RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "RAZPISNA DOKUMENTACIJA"

Transkripcija

1 J K P R a d l j e o b D r a v i O b č i n a V u z e n i c a RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA IZGRADNJO DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIO MASO V OBČINI VUZENICA ODPRTI POSTOPEK OBJAVA NA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL

2 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. POVABILO IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE NAROČNIK PREDMET JAVNEGA NAROČILA VELJAVNOST PONUDBE IN ROK IZVEDBE DEL ODDAJA PONUDB NAROČNIKU JAVNO ODPIRANJE PONUDB DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZAHTEVE NAROČNIKA, KI JIH MORA PONUDNIK UPOŠTEVATI IZKLJUČITEV PONUDNIKOV, KI SO SODELOVALI PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE SKLENITEV GRADBENE POGODBE ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI POGOJI KAKOVOSTI IZVAJANJA RAZPISANIH DEL SKUPNA PONUDBA PONUDBA S PODIZVAJALCI ROK IN DINAMIKA IZVEDBE DEL SPOSOBNOST PONUDNIKA ZA OPRAVLJAVLJANJE DEJAVNOSTI PONUDNIK MORA BITI REGISTRIRAN ZA DEJAVNOST, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA; DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA; KAZNIVA DEJANJA (ČL. 42/1 ZJN-2) PONUDNIK MORA IMETI PORAVNANE DAVKE, PRISPEVKE V SKLADU S PREDPISI DRŽAVE, KJER IMA SEDEŽ; EKONOMSKO-FINANČNA, TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST EKONOMSKO-FINANČNI POGOJI: TEHNIČNI IN KADROVSKI POGOJI: SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH OPRAVLJENIH GRADENJ (REFERENCE): PISNE IZJAVE NAROČNIKOV S SPECIFIKACIJO DEL O PONUDNIKOVIH REFERENCAH IZ TOČKE 9.2.1; IZJAVA O ZADOSTNI KADROVSKI ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO RAZPISANIH DEL SEZNAM ODGOVORNIH VODIJ DEL, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI RAZPISANIH DEL IN NJIHOVE REFERENCE IZJAVO PONUDNIKA, DA IMA PLAČANE VSE ZAPADLE OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV V PREDHODNIH POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

3 10. ZAVAROVANJA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČILA ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI ZAVAROVANJE ZA GARANCIJSKO DOBO ZAVEZA IZVAJALCA MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA IN PRAVICA DO REVIZIJE USTAVITEV POSTOPKA IN ZAVRNITEV VSEH PONUDB SKLENITEV POGODBE JAMSTVO ZA NAPAKE VAROVANJE ZAUPNOSTI ZAHTEVE NAROČNIKA PO OBLIKI IN VSEBINI PONUDBE OPREMLJANJE IN OZNAČEVANJE PONUDBE SKLOPI PONUDBENA CENA RAČUNSKE NAPAKE JEZIK IN VALUTA DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDBE PREVERITEV PONUDBE UMIK PONUDBE STROŠKI PONUDBE VELJAVNOST PONUDBE OSTALO VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

4 1. POVABILO IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi vabi v svojem imenu v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 12/2013-UPB5, v nadaljevanju ZJN-2) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo naročila se v skladu s 25. čl. ZJN-2 izvede javni razpis po odprtem postopku. Naročnik bo na podlagi, v nadaljevanju navedenih pogojev in meril, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo za: izgradnjo daljinskega ogrevanja na lesno bio maso v občini Vuzenica Naročilo se izvaja o odložnim pogojem, kar pomeni, da bo naročnik sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom ob pogoju, da bo uspel pridobiti sredstva za sofinanciranje projekta na razpisu iz EU skladov. Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda skladno z določili 29. člena ZJN-2 izbranemu ponudniku osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Naročnik z izbranim ponudnikom sklene aneks k osnovni pogodbi ali novo pogodbo. Podlaga za določitev vrednosti dodatnih del so cene na enoto iz osnovne pogodbe, vključno s popustom, ki ga nudi ponudnik. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili. 1.1 NAROČNIK Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, Mariborska 3, 2360 Radlje ob Dravi, ki da zastopa direktor Erik Mravljak Matična številka: Davčna številka: SI Tel.št.: , e-pošta: Pooblaščenec za izvedbo JN: Mestna občina Slovenj Gradec, Organ skupne občinske uprave, kontaktna oseba: Pravni del: - Lidija Požgan, tel , e-pošta: Tehnični del: - Branko Malek, tel , e-pošta: 1.2 PREDMET JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila je: izgradnjo daljinskega ogrevanja na lesno bio maso v občini Vuzenica Obseg zahtevanih del je razviden iz popisov del, ki so sestavni del razpisne dokumentacije

5 2. VELJAVNOST PONUDBE IN ROK IZVEDBE DEL Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od roka določenega za sprejemanje ponudb. Rok izvedbe razpisanih del je: - začetek predvidoma maj 2014, - dokončanje: september 2014, oz. 5 mesecev od pričetka del 3. ODDAJA PONUDB NAROČNIKU Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do do ure na naslov OBČINA VUZENICA, Mladinska 1, 2367 Vuzenica. Do tega dne in ure oddana ponudba v vložišče občine ali prispela po pošti, se bo štela za pravočasno. Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici - kuverti, ki mora biti pravilno označena in sicer: v desnem spodnjem kotu mora biti naveden naslov naročnika, v levem zgornjem kotu pa navedba predmeta javnega naročila»izgradnja DOLB VUZENICA«in označba»ne ODPIRAJ PONUDBA!«Na hrbtni strani ovitka-kuverte mora biti naveden polni naslov ponudnika. 4. JAVNO ODPIRANJE PONUDB Javno odpiranje ponudb bo dne ob uri v sejni sobi Občine Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vuzenica. Predstavniki ponudnikov se izkažejo strokovni komisiji s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so po zakonu ali aktu pravne osebe oz. samostojnega podjetnika pooblaščene za zastopanje (npr. direktor, prokurist). Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe. Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb bo na javnem odpiranju ponudb objavila: - nazive ponudnikov, - spremembe in umike ponudb ter - končne ponudbene cene posameznih ponudnikov. Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb bo o postopku javnega odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov. V kolikor zapisnik ne bo vročen pooblaščenim predstavnikom ponudnikov na javnem odpiranju ponudb, ga bo naročnik ponudnikom posredoval najkasneje v treh (3) delovnih dneh. 5. DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM Naročnik bo preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje 5 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je najmanj 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva zgolj pisno v slovenskem jeziku in preko portala javnih naročil

6 6. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Vsaka sprememba, dopolnitev oz. pojasnilo je sestavni del razpisne dokumentacije in bo ponudnikom posredovana na portalu javnih naročil. 7. ZAHTEVE NAROČNIKA, KI JIH MORA PONUDNIK UPOŠTEVATI 7.1 Izključitev ponudnikov, ki so sodelovali pri pripravi dokumentacije Ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan s svetovalci ali katerokoli osebo, ki je pripravljala načrt, specifikacije in drugo dokumentacijo na katerega se nanaša razpis. 7.2 Sklenitev gradbene pogodbe Naročnik bo sklenil gradbeno pogodbo z izbranim ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o izbiri. 7.3 Zavarovanje odgovornosti Ponudnik/izvajalec mora imeti, v skladu z 33. členom ZGO-1 (Ur. list RS, št. 102/2004 UPB z dopolnitvami in spremembami), zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. 7.4 Pogoji kakovosti izvajanja razpisanih del Izvajalec mora razpisana dela izvršiti pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije Zakonom o graditvi objektov ZGO -1, podzakonskimi akti, standardi, tehničnimi smernicami, priporočili in normativi, ter v skladu s temi predpisi voditi vso zahtevano dokumentacijo. Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenim kadrom. Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih predpisov. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in morajo imeti ustrezne ateste in certifikate. 7.5 Skupna ponudba Naročnik dopušča možnost predložitve skupne ponudbe. V tem primeru: - mora vsak posamezen ponudnik izpolnjevati in izkazati vse pogoje iz osmega (8) poglavja razpisne dokumentacije. - pogoje iz devetega (9) poglavja razpisne dokumentacije in sicer ekonomsko-finančne pogoje izkaže le ponudnik, ki je nosilec ponudbe pri skupni ponudbi; tehnične in kadrovske pogoje pod točko 9.2. mora izpolnjevati cela skupina (posamezna referenca ne sme biti nižja od zahtevanega zneska), izjavo pod točko priložijo vsi ponudniki. - finančna zavarovanja iz desetega (10) poglavja izkaže le ponudnik, ki je nosilec ponudbe pri skupni ponudbi. - V primeru skupne ponudbe mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem so natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen nosilec ponudbe. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila

7 7.6 Ponudba s podizvajalci Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika, kot glavnega izvajalca, nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti, kot podizvajalci oziroma kooperanti (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila. Za podizvajalca se ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe! Podatki o podizvajalcih so obvezna sestavina pogodbe in tudi neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z zakonom o javnem naročanju obvezna. V ponudbi mora biti navedeno, kaj prevzema sam ponudnik in kaj posamezni podizvajalec. Vsak mora navesti vrsto posla, ki ga prevzema, količino, vrednost ter kraj in predvideni rok izvedbe. Vrednost posla, ki ga prevzema ponudnik, ne more biti manjša od vrednosti posla posameznega podizvajalca. Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev in soglasju naročnika. V pogodbi mora ponudnik pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Ob sklenitvi pogodbe ponudnika z naročnikom mora biti predloženo soglasje podizvajalca, da mu naročnik neposredno plačuje potrjene terjatve do ponudnika. Izbrani ponudnik s podizvajalci mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom sklenjene pogodbe s podizvajalci, in kopijo le-teh posredovati naročniku v roku petih dni od sklenitve gradbene pogodbe. Vsak posamezen podizvajalec mora izpolnjevati in izkazati vse pogoje iz osmega (8) poglavja razpisne dokumentacije. Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 7.7 Rok in dinamika izvedbe del - začetek predvidoma maj 2014, oziroma takoj po podpisu pogodbe - dokončanje september 2014, oziroma 5 mesecev po podpisu pogodbe. 8. SPOSOBNOST PONUDNIKA ZA OPRAVLJAVLJANJE DEJAVNOSTI Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 8.1 ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; DOKAZILA: IZJAVA PONUDNIKA 8.2 dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; DOKAZILA: IZJAVA PONUDNIKA - 7 -

8 8.3 kazniva dejanja (čl. 42/1 ZJN-2) Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v kazenskem zakoniku: sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba poloţaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). DOKAZILA: IZJAVA PONUDNIKA 8.4 zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja (čl. 42/4 ZJN-2) oziroma ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV (čl. 42/2 ZJN-2); Ponudnik NE SME biti: v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju; s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. DOKAZILA: IZJAVA PONUDNIKA 8.5 ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika, v vrednosti 50 EUR ali več; DOKAZILA: IZJAVA PONUDNIKA - 8 -

9 9. EKONOMSKO-FINANČNA, TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje: 9.1 Ekonomsko-finančni pogoji: ponudnik mora biti ekonomsko-finančno sposoben DOKAZILA: Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja s predložitvijo ustreznega BON obrazca (npr. S.BON-1/P), iz katerega je razvidna bonitetna ocena po standardu Basel II - najmanj SB Tehnični in kadrovski pogoji: ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi; DOKAZILA: Seznam najpomembnejših opravljenih gradenj (reference): Ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja navesti najmanj 1 primerljivo delo na podobnih gradnjah (gradnja daljinskega ogrevanja, izgradnja kotlovnice na bio maso), ki jih je dokončal v obdobju zadnjih pet let in katere vrednost posamezne reference mora biti najmanj oziroma , če ponuja samo sklop gradbena dela Pisne izjave naročnikov s specifikacijo del o ponudnikovih referencah iz točke 9.2.1; Izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti za izvedbo razpisanih del Seznam odgovornih vodij del, ki bodo sodelovali pri izvedbi razpisanih del in njihove reference Izjavo ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. 10. ZAVAROVANJA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČILA Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti garancije Zavarovanje za resnost ponudbe Za resnost ponudbe naročnik ne zahteva garancij Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik ne zahteva pisne garancije. Kot garancijo bo naročnik zadržal 10% vrednosti izvedenih del do primopredaje, odprave pomanjkljivosti, prejema dokazil o zanesljivosti in prejema garancije za garancijsko dobo Zavarovanje za garancijsko dobo Kot garancijo za garancijsko dobo mora izvajalec v roku 15 dni od primopredaje naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v jamčevalni dobi, z veljavnostjo 3 leta od podpisa primopredajnega zapisnika, v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Če in dokler tega ne stori, naročnik zadrži 10% plačila po pogodbi. Ponudnik mora v ponudbi predložiti: - podpisan in žigosan vzorec bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku (obr. 7/1) - 9 -

10 11. ZAVEZA IZVAJALCA Ponudnik se kot morebitni prevzemnik javnega naročila zavezuje: - da bo vsa zahtevana dela izvajal strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi; - da bo javno naročilo izvajal s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - da bo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov, pred menjavo le teh pridobil pisno soglasje naročnika; - da bo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, pridobil pisno soglasje naročnika; - da bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - da bodo vsi zamenjani kadri, v primeru morebitne menjave, izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; - da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih daje svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi predmeta javnega naročila; - da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - da je v celoti seznanjen z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - da ne bo imel do naročnika predmetnega javnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bo izbran kot najugodnejši ponudnik; - da v primeru prekinitve postopka oddaje javnega naročila od naročnika ne bo zahteval nobenega povračila stroškov ali povrnitve škode; - da bo vse prevzete obveznosti izpolnil v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - da je pri sestavi ponudbe upošteval obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za resničnost oziroma verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi; - izvajalci del se morajo medsebojno usklajevati s ciljem pravočasnega in kvalitetnega dokončanja vseh del, vse to pa v dogovoru z nadzorom in inženiringom. 12. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najprimernejša ponudba. Kot ekonomsko najprimernejša ponudba se bo smatra ponudba, katere vrednost je največ 20 % nižja od mediane ponudb. Mediana je določena kot vrednost, ki leži na sredini po velikosti razvrščenih vseh prispelih ponudb. Ponudbe, ki bodo za več kot 20 % nižje od mediane, se bodo smatrale kot neobičajno nizke in bodo izločene

11 13. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V zvezi z navedenim se upoštevajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011). Izbrani ponudnik mora naročniku na njegov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 14. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA IN PRAVICA DO REVIZIJE Naročnik bo odločitev o oddaji naročila sprejel v roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni. O odločitvi bo naročnik pisno obvestil ponudnike po pošti. Naročnik lahko v primeru pred odločitvijo o izbiri izvede s ponudniki dodatna pogajanja, o čemer bodo ponudniki posebej obveščeni (28. in 29. člen ZJN-2). Ponudnikom je zoper odločitev naročnika zagotovljeno pravno varstvo po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN - Ur. list št. 43/2011, 60/2011) oziroma v skladu z veljavno zakonodajo. 15. USTAVITEV POSTOPKA IN ZAVRNITEV VSEH PONUDB Naročnik si pridržuje pravico do zavrnitve vseh ponudb, če ponujene cene za naročnika ne bodo sprejemljive, vse v skladu z 80. čl. ZJN-2. Naročnik lahko skladno z 2. odst. 80. čl. ZJN-2 kadarkoli ustavi postopek javnega naročanja. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi dejstva, da pogodba ne bi bila sklenjena. Naročnik lahko skladno s 3. odst. 80. čl. ZJN-2 zavrne vse ponudbe, o čemer mora takoj pisno obvestiti vse ponudnike in navesti razlog zaradi katerega ni izbral nobene ponudbe ali obvestiti vse ponudnike o svoji odločitvi, da začne nov postopek. Naročnik je dolžan o tem obvestil tudi svoj nadzorni organ ter odločitev posredovati v objavo na portal javnih naročil. 16. SKLENITEV POGODBE Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 (osmih) dni po prejemu poziva k podpisu pogodbe pristopiti k njeni sklenitvi. Če se ponudnik v navedenem roku ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne bo želel podpisati pogodbe, si naročnik pridržuje pravico, da bo izbral ponudbo ponudnika, ki se je uvrstila za ponudbo prvotno izbranega ponudnika

12 Ponudnik mora vzorec pogodbe, ki je priložen razpisni dokumentaciji, parafirati vsako stran pogodbe in jo žigosati. 17. JAMSTVO ZA NAPAKE Izbrani izvajalec, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z določili Obligacijskega zakonika. Najkrajša garancijska doba za posamezno vrsto del, ki se zahteva po tem razpisu je 3 leta. Za skrite napake je garancijska doba 5 let. 18. VAROVANJE ZAUPNOSTI Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu oziroma pri izvrševanju pogodbenih obveznosti zvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati po predpisih. Podatki povezani z razlago, ocenjevanjem in primerjavo ponudb, ne bodo posredovani ponudnikom ali katerikoli drugi osebi, ki ni uradno vključena v postopek, vse do izdaje obvestila o izbiri. Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi. Kot zaupni bodo obravnavani samo tisti dokumenti, ki bodo imeli v ponudbeni dokumentaciji na vsakem posameznem listu izpisano»zaupno«. 19. ZAHTEVE NAROČNIKA PO OBLIKI IN VSEBINI PONUDBE 19.1 Opremljanje in označevanje ponudbe Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba s ponudbeno dokumentacijo mora biti predložena naročniku na originalnih vzorcih razpisnega gradiva in ponudbenih obrazcih naročnika, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Druge zahtevane dokumente, za katere naročnik ne prilaga originalnih obrazcev, si ponudnik pridobi pri pristojnih organih in jih predloži naročniku v izvirniku oz. kopiji. V primeru dvoma, da fotokopije dokumentov ne ustrezajo originalom, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev originalnih dokumentov. Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo speto v mapo oz. register in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi listi, ki so del razpisne dokumentacije in na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij ter vsebina zahtevanih dokumentov. Ponudba mora biti oddana na naslov naročnika v zaprti ovojnici-kuverti, ki mora biti pravilno označena in sicer: v desnem spodnjem kotu mora biti naveden naslov naročnika, v levem zgornjem kotu pa navedba predmeta javnega naročila: JN ZA IZBIRO IZVAJALCA ZA»IZGRADNJO DOLB VUZENICA.«in označba»ne ODPIRAJ PONUDBA!«Na hrbtni strani ovitka-kuverte mora biti naveden polni naslov ponudnika

13 19.2 Sklopi Projekt je razdeljen na dva sklopa. Ponudnik lahko predloži ponudbo samo za posamezni sklop ali oba sklopa Ponudbena cena Cene morajo biti izražene v evrih in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, kakor tudi davke in morebitne popuste. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. Če so v ponudbi ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe pisno zahteval podrobne podatke o elementih ponudbe, za katere meni, da so merodajni za izpolnitev naročila in jih bo upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril. Ponudbeni predračun: Sestavni del razpisne dokumentacije je popis del. Ponudnik izdela ponudbeni predračun za postavke popisa za katere se prijavlja na razpis. Popis je izdelan v programu EXCEL. Popis je izdelan tako, da ponudnik vnese v polja, ki so obarvana, enotne cene. Vse matematične operacije so že vnesene. Popis je zaščiten. Popisov, količin in matematičnih operacij ni možno in ni dovoljeno spreminjati. Dovoljen je samo vnos enotnih cen. V kolikor ponudnik opazi napake v popisu, mora to v ponudbi navesti. V skupnem zbiru je potrebno vpisati datum, opcijo ponudbe, pripombe ponudnika in ime ponudnika. Ponudnik priloži k ponudbi samo "zbir vseh del", ki mora biti podpisan in žigosan in CD s kompletnim ponudbenim predračunom. Nepopolni predračuni se ne bodo obravnavali Računske napake Naročnik si pridržuje pravico do poprave računskih napak ob predhodnem soglasju ponudnika. Kot računske napake je šteti le napake zaradi osnovnih računskih operacij, npr. napačni seštevki ali zmnožki, razlike med zneski izraženimi s številkami in zneski izraženimi z besedami Rok plačila Naročnik bo nesporni znesek začasne situacije plačal v roku 30 dni od dneva prejetja situacije in sicer 90% izvedenih in obračunanih del. 10% se zadrži kot garancija. 10 % bo naročnik plačal v roku 30 dni po dokončanju objekta, odpravljenih pomanjkljivostih, prevzemu objekta, prejema končne situacije in garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. Pogodbene cene so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev. Plačilo je izvršeno z dnem prispetja nakazila na žiro račun izvajalca. Izvajalec mora k situaciji obvezno predložiti predhodno potrjene račune oziroma situacije podizvajalcev ki bodo opravljali dela po tej pogodbi in dovolilo za direktno plačilo podizvajalcu Jezik in valuta Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih, ponudba oziroma ponudbena dokumentacija pa oddana v slovenskem jeziku. Tehnični opis, potrdila o kakovosti in certifikati morajo biti predloženi v slovenskem jeziku. Morebitni dokumenti, ki so bili sestavljeni v tujem jeziku, morajo biti predloženi v originalu in v prevodu

14 19.7 Dopustne dopolnitve ponudbe Ob ugotovitvi, da je ponudba formalno nepopolna, bo naročnik dopustil in omogočil dopolnitev take ponudbe. Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev take ponudbe le v primeru, da določenega dejstva ne bo mogel sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki mu ga bo določil naročnik, ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo naročnik tako ponudbo izločil. Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja Preveritev ponudbe Naročnik bo najkasneje pred sklenitvijo pogodbe o oddaji javnega naročila, preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma druge navedbe iz ponudbe. V kolikor naročnik v postopku javnega naročanja ugotovi, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, je dolžan ponudnika izločiti iz nadaljnjega postopka. O tem bo naročnik obvestil ministrstvo, pristojno za finance, ki vodi evidenco o ponudnikih z negativnimi referencami. Ponudnika oz. podizvajalca se izloči iz postopkov javnega naročanja za obdobje treh let Umik ponudbe Ponudnik lahko umakne ponudbo s pisnim obvestilom, ki prispe k naročniku pred iztekom roka za oddajo ponudb. V primeru umika bo ponudba na odpiranju ponudb neodprta vrnjena ponudniku Stroški ponudbe Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe Veljavnost ponudbe Ponudba mora veljati 60 dni od datuma določenega za sprejemanje ponudb. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje Ostalo Če bo naročnik menil, da je določena ponudba neobičajno nizka oziroma bo v zvezi z njo obstajal dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik, preden bo zavrnil takšno ponudbo, pisno zahteval podrobne podatke o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so merodajni za izpolnitev naročila, oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in jih je naročnik predhodno določil in od ponudnika zahteval, da jih vrednostno utemelji. Naročnik bo preveril postavke ob posvetovanju s ponudnikom, upoštevajoč predložena dokazila. V kolikor bo naročnik na podlagi zgornjih dveh odstavkov ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, bo tako ponudbo izločil. Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker je ponudnik pridobil državno pomoč, bo zavrnil ponudbo le, če se je prej posvetoval s ponudnikom in če slednji v primernem roku, ki ga določi naročnik, ne more dokazati, da je pomoč dodeljena zakonito. Naročnik bo po opravljeni oceni ponudb izdal odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če se odprti postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba ali nobena primerna ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nepravilne ali nesprejemljive, si naročnik skladno z zakonom (1. točka prvega odstavka 28. člena ZJN-2 in 1. točka prvega odstavka 29. člena ZJN-2) pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi oziroma brez predhodne objave

15 20. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE Ponudnik predloži ponudbeno dokumentacijo zloženo po naslednjem vrstnem redu: 1. Ponudbena dokumentacija 2. Kazalo vsebina ponudbene dokumentacije 3. Podatki o ponudniku/podizvajalcih in izjave 4. Dokazila za priznanje osnovne sposobnosti ponudnika in sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti 5. Dokazila za priznanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih sposobnosti 6. Ponudbena cena 7. Zavarovanja s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje obveznosti v postopku javnega naročila 8. Vzorec pogodbe 9. Pravni akt o skupni izvedbi naročila (v kolikor ponudbo predloži skupina izvajalcev) Slovenj Gradec, dne Za naročnika: vodja OSOU mag. Lidija Požgan

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS Številka: 2010-78/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Datum izpisa: :17:23, Interna oznaka: b , oddano: :17:11 OBVESTILO O NAROČILU ODDELE

Datum izpisa: :17:23, Interna oznaka: b , oddano: :17:11 OBVESTILO O NAROČILU ODDELE OBVESTILO O NAROČILU ODDELEK I: NAROČNIK I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE Uradno ime ZGS Poštni naslov VEČNA POT 002 Kraj LJUBLJANA Kontaktne točke Mateja Garafolj Telefon +386 14700050 E-pošta mateja.garafolj@zgs.si

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 4.3.2019 Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANIZACIJA LETALSKIH PREVOZOV IN DOBAVA LETALSKIH VOZOVNIC

Prikaži več

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR, predsednik uprave: mag. Boris Sovič Predmet javnega naročila: PRIDOBIVANJE

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

MergedFile

MergedFile OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKA UPRAVA Služba za gospodarske javne službe in investicije Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail:obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d)

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje  sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d) Številka: EN 1/2019 PREDMET EVIDENČNEGA NAROČILA:»IZVAJANJE SANITETNIH PREVOZOV IN NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV S SPREMLJEVALCEM«, 1 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Skladno z določili 21. člena Zakona o javnem

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠT

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠT Številka: 2010-81/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

OBČINA VRHNIKA

OBČINA VRHNIKA Interna številka javnega naročila: 1/1/2013 Datum: 04. 04. 2013 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila:»gradnjagarderobe V ŠPORTNEM PARKU DRENOV GRIČ«Oznaka naročila: 1/1/2013 Vrsta postopka:

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Aškerčeva cesta 6 1000 Ljubljana, Slovenia phone 00386 1 47 71 200 fax 00386 1 25 18 567 dekanat@fs.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor, naročnik in upravnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa

Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa Številka: 430-27/2017-3 Datum: 23.06.2017 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št. 430-21/2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti Številka zadeve: 430-21/2019 Stran 1 od 36

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

Razpisna dokumentacija končna 2014

Razpisna dokumentacija končna 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: NEPREMIČNINE CELJE d.o.o. Miklošičeva 1 3000 Celje Predmet javnega naročila: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za obdobje enega leta za potrebe NEPREMIČNINE CELJE

Prikaži več

Št. zadeve: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa

Št. zadeve: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa Št. zadeve: 430-45/2017-3 Datum: 7.8.2017 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

Številka: 430-7/ Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefaks

Številka: 430-7/ Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefaks Številka: 430-7/2018-3 Datum: 22.1.2018 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

Številka: /2014/3 Datum: 21. November 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA PONUDNIKA ZA IZVEDBO STROKOVNIH SVETOVALNIH STORITEV IN DOSTOPA DO PRO

Številka: /2014/3 Datum: 21. November 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA PONUDNIKA ZA IZVEDBO STROKOVNIH SVETOVALNIH STORITEV IN DOSTOPA DO PRO Številka: 4301-11/2014/3 Datum: 21. November 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA PONUDNIKA ZA IZVEDBO STROKOVNIH SVETOVALNIH STORITEV IN DOSTOPA DO PROGRAMSKE OPREME ZA IZVEDBO KOMPLEKSNE ELEKTRONSKE DRAŽBE,

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

SSIS-GIC

SSIS-GIC ŽUPAN IL SINDACO Številka: 351-321/2019 Številka javnega naročila: JN-G-6/2019 Datum: 3. 6. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA oddaja javnega naročila po postopku naročila male vrednosti

Prikaži več

Številka:

Številka: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE Z A B L AG O V N E R E Z E R V E Dunajska cesta 106 1000 LJUBLJANA T: +386 (0) 1 589 73 00 F: +386 (0) 1 589 73 47 E: info@zrsbr.si H: www.zrsbr.si Matična številka: 5022959,

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Spoštovani g

Spoštovani g Številka: 42N190001 Datum: 7. 1. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM Naročnik: Predmet naročila: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) Novi trg 2

Prikaži več

Datum: Številka: NMV01/2016 Oznaka: JN... PREDMET JAVNEGA NAROČILA STORITEV:»STORITVE ČIŠČENJA PROSTOROV ŠPORTNE HIŠE RADLJE OB DRAVI V LE

Datum: Številka: NMV01/2016 Oznaka: JN... PREDMET JAVNEGA NAROČILA STORITEV:»STORITVE ČIŠČENJA PROSTOROV ŠPORTNE HIŠE RADLJE OB DRAVI V LE Datum: 21. 6. 2016 Številka: NMV01/2016 Oznaka: JN... PREDMET JAVNEGA NAROČILA STORITEV:»STORITVE ČIŠČENJA PROSTOROV ŠPORTNE HIŠE RADLJE OB DRAVI V LETIH OD 2016 DO 2018« VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Številka: /2015/3 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Programska rešitev za upravljanje odnosov s strankami (CRM) in elektronsko oddajo

Številka: /2015/3 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Programska rešitev za upravljanje odnosov s strankami (CRM) in elektronsko oddajo Številka: 4300-35/2015/3 Datum: 22. 12. 2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Programska rešitev za upravljanje odnosov s strankami (CRM) in elektronsko oddajo vlog preko spleta (evloge) V S E B I N A SPLOŠNI DEL:

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA -popravek Številka: 430-11/2015-16 Datum: 23.10.2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVO PRENOSNEGA URGENTNEGA ULTRAZVOKA ZA NMP (popravek) Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNO NAROČILO (JN)»KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA PUŠČI FAZA 2«Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Lasec_Breg.doc

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Lasec_Breg.doc Javno naročilo gradnje odprti postopek»kanalizacija IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU«(Razpisna dokumentacija) Junij 2011 1 JAVNO NAROČILO Predmet javnega naročila:»kanalizacija IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU«Vrsta

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (UL FKKT) Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: Čiščenje prostorov UL FKKT Številka javnega

Prikaži več

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimulart Oznaka naročila: 510-0007/2017 --------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Številka: 430-3/2019-3 Datum: 1.3.2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000 Nova Gorica Predmet javnega naročila: ZAPIRANJE ODLAGALNEGA POLJA

Prikaži več

1

1 Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki RAZPISNA DOKUMENTACIJA za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku Št. spisa: 430-0003/2014 Naročnik: Šmartno ob Paki 69 3327 Šmartno ob Paki Predmet

Prikaži več

Občina Gorje Občinska uprava Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje, tel , fax RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Objekt: OBČI

Občina Gorje Občinska uprava Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje, tel , fax RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Objekt: OBČI Občina Gorje Občinska uprava Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje, tel. 04-575 180 02, fax. 04-572 50 07 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Objekt: OBČINA GORJE ZGORNJE GORJE 6B 4247 ZGORNJE GORJE GOZDNE

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»rušitev objektov ob stavbi Kazina«Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

OBČINA VRHNIKA

OBČINA VRHNIKA Interna številka javnega naročila: 1/9-03/15 Datum: 3. 7. 2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila: DOBAVA POSIPNEGA MATERIALA ZA ZIMSKO SEZONO Interna številka: 1/9-03/15 Oznaka naročila:

Prikaži več

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 Sofinanciranje projekta NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva cesta

Prikaži več

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest Številka: 603-789/2011-24 Oznaka JN: 7560-12-220062 Datum: 17.7.2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mestna občina Ljubljana Razpisna dokumentacija 1/51 Mestna

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV 8-2016 Datum: 14. 6. 2016 Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU» RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»VELEBLAGOVNICA TIMA«Operacija je sofinancirana v okviru»operativnega

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17.

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17. JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3300-0001/2018-3 Datum: 17. 5. 2018 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Opatje_selo_2

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Opatje_selo_2 Javno naročilo gradnje odprti postopek (ponovna objava)»ureditev odvajanja odpadnih voda naselja Opatje selo I. in II. Faza Projekt ISO-PA«Razpisna dokumentacija Oktober 2013 1 JAVNO NAROČILO Predmet javnega

Prikaži več

Številka:

Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice Predmet javnega naročila: IZGRADNJA VODOVODA BETEL - PLANINA POD GOLICO - PLAVŠKI ROVT - ODSEK 1 Št. zadeve: 430-39/2016

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča - Cerknica Cesta 4. maja 17 1380 CERKNICA (Kratek naziv ZD Cerknica) : 01/70 50 100 fax: 01/ 70 50 118 e-mail: info@zd-cerknica.si POVABILO K ODDAJI PONUDBE za Naročnik

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE Predmet naročila: Rekonstrukcija občinske

Prikaži več