(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx)"

Transkripcija

1 ČETRTLETNO POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, D. D. IN SKUPINE ALPETOUR ZA OBDOBJE JANUAR SEPTEMBER 2015 Kranj, oktober 2015

2 KAZALO 1 UVODNA POJASNILA OSNOVNI PODATKI PODJETJA V SKUPINI ALPETOUR DELNICE IN LASTNIŠKA STRUKTURA OBVLADOVANJE TVEGANJ POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI DOGODKI V OBRAVNAVANEM OBDOBJU DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA ANALIZA POSLOVANJA Družba Alpetour PA Poudarki poslovanja Pojasnila poslovanja Finančni položaj Pričakovanja v prihodnosti oziroma pričakovani razvoj Skupina Alpetour Poudarki poslovanja Pojasnila poslovanja Finančni položaj Pričakovanja v prihodnosti oziroma pričakovani razvoj RAČUNOVODSKI IZKAZI Družba Alpetour PA Skupina Alpetour ~ 2 ~

3 1 UVODNA POJASNILA Družba Alpetour - Potovalna agencija, d. d. (v nadaljevanju družba Alpetour PA) objavlja podatke o poslovanju za obdobje januar september 2015 na podlagi Pravil Ljubljanske borze d. d. in v skladu z veljavno zakonodajo. Podatki in pojasnila so pripravljeni na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov za devet mesecev leta Izdelani so v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o gospodarskih družbah. 2 OSNOVNI PODATKI Naziv družbe: ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, D. D. Sedež: Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj Telefon: 04 / Telefaks: 04 / Elektronska pošta: Spletna stran: Vpis v register: pod vložno št pri Okrožnem sodišču v Kranju Matična številka: Davčna številka: Kategorizacija: Velika družba, katere delnice so uvrščene v vstopno kotacijo Ljubljanske borze Dejavnosti - glavne: SKD H/ Mestni in primestni kopenski potniški promet SKD H/ Medkrajevni in drug cestni potniški promet Dejavnosti - dodatne: Občasni prevozi Dejavnost potovalnih agencij in organiziranje lastnih potovanj Vzdrževanje voznega parka in trgovina z rezervnimi deli Oglaševanje Ostalo Direktorica: Nadzorni svet: Ivana Zupančič Gaber Predsednik Žarko Ždralič Namestnik predsednika Peter Jančič Članica Damijana Marn Član Izidor Jerman Član Jako Jurišić (predstavnik delavcev) Sprememb v upravi in nadzornem svetu v obravnavanem obdobju ni bilo. ~ 3 ~

4 3 PODJETJA V SKUPINI ALPETOUR Obvladujoča družba: ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, D. D. (v nadaljevanju družba Alpetour PA) Odvisne družbe: INTEGRAL AVTO prodaja vozil in servisi d. o. o. Jesenice - skupina Alpetour Potovalna agencija Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice 100% delež v kapitalu (v nadaljevanju družba Integral Avto Jesenice) INTEGRAL, Avtobusni promet Tržič, d. o. o. SKUPINA ALPETOUR Potovalna agencija Mlaka 4, 4290 Tržič 98,30% delež v kapitalu (v nadaljevanju družba Integral AP Tržič) KAM-BUS družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil d. o. o. SKUPINA ALPETOUR Potovalna agencija Perovo 30, 1241 Kamnik 100% delež v kapitalu (v nadaljevanju družba KAM-BUS) ~ 4 ~

5 4 DELNICE IN LASTNIŠKA STRUKTURA Osnovni kapital družbe je sestavljen iz kosovnic delnic. Delnice družbe Alpetour PA ima v lasti 504 delničarjev. Največji trije lastniki na dan so Modra linija holding, d. d., Banka Celje d. d. in Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad. Skupaj imajo v lasti 59,2 % delnic. Tabela 1: Lastniška struktura na dan Zap. št. Delničar Št. delnic Delež delnic 1 MODRA LINIJA HOLDING D.D ,2 % 2 BANKA CELJE d.d ,9 % 3 Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad ,1 % 4 KUNC VINKO ,8 % 5 NLB SKLADI - SLOVENIJA MEŠANI ,0 % 6 ŽNIDAR ANTON ,1 % 7 KLEMENČIČ JAN ,3 % 8 ŽNIDAR JELKA ,2 % 9 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD ,0 % 10 ZUPANČIČ GABER IVANA ,0 % Skupaj 10 največjih delničarjev ,6 % 494 ostalih delničarjev ,4 % Skupaj vsi (504) delničarji ,0 % Vir: delniška knjiga družbe Alpetour PA Knjigovodska vrednost delnice je na dan znašala 48,86 EUR, kar je 1 odstotek več, kot je znašala knjigovodska vrednost delnice na dan Tržna vrednost delnice oziroma zaključni tečaj delnice družbe z oznako APAG je na dan znašal 54,32 EUR, kar je 36 odstotkov več, kot je znašala tržna vrednost delnice konec leta V enakem obdobju je indeks SBITOP padel za 15 odstotkov. V obravnavanem obdobju je družba skladno s sklepom skupščine izplačala dividende v višini 4,00 EUR bruto na delnico. ~ 5 ~

6 Slika 1: Gibanje tečaja delnice APAG in borznega indeksa SBITOP v obdobju januar september 2015 Vir: 5 OBVLADOVANJE TVEGANJ Opis tveganj Družba je ob svojem poslovanju izpostavljena naslednjim tveganjem: - prodajno tveganje (ocenjujemo kot visoko), - nabavno tveganje (ocenjujemo kot visoko), - tveganje zakonodaje in regulative (ocenjujemo kot visoko), - tveganje izgube premoženja (ocenjujemo kot srednje), - likvidnostno tveganje (ocenjujemo kot nizko), - kreditno tveganje (ocenjujemo kot srednje), - valutno tveganje (ocenjujemo kot nizko), - obrestno tveganje (ocenjujemo kot nizko), - tveganje povezano z vrednostnim papirjem (ocenjujemo kot srednje), - informacijsko tveganje (ocenjujemo kot srednje). Usmeritve upravljanja s tveganji Upravljanje s tveganji se v obravnavanem obdobju ni spremenilo, podrobneje je predstavljeno v letnem poročilu družbe. ~ 6 ~

7 6 POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI 6.1. DOGODKI V OBRAVNAVANEM OBDOBJU V obravnavanem obdobju ni bilo posebnih ali neobičajnih dogodkov, ki bi bistveno vplivali na poslovanje družbe in Skupine oziroma bi predstavljali izredne poslovne dogodke, ki bi pomenili bistveno odstopanje od rednega poslovanja družbe in Skupine. V nadaljevanju izpostavljamo nekaj pomembnejših rednih poslovnih dogodkov. jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt V mesecu januarju je bila zaprta podatkovna soba, ki je bila vzpostavljena za izvedbo skrbnega pregleda s strani potencialnega investitorja. jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt Nakup delnic odvisne družbe Integral AP Tržič V mesecu februarju 2015 smo dokupili delnice odvisne družbe Integral AP Tržič in s tem delež povečali na 98,23 odstotka. jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt Nakup delnic odvisne družbe Integral AP Tržič V mesecu marcu 2015 smo ponovno kupili delnice odvisne družbe Integral AP Tržič in s tem delež povečali na 98,26 odstotka. jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt Prodaja delnic družbe Alpetour PA Uprava družbe je bila pisno obveščena, da je konzorcij prodajalcev (Modra linija holding d. d., Banka Celje d. d. in ALPEN Invest d. d.) z družbo Arriva Dolenjska in Primorska d. o. o. podpisal Predhodni dogovor (»Transaction Agreement«), s katerim se zagotavlja potencialna prevzemna ponudba s strani družbe DB Arriva za delnice družbe Alpetour PA. Nakup novih avtobusov V mesecu aprilu smo realizirali nakup dveh novih avtobusov znamke Setra. Avtobusa sta turistične izvedbe z motorji EURO 6, ki izpolnjujejo zahteve najvišjih okoljevarstvenih standardov in imajo nizko porabo goriva. Objava revidiranega letnega poročila V mesecu aprilu je bila s strani revizijske družbe Realinea d. o. o. Grosuplje izvedena revizija poslovanja obvladujoče družbe in Skupine za leto 2014, izdano je bilo pozitivno mnenje, ~ 7 ~

8 družba je revidirano letno poročilo družbe in revidirano konsolidirano letno poročilo javno objavila. Presoja po standardu ISO 9001:2008 V aprilu je Slovenski institut za kakovost in meroslovje v družbi izvedel obnovitveno presojo sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008. O opravljeni presoji je izdal poročilo, s katerim ugotavlja, da so zahteve standarda v celoti upoštevane. Z obvladovanjem vseh poslovnih procesov družba tako izkorišča prednosti sistema vodenja in kakovosti po standardu ISO 9001:2008, kot so visoka zavezanost k izpolnjevanju zahtev in pričakovanj kupcev, zavezanost vodstva kakovosti ter visoka kompetentnost zaposlenih. jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt Seja nadzornega sveta V mesecu maju se je na svoji redni seji sestal nadzorni svet družbe, ki je obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2014, seznanil se je tudi s poslovanjem v prvem kvartalu letošnjega leta ter sprejel dnevni red in predlog sklepov skupščine družbe. jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt 19. skupščina delničarjev družbe V mesecu juniju smo izvedli skupščino družbe, ki se je med drugim seznanila z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2014 ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu Nakup novega avtobusa V mesecu juniju smo realizirali nakup še enega novega avtobusa znamke Setra. Avtobus je turistične izvedbe z motorjem EURO 6, ki izpolnjuje zahteve najvišjih okoljevarstvenih standardov in ima nizko porabo goriva. jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt Nakup delnic odvisne družbe Integral AP Tržič V mesecu juliju smo ponovno povečali lastniški delež v odvisni družbi Integral AP Tržič in postali edini lastnik te družbe. Statusno preoblikovanje družbe INTEGRAL AP TRŽIČ Odvisna družba INTEGRAL AP TRŽIČ se je iz delniške družbe preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo. ~ 8 ~

9 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt Podpis finančnega aneksa h koncesijski pogodbi za izvajanje gospodarske javne službe javnega linijskega prevoza potnikov V mesecu avgustu smo za ureditev finančnih razmerij med koncesionarjem in koncedentom po koncesijski pogodbi za izvajanje gospodarske javne službe javnega linijskega prevoza potnikov podpisali aneks št. 7 h koncesijski pogodbi, s katerim se je veljavnost podaljšala do Podpis pogodbe za izvajanje subvencioniranega prevoza dijakov in študentov V mesecu avgustu smo podpisali pogodbo za izvajanje subvencioniranega prevoza dijakov in študentov z veljavnostjo do Nakup novih avtobusov Vozni park smo posodobili z nakupom treh novih mestnih avtobusov z vgrajenimi motorji EURO 6, ki izpolnjujejo zahteve najvišjih okoljevarstvenih standardov in imajo nizko porabo goriva. jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt Prevzemna ponudba za odkup delnic družbe Družba Arriva Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov, d. o. o. je objavila prevzemno ponudbo za vse delnice družbe Alpetour PA, potem ko je pridobila soglasje Javne agencije RS za varstvo konkurence, iz katerega izhaja, da le-ta koncentraciji ne nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili konkurence, če bodo izpolnjeni korektivni ukrepi iz izdane odločbe. Prevzemna ponudba traja od do do 12h. Seja nadzornega sveta Na svoji redni seji se je sestal nadzorni svet družbe, ki se je seznanil z nerevidiranim polletnim poročilom in konsolidiranim polletnim poročilom za poslovno leto 2015 ter z likvidnostnim položajem družbe in skupine DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt Prevzemna ponudba za odkup delnic družbe Družba Arriva Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov, d. o. o. je objavila spremembo prevzemne ponudbe za vse delnice družbe Alpetour PA, s katero je znižala prag uspešnosti iz 90 odstotkov na 75 odstotkov, ugotovila, da je prag uspešnosti dosežen in hkrati podaljšala rok za sprejem prevzemne ponudbe do do 12. ure. ~ 9 ~

10 7 ANALIZA POSLOVANJA 7.1 Družba Alpetour PA Poudarki poslovanja Tabela 2: Ključni poudarki poslovanja družbe Alpetour PA v EUR Indeks Čisti prihodki od prodaje Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Poslovni izid iz rednega delovanja Čisti poslovni izid Kazalniki Indeks Gospodarnost poslovanja 1,09 1, Dobičkovnost prihodkov (ROS) 13,7 % 9,9 % 139 Donosnost kapitala (ROE) 2,5 % 2,0 % 125 Donosnost sredstev (ROA) 1,7 % 1,3 % 126 v EUR Indeks Kapital Sredstva Število zaposlenih na dan Indeks Vir: podatki družbe Alpetour PA Pojasnila poslovanja V prvih devetih mesecih leta 2015 smo v družbi Alpetour PA realizirali EUR čistih prihodkov od prodaje, ki za 2 odstotek presegajo lanskoletne in so v skladu z načrtovanimi. Z glavno dejavnostjo linijskim prevozom potnikov smo ustvarili 72 odstotkov čistih prihodkov od prodaje. Sledi dejavnost občasnih prevozov, ki predstavlja 12 odstotkov prihodkov, turizem in posredovanje 8 odstotkov, vzdrževanje in trgovina 6 odstotkov, ostale dejavnosti pa zavzemajo 2 odstotka čistih prihodkov od prodaje. ~ 10 ~

11 Tabela 3: Čisti prihodki od prodaje po dejavnostih za družbo Alpetour PA v EUR Indeks Načrt Indeks 15/N15 Družba Alpetour PA a) Linijski prevoz potnikov b) Občasni prevozi c) Turizem in posredovanje d) Vzdrževanje in trgovina e) Ostale dejavnosti Skupaj Vir: podatki družbe Alpetour PA Doseženi kosmati donos od poslovanja družbe Alpetour PA v višini EUR je 1 odstotek višji od lanskoletnega in prav tako v skladu z načrtovanim. Poleg čistih prihodkov od prodaje vključuje še usredstvene lastne proizvode in lastne storitve v višini EUR ter druge poslovne prihodke v višini EUR. Med drugimi poslovnimi prihodki največji, 73 odstotni delež predstavlja kompenzacija Ministrstva za infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe, 11 odstotni delež odprava rezervacije za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje voznikov, 9 odstotni delež pa vračilo trošarine za pogonsko gorivo. Preostalih 7 odstotkov predstavljajo drugi poslovni prihodki vključno s prevrednotovalnimi prihodki. Poslovni odhodki prvih devetih mesecev letošnjega leta znašajo EUR in so glede na enako obdobje preteklega leta nespremenjeni ter 2 odstotka pod načrtovanimi. Največji delež zavzemajo stroški dela ter stroški materiala z nabavno vrednostjo trgovskega blaga. Pri slednjih beležimo nižje stroške energije zaradi padca cene pogonskega goriva. Stroški materiala in nabavne vrednosti trgovskega blaga znašajo EUR, v strukturi celotnih poslovnih odhodkov predstavljajo 25 odstotni delež. Od lanskoletnih so nižji za 8 odstotkov, od načrtovanih pa za 10 odstotkov. Na padec stroškov so najbolj vplivali nižji stroški energije. Ti znašajo EUR in so 12 odstotkov nižji od lanskoletnih, ob 12 odstotkov nižji povprečni ceni pogonskega goriva v obravnavanem obdobju ter ob nespremenjenem številu prevoženih kilometrov. Stroški materiala, ki znašajo EUR so od lanskoletnih višji za 2 odstotka, vključujejo pa predvsem material, porabljen pri vzdrževanju lastnih avtobusov in pri popravilih gospodarskih vozil zunanjih strank, stroške tehnološkega goriva (olja in maziva), stroške goriva za ogrevanje, stroške računalniškega materiala in drug material. Rast stroškov materiala je posledica višjih stroškov materiala, porabljenega za popravila gospodarskih vozil zunanjih strank. Stroški storitev v prvih devetih mesecih letos znašajo EUR, v strukturi celotnih poslovnih odhodkov predstavljajo 14 odstotni delež. So 2 odstotka višji od lanskoletnih in enaki načrtovanim. Med stroški storitev največji delež zavzemajo stroški drugih storitev, sledijo zavarovalne premije, stroški storitev fizičnih oseb in stroški vzdrževanja, ki skupaj predstavljajo 71 odstotkov vseh stroškov storitev. Stroški drugih storitev so nižji od lanskoletnih za 2 odstotka predvsem zaradi nižjih stroškov lastnih turističnih aranžmajev in nadomestil za ~ 11 ~

12 uporabo cest, ki vključujejo cestnine in parkirnine. Zavarovalne premije so nižje od lanskoletnih za 9 odstotkov, saj smo v letošnjem letu sklenili novo, triletno pogodbo za zavarovanje. Stroški storitev fizičnih oseb presegajo lanskoletne za 114 odstotkov zaradi višjih stroškov nadzornega sveta. Stroški vzdrževanja so 15 odstotkov višji od lanskoletnih, višji so stroški za sprotno vzdrževanje in vzdrževanje računalniške opreme. Stroški dela znašajo EUR in v strukturi celotnih poslovnih odhodkov predstavljajo 41 odstotni delež. Od lanskoletnih so nižji za 2 odstotka, od načrtovanih pa za 1 odstotek. Stroški plač in nadomestil so 1 odstotek nižji od lanskoletnih, stroški za socialno varnost pa so 9 odstotkov nižji zaradi nižjih stroškov za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje voznikov. Drugi stroški dela so enaki lanskoletnim. Odpisi vrednosti v prvih devetih mesecih letos znašajo EUR, v strukturi celotnih poslovnih odhodkov predstavljajo 19 odstotni delež. Največja postavka je amortizacija, ki presega lanskoletno za 16 odstotkov zaradi nakupov novih avtobusov in višje stopnje amortizacije za najbolj obremenjene avtobuse. Oblikovani popravek vrednosti za terjatve, za katere obstaja velika verjetnost, da ne bodo poplačane, je 20 odstotkov nižji kot v enakem obdobju preteklega leta. Družba izkazuje tudi EUR prevrednotovalnih odhodkov, ki se nanašajo na izgubo pri prodaji osnovnih sredstev. Drugi poslovni odhodki znašajo EUR in predstavljajo 1 odstotek celotnih poslovnih odhodkov. Mednje se vštevajo prispevki za stavbna zemljišča, članarine GZS, izdatki za varstvo okolja, takse, sodni stroški, stroški sponzorstva in donatorstva ipd. Glede na preteklo leto so nižji za 9 odstotkov. Poslovni izid iz poslovanja prvih devetih mesecev letos znaša EUR in presega lanskoletnega in načrtovanega za 25 odstotkov. Rezultat finančnega dela je dobiček v višini EUR ob EUR finančnih prihodkov in 483 EUR finančnih odhodkov. Finančni prihodki se nanašajo predvsem na prihodke iz udeležbe v dobičku odvisnih družb. Prvih devet mesecev letošnjega leta smo v družbi Alpetour PA zaključili z dobičkom pred obdavčitvijo v višini EUR. Čisti dobiček obračunskega obdobja, ki je zmanjšan za ocenjeni davek od dobička, znaša EUR in presega lanskoletnega za 30 odstotkov, načrtovanega pa za 28 odstotkov Finančni položaj Družba Alpetour PA na dan izkazuje sredstva v vrednosti EUR. Največji, 75 odstotni delež predstavljajo dolgoročna sredstva, kjer so najpomembnejša postavka opredmetena osnovna sredstva s celotnim voznim parkom družbe. Vrednost dolgoročnih sredstev se je glede na konec leta 2014 zmanjšala za 3 odstotke, saj bodo predvideni nakupi novih avtobusov v letošnjem letu realizirani predvsem v zadnjih mesecih ~ 12 ~

13 leta. Kratkoročna sredstva so glede na zadnji dan preteklega leta višja za 35 odstotkov, na rast je vplivalo višje stanje denarnih sredstev ob nižjem stanju zalog in kratkoročnih poslovnih terjatev. Finančni položaj družbe je stabilen, saj je delež kapitala visok, predstavlja 76 odstotkov obveznosti do virov sredstev in za 1 odstotek presega stanje konec preteklega leta. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve zavzemajo 12 odstotkov bilančne vsote in so glede na konec preteklega leta 9 odstotkov nižje zaradi odprave rezervacij za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje voznikov, ki so bile oblikovane v preteklih letih. Zaradi več odprtih tekočih poslovnih obveznosti so se povečale kratkoročne obveznosti, tako do dobaviteljev kot tudi druge kratkoročne poslovne obveznosti, ki se nanašajo na tekoče obveznosti do zaposlencev in do države Pričakovanja v prihodnosti oziroma pričakovani razvoj Družba posluje stabilno in v skladu z načrtom, ocenjujemo, da bomo tudi do konca leta poslovali skladno z načrtom, ne glede na dejstvo, da je za družbo značilno sezonsko gibanje prihodkov. V času poletnih počitnic, julija in avgusta namreč družba dosega zgolj polovico povprečja prihodkov konjunkturnih mesecev. Koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe, ki je sicer glavna dejavnost družbe, je podpisana do , prav tako aneks, ki ureja finančna razmerja po tej pogodbi. Prodaja dijaških in študentskih vozovnic se povečuje. Pogodba o poravnavi subvencije za izvajanje subvencioniranega prevoza dijakov in študentov je podpisana le do ~ 13 ~

14 7.2 Skupina Alpetour Poudarki poslovanja Tabela 4: Ključni poudarki poslovanja Skupine Alpetour v EUR Indeks Čisti prihodki od prodaje Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Poslovni izid iz rednega delovanja Čisti poslovni izid Kazalniki Indeks Gospodarnost poslovanja 1,08 1, Dobičkovnost prihodkov (ROS) 7,6 % 7,0 % 110 Donosnost kapitala (ROE) 1,9 % 2,0 % 97 Donosnost sredstev (ROA) 1,3 % 1,3 % 99 v EUR Indeks Kapital Sredstva Število zaposlenih na dan Indeks Vir: podatki družb v Skupini Pojasnila poslovanja Čisti prihodki od prodaje znašajo EUR, lanskoletne presegajo za 4 odstotke, načrtovane pa za 2 odstotka. Družbi Alpetour PA in Integral Avto Jesenice beležita rast prihodkov, Integral AP Tržič padec prihodkov, KAM-BUS pa ima glede na enako obdobje preteklega leta nespremenjene prihodke. Dejavnosti linijskega prevoza potnikov, prodaje vozil, tehničnih pregledov ter vzdrževanja in trgovine izkazujejo rast prihodkov, dejavnosti občasnih prevozov, turizma in posredovanj ter ostale dejavnosti pa imajo prihodke nižje kot v enakem obdobju lanskega leta. ~ 14 ~

15 Tabela 5: Čisti prihodki od prodaje za Skupino Alpetour v EUR Indeks Načrt Indeks 15/N15 Družba Alpetour PA Integral Avto Jesenice KAM-BUS Integral AP Tržič Medsebojni promet Skupaj Vir: podatki družb v Skupini Doseženi kosmati donos od poslovanja Skupine v prvih devetih mesecih letos znaša EUR, lanskoletnega presega za 4 odstotke, načrtovanega pa za 2 odstotka. Poleg usredstvenih prihodkov v višini EUR vključuje še druge poslovne prihodke v višini EUR, ki so enaki lanskoletnim in 2 odstotka višji od načrtovanih. Nanašajo se na kompenzacijo Ministrstva za infrastrukturo za opravljanje javnega linijskega prevoza potnikov, prihodke od odprave rezervacij obvladujoče družbe in odvisnih družb Integral AP Tržič in KAM- BUS, vračilo trošarine za pogonsko gorivo za komercialni namen ter druge poslovne prihodke vključno s prevrednotovalnimi prihodki. Poslovni odhodki prvih devetih mesecev letošnjega leta znašajo EUR, lanskoletne presegajo za 3 odstotke in so v skladu z načrtovanimi. Na rast so vplivali višji stroški materiala z nabavno vrednostjo trgovskega blaga, stroški storitev in odpisi vrednosti, zlasti amortizacija. Stroški dela so od lanskoletnih nižji za 1 odstotek, drugi poslovni odhodki pa za 4 odstotke. Dosežen poslovni izid iz poslovanja Skupine znaša EUR. Zaradi presežka finančnih prihodkov nad finančnimi odhodki za EUR znaša poslovni izid iz rednega poslovanja EUR. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša EUR in je 2 odstotka višji od lanskoletnega, 11 odstotkov pa od načrtovanega Finančni položaj Skupina Alpetour na dan izkazuje sredstva v vrednosti EUR. Največji, 69 odstotni delež predstavljajo dolgoročna sredstva, med katerimi so najpomembnejša opredmetena osnovna sredstva, kjer je evidentiran tudi celotni vozni park Skupine. Zaradi predvidene realizacije nakupov novih avtobusov v zadnjih mesecih letošnjega leta se je vrednost dolgoročnih sredstev glede na konec leta 2014 znižala za 4 odstotke. Kratkoročna sredstva so glede na zadnji dan preteklega leta višja za 19 odstotkov, na rast je vplivalo višje stanje denarnih sredstev in kratkoročnih posojil drugim. Finančni položaj Skupine je stabilen, kapital predstavlja 72 odstotkov obveznosti do virov sredstev, konec tretjega četrtletja letos znaša EUR in se glede na konec preteklega ~ 15 ~

16 leta ni bistveno spremenil. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve zavzemajo 12 odstotkov bilančne vsote in so glede na konec preteklega leta nižje za 11 odstotkov zaradi odprave rezervacij za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje voznikov, ki so bile oblikovane v preteklih letih. Dolgoročne obveznosti zavzemajo 1 odstotek bilančne vsote in se glede na konec preteklega leta višje za 2 odstotka zaradi višjih odloženih obveznosti za davek. Zaradi višjih tekočih obveznosti do dobaviteljev in drugih kratkoročnih poslovnih obveznosti so se povečale kratkoročne obveznosti za 6 odstotkov, zavzemajo pa 12 odstotkov bilančne vsote Pričakovanja v prihodnosti oziroma pričakovani razvoj Vse družbe v Skupini poslujejo stabilno in v skladu z načrtom. Skupina ocenjuje, da bodo tudi do konca leta poslovale skladno z načrtom, ne glede na dejstvo, da je za Skupino značilno sezonsko gibanje prihodkov. V času poletnih počitnic, julija in avgusta, namreč tako obvladujoča družba kot odvisni družbi Integral AP Tržič in KAM-BUS dosegajo zgolj polovico povprečja prihodkov konjunkturnih mesecev. Koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe, ki je sicer glavna dejavnost obvladujoče družbe in odvisnih družb Integral AP Tržič in KAM-BUS, je podpisana do , prav tako aneks, ki ureja finančna razmerja po tej pogodbi. Prodaja dijaških in študentskih vozovnic se pri obvladujoči in odvisnih družbah Integral AP Tržič in KAM-BUS povečuje. Pogodba o poravnavi subvencije za izvajanje subvencioniranega prevoza dijakov in študentov je podpisana le do ~ 16 ~

17 8 RAČUNOVODSKI IZKAZI 8.1 Družba Alpetour PA Tabela 6: Nerevidiran izkaz poslovnega izida družbe Alpetour PA v EUR Poslovno leto Indeks Postavke izkaza poslovnega izida Čisti prihodki od prodaje a) na domačem trgu b) na tujem trgu Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi) KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA Stroški blaga, materiala in storitev a) Stroški materiala in nabavna vrednost trgovskega blaga b) Stroški storitev Stroški dela a) Plače in nadomestila plač b) Stroški za socialno varnost c) Drugi stroški dela Odpisi vrednosti a) Amortizacija (vključno naložbenih nepremičnin) b) Prevred. odhodki neopred. sredstev in opred. OS c) Prevred. odhodki pri obrat. sredstvih (razen fin. naložb) Drugi poslovni odhodki POSLOVNI ODHODKI POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA Finančni prihodki iz deležev a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v Skupini c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah Finančni prihodki iz poslovnih terjatev b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih Finančni odhodki iz finančnih obveznosti č Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti Finančnih odhodki iz poslovnih obveznosti b) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do dobav. in meničnih obv c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti POSLOVNI IZID IZ REDNEGA POSLOVANJA Drugi prihodki Drugi odhodki POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO Davek iz dobička Odloženi davki Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Vir: interni podatki družbe Alpetour PA ~ 17 ~

18 Tabela 7: Nerevidirana bilanca stanja družbe Alpetour PA v EUR Indeks SKUPAJ SREDSTVA A. Dolgoročna sredstva I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR II. Opredmetena OS III. Naložbene nepremičnine IV. Dolgoročne finančne naložbe VI. Odložene terjatve za davek B. Kratkoročna sredstva II. Zaloge IV. Kratkoročne poslovne terjatve V. Denarna sredstva C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve ZABILANČNA SREDSTVA SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. Kapital I. Vpoklicani kapital II. Kapitalske rezerve III. Rezerve iz dobička IV. Presežek iz prevrednotenja V. Preneseni čisti poslovni izid VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta B. Rezervacije in dolgoročne PČR C. Dolgoročne obveznosti III. Odložene obveznosti za davek Č. Kratkoročne obveznosti II. Kratkoročne finančne obveznosti III. Kratkoročne poslovne obveznosti D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve ZABILANČNE OBVEZNOSTI Vir: interni podatki družbe Alpetour PA ~ 18 ~

19 8.2 Skupina Alpetour Tabela 8: Nerevidirani konsolidirani izkaz poslovnega izida Skupine Alpetour v EUR Indeks Postavke izkaza poslovnega izida 1. Čisti prihodki od prodaje a) na domačem trgu b) na tujem trgu Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi) KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA Stroški blaga, materiala in storitev a) Stroški materiala in nabavna vrednost trgovskega blaga b) Stroški storitev Stroški dela a) Plače in nadomestila plač b) Stroški za socialno varnost c) Drugi stroški dela Odpisi vrednosti a) Amortizacija (vključno naložbenih nepremičnin) b) Prevred. odhodki neopred. sredstev in opred. OS c) Prevred. odhodki pri obrat. sredstvih (razen fin. naložb) Drugi poslovni odhodki POSLOVNI ODHODKI POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA Finančni prihodki iz deležev a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v Skupini c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah Finančni prihodki iz poslovnih terjatev b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih Finančni odhodki iz finančnih obveznosti č Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti Finančnih odhodki iz poslovnih obveznosti b) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do dobav. in meničnih obv c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti POSLOVNI IZID IZ REDNEGA POSLOVANJA Drugi prihodki Drugi odhodki POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO Davek iz dobička Odloženi davki Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Vir: podatki družb v Skupini ~ 19 ~

20 Tabela 9: Nerevidirani konsolidirani izkaz finančnega položaja Skupine Alpetour v EUR Indeks SKUPAJ SREDSTVA A. Dolgoročna sredstva I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR II. Opredmetena OS III. Naložbene nepremičnine IV. Dolgoročne finančne naložbe VI. Odložene terjatve za davek B. Kratkoročna sredstva II. Zaloge III. Kratkoročne finančne naložbe IV. Kratkoročne poslovne terjatve V. Denarna sredstva C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve ZABILANČNA SREDSTVA SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. Kapital Kapital večinskih lastnikov I. Vpoklicani kapital II. Kapitalske rezerve III. Rezerve iz dobička IV. Presežek iz prevrednotenja V. Preneseni čisti poslovni izid VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta Kapital manjšinskih lastnikov B. Rezervacije in dolgoročne PČR C. Dolgoročne obveznosti I. Dolgoročne finančne obveznosti III. Odložene obveznosti za davek Č. Kratkoročne obveznosti II. Kratkoročne finančne obveznosti III. Kratkoročne poslovne obveznosti D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve ZABILANČNE OBVEZNOSTI Vir: podatki družb v Skupini Direktorica Ivana Zupančič Gaber ~ 20 ~

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

MEDLETNO POROČILO SKUPINE ŽITO IN DRUŽBE ŽITO D.D. ZA OBDOBJE

MEDLETNO POROČILO SKUPINE ŽITO IN DRUŽBE ŽITO D.D. ZA OBDOBJE MEDLETNO POROČILO SKUPINE ŽITO IN DRUŽBE ŽITO D.D. ZA OBDOBJE 1-9 2010 VSEBINA: 1. UVODNA POJASNILA IN OSNOVNI PODATKI... 2 2. POUDARKI IZ POSLOVANJA... 3 3. DELNICE IN LASTNIŠKA STRUKTURA... 6 4. ANALIZA

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

KOŠAKI TMI D

KOŠAKI TMI D KOŠAKI TMI D.D. MARIBOR POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2007 KAZALO OSNOVNI PODATKI O DRUŢBI... 3 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 4 BILANCA STANJA NA DAN 312007... 5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 00

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019 MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 30. 9. 2018/ sep. 2018 31. 10. 2018/ okt. 2018 30. 11. 2018/ nov. 2018

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

letno poročilo 2006

letno poročilo 2006 LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2017 Zasavski računski center d.d., Trbovlje Obrtniška cesta 14 Trbovlje 1 KAZALO VSEBINE I. POSLOVNO POROČILO... 5 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE... 5 1.1. Osnovna izkaznica družbe...

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

Letno poročilo

Letno poročilo LETNO POROČILO 2016 Javno podjetje KENOG d.o.o. MAREC 2017 KAZALO A. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 4 1. UVOD...5 1.1. PREDSTAVITEV PODJETJA... 5 1.2. POROČILO DIREKTORJA PODJETJA... 6 2. UPRAVA PODJETJA...8

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

(Microsoft Word - 7-t\350-Alta Skupina_9 mese\350no poro\350ilo RK.docx)

(Microsoft Word - 7-t\350-Alta Skupina_9 mese\350no poro\350ilo RK.docx) POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ALTA SKUPINA D.D. za obdobje januar september 2013 November 2013 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 3 1.1 Splošne informacije o družbi... 3 2. POSLOVANJE DRUŽBE... 6 2.1 Poslovno

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več