PREDLOGI SPREMEMB 1 300

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PREDLOGI SPREMEMB 1 300"

Transkripcija

1 Evropski parlament Odbor za zunanje zadeve 2016/2219(INI) PREDLOGI SPREMEMB Osnutek poročila Josef Weidenholzer (PE v01-00) o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2015 in politiki Evropske unije na tem področju (2016/2219(INI)) AM\ docx PE v01-00 Združena v raznolikosti

2 AM_Com_NonLegReport PE v /128 AM\ docx

3 1 Soraya Post Navedba sklicevanja -1 (novo) ob upoštevanju ustanovne listine Združenih narodov, ki velja od 24. oktobra 1945, 2 Josef Weidenholzer Navedba sklicevanja 1 a (novo) ob upoštevanju temeljnih mednarodnih konvencij o človekovih pravicah, vključno s konvencijo OZN o pravicah invalidov, katere pogodbenica je EU, 3 Marie-Christine Vergiat Navedba sklicevanja 1 b (novo) ob upoštevanju konvencije Združenih narodov z dne 18. decembra 1979 o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk 1a, 1a w/cedaw.htm AM\ docx 3/128 PE v01-00

4 Or. fr 4 Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Antonio López-Istúriz White, Vilija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Barbara Matera, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Julie Ward, Lara Comi, Damiano Zoffoli, Brando Benifei, Nathalie Griesbeck, Marlene Mizzi Navedba sklicevanja 1 c (novo) ob upoštevanju konvencije OZN o otrokovih pravicah in resolucije Evropskega parlamenta z dne 27. novembra 2014 o 25. obletnici konvencije OZN o otrokovih pravicah 1a, 1a Sprejeta besedila, P8_TA(2014) Marie-Christine Vergiat Navedba sklicevanja 1 d (novo) ob upoštevanju mednarodne konvencije z dne 18. decembra 1990 o varstvu pravic delavcev migrantov in članov njihovih družin 1a, 1a erest/pages/cmw.aspx Or. fr 6 Josef Weidenholzer PE v /128 AM\ docx

5 Navedba sklicevanja 2 a (novo) ob upoštevanju deklaracije Združenih narodov o pravicah domorodnih ljudstev in končnega dokumenta plenarnega zasedanja generalne skupščine na visoki ravni pod imenom svetovna konferenca o domorodnih ljudstvih 1a, 1a asp?symbol=a/res/69/2 7 Soraya Post Navedba sklicevanja 2 b (novo) ob upoštevanju dunajske deklaracije in akcijskega programa, ki sta bila sprejeta 25. junija a, 1a erest/pages/vienna.aspx 8 Josef Weidenholzer Navedba sklicevanja 2 c (novo) ob upoštevanju pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje iz leta AM\ docx 5/128 PE v01-00

6 1995 1a ter akcijskega programa mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju iz leta a in rezultatov konferenc o njunem pregledu, 1a ng/pdf/bdpfa%20e.pdf 2a b- pdf/programme_of_action_web%20eng LISH.pdf 9 Soraya Post Navedba sklicevanja 2 d (novo) ob upoštevanju pariških načel Združenih narodov o nacionalnih institucijah za človekove pravice 1a, 1a tions/pts-4rev1-nhri_en.pdf 10 Louis Michel Navedba sklicevanja 2 e (novo) ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca OZN za vprašanja manjšin o manjšinah in kastnem razlikovanju z dne 28. januarja a, PE v /128 AM\ docx

7 1a /RegularSessions/Session31/Documents/A _HRC_31_56_en.doc 11 Marie-Christine Vergiat Navedba sklicevanja 2 f (novo) ob upoštevanju poročila OZN z dne 4. avgusta 2015 o učinkih zunanjega dolga in drugih povezanih finančnih obveznosti držav na popolno uživanje vseh človekovih pravic, zlasti ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic 1a, 1a =F Or. fr 12 Marie-Christine Vergiat Navedba sklicevanja 2 g (novo) ob upoštevanju poročila Agencije OZN za ženske z dne 6. maja 2015 o napredku žensk v svetu : preobrazba gospodarstev in uresničenje pravic 1a, 1a SUMMARY.pdf AM\ docx 7/128 PE v01-00

8 Or. fr 13 María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart Navedba sklicevanja 3 a (novo) ob upoštevanju člena 25 Listine EU o temeljnih pravicah, ki zadeva pravice starejših, 14 Tokia Saïfi Navedba sklicevanja 5 a (novo) ob upoštevanju člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, Or. fr 15 Notis Marias Navedba sklicevanja 5 b (novo) ob upoštevanju protokola št. 1 k Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, Or. el 16 Notis Marias PE v /128 AM\ docx

9 Navedba sklicevanja 5 c (novo) ob upoštevanju protokola št. 2 k Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, Or. el 17 Laima Liucija Andrikienė Navedba sklicevanja 5 d (novo) ob upoštevanju globalne strategije za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije 1a, 1a -strategy-foreign-and-security-policyeuropean-union 18 Tokia Saïfi Navedba sklicevanja 5 e (novo) ob upoštevanju dokumenta, ki ga je 28. junija 2016 objavila visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, z naslovom Skupna vizija, enotno ukrepanje: močnejša Evropa globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije 1a ; AM\ docx 9/128 PE v01-00

10 1a s_sl_.pdf Or. fr 19 Dennis de Jong, Peter van Dalen, Lars Adaktusson, Hannu Takkula, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos) Navedba sklicevanja 8 a (novo) ob upoštevanju smernic EU o spodbujanju in zaščiti svobode veroizpovedi ali prepričanja 1a, 1a P Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andrzej Grzyb Navedba sklicevanja 8 b (novo) ob upoštevanju smernic EU o spodbujanju in zaščiti svobode veroizpovedi ali prepričanja 1a, 1a P Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Sirpa Pietikäinen, Fabio Massimo Castaldo PE v /128 AM\ docx

11 Navedba sklicevanja 8 c (novo) ob upoštevanju smernic za spodbujanje uresničevanja in varstvo vseh človekovih pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev (LGBTI) 1a, ki jih je Svet sprejel 24. junija 2013, 1a ms_data/docs/pressdata/en/foraff/ pdf 22 Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Sirpa Pietikäinen, Fabio Massimo Castaldo Navedba sklicevanja 11 a (novo) ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 16. oktobra 2016 o enakopravnosti LGBTI 1a in seznama ukrepov Komisije za povečanje enakopravnosti LGBTI ( ) 2a, 1a ress-releases/2016/06/16-epscoconclusions-lgbti-equality/ 2a files/lgbti_actionlist_en.pdf 23 Ignazio Corrao AM\ docx 11/128 PE v01-00

12 Navedba sklicevanja 16 a (novo) ob upoštevanju revidiranih kazalnikov EU za celovit pristop k izvajanju resolucij varnostnega sveta OZN št in 1820 o ženskah, miru in varnosti 1a na ravni EU, ki jih je Svet sprejel 20. septembra 2016, 1a ment/st init/sl/pdf 24 Ignazio Corrao Navedba sklicevanja 16 b (novo) ob upoštevanju Sklepa Sveta z dne 21. marca 2011 o Mednarodnem kazenskem sodišču in razveljavitvi Skupnega stališča 2003/444/SZVP 1a, 1a uri=oj:l:2011:076:0056:0058::pdf 25 Marie-Christine Vergiat Navedba sklicevanja 16 c (novo) ob upoštevanju istanbulske konvencije Sveta Evrope z dne 11. maja PE v /128 AM\ docx

13 2011 o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima 1a, 1a SearchServices/DisplayDCTMContent?do cumentid= Or. fr 26 Ignazio Corrao Navedba sklicevanja 16 d (novo) ob upoštevanju sprejetja spremenjene evropske sosedske politike, 27 Tokia Saïfi Navedba sklicevanja 16 e (novo) ob upoštevanju skupnega sporočila Evropske komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 18. novembra 2015 z naslovom Pregled evropske sosedske politike 1a, 1a /151118_joint-communication_review-ofthe-enp_sl.pdf Or. fr AM\ docx 13/128 PE v01-00

14 28 Ignazio Corrao Navedba sklicevanja 16 f (novo) ob upoštevanju evropske agende o migracijah z dne 13. maja a in sklepov Sveta o migraciji z dne 20. julija 2a, 14. septembra a in 22. septembra a, 1a _european_agenda_on_migration_sl.pdf 2a ress-releases/2015/07/20-fac-migrationconclusions/ 3a ment/st rev-1/sl/pdf 4a ment/st init/sl/pdf 29 Ignazio Corrao Navedba sklicevanja 16 g (novo) ob upoštevanju akcijskega načrta iz Vallette z dne 11. in 12. novembra a, PE v /128 AM\ docx 1a

15 gs/international-summit/2015/11/11-12/ 30 Ignazio Corrao Navedba sklicevanja 16 h (novo) ob upoštevanju razmer v evrosredozemski regiji in potrebe po splošni strategiji EU za reševanje migracijskega vprašanja, 31 Soraya Post Navedba sklicevanja 16 i (novo) ob upoštevanju resolucije Varnostnega sveta OZN z dne 13. oktobra 2015 o ženskah, miru in varnosti 1a, 1a f/%7b65bfcf9b-6d27-4e9c-8cd3- CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf 32 Soraya Post Navedba sklicevanja 16 j (novo) ob upoštevanju Resolucije AM\ docx 15/128 PE v01-00

16 Varnostnega sveta OZN z dne 19. junija 2008 o spolnem nasilju kot vojnem zločinu 1a, 1a f/%7b65bfcf9b-6d27-4e9c-8cd3- CF6E4FF96FF9%7D/CAC%20S%20RE S% pdf 33 Ignazio Corrao Navedba sklicevanja 17 a (novo) ob upoštevanju resolucije Generalne skupščine ZN z dne 18. decembra 2014 o zaščiti migrantov 1a, 1a asp?symbol=a/res/69/ Philippe Juvin Navedba sklicevanja 19 ob upoštevanju svoje resolucije z dne xx. oktobra 2016 o odgovornosti gospodarskih družb za hude kršitve človekovih pravic v tretjih državah 13, 13 Opomba: 2015/2315(INI). Glasovanje na plenarnem zasedanju bo potekalo črtano PE v /128 AM\ docx

17 oktobra Or. fr 35 Philippe Juvin Navedba sklicevanja 20 ob upoštevanju svoje resolucije z dne xx. septembra 2016 o človekovih pravicah in migracijah v tretjih državah 14, 14 Opomba: 2015/2316(INI). Glasovanje na plenarnem zasedanju bo potekalo septembra črtano Or. fr 36 Ignazio Corrao Navedba sklicevanja 20 a (novo) ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2016 o skrbniškem skladu EU za Afriko: posledice za razvojno in humanitarno pomoč 1a, 1a Sprejeta besedila, P8_TA(2016) Philippe Juvin Navedba sklicevanja 23 a (novo) AM\ docx 17/128 PE v01-00

18 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. februarja 2016 o sistematičnih množičnih pobojih verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS 1a, 1a Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0051. Or. fr 38 Laima Liucija Andrikienė Navedba sklicevanja 28 a (novo) ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2015 o letnem poročilu visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu 1a, 1a Sprejeta besedila, P8_TA(2015) Laima Liucija Andrikienė Navedba sklicevanja 28 b (novo) ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2015 o prednostnih nalogah EU za Svet OZN za človekove pravice v letu a, 1a Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0079. PE v /128 AM\ docx

19 40 Josef Weidenholzer Navedba sklicevanja 30 a (novo) ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. oktobra 2013 o kastnem razlikovanju 1a, poročila posebnega poročevalca OZN za vprašanja manjšin o manjšinah in kastnem razlikovanju z dne 28. januarja a ter dopisa o zaskrbljenosti z dne 29. junija 2016 o tem vprašanju, ki so ga poslanci Evropskega parlamenta naslovili na visoko predstavnico in podpredsednico Federico Mogherini 3a, 1a Sprejeta besedila, P7_TA(2013) a /RegularSessions/Session31/Documents/A _HRC_31_56_en.doc 3a content/uploads/2016/06/letter-to-hrvp- Mogherini pdf 41 Pier Antonio Panzeri Navedba sklicevanja 30 b (novo) ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. oktobra 2013 o kastnem razlikovanju 1a in poročila posebnega poročevalca OZN za vprašanja manjšin o manjšinah in kastnem razlikovanju z dne 28. januarja a, AM\ docx 19/128 PE v01-00

20 1a Sprejeta besedila, P7_TA(2013) a /RegularSessions/Session31/Documents/A _HRC_31_56_en.doc 42 Louis Michel Navedba sklicevanja 30 c (novo) ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. oktobra 2013 o kastnem razlikovanju 1a, 1a Sprejeta besedila, P7_TA(2013) Louis Michel Navedba sklicevanja 30 d (novo) ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2013 o svobodi tiska in medijev po svetu 1a, 1a Sprejeta besedila, P7_TA(2013) Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Javier Nart, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet Navedba sklicevanja 30 e (novo) PE v /128 AM\ docx

21 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. decembra 2012 o strategiji digitalne svobode v zunanji politiki EU 1a, 1a Sprejeta besedila, P7_TA(2012) Ignazio Corrao Navedba sklicevanja 30 f (novo) ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. novembra 2011 o podpori EU Mednarodnemu kazenskemu sodišču: soočanje z izzivi in reševanje težav 1a, 1a Sprejeta besedila, P7_TA(2011) Louis Michel Navedba sklicevanja 33 a (novo) ob upoštevanju letnega poročila Evropske ustanove za demokracijo za leto a, 1a ual-report/ AM\ docx 21/128 PE v01-00

22 47 Jean-Luc Schaffhauser Uvodna izjava A A. ker člen 21 PEU zavezuje Evropsko unijo k skupni zunanji in varnostni politiki (SZVP), ki jo vodijo načela, ki so podlaga njenega nastanka in ki jih želi s svojim delovanjem spodbujati v svetu: demokracija, pravna država, univerzalnost in neločljivost človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje človekovega dostojanstva, načeli enakosti in solidarnosti ter spoštovanje načel Ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava; A. ker člen 21 PEU zavezuje Evropsko unijo k skupni zunanji in varnostni politiki (SZVP), tj. k tesnejšemu sodelovanju in okrepljeni podpori med državami članicami; Or. fr 48 Ignazio Corrao Uvodna izjava A A. ker člen 21 PEU zavezuje Evropsko unijo k skupni zunanji in varnostni politiki (SZVP), ki jo vodijo načela, ki so podlaga njenega nastanka in ki jih želi s svojim delovanjem spodbujati v svetu: demokracija, pravna država, univerzalnost in nedeljivost človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje človekovega dostojanstva, enakost in solidarnost ter spoštovanje načel Ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava; A. ker člen 21 PEU zavezuje Evropsko unijo k skupni zunanji in varnostni politiki (SZVP), ki jo vodijo načela, ki so podlaga njenega nastanka in ki jih želi s svojim delovanjem spodbujati v svetu: demokracija, pravna država, univerzalnost in nedeljivost človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje človekovega dostojanstva, enakost in solidarnost ter spoštovanje načel Ustanovne listine Združenih narodov, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in mednarodnega prava; PE v /128 AM\ docx

23 49 Louis Michel Uvodna izjava A A. ker člen 21 PEU zavezuje Evropsko unijo k skupni zunanji in varnostni politiki (SZVP), ki jo vodijo načela, ki so podlaga njenega nastanka in ki jih želi s svojim delovanjem spodbujati v svetu: demokracija, pravna država, univerzalnost in nedeljivost človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje človekovega dostojanstva, enakost in solidarnost ter spoštovanje načel Ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava; A. ker člen 21 PEU zavezuje Evropsko unijo k skupni zunanji in varnostni politiki (SZVP), ki jo vodijo načela, ki so podlaga njenega nastanka in ki jih želi s svojim delovanjem spodbujati v svetu: demokracija, pravna država, univerzalnost in nedeljivost človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje človekovega dostojanstva, enakost in solidarnost ter spoštovanje načel Ustanovne listine Združenih narodov, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in mednarodnega prava; 50 Marie-Christine Vergiat Uvodna izjava A A. ker člen 21 PEU zavezuje Evropsko unijo k skupni zunanji in varnostni politiki (SZVP), ki jo vodijo načela, ki so podlaga njenega nastanka in ki jih želi s svojim delovanjem spodbujati v svetu: demokracija, pravna država, univerzalnost in neločljivost človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje človekovega dostojanstva, načeli enakosti in solidarnosti ter spoštovanje načel Ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava; A. ker člen 21 PEU zavezuje Evropsko unijo k skupni zunanji in varnostni politiki (SZVP), ki jo vodijo načela, ki so podlaga njenega nastanka in ki jih želi s svojim delovanjem spodbujati v svetu: demokracija, pravna država, univerzalnost in neločljivost človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje človekovega dostojanstva, načeli enakosti in solidarnosti ter spoštovanje načel Ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava; ker je Evropska unija v skladu s členom 6 Pogodbe o EU pristopila k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin; Or. fr AM\ docx 23/128 PE v01-00

24 51 Jean-Luc Schaffhauser Uvodna izjava B B. ker člen 207 PDEU določa, da trgovinska politika EU temelji na načelih in ciljih zunanjega delovanja Evropske unije; B. ker člen 207 PDEU določa, da trgovinska politika EU temelji na načelih in ciljih zunanjega delovanja Evropske unije ter predvsem da koristi državam članicam; Or. fr 52 Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Antonio López-Istúriz White, Vilija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Barbara Matera, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Julie Ward, Lara Comi, Damiano Zoffoli, Brando Benifei, Nathalie Griesbeck, Marlene Mizzi Uvodna izjava B a (novo) Ba. ker člen 3 PEU določa, da Evropska unija [v] odnosih s preostalim svetom [...] podpira in spodbuja svoje vrednote in interese ter prispeva k zaščiti svojih državljanov. Prispeva k miru, varnosti, trajnostnemu razvoju Zemlje, solidarnosti in medsebojnemu spoštovanju med narodi, prosti in pravični trgovini, odpravi revščine in varstvu človekovih pravic, predvsem pravic otrok, kakor tudi k doslednemu spoštovanju in razvoju mednarodnega prava, zlasti k spoštovanju načel Ustanovne listine Združenih narodov ; 53 Jean-Luc Schaffhauser PE v /128 AM\ docx

25 Uvodna izjava C C. ker sta spodbujanje in varstvo nedeljivosti in univerzalnosti človekovih pravic temelja zunanje in varnostne politike EU; črtano Or. fr 54 Notis Marias Uvodna izjava C C. ker sta spodbujanje in varstvo nedeljivosti in univerzalnosti človekovih pravic temelja zunanje in varnostne politike EU; C. ker bi morala biti spodbujanje in varstvo nedeljivosti in univerzalnosti človekovih pravic temelja zunanje in varnostne politike EU; Or. el 55 Geoffrey Van Orden Uvodna izjava C C. ker sta spodbujanje in varstvo nedeljivosti in univerzalnosti človekovih pravic temelja zunanje in varnostne politike EU; C. ker sta spodbujanje in varstvo nedeljivosti in univerzalnosti človekovih pravic med ključnimi cilji zunanje in varnostne politike EU; 56 Soraya Post Uvodna izjava C AM\ docx 25/128 PE v01-00

26 C. ker sta spodbujanje in varstvo nedeljivosti in univerzalnosti človekovih pravic temelja zunanje in varnostne politike EU; C. ker sta spodbujanje in varstvo nedeljivosti in univerzalnosti človekovih pravic temelja zunanje politike EU; 57 Louis Michel Uvodna izjava C C. ker sta spodbujanje in varstvo nedeljivosti in univerzalnosti človekovih pravic temelja zunanje in varnostne politike EU; C. ker so spoštovanje, spodbujanje in varstvo nedeljivosti in univerzalnosti človekovih pravic temelji zunanje in varnostne politike EU; 58 María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart Uvodna izjava C C. ker sta spodbujanje in varstvo nedeljivosti in univerzalnosti človekovih pravic temelja zunanje in varnostne politike EU; C. ker sta spodbujanje in varstvo nedeljivosti in univerzalnosti človekovih pravic temelja zunanje in varnostne politike EU, kot določa demokratična klavzula v vseh sporazumih EU s tretjimi državami; 59 Francisco José Millán Mon Uvodna izjava C PE v /128 AM\ docx

27 C. ker sta spodbujanje in varstvo nedeljivosti in univerzalnosti človekovih pravic temelja zunanje in varnostne politike EU; (Ne zadeva slovenske različice.) Or. es 60 Soraya Post Uvodna izjava C a (novo) Ca. ker je dejanska in dolgoročna učinkovitost varnostne politike EU odvisna od vsakodnevne odsotnosti vseh oblik nasilja za vse ljudi; 61 Philippe Juvin Uvodna izjava C b (novo) Cb. ker razen nekaterih izjem države članice niso vložile dovolj virov v obrambo, da bi bile zmožne izvajati vojaške intervencije, s katerimi bi pomagale zaščititi civilno prebivalstvo; Or. fr 62 Francisco José Millán Mon Uvodna izjava C c (novo) AM\ docx 27/128 PE v01-00

28 Cc. ker so spoštovanje človekovih pravic, mir, varnost in razvoj tesno povezani in se medsebojno krepijo; Or. es 63 Jean-Luc Schaffhauser Uvodna izjava D D. ker bi bilo treba politiko podpiranja človekovih pravic in demokracije vključiti tudi v vse druge politike EU z zunanjo razsežnostjo, na primer v razvojno, migracijsko, varnostno, protiteroristično, širitveno in trgovinsko politiko; črtano Or. fr 64 Geoffrey Van Orden Uvodna izjava D D. ker bi bilo treba politiko podpiranja človekovih pravic in demokracije vključiti tudi v vse druge politike EU z zunanjo razsežnostjo, na primer v razvojno, migracijsko, varnostno, protiteroristično, širitveno in trgovinsko politiko; črtano 65 Mario Borghezio PE v /128 AM\ docx

29 Uvodna izjava D D. ker bi bilo treba politiko podpiranja človekovih pravic in demokracije vključiti tudi v vse druge politike EU z zunanjo razsežnostjo, na primer v razvojno, migracijsko, varnostno, protiteroristično, širitveno in trgovinsko politiko; D. ker bi bilo treba politiko podpiranja človekovih pravic in demokracije vključiti tudi v vse druge politike EU z zunanjo razsežnostjo, na primer v razvojno, varnostno, protiteroristično in trgovinsko politiko; Or. it 66 Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos) Uvodna izjava D D. ker bi bilo treba politiko podpiranja človekovih pravic in demokracije vključiti tudi v vse druge politike EU z zunanjo razsežnostjo, na primer v razvojno, migracijsko, varnostno, protiteroristično, širitveno in trgovinsko politiko; D. ker bi bilo treba politiko podpiranja človekovih pravic in demokracije vključiti tudi v vse druge politike EU z zunanjo razsežnostjo, na primer v razvojno, migracijsko, varnostno, protiteroristično, širitveno in trgovinsko politiko ter v boj proti revščini; Or. el 67 Louis Michel Uvodna izjava D D. ker bi bilo treba politiko podpiranja človekovih pravic in demokracije vključiti tudi v vse druge politike EU z zunanjo razsežnostjo, na primer v razvojno, migracijsko, varnostno, protiteroristično, širitveno in trgovinsko politiko; D. ker bi bilo treba politiko podpiranja človekovih pravic in demokracije vključiti tudi v vse druge politike EU z zunanjo razsežnostjo, na primer v razvojno, migracijsko, varnostno, protiteroristično, sosedsko, širitveno in trgovinsko politiko; AM\ docx 29/128 PE v01-00

30 68 Ignazio Corrao Uvodna izjava D D. ker bi bilo treba politiko podpiranja človekovih pravic in demokracije vključiti tudi v vse druge politike EU z zunanjo razsežnostjo, na primer v razvojno, migracijsko, varnostno, protiteroristično, širitveno in trgovinsko politiko; D. ker bi bilo treba politiko podpiranja človekovih pravic in demokracije vključiti tudi v vse druge politike EU z zunanjo razsežnostjo, na primer v razvojno, migracijsko, varnostno, protiteroristično, širitveno in trgovinsko politiko, zlasti z izvajanjem pogojevanja s človekovimi pravicami; 69 Jean-Luc Schaffhauser Uvodna izjava E E. ker je notranja in zunanja skladnost na področju človekovih pravic bistvena za verodostojnost politike človekovih pravic v tujini; ker je večja usklajenost notranjih in zunanjih politik EU, pa tudi med zunanjimi politikami EU, prav tako nujna za uspešno in učinkovito strategijo EU v zvezi s človekovimi pravicami in demokratizacijo; črtano Or. fr 70 Marie-Christine Vergiat Uvodna izjava E E. ker je notranja in zunanja skladnost na področju človekovih pravic bistvena za E. ker je notranja in zunanja skladnost na področju človekovih pravic bistvena za PE v /128 AM\ docx

31 verodostojnost politike človekovih pravic v tujini; ker je večja usklajenost notranjih in zunanjih politik EU, pa tudi med zunanjimi politikami EU, prav tako nujna za uspešno in učinkovito strategijo EU v zvezi s človekovimi pravicami in demokratizacijo; verodostojnost politike človekovih pravic v tujini; ker je večja usklajenost notranjih in zunanjih politik EU, pa tudi med zunanjimi politikami EU, prav tako nujna za uspešno in učinkovito strategijo EU v zvezi s človekovimi pravicami in demokratizacijo; ker politiko EU na področju človekovih pravic omejujejo in celo izpodbijajo diplomatski, politični in gospodarski oziri; Or. fr 71 Louis Michel Uvodna izjava E E. ker je notranja in zunanja usklajenost na področju človekovih pravic ključna za verodostojnost politike človekovih pravic EU v tujini ter ker je večja usklajenost notranje in zunanje politike EU in tudi med zunanjimi politikami EU nujna za uspešno in učinkovito politiko EU na področju človekovih pravic in demokratizacije; E. ker je notranja in zunanja usklajenost na področju človekovih pravic ključna za verodostojnost politike človekovih pravic EU v tujini ter ker je večja usklajenost notranje in zunanje politike EU in tudi med zunanjimi politikami EU nujna za uspešno in učinkovito politiko EU na področju človekovih pravic in demokratizacije; ker bi večja skladnost morala EU omogočiti hitrejše in učinkovitejše odzivanje že v zgodnjih fazah kršenja človekovih pravic; 72 Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE Uvodna izjava E E. ker je notranja in zunanja usklajenost na področju človekovih pravic ključna za verodostojnost politike človekovih pravic EU v tujini ter ker je E. ker je notranja in zunanja usklajenost na področju človekovih pravic ključna za verodostojnost politike človekovih pravic EU v tujini ter ker je AM\ docx 31/128 PE v01-00

32 večja usklajenost notranje in zunanje politike EU in tudi med zunanjimi politikami EU nujna za uspešno in učinkovito politiko EU na področju človekovih pravic in demokratizacije; večja usklajenost notranje in zunanje politike EU in tudi med zunanjimi politikami EU nujna za uspešno in učinkovito politiko EU na področju človekovih pravic in demokratizacije; ker je težava v zvezi z usklajenostjo posebno izrazita pri sedanji migracijski politiki, ki se pogosto zdi v nasprotju z zavezami EU na področju človekovih pravic; 73 Marie-Christine Vergiat Uvodna izjava E E. ker je notranja in zunanja skladnost na področju človekovih pravic bistvena za verodostojnost politike človekovih pravic v tujini; ker je večja usklajenost notranjih in zunanjih politik EU, pa tudi med zunanjimi politikami EU, prav tako nujna za uspešno in učinkovito strategijo EU v zvezi s človekovimi pravicami in demokratizacijo; (Ne zadeva slovenske različice.) Or. fr 74 Louis Michel Uvodna izjava E a (novo) Ea. ker za demokratično ureditev ne zadostujejo samo pravične in svobodne volitve, temveč so potrebni tudi pregledno upravljanje, spoštovanje pravne države, svoboda govora, spoštovanje človekovih pravic, neodvisno sodstvo ter spoštovanje mednarodnega prava in mednarodnih sporazumov o človekovih pravicah; PE v /128 AM\ docx

33 75 Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb Uvodna izjava E b (novo) Eb. ker so vrednote svobode, spoštovanja človekovih pravic in načela rednih in poštenih volitev bistveni elementi demokracije; ker demokracija zagotavlja okolje za varstvo in učinkovito uresničevanje človekovih pravic; 76 Jean-Luc Schaffhauser Uvodna izjava F F. ker je spoštovanje človekovih pravic ogroženo po vsem svetu in ker univerzalnost človekovih pravic vse pogosteje in resno spodkopavajo številni avtoritarni režimi; ker so po vsem svetu številni poskusi zmanjšanja prostora civilne družbe, tudi na večstranskih forumih; črtano Or. fr 77 Notis Marias Uvodna izjava F F. ker je spoštovanje človekovih pravic ogroženo po vsem svetu in ker univerzalnost človekovih pravic vse F. obžaluje, da je spoštovanje človekovih pravic ogroženo po vsem svetu in da univerzalnost človekovih pravic vse AM\ docx 33/128 PE v01-00

34 pogosteje in resno spodkopavajo številni avtoritarni režimi; ker so po vsem svetu številni poskusi zmanjšanja prostora civilne družbe, tudi na večstranskih forumih; pogosteje in resno spodkopavajo številni avtoritarni režimi; ker so po vsem svetu potrebni številnejši poskusi, da se zaustavi zmanjševanje prostora civilne družbe, tudi na večstranskih forumih; Or. el 78 Marie-Christine Vergiat Uvodna izjava F F. ker je spoštovanje človekovih pravic ogroženo po vsem svetu in ker univerzalnost človekovih pravic vse pogosteje in resno spodkopavajo številni avtoritarni režimi; ker so po vsem svetu številni poskusi zmanjšanja prostora civilne družbe, tudi na večstranskih forumih; F. ker je spoštovanje človekovih pravic ogroženo po vsem svetu in ker se univerzalnost človekovih pravic vse pogosteje in resno izpodbija; ker so po vsem svetu številni poskusi zmanjšanja prostora civilne družbe, tudi na večstranskih forumih; Or. fr 79 Hans-Olaf Henkel Uvodna izjava F F. ker je spoštovanje človekovih pravic ogroženo po vsem svetu in ker univerzalnost človekovih pravic vse pogosteje in resno spodkopavajo številni avtoritarni režimi; ker so po vsem svetu številni poskusi zmanjšanja prostora civilne družbe, tudi na večstranskih forumih; F. ker je spoštovanje človekovih pravic ogroženo po vsem svetu in ker univerzalnost človekovih pravic resno spodkopavajo številni avtoritarni režimi; ker so po vsem svetu številni poskusi zmanjšanja prostora civilne družbe, tudi na večstranskih forumih; 80 Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos) PE v /128 AM\ docx

35 Uvodna izjava F F. ker je spoštovanje človekovih pravic ogroženo po vsem svetu in ker univerzalnost človekovih pravic vse pogosteje in resno spodkopavajo številni avtoritarni režimi; ker so po vsem svetu številni poskusi zmanjšanja prostora civilne družbe, tudi na večstranskih forumih; F. ker je spoštovanje človekovih pravic ogroženo po vsem svetu in ker univerzalnost človekovih pravic vse pogosteje in resno spodkopavajo številni avtoritarni in/ali teroristični režimi; ker so po vsem svetu številni poskusi zmanjšanja prostora civilne družbe, tudi na večstranskih forumih; Or. el 81 Louis Michel Uvodna izjava F F. ker je spoštovanje človekovih pravic ogroženo po vsem svetu in ker univerzalnost človekovih pravic vse pogosteje in resno spodkopavajo številni avtoritarni režimi; ker so po vsem svetu številni poskusi zmanjšanja prostora civilne družbe, tudi na večstranskih forumih; F. ker je spoštovanje človekovih pravic ogroženo po vsem svetu in ker univerzalnost človekovih pravic vse pogosteje in resno spodkopavajo številni avtoritarni režimi; ker nespoštovanje človekovih pravic povzroča veliko škodo posamezniku, njegovim sorodnikom in družbi; ker so po vsem svetu številni poskusi zmanjšanja prostora civilne družbe, tudi na večstranskih forumih; 82 Angel Džambazki (Angel Dzhambazki) Uvodna izjava E a (novo) Eа. ker je treba vsem državljanom držav, ki si prizadevajo za pridružitev Evropski uniji, zagotoviti temeljne AM\ docx 35/128 PE v01-00

36 svoboščine, človekove pravice in enake možnosti; ker pa varstvo narodnih manjšin ter regionalnih in manjšinskih jezikov v nekaterih od teh držav pomeni temeljno vprašanje, ki ga ni mogoče rešiti samo z bojem proti ksenofobiji in diskriminaciji, temveč zahteva sprejetje posebnih pravnih, jezikovnih, kulturnih, socialnih in drugih ukrepov ter načinov obravnavanja ljudi; Or. bg 83 Josef Weidenholzer Uvodna izjava F b (novo) Fb. ker je bila EU ključni akter pri sprejetju agende za trajnostni razvoj do leta 2030, katere cilj je uresničitev človekovih pravic za vse; 84 Jean-Luc Schaffhauser Uvodna izjava G G. ker je Svet 20. julija 2015 sprejel nov Akcijski načrt za človekove pravice in demokracijo za obdobje , da bi se EU lahko spoprijela z izzivi z bolj usmerjeno, sistematično in usklajeno uporabo instrumentov na področju človekovih pravic; črtano Or. fr 85 Notis Marias PE v /128 AM\ docx

37 Uvodna izjava G G. ker je Svet 20. julija 2015 sprejel nov Akcijski načrt za človekove pravice in demokracijo za obdobje , da bi se EU lahko spoprijela z izzivi z bolj usmerjeno, sistematično in usklajeno uporabo instrumentov na področju človekovih pravic; G. ker je Svet 20. julija 2015 sprejel nov akcijski načrt za človekove pravice in demokracijo za obdobje , EU pa se ni ustrezno spoprijela s temi izzivi niti ni sprejela bolj usmerjene, sistematične in usklajene uporabe instrumentov na področju človekovih pravic; Or. el 86 Josef Weidenholzer Uvodna izjava G G. ker je Svet 20. julija 2015 sprejel nov Akcijski načrt za človekove pravice in demokracijo za obdobje , da bi se EU lahko spoprijela z izzivi z bolj usmerjeno, sistematično in usklajeno uporabo instrumentov na področju človekovih pravic; G. ker je Svet 20. julija 2015 sprejel nov Akcijski načrt za človekove pravice in demokracijo za obdobje , da bi se EU lahko spoprijela z izzivi z bolj usmerjeno, sistematično in usklajeno uporabo instrumentov na področju človekovih pravic; ker bi bilo treba ta akcijski načrt izvajati v skladu z akcijskim načrtom za enakost spolov za obdobje , ki ga je Svet sprejel 26. oktobra a ; 1a ress-releases/2015/10/26-fac-conclusionsgender-development/ 87 Marie-Christine Vergiat AM\ docx 37/128 PE v01-00

38 Uvodna izjava G G. ker je Svet 20. julija 2015 sprejel nov Akcijski načrt za človekove pravice in demokracijo za obdobje , da bi se EU lahko spoprijela z izzivi z bolj usmerjeno, sistematično in usklajeno uporabo instrumentov na področju človekovih pravic; (Ne zadeva slovenske različice.) Or. fr 88 Jean-Luc Schaffhauser Uvodna izjava H H. ker je podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko izjavila, da bodo človekove pravice ena njenih glavnih prednostnih nalog in da jih namerava uporabiti kot vodilo pri vseh svojih odnosih s tretjimi državami; ker je prav tako ponovno izrazila zavezanost EU k spodbujanju človekovih pravic na vseh področjih zunanjih odnosov, in sicer brez izjeme; H. ker je naloga podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, da predstavlja vse države članice in si posebej prizadeva za usklajevanje različnih diplomatskih zborov; Or. fr 89 Marie-Christine Vergiat Uvodna izjava H H. ker je podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko izjavila, da bodo človekove pravice ena njenih glavnih H. ker je podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko izjavila, da bodo človekove pravice ena njenih glavnih PE v /128 AM\ docx

39 prednostnih nalog in da jih namerava uporabiti kot vodilo pri vseh svojih odnosih s tretjimi državami; ker je prav tako ponovno izrazila zavezanost EU k spodbujanju človekovih pravic na vseh področjih zunanjih odnosov, in sicer brez izjeme; prednostnih nalog in da jih namerava uporabiti kot vodilo pri vseh svojih odnosih s tretjimi državami; ker je poleg tega ponovila zavezanost EU k spodbujanju človekovih pravic na vseh področjih zunanjih odnosov, in sicer brez izjeme; Or. fr 90 Notis Marias Uvodna izjava I I. ker je zavezanost EU učinkoviti večstranskosti, v središču katere je OZN, sestavni del zunanje politike Unije, ki izhaja iz prepričanja, da je večstranski sistem, ki temelji na univerzalnih pravilih in vrednotah, najboljši način za spoprijemanje s svetovnimi krizami, izzivi in grožnjami; I. ker je zavezanost EU učinkoviti večstranskosti, v središču katere je OZN, sestavni del zunanje politike Unije in bi morala izhajati iz prepričanja, da so potrebni takojšnji ukrepi za spoprijemanje s svetovnimi krizami, izzivi in grožnjami; Or. el 91 Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andrzej Grzyb Uvodna izjava I I. ker je zavezanost EU učinkoviti večstranskosti, v središču katere je OZN, sestavni del zunanje politike Unije, ki izhaja iz prepričanja, da je večstranski sistem, ki temelji na univerzalnih pravilih in vrednotah, najboljši način za spoprijemanje s svetovnimi krizami, izzivi in grožnjami; I. ker je zavezanost EU učinkoviti večstranskosti, v središču katere je OZN, sestavni del zunanje politike Unije, ki izhaja iz prepričanja, da je večstranski sistem, ki temelji na univerzalnih pravilih in vrednotah, najboljši način za spoprijemanje s svetovnimi krizami, izzivi in grožnjami; ker je dialog s tretjimi državami v vseh dvostranskih in večstranskih forumih eno od najučinkovitejših orodij za obravnavanje AM\ docx 39/128 PE v01-00

40 vprašanj s področja človekovih pravic v tretjih državah; 92 Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andrzej Grzyb Uvodna izjava I a (novo) Ia. ker je imela EU vodilno vlogo pri pogajanjih o številnih pobudah za svetovno odgovornost, ki so povezane s spodbujanjem in spoštovanjem mednarodnih standardov človekovih pravic, pa tudi pri njihovem izvajanju; 93 Jozo Radoš, Ivan Jakovčić Uvodna izjava I b (novo) Ib. ker številne države niso podpisale splošne deklaracije o človekovih pravicah; ker številni režimi ne spoštujejo splošne deklaracije o človekovih pravicah; 94 Notis Marias Uvodna izjava J J. ker redna zasedanja Sveta za človekove pravice, imenovanje posebnih poročevalcev, mehanizem splošnega J. ker redna zasedanja Sveta za človekove pravice, imenovanje posebnih poročevalcev, mehanizem splošnega PE v /128 AM\ docx

41 rednega pregleda in posebni postopki, s katerimi se obravnavajo bodisi razmere v posameznih državah bodisi posamezne teme, prispevajo k mednarodnim prizadevanjem za spodbujanje in spoštovanje človekovih pravic, demokracije in pravne države; rednega pregleda in posebni postopki, s katerimi se obravnavajo bodisi razmere v posameznih državah bodisi posamezne teme, ne prispevajo dovolj k mednarodnim prizadevanjem za spodbujanje in spoštovanje človekovih pravic, demokracije in pravne države; Or. el 95 Louis Michel Uvodna izjava J J. ker redna zasedanja Sveta za človekove pravice, imenovanje posebnih poročevalcev, mehanizem splošnega rednega pregleda in posebni postopki, s katerimi se obravnavajo bodisi razmere v posameznih državah bodisi posamezne teme, prispevajo k mednarodnim prizadevanjem za spodbujanje in spoštovanje človekovih pravic, demokracije in pravne države; J. ker bi morala redna zasedanja Sveta za človekove pravice, imenovanje posebnih poročevalcev, mehanizem splošnega rednega pregleda in posebni postopki, s katerimi se obravnavajo bodisi razmere v posameznih državah bodisi posamezne teme, prispevati k mednarodnim prizadevanjem za zagotavljanje, spodbujanje in spoštovanje človekovih pravic, demokracije in pravne države; 96 Marie-Christine Vergiat Uvodna izjava J J. ker redna zasedanja Sveta za človekove pravice, imenovanje posebnih poročevalcev, mehanizem splošnega rednega pregleda in posebni postopek, v katerem se obravnavajo bodisi razmere v posameznih državah bodisi posamezne teme, prispevajo k mednarodnim prizadevanjem za uveljavljanje in J. ker redna zasedanja Sveta za človekove pravice, imenovanje posebnih poročevalcev, mehanizem splošnega rednega pregleda in posebni postopki, s katerimi se obravnavajo bodisi razmere v posameznih državah bodisi posamezne teme, prispevajo k mednarodnim prizadevanjem za spodbujanje in AM\ docx 41/128 PE v01-00

42 spoštovanje človekovih pravic, demokracije in pravne države; spoštovanje človekovih pravic, demokracije in pravne države; Or. fr 97 Jean-Luc Schaffhauser Uvodna izjava K K. ker je tesno sodelovanje s civilno družbo in zagovorniki človekovih pravic v tretjih državah po mnenju EU ena od njenih glavnih prednostnih nalog pri spodbujanju človekovih pravic in spopadanju s kršitvami človekovih pravic; črtano Or. fr 98 María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart Uvodna izjava K a (novo) Ka. ker je bilo samo leta 2015 po svetu ubitih 185 aktivistov za človekove pravice na področju okolja, od tega 66 % iz držav Latinske Amerike; 99 Ignazio Corrao Uvodna izjava K b (novo) Kb. ker je v njegovi resoluciji z dne 22. oktobra 2013 o lokalnih organih in civilni družbi: angažiranost Evrope za trajnostni PE v /128 AM\ docx

43 razvoj 1a izražena resna zaskrbljenost zaradi zatiranja organizacij civilne družbe, ki sodelujejo z evropskimi partnerji, v številnih državah; posebej poziva k vključitvi spodbujanja ugodnega okolja za organizacije civilne družbe in poudarja, da je treba opredeliti nadzorni sistem, ki bo omogočil oceno napredka na področju politike in regulativnih določb; 1a Sprejeta besedila, P7_TA(2013) María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart Uvodna izjava K c (novo) Kc. ker so številne države nedavno sprejele strogo zakonodajo na področju nevladnih organizacij, v skladu s katero so tuje organizacije, ki domnevno ogrožajo njihovo ustavno ureditev, obrambo ali varnost, nezaželene; 101 Marietje Schaake, Urmas Paet, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius Uvodna izjava K d (novo) Kd. ker je Ruska federacija tri leta po sprejetju zakona o tujih agentih sprejela zakon o nezaželenih organizacijah, ki generalnemu državnemu tožilcu podeljuje pristojnost, da tuje organizacije, ki domnevno ogrožajo rusko ustavno ureditev, obrambo ali varnost, razglasi za nezaželene; AM\ docx 43/128 PE v01-00

44 102 Marietje Schaake, Jozo Radoš, Urmas Paet, Petras Auštrevičius Uvodna izjava K e (novo) Ke. ker se zagovorniki človekovih pravic, odvetniki in novinarji na Kitajskem vse pogosteje srečujejo z ustrahovanjem, nadlegovanjem, samovoljnim prijetjem in nasiljem, oblasti pa so povečale nadzor nad internetom, mediji in akademskim svetom; 103 María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart Uvodna izjava K f (novo) Kf. ker je vse več držav, zlasti v Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Afriki, uporabilo prepoved potovanja, da so zagovornikom človekovih pravic preprečile spremljanje mednarodnih dogodkov; 104 Marietje Schaake, Urmas Paet, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius Uvodna izjava K g (novo) Kg. ker vse več držav, zlasti v Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Afriki, pa tudi Azerbajdžan, uporablja prepoved potovanja, da bi zagovornikom človekovih PE v /128 AM\ docx

45 pravic preprečile spremljanje mednarodnih dogodkov; 105 Louis Michel Uvodna izjava K h (novo) Kh. ker je bila Raifu Badaviju leta 2015 podeljena nagrada Saharova za njegov nepopustljiv boj za pravico do svobode misli, svobode izražanja in svobode vesti; 106 Geoffrey Van Orden Uvodna izjava L L. ker člen 19 Splošne deklaracije o človekovih pravicah priznava, da imajo vsi pravico do svobode mišljenja in izražanja, vštevši pravico, da nihče ne sme biti nadlegovan zaradi svojega mišljenja, in pravico, da lahko vsak išče, sprejema in širi informacije in ideje s kakršnimikoli sredstvi in ne glede na meje; ker se je število primerov pregona oseb, ki so le miroljubno uveljavljale svojo pravico do svobode mišljenja in izražanja, zelo povečalo; L. ker člen 19 Splošne deklaracije o človekovih pravicah priznava, da imajo vsi pravico do svobode mišljenja in izražanja, vštevši pravico, da nihče ne sme biti nadlegovan zaradi svojega mišljenja; ker se je število primerov pregona oseb, ki so le miroljubno uveljavljale svojo pravico do svobode mišljenja in izražanja, zelo povečalo; 107 Lars Adaktusson AM\ docx 45/128 PE v01-00

46 Uvodna izjava L L. ker člen 19 Splošne deklaracije o človekovih pravicah priznava, da imajo vsi pravico do svobode mišljenja in izražanja, vštevši pravico, da nihče ne sme biti nadlegovan zaradi svojega mišljenja, in pravico, da lahko vsak išče, sprejema in širi informacije in ideje s kakršnimikoli sredstvi in ne glede na meje; ker se je število primerov pregona oseb, ki so le miroljubno uveljavljale svojo pravico do svobode mišljenja in izražanja, zelo povečalo; L. ker člena 18 in 19 Splošne deklaracije o človekovih pravicah priznavata, da imajo vsi pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi ter svobode mišljenja in izražanja, vštevši pravico, da nihče ne sme biti nadlegovan zaradi svojega mišljenja, in pravico, da lahko vsak išče, sprejema in širi informacije in ideje s kakršnimikoli sredstvi in ne glede na meje; ker se je število primerov pregona oseb, ki so le miroljubno uveljavljale svojo pravico do svobode mišljenja, bogoslužja in izražanja, zelo povečalo; Or. sv 108 Ignazio Corrao Uvodna izjava L a (novo) La. ker člen 20 splošne deklaracije o človekovih pravicah določa, da imajo vsi pravico do mirnega zbiranja in združevanja; ker resolucija Sveta ZN za človekove pravice 21/16 države opozarja na njihovo obveznost, da spoštujejo in v celoti varujejo pravice posameznikov do mirnega zbiranja in svobodnega združevanja, na spletu in v realnem življenju; 109 Marie-Christine Vergiat Uvodna izjava L b (novo) PE v /128 AM\ docx

47 Lb. ker člen 20 splošne deklaracije o človekovih pravicah določa, da imajo vsi pravico do mirnega zbiranja in združevanja; ker resolucija Sveta ZN za človekove pravice 21/16 države opozarja na njihovo obveznost, da spoštujejo in v celoti varujejo pravice vseh posameznikov do mirnega zbiranja in svobodnega združevanja, na spletu in v realnem življenju; 110 Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andrzej Grzyb Uvodna izjava L c (novo) Lc. ker je treba brezpogojno krepiti svobodo misli, vesti, veroizpovedi in prepričanja, in sicer z medverskim in medkulturnim dialogom; 111 Jean-Luc Schaffhauser Uvodna izjava M M. ker vsi humanitarni ukrepi temeljijo na temeljnih pravilih mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic, ki jih določajo ženevske konvencije in dodatni protokoli; ker je treba zagotoviti popolnoma nevtralno in nepristransko varstvo civilistov in razseljenih oseb na konfliktnih območjih ter ker mora prevladati neodvisnost pomoči; M. ker vsi humanitarni ukrepi temeljijo na temeljnih pravilih mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic, ki jih določajo ženevske konvencije in dodatni protokoli; ker je treba zagotoviti popolnoma nevtralno in nepristransko varstvo civilistov in razseljenih oseb na konfliktnih območjih, in sicer v okviru Združenih narodov; AM\ docx 47/128 PE v01-00

48 Or. fr 112 Marie-Christine Vergiat Uvodna izjava M a (novo) Ma. ker je nezakonita zasedba ozemlja trajna kršitev mednarodnega prava, zaradi česar je okupacijska sila v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom odgovorna za civilno prebivalstvo; 113 Ignazio Corrao Uvodna izjava M b (novo) Mb. ker je nezakonita zasedba ozemlja trajna kršitev mednarodnega prava, zaradi česar je okupacijska sila v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom odgovorna za civilno prebivalstvo; 114 Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Jozo Radoš, Urmas Paet, Petras Auštrevičius Uvodna izjava M c (novo) Mc. ker je težko ohraniti dokaze o vojnih zločinih in hudodelstvih proti človečnosti, zlasti v času doslej največjih tokov beguncev, ki bežijo pred nasiljem; ker je ohranjanje dokazov ključno za PE v /128 AM\ docx

49 privedbo storilcev pred sodišče; 115 Marietje Schaake, Jozo Radoš, Urmas Paet, Petras Auštrevičius Uvodna izjava M d (novo) Md. ker so vladne sile in nedržavne oborožene skupine v Siriji nekaznovano izvajale vojne zločine in hude kršitve človekovih pravic, in sicer z vsesplošnimi napadi ter neposrednimi napadi na civiliste, vključno z obstreljevanjem civilnih naselij in zdravstvenih objektov s topništvom, bombami in kemičnimi snovmi, pri čemer so bili protizakonito ubiti civilisti; 116 Marietje Schaake, Urmas Paet, Jozo Radoš Uvodna izjava M e (novo) Me. ker so bile razmere v Ukrajini leta 2015 še vedno nestabilne, z deli regije Donetsk in Lugansk pod dejanskim nadzorom borcev s podporo Rusije, vse strani v konfliktu pa so kršile mednarodno humanitarno pravo; 117 Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš Uvodna izjava M f (novo) AM\ docx 49/128 PE v01-00

50 Mf. ker so bila prizadevanja za zaprtje zapora v zalivu Guantanamo neuspešna, leta 2015 pa je bilo izpuščenih ali premeščenih samo 20 pripornikov; 118 Marietje Schaake, Jozo Radoš, Urmas Paet, Petras Auštrevičius Uvodna izjava M g (novo) Mg. ker države članice EU še naprej prodajajo orožje in vojaški material zalivskim državam in drugim državam, ki kršijo človekove pravice tako na svojem ozemlju kot drugod; 119 Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Jozo Radoš, Urmas Paet, Petras Auštrevičius Uvodna izjava M h (novo) Mh. ker je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 25. februarja 2016 o humanitarnih razmerah v Jemnu pozval k uvedbi embarga na orožje za Savdsko Arabijo zaradi resnih obtožb o stalnih kršitvah mednarodnega humanitarnega prava, ki jih izvajata Savdska Arabija in Jemen; 120 Louis Michel PE v /128 AM\ docx

51 Uvodna izjava M i (novo) Mi. ker je po svetu vse več ljudi, ki bežijo pred vojno, oboroženimi spopadi ali drugimi ponižujočimi razmerami, ti begunski tokovi in različne oblike migracije pa pomenijo velik izziv za politiko EU, ki zahteva učinkovite in trajnostne rešitve v skladu z našimi skupnimi evropskimi vrednotami; 121 Marie-Christine Vergiat Uvodna izjava M j (novo) Mj. ker so migracije pomemben izziv za zunanjo politiko EU, ki zahteva takojšnje in učinkovite rešitve; zato poziva h korenitim in takojšnjim spremembam zunanje in notranje migracijske in azilne politike EU na podlagi strogega spoštovanja človekovih pravic; Or. fr 122 Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andrzej Grzyb Uvodna izjava M k (novo) Mk. ker migracija pomeni svetovni izziv, ki zahteva takojšnje in učinkovite rešitve; ker humanitarna pomoč, ki jo zagotavlja Evropska komisija, vodilna svetovna donatorka, pomaga beguncem in razseljenim osebam v več kot 30 državah; AM\ docx 51/128 PE v01-00