenarij predvideva, da EU ne bo uvedla obveznih nacionalnih ciljev, temveč bodo morale vse države članice do leta 2030 skupaj doseči naslednje cilje: znižanje skupnih emisij toplogrednih plinov za 40 % v primerjavi z letom 1990; zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v sektorjih, ki so zajeti v sistem ETS, za 43 % v primerjavi z letom 2005; zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso zajeti v sistem ETS, za 30 % v primerjavi z letom 2005; zmanjšanje rabe primarne energije za 27 % v primerjavi s projekcijo v referenčnem scenariju Evropske komisije PRIMES 2007; doseganje 27 % deleža obnovljivih virov energije (OVE) v bruto rabi končne energije na evropski ravni; Slovenija se je poleg tega zavezala na nacionalni ravni in sprejela cilj, da bo do leta 2030 dosegla 15 % delež električnih vozil v celotnem voznem parku osebnih vozil. 80 % zmanjšanje skupnih emisij toplogrednih plinov v letu 2050 v primerjavi z letom 1990 šteje kot dolgoročni cilj, ki ga je treba doseči na ravni EU, in predpostavlja pravičen prispevek Slovenije k doseganju tega cilja. Pri tem scenariju je predpostavljeno, da po letu 2030 na nacionalni ravni ne bodo sprejete nobene nove politike, razen predpisov in standardov na ravni EU. Na razvoj slovenskega sistema po letu 2030 bodo vplivale predvsem razmere na ETS trgu in pa strožje omejitve izpustov CO 2 za osebna vozila ter drugi podobni predpisi v sektorju prometa. Predpostavka tega scenarija je odločitev, da se na mestu obstoječe jedrske elektrarne, katere obratovanje je podaljšano do leta 2043, ne bo gradila nova jedrska elektrarna. Kot v referenčnem scenariju, bo tudi po tem scenariju potrebno električno energijo delno uvažati Napredni dekarbonizacijski scenarij (EUCO30SNr) Glede na osnovni dekarbonizacjski scenarij ta predvideva doseganje 30 % prihrankov energije do leta 2030 na ravni EU. Večja energetska učinkovitost zmanjšuje rabo končne energije, zato je potrebnih 5

6 manj obnovljivih virov energije in prizadevanj glede čistih tehnologij Različice osnovnega in naprednega dekarbonizacijskega scenarija Poleg zgoraj omenjenih dveh glavnih scenarijev je za analizo občutljivosti modelsko izračunanih še devet scenarijev, ki so: a. Osnovni in napredni samozadostni (EUCO27SN in EUCO30SN) Scenarija sta različici osnovnega in naprednega dekarbonizacijskega scenarija, ki predpostavljata, da bo sprejeta pozitivna odločitev o izgradnji nove jedrske proizvodne enote. Ta bi začela obratovati do leta Po tem scenariju bo potrebno električno energijo izvažati. Vse druge predpostavke, ki se nanašajo na različne politike, sprejete za doseganje opredeljenih ciljev, ostajajo enake kot v osnovnih dekarbonizacijskih scenarijih. b. Osnovni in napredni OVE (EUCO27SNhr in EUCO30SNhr) Scenarija sta različici osnovnega in naprednega dekarbonizacijskega scenarija, pri čemer je predpostavljen nacionalni cilj 100 % proizvodnje električne energije iz OVE do leta V okviru teh scenarijev se izvajajo politike spodbujanja in privlačnejšega okolja za nadaljnje uveljavitve OVE. Posledica teh predpostavk je potreben večji uvoz električne energije kot pri osnovnem in naprednem samozadostnem scenariju. c. Intenzivni OVE (EUCOGREENSN) Scenarij je različica naprednega OVE scenarija, pri čemer je določen najvišji delež OVE v vseh dejavnostih. Edino ta scenarij doseže 80 % zmanjšanje emisij TGP na nacionalni ravni do leta d. Osnovni in napredni toplotne črpalke (EUCO27SNdh in EUCO30SNdh) Scenarija sta različici osnovnega in naprednega dekarbonizacijskega scenarija za ovrednotenje učinkov v primeru, ko se nadomesti ukrepe politike, ki se nanašajo na izolacijo stavb z večjo uveljavitvijo toplotnih črpalk. Ta sprememba se nanaša predvsem na sektor gospodinjstev in sektor ostale rabe. e. Osnovni in napredni železnica (EUCO27SN_TR_rail in EUCO30SN_TR_rail) Scenarija sta različici osnovnega in naprednega dekarbonizacijskega scenarija za ovrednotenje učinkov v primeru, ko se nadomesti tovorni promet s tovornjaki s povečano uporabo železniškega prometa. 6

7 1.3. PRIMERJAVA BISTVENIH SCENARIJEV Ker različice scenarijev s povečanjem prometa na železnici in z ukrepi večje uporabe toplotnih črpalk v stavbah ne kažejo večjih odstopanj od ostalih, jih v analizi scenarijev ne obravnavamo. Analiza tako primerja osnovni in napredni dekarbonizacijski scenarij ter različice samozadostni, OVE in intenzivni OVE. Kot je prikazano v spodnji tabeli (Tabela 1), zmanjšanje emisij TGP za 80 % do leta 2050 dosežemo s scenarijem intenzivni OVE (82 %). Pri ostalih scenarijih je zmanjšanje TGP do leta 2050 okrog 70 %, delež OVE pa med 50 % in 60 %. Tabela 1: Zmanjšanje emisij TGP in delež OVE v letu 2030 in 2050 Scenarij Zmanjšanje emisij TGP glede na 1990 (v %) Delež OVE (v %) Referenčni (RMa) -13,0% -19,9% 26,1% 31,4% Osnovni dekarbonizacijski (EUCO27SNr) -23,1% -70,5% 30,3% 60,6% Osnovni samozadostni (EUCO27SN) -23,2% -71,7% 30,2% 51,6% Osnovni OVE (EUCO27SNhr) -30,8% -71,9% 33,2% 62,7% Napredni dekarbonizacijski (EUCO30SNr) -20,6% -69,0% 26,8% 58,7% Napredni samozadostni (EUCO30SN) -20,2% -71,7% 26,8% 51,5% Napredni OVE (EUCO30SNhr) -30,3% -72,0% 31,4% 62,7% Intenzivni OVE (EUCOGREENSN) -39,5% -82,1% 40,0% 77,4% Na spodnji sliki (Slika 2) je prikazano gibanje zmanjševanja emisij TGP glede na leto 1990 v % po posameznih scenarijih. Slika 2: Zmanjšanje emisij TGP glede na leto 1990 v % 7

8 Vsi scenariji kažejo, da je možno do 2030 doseči vsaj 26 % prihrankov na primarni energiji, medtem ko na delež prihrankov primarne energije v 2050 vpliva odločitev o dolgoročni rabi jedrske energije. Tabela 2: Prihranki primarne energije glede na PRIMES 2007 projekcije in delež OVE v bruto končni energiji po scenarijih v letih 2030 in 2050 Scenarij URE prihranki primarne energije glede na PRIMES 2007 projekcije (v %) Delež OVE v bruto končni rabi energije (v %) Referenčni (RMa) -21,4% -31,8% 26,1% 31,4% Osnovni dekarbonizacijski (EUCO27SNr) -25,9% -50,1% 30,3% 60,6% Osnovni samozadostni (EUCO27SN) -25,9% -37,4% 30,2% 51,6% Osnovni OVE (EUCO27SNhr) -28, 5% -51,4% 33,2% 62,7% Napredni dekarbonizacijski (EUCO30SNr) -27,3% -50,2% 26,8% 58,7% Napredni samozadostni (EUCO30SN) -27,3% -37,7% 26,8% 51,5% Napredni OVE (EUCO30SNhr) -30,5% -51,6% 31,4% 62,7% Intenzivni OVE (EUCOGREENSN) -34,6% -48,4% 40,0% 77,4% Cena električne energije je odvisna od intenzivnosti dviga energetske učinkovitosti, in sicer večja energetska učinkovitost med drugim pomeni tudi manjše povpraševanje in s tem manj potreb po novih proizvodnih zmogljivostih in novih vlaganjih, zato je lahko cena nižja. Naslednji dejavnik cene električne energije je tudi stopnja uvajanja OVE; več OVE povečuje ceno zaradi potrebe po novih investicijah (v proizvodnjo in distribucijo) in stroškov izravnavanja zaradi večjih nihanj proizvodnje v elektroenergetskem sistemu. Slika 3: Cene električne energije za gospodinjstva, brez davkov, v EUR/MWh, po scenarijih 8

9 Ekonomska analiza scenarijev Glavni dejavniki, ki vplivajo na analizo stroškov scenarijev so: cene CO 2 kuponov (emisijski kuponi ETS); večja energetska učinkovitost pomeni manjše potrebe po novih kapacitetah (pri proizvodnji električne energije, dobavi goriv) in s tem manjše povpraševanje po ETS kuponih. Primerjava med osnovnim in naprednim dekarbonizacijskim scenarijem pokaže, da na dolgi rok, ko pridejo do izraza učinki politike energetske učinkovitosti (investicije se izplačajo in so samo prihranki energije), je napredni dekarbonizacijski scenarij cenejši, čeprav je do leta 2030 dražji, ker zaradi višjih cen ETS v osnovnem scenariju pride do večjega uvajanja OVE. Nižje cene ETS kuponov imajo za posledico tudi večjo konkurenčnost plina v primerjavi z OVE in s tem večjo uvozno odvisnost (Slika 4). V referenčnem scenariju je cena kuponov v letu EUR/t CO 2, v ostalih scenarijih pa med 320 in 550 EUR/t CO 2. Mejni stroški OVE; predpostavka v modelskih izračunih je, da so prve enote OVE cenejše kot kasnejše, saj je umestitev OVE lažja na začetku, ko so razpoložljive še vse donosne lokacije, kot kasneje, ko je teh lokacij manj. Iz tega razloga je v intenzivnem OVE scenariju povprečna cena OVE nižja, čeprav je obseg OVE večji. Zato je tudi razlika v stroških med osnovnimi in naprednimi dekarbonizacijskimi scenariji pri scenarijih z več OVE nižja kot pri samozadostnem scenariju, kjer je manj OVE. Na dolgi rok pa scenariji z veliko OVE pomenijo višje stroške, saj ob masovnem izkoriščanju OVE se poleg potrebne omrežne integracije v elektrodistribucijski sistem, vse bolj izkoriščajo tudi kapacitete z višjimi mejnimi stroški izrabe. Slika 4: Uvozna odvisnost v %, po scenarijih Pri upoštevanju izgradnje nove jedrske enote je predpostavljena lokacija obstoječe JEK in so zato predvideni stroški izgradnje nekoliko nižji (predpostavlja strošek 4500 EUR/kW) kot bi bili za novogradnjo na novi lokaciji. Upoštevani so tudi stroški razgradnje ter stroški ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ne pa stroški drugih zunanjih učinkov. Stroški energetskega sistema vključujejo stroške proizvodnje energije in stroške energentov, 9

10 investicije v nakup naprav in opreme, strojev, transportnih sredstev, kapitalske stroške potrošnikov, investicije v energetsko učinkovitost in stroške CO 2 kuponov. Tabela 3: Skupni letni stroški energetskega sistema, v mrd EUR Scenarij Referenčni (RMa) 8,104 9,645 Osnovni dekarbonizacijski (EUCO27SNr) 8,635 11,646 Osnovni samozadostni (EUCO27SN) 8,637 10,601 Osnovni OVE (EUCO27SNhr) 8,676 11,877 Napredni dekarbonizacijski (EUCO30SNr) 8,717 11,419 Napredni samozadostni (EUCO30SN) 8,718 10,553 Napredni OVE (EUCO30SNhr) 8,822 11,805 Intenzivni OVE (EUCOGREENSN) 8,971 12,678 Ta razlika je prikazana še grafično na spodnji sliki (Slika 5), medtem ko Slika 6 prikazuje celotne sistemske stroške po scenarijih v deležu BDP. Slika 5: Razlika skupnih letnih stroškov energetskega sistema glede na referenčni scenarij (povprečje obdobja) v mrd EUR 10

11 Slika 6: Skupni sistemski stroški, vključno s plačili za avkcije, v % BDP Tabela 4 pokaže, da bo za prehod v nizkoogljično družbo do leta 2050 potrebnih v povprečju dobrih 600 milijonov letno več investicij v celoten energetski sistem. Tabela 4: Skupne investicije (na proizvodni strani in strani porabe), na letni ravni, v povprečju za obdobja , in , v mrd EUR Povprečje za obdobje Razlika Razlika Razlika 2030 glede na 2050 glede na 2050 glede na referenčni referenčni referenčni Referenčni (RMa) Osnovni dekarbonizacijski Osnovni samozadostni Osnovni OVE Napredni dekarbonizacijski Napredni samozadostni Napredni OVE Intenzivni OVE Makroekonomski učinki Učinki na gospodarstvo zaradi dodatnih investicij so pozitivni v času investicij, v obdobju vračila kreditov pa so negativni učinki zaradi manjšega razpoložljivega dohodka. Vključeni so dolgorčni učinki nižjih stroškov kot posledica investicij v energetsko učinkovitost, in učinki teh investicij na povpraševanje po proizvodih in storitvah, ki so kratkoročni. Zunanji stroški, na zdravje ljudi zaradi večje kakovosti bivanja, manj onesnaženega zraka in na blaženje podnebnih sprememb in s tem manjše škode iz naslova naravnih nesreč, ipd. v modelskih izračunih niso upoštevani. Prav tako niso 11

12 upoštevani negativni učinki zaradi tveganja nesreč pri jedrski energiji in pa učinki ravnanja z nevarnimi odpadki, tudi iz fotonapetostnih modulov, so pa pri jedrski energiji vključeni stroški razgradnje ter ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Makroekonomski učinki oziroma učinki na gospodarsko aktivnost scenarijev so: pozitivni učinki zaradi manjšega uvoza fosilnih goriv oz. nadomeščanja uvoza fosilnih goriv, pozitivni učinki zaradi višjega povpraševanja po proizvodih in storitvah za investicije v OVE, URE in zniževanje emisij CO 2, zniževanje stroškov opreme in naprav zaradi razvoja tehnologij, zaradi višjih cen električne energije in stroškov energetskih storitev se zniža konkurenčnost industrije in razpoložljivi dohodek gospodinjstev. Do leta 2030 so makroekonomski učinki dekarbonizacije gospodarstva v vseh scenarijih pozitivni, predvsem zaradi učinkov politike energetske učinkovitosti, ki prinaša na eni strani povpraševanje po proizvodih in storitvah in na drugi strani prihranke pri energiji. BDP se poveča predvsem zaradi več investicij, pozitiven pa je tudi učinek nižjega uvoza in večje zasebne potrošnje. Slika 7: Letni stroški energije za gospodinjstva v mrd EUR Na dolgi rok, do leta 2050, prevladujejo negativni učinki na gospodarstvo zaradi nižjega izvoza in nižje zasebne potrošnje. To je posledica večjega povpraševanja po finančnih sredstvih, kar ima za posledico višjo obrestno mero finančnih virov. Zaradi visoke uvozne odvisnosti slovenskega gospodarstva v segmentu električne opreme, naprav in strojev ter elektronskih proizvodov je v scenarijih z več OVE še večji negativni učinek na BDP zaradi še višjega uvoza opreme za OVE. Manjša je tudi mejna korist investicij, torej je cenejših potencialov dekarbonizacije vse manj. Zaradi višje cene energentov in energije se zmanjša konkurenčnost predvsem energetsko intenzivne industrije in potrošnja gospodinjstev za ne-energetske namene. To se kaže v nižjem izvozu in višjem uvozu, kot bi bila sicer. Na zgornji sliki (Slika 7) je predstavljeno predvideno gibanje cen za energijo za gospodinjstva po scenarijih do leta V vseh dekarbonizacijskih scenarijih razen v obeh samozadostnih scenarijih negativni učinki pretehtajo pozitivne učinke. V samozadostnih scenarijih je učinek na BDP do leta 2050 pozitiven 12

13 zaradi nižje cene električne energije (za 8 % glede na referenčni scenarij) in večjega izvoza. V naslednji tabeli (Tabela 5) je prikazan učinek scenarijev na rast BDP. Tabela 5: Učinek scenarijev na BDP leta 2030 in 2050 ter povprečno v celotnem obdobju , v % BDP, Napredni samozadostni (EUCO30SN) 0,89 0,10 0,16 Napredni dekarbonizacijski (EUCO30SNr) 0,88-0,91-0,19 Napredni OVE (EUCO30SNhr) 0,57-1,72-0,67 Osnovni dekarbonizacijski (EUCO27SNr) 0,46-0,97-0,12 Osnovni samozadostni (EUCO27SN) 0,45 0,08 0,24 Osnovni OVE (EUCO27SNhr) 0,15-1,71-0,58 Intenzivni OVE (EUCOGREENSN) 0,01-2,53-1,11 Tabela 5 kaže učinek na BDP in sicer bo raven BDP v scenariju Intenzivni OVE leta 2050 za 2,5 % nižja, v osnovnem samozadostnem scenariju pa za 0,08 % višja, kot bi bila sicer (v referenčnem scenariju). Učinki do leta 2030 so nižji, vsi so pozitivni in razlike med scenariji so manjše: največji učinek na BDP ima scenarij Napredni samozadostni, kjer bo v letu 2030 raven BDP za 0,9 % višja kot bi bila sicer (v referenčnem scenariju), v scenariju Intenzivni OVE pa učineka na BDP praktično ni. V zadnjem stolpcu so navedeni učinki scenarijev na kumulativni BDP v obdobju Skupni (kumulativni) BDP bo v obdobju v scenariju Intenzivni OVE za 1,1 % nižji kot bi bil sicer, scenariju Osnovni samozadostni pa za 0,24 % višji. To pomeni, da bo v celotnem obdobju skupaj dosežen BDP v prvem primeru nižji za okrog 600 mio EUR letno, v samozadostnem scenariju pa višji letno za 132 mio EUR. Učinek po sektorjih gospodarstva je pozitiven na dejavnosti, ki proizvajajo opremo in storitve za nizkoogljično gospodarstvo, kot so gradbeništvo, električni avtomobili in kmetijstvo (zaradi proizvodnje biogoriv). Zaradi višjih cen energije pa se pokažejo negativni učinki na energetsko intenzivno industrijo, kot sta kovinska in papirna industrija. Ocenjeno je, da večje povpraševanje po električnih avtomobilih v kovinski industriji ne preseže negativnih učinkov zaradi višjih stroškov in da se zaradi tega njihov tržni delež na mednarodnem trgu zmanjša. Podoben učinek kot na BDP je tudi na zaposlenost; do leta 2030 so učinki pozitivni, zaposlenost se v primerjavi z referenčnim scenarijem poveča, na dolgi rok pa je zaposlenost v vseh scenarijih, razen v samozadostnem, nekoliko nižja. Sprememba letne rasti zaposlenosti je prikazana v spodnji tabeli (Tabela 6). Tabela 6: Sprememba letne rasti zaposlenosti po scenarijih, glede na referenčni scenarij, v odstotnih točkah Napredni dekarbonizacijski (EUCO30SNr) 0,61-0,82 Napredni samozadostni (EUCO30SN) 0,61 0,11 Napredni OVE (EUCO30SNhr) 0,33-1,33 Osnovni dekarbonizacijski (EUCO27SNr) 0,26-0,95 Osnovni samozadostni (EUCO27SN) 0,25-0,06 Osnovni OVE (EUCO27SNhr) -0,04-1,49 Ker intenzivni OVE scenarij (EUCOGREENSN) predstavlja prevelike stroške za gospodarstvo, kar je razvidno iz zgornjih tabel (Tabela 4 in Tabela 5), je v nadaljnji obravnavi scenarijev izločen. 13

14 Z vidika stroška BDP, uvozne odvisnosti, povprečne cene električne energije in skupnega sistemskega stroška sta v nadaljevanju prikazani dve različici, to sta napredni samozadostni scenarij in napredni OVE scenarij, ki predstavljata razpon smiselnih scenarijev. Na slikah od Slika 8 do Slika 14 je predstavljen razvoj proizvodnje električne energije, inštalirane moči in skupni neto uvoz in sicer po referenčnem scenariju, po naprednem samozadostnem scenariju in naprednem OVE scenariju, ki predstavljata realno in smiselno možnost razvoja. Iz teh prikazov je vidno, da razen v referenčnem scenariju proizvodnja električne energije na osnovi trdih goriv do leta 2040, ko te proizvodnje ni več, upada, medtem ko se proizvodnja iz OVE občutno poveča, predvsem na račun proizvodnje iz sončne energije in vetra. Izrazita je razlika v predvideni potrebni inštalirani moči sončnih elektrarn med naprednim OVE in naprednim samozadostnim scenarijem. V predstavljenih dekarbonizacijskih scenarijih je tudi očiten upad uvozne odvisnosti, predvsem na račun zmanjšane rabe naftnih derivatov v prometu. Slika 8: Neto proizvodnja električne energije v TWh referenčni scenarij 14

15 Slika 9: Neto proizvodnja električne energije v TWh napredni samozadostni scenarij Slika 10: Neto proizvodnja električne energije v TWh napredni OVE scenarij 15

16 Slika 11: Neto inštalirana moč v GW referenčni scenarij Slika 12: Neto inštalirana moč v GW napredni samozadostni scenarij 16

17 Slika 13: Neto inštalirana moč v GW napredni OVE scenarij Slika 14: Skupni neto uvoz v TWh po scenarijih 17

Predstavitev projekta

Predstavitev projekta Delavnica Projekcije cen energije Primerjava mednarodnih projekcij cen energije mag. Andreja Urbančič, IJS Ljubljana, 21. 6. 2018 2 Cene na mednarodnih trgih svetovne cene nafte na mednarodnih trgih zemeljskega

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Podnebni in energetski občine Simona Pestotnik Predstavitev za javnost: Koliko nas stane ogrevanje z Zemljino toploto? Kakšne so perspektive za občino Cerkno? Cilji občine in razumevanje aktivnosti na

Prikaži več

Institut Jožef Stefan CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST Program

Institut Jožef Stefan CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST Program TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, Program strokovnih izobraževanj»kakovostna energetska obnova zgradb«mednarodni OBRTNI SEJEM, Celje 17.09.2012 VSEBINA PREDSTAVITVE Vizija trajnostne

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1»Projekcije prometnega dela«uporaba projekcij prometnega dela v analizi scenarijev za Dolgoročno strategijo za nizke emisije Matjaž Česen, IJS-CEU Reaktorski center Podgorica, Ljubljana, 21.11.2018 2

Prikaži več

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Različni pogledi na proizvodnjo in rabo energije v prometu, stavbah in v industriji Andrej Kitanovski, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo EPC - Energy Policy Consideration, GZS, Ljubljana 2019

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 214 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - GenEnergija

Microsoft PowerPoint - GenEnergija GEN energija Oktober, 2009 Jedrska Elektrarna Krško 2 priložnost za Slovenijo Predstavitev projekta Mnenje javnosti in legitimnost jedrske energije v Sloveniji, Prednosti projekta Krško2, Predlog najpomembnejših

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Matjaž Česen Fouad Al Mansour Koliko je Slovenija do sedaj izboljšala energetsko učinkovitost in kam jo to uvršča v EU? Seminar:»Ali je Slovenija uspešna pri izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti?«rcp-ijs,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Umanotera ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Umanotera ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Blaženje podnebnih sprememb: strošek ali razvojna priložnost? mag. Mojca Vendramin Okoljska Kuznetsova krivulja Pritiski na okolje na prebiv. Dohodek na prebivalca Neposredni vpliv različnih cen CO 2

Prikaži več

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis Predlog za javno obravnavo 22.1.2019 PREDLOG (EVA 2014-2430-0044) Na podlagi šestnajstega odstavka 372. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Prikaži več

PRIROČNIK O VARČNI PORABI GORIVA IN EMISIJAH CO2

PRIROČNIK O VARČNI PORABI GORIVA IN EMISIJAH CO2 PRIROČNIK O VARČNI PORAI GORIVA IN EMISIJAH CO2 Seznam novih modelov Suzuki v Sloveniji Nasveti voznikom za varčno vožnjo Seznam vseh novih modelov osebnih vozil znamke Suzuki, ki so v tekočem letu naprodaj

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB JAVNEGA SEKTORJA v OP-EKP

ENERGETSKA PRENOVA STAVB JAVNEGA SEKTORJA v OP-EKP PODNEBNO OGLEDALO Uroš Habjan mag. Sektor za nizkoogljično družbo 17.4.2018 Razpisi za področje OVE DO OVE 2016-7,9 mio EUR (8-1) DO OVE 2017 3 mio EUR (11-1) JR EE OVE 2017 2 odpiranja (1-1) Seminar za

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VRANSKO URE IN OVE Franc Sušnik Piran, oktober 2012 Lokacija Občina Vransko Prebivalcev 2.614 Površina 53,3 km 2 Zelo aktivni pri osveščanju varovanja okolja, Osnovna šola Vransko vključena v sistem Eko

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SISTEMI PODPOR ZA GRADNJO MALIH ENERGETSKIH PROIZVODNIH NAPRAV Vinarska 14, 2000 Maribor Tel.: +386 2 228 49 16 E-mail: veronika.valentar@kmetijski-zavod.si www.interreg-med.eu/compose FINANCIRANJE UKREPOV

Prikaži več

18.SMK Tomaž Berločnik - za objavo

18.SMK Tomaž Berločnik - za objavo 18. Slovenska marketinška konferenca Energija za prihodnost PETROL Mag. Tomaž Berločnik Portorož, 21.5.2013 1. POSLOVANJE SKUPINE PETROL Predstavitev skupine Petrol Vodilna slovenska energetska družba

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Nizkoogljične tehnologije tudi v industriji Marko KOVAČ Institut Jožef Stefan Center za energetsko učinkovitost Portorož, Slovenija 16. april 2019 Večjega znižanja emisij v industriji ne bo mogoče doseči

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse INTEGRACIJA SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE V SISTEM DOLB VRANSKO Marko Krajnc Energetika Vransko d.o.o. Vransko, 12.4.2012 Projekt»Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse«izvaja

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO in emisijah onesnaževal 2 zunanjega zraka s podatki za vse modele novih osebnih avtomobilov

Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO in emisijah onesnaževal 2 zunanjega zraka s podatki za vse modele novih osebnih avtomobilov Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO in emisijah onesnaževal 2 zunanjega zraka s podatki za vse modele novih osebnih avtomobilov Seznam novih modelov Suzuki v Sloveniji Nasveti voznikom za

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PRIROČNIK O VARČNI PORABI GORIVA IN EMISIJAH CO 2 ZA VOZILA MITSUBSIHI Nasveti voznikom Pravilna uporaba vozila, redno vzdrževanje in način vožnje (izogibanje agresivni vožnji, vožnja pri nižjih hitrostih,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PRIROČNIK O VARČNI PORABI GORIVA IN EMISIJAH CO 2 ZA VOZILA HONDA Nasveti voznikom Pravilna uporaba vozila, redno vzdrževanje in način vožnje (izogibanje agresivni vožnji, vožnja pri nižjih hitrostih,

Prikaži več

Zbirni center

Zbirni center OGREVANJE IN HLAJENJE Z ZEMELJSKIMI SONDAMI IN TOPLOTNO ČRPALKO Željko HORVAT GEOTERMALNA ENERGIJA Geotermalna energija je toplota notranjosti Zemlje. V globini je temperatura stalna in z globino narašča.

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 213 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc ENERGETSKA IZKAZNICA KAKO SE NANJO PRIPRAVIMO Izkaznica na podlagi izmerjene rabe energije Energetske izkaznice za javne stavbe bodo predvidoma temeljile na izmerjeni rabi energije za delovanje stavbe.

Prikaži več

DIREKTIVA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 11. decembra o spremembi Direktive 2012/ 27/ EU o energetski

DIREKTIVA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 11. decembra o spremembi Direktive 2012/ 27/ EU o energetski L 328/210 DIREKTIVA (EU) 2018/2002 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2018 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka osebnih vozil smart

Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka osebnih vozil smart Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO 2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka osebnih vozil smart. Izdaja: oktober 2018 www.smart.com smart znamka Daimlerja Poraba goriva, emisije CO 2 in

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

Družba Butan plin Družba Butan plin na slovenskem trgu nastopa kot eden vodilnih ponudnikov energije, strateško pa smo povezani tudi z največjim distr

Družba Butan plin Družba Butan plin na slovenskem trgu nastopa kot eden vodilnih ponudnikov energije, strateško pa smo povezani tudi z največjim distr Družba Butan plin Družba Butan plin na slovenskem trgu nastopa kot eden vodilnih ponudnikov energije, strateško pa smo povezani tudi z največjim distributerjem utekočinjenega naftnega plina, koncernom

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Distribucijsko omrežje - hrbtenica energetske tranzicije mag. Boris Sovič Predsednik skupščine GIZ distribucije in predsednik uprave Elektro Maribor d.d. Pomembne teme Slovenija je pred pomembnimi izzivi

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

Microsoft Word - PorociloENERGETIKA doc

Microsoft Word - PorociloENERGETIKA doc 2005 POROČ ILO P O R O Č I L O O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI V LETU 2005 Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo je poročilo sprejel na izredni seji 21. julija 2006. Vlada Republike

Prikaži več

Makroekonomske projekcije strokovnjakov ECB za euroobmočje, marec 2013

Makroekonomske projekcije strokovnjakov ECB za euroobmočje, marec 2013 Okvir MAKROEKONOMSKE PROJEKCIJE STROKOVNJAKOV ZA EUROOBMOČJE Strokovnjaki so na podlagi podatkov, ki so bili na voljo do 22. februarja 2013, pripravili projekcije makroekonomskih gibanj v euroobmočju.

Prikaži več

gg_07_v3_lores

gg_07_v3_lores GG energija glas gospodarstva plus, julij-avgust 2019 39 ANALIZA: ENERGIJA 2018 Bojan Ivanc in Darja Močnik, Analitika GZS Tiskano na papirju Viprint, 80 g, papirnice VIPAP VIDEM KRŠKO, d. d. V 2018 rast

Prikaži več

PR_INI

PR_INI Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0232/2016 15.7.2016 POROČILO o strategiji EU za ogrevanje in hlajenje (2016/2058(INI)) Odbor za industrijo, raziskave in energetiko Poročevalec: Adam

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev »ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA PRIDELAVE IN PREDELAVE SLADKORNE PESE«Državni svet. 14.11. 2013 Prof. dr. Črtomir Rozman Svetovna proizvodnja sladkorja 123 držav: 80% sladk. Trs, 20 % sladk. Pesa 43

Prikaži več

Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2016

Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2016 Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2016 Ovitek Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2016 Uvod 6 2 Napredek pri razvoju energetskih trgov 9 2.1 Napredek trga

Prikaži več

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Evropski projekt Achieve Dejavnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih z nizkimi prihodki skozi obiske in energetsko svetovanje 21/04/2011-21/04/2014 Ljubljana, 14.5.2013 Tomislav

Prikaži več

Microsoft Word - Implikacije soncnih elektrarn na javne ustanove _Papler Drago _ doc

Microsoft Word - Implikacije soncnih elektrarn na javne ustanove _Papler Drago _ doc Implikacije sončnih elektrarn na javne ustanove Drago Papler, mag. gosp. inž., GORENJSKE ELEKTRARNE, d.o.o. Stara cesta 3, 4 Kranj E-pošta: drago.papler@gorenjske-elektrarne.si, tel. 4 283 232 Postavitev

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

FOTOVOLTAIKA

FOTOVOLTAIKA PRIMERJALNA ANALIZA TEHNOLOGIJ KONČNO POROČILO 1 Vsebina 1. Uvod... 3 1.1. Prva leta fotovoltaike v Italiji, Evropi in svetu... 4 1.1.1. Italija... 4 1.1.2. Svet... 8 1.1.3. Evropa... 10 2 1. Uvod Fotovoltaična

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Z uporabo energetsko učinkovitih naprav zmanjšujemo vplive na okolje mag. Vilma FECE Ljubljana, 19.9.2012 Osebna izkaznica Temeljna dejavnost Izdelki in storitve za dom: VGA, MGA, HVAC, kuhinje Skupina

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation 1 Modul III: Glavne stopnje projektov EPC: Razpisni postopki in sklepanje pogodb za EPC Razpisni postopki in sklepanje pogodb EPC. Odločitev za implementacijo EPC Podpis pogodbe Izvedba dodatnih ukrepov

Prikaži več

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12 Energetska sanacija večstanovanjskih stavb - PRIMERI DOBRIH PRAKS - Roman Perčič, Občina Sevnica En.občina 016 12. oktober 2016 Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore

Prikaži več

Bodi moder zgled

Bodi moder zgled www.modra-energija.si Bodi moder zgled Moč je v vaših rokah Naredite kaj za bolj zdravo okolje.naredite nekaj koristnega. Prevzemite del skrbi in odgovornosti za naravo. Kar storimo dobrega za naravo,

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tehnološki izzivi proizvodnja biometana in njegovo injiciranje v plinovodno omrežje prof. dr. Iztok Golobič Predstojnik Katedre za toplotno in procesno tehniko Vodja Laboratorija za toplotno tehniko Fakulteta

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 PLAN AKTIVNOSTI PO AKCIJSKEM NAČRTU LEK MONG ZA LETO 2010 Vrtojba, marec 2010 Pripravila: Ivana Kacafura in Boštjan Mljač Odgovoren: direktor Rajko Leban TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005

Prikaži več

Uporaba OVE v stavbah

Uporaba OVE v stavbah Sončna energija in stavbe Ogrevanje in hlajenje stavb s soncem Dr. Sašo Medved, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Vrste SOS pasivni sistemi ; integrirani v stavbe aktivni sistemi ; ogrevalni

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

Male vetrne elektrarne

Male vetrne elektrarne Možnosti izgradnje malih vetrnih elektrarn ENERGO MAKS, energija d.o.o. dr. Ksenija Golob Predstavitev Ksenija Golob Naziv, ime in priimek: dr. Ksenija Golob, univ. dipl. gosp. inž. Delovna področja: 1.

Prikaži več

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. februar februar II F E B R U A R I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC FEBRUAR 2009 Realizacija pora

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. februar februar II F E B R U A R I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC FEBRUAR 2009 Realizacija pora 15 1. februar - 28. februar F E B R U A R I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC FEBRUAR 2009 Realizacija porabe, proizvodnje in izmenjave električne energije v mesecu februarju 2009 je razvidna iz priložene

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o podporah

Prikaži več

21. usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra 2017

21. usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra 2017 Organizator Pokrovitelj 21. USPOSABLJANJE TEHNIČNEGA ASFALTERSKEGA KADRA mag. Slovenko Henigman predsednik ZAS ZAG, 15. in 16. marec 2017 Vsebina predstavitve Asfalterska industrija v Evropi kje so poudarki?

Prikaži več

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Ali je zemlja ploščata? Vir: http://www.publishwall.si/stoychi./post/149158/planet-zemlja-ni-to-kar-so-nas-ucili-v-soli.

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_building_assessment_report_sezana-elderly-house_slo.doc

Microsoft Word - SOLARGE_building_assessment_report_sezana-elderly-house_slo.doc Študija izvedljivosti solarnega sistema Doma upokojencev Sežana Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6, Ljubljana T: 01/4771234 F: 01/2518567 E: ciril.arkar@fs.uni-lj.si November 2007

Prikaži več

Evidenca_prejetih_vlog

Evidenca_prejetih_vlog Evidenca prejetih vlog za projekte prijavljene na Javni poziv objavljen dne 12. 12. 2018 Agencija za energijo v skladu s prvim odstavkom 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)

Prikaži več

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dr. Nike KRAJNC Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dejanski tržni potenciali lesa slabše kakovosti Podatki na nivoju občin so dostopni na: http://wcm.gozdis.si/ocene-potencialov-okroglega-lesa

Prikaži več

COM(2008)192/F1 - SL

COM(2008)192/F1 - SL SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 15.4.2008 COM(2008) 192 konč. POROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU Napredek pri oblikovanju notranjega trga plina in električne energije [SEC(2008)

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT Zmanjševanje porabe energije v ah Dobra gradbena praksa mag. Miha Praznik, univ.dipl.inž.str. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Bistra, maj 6 Vsebina prispevka Dobra praksa na področju zagotavljanja URE v

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

Elektro Maribor d.d. Pripombe na predlog Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije Vlada Republike Slovenije je na 170. redni seji dne , dol

Elektro Maribor d.d. Pripombe na predlog Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije Vlada Republike Slovenije je na 170. redni seji dne , dol Elektro Maribor d.d. Pripombe na predlog Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije Vlada Republike Slovenije je na 170. redni seji dne 1.3.2018, določila besedilo predloga Resolucije o Energetskem konceptu

Prikaži več

2017 POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI

2017 POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI 217 POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI P OROČ I L O O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI 217 1 Uvod 4 2 Napredek pri razvoju energetskih trgov 6 2.1 Napredek trga z električno

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO INPUT-OUTPUT ANALIZA VPLIVA JAVNIH INVESTICIJ V INFRASTRUKTURO IN IZVOZA NA SLOVENSKO GOSPODA

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO INPUT-OUTPUT ANALIZA VPLIVA JAVNIH INVESTICIJ V INFRASTRUKTURO IN IZVOZA NA SLOVENSKO GOSPODA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO INPUT-OUTPUT ANALIZA VPLIVA JAVNIH INVESTICIJ V INFRASTRUKTURO IN IZVOZA NA SLOVENSKO GOSPODARSKO RAST PRED IN MED KRIZO 2009 2013 Ljubljana, september

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. junij junij VI J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizv

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. junij junij VI J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizv 1/5 1. junij - 30. junij J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizvodnje in izmenjave električne energije v mesecu juniju 2009 je razvidna iz priložene tabele

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Uvod Poslovna skupina ALDI SÜD, katere del je (skupina) Hofer, posluje po načelih odgovornega upravljanja podjetja. V tem dokumentu predstavljamo, kaj to pomeni

Prikaži več

da

da SODELAVCI PRI RAZISKAVI REUS 2013 Pri načrtovanju in izvedbi raziskave REUS 2013 so sodelovali: Arhea Center za energetsko učinkovitost IJS Gradbeni inštitut ZRMK Informa Echo SURS Valicon Člani strokovnega

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotl

RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotl RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotlom - z energijo drugih naprav 3. Primer poslovne stavbe

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Problemi sodobnega sveta Srednja šola Črnomelj KIDRIČEVA 18/a 8340 Črnomelj PROBLEMI SODOBNEGA SVETA (Seminarska naloga) 1

Problemi sodobnega sveta Srednja šola Črnomelj KIDRIČEVA 18/a 8340 Črnomelj PROBLEMI SODOBNEGA SVETA (Seminarska naloga) 1 Srednja šola Črnomelj KIDRIČEVA 18/a 8340 Črnomelj PROBLEMI SODOBNEGA SVETA (Seminarska naloga) 1 UVOD V tej seminarski nalogi vam bom opisal probleme, ki se trenutno dogajajo po vsem svetu, tudi pri nas,

Prikaži več

Microsoft Word - Osnovni podatki FACOST november 2018.docx

Microsoft Word - Osnovni podatki FACOST november 2018.docx OSNOVNI VHODNI PODATKI ZA PROGRAM OPCOST, NIVO CEN NOVEMBER 2018 Osnove za izračun: Navodila za izdelavo študij upravičenosti cest (DORSCH consult, 1974) Guide to Cost benefit Analysis of Investment Projects,

Prikaži več

Informatika v službi učinkovite rabe energije DSI; ; Portorož mag. Tatjana M. Zupan mag. Bogomil Kandus

Informatika v službi učinkovite rabe energije DSI; ; Portorož mag. Tatjana M. Zupan mag. Bogomil Kandus Informatika v službi učinkovite rabe energije DSI; 14. 16.04.2010; Portorož mag. Tatjana M. Zupan mag. Bogomil Kandus Slovenija + Informatika + Energetika za 3. tisočletje Sinergija3 partnerja konzorcija

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

(Microsoft Word - LETNO PORO\310ILO 2018.docx)

(Microsoft Word - LETNO PORO\310ILO 2018.docx) LETNO POROČILO EKO SKLADA, SLOVENSKEGA OKOLJSKEGA JAVNEGA SKLADA, ZA LETO 2018 Ljubljana, februar 2019 Kazalo POVZETEK... 5 1 POSLOVNA DEJAVNOST EKO SKLADA V LETU 2018... 7 1.1. UGODNO KREDITIRANJE OKOLJSKIH

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Projekcija - Ekolosko najcistejsa el energija HE Savica _

Microsoft PowerPoint - Projekcija - Ekolosko najcistejsa el energija HE Savica _ POSVET NA 13. SREČANJU TURISTIČNIH DRUŠTEV OBJEZERSKIH KRAJEV SLOVENIJE 27 Tema: Slovenska jezera izzivi in priložnosti Referat 3: EKOLOŠKO NAJČISTEJŠA ELEKTRIČNA ENERGIJA IZ OBNOVLJIVEGA VIRA HIDROELEKTRARNE

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI Fakulteta za strojništvo Faktor pretvorbe primarne energije Magistrsko delo Magistrskega študijskega programa II. stopnje STROJNI

UNIVERZA V LJUBLJANI Fakulteta za strojništvo Faktor pretvorbe primarne energije Magistrsko delo Magistrskega študijskega programa II. stopnje STROJNI UNIVERZA V LJUBLJANI Fakulteta za strojništvo Faktor pretvorbe primarne energije Magistrsko delo Magistrskega študijskega programa II. stopnje STROJNIŠTVO Blaž Cerk Ljubljana, september 2017 UNIVERZA

Prikaži več

IZVLEČEK IZ LETNEGA POROČILA 2018 POSLOVANJE SKUPINE GEN-I IN DRUŽBE GEN-I, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2018 FINANČNI POUDARKI POSLOVANJA

IZVLEČEK IZ LETNEGA POROČILA 2018 POSLOVANJE SKUPINE GEN-I IN DRUŽBE GEN-I, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2018 FINANČNI POUDARKI POSLOVANJA IZVLEČEK IZ LETNEGA POROČILA 2018 POSLOVANJE SKUPINE GEN-I IN DRUŽBE GEN-I, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2018 2 KLJUČNI KAZALCI ZA SKUPINO zneski v postavke Poslovni izid 2018 2017 indeks 2018/2017 2016 2015

Prikaži več

Uradni list RS – 037/2009, Uredbeni del

Uradni list RS – 037/2009, Uredbeni del Stran 5248 / Št. 37 / 18. 5. 2009 1780. Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije Na podlagi devetega odstavka 64.n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Vorlegeband Keramik Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehničn

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Vorlegeband Keramik Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehničn Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2)

Prikaži več

Microsoft Word - 25_LPK_E_PE_L2011.doc

Microsoft Word - 25_LPK_E_PE_L2011.doc REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O PORABI ENERGIJE, GORIV IN IZBRANIH NAFTNIH PROIZVODOV E-PE/L ZA LETO 2011 Poročilo pripravil: Jože Zalar,

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc Stavba Tip stavbe Hotel Število uporabnikov 20,000 Na leto Leto Izgradnje 1991 Celotna ogrevana površina 620 m 2 Poraba tople sanitarne vode 480 m 3 /a, Izračunan Poraba energije za ogrevanje načrtovana

Prikaži več

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d.

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Predstavitev podjetja Elektro Gorenjska, d. d., je podjetje za distribucijo električne energije, ki uporabnikom distribucijskega omrežja dnevno

Prikaži več