VARNOSTNI UKREPI I. VARNOSTNI UKREPI V SISTEMU KAZENSKIH SANKCIJ 1. NASTANEK IN RAZVOJ VARNOSTNIH UKREPOV - do konca 19. stoletja je bila kazen edina

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VARNOSTNI UKREPI I. VARNOSTNI UKREPI V SISTEMU KAZENSKIH SANKCIJ 1. NASTANEK IN RAZVOJ VARNOSTNIH UKREPOV - do konca 19. stoletja je bila kazen edina"

Transkripcija

1 VARNOSTNI UKREPI I. VARNOSTNI UKREPI V SISTEMU KAZENSKIH SANKCIJ 1. NASTANEK IN RAZVOJ VARNOSTNIH UKREPOV - do konca 19. stoletja je bila kazen edina kazenska sankcija, temeljila je na storilčevi krivdi - sčasoma pa so ugotovili, da pri nekaterih skupinah storilcev kaznivih dejanj ni mogoče govoriti o krivdi, zato je kazen zanje brez učinka, kljub temu pa je šlo za nevarne storilce, zato so zanje predlagali drugačne ukrepe od kazni iz tega predloga so se izoblikovali varnostni ukrepi (socio antropološka šola) - sprva so bili varnostni ukrepi izločilni in zastraševalni, pomenili so posebno obliko odvzema prostosti - kasneje so se varnostni ukrepi uveljavili kot kazenske sankcije, ki so povezane z odvzemom prostosti, sodišče ni moglo več izrekati varnostnih ukrepov in prostostnih kazni, temveč je izbralo samo eno to je bil sistem nadomeščanja sankcij ali vikarirajoči sistem - nazadnje so se varnostni ukrepi oblikovali v ukrepe, ki so imeli kurativno ali preventivno vsebino, izrekali so se, da bi se odstranila nevarnost storilca, da bi ponovil dejanje takšen koncept je sprejela večina zakonodaj, obdržale so kazen kot temeljno sankcijo, varnostni ukrepi so pomenili dopolnilne sankcije, ki pa jih je bilo mogoče uporabiti kot samostojne, za posebne kategorije storilce - danes kazensko so varnostni ukrepi samostojna oblika kazenskih sankcij, prispevajo k preprečevanju kaznivih dejanj, omogočajo individualizacijo kazenskih sankcij in daje več možnosti z resocializacijo storilca 2. POJEM IN NAMEN VARNOSTNIH UKREPOV - varnostni ukrepi so dopolnilna vrsta kazenskih sankcij, ki se izrečejo poleg kazni, lahko pa tudi namesto nje - uporaba varnostnega ukrepa je vezana na storitev kaznivega dejanja in sodišče ga lahko izreče le, če ugotovi, da je storilec storil kaznivo dejanje, samo včasih je uporaba vezana na težo in naravo kaznivega dejanja - temelji razlog za uporabo varnostnega ukrepa je storilčeva nevarnost zaradi katere obstaja verjetnost, da bo kaznivo dejanje ponavljal varnostni ukrep se uporablja za odpravo nevarnosti in je moralnoetično neobarvan - varnostni ukrep ni kaznovalni oz. povračilni ukrep, temveč preventivni ali kurativni ukrep, katerega vsebina je medicinskem, psihološkem ali drugem obravnavanju storilca, ali v prepovedih, ki jih sodišče naloži storilcu - pri izvrševanju varnostnih ukrepov je potrebno zagotoviti spoštovanje temeljnih načel kazenskega prava, zlasti načelo zakonitosti in načelo omejevanja represije, treba je varovati človekove pravice in svoboščine - splošni namen varnostnih ukrepov je preprečevanje kaznivih dejanj usmerjeni so v specialno prevencijo, saj želijo odpraviti nevarnost, ki jo je storilec pokazal s storitvijo kaznivega dejanja - posebni namen varnostnih ukrepov je odpraviti stanja ali odstraniti okoliščine, ki bi lahko vplivale, da bi storilec ponavljal kazniva dejanja - varnostni ukrep sme sodišče izreči, če obstaja vzročna zveza med storjenim kaznivim dejanjem in takšnim stanjem, ki ga je treba odpraviti, hkrati pa mora obstajati nevarnost, da bo storilec zaradi takšnega stanja kaznivo dejanje ponovil - pri varnostnih ukrepov, ki so povezani z odvzemom prostosti mora biti teža kaznivega dejanja in stopnja storilčeve duševne motenosti mora biti takšna, da obstaja nevarnost, da bi ponovil kakšno hudo kaznivo dejanje določene vrste (zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost, zoper premoženje...)

2 - posamezni namen varnostnih ukrepov je namen, ki je značilen za vsak varnostni ukrep posebej - ob izreku posameznega ukrepa je potrebno upoštevati splošni in posebni namen, ter uporabiti posamezni varnostni ukrep šele, če so podani vsi pogoji za izrek posameznega varnostnega ukrepa - vedno je treba presoditi, ali kaznivo dejanje in nevarnost storilca opravičujeta uporabo varnostnega ukrepa 3. NEVARNOST STORILCA = MERILO ZA UPORABO VARNOSTNEGA UKREPA - storilčeva nevarnost je temeljno izhodišče za izrek varnostnega ukrepa - nevarnost storilca je specifično stanje storilca, zaradi katerega utegne ponavljati kazniva dejanja, ko sodišče presoja obstoj nevarnosti, mora upoštevati vrsto, naravo in težo storjenega kaznivega dejanja - storilčevo nevarnost opredeljuje zakonik pri posameznem varnostnem ukrepu različno: - pri obveznem psihiatričnem zdravljenju : nevarnost, da bi storil kakšno hudo kaznivo dejanje določene vrste - pri odvzemu vozniškega dovoljenja: nevarnost, da bo storilec ponovil kaznivo dejanje v prometu - z varnostnim ukrepom želimo odstraniti to specifično nevarnost storilca s tem, da mu odvzamemo določeno pravico, ali da mu naložimo določeno prepoved oz. obveznost - ker je uporaba varnostnega ukrepa odvisna od te nevarnosti, je varnostni ukrep moralno neobarvan ukrep, je sredstvo za varstvo družbe pred storilcem kaznivega dejanja in pred njegovo nevarnostjo - varnostni ukrepi povezani z odvzemom prostosti morajo biti povezani z odstranitvijo nevarnosti, in ne smejo predstavljati samovoljne represije - osebni varnostni ukrepi so tisti ukrepi, ki so namenjeni storilcem kaznivega dejanja, stvarni varnostni ukrepi so tisti ukrepi, ki se uporabljajo se glede stvari, ki so v zvezi s kaznivim dejanjem 4. RAZMERJE MED VARNOSTNIMI UKREPI IN KAZNIJO - skupne značilnosti varnostnih ukrepov in kazni: - kazni in varnostni ukrepi so kazenske sankcije - kazni in varnostni ukrepi so sankcije prisilne narave, izvršuje jih država, za storilce pomenita neko zlo - temelj za uporabo kazni in varnostnih ukrepov je storjeno kaznivo dejanje, njihova uporaba je dopustna in opravičena le, če je bilo kaznivo dejanje storjeno - za kazni in varnostne ukrepe velja načelo zakonitosti, velja pri njihovem določanju (določeni morajo biti preden je bilo kaznivo dejanje storjeno) in pri izrekanju (izreči se smejo, če so določeni z zakonom in ob pogojih določenih z zakonom) - splošni namen kazni in varnostnih ukrepov je preprečevanje kriminalitete - razlike: - različen namen: - namen kazni je generalna in specialna prevencija ter retribucija - namen varnostnih ukrepov je specialna prevencija, usmerjena je v odstranitev nevarnosti storilca - različen temelj zaradi katerega se izrekata : - temelj za izrek kazni je storilčeva kazenska odgovornost (prištevnost, krivda) - temelj za izrek varnostnega ukrepa je nevarnost, da bo storilec ponavljal kazniva dejanja - različna moralnoetična obarvanost : - kazen je vezana na storilčevo krivdo, je izraz očitka, pomeni moralnoetično negativno sodbo o kaznivem dejanju in o storilcu

3 - varnostni ukrep izhaja iz storilčeve nevarnosti, je vrednostno nevtralen in moralnoetično neobarvan, sodišče ga uporabi, da storilec ne bi ponavljal kaznivih dejanj, da bi se družba pred njim zavarovala - vpliv teže kaznivega dejanja na izrek kazni - kazen se odmeri v sorazmerju s težo kaznivega dejanja in stopnjo storilčeve krivde - varnostni ukrepi niso neposredno vezani na težo in stopnjo krivde, razen pri varnostnih ukrepih odvzema prostosti mora obstajati sorazmerje med kršitvijo in sankcijo zanjo II. SISTEMATIKA IN VRSTA VARNOSTNIH UKREPOV PO KZ 1. SISTEMATIKA VARNOSTNIH UKREPOV - obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu - obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti - obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov - prepoved opravljanja poklica - odvzem vozniškega dovoljenja - odvzem predmetov 2. VRSTE VARNOSTNIH UKREPOV - tisti, ki so povezani z odvzemom prostosti in tisti ki niso povezani z odvzemom prostosti - osebni varnostni ukrepi, ki se nanašajo se na osebo storilca in stvarni varnostni ukrepi, ki nanašajo se na kakšen predmet ali stvar, povezano s kaznivim dejanjem - glede na vsebino so kurativni, obsegajo različne vrste tretmana in prepovedni, obsegajo posamezne prepovedi - glede na namen so tisti, s katerimi se odpravljajo stanja, ki bi vplivala na ponavljanje kaznivega dejanja in tisti, s katerimi se odpravljajo okoliščine, ki bi vplivale na ponovitev kaznivega dejanj 3. IZREKANJE VARNOSTNIH UKREPOV - storilcu je mogoče izreči le tiste varnostne ukrepe, ki so določeni s KZ in ob pogojih, ki jih KZ določa - storilcu se sme izreči eden ali več varnostnih ukrepov - praviloma se varnostni ukrep izreka kot posamični ukrepi poleg drugih kazenskih sankcij, če sodišče meni, da bo namen kazenske sankcije dosežen le, če bo poleg izrečen še varnostni ukrep (najpogosteje se izreka poleg kazni) - izjemoma se varnostni ukrep izreče kot samostojna sankcija namesto kazni obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu, obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti, kadar se izrekata neprištevnim - če sodišče izreče kazen zapora, lahko poleg izreči varnostni ukrep obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov, prepoved opravljanja poklica, odvzem vozniškega dovoljenja in odvzem predmetov) - če sodišče izreče denarno kazen ali pogojno obsodbo lahko poleg izreče varnostni ukrep odvzem vozniškega dovoljenja in odvzem predmetov - če sodišče izreče sodni opomin ali je storilcu odpustilo kazen, lahko poleg izreče varnostni ukrep odvzem vozniškega dovoljenja in odvzem predmetov, če so izpolnjeni pogoji za njun izrek - sodišče sme mlajšemu polnoletniku in mladoletniku, ki mu je izreklo vzgojni ukrep, denarno kazen ali kazen mladoletniškega zapora, izreči vse varnostne ukrepe razen prepovedi opravljanja poklica

4 III. POSAMEZNE VRSTE VARNOSTNIH UKREPOV 1. OBVEZNO PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE IN VARSTVO V ZDRAVSTVENEM ZAVODU - ta varnostni ukrep se izreče neprištevnim oz. bistveno zmanjšano prištevnim storilcem, pri katerih obstaja nevarnost, da bo storilec ponavljal kazniva dejanja zaradi svojega abnormnega duševnega stanja - to je ukrep kurativne narave in obsega medicinsko obravnavanje storilca - poseben namen tega ukrepa je odpraviti storilčevo nevarnost, da bi ponovil kaznivo dejanje - za izrek tega ukrepa morajo biti poleg splošnih pogojev izpolnjeni še posebni pogoji: - storilec je storil dejanje, ki ima objektivne znake kaznivega dejanja, kar je ugotovljeno v kazenskem postopku - storilec je bil ob storitvi kaznivega dejanja neprišteven ali bistveno zmanjšano prišteven (ugotovijo izvedenci) - sodišče na podlagi teže storjenega kaznivega dejanja in stopnje storilčeve duševne motenosti ugotovi, da bi na prostosti lahko storil kakšno hudo kaznivo dejanje (zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost, premoženje) - nevarnost je mogoče odpraviti le z zdravljenjem in varstvom v zdravstvenem zavodu - izrekanje ukrepa: lahko izreče namesto kazni kot samostojna sankcija neprištevnemu storilcu; lahko se izreče poleg kazni storilcu, ki je bistveno zmanjšano prišteven - trajanje ukrepa: sodišče po preteku enega leta odloči ali je izvrševanje ukrepa še potrebno; izvrševanje ukrepa se mora ustaviti, če sodišče ugotovi, da zdravljenje in varstvo nista več potrebna; najdaljše izvrševanje tega ukrepa traja 10 let; če je zdravljenje po poteku tega časa še potrebno, se lahko izvršuje kot medicinski zdravstveni ukrep, ne pa kot kazenska sankcija - če je čas trajanja izrečenega ukrepa krajši od izrečene kazni zapora, se obsojenec po zdravljenju napoti še na prestajanje še preostale kazni, sodišče pa lahko obsojenca tudi pogojno odpusti 2. OBVEZNO PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE NA PROSTOSTI - nov varnostni ukrep, ki so ga narekovala spoznanja sodobne socialne psihiatrije ugotovili so, da je zdravljenje psihiatričnih bolnikov praviloma bolj uspešno, če se ne izvršuje v zdravstvenem zavodu, ker povečuje izoliranost bolnika od okolja, temveč v bolnikovem normalnem družbenem okolju, ki omogoča njegovo vključitev vanj - ta ukrep se izreče neprištevnim storilcem, pri katerih sodišče ugotovi, da bo takšno zdravljenje zadostovalo, da ne bo ponavljal hudih kaznivih dejanj in bistveno zmanjšano prištevnim storilcem, ki so pogojno odpuščeni iz obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu in je zdravljene na prostosti še potrebno - razlika med obveznim psihiatričnim zdravljenjem na prostosti in obveznim psihiatričnim zdravljenjem in varstvom v zdravstvenem zavodu je, da sodišče pri izrekanju tega ukrepa ne tehta teže storjenega kaznivega dejanja, nevarnost ponovitve pa presoja v zvezi s katerimkoli hujšim kaznivim dejanjem - ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti se lahko zamenja z zdravljenjem v zavodu: - če se storilec noče zdraviti na prostosti - če zdravljenje samovoljno opusti - če zdravljenje na prostosti ni uspešno - ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenje v zavodu pa se lahko zamenja za zdravljenje na prostosti: - če je storilec pogojno odpuščen - trajanje ukrepa: obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti sme trajati največ 2 leti od pravnomočnosti sodne odločbe, sodišče po preteku enega leta ponovno odloči o tem ali je ukrep še potreben; če je zdravljenje po preteku dveh let še potrebno, se naprej izvršuje brez prisilne sodne odločbe

5 3. OBVEZNO ZDRAVLJENJE ALKOHOLIKOV IN NARKOMANOV - ta ukrep vpliva na okoliščino, ki je povezana s storilčevo delitventnostjo samo kaznovanje alkoholikov in narkomanov ne zadošča, njihova odvisnost je prevelika in prizadetost prehuda, da bi imela kazen vpliv nanje - za izvajanje tega ukrepa je bistvenega pomena privolitev bolnika - ukrep se lahko izreče ob naslednjih pogojih: - če je storilec obsojen na zapor ali pogojno obsojen na zaporno kazen (ne če je le denarna kazen ali sodni opomin) - če je storilec storil kaznivo dejanje zaradi odvisnosti od alkohola ali mamil - če obstaja vzročna zveza med kaznivim dejanjem in odvisnostjo (zadošča že posredna vzročna zveza) - če obstaja nevarnost, da bo zaradi odvisnosti ponavljal kazniva dejanja - ta ukrep se izreče kazensko odgovornim storilcem, ki so odvisni od alkohola ali mamil izvedenec v kazenskem postopku ugotavlja obstoj odvisnosti, stopnjo, možnost za uspeh zdravljena in prognozo storilčevega vedenja - če je storilcu izrečena kazen zapora, se ta ukrep se izvršuje v zavodu za izvrševanje kazni, v zdravstvenem ali kakem drugem specializiranem zavodu, čas, ki ga storilec prebije v katerem koli izmed zavodov, se všteje v kazen - če je storilcu izrečena pogojna obsodba, se upošteva predvsem storilčevo pripravljenost za zdravljenje, če storilec ne izpolnjuje obveznosti, se ne začne zdraviti ali zdravljenje opusti, sme sodišče pogojno obsodbo preklicati - trajanje tega ukrepa: če je ukrep izrečen ob kazni zapora traja dokler kazen ni prestana, če je ukrep izrečen ob pogojni obsodbi traja najdlje 2 leti 4. PREPOVED OPRAVLJANJA POKLICA - s tem ukrepom se prepreči nevarnost, ki izhaja iz okoliščine, da je storilec kaznivega dejanja zlorabil svoj poklic za izvršitev kaznivega dejanja, in iz okoliščine, da bi ga še naprej opravljal - ukrep se lahko izreče ob naslednjih pogojih: - če je storilcu izrečena kazen zapora ali pogojna obsodba, v kateri je določen zapor - če je neprištevnemu storilcu izrečena samostojna sankcija zdravljenja v zavodu ali na prostosti - če je storilec zlorabil svoj poklic, položaj dejavnost ali dolžnost - če sodišče sklepa, da bi bilo zaradi te zlorabe nevarno, če bi še naprej opravljal poklic, dejavnost ali dolžnost - trajanje ukrepa: najmanj 1 leto in največ 5 let, od pravnomočnosti sodbe naprej; čas prebit v zaporu ali zdravstvenem zavodu se ne šteje v čas trajanja tega ukrepa; lahko se izreče tudi ob pogojni obsodbi, ki se prekliče, če storilec prepoved prekrši; sodišče sme po preteku dveh let od začetka izvrševanja tega ukrepa, na prošnjo obsojenca odločiti, da le ta preneha 5. ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA - s tem ukrepom se storilcu kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa onemogoči, da bi se udeleževal javnega prometa kot voznik ta ukrep je mogoče izreči za različne vrste in kategorije vozil - gre za odvzem že izdanega dovoljenja ali za prepoved izdaje novega, če ga še nima oz. mu je potekla veljavnost - storilčeva nesposobnost se ugotovi s pomočjo izvedenca - ukrep se lahko izreče ob naslednjih pogojih: - če je storilec storil kaznivo dejanje zoper varnost javnega prometa - če je sodišče izreklo kazen, pogojno obsodbo, sodni opomin, če je kazen odpustilo, izreklo ukrep obveznega zdravljenja v zavodu ali na prostosti, če je izreklo vzgojni ukrep - če je sodišče spoznalo, da storilčeva nadaljnja udeležba v prometu pomeni nevarnost za javni promet zaradi njegove nesposobnosti za varno upravljanje z motornimi vozili

6 - trajanje ukrepa: ukrep traja od 1 do 5 let; čas prebit v zaporu oz. v zdravstvenem zavodu se ne všteje v čas trajanja tega ukrepa; v trajanje pa se všteje čas, za katerega je bilo med kazenskim postopkom obdolžencu vzeto vozniško dovoljenje in tudi čas odvzema vozniškega dovoljenja v morebitnem postopku zaradi prekrška; po dveh letih lahko sodišče na prošnjo obsojenca določi, da ukrep preneha, če so prenehali razlogi za izrek ukrepa - po koncu ukrepa sme storilec pridobiti vozniško dovoljene na novo ob splošnih pogojih, ki so predpisani za pridobitev posameznih vrst vozniških dovoljenj, izpolniti mora vse pogoje za pridobitev vozniškega dovoljenja - sme se izreči tudi ob pogojni obsodbi, ki se prekliče, če se krši prepoved, ki je naložena 6. ODVZEM PREDMETOV - to je edini stvarni varnostni ukrep, sodišče odvzame predmete, zaradi nevarnosti, da bi jih storilec obdržal - predmeti morajo biti povezani s kaznivim dejanjem - predmeti se smejo odvzeti, če so storilčeva last, drugače pa le, če to zahtevajo splošna varnost ali moralni razlogi - sodišče sme odvzeti predmete, ki so bili uporabljeni za kaznivo dejanje (orožje, orodje), ali bili namenjeni za kaznivo dejanje (predmeti zbrani v ta namen), ali pa so nastali s kaznivim dejanjem (ponarejen denar) - odvzem predmetov je lahko obvezen ali fakultativen obvezen je samo, če tako določa zakon - predmeti, pridobljeni kot nagrada za storjeno kaznivo dejanje in predmeti, pridobljeni s prodajo ali zamenjavo predmetov, pridobljenih s kaznivim dejanjem, se ne morejo odvzeti s tem varnostnim ukrepom, ampak se lahko odvzamejo v okviru odvzema protipravne premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem - storilcu je mogoče odvzeti tudi predmete kaznivega dejanja (predmeti na katerih je bilo storjeno kaznivo dejanje)

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-200/13 ECLI: ECLI:SI:USRS:2014:Up.200.13 Akt: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 Izrek: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 se razveljavi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prekrških

Prikaži več

Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO

Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne 26. 3. 2019 sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO ZVEZE SLOVENIJE SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta pravilnik

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA SKRAJŠANI DISCIPLINSKI PRAVILNIK KOŠARKARSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA PARKL 1. LIGA PARKL 2. LIGA PARKL DISCIPLINSKI PRAVILNIK 1 1. SPLOŠNE DOLOČBE 3 2. DISCIPLINSKI

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1 Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: 15. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 15. julija 2019 sklenilo: 1. Ustavna pritožba zoper

Prikaži več

Poročilo 2015

Poročilo 2015 ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU, MASARYKOVA 23,00 LJUBLJANA Poročilo 2015 o delu UVOD ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU je nepridobitna, prostovoljna, nevladna organizacija s statusom humanitarne

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE PREKRŠKOVNI POSTOPEK POLICIJE ZOPER TUJE FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE DIPLOMSKO DELO ROBERT BRGLEZ Kranj, 2015

FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE PREKRŠKOVNI POSTOPEK POLICIJE ZOPER TUJE FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE DIPLOMSKO DELO ROBERT BRGLEZ Kranj, 2015 FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE PREKRŠKOVNI POSTOPEK POLICIJE ZOPER TUJE FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE DIPLOMSKO DELO ROBERT BRGLEZ Kranj, 2015 FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE PREKRŠKOVNI

Prikaži več

Microsoft Word - RAZISKAVA_II._del.doc

Microsoft Word - RAZISKAVA_II._del.doc DEJAVNIKI VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V SLOVENIJI Raziskava II. del Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Ljubljana, avgusta 2010 Vodja raziskave: dr. Dragan Petrovec Izvajalci in avtorji:

Prikaži več

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx)

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx) ŠIFRE PODLAG ZA ZAVAROVANJE Z OPISOM Pojasnilo oznak PIZ - pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZZ - zdravstveno zavarovanje ZPB - zavarovanje za primer brezposelnosti ZSTV - zavarovanje za starševsko

Prikaži več

Naslovnica

Naslovnica Slovenska ureditev pogojnega odpusta v luči sodobnih razvojnih trandov Mojca M. Plesničar * Pogojni odpust je v slovenskem znanstvenem prostoru pogosto spregledan, a kljub temu predstavlja pomemben institut,

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Vi

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Vi Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Visoke poslovne šole (VPŠ) Erudio na 2. redni seji, dne

Prikaži več

(Microsoft Word - 4_Poro\350ilo PP Ribnica 2017.doc)

(Microsoft Word - 4_Poro\350ilo PP Ribnica 2017.doc) Gorenjska cesta 7, 1310 Ribnica T: 01 837 21 10 F: 01 837 21 12 E: pp_ribnica.pulj@policija.si www.policija.si Številka: 0101-6/2018/ (3E6913-2) Datum: 15. 3. 2018 POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE RIBNICA

Prikaži več

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Posrednik išče priložnosti, biti mora nevtralen in delati kot dober gospodar.

Prikaži več

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I L N I K o pogojih in merilih za podelitev javnega

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

- DRŽAVNI PREVENTIVNI MEHANIZEM - poročilo o opravljenem obisku na lokaciji ODPRTI ODDELEK IG ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA Pojasnilo: V

- DRŽAVNI PREVENTIVNI MEHANIZEM - poročilo o opravljenem obisku na lokaciji ODPRTI ODDELEK IG ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA Pojasnilo: V - DRŽAVNI PREVENTIVNI MEHANIZEM - poročilo o opravljenem obisku na lokaciji ODPRTI ODDELEK IG ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA Pojasnilo: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju:

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si IZVRŠBA

Prikaži več

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in 28.7.2017 L 198/29 DIREKTIVE DIREKTIVA (EU) 2017/1371 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava EVROPSKI

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-132/15 ECLI: ECLI:SI:USRS:2018:U.I.132.15 Akt: Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 95/04 uradno prečiščeno besedilo) (KZ), 1. odst. 243. čl. Izrek: Prvi odstavek 243. člena Kazenskega

Prikaži več

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. marca 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/13) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB)

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-20/05 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:Up.20.05 Akt: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. P 449/2002 z dne 6. 5. 2004 Izrek: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-326/00, U-I-295/00 ECLI: ECLI:SI:USRS:2003:Up.326.00 Akt: Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 153/99 z dne 22. 6. 2000 Zakon o sanaciji in prenehanju

Prikaži več

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d.,

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: 4. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Žibret,

Prikaži več

(Microsoft Word - 2_Poro\350ilo PP Ribnica 2018.doc)

(Microsoft Word - 2_Poro\350ilo PP Ribnica 2018.doc) Gorenjska cesta 7, 1310 Ribnica T: 01 837 21 10 F: 01 837 21 12 E: pp_ribnica.pulj@policija.si www.policija.si Številka: 0101-4/2018/3 (3E6913-2) Datum: 10. 3. 2019 POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE RIBNICA

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-311/18, U-I-125/18 ECLI: ECLI:SI:USRS:2018:Up.311.18 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 695/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U

Prikaži več

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI Samostojno izdelovanje predstavitev s programom za

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Kršitve mednarodnega prava in prava EU ob uporabi ukrepov iz predlaganih členov 10a in 10b Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o tujcih, sprejeteg

Kršitve mednarodnega prava in prava EU ob uporabi ukrepov iz predlaganih členov 10a in 10b Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o tujcih, sprejeteg Kršitve mednarodnega prava in prava EU ob uporabi ukrepov iz predlaganih členov 10a in 10b Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o tujcih, sprejetega 26. 01. 2017 januar 2017 Z ukrepi, ki jih omogočajo

Prikaži več

Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekr

Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekr Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 UPB4, 17/08 in 108/09)

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008), - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-1025/12 ECLI: ECLI:SI:USRS:2013:Up.1025.12 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 181/2012 z dne 23. 8. 2012 Izrek: Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-55/03 ECLI: ECLI:SI:USRS:2004:U.I.55.03 Akt: Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-249/96 Datum: O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z z

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-249/96 Datum: O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z z REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-249/96 Datum: 12.3.1998 O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Generalnega državnega tožilca Republike Slovenije

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Naslov

Naslov Kriminaliteta v mestnih občinah v Republiki Sloveniji KATJA EMAN ROK HACIN 1 Uvod Meško (2016) kriminaliteto zločinstvenost ali hudodelstvo opredeli kot skupek ravnanj, ki napadajo ali ogrožajo tako temeljne

Prikaži več

OBISK INŠPEKTORJA DELA 1 mag. Borut Brezovar 2 1

OBISK INŠPEKTORJA DELA 1 mag. Borut Brezovar 2 1 OBISK INŠPEKTORJA DELA 1 mag. Borut Brezovar 2 1 Najpomembnejša mednarodnopravna podlaga: KONVENCIJA MOD ŠT. 81 O INŠPEKCIJI DELA v industriji in trgovini - INŠPEKCIJA DELA MORA ZAGOTOVITI UPORABO ZAKONSKIH

Prikaži več

COM(2013)884/F4 - SL

COM(2013)884/F4 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 5.6.2014 COM(2013) 884 final/4 2013/0432 (COD) CORRIGENDUM : This document corrects document COM(2013)884 final of 13.12.2013. Concerns all linguistic versions. The first two

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 30. junij 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2013/0255 (APP) 9941/17 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva:

Svet Evropske unije Bruselj, 30. junij 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2013/0255 (APP) 9941/17 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: Svet Evropske unije Bruselj, 30. junij 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2013/0255 (APP) 9941/17 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: EPPO 21 EUROJUST 86 CATS 62 FIN 349 COPEN 189 GAF 25

Prikaži več

UPORABLJANJE NORMATIVNIH PRAVNIH AKTOV

UPORABLJANJE NORMATIVNIH PRAVNIH AKTOV UPORABLJANJE NORMATIVNIH PRAVNIH AKTOV - vedenje in ravnanje s katerim subjekti udejanjajo pravna pravila, ki jih akti vsebujejo in sporočajo - uporabljanje pomeni vedenje in ravnanje v skladu s pravnimi

Prikaži več

DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJA Izvrševanje kazni zapora med pravicami obsojencev in javnim mnenjem Julij, 2015 Avtor: Tea Nagode Mentor: prof.

DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJA Izvrševanje kazni zapora med pravicami obsojencev in javnim mnenjem Julij, 2015 Avtor: Tea Nagode Mentor: prof. DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJA Izvrševanje kazni zapora med pravicami obsojencev in javnim mnenjem Julij, 2015 Avtor: Tea Nagode Mentor: prof. dr. Gorazd Meško ZAHVALA Rada bi se zahvalila svojemu

Prikaži več

Uradni list RS - 14/2003, Uredbeni del

Uradni list RS - 14/2003, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 14 Ljubljana, četrtek 13. 2. 2003 Cena 1540 SIT ISSN 1318-0576 Leto XIII DRŽAVNI ZBOR 565. Zakon državnem

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 0603-4/2016 Datum: 11. 2. 2016 Informacijski pooblaščenec po pooblaščeni uradni osebi Blažu Pavšiču po uradni dolžnosti izdaja na podlagi 2. odstavka 51. člena in 46. člena Zakona o prekrških

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Agencija za civilno letalstvo Slovenija Civil Aviation Agency Slovenija Pravna ureditev sistemov brezpilotnih zrakoplovov Seminar o transportnih zavarovanjih Slovensko zavarovalno združenje Oktober 2018

Prikaži več

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana, Trg republike

Prikaži več

OBČINA GORJE

OBČINA GORJE Številka: Datum: OCENA IZVAJANJA SKUPNEGA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI ZA OBMOČJE OBČINE TOLMIN ZA LETO 2018 Lokalna skupnost je z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu (UR. l. RS, št. 139/06 in 9/17,

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

B & B

B & B B & B VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Program: Logistično inženirstvo Modul: Poslovna logistika IZVAJANJE PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA (ZP-1G) ZAČASNI ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA IN ZAČASNI ODLOG PRENEHANJA VELJAVNOSTI

Prikaži več

Uradni list RS - 016/2019, Uredbeni del

Uradni list RS - 016/2019, Uredbeni del Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

- DRŽAVNI PREVENTIVNI MEHANIZEM - poročilo o opravljenem obisku na lokaciji ZAVOD ZA PRESTAJNAJE KAZNI ZAPORA DOB POLODPRTI ODDELEK SLOVENSKA VAS Poja

- DRŽAVNI PREVENTIVNI MEHANIZEM - poročilo o opravljenem obisku na lokaciji ZAVOD ZA PRESTAJNAJE KAZNI ZAPORA DOB POLODPRTI ODDELEK SLOVENSKA VAS Poja - DRŽAVNI PREVENTIVNI MEHANIZEM - poročilo o opravljenem obisku na lokaciji ZAVOD ZA PRESTAJNAJE KAZNI ZAPORA DOB POLODPRTI ODDELEK SLOVENSKA VAS Pojasnilo: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Preventivna konferenca na področju drog Skupaj zmoremo več Preventivni pristopi v sistemu socialnega varstva PORTOROŽ, 20. 10. 2016 Marjeta

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Na podlagi sklepa o izbiri kandidata/kandidatke Petre Zega z dne 1

Na podlagi sklepa o izbiri kandidata/kandidatke Petre Zega z dne 1 Posvet Otrok v družinskih sporih Rdeča dvorana Pravne fakulteta Univerze v Ljubljani Četrtek, 14. 5. 2015 ANALIZA ODLOČANJA SODIŠČ O VZGOJI IN VARSTVU OTROK Lan Vošnjak Svetovalec pri Varuhu človekovih

Prikaži več

Številka: U-II-1/15-24 Datum: PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA MAG. MIROSLAVA MOZETIČA K ODLOČBI ŠT. U-II-1/15 Z DNE Glaso

Številka: U-II-1/15-24 Datum: PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA MAG. MIROSLAVA MOZETIČA K ODLOČBI ŠT. U-II-1/15 Z DNE Glaso Številka: U-II-1/15-24 Datum: 19. 10. 2015 PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA MAG. MIROSLAVA MOZETIČA K ODLOČBI ŠT. U-II-1/15 Z DNE 28. 9. 2015 1. Glasoval sem za sprejem odločbe št. U-II-1/15 z dne 28.

Prikaži več

Microsoft Word - POROCILO-2016-bzo

Microsoft Word - POROCILO-2016-bzo SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2016 VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Trg OF 13, 1000 Ljubljana Letno poročilo je objavljeno na spletnih straneh http:// www.dt-rs.si Ljubljana,

Prikaži več

Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za let

Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za let AGENCIJA ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2014 Ljubljana, februar 2015 1 Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto

Prikaži več

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20)

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 28. maja 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB)

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 3.9.2015 A8-0230/15 15 Uvodna izjava F F. ker je za to, da se bolje zavarujejo demokracija, pravna država in temeljne pravice, potrebna revizija Pogodb EU; F. ker je za to, da se bolje zavarujeta nacionalna

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23 POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI 2 / 6 ILIRIKA

Prikaži več

Datum:

Datum: Številka: 090-107/2011/ Datum: 27. 10. 2011 Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA INFORMATIVNI PREGLED 12. decembra 2017 Vprašanja in odgovori pravice državljanov EU-27 in Združenega kraljestva po izstopu Združeneg

EVROPSKA KOMISIJA INFORMATIVNI PREGLED 12. decembra 2017 Vprašanja in odgovori pravice državljanov EU-27 in Združenega kraljestva po izstopu Združeneg EVROPSKA KOMISIJA INFORMATIVNI PREGLED 12. decembra 2017 Vprašanja in odgovori pravice državljanov EU-27 in Združenega kraljestva po izstopu Združenega kraljestva iz EU, kot so navedene v skupnem poročilu

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA MLADOLETNIH ZAPORNIKOV V CELJU

MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA MLADOLETNIH ZAPORNIKOV V CELJU EKONOMSKA ŠOLA CELJE, GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA MLADOLETNIH ZAPORNIKOV V CELJU Raziskovalna naloga Avtorici: Lara Renko, 3. e Nuša Zvonar, 3. e Mentorica: mag. Marjeta Šelih Lektorica:

Prikaži več

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/ Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16) izdaja Vlada Republike

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pravna Fakulteta Ljubljana, 18. 11. 2014 Pranje denarja Novosti na mednarodnem področju in kako te vplivajo na Slovenijo Klaudijo STROLIGO KDO JE KDO? FATF FSRB Moneyval Egmont Group StAR KDO JE KDO? FATF

Prikaži več

Številka: Up-672/16-24 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. B., C., ki ga zastopa Tomaž Križman, o

Številka: Up-672/16-24 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. B., C., ki ga zastopa Tomaž Križman, o Številka: Up-672/16-24 Datum: 13. 3. 2019 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. B., C., ki ga zastopa Tomaž Križman, odvetnik v Ljubljani, na seji 13. marca 2019 odločilo:

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Microsoft Word - Poroēilo PU Kranj 2017 Priloga - statistika internet

Microsoft Word - PoroÄ“ilo PU Kranj 2017 Priloga - statistika internet Priloga: Statistični podatki ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE Kazniva dejanja, za katera je policija vložila kazensko ovadbo ali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe 2013 2014 2015 Število kaznivih

Prikaži več

Šolski center Celje Gimnazija Lava PRIMERJAVA NAČINOV KAZNOVANJA V TRADICIONALNIH IN MODERNIH DRUŽBAH RAZISKOVALNA NALOGA Avtorica: Nika Florjanc, 4.c

Šolski center Celje Gimnazija Lava PRIMERJAVA NAČINOV KAZNOVANJA V TRADICIONALNIH IN MODERNIH DRUŽBAH RAZISKOVALNA NALOGA Avtorica: Nika Florjanc, 4.c Šolski center Celje Gimnazija Lava PRIMERJAVA NAČINOV KAZNOVANJA V TRADICIONALNIH IN MODERNIH DRUŽBAH RAZISKOVALNA NALOGA Avtorica: Nika Florjanc, 4.c Mentor: g. Bogomil Kropej, prof. soc., fil. Mestna

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

Številka: U-I-91/15-24 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Številka: U-I-91/15-24 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Okrožnega sodišča v Ljubljani, Številka: U-I-91/15-24 Datum: 16. 3. 2017 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Okrožnega sodišča v Ljubljani, na seji 16. marca 2017 odločilo: 1. Točka 1 4. člena

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-39/95 ECLI: ECLI:SI:USRS:1998:U.I.39.95 Akt: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, št. 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna

Prikaži več

Slovenian Group Reading Cards

Slovenian Group Reading Cards Kaj je program Narcotics Anonymous? NA (Narcotics Anonymous) smo nepridobitna skupnost moških in žensk, katerih glavni problem so droge. Smo odvisniki, ki okrevamo. Redno se srečujemo, da drug drugemu

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več